Byla 2SP-21433-1084/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė B. Č., R. M., J. B., V. S., Vytauto Didžiojo kredito unija

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) V. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė B. Č., R. M., J. B., V. S., Vytauto Didžiojo kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsniu, pageidaudamas, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, 2020 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjas prašo nepranešant byloje dalyvaujantiems asmenims, iki bus galutinai išnagrinėtas jo skundas dėl antstolės B. Č. veiksmų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės vykdomą skolininkei R. M. priklausančio turto – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), daržinės, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimą.

5Pareiškėjas nurodo, jog yra pateikęs skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų netinkamai nustatant skolininkei R. M. priklausančio turto vertę. Pareiškėjas, pateikdamas skundą dėl antstolės veiksmų, taip pat pateikė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi prašymas buvo atmestas, nes, anot teismo, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad skolininkė R. M. ketina pasiūlyti savo turto pirkėją iki varžytynių paskelbimo. Pareiškėjas 2020 m. rugpjūčio 14 d. gavo antstolės B. Č. patvarkymą Nr. ( - ), kuriame antstolė nurodė, jog skolininkė R. M. pasinaudojo CPK 704 straipsnyje numatyta teise iki varžytynių paskelbimo surasti areštuoto turto pirkėją, 2020 m. rugpjūčio 6 d. pateikė pasiūlymą parduoti areštuotą turtą jos pasiūlytam pirkėjui J. B. už 51 000,00 Eur, o ši suma į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėta 2020 m. rugpjūčio 7 d. Minėtas antstolės patvarkymas patvirtino pareiškėjo įtarimus, kad skolininkė R. M. naudojasi savo teise pasiūlyti turto pirkėją už ženkliai mažesnę vertę, nei kad yra to turto rinkos vertė. Kadangi turtas parduodamas skolininkės pasiūlytam pirkėjui už mažesnę nei rinkos kainą, o antstolė turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui aktą ruošiasi išduoti 2020 m. rugpjūčio 28 d., minėtas patvarkymas įrodo, jog egzistuoja reali grėsmė pareiškėjui palankaus teismo sprendimo pagal jo pateiktą skundą įvykdymui. Įvertinus tai, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti skolininkei R. M. priklausančio turto pardavimą, kadangi, visų pirma, antstolė B. Č., 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavusi skolininkės R. M. turtą ir tokio turto vertę nustačiusi tik 39 700,00 Eur, neinformavo pareiškėjo, kuris, kaip ir R. M. bei V. S., yra skolininkas antstolės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ), apie antstolės užsakytos ir atliktos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės išvadas. Pareiškėjui tokios išvados nebuvo pateiktos, todėl kilo abejonių, ar antstolė buvo paskyrusi turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Visų antra, pareiškėjo manymu, antstolės nustatyta skolininkei R. M. priklausančio turto vertė yra nustatyta netinkamai, yra per maža, o tai pažeidžia pareiškėjo teises, jog skolos išieškotojai Vytauto Didžiojo kredito unijai iš įkeisto turto būtų padengtos kuo maksimaliau.

6Pareiškėjas nurodo, kad turi būti paskirta turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, nes nors antstolė turto arešto aktu nustatė skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertes, tačiau pareiškėjui iki šiol nepateikė jokio turto rinkos vertės ekspertizės akto ar išvados. Didžioji skolininkei priklausančio turto dalis įvertinta 0,00 Eur verte, o gyvenamasis namas – tik 39 123,00 Eur. ( - ) kaimas yra laikomas ( - ) miesto dalimi, o tokios mažos vertės gyvenamųjų namų ( - ) mieste nėra. Be to, pareiškėjo teigimu, nekilnojamasis turtas negali būti vertinamas 0,00 Eur verte, todėl antstolė turėjo pateikti išsamų paaiškinimą dėl tokios turto vertės nustatymo, kuris pareiškėjui nėra pateiktas. Pareiškėjo manymu, skolininkės R. M. areštuoto turto vertė yra ne mažesnė nei 80 000,00 Eur, ką patvirtina pareiškėjo pateikti analogiško nekilnojamojo turto pardavimo skelbimai. Taigi antstolės nustatyta turto vertė ir reali turto vertė skiriasi daugiau nei dvigubai, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl antstolės nustatytos turto vertės teisingumo. Antstolei nepateikus pareiškėjui turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės išvados, buvo apribotos pareiškėjo teisės būti supažindintam su turto rinkos vertės nustatymo dokumentais, pažeista pareiškėjo teisė teikti prieštaravimus dėl turto rinkos vertės.

7Pareiškėjas taip pat nurodo, kad skunde dėl antstolės veiksmų prašo panaikinti 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktą Nr. ( - ) ir paskirti vykdomojoje byloje skolininkei R. M. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pareiškėjas siekia, kad skolininkės turtas būtų įvertintas pakartotinai, parduotas už tinkamą kainą, nustatytą nuo tikrosios turto rinkos vertės, todėl patenkinus pareiškėjo skundą, antstolė privalėtų skirti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Netinkamai nustačius turto vertę, skolininkė R. M. iki varžytynių pasiūlė turto pirkėją, taip siekdama išvengti priverstinio turto pardavimo, o turtas parduodamas už 51 000,00 Eur, t. y. net 29 000,00 Eur pigiau, nei yra tikroji turto vertė. Antstolė B. Č. turto pardavimo skolininkės pasiūlytam pirkėjui aktą ruošiasi išduoti 2020 m. rugpjūčio 28 d. Kadangi pareiškėjas ir skolininkė R. M. yra skolininkai antstolės vykdomoje vykdomojoje byloje, turi būti siekiama, kad skolininkų turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą ir skolos padengtos kuo didesne dalimi. Situacija, kai sudaromos sąlygos skolininkei išpirkti turtą ne už rinkos vertę, yra nepateisinama, neproporcingai ribojamos pareiškėjo teisės padengti skolą kuo maksimaliau, todėl tolimesnis vykdymo veiksmų vykdymas ir naujos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės neskyrimas akivaizdžiai pažeidžia pareiškėjo teises. Iki bus priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, antstolė skolininkės turtą parduos pasiūlytam pirkėjui, surašys turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, todėl pareiškėjo siekis parduoti turtą už tikrąją rinkos vertę, taps neįmanomas ar itin pasunkės, kadangi turtą įgijęs pirkėjas bus laikomas sąžiningu įgijėju, jis turtą galės perleisti kitiems asmenims ar jį kitaip apsunkinti, gautos lėšos jau bus paskirstytos išieškotojai ir antstolei. Pareiškėjui tokiu atveju reikėtų imtis papildomų teisinių veiksmų siekiant apginti savo teises ir tai negarantuotų turto sugrąžinimo, nes išreikalauti turtą iš sąžiningo įgijėjo gali būti teisiškai neįmanoma. Esant nurodytoms aplinkybėms, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdant skolininkei R. M. priklausančio turto pardavimą, iki bus paskirta ir atlikta nauja turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė. Tik tokiu būdu būtų garantuota pareiškėjo teisių apsauga užtikrinant, kad turtas nebūtų parduotas už sumą, neproporcingą turto rinkos vertei.

8Pareiškėjas V. S. kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė 2020 m. rugpjūčio 10 d. skundo dėl antstolės B. Č. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuris, kaip matyti iš spaudo, patvirtinančio skundo gavimo ir užregistravimo antstolio kontoroje faktą, buvo pateiktas ir antstolės kontoroje gautas 2020 m. rugpjūčio 10 d., ir kuriame prašoma: 1) panaikinti antstolės B. Č. 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktą Nr. ( - ); 2) paskirti vykdomojoje byloje skolininkei R. M. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę; 3) tuo atveju, jei antstolė nepaskirs ekspertizės, prašoma antstolės nusišalinti nuo vykdomosios bylos Nr. ( - ) vykdymo, kopiją.

9Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo skundas dėl antstolės B. Č. veiksmų, kurio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pareiškėjas pateikė papildomą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolės kontoroje buvo gautas 2020 m. rugpjūčio 10 d., įvertinęs CPK nustatytus skundų dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo terminus, remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustačius, kad teismui nebuvo perduotas nagrinėti pareiškėjo skundas, kurį antstolė būtų atsisakiusi tenkinti ar patenkinusi iš dalies, siekdamas nustatyti aplinkybes, susijusias su pareiškėjo pateikto skundo nagrinėjimu, kreipėsi į antstolę dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) teismui pateikimo.

10Teismas

konstatuoja:

11prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį, teismas, dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes, ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti.

13CPK 510 straipsnyje, reglamentuojančiame skundų dėl antstolio veiksmų padavimą, nustatyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnio 8 dalis). Teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurios konkrečiu atveju yra reikšmingos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo sustabdyti tik dalį vykdymo veiksmų – išieškojimą iš konkretaus skolininkei priklausančio turto.

14Remiantis pareiškėjo prašyme nurodytomis aplinkybėmis, taip pat prie prašymo pridėtuose dokumentuose esančiais duomenimis, teismo išreikalautos vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiaga nustatyta, kad antstolės B. Č. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Kaišiadorių rajono 1-ojo notaro biuro notaro G. B. 2020 m. gegužės 13 d. notaro vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. ( - ) dėl 22 286,00 Eur skolos ir 83,80 Eur išlaidų, susijusių su vykdomojo įrašo atlikimu, išieškojimo solidariai iš skolininkų V. S. ir V. S. bei subsidiariai iš įkaito davėjos R. M. hipotekos kreditorei Vytauto Didžiojo kredito unijai. Vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti 2020 m. gegužės 15 d. antstolės patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ). 2020 m. gegužės 15 d. skolininkams išsiųsti raginimai įvykdyti sprendimą. Skolininkams neįvykdžius vykdomojo dokumento, antstolė 2020 m. birželio 19 d. priėmė patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr. ( - ), kuriuo, atsižvelgdama į tai, kad skolininkų turtas nėra įvertintas, siekiant teisingai nustatyti įkeisto turto vertę, paskyrė ekspertizę nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti ekspertizės įstaigai UAB „Verslavita“. Be kito turto, ekspertizė paskirta nustatyti ir nekilnojamojo turto, esančio ( - ), – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo-ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), daržinės, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), vertę. Minėtas patvarkymas skolininkams V. S. ir V. S. buvo išsiųstas jų elektroninio pašto adresais, atitinkamai ( - ) ir ( - ), o skolininkei R. M. – adresu: ( - ). Pirmiau nurodytas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso skolininkei R. M.. 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) antstolė areštavo skolininkei R. M. priklausantį, paminėtą nekilnojamąjį turtą, nurodydama, kad bendra viso areštuoto turto vertė yra 39 700,00 Eur. Turto arešto aktas skolininkei R. M. asmeniškai įteiktas 2020 m. liepos 29 d.

15Pareiškėjas V. S. pateikė skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), prašydamas panaikinti antstolės B. Č. 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktą Nr. ( - ), paskirti vykdomojoje byloje skolininkei R. M. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, o tuo atveju, jei antstolė nepaskirs ekspertizės, skolininkas prašė antstolės nusišalinti nuo vykdomosios bylos Nr. ( - ) vykdymo. Iš esmės minėtas pareiškėjo skundas grindžiamas pareiškėjo nesutikimu su įkeisto ir vykdomojoje byloje areštuoto skolininkei R. M. priklausančio nekilnojamojo turto verte, antstolės nustatyta skundžiamame patvarkyme. Tiek vykdomosios bylos duomenys, tiek ir pareiškėjo kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikta skundo kopija patvirtina, kad minėtas pareiškėjo skundas antstolės kontoroje buvo gautas ir užregistruotas 2020 m. rugpjūčio 10 d.

16Pareiškėjas V. S., vadovaudamasis CPK 510 straipsnio nuostatomis, pageidaudamas, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, vieną skundo egzempliorių pateikė Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės B. Č. vykdomą skolininkės R. M. turto pardavimą, tačiau 2020 m. rugpjūčio 13 d. Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-20254-840/2020 pareiškėjo prašymą atsisakyta tenkinti.

17Pareiškėjas Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pateikė papildomą (pakartotinį) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be kita ko, kartu su prašymu pateikdamas ir 2020 m. rugpjūčio 13 d. patvarkymą dėl skolininko pasiūlyto pirkėjo Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad skolininkė R. M. pasinaudojo teise iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje surasti areštuoto turto pirkėją, 2020 m. rugpjūčio 6 d. pateikė pasiūlymą parduoti jos areštuotą turtą pirkėjui J. B. už 51 000,00 Eur ir nurodyta suma į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėta 2020 m. rugpjūčio 7 d. Taip pat patvarkyme nurodyti duomenys apie tai, kad turtą parduodant skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą antstolis surašo praėjus 20 dienų nuo visos kainos už parduotą turtą įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

18Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolė 2020 m. rugpjūčio 28 d. surašė turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. ( - ) dėl R. M. priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), pardavimo J. B. už 51 000,00 Eur. Pažymėta, jog minėtas aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje pripažįsta, kad vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. CPK 602 straipsnyje, reglamentuojančiame turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimą negaliojančiais, numatyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Minėto straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

20Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, visų pirma atsižvelgia į duomenis apie pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolės B. Č. veiksmų vykdomojoje byloje nagrinėjimo eigą. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kuriame skundžiamas 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktas Nr. ( - ), antstolės B. Č. kontoroje buvo gautas 2020 m. rugpjūčio 10 d., todėl, vadovaujantis CPK 510 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl skundo išnagrinėjimo terminų, antstolės turėjo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. Tuo atveju, jei antstolė būtų atsisakiusi tenkinti pareiškėjo skundą arba jį būtų tenkinusi tik iš dalies, pareiškėjo skundas kartu su antstolės patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo turėjo būti persiųstas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, t. y. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams. Tačiau teisme gavus pakartotinį pareiškėjo V. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje nebuvo jokių duomenų apie tai, kad pagal pareiškėjo skundą dėl minėto turto arešto akto panaikinimo būtų užvesta civilinė byla. Tik teismui savo iniciatyva išsireikalavus vykdomąją bylą Nr. ( - ) paaiškėjo, jog dar 2020 m. rugpjūčio 13 d. antstolės B. Č. patvarkymu dėl skundo trūkumų šalinimo Nr. ( - ) antstolė nustatė pareiškėjui 10 kalendorinių dienų terminą skundo trūkumams pašalinti, nurodydama, kad V. S. pateiktas skundas negali būti nagrinėjamas, kadangi jis neatitinka bylos duomenų ir turi trūkumų. Patvarkyme nurodyta, kad R. M. įkeisto turto ekspertizė buvo atlikta, vertė nustatyta ne antstolės, o nepriklausomos ekspertizės įstaigos UAB „Verslavita“. Skunde neteisingai nurodytas skundo nagrinėjimo faktinis pagrindas ir dalykas, todėl trūkumus būtina pašalinti, nurodant, kokius antstolės veiksmus skolininkas skundžia ir ko prašo. Minėtame patvarkyme antstolė taip pat nutarė nenagrinėti skolininko prašymo dėl nusišalinimo vykdomojoje byloje. Patvarkymas skolininkui V. S. išsiųstas jo elektroninio pašto adresu ( - ), kopijos išsiųstos ir kitoms skolininkėms vykdomojoje byloje – V. S. ir R. M.. Vykdomojoje byloje jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas V. S. per antstolės nustatytą terminą būtų šalinęs jos nurodytus skundo dėl antstolio veiksmų trūkumus, nėra. Nei papildomas, nei patikslintas skolininko V. S. skundas dėl antstolės veiksmų, kuriame būtų skundžiamas minėtas 2020 m. liepos 27 d. turto arešto aktas Nr. ( - ) ir (ar) prašoma paskirti vykdomojoje byloje skolininkei R. M. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, negautas. Tokių duomenų teismui nepateikė ir pats pareiškėjas. Pažymėtina, kad pareiškėjas, teikdamas teismui pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kartu su juo pateikė 2020 m. rugpjūčio 10 d. skundą dėl antstolio veiksmų, kas suponuoja išvadą, jog pareiškėjas jokių antstolės nurodytų skundo trūkumų per antstolės nustatytą terminą nešalino. Vykdomojoje byloje nėra duomenų ir apie tai, kad pareiškėjas teisės aktuose nustatyta tvarka būtų skundęs minėtą antstolės patvarkymą dėl trūkumų šalinimo. Antstolės nustatytas terminas skundo dėl antstolio veiksmų trūkumams pašalinti jau yra pasibaigęs, todėl pareiškėjui nepašalinus antstolės nurodytų skundo trūkumų, skundas dėl antstolio veiksmų negali būti nagrinėjamas. Pažymėtina, kad nors vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolė, pasibaigus jos nustatytam terminui skundo trūkumams pašalinti, būtų priėmusi savarankišką dokumentą – patvarkymą dėl pareiškėjo skundo grąžinimo ir (ar) skundo nenagrinėjimo, tačiau nurodyta aplinkybė pati savaime nesudaro pagrindo spręsti, kad antstolė pareiškėjo pateiktą su trūkumais skundą turėjo nagrinėti įstatyme nustatyta tvarka. Juo labiau, tuo atveju, jei pareiškėjas manytų, kad jo skundas dėl antstolės veiksmų nebuvo išnagrinėtas laikantis įstatyme nustatytų terminų, duomenų apie tai, kad jis būtų skundęs antstolės neveikimą, nei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko, nei vykdomojoje byloje, nėra. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms dėl pareiškėjo V. S. skundo dėl antstolės B. Č. veiksmų, kuriuo buvo skundžiamas antstolės 2020 m. liepos 27 d. surašytas turto arešto aktas Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nėra pagrindo laikyti, jog pareiškėjas yra pateikęs skundą dėl antstolės veiksmų, kurio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui turėtų būti taikomos pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Skundas buvo pateiktas su trūkumais, kurių pareiškėjas per antstolės nustatytą terminą nepašalino, ir kurie antstolės sprendimu buvo kliūtis nagrinėti skundą. Pažymėtina, kad pagal CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos jeigu yra nagrinėjamas skundas dėl antstolio veiksmų, kai šiuo atveju negalima pripažinti, jog toks skundas, kuris atitiktų jam keliamus reikalavimus, antstolei buvo pateiktas. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad pareiškėjas nepateikė teisės aktų reikalavimus atitinkančio skundo dėl antstolio veiksmų, todėl skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui nėra pagrindo taikyti jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

21Kita vertus, teismas atsižvelgia ir į byloje nustatytas aplinkybes, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. ( - ) skolininkei R. M. priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), viralinė, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), tvartas, unikalus Nr. ( - ), daržinė, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), buvo parduotas jos pasiūlytam pirkėjui J. B. už 51 000,00 Eur. Taigi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo metu turtas, kurio pardavimo veiksmus vykdymo procese pareiškėjas prašo sustabdyti taikant laikinąsias apsaugos priemones, jau yra perleistas trečiajam asmeniui, skolininkei R. M. nebepriklauso, todėl pareiškėjo prašymas dėl minėto turto pardavimo sustabdymo objektyviai negali būti tenkinamas, nes prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau parduotam turtui – tokio turto pardavimo sustabdymas – yra praradęs prasmę. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju teismas negali spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiajam asmeniui – J. B. – priklausančiam turtui, kadangi būtų sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurių taikyti pareiškėjas neprašo. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas, net ir žinodamas apie priimtą patvarkymą dėl skolininko pasiūlyto pirkėjo (pareiškėjo teigimu, jis minėtą patvarkymą gavo 2020 m. rugpjūčio 14 d.), prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui pateikė tik 2020 m. rugpjūčio 28 d., t. y. tą pačią dieną, kurią, kaip pats nurodo skunde, antstolė ruošėsi išduoti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teismui spręsti, jog pats pareiškėjas nebuvo pakankamai aktyvus ir iniciatyvus siekdamas ginti, jo teigimu, pažeidžiamas savo teises.

22Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl pareiškėjo prašymas atmestinas. Tuo pačiu teismas pažymi, kad nagrinėdamas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nevertino antstolės B. Č. veiksmų, susijusių su skolininkei R. M. priklausiusio nekilnojamojo turto vertės nustatymu.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147, 151, 152, 510 straipsniais,

Nutarė

24netenkinti pareiškėjo V. S. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

25Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

26Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) V. S.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 5. Pareiškėjas nurodo, jog yra pateikęs skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų... 6. Pareiškėjas nurodo, kad turi būti paskirta turto rinkos vertės nustatymo... 7. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad skunde dėl antstolės veiksmų prašo... 8. Pareiškėjas V. S. kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo skundas dėl antstolės B.... 10. Teismas... 11. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį,... 13. CPK 510 straipsnyje, reglamentuojančiame skundų dėl antstolio veiksmų... 14. Remiantis pareiškėjo prašyme nurodytomis aplinkybėmis, taip pat prie... 15. Pareiškėjas V. S. pateikė skundą dėl antstolės B. Č. veiksmų... 16. Pareiškėjas V. S., vadovaudamasis CPK 510 straipsnio nuostatomis,... 17. Pareiškėjas Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pateikė papildomą... 18. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolė 2020 m.... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje pripažįsta, kad vykdant... 20. Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios... 21. Kita vertus, teismas atsižvelgia ir į byloje nustatytas aplinkybes, kad 2020... 22. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, teismas sprendžia, jog... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144,... 24. netenkinti pareiškėjo V. S. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 25. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems... 26. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali...