Byla e2SP-35111-1043/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Rimos Gražienės, akcinė bendrovės „Luminor bank“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Anita Sereikienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Rimos Gražienės, akcinė bendrovės „Luminor bank“.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje 0090/17/01715, įskaitant skolininkui priklausančio turto, esančio adresu ( - ), pirmąsias varžytynes.

5Pareiškėjas nurodo, kad 2018 m. kovo 9 d. skolininkas G. S. pateikė prieštaravimus dėl ginčo turto įkainojimo, tačiau antstolė 2018 m. kovo 15 d. patvarkymu atsisakė skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Prašyme nurodo, jog skolininkas pats iniciavo turto vertinimo procedūrą, tačiau antstolė paskelbė ginčo turto pirmąsias varžytynes nepaisant to, jog skolininko inicijuotas turto vertinimas nebuvo baigtas. Pareiškėjo teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių (vykdymo veiksmų sustabdymo), per šio skundo nagrinėjimo laikotarpį skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti parduotas už nepagrįstai mažą kainą. Skolininko teigimu, antstoliui už nepagrįstai mažą kainą varžytynėse pardavus skolininkui priklausantį turtą, butų pažeistas skolininko interesas kuo greičiau atsiskaityti su kreditoriumi.

6Antstolė pateikė informaciją nurodydama, jog turto įkainojimo klausimas yra išspręstas 2018 m. birželio 4 d. Kauno apylinkės teismo ir 2018 m. spalio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimis. Antstolė taip pat nurodė, jog skolininkas prašė ginčo turtą parduoti jo pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą, kas suponuoja, jog skolininkas su turto verte sutiko.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas iš dalies.

9CPK 510 straipsnyje, reglamentuojančiame skundų dėl antstolio veiksmų padavimą, nustatyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

10CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurios konkrečiu atveju yra reikšmingos.

11Pareiškėjas skundžia antstolės patvarkymą, kuriuo atsisakyta skirti turto vertės nustatymo ekspertizę ir prašo paskirti minėtą ekspertizę. Pareiškėjo teigimu, vykdomojoje byloje nebuvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, nustatyta per žema iš varžytinių parduodamo turto kaina.

12Viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų yra tikėtinas skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų pagrįstumas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinio (skundo) reikalavimą teikiantis asmuo laikomas jį tikėtinai pagrindusiu, jei savo reikalavimams įrodyti pateikia pagrindžiančius dokumentus. Pareiškėjas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė 2018 m. gruodžio mėnesio gyvenamojo namo vertės ekspertinio tyrimo ekspertizės aktą, pagal kurį gyvenamojo namo valdos su priklausiniais vertė, nustatyta lyginamuoju metodu, yra 130 300 Eur. Varžytinėse parduodamo daikto pradinė kaina nustatyta 76 000 Eur. Teismas įvertinęs skundo dėl antstolio veiksmų ir jame pareikšto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinį ir jo priedus sprendžia, kad pareiškėjas preliminarai pagrindė skundą procesine prasme – išdėstė skundo faktinį pagrindą, nurodė savo argumentus, pateikė prie skundo atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas. Todėl CPK 144 straipsnio 1 dalies pagrindu teismas sprendžia, ar yra poreikis laikinųjų apsaugos priemonių pagalba užtikrinti pareikštą reikalavimą

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Teismas pažymi, kad pareiškėjo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – visų vykdymo veiksmų sustabdymas – neatitinka pareiškėjo skunde pareikšto reikalavimo apimties, nes yra neproporcinga, neatitinka vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis), prieštarauja vykdymo proceso tikslams ir vykdymo proceso principams. Pareiškėjas nenurodė, kodėl reiktų stabdyti būtent visus vykdymo veiksmus ir kaip visų vykdymo veiksmų nesustabdymas pasunkins arba padarys nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Todėl nėra teisinio pagrindo prašomos apimties (visų vykdymo veiksmų stabdymo) laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

14CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta nuostata, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Minėto straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkui pareiškus abejones dėl turto įkainojimo, kurios grindžiamos rašytiniais įrodymais, ir dėl to padavus skundą dėl antstolio veiksmų bei paprašius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, sprendžia, jog skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo metu, esant paskelbtoms varžytinėms, ginčo turtas gali būti parduotas, o išnagrinėjus skundą ir galimai nustačius antstolio neteisėtų veiksmų faktą, pareiškėjui būtų padaryta turtinė žala, inicijuojami papildomi teisminiai procesai, kas sąlygotų papildomas išlaidas tiek pareiškėjo, tiek suinteresuotų asmenų atžvilgiu. Įvertinus pareiškėjo skundo dalyką, pripažintina, jog pirmųjų varžytynių Nr. 163729 sustabdymas užtikrins byloje dėl antstolės veiksmų teisėtumo priimtiną teismo sprendimą, jo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys neįmanomu. Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygos ilgesnę išieškojimo trukmę, tačiau įvertinus tai, kad kilęs ginčas dėl parduodamo turto kainos, pripažintina, kad pakankamai trumpalaikis turto realizavimo sustabdymas yra racionalesnis visų vykdymo proceso dalyvių atžvilgiu nei tolimesnis išieškojimo vykdymas, esant grėsmei, jog turtas galimai gali būti realizuotas už mažesnę kainą kas, kaip minėta, sąlygotų tolimesnius procesus ir ginčus tarp vykdymo proceso dalyvių.

15Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, jog antstolės nurodomi argumentai dėl turto įkainojimo bei aplinkybė, jog skolininkas prašė ginčo turtą parduoti jo pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą, kas suponuoja, jog skolininkas su turto verte sutiko, yra susiję su materialiniu byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu, t. y. reikšmingi ir vertintini nagrinėjant skundą dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų, sprendžiant klausimą dėl pagrindų skirti ekspertizę turto vertei nustatyti egzistavimo, tačiau negali būti vertinami sprendžiant procesinį klausimą, t. y. klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Procesinėje stadijoje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatliekamas byloje pareikštų materialinių reikalavimų teisinis vertinimas, nes toks vertinimas atliekamas tik išnagrinėjus bylą (šiuo atveju skundą ) dėl antstolio veiksmų iš esmės.

16Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tenkinamas iš dalies (CPK 144 straipsnio 1 dalies, 147 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjo G. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti iš dalies.

19Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirmąsias turto pardavimo varžytynes Nr. 163729 vykdomojoje byloje Nr. 0090/17/01715 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo G. S. 2018 m. gruodžio 21 d. skundas dėl antstolės veiksmų ir įsiteisės procesinis sprendimas. Kitoje dalyje prašymo netenkinti.

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai