Byla 2YT-10443-676/2018
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys T. O., AB „Swedbank“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. O. 2018 m. liepos 18 d. ir 2018 m. rugpjūčio 9 d. skundus dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys T. O., AB „Swedbank“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė 2018 m. liepos 18 d. skundą (gautas 2018 m. liepos 20 d.) dėl antstolio 2018 m. liepos 10 d. patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir ekspertinės įstaigos vykdomosiose bylose Nr. 0010/17/04348, 0010/17/04349; prašo panaikinti antstolio 2018 m. liepos 10 patvarkymą, paskirti ekspertizę parduodamo turto kainai nustatyti, atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo; taip pat pareiškėja pateikė 2018 m. rugpjūčio 9 d. skundą (gautas 2018 m. rugpjūčio 16 d.) dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų ir prašo panaikinti patvarkymą dėl atsisakymo skirti ekspertizę, įpareigoti antstolį paskirti turtė vertės ekspertizę, taip pat prašo panaikinti antstolio 2018 m. liepos 25 d. patvarkymą, kuriuo nustatyta pradinė pardavimo kaina 133 600 EUR, panaikinti 2018 m. liepos 25 d. patvarkymą, kuriuo paskelbtos varžytynės už pradinę pardavimo kainą 133 600 EUR; įpareigoti antstolį perduoti teismui nagrinėti pareiškėjos 2018 m. liepos 18 d. skundą.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundus, patvarkymais skundų netenkino, skundus kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui Klaipėdos miesto rūmams; nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja skunduose nurodo, kad CPK suteikė antstoliui įgaliojimus turtą įkainoti, todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, 2018 m. birželio 15 d. patvarkymu Nr.Slc-49207 „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“, atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 27 d. nekilnojamojo turto UAB „Turto spektras“, nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr.18- 04-3-2, parduotiną iš varžytynių turtą įkainavo 167 000 Eur. 2018 m. liepos 5 d. antstolio kontoroje buvo gautas I. O. skundas dėl 2018 m. birželio 15 d. patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr.0010/17/04348, 0010/17/04349, pareiškėja nesutiko su antstolio nustatyta parduotino iš varžytynių turto verte. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 681 straipsnis). Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertize. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. 2018 m. liepos 5 d. antstolio kontoroje buvo gautas l. O. skundas dėl 2018 m. birželio 15 d. patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo vykdomosiose bylose Nr.0010/17/04348, 0010/17/04349, buvo įvertintas kaip prieštaravimas pateiktas antstoliui CPK 681 straipsnio nustatyta tvarka. Antstoliui nėra žinoma jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad 2018 m. balandžio 27 d. nekilnojamojo turto UAB „Turto spektras“ nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr.18- 04-3-2 nurodyta kaina yra neteisinga. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėja prie skundo nepridėjo jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjai būtina atidėti ekspertizės kaštų apmokėjimą. Pareiškėja su skundu pateikė tik vaikų gimimo liudijimus, kurie patys savaime nepatvirtina pareiškėjos pozicijos ir jos turtinės padėties.

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A.Selezniovo žinioje yra vykdomosios bylos Nr.0010/17/04348 ir Nr.0010/17/04349, pradėtos vykdyti pagal 2017 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto 28-ojo notaro biuro vykdomuosius įrašus Nr.62 ir Nr.67, išduotus dėl 242 282,58 Eur skolos, 2005 m. balandžio 13 d. kredito sutartyje Nr.BS3035050148 (su visais jos pakeitimais ir papildymais) nurodyto dydžio ir apskaičiavimo būdo sutartinių palūkanų bei 5 proc. dydžio įstatyminių palūkanų išieškojimo iš skolininko T. O. bei skolininkui ir įkeisto turto savininkui T. O. ir su skolininku subsidiariai atsakingai įkaito davėjai I. O. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto, t.y. žemės sklypo, sklypo plotas 0.1925 ha, unikalus Nr.4400-0100-9536, ir pastato - gyvenamo namo, bendras plotas 214.29 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimo iš varžytynių, išieškotojos "Swedbank", AB, naudai.

10Antstolio kontoroje 2018 m. liepos 20 d. gautas 2018 m. liepos 18 d. pareiškėjos skundas, kuriuo ji prašo panaikinti 2018 m. liepos 10 d. patvarkymą Slc-55077 dėl ekspertinės įstaigos ir išspręsti klausimą iš esmės - paskirti ekspertizę parduodamo turto kainai nustatyti, atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo, taip pat antstolio kontoroje 2018 m. rugpjūčio 16 d. gautas 2018 m. rugpjūčio 9 d. pareiškėjos skundas, kuriuo ji prašo panaikinti antstolio 2018 m. liepos 24 d. patvarkymą dėl atsisakymo skirti ekspertizę Nr. Slc-60196 ir klausimą išspręsti iš esmės - įpareigoti antstolį paskirti turto vertės nustatymo ekspertizę ją apmokant iš antstolio sąskaitos; panaikinti antstolio 2018 m. liepos 25 d. patvarkymą Nr. Slc-60390, kuriuo nustatyta pradinė pardavimo kaina 133 600 Eur.; panaikinti 2018 m. liepos 25 d. patvarkymą Nr. Slc-60396, kuriuo paskelbtos varžytynės už pradinę pardavimo kainą – 133 600 Eur.

11Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 681 straipsnio 1 dalis); jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

12Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuota CPK 682 straipsnyje, šio straipsnio 3 dalis numato, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje numatytu atveju antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui.

13Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. birželio 15 d. patvarkymu Nr. S1c-49207 antstolis (antstolio padėjėja) patvarkė iš varžytynių parduotiną turtą įkainoti 167000 Eur suma (v. b. Nr. 10-4349/17, l. 119). Antstolio kontoroje 2018 m. liepos 5 d. gautas pareiškėjos skundas, kuriuo ji, be kita ko, nesutiko su turto vertinimo suma. Iš gegužės 2018 m. liepos 10 d. patvarkymo Nr. S1c-55077 (dėl ekspertinės įstaigos) turinio matyti, jog skolininkės skundas vertintas ir kaip prieštaravimai dėl antstolio atlikto turto įkainojimo, todėl antstolis (antstolio padėjėja) patvarkė įpareigoti skolininkę pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl ekspertizės atlikimo, įmokėti sumą reikalingą ekspertizės kaštams padengti (v. b. Nr. 10-4349/17 l. 139). Nurodytos byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, CPK 681-682 straipsniuose nustatyta tvarka įkainojo turtą, o gavęs skolininkės prieštaravimus, atskiru patvarkymu sudarė galimybę skolininkei pasirinkti teismo ekspertą ekspertizei atlikti bei nurodė įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas pagal pasirinkto eksperto pateiktus dokumentus ekspertizės išlaidoms padengti. Pažymėtina, kad antstoliui nėra žinoma jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad 2018 m. balandžio 27 d. nekilnojamojo turto UAB „Turto spektras“, nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr.18- 04-3-2 nurodyta kaina yra neteisinga, tai patvirtina ir VĮ „Registrų centras“ išrašas, kuriame nurodyta, kad parduotino iš varžytynių turto mokestinė vertė yra 125 405 Eur (2018 m. sausio 31 d. išrašas iš nekilnojamojo turto registro).

14Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 2 dalis, 3 dalis). Taigi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę, o ekspertizę turto vertei nustatyti antstolis savo iniciatyva gali skirti, jeigu jam kyla abejonių dėl turto vertės.

15CPK 682 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad atidėtų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, o išieškotojas - kad visiškai ar iš dalies atleistų nuo mokėjimo bei šias sumas apmokėtų iš antstolio lėšų; prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad šių sumų mokėjimą būtina atidėti, iš dalies ar visiškai nuo jo atleisti; antstolis, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, gali atidėti išlaidu mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo suma, būtinų ekspertams ir ekspertinėms ištaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti.“.

16Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjai būtina atidėti ekspertizės kaštų apmokėjimą. Pareiškėja su skundu pateikė tik vaikų gimimo liudijimus, kurie patys savaime nepatvirtina pareiškėjos pozicijos ir jos turtinės padėties.

17Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis CPK normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (CPK 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

18Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Tačiau, pažymėtina ir tai, kad teismo sprendimo vykdymo efektyvumas, o tuo pačiu ir paties vykdymo proceso koncentruotumas bei ekonomiškumas priklauso ne tik nuo antstolio, atliekančio teismo sprendimo vykdymo veiksmus, kompetencijos, tačiau ir nuo to, kaip kiti vykdymo proceso dalyviai, t.y. išieškotojas ir skolininkas, tinkamai ir protingai įgyvendins įstatymo jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas bei laikysis atitinkamu CPK reikalavimu.

19Vykdymo procese kaip ir civiliniame procese yra dvi šalys, iš kurių viena šalis paprastai būna nepatenkinta jos atžvilgiu priimtais sprendimais, tačiau tai visiškai nereiškia, kad asmuo, priėmęs šaliai nepalankų sprendimą, yra tos šalies atžvilgiu šališkas. Ypatingai tai pastebima vykdymo procese, kuriame antstolis, kuris turi užtikrinti priverstinį teismo sprendimo įvykdymą prieš šalies valią, priima tos šalies atžvilgiu tam tikrus vykdymo sprendimus. Tačiau tai nereiškia, kad antstolis, priėmęs šaliai nepalankų sprendimą, yra tos šalies atžvilgiu šališkas ar priešiškas, tai reiškia tik tai, kad antstolis vykdo jam valstybės deleguotą funkciją ir nieko daugiau.

20Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė CPK VI dalyje esančių nuostatų, pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolis atliko neteisėtus veiksmus, o atliktais vykdymo veiksmais pažeidžiamos pareiškėjos teisės ir interesai, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (CPK 513 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais teismas

Nutarė

22netenkinti pareiškėjos I. O. skundų dėl antstolio veiksmų.

23Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui vykdomąsias bylas Nr. 0010/17/04348, Nr. 0010/17/04349.

24Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I.... 3. Teismas... 4. pareiškėja pateikė 2018 m. liepos 18 d. skundą (gautas 2018 m. liepos 20... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas Lietuvos Respublikos... 6. Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą nepateikė.... 7. Teismas konstatuoja:... 8. vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 9. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A.Selezniovo žinioje yra... 10. Antstolio kontoroje 2018 m. liepos 20 d. gautas 2018 m. liepos 18 d.... 11. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 12. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus... 13. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. birželio 15 d. patvarkymu... 14. Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į... 15. CPK 682 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad skolininkas ar išieškotojas... 16. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjai... 17. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 18. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 19. Vykdymo procese kaip ir civiliniame procese yra dvi šalys, iš kurių viena... 20. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 22. netenkinti pareiškėjos I. O. skundų dėl antstolio veiksmų.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui... 24. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...