Byla e2-1792-601/2018
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,LitCon“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo,

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovės procesinių dokumentų esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,LitCon“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo:

8-

9Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „S. Dariaus ir Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcinio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“ 2018 m. kovo 14 d. Nr. 32-14-205 ir 2018 m. kovo 30 d. Nr. 32-14-319 priimtą 2018 m. kovo 14 d. sprendimą atmesti ieškovės UAB „Litcon“, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Dzūkijos statyba“, pasiūlymą.

10-

11Priteisti ieškovei UAB „LitCon“, veikiančiai jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Dzūkijos statyba“, iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

122.

13Nurodė, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas. Atsakovo nurodomi ieškovės tariamų pasiūlymų trūkumai ar neatitikimai yra absoliučiai mažareikšmiai. Viskas, ko buvo reikalaujama techniniame projekte, ieškovės pasiūlyme yra įvertinta. Pagal pirkimo sutarties 1.6.5. p. tiekėjo sąmatos buvo parengtos vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Sąmatos turi būti rengiamos ne pagal techninės dokumentacijos priedus, o pagal STR, be to tiekėjų sąmatos bus vertinamos turinio prieš formą principu. Ieškovės pasiūlymo paaiškinimai yra išimtinai redakcinio pobūdžio, atlikti nekeičiant sąmatų, žiniaraščių eilučių, jų sudedamųjų dalių, įkainių, neatsisakant dalies darbų ar prekių ir nepapildant naujais darbais, prekėmis ar dalimis. Paaiškinimuose nurodyta, kurioje eilutėje yra įvertintos perkančiosios organizacijos nurodomos tariamai neįvertintos medžiagos; kokios kainos dedamosios dalys sudaro vieną ar kitą sąmatos eilutę; paaiškinimai dėl redakcinio pobūdžio netikslumų sukeitus lokalinės sąmatos eilutes vietomis; kokios konkrečių prekių techninės savybės siūlomos ir nurodo į tai patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas pateikė sąmatas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, pateiktose sąmatose įvertino visus darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodytus darbus bei įskaičiavo juos į kainą ir įkainius. Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją. Konkrečios lokalinių sąmatos formos perkančioji organizacija su pirkimo dokumentais nepateikė, tokiu būdu perkančioji organizacija tiekėjams paliko diskrecijos laisvę pasirinkti, kokia forma jie parengs sąmatas, kokiu eiliškumu jas užpildys, svarbu, kad būtų įvertinta viskas, kas nurodyta STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelėje. Nors tiekėjo pateikto pasiūlymo tam tikros dalys gali neatitikti tik pirkimo dokumentų techninės dokumentacijos formos, bet toks pasiūlymas vis tiek atitinka turinio reikalavimus. Ieškovė savo pasiūlymo paaiškinimais niekaip nepakeitė nei kurios nors lokalinės sąmatos dalies kainos ir/ar įkainio, nei medžiagų kiekių. Ginčo pirkime turi būti vadovaujamasi Pirmajame pirkime pateiktais pirkimo sąlygų paaiškinimais. Perkančioji organizacija aiškindama analogiškas pirkimo konkurso sąlygas nebuvo nurodžiusi, kad konkurso sąlygose nėra nurodomi reikalavimai sąmatų formai. Perkančioji organizacija, gavusi pasiūlymus juos nagrinėja ir vertina vadovaudamasi turiningo vertinimo principu. Anot atsakovo, tiekėjas turėjo ne tik įsivertinti bei įtraukti į sąmatas reikiamus kiekius ir juos pateikti pagal STR reikalavimus (ką tiekėjas ir padarė), bet ir lokalinėse sąmatose visus darbus, medžiagas, kiekius ir įkainius išdėstyti būtent tokiu nuosekliu eiliškumu ir tvarka, kaip yra nurodoma pirkimo techninėje dokumentacijoje. Taigi perkančioji organizacija iš anksto nenustačiusi reikalavimo dėl lokalinių sąmatų užpildymo formos ir jose nurodomos informacijos eiliškumo, jau pasiūlymų vertinimo metu savo poziciją pakeičia ir ima to reikalauti. Pati perkančioji organizacija, aiškindama Pirmojo konkurso sąlygas, taip pat nurodė, kad tiekėjai turi teisę koreguoti prie techninės dokumentacijos pridėtų žiniaraščių pozicijas, apjungti kelias eilutes į vieną, nurodyti kitus pavadinimus ir atlikti kitas korekcijas pagal savo naudojamas sąmatų programas (ką UAB „LitCon“ savo sąmatose ir padarė). Identiška pirkimo sąlygų formulavimo konstrukcija viename pirkime negali būti aiškinama vienaip, o kitame tos pačios perkančiosios organizacijos pirkime – aiškinama kitaip. Atsakovės argumentai, kad Pirmojo konkurso pirkimo sąlygų išaiškinimai negali būti taikomi šioms analogiškoms pirkimo sąlygoms, kadangi Pirmasis konkursas jau yra pasibaigęs, yra deklaratyvūs, nes atsakovė nepateikia argumentų, kodėl taip mano. Be to, ieškovė pasiūlė mažiausią kainą bei mažiausius įgyvendinimo terminus. Ieškovės pasiūlymo paaiškinimas nepakeitė pasiūlymo esmės. Tiekėjas pasiūlymo paaiškinimu nepakeitė pasiūlymo dalių, kurių buvo reikalaujama pagal pirkimo sąlygas, be kita ko, nepakeitė susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Tiekėjas savo pasiūlymo paaiškinime ne kartą akcentavo, kad jo pateikiami paaiškinimai yra išimtinai redakcinio pobūdžio, nekeičiant sąmatų, žiniaraščių eilučių, jų sudedamųjų dalių, įkainių, taip pat nebuvo atsisakoma dalies prekių ir/ar darbų bei nebuvo papildoma naujomis prekėmis ir/ar darbais ar dalimis. Visi tiekėjo paaiškinimai ir patikslinimai objektyvūs, nepriklauso nuo tiekėjo, todėl negalėjo būti atmesti. Atsakovė nurodo, kad ieškovė architektūrinėje dalyje neįvertino monolitinės g/b perdangos plokštės 220 mm – 2398,5 m2. Ieškovė paaiškino ir pagrindė, kad monolitinė g/b perdangos plokštė 220 mm – 2398,5 m2 yra įvertinta ir nurodyta ne architektūrinėje, o konstrukcinėje dalyje. Techninio projekto architektūrinės dalies darbų kiekių žiniaraščiuose yra pastaba, kad minėtos perdangos kiekiai pateikiami konstrukcijų dalyje. Monolitinės perdangos plokštės įvertinimas konstrukcijų, o ne architektūrinės dalies lokalinėse sąmatose buvo nulemtas paties atsakovo pateiktų pirkimo sąlygų paaiškinimų. Iš Pirmojo konkurso tiekėjui buvo žinoma, kad perkančiosios organizacijos nurodytoje eilutėje (2 skyriaus Grindų įrengimas 2.2.2 eilutėje) monolitinės g/b perdangos plokštės vertinti nereikia, nes ji jau yra įvertinta konstrukcijų dalyje. Reikalavimas įvertinti ir nurodyti monolitinės g/b perdangos plokštes architektūrinėje dalyje (tarpaukštinės perdangos grindys) būtų nepagrįstas ir nesuderinamas su projektavimo bei statybos darbų procesu, kadangi aptariamos perdangos plokštės yra priskiriamos prie laikančiųjų konstrukcijų, o laikančiosios konstrukcijos įvertinamos ne architektūrinėje, bet konstrukcijų dalyje. Tai, kad perdangos plokštės yra priskiriamos prie konstrukcijų dalies, pagrindžia ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“. Atsakovė elgiasi nesąžiningai, kadangi tokio reikalavimo, kad tiekėjai architektūros dalyje įvertintų ir nurodytų monolitinės g/b perdangos plokštes, apskritai neturėjo teisės nustatyti. Architektūrinėje dalyje nurodyta perdanga visiškai nedetalizuota: nėra jokių parametrų ar paaiškinimų, koks betonas, armatūra turėtų būti įvertinta, nei koks jų kiekis. Tokios detalizacijos architektūrinėje dalyje nėra dėl to, kad tai turi įvertinti konstrukcinės dalies vadovas. Tokią logiką patvirtina ir tai, kad techninio projekto architektūrinėje dalyje taip pat nurodyta pastaba, kad perdanga įvertinta konstrukcinėje dalyje. Visų VIP pastato monolitinių perdangų, monolitinių ruožų armavimas ir betonavimas iš viso sudaro 1434,28m3. Iš pateiktų skaičiavimų akivaizdu, kad konstrukcinėje dalyje nurodytas betono kiekis – 1558 m3 yra visiškai pakankamas. Perkančioji organizacija turi vertinti tiekėjų pasiūlymus sistemiškai ir, jeigu iš visumos duomenų galima daryti išvadą apie pasiūlymo atitikimą, laikytina, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovės teigimu, ieškovė neįvertino sąmatos 103 pozicijoje nurodyto „PP vamzdis d200“ kiekio pilna apimtimi, t. y. vietoje 14 vnt. įvertinti 7 vnt. Ieškovė padarė redakcinio pobūdžio klaidą ir vietoje vienos eilutės reikalaujamą „PP vamzdis d200“ kiekį nurodė kitoje eilutėje „PP alkūnė 90° d200“. Sąmatoje buvo padaryta išimtinai techninio/redakcinio pobūdžio klaida, vamzdžių kiekį nurodant kitoje eilutėje. Nepaisant to, po pateikto paaiškinimo vieneto įkainis išliko toks pat, todėl dėl tokio paaiškinimo niekaip negalėjo pasikeisti pasiūlymo esmė. Atsakovė nurodo, kad ieškovės sąmatoje nurodytas skardos storis 0,6 mm neatitinka reikalaujamo 0,8 mm. Ieškovė tiek pasiūlymo paaiškinime, tiek pretenzijoje nurodė, kad tai yra išimtinai techninio pobūdžio netikslumas (rašybos klaida), kuris lengvai ištaisomas. Ieškovė nurodė, jog nurodyta skarda, kurios storis yra 0,8 mm, yra įskaičiuota į pasiūlymo kainą, todėl nei pasiūlymo kaina, nei atskiri įkainiai nebuvo keičiami. Darbo sąnaudų įvertinimui buvo pritaikytas įkainis - „Apvalus cinkuotos skardos ortakis Ø500 atitinkantis B klasės reikalavimus, tame tarpe fasoninės dalys, skardos storis 0,6 mm“, kadangi technologijos požiūriu montuoti 0,6 mm ar 0,8 mm storio medžiagą darbo sąnaudos yra tos pačios. Į kainą buvo įskaičiuota būtent 0,8 mm storio skarda, o tik pavadinime buvo nurodyta 0,6 mm medžiaga. Dėl visiško aiškumo perkančiajai organizacijai taip pat buvo pateiktos 818 ir 900 eilučių detalizacijos, iš kurių matosi, kad išskleidus eilutes, buvo nurodyta 0,8 mm storio skarda. Ortakių kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo skardos storio. Pirkimo techninėje dokumentacijoje yra pateikti tik medžiagų kiekių žiniaraščiai (t.y. kiek reikės betono, kiek vamzdžių ir t. t.), bet su pirkimo dokumentais nebuvo pateikti darbų kiekių žiniaraščiai. Vieno ortakio kainą sudaro net 5 dedamosios, kurių kiekvieną tiekėjas rengdamas lokalinę sąmatą privalėjo įvertinti. Dėl šios priežasties kiekvienos lokalinės sąmatos pozicijos detalesnis „išskleidimas“ yra labai svarbus, nes jis parodo, kas sudaro ortakio kainą. Atsakovė nurodo, kad ieškovė neįvertino 20 m2 skardos, tačiau ši skarda yra naudojama tik ortakių aptaisymui, t. y. darbų užbaigimui, o ne pagrindiniams darbams atlikti. Nurodytas kiekis skardos atitinkamoje lokalinėje sąmatoje yra tik pagalbinė medžiaga. Ieškovei rengiant sąmatą naudojama programa, 20 m2 skardos buvo priskirta į pagalbinių medžiagų pozicijos kainą. Vien tai, kad 20 m2 skardos kaina pagal ieškovės naudojamą sąmatų rengimo programą buvo priskirta papildomoms medžiagoms, nereiškia, kad ieškovė savo pasiūlyme šių sąnaudų neįvertino. Ieškovės sąmatoje HDPE vamzdis dl 10 - 170 m yra įvertintas sąmatos 43 eilutėje „Papildomos instaliacinės medžiagos“. Ieškovė nurodė, kad ši statybinė medžiaga yra įskaičiuota į pasiūlymo kainą (su kita pozicija), todėl pasiūlymo kaina objektyviai nėra keičiama, t. y. įtraukta į tiekėjo pasiūlymą bei jo sudarytą sąmatą, tik dėl techninės klaidos nurodytas ne toje eilutėje. Ieškovė atsakovui pateikė išskaidytą eilutę, iš kurios matyti, kad HDPE vamzdžio d1 10 įtrauktinas į papildomų instaliacinių medžiagų eilutę yra logiškas. Atsakovės teigimu, ieškovė nenurodė sąnaudų žiniaraščio 1.4 eilutėje Dėžės išplėtimo moduliams - 18 vnt.; 1.5 eilutėje maitinimo šaltiniai - 18 vnt.; 1.6. eilutėje 12V maitinimo skirstytuvai - 52 vnt. Ieškovė nurodė ir pagrindė, kad sąnaudų žiniaraščio 1.4, 1.5 ir 1.6 punktai yra įvertinti tiekėjo lokalinės sąmatos 3 eilutėje „Išplėtimo modulis“. Visų šių komponentų vertinimas kaip vieno komplekto yra logiškas. Išplėtimo modulių ir jų montavimui reikalingų priedų kainas reikėjo įvertinti ir kitose pasiūlymo sąmatose. Modulių yra 31 vnt., o dėžių ir maitinimo šaltinių tik 11 vnt., nes į vieną dėžę montuojama keletas modulių. I ir II moduliai sąmatose buvo įvertinti visiškai taip pat, tačiau vienu atveju atsakovei lokalinė sąmata buvo nepriimtina (I-ajame etape) ir kitu atveju (II-ajame etape) – priimtina. Techninio projekto sprendiniai patvirtina, kad ieškovė į 52 vnt. išplėtimo modulių kainą įtraukė ir kartu komplektuojamas modulių dėžes, maitinimo šaltinius ir maitinimo skirstytuvus. Ieškovė, teikdama paaiškinimus atsakovei, pagrindė, kad lokalinės sąmatos eilutėse 11, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 50, 62, 65 ir 94 armatūros klasės nenurodė dėl redakcinio pobūdžio klaidos, tačiau skaičiavimuose rėmėsi armatūros S500 kaina, kuri 1 t. kaina 898,92 Eur/t), todėl būtent ji įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Dėl šio netikslumo ieškovė atsakovei paaiškino, kad lokalinės sąmatos 2, 5, 13, 16, 19, 22, 33 punktuose yra įvertintas betonas C20/25-XC2; 30 eilutėje - C25/30-XC2; 36 eilutėje - C30/37-XC4-XF2, o 93 eilutėje - C25/30, XC2, W8. Nurodyti neatitikimai yra išimtinai redakcinio pobūdžio klaidos, nes lokalinėje sąmatoje buvo įrašyti nepilni betono mišinio pavadinimai. Šių klaidų paaiškinimas visiškai nekeičia tiekėjo pasiūlymo esmės. Betono mišinio C20/25-XC2 ir C20/25 kubinio metro kaina yra vienoda, tad bet kokiu atveju nepilno pavadinimo nurodymas lokalinės sąmatos 2, 5, 13, 16, 19, 22, 33 ir 93 punktuose neturėjo jokios įtakos skaičiavimams ir pasiūlymo kainai. Atsakovės teigimu, ieškovės pateiktos gatvių apšvietimo dalies lokalinės sąmatos 84 eilutėje nurodytas kiekis „Perėjų šviestuvų LED < 66W 5700K > IP 66 RAL7021 (kairinis) montavimas – l vnt.“, neatitinka pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 7.36 eilutėje nurodyto kiekio - 2 vnt. Ieškovė tiek aiškindamas pasiūlymą, tiek pretenzijoje nurodė ir pagrindė, kad toks nurodymas yra išimtinai redakcinio pobūdžio klaida. Ieškovė paaiškino, kad reikalaujamas vietoje sąmatos 84 eilutės, kurioje turėjo būti nurodytas šviestuvų kiekis 2 vnt., šis kiekis yra nurodytas sąmatos 85 eilutėje, kurioje turėjo būti įvertintas dvigubai mažesnis kiekis, t. y. 1 vnt. Be kita ko, sąmatos 84 ir 85 eilutėse pateiktos abiejų tipų šviestuvų montavimo ir mechanizmų kainos yra identiškos. Taigi vien dėl to, kad sąmatos 84 ir 85 eilutėse yra sumaišyti vienetų kiekiai, nurodant juos atvirkščiai, visiškai neturi įtakos tiekėjo pasiūlymo kainos skaičiavimams. Ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktose sąmatose yra aiškiai išskirtas kolonų markiravimas. Pagal prie pirkimo dokumentų pridėtą techninį projektą, akivaizdu, kad jame nustatytas analogiškas surenkamų kolonų žymėjimas, kas reiškia, kad ieškovės nurodytas betonas ir armatūra atitinka techniniame projekte nurodytus parametrus.

143.

15Ieškovė dublike nurodė, kad pirkimo objekto vertė siekia 35 000 000 Eur, ieškovės pasiūlymo tariami neatitikimai sudaro vos 0,0067 proc. visos pirkimo objekto vertės. Toks tariamų neatitikimų kiekis nėra reikšmingas nei bendra skaitine išraiška, nei savo pobūdžiu. Atsakovė nuolat viešųjų pirkimų konkursuose perkanti statybos rangos darbus, puikiai žino, kad tokio dydžio, vertės ir sudėtingumo projekto pasiūlymuose (lokalinėse sąmatose) visada būna smulkių techninių klaidų. Kilęs ginčas yra susijęs su specialiųjų statybos srities žinių poreikiu. Šalys ginčijasi dėl to, ar šie ieškovės lokalinių sąmatų netikslumai buvo paaiškinti nekeičiant pasiūlymo esmės. Ieškovė kreipėsi į ekspertą S. M.. Jo ekspertinio tyrimo aktas, susijęs su ieškovės pasiūlymo lokalinėmis sąmatomis, yra pateiktas operatyviai, o teismo ekspertizės skyrimas būtų užtrukęs ilgiau. Prof. dr. S. M. ekspertinio tyrimo aktas patvirtina, kad atsakovė neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą. Monolitinė g/b perdangos plokštės buvo įvertinta ieškovės pasiūlyme. Techninio projekto Statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktas įrašas „<..> Perdangos plokščių kiekiai pagal SK dalies žiniaraščius“ yra tiesioginė nuoroda, jog perdangos plokščių kiekiai yra pateikti konstrukcijų dalies žiniaraščiuose. Iš pirkimo laimėtoju pripažinto KAYI INSAAT pasiūlymo lokalinių sąmatų matyti, kad perdangos plokštės architektūrinės dalies žiniaraščiuose šis tiekėjas taip pat neįvertino. Visi kiti tariami pasiūlymo trūkumai yra paaiškinami ir mažareikšmiai. Ekspertinio tyrimo akto išvados patvirtina, kad 7-ių ieškovės pasiūlymo lokalinių sąmatų pozicijų netikslumai yra lengvai bei paprastai paaiškinami remiantis kitomis ieškovės lokalinėmis sąmatomis bei pirkimo technine dokumentacija. Ekspertinio tyrimo akto išvados taip pat patvirtina, kad nustatyti netikslumai negali turėti ir neturės jokios įtakos statybos darbų technologiniam procesui. Atsakovė nelygiavertiškai vertino ieškovės ir pirkimo laimėtojo pasiūlymų klaidas: ieškovės paaiškinimai buvo atmesti, o pirkimo laimėtojo identiški paaiškinimai priimti kaip tinkami. KAYI INSAAT savo pasiūlyme padarė klaidų. Susipažinus su KAYI INSAAT atsakovei pateiktu pasiūlymo paaiškinimu matyti, kad KAYI INSAAT pasiūlymo klaidų paaiškinimai buvo pripažinti tinkamais, kai tuo tarpu savo esme tokie patys ieškovės pasiūlymo netikslumų paaiškinimai buvo atmesti kaip keičiantys pasiūlymo esmę. Atsakovė atsiliepime į ieškinį net kaltina ieškovę dokumentų klastojimu, bet visiškai identišką ir analogišką KAYI INSAAT paaiškinimą priima kaip tinkamą ir nekeliantį jokių abejonių. Atsakovė vertindama pasiūlymus protegavo pirkimo laimėtoju tapusį tiekėją. Atsakovė, jau užduodama klausimus dėl trūkumų, iškart suformulavo menamus atsakymus, kuriuos turėtų pateikti KAYI INSAAT. Atsakovė ne tik kad neatmetė tokio ydingo KAYI INSAAT pasiūlymo, bet paprašė jį paaiškinti, iškart pateikdama atsakovės proteguojamam tiekėjui „užuominas“ į tai, koks paaiškinimas atsakovei būtų priimtinas. Atsakovė paprastai šiam tiekėjui leido koreguoti pasiūlymo formoje nurodytas kainos sudedamąsias dalis, kas yra akivaizdžiausias atsakovės neteisėto elgesio įrodymas. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne dėl jame nustatytų trūkumų pobūdžio, jų turinio ar reikšmingumo, o dėl to, kad atsakovė nenori dirbti su ieškove, arba nori dirbti su konkrečiu tiekėju, t. y. KAYI INSAAT. Vertindama ieškovės pasiūlymą atsakovė nesivadovavo turinio prieš formą principu. Ginčo pirkime atsakovė privalėjo vertinti pasiūlymo visumą, o ne „ištraukti iš konteksto“ visiškai smulkius ir techninius pasiūlymo neatitikimus bei tuo remiantis atmesti ieškovės pasiūlymą. Taikant turinio prieš formą principą, tuo pačiu turi būti laikomasi proporcingumo ir protingumo. Atsakovės nustatyti ieškovės pasiūlymo neatitikimai sudarė vos 2 332,08 Eur. Detalų ir išsamų ieškovės neatitikimų paaiškinimą įvertinus ne formaliai, bet atsižvelgiant į jų turinį, tokie paaiškinimai turėjo būti priimti, nes niekaip nepakeitė pasiūlymo esmės. Ieškovės ir laimėtoju pripažinto KAYI INSAAT pasiūlymų kainų skirtumas sudaro 485 976,13 Eur, kas reiškia, kad ieškovės pasiūlymas atmestas dėl tariamų 2 332,08 Eur vertės netikslumų, ir vietoj to pasirinkus kitą laimėtoją nuspręsta permokėti ~500 000 Eur mokesčių mokėtojų pinigų. Akivaizdu, kad viešajam interesui yra padaroma gerokai didesnė žala. Atsakovė laikosi absoliučiai formalios pozicijos ir vertina ieškovės pasiūlymą ne turininguoju, bet formaliuoju metodu, kas laikytina neteisėtu ir nepagrįstu elgesiu. Atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl tokių akivaizdžiai redakcinio pobūdžio klaidų, kurios neturi jokios reikšmės bendroje pasiūlymo apimtyje ir nekelia abejonių pasiūlyta pirkimo objekto sprendinių visuma, skaidrumo ir lygiateisiškumo principai niekaip negali būti užtikrinti. Pirkimo objektas yra itin didelės vertės ir apimties. Tokio dydžio ir tokios apimties pasiūlyme gali pasitaikyti įvairių smulkių techninių klaidų. Atsakovas ginče remiasi teismų praktika, kurios ratio decidendi nesutampa su ginčo aplinkybėmis. Atsakovas remiasi teisės taikymo taisyklėmis, kurios suformuotos bylose, neturinčiose jokio panašumo su nagrinėjamu ginču. Atsakovas sąmoningai remiasi tik ta kasacinio teismo išaiškinimo dalimi, kuri jam yra palanki, tačiau ignoruoja aplinkybę, kad remtis vienoda praktika aiškinant pasiūlymo techninių savybių reikšmę ir prekių, ir sudėtingame statybos rangos darbų pirkime yra neteisinga. Ginčo pirkime galima vadovautis Pirmajame pirkime pateiktais pirkimo sąlygų paaiškinimais. Atsakovas ginčo pirkime pats remiasi Pirmojo pirkimo sąlygų išaiškinimais. Kiekvienas tiekėjas, dalyvavęs ginčo pirkime, turėjo teisę kreiptis dėl jam neaiškių pirkimo sąlygų išaiškinimo. Ginčo pirkime nebuvo pateiktų analogiškų klausimų, kurie buvo teikiami Pirmajame pirkime, kadangi visi tiekėjai šią informaciją turėjo iš Pirmojo pirkimo. Pirmajame pirkime ir šiame ginčo pirkime dalyvavo visiškai tie patys tiekėjai. Aiškindamas šio ginčo pirkimo sąlygas, atsakovas nepaneigė nei vieno Pirmojo pirkimo sąlygų išaiškinimo, šio pirkimo laimėtoju pripažintas KAYI INSAAT rengdamas savo pasiūlymą šiame pirkime taip pat rėmėsi Pirmojo pirkimo sąlygomis. Skelbiant ginčo pirkimo sąlygas, jose nebuvo pakeisti jokie reikalavimais susiję su pirkimo objekto apimtimi ir techninėmis savybėmis.

16II. Atsakovės procesinių dokumentų esmė

174.

18Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo ieškovės UAB ,,LitCon“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai atmesti visa apimtimi. Priteisti atsakovei iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

195.

20Nurodė, kad ieškovės padarytos klaidos – iš pradžių pasiūlyme nepateikti duomenys, kuriuos pateikti reikalavo pirkimo dokumentai, ir taip į pasiūlymą neįtraukti reikalaujami darbai/medžiagos – reiškia, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Vėliau su pasiūlymo paaiškinimu pateikti nauji duomenys – pasiūlymo detalizacija ir detalūs paaiškinimai bei nauji įrodymai – negali būti aiškinami kaip redakcinio/techninio pobūdžio pataisymai, todėl jie pakeitė iš pradžių pateikto pasiūlymo esmę. Ieškovė į savo iš pradžių pateiktą pasiūlymą (jame pateiktas sąmatas) neįtraukė visos eilės elementų – darbų/medžiagų, kuriuos jis privalėjo įtraukti pagal pirkimo sąlygų 6 priedo „Techninė dokumentacija“ reikalavimus, arba įtraukė ne reikalaujamų parametrų darbus/medžiagas, ir šiuos neatitikimus siekė ištaisyti tik pasiūlymo paaiškinime, pateikdama naujus duomenis. Ieškovės argumentai, kad jos pasiūlymo klaidas lėmė jos naudojama sąmatų sudarymo programa, arba kad atsakovė skirtingai vertino tapačius ieškovės pasiūlymo trūkumus, yra nepagrįsti ir niekiniai. Jeigu programa netinka – ieškovė, elgdamasi pagal rūpestingo ir atidaus tiekėjo standartą, privalėjo pasinaudoti kita programa arba ištaisyti trūkumus rankiniu būdu, tačiau to nepadarė. Reikalavimas kartu su pasiūlymais pateikiamose sąmatose nurodyti visus pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, jų kiekius ir parametrus bei nurodyti jų įkainius nėra savitikslis, kaip tai suponuoja ieškovė. Ieškovės argumentai, susiję su pirkimo sutarties vykdymo reikalavimais, yra visiškai nesusiję su pagrindiniu šalių ginču, jo esme ir itin grubiai prieštarauja VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintiems viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principams. Priešingai nei teigia ieškovė, šios klaidos nėra tik paprastos ar redakcinio pobūdžio, kurias ji galėjo paaiškinti teikdama paprastą jos pasiūlymo paaiškinimą ir nurodydama konkrečius, pateiktame pasiūlyme jau esančius nurodytus, duomenis. Ieškovė, teikdama paaiškinimus, pakeitė savo pasiūlymo esmę. Ieškovės pasiūlyme nebuvo nurodyti duomenys, kurie turėjo būti nurodyti pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Net ir pati ieškovė savo pretenzijoje ir ieškinyje pripažįsta ir neginčija, kad jos pasiūlymas siaurąja prasme, t. y. sąmatos su siūlomais darbais, medžiagomis ir jų kainomis, buvo pateiktas su trūkumais. Byloje nėra ginčo dėl to, kad tiekėjai galėjo parengti sąmatas pagal jiems priimtinas formas ir atsižvelgdami į, pavyzdžiui, savo naudojamas sąmatų rengimo programas. Taip pat nėra ginčo, kad tokios sąmatos turėjo būti parengtos vadovaujantis STR dėl jose pateiktos informacijos detalumo. Ieškovė visiškai nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygų 1.6.5 p. ir STR reikalavimai reiškia, kad tiekėjai savo sąmatose privalėjo tik išskirti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, darbo užmokestį, mechanizmų ir medžiagų kainą – o visa kita, pvz.: darbų/medžiagų sujungimą į bendras sąmatos eilutes ir jų aprašymą nurodyti kaip tik nori. Ieškovė privalėjo suprasti, kad pirkimo sąlygų 1.6.5 p. reikalavimas reiškia, jog tiekėjai savo pasiūlymuose pateikiamose sąmatose privalo aiškiai ir konkrečiai nurodyti visus darbus/medžiagas, kurie yra nurodyti techninėje dokumentacijoje. Ieškovė savo pasiūlyme nebuvo nurodžiusi šių darbų/medžiagų. Ieškovė savo paaiškinimuose ne nurodė, kur jo pasiūlyme šie darbai/medžiagos yra konkrečiai nurodyti kaip įtraukti, bet jų tariamą įtraukimą į pasiūlymą grindė pateikiamais naujais, pasiūlyme nenurodytais, duomenimis. Ieškovė iš pradžių pateiktame pasiūlyme nenurodė visos eilės darbų/medžiagų ir jų konkrečių parametrų, kurie yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis ir kuriuos nurodyti ieškovė privalėjo pagal pirkimo sąlygų 1.6.5 p. ir techninės dokumentacijos reikalavimus. Pasiūlymo paaiškinimas pakeitė ieškovės pasiūlymo esmę. Tokie didžiuliai pasiūlymo siaurąja prasme trūkumai ir jame visiškai nepateikti konkretūs pirkimo dokumentų reikalaujami duomenys jokiu būdu negali būti laikomi tik techninio ar redakcinio pobūdžio suklydimais, kurie yra objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Ieškovė nedetalizavo jau esančių pasiūlyme duomenų pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet pateikė visiškai naujus duomenis ir pasiūlymo sudedamąsias dalis. Ieškovės pateikti trūkumų „paaiškinimai“ ir jų taisymo rezultatas akivaizdžiai priklauso tik nuo pačios ieškovės ir kiti subjektai tokius paaiškinimus galėtų atlikti ar suprasti visiškai kitaip, todėl tokie taisymai yra naujo pasiūlymo pateikimas. Ieškovės pateikti įrodymai dėl tariamo atitinkamų darbų/medžiagų įtraukimo į atitinkamą pasiūlymo sąmatos eilutę grindžiami tik pasiūlymo paaiškinime pateikta tariama atitinkamos eilutės detalizacija, t. y. išskleista tos eilutės informacija. Pažymėtina, kad pasiūlyme pateiktose sąmatose eilutės neturėjo detalizavimo/išskleidimo galimybių, todėl pasiūlymo paaiškinimuose pateiktos tariamos detalizacijos yra visiškai nauji duomenys, kurių nebuvo pasiūlyme. Ieškovei „netikėtai“ palankūs „detalizavimai“ apskritai kelia abejones dėl ieškovės sąžiningumo ir suponuoja, kad ieškovė savo pasiūlymo klaidas bando taisyti net ir galimai neteisėtomis priemonėmis, galbūt netgi klastodama dokumentus. Abejones ieškovės sąžiningumu kelia ir jos tariami techniniai suklydimai, pasiūlymo sąmatose nenurodant techninės dokumentacijos reikalaujamų parametrų. Pasiūlyme „pamiršti“ nurodyti darbai/medžiagos bei nenurodyti parametrai, jeigu jie būtų nepastebėti atsakovės ir su ieškove būtų sudaryta pirkimo sutartis, suteiktų galimybę ieškovei pirkimo sutarties vykdymo metu ginčytis dėl atitinkamų darbų/medžiagų kainų, nes kainų pasiūlyme ji nebūtų nurodžiusi arba kainas būtų nurodžiusi pigesnių/prastesnės kokybės elementų, nei reikėtų naudoti darbams. Toks nesąžiningas elgesys ir nesąžininga konkurencija su sąžiningais tiekėjais yra visiškai netoleruotina. Ieškovės galimo nesąžiningumo, šioje situacijoje pati ieškovė laisvai pasirinko nurodyti, į kurias pasiūlyme pateiktų sąmatų eilutes jis tariamai „įskaičiavo“ pasiūlyme nenurodytus darbus/medžiagas ir kokiais įkainiais jis tai padarė. Iš pasiūlyme pateiktų sąmatų atitinkamų eilučių buvo objektyviai neįmanoma spręsti, kad tose eilutėse yra įtraukti atitinkami darbai/medžiagos. Ieškovė teigia, kad ankstesnis pirkimas ir šis pirkimas yra identiški, ir tariamai pagal LAT 2017-12-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017 analogiški pirkimo sąlygų reikalavimai tos pačios perkančiosios organizacijos viename pirkime negali būti aiškinami vienaip, kitame – kitaip. Tačiau tokie ieškovės aiškinimai yra nepagrįsti, nes nurodytoje nutartyje LAT sprendė visiškai kitokį klausimą ir pateikė visiškai kitokį išaiškinimą. Toks ieškovės aiškinimas, kad šiam pirkimui turėtų būti taikomi ankstesnio pirkimo sąlygų išaiškinimai, yra visiškai nelogiškas ir prieštarauja skaidrumo ir lygiateisiškumo principams. Ankstesnio pirkimo ir esamo pirkimo sąlygos yra ne tapačios. Neaišku, kuo remiantis ieškovė teigia, kad šie pirkimai iš esmės tapatūs vien dėl to, kad jų objektai yra panašūs. Esminius ankstesnio pirkimo ir esamo pirkimo sąlygų skirtumus aiškiai parodo ir ankstesnio pirkimo ir esamo pirkimo sąlygų ir sutarčių palyginimai. Ieškovės aiškinimai dėl to, kad perdangos plokštė turėtų būti įskaičiuota į pasiūlymą pagal betonavimo reikalavimą, yra nepagrįsti ir technologiškai. Reikalavime numatytą betoną ir armatūrą rangovas ir privalės panaudoti perdangų ir ruožų (tarpų) suformavimui, todėl pirkime ir buvo reikalaujama pasiūlymuose įskaičiuoti darbus/medžiagas pagal abu šiuos reikalavimus. Tuo tarpu ieškovės pateikti aiškinimai, kad jis įskaičiavo perdangos plokštę į betonavimo reikalavimą, tiesiog parodo, kad ji savo nuožiūra susimažino pirkimo objektą ir pasiūlymo kainą pasiūlė atitinkamai mažesnės apimties darbams, nei buvo reikalaujama ir tai padarė kiti, sąžiningai pirkime dalyvavę, tiekėjai – todėl jos pasiūlymo kaina ir buvo „mažesnė“ nei pasiūlyta pirkimo laimėtojo. Ieškovė ankstesnio pirkimo išaiškinimais remiasi tik tada, kai tai jai pačiai naudinga. Tačiau ji sąmoningai ignoruoja kitus to ankstesnio pirkimo išaiškinimus, kuriuose buvo aiškiai ir vienprasmiškai pasakyta, kad „sąmatose darbų pavadinimai gali skirtis nuo pateiktų techninėje dokumentacijoje, tačiau jie turi būti pateikti aiškiai ir nedviprasmiškai, kad nekiltų abejonių, kad juose yra įvertinti visi reikalaujami darbai, jų kiekiai, medžiagos bei tiesioginės ir netiesioginės išlaidos <...>“. Ieškovė į savo pasiūlymą neįtraukė reikalaujamo 0,8 mm skardos storio ortakių ir tai padarė tik pasiūlymo paaiškinime. Net jeigu skirtingo skardos storio ortakių kaina būtų vienoda, vien kainos vienodumas niekaip nepatvirtina, kad ieškovė savo pasiūlyme iš tiesų pasiūlė reikalaujamus 0,8 mm skardos storio ortakius, o ne 0,6 mm. Visiškai neaiškus ieškovės nurodomų duomenų dėl ortakių kainų patikimumas. Ieškovė pateikia ženkliai skirtingo skersmens ortakių kainas ir taip bando įrodinėti, kad būtent 500 mm skersmens ortakių kaina yra vienoda. Ieškovė į savo pasiūlymą neįtraukė 20 m2 ploto skardos stačiakampiams ortakiams ir tai padarė tik pasiūlymo paaiškinime, kai ieškovas savo pasiūlyme privalėjo įtraukti 20 m2 ploto ir 0,8 mm storio cinkuotos skardos stačiakampiams ortakiams. Ieškovė teigia, kad šią skardą ji tariamai įtraukė į savo sąmatos eilutės, kuriose buvo įskaičiuoti elementai pagal Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas dalies 1 etapo 3.14-3.19 p. reikalavimus, tačiau negalima į medžiagos kiekius, matuojamus pagal ilgį, įtraukti kitokių parametrų (storesnės skardos) medžiagos kiekius, matuojamus pagal plotą. Atmestini kaip niekiniai ieškovės ieškinyje pateikti teiginiai, kad reikalaujama 20 m2 ploto skarda buvo dėl ieškovės naudojamos sąmatų sudarymo programos automatiškai įtraukta į pagal 3.14-3.19 p. siūlomų ortakių kainą kaip šių ortakių aptaisymui naudojamos pagalbinės medžiagos. Tokia informacija nebuvo pateikta pačiame pasiūlyme ir ieškovė ją pateikė gerokai vėliau. Ieškovė į savo pasiūlymą neįtraukė 3 elementų iš 4, sudarančių išplėtimo modulio komplektą ir tai padarė tik pasiūlymo paaiškinime. Pagal Apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos dalis – 1 etapas 1.3 p. reikalavimus, ieškovė į pasiūlymą privalėjo įtraukti išplėtimo modulius, pagal 1.4 p. – dėžes išplėtimo moduliams, pagal 1.5 p. – maitinimo šaltinius ir pagal 1.6 p. – 12V maitinimo skirstytuvus, tačiau Dėžės išplėtimo moduliai, maitinimo šaltiniai ir 12V maitinimo skirstytuvai ieškovės pasiūlyme buvo nenurodyti. Sudedamosios dalys turėjo būti nurodytos pagal atskirus ir konkrečius 1.4, 1.5 ir 1.6 p. reikalavimus, o ne kaip dalis atskiro reikalavimo pagal 1.3 p. Pati ieškovė pripažino, kad I etapo sąmatoje pagal 1.3 p. pateiktoje eilutėje ji nenurodė, kad į ją įtrauktas visas išplėtimo modulio komplektas. Ieškovės pateikti komerciniai pasiūlymai šiuo atveju yra visiškai nereikšmingi.

216.

22Triplike atsakovas nurodė, kad neaišku, kuo remdamasis ieškovė bando įrodinėti savo pasiūlymo trūkumų mažareikšmiškumą tariama itin maža jų verte pirkimo objekto apimtyje. Nei Lietuvos, nei Europos Sąjungos teismų praktikoje nėra nei vieno precedento, pagal kurį būtų įteisinta galimybė priimti pirkimo dokumentų neatitinkantį pasiūlymą vien todėl, kad neatitikimai pinigine išraiška yra mažareikšmiai. Tačiau ieškovės pasiūlymo trūkumai – ne skaičiavimo apsirikimai ar aritmetinės klaidos. Kainos atveju, tokia galimybė yra galima tik išskirtiniais atvejais, t.y dėl akivaizdžių aritmetinių klaidų, tačiau tokia formalia ir akivaizdžia aritmetine klaida jokiu būdu negali būti laikoma situacija, kai pirkimo dokumentų reikalaujami darbai, nepaisant jų vertės bendrame pirkimo objekte, į pasiūlymą yra išvis neįtraukiami – kaip ir buvo ieškovės pasiūlymo pirkimui atveju. Ieškovė ignoruoja faktą, kad ji į savo pasiūlymą savavališkai nusprendė neįskaičiuoti 2 398,5 m2 ploto ir 220 mm (0,22 m) storio monolitinės g/b perdangos plokštės pagal techninės dokumentacijos Architektūrinės dalies 2.2.2 p. reikalavimą. Pati ieškovė savo dublike nurodo, kad tokios į ieškovės pasiūlymą neįtrauktos perdangos plokštės kaina yra 283 411,56 Eur be PVM. Taigi, šio ieškovės pasiūlymo trūkumo kaina yra itin didelė. Eksperto išvada tik patvirtina, kad iš pradžių pateiktas ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų ir, dar daugiau, kad ieškovė savavališkai neįtraukė į pasiūlymą tokių esminių darbų kaip perdangos plokštė, taip reikšmingai ir neteisėtai sumažindama savo pasiūlymo kainą. Savo nuomonėje ekspertas tiesiogiai patvirtina, kad ieškovės pasiūlyme nebuvo nurodyti darbai/medžiagos, kurie turėjo būti nurodyti pasiūlyme. Ši eksperto nuomonė patvirtina, kad į ieškovės iš pradžių pateiktą pasiūlymą nebuvo įskaičiuoti (jame nurodyti) visi pirkimo dokumentų reikalaujami darbai/medžiagos. Pažymėtina, kad ekspertas iš esmės vertino tik techninę dokumentaciją. Kitų pirkimo dokumentų, tame tarpe ir pirkimo sąlygų bei pirkimo sutarties projekto, jis visiškai nevertino. Tai reiškia, kad ekspertas neturėjo galimybės įvertinti tokios esminės aplinkybės, kad pirkime darbai yra perkami pagal fiksuotą įkainį, o ne fiksuotą kainą. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų palyginti tarpusavyje tiekėjų pasiūlymus, ji pirkimo dokumentuose pateikia konkrečius darbus/medžiagas bei jų apimtis/kiekius, o tiekėjai privalo pateikti įkainius tokiems darbams/medžiagoms. Ekspertas pasako, kad rangovas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės vadovautis techniniu projektu ir jame nurodytomis techninėmis charakteristikomis, tačiau rangovo (tiekėjo) pasiūlyme gali būti klaidų ir, svarbiausia, kad rangovo pasiūlymas turi įtakos kainai ir rangos sutarties vykdymo sąlygoms. Eksperto nuomonė yra nereikšminga ir netaikytina šioje byloje, nes neatitinka faktinės bylos situacijos – pirkimo pagal faktinius įkainius pobūdžio. Jokios ieškovės interpretacijos neatleidžia jos nuo pareigos pasiūlyme nurodyti ir perdangos plokštės įkainį, ir įkainius pagal betonavimo reikalavimą. Perdangos reikalavimas yra skirtas būtent įrengti perdangos plokštę tarp statinio aukštų, o Betonavimo reikalavimas – suformuoti perdangas ten, kur to nebus galima padaryti su Perdangos plokšte. Ieškovės pasiūlyme yra visa eilė neatitikimų pirkimo sąlygų reikalavimams, kurių atžvilgiu Eksperto nuomonėje net nebandoma teigti, kad atitinkami darbai/medžiagos/kiekiai yra įtraukti į ieškovės pasiūlymą ir kaip tai konkrečiai padaryta: PP alkūnių 45*d200 ir PP vamzdžių d200 kiekio, 0,8 mm storio cinkuotos skardos stačiakampiams ortakiams, gelžbetoninėms konstrukcijoms naudojamos armatūros ir betono mišinių, perėjų šviestuvų LED ?66W 5700K ?IP66 RAL 7021. Šių neatitikimų atžvilgiu ekspertas tik pasako, kad rangovas (ieškovė) statybos darbus turės vykdyti pagal techninį projektą, kas reiškia, kad turės atlikti atitinkamus darbus/naudoti atitinkamas medžiagas ir jų kiekius. Tačiau byloje ginčas yra kilęs ne dėl įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymo. Jis yra kilęs dėl to, ar ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Aplinkybė, kad tam tikrus darbus ieškovė turės atlikti vykdydamas sutartį, jokiu būdu negali reikšti ir nereiškia, kad tokius darbus ieškovė įtraukė į savo pasiūlymą ir nurodė jų įkainius. HDPE vamzdžio priskyrimas izoliacinėms medžiagoms nereiškia, kad 170 m HDPE vamzdžio buvo įtraukta į ieškovės pasiūlymą. Pasiūlyme aiškiai nenurodžius, kad HDPE vamzdis įtrauktas ir kiek jo metrų įtraukta į pasiūlytą įkainį, bei nurodžius tik papildomas izoliacines medžiagas ir jų įkainį, perkančioji organizacija niekaip negali objektyviai įvertinti, ar tas HDPE vamzdis įtrauktas į papildomų izoliacinių medžiagų komplektą ir kiek jo metrų bei kokiu įkainiu yra įtraukta – visa tai priklauso nuo subjektyvaus ir išimtinai tik nuo tiekėjo priklausančio pasiūlymo paaiškinimo. Pagal techninę dokumentaciją, HDPE vamzdžio reikalaujama visiškai atskira eilute, nei papildomų instaliacinių medžiagų. Ieškovo pasiūlyme privalėjo būti aiškiai nurodyta, kad HDPE vamzdis yra įtrauktas ir kokiu įkainiu, tačiau iš pradžių pateiktame pasiūlyme tai nebuvo padaryta. Eksperto nuomonė niekaip nepatvirtina ir netgi neteigia, kad iš pradžių pateiktame ieškovo pasiūlyme buvo įtrauktos dėžės išplėtimo moduliams, maitinimo šaltiniai ir 12V maitinimo skirstytuvai. Pirkimo laimėtojo pasiūlymo vertinimas ar netgi pirkimo laimėtojo ir ieškovės pasiūlymų vertinimo lygiavertiškumas nėra ir negali būti šios bylos ginčo objektu, kadangi dėl šių klausimų ieškovas nesilaikė privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 4232 str.) ir draudimo kelti pretenzijoje nekeltus klausimus. Dublike teikdama naujus ieškinio pagrindus ir reikalavimus, ieškovė elgiasi ne tik pažeisdama CPK reikalavimus ir LAT išaiškinimus, tačiau ir elgiasi nesąžiningai, bandydama išvengti žyminio mokesčio už naują ginčą. Ieškovės ir pirkimo laimėtojo pasiūlymai buvo vertinami skirtingai dėl vienos esminės priežasties – jų situacijos buvo visiškai skirtingos. Ieškovės pasiūlymą atsakovė atmetė tik dėl tų darbų, medžiagų, kurie aiškiai nebuvo įtraukti į pasiūlymą ir galėjo būti įtraukti tik papildant pasiūlymą, ką draudžia Viešųjų pirkimų įstatymas. Ieškovės pasiūlymo neatitikimai yra kur kas didesnio masto ir svarbos, nei ieškovės kvestionuojamoje LAT nutartyje. Atsakovė pažymi, kad atsiliepime į ieškinį ji pateikė visą eilę konkrečių, LAT praktika ir konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis pagrįstų argumentų, kurie akivaizdžiai parodo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų ir vėlesniais paaiškinimais buvo pakeista jo esmė. Ieškovės teiginiai dublike apie atsiliepime į ieškinį nurodytos teismų praktikos netaikymą šiam ginčui yra visiškai nepagrįsti ir ieškovė tokiais teiginiais tik bando išvengti akivaizdaus dalyko konstatavimo – kad jos pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų ir jų nebuvo galima ištaisyti nekeičiant pasiūlymo esmės. Todėl vėlesni ieškovės pasiūlymo paaiškinimai pakeitė pasiūlymo esmę. Ieškovės pasiūlymo trūkumų vertė siekia kelis šimtus tūkstančių eurų ir yra šimtus kartų didesnė, nei teigia ieškovė. Akivaizdu, kad toks didžiulis skirtumas yra itin reikšmingas. Atsakovė niekuomet nėra pripažinusi, jog ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo objektą ir ieškovė iš esmės pasiūlė tai, ką atsakovė siekia nupirkti. Pirkimas yra atliekamas pagal fiksuotą įkainį ir atitinkamai pirkimo objektą sudarys faktiškai atlikti darbai, kurie bus apmokami pagal pasiūlyme nurodytą įkainį. Pasiūlyme nenurodžius privalomo įkainio, pasiūlymas niekaip negali būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovė privalėjo būtent šio pirkimo dokumentuose pateikti – ir pateikė – visą informaciją apie šio pirkimo sąlygas ir procedūras, ir tokia informacija negalėjo būti pateikiame visiškai atskiro viešojo pirkimo (ankstesnio pirkimo) dokumentuose – net jeigu šių pirkimų objektai ir yra panašūs. Priešingi ieškovės teiginiai, t. y. kad šiam pirkimui taikomi ankstesnio pirkimo dokumentai, grubiai prieštarauja šioms VPĮ nuostatoms. Tai, kad pirkime dalyvavo tie patys tiekėjai, visiškai nereiškia, kad pirkimai buvo tapatūs ir jiems abiem taikomi jų abiejų reikalavimai. Atsakovei pirkime nereikėjo paneiginėti ankstesnio pirkimo sąlygų išaiškinimų, nes pirkimo sąlygos buvo patikslintos, atsižvelgiant į ankstesnio pirkimo pamokas ir nebuvo gauta jokių paklausimų, kurie reikalautų kažkokių išaiškinimų, kurie galimai prieštarautų ankstesnio pirkimo sąlygoms. Jau vien ta aplinkybė, kad Antrame pirkime buvo pasiūlytos vidutiniškai 5,2 proc. mažesnės kainos, akivaizdžiai patvirtina, kad buvo padaryti esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, kurie turėjo įtakos kainos sumažinimui. Pačios ieškovės pasiūlymo kaina Pirmajame pirkime buvo 36,4 milijonų eurų, tuo tarpu Antrajame beveik 2 milijonais eurų mažesnė, t. y. 34,5 milijonų eurų. Ieškovei, kaip profesionaliai viešųjų pirkimų dalyvei, privalo būti žinoma, kad tokie pirkimo dokumentų pakeitimai yra esminiai ir reiškia visiškai naują pirkimo objektą, o tokie pasiūlymo neatitikimai yra esminiai ir draudžiami tiek VPĮ, tiek teismų praktikos. Šioje byloje ginčas iš esmės yra teisinis ir susijęs griežtai su pasiūlymų siaurąja prasme atitikimu viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o ne techninis (susijęs su statybos technologijų ar kitų pan. klausimų vertinimu).

23II.

24Viešųjų pirkimų tarnybos išvada

257.

26Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad tiekėjų pasiūlymus nagrinėja ir vertina pati perkančioji organizacija ir sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams priimta tik pati perkančioji organizacija. Perkančiosios organizacijos sprendimai turi būti motyvuoti ir objektyviai pagrįsti. Tarnyba pažymėjo, kad byloje yra sprendžiamas ne teisinis, o techninis klausimas, todėl teikdama teisinę išvadą tarnyba nevertina specialių žinių reikalaujančių techninių tiekėjų pasiūlymų parametrų (ne)atitikimo viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o kartu ir ieškovės pateikto pasiūlymo paaiškinimo turinio. Norint įvertinti ieškovės ieškinyje ginčijamą atsakovės priimtą sprendimą – atmesti pasiūlymą remiantis tuo, kad ieškovės pateikti pasiūlymo paaiškinimai pakeitė pasiūlymo esmę – būtina pasitelkti specialistą, turintį specialiųjų žinių šioje srityje. Pirkimas ir ankstesnis pirkimas dėl to paties objekto neturėtų būti tapatinami, kadangi perkančioji organizacija skelbdama naują viešąjį pirkimą, nepaisant to, kad dėl to paties objekto jau buvo vykdytos viešojo pirkimo procedūros, turi diskrecijos teisę iš naujo vertinti pirkimo pobūdį, specifiką ir nustatyti tokius reikalavimus, kurie jos manymu yra reikalingi ir būtini, o pirkimo sąlygas aiškinti tik šio konkretaus pirkimo kontekste. Ieškinys atmestinas.

27III.

28Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

298.

30Bylos duomenis nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybė vykdo viešąjį pirkimą „S. Dariaus ir Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcinio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“ Nr. ( - ), apie kurį 2017 m. gruodžio 19 d. buvo paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis pirkimas yra jau Antrasis pirkimas dėl to paties objekto, kadangi Pirmasis pirkimas dėl S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbų buvo nutrauktas dėl to, kad visi tiekėjai pirkimui pateikė per dideles ir perkančiajai organizacijai nepriimtinas pasiūlymų kainas. Ieškovė teikė savo pasiūlymą. 2018 m. vasario 20 d. pranešimu Nr. 32-14-141 atsakovė paprašė ieškovės, vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi, paaiškinti pasiūlymą dėl pastebėtų pirkimo dokumentuose pateiktos techninės dokumentacijos bei darbų/sąnaudų žiniaraščių ir ieškovės pasiūlymo sąmatų neatitikimų. 2018 m. vasario 26 d. ieškovė raštu „Dėl atsakymo į 2018-02-20 atsakovo paklausimą Nr. 32-14-141 dėl pasiūlymo paaiškinimo“ Nr. SR-180226-01SP pateikė paaiškinimus dėl atsakovės nustatytų neatitikimų. Atsakovė atmetė tiekėjos pasiūlymą ir 2018 m. kovo 14 d. pranešimu Nr. 32-14-205 apie šį sprendimą informavo ieškovę. 2018 m. kovo 23 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo.

31IV.

32Teisiniai argumentai ir išvados Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

339.

34Ieškovė, teikdama ieškinį, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad šalims apsikeitus procesiniais dokumentais, būtų logiška skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kuriame ieškovės atsakingi darbuotojai, turintys atitinkamą inžinerinės krypties išsilavinimą, bei darbuotojai, rengę lokalines sąmatas, pagal pirkimo sąlygų techninę dokumentaciją, galėtų žodžiu paaiškinti, kas, kur, su kuo ir dėl ko yra įvertinta. Žodinis bylos nagrinėjimas sudėtingame, didelės vertės ginče, susijusiame su specialiųjų žinių poreikiu, neabejotinai gali tik paspartinti ginčo išnagrinėjimą. Tai, kad viešųjų pirkimų bylos komunikacija vyksta tik raštu, niekaip nepaneigia žodinio posėdžio būtinybės. Ginčas šioje byloje vyksta dėl specialiųjų žinių reikalaujančių techninių klausimų, todėl pagrįstai reiškiamas prašymas liudytoju apklausti ekspertą S. M.. Taigi, atsižvelgdama į tai, kad byloje nagrinėjami specifiniai techninio pobūdžio klausimai, kurie gali reikalauti specialių žinių bei specialistų paaiškinimų, ieškovė ieškinyje prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsakovė su tokiu prašymu nesutiko, prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3510.

36Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Išimtinais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka <...> (CPK 4231 str. 4 d.).

3711.

38Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).

3912.

40Teismo vertinimu, ieškovės nurodyti motyvai, t. y. kad byloje yra keliami specifiniai klausimai, kurie reikalauja specialių žinių, sudarytų pagrindą byloje kviesti ieškovės darbuotojus, taip pat ekspertą S. M., – nepatvirtina išimtinio būtinumo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, ginčas šioje byloje yra teisinio pobūdžio, susijęs su ieškovės pateiktų pasiūlymų atitikimu viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o ne techninis, kaip nurodo ieškovė, susijęs su statybos inžinerinių ir technologinių aspektų vertinimu.

4113.

42Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad nėra išimtinių aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos kaip pagrindas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ieškovei nepateikus jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas ir byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Dėl Pirmojo pirkimo sąlygų išaiškinimų taikymo Antrojo pirkimo sąlygoms

4314.

44Bylos duomenis nustatyta, kad atsakovė vykdo pirkimą, apie kurį buvo paskelbta 2017-12-19 CVP IS, siekiant įsigyti S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu rekonstravimo ir statybos darbus, įskaitant darbo projektų parengimą. Šis pirkimas yra Antrasis, kadangi Pirmasis to paties objekto pirkimas buvo nutrauktas, nes visi tiekėjai pateikė per dideles ir perkančiajai organizacijai nepriimtinas pasiūlymų kainas. Ieškovė nurodė, kad šis Antrasis pirkimas vykdomas tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo vykdomas Pirmasis pirkimas, tik pakoreguotas pasiūlymų pateikimo terminas ir pirkimo objektui skirtinų lėšų suma. Nurodė, kad turi būti vadovaujamasi Pirmajame pirkime pateiktais paaiškinimais dėl pirkimo sąlygų.

4515.

46Teismas su nurodytais ieškovės argumentais nesutinka. Nors Pirmieji viešieji pirkimai buvo paskelbti dėl to paties objekto ir didžiąja dalimi pirkimo sąlygos Antrajame pirkime yra tapačios Pirmojo pirkimo sąlygoms, negalima Pirmojo pirkimo sąlygų paaiškinimų vertinti ir taikyti Antrojo pirkimo sąlygoms. Aplinkybę, kad Antrieji viešieji pirkimai yra nauji viešieji pirkimai ir, nors Pirmieji viešieji pirkimai buvo vykdomi dėl to paties objekto, tačiau pastarųjų išaiškinimais iš esmės negalima remtis Antruosiuose viešuosiuose pirkimuose, patvirtina perkančioji organizacija, nurodydama, kad Antrasis pirkimas buvo iš esmės pakeistas: buvo pakeistos tam tikros darbų atlikimo sąlygos ir apimtis, sutarties galiojimo sąlygos, kai kurios tiekėjų dalyvavimo pirkime remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais sąlygos, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentais, maksimali galima pasiūlymo vertė, pasiūlymo vertinimo kriterijai, pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimų dydžiai, pasiūlymų pateikimo termino trukmė, darbų apmokėjimo sąlygos pagal sutartį, iš esmės pakeistas pirkimo sutarties projektas ir kt.

4716.

48Be to, pažymėtina, kad VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad Pirmojo pirkimo procedūros yra pasibaigusios, todėl jo metu nustatytos pirkimo sąlygos ir jų išaiškinimas yra negaliojantys, ir jomis remtis bet kokiu atveju nėra juridinės galimybės. Dėl lokalinės sąmatos formos ir turinio

4917.

50Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pateiktose sąmatose įvertino visus darbų kiekių žiniaraščius ir techninėje dokumentacijoje numatytus darbus bei įskaičiavo juos į kainą ir įkainius. Lokalinė sąmata buvo parengta vadovaujantis STR pavyzdine 6 priedo 5 lentele, o ją buvo įtrauktos visos būtinosios perkančios organizacijos dalys. Perkančioji organizacija paliko tiekėjams diskrecijos laisvę pasirinkti, kokia forma jie parengs sąmatas, kokiu eiliškumu jas užpildys.

5118.

52Tačiau teismas sprendžia, kad šie argumentai nepagrįsti. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė atsiliepime patvirtino, jog sąmatos turėjo būti parengtos vadovaujantis STR ir tiekėjas galėjo parengti sąmatas pagal jiems priimtinas formas (pavyzdžiui atsižvelgiant į savo naudojamas sąmatų rengimo programas). Taigi atsakovė nevertino ieškovės sąmatos formos atžvilgiu, t. y. šis kriterijus nebuvo vertinamas, sprendžiant dėl tiekėjo kandidatūros tinkamumo. Esminis vertinimo kriterijus buvo – UAB ,,LitCon“ pasiūlymo turinys (turiningoji pasiūlymo dalis) ir jo atitikimas pirkimo sąlygų reikalavimams. Dėl tiekėjo sąmatos (ne)atitikimo pasiūlymo sąlygoms

5319.

54Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad tiekėjas pateiktoje sąmatoje:

55-

56neįvertino pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 2 skyriaus Grindų įrengimas 2.2.2. eilutėje nurodytos monolitinės g/b perdangos plokštės – 220 mm – 2 398 m2 (Architektūrinė dalis).

57-

58Ieškovė nurodė, kad monolitinės g/b perdangos plokštės 220 mm – 2 398,5 m2 yra nurodytos ne architektūrinėje, o konstrukcinėje dalyje. Monolitinės perdangos plokštės įvertinimas konstrukcijų, o ne architektūrinės dalies lokalinėse sąmatose buvo nulemtas pačios atsakovės Pirmojo pirkimo sąlygų paaiškinimų, kur nurodyta, kad monolitinės g/b perdangos plokštės vertinti nereikia, nes jau yra įvertinta konstrukcinėje dalyje. Architektūrinės dalies žiniaraščiuose aiškiai nurodyta, kad monolitinė g/b perdangos plokštė turi būti įvertinta konstrukcinės dalies žiniaraščiuose.

5920.

60Teismas su tokia ieškovės pozicija sutikti negali. Konstrukcijų dalies 2 etapo žiniaraščio 8 p. Gelžbetoninės monolitinės perdangos nurodytas reikalavimas: 8.1. VIP pastato monolitinių perdangų, monolitinių ruožų armavimas ir betonavimas; 8.1.1. Betonas C30/37 ir 8.1.2 Armatūra S500. Architektūrinės dalies II etapo 2 dalies iš 2 dalių sąnaudų kiekių žiniaraščių matyti, kad į šią pirkimų dalį 2.2. Tarpaukštinės perdangos grindys įtrauktas reikalavimas dėl monolitinių s/b perdangos plokščių 220 mm. Įvertinus pirkimo dokumentus matyti, kad perkančioji organizacija skirtingose pirkimo reikalavimo dalyse numatė perdangos reikalavimo kriterijų, t. y. perdangos kriterijus numatytas tiek konstrukcinėje, tiek architektūrinėje dalyse, tik perdangos funkcinis kriterijus skirtingas, t. y. architektūrinėje dalyje perdangos plokštės paskirtis – suformuoti statinio grindis, o konstrukcinėje dalyje VIP pastato monolitinių perdangų, monolitinių ruožų armavimas ir betonavimas skirtas – betonavimo pagrindu suformuoti perdangas (kur neįmanoma atlikti pagal architektūrinę dalį), užpildyti perdangos tarpus ir kt. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovė, perkėlusi perdangos plokščių dalį iš architektūrinės dalies į konstrukcinę dalį, nepagrįstai laiko, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, kadangi monolitinės perdangos plokštės reikalavimas numatytas tiek architektūrinėje, tiek konstrukcinėje dalyse, kurie skiriasi pagal paskirtį ir funkcinį aspektą (du skirtingi dalykai).

6121.

62Kaip minėta, ieškovė nurodė, kad ji rėmėsi Pirmojo pirkimo sąlygų išaiškinimais, tačiau tam nebuvo jokio pagrindo atsižvelgiant į tai, kad Pirmojo pirkimo sąlygos ir jų išaiškinimas nėra taikomas šio Antrojo pirkimo sąlygoms (žiūrėti Sprendimo 14-16 p.).

63-

64tiekėjas pateiktoje sąmatoje neįvertino viso pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 6.15.4 eilutėje nurodyto ,,P vamzdis d200“ kiekio (įvertinta 7 vnt., turi būti - 14 vnt.) (Vandentiekio ir nuotekų dalis).

65-

66Ieškovė paaiškino, kad 103 eilutėje nenurodytas 7 vnt. vamzdžių kiekis yra įvertintas 101 eilutėje „PP alkūnė 45*Dd200“ (vietoj 7 vnt. nurodytas 14 vnt. – 7 vnt. alkūnių +7 vnt. vamzdžio) ir tai, kad 101 eilutėje nurodyta kaina atitinka 103 eilutėje, kurioje įvertinti vamzdžiai, nurodytą kainą, t. y. padaryta redakcinio pobūdžio klaida.

6722.

68Teismas su nurodyta ieškovės pozicija nesutinka, kadangi iš bylos duomenų suprastina, kad tokią poziciją ieškovė nurodė tik teikdama paaiškinimus. Tiekėjo pateiktos sąmatos 101 eilutėje nurodytame aprašyme neatsispindi PP vamzdžio d200 įvertinimas (nurodytos tik alkūnės), o vamzdžio kainos tapatinimas su alkūnės kartu su vamzdžiu kaina, nepagrindžia tiekėjo teiginio, jog perkančiosios organizacijos nurodytas PP vamzdžio d200 kiekis (7 vnt.) yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Be to, sutiktina, kad tiekėjo pateiktoje 101 eilutės detalizacijoje nurodoma kita informacija, nei pasiūlymo pateikimo metu nurodyta, t. y. pažymima, kad pateiktos sąmatos minėtoje eilutėje nurodytų PP alkūnių 45*Dd200 sudėtyje atsiranda PP vamzdis d200, kuris, kaip jau minėta, pateiktoje sąmatoje nenurodytas. Teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, o nurodyta situacija iš esmės laikoma techninės specifikacijos keitimu.

69-

70Tiekėjo pateiktos sąmatos (skyrius 31. Vėdinimo medžiagos P22/I22) 818 eilutėje „Apvalus cinkuotos skardos ortakis 0500 atitinkantis B klasės reikalavimus, tame tarpe fasoninės dalys, skardos storis 0,6 mm“ nurodytas skardos storis neatitinka pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 31.12 eilutėje nurodyto - 0,8 mm; Tiekėjo pateiktos sąmatos (skyrius 34. Vėdinimo medžiagos P28/I28) 900 eilutėje „Apvalus cinkuotos skardos ortakis 0500 atitinkantis B klasės reikalavimus, tame tarpe fasoninės dalys, skardos storis 0,6 mm“ nurodytas skardos storis neatitinka pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 34.14 eilutėje nurodyto - 0,8 mm; 4) tiekėjoje pateiktoje sąmatoje (skyrius 34. Vėdinimo medžiagos P28/I28) neįvertinta pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 34.13 eilutėje numatyta cinkuota skarda stačiakampiams ortakiams 0,8 mm storio - 20 m2;

71-

72Ieškovė nurodė, kad skardos storis nurodytas per rašymo klaidą. Pateikė lokalinės sąmatos 818 ir 900 pozicijų detalizaciją, iš kurių matyti, kad skardos storis yra 0,8 mm o ne 0,6 mm. Pažymėjo, kad dėl šios klaidos pirkimo kaina nekinta, kadangi tiek per klaidą nurodytų 0,6 mm, tiek 0,8 mm skardos kaina vienoda. Pažymėjo, kad detalesnis išskleidimas labai svarbus, jį sudaro penkios sudedamosios dalys. Dėl 20 m2 skardos nenurodymo lokalinėje sąmatoje ieškovė paaiškino, kad ši skarda yra skirta ortakių aptaisymui, t. y. darbų užbaigimui, o ne pagrindiniams darbams atlikti, todėl ieškovės lokalinėje sąmatoje (kaip pagalbinė medžiaga) priskirta į pagalbinių medžiagų pozicijos kainą.

7323.

74Teismas ieškovės argumentus laiko nepagrįstais. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad nurodytas skirtingos storio skardos kv. metro kainų vienodumas nepagrindžia, jog ieškovė savo pasiūlyme iš tiesų pasiūlė 0,8 mm, o ne 0,6 mm storio skardos ortakius. Ieškinyje ieškovė pateikia 0,6 mm ir 0,8 mm storio skardos palyginimo lentelę, nurodydama, kad ortakių kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo skardos storio. Tačiau pažymėtina, kad nurodytas kriterijus neatspindi skirtingos storio skardos kainos vienodumo, kadangi ieškovas lygina iš esmės skirtingo diametro ortakių kainas, t. y. 0,6 mm storio 355-450 mm ortakių kainas sutampa su apvalių priemonių 0,8 mm storio iki 500 mm diametro ortakių kaina, kas nepatvirtina, kad 0,6 mm storio 500 mm diametro ortakio kaina sutampa su 0,8 mm storio iki 500 mm diametro ortakio kaina.

7524.

76Teismo vertinimu, ieškovė nepagrįstai 20 kv. m. ploto skardą įtraukė kartu su kitomis pagalbinėmis medžiagomis, kurių ilgio matavimas yra metrais (atitinkamai už ilgio vienetą nustatyta ir kaina), o skardos stačiakampio matavimo ploto vienetas yra kvadratiniai metrai. Taigi nepagrįstai iš esmės skirtingų matavimo vienetų produktus ieškovė priskyrė tai pačiai kategorijai. Be to, ieškovas nurodė, kad 818 ir 900 eilutėse 0,6 mm skardos storis nurodytas per klaidą, aiškumo dėlei pateikė 818 ir 900 eilučių detalizacijas. Tačiau šis argumentas iš esmės nepagrįstas (dėl klaidos ir detalizacijos žiūrėti Sprendimo 31-37 p.).

77-

78Tiekėjoje pateiktoje sąmatoje neįvertintas pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 1.40 eilutėje nurodytas HDPE vamzdis dl 10 - 170 m (Vidaus elektroniniai ryšiai);

79-

80Ieškovės teigimu, pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 1.40 eilutėje nurodytas HDPE vamzdis dl 10 - 170 m yra įvertintas Tiekėjo sąmatos 43 sąmatos eilutėje „Papildomos instaliacinės medžiagos“, t. y. per klaidą nurodė ne toje eilutėje. Tiekėjas pateikė išskaidytą sąmatos eilutę „Papildomos instaliacinės medžiagos“, kurioje, pasak jo, aiškiai matosi, kad HDPE vamzdis dl l0 yra įskaičiuotas bei atkreipia dėmesį, į tai, kad vamzdžio kaina išskleistoje eilutėje ir vamzdžio kaina E dalyje, sutampa.

8125.

82Tačiau šis argumentas iš esmės nepagrįstas (dėl klaidos ir detalizacijos žiūrėti Sprendimo 31-37 p.).

83-

84Tiekėjo pateiktoje sąmatoje neįvertinta pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio: 1.4 eilutėje nurodyta Dėžės išplėtimo moduliams - 18 vnt.; 1.5 eilutėje nurodyti maitinimo šaltiniai - 18 vnt.; 1.6. eilutėje nurodyti 12V maitinimo skirstytuvai - 52 vnt. (Apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos).

85-

86Dėl šio neatitikimo ieškovė paaiškino, kad perkančiosios organizacijos žiniaraščio 1.4, 1.5 ir 1.6 punktai yra įvertinti tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktos lokalinės sąmatos 1 skyriaus „Apsauginės signalizacijos renginiai ir medžiagos“ 3 eilutėje „Išplėtimo modulis“ - 52 vnt.

8726.

88Iš bylos duomenų matyti, kad išplėtimo modulį sudaro tokie komponentai, t. y. išplėtimo moduliai, išplėtimo medulių dėžė, maitinimo šaltiniai ir maitinimo skirtytuvas, tai reiškia, kad išplėtimo modulis yra komplektuojamas iš 4 sudedamųjų dalių, ir kiekviena jų turi būti atskiruose punktuose kaip atskiras komponentas, o ne bendrai įskaičiuota į vieną iš komponentų 1.3 p., kaip numatyta pirkimų sąlygų 1.6.5. p. Tai, kad teikdama pasiūlymą dėl pirmojo etapo ieškovė įtraukė tik išplėtimo modulį, o ne visą komponentų komplektą iš esmės pripažįsta ir pati ieškovė, kadangi dėl I etapo atsakovei nepripažinus ieškovės sąmatos, pastaroji dėl antrojo etapo jau pateikė pastarojo etapo sąmatą, kurioje konkrečiai ir aiškiai nurodo išplėtimo modulio komponentus. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pati ieškovė supratusi, jog I etape nebuvo įskaičiavusi reikalaujamų dėžių išlėtimo modulių, maitinimo šaltinių ir 12 V maitinimo skirtytuvų, juos pasiūlymo paaiškinimu ir detalizacija iš esmės pakeitė, įtraukė į II etapo išplėtimo modulius, tokiu būdu siekdama keisti (koreguoti) pasiūlymą, kad jis taptų atitinkančiu pirkimo sąlygas, kas laikytina VPĮ nuostatų pažeidimu.

89-

90Tiekėjo pateiktos sąmatos eilutėse 11, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 50, 62, 65, 94 nurodytas medžiagų aprašymas neatitinka pirkimo dokumentuose pateiktame žiniaraštyje nurodyto,

91t. y. minėtose tiekėjo lokalinės sąmatos eilutėse nenurodyta armatūros klasė. Tiekėjoje pateiktos sąmatos eilutėse 2, 5, 13, 16, 19, 22, 30, 33, 36, 93 nurodytas medžiagų aprašymas neatitinka pirkimo dokumentuose pateiktame žiniaraštyje nurodyto, t. y. minėtose tiekėjo lokalinės sąmatos eilutėse nurodytas ne pilnos sudėties betonas (Konstrukcijų dalis).

92-

93Ieškovė paaiškinime nurodė, kad į pasiūlymo kainą yra įskaičiuota armatūra S500, tai pagrįsdama minėtų eilučių (kuriose armatūros klasė nenurodyta ir tiekėjo sąmatos 3 eilutėje nurodytos) reikalavimus atitinkančios armatūros S500 kainos atitikimu. Pažymėjo, kad nurodytose eilutėse armatūros klasės nenurodytos dėl redakcinio pobūdžio klaidos.

9427.

95Tačiau teismo vertinimu, toks ieškovės argumentas yra tik menamo pobūdžio. Pasiūlymo lokalinėje sąmatoje turi būti konkrečiai ir aiškiai nurodomos prekės, jų vienetų kiekiai, kaina ir kt., kad viešųjų pirkimų vykdymo eigoje tiekėjui (laimėtojui) nekiltų nepagrįstų galimybių piktnaudžiauti ir naudoti kitokios rūšies (prastesnės ar realiai pigesnės) armatūros.

9628.

97Tas pats pasakytina ir dėl konkrečios betono rūšies nurodymo, t. y. ieškovė pasiūlyme nurodo betono mišinius C20/25, tačiau šios kategorijos betono mišiniai yra kelių rūšių ir turi savo konkrečią markę, kuri skiriasi kainos ir sudėties atžvilgiu. Ieškovei pirkimo pasiūlyme nurodžius ne pilnos sudėties betoną, tiekėjui atrastų galimybė naudoti prastesnės kokybės ir žemesnės kainos betono mišinius. Taigi, ieškovei pasiūlyme konkrečiai ir aiškiai nenurodžius duomenų apie naudotinas medžiagas (konkrečiai nenurodžius naudotinos produkcijos rūšies), perkančioji organizacija, turėdama pagrįstų abejonių dėl medžiagų tinkamumo ar jų tinkamo panaudojimo, pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė.

98-

99Tiekėjo pateiktos sąmatos (skyrius montavimo darbai) 84 eilutėje nurodytas kiekis „Perėjų šviestuvų LED < 66W 5700K> IP 66 RAL7021 (kairinis) montavimas – l vnt.“, neatitinka pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 7.36 eilutėje nurodyto kiekio - 2 vnt. (Gatvių apšvietimas).

100-

101Ieškovė paaiškinime nurodo, kad perkančiosios organizacijos nurodytas darbas yra įskaičiuotas į pasiūlymo kainą, t. y. trūkstamas 1 vnt. Perėjų šviestuvo LED < 66W 5700K > IP 66 RAL7021 (kairinis) montavimas įskaičiuotas sąmatos 85 eilutėje „Esamo gatvės apšvietimo šviestuvo montavimas ant pastatytos atramos“, kurioje vietoj reikalaujamo kiekio 1 vnt., jis nurodė 2 vnt.. Nurodė, kad toks nurodymas yra išimtinai redakcinio pobūdžio klaida, 84 ir 85 eilučių vienetai yra sukeisti vietomis.

10229.

103Teismas su nurodyta ieškovės pozicija negali sutikti. Argumentai dėl pasiūlyme (lokalinėje sąmatoje) ieškovės nurodytų redakcinio pobūdžio klaidų nurodyti (žiūrėti Sprendimo 31-37 p.).

104-

105Tiekėjo pateiktos sąmatos 2 skyriaus „Kolonos“ 59-65 eilutėse nenurodyta surenkamų kolonų betono sudėtis ir armatūros techniniai parametrai, 4 skyriaus „Denginys“ 75-85 eilutėse nenurodyta gelžbetoninių rygelių betono sudėtis ir armatūrų techniniai parametrai, 86, 87 eilutėse nenurodyta sijų betono sudėtis, armatūros techniniai parametrai ir metalo gaminiai, 88 eilutėje nenurodyta monolitinio gelžbetoninio perdengimo betono klasė, 89 eilutėje - armatūros techniniai parametrai.

106-

107Ieškovė nurodė, kad jos su pasiūlymu pateiktose sąmatose yra aiškiai nurodytas kolonos markiravimas K-1, K-2 ir kt. Ieškovo pateiktose sąmatose yra aiškiai išskirtas gelžbetonio rygelių markiravimas (R-1, R-2, R-3 ir t. t.), iš kurių aišku, betono sudėtis ir armatūrų techniniai parametrai.

10830.

109Teismas negali sutikti su tokia ieškovės pozicija. Pažymėtina, kad tiekėjai pasiūlymuose turi konkrečiai ir aiškiai nurodyti pirkimo dokumentuose reikalaujamus duomenis, šiuo atveju nurodyta sąlyga nėra įgyvendinta. Tai, kad ši pirkimo sąlygas nėra įgyvendinta iš esmės patvirtina ekspertas savo išvadose nurodydamas, kad tiekėjo pasiūlyme kolonų ir rygelių kiekis nurodytas kitokiu būdu, negu pirkimo dokumentų žiniaraščiuose. Tiekėjas pasiūlyme tiesiogiai nenurodė kolonų ir rygelių betono bei armatūros klasės, tačiau tiekėjas pasiūlyme nurodė rygelių ir kolonų žymenis, kurie sutampa su techniniame projekte naudojamais žymenimis. Ir nors ekspertas daro išvadas, kad tiekėjas pasiūlė visą techniniame projekte (taip pat ir pirkimo dokumentuose) nurodytą kolonų ir rygelių kiekį, bei nurodo, kad tiekėjas pasiūlyme nurodė kolonas ir rygelius pagamintus iš techniniame projekte nurodytų betono ir armatūros klasių, tai nereiškia, kad ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas teisine prasme, išlaikant viešųjų pirkimų procedūroms keliamus reikalavimus ir tvarką. Vien tai, kad ieškovės pasiūlyme ir Techninės specifikos medžiagų kiekio žiniaraščiuose sutampa kolonų ir gelžbetoninių rygelių žymėjimas iš esmės parodo, kokių matmenų jie buvo pagaminti, tačiau gaminimo produkto sudedamosios dalys ir jų charakteristika ieškovo pasiūlymuose neatsispindi, kas teismo vertinimu, pirkimus laimėjusiam tiekėjai sudarytų pagrindą (nesant aiškiai nurodytų medžiagų rūšies charakteristikai) gamybos procese naudoti netinkamus ir pirkimo sąlygas neatitinkančius produktus. Dėl techninių/rašymo klaidų, pasiūlymo detalizacijos ir pasiūlymo esmės keitimo

11031.

111Pažymėtina, kad ieškovė dėl PP vamzdžio d200 nurodė, kad padaryta išimtinai techninio/redakcinio pobūdžio klaida, vamzdžių kiekį nurodant kitoje eilutėje; dėl skardos storio ne 0,8 mm, o 0,6 mm nurodė, kad pasiūlyme buvo padaryta techninio pobūdžio netikslumas, ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai 818 ir 900 eilučių detalizaciją; dėl HDPR vamzdžio dl 110-170 m nurodė, kad šis kriterijus dėl techninės klaidos įrašytas ne į tą eilutę (įrašyta ne į 1.40, o į 43 eilutę), tai išimtinai techninio pobūdžio klaida, ieškovė pateikė 43 eilutės ,,Papildomos instaliacinės medžiagos“ išskaidytą variantą; dėl 1.4 eilutėje Dėžės išplėtimo moduliams (18 vnt.), 1.5 eilutėje maitinimo šaltiniai (18 vnt.) ir 1.6 eilutėje maitinimo skirstytuvai (52 vnt.) nenurodymo pasiūlymo sąlygose ieškovė pateikė pirmojo etapo išplėtimo modulio detalizaciją; dėl armatūros klasės ir ne pilnos betono sudėties nurodymo ieškovė pažymėjo, kad tai išimtinai redakcinio pobūdžio klaidos, kad nepilnai nurodytas armatūros ir betono mišinio pavadinimas; dėl šviestuvų kiekio nurodė, kad padaryta išimtinai redakcinio pobūdžio klaida, reikalaujamas vietoje sąmatos 84 eilutės, kurioje turėjo būti nurodytas šveistuvų kiekis 2, šis kiekis nurodytas sąmatos 85 eilutėje, rengdama lokalinę sąmatą ieškovė 84 ir 85 lokalinės sąmatos eilutėse nurodytus šviestuvų kiekius supainiojo vietomis. Taigi daugeliu atveju ieškovė, siekdama pagrįsti savo pasiūlymo teisėtumą, nurodė, kad tam tikri lokalinės sąmatos netikslumai yra dėl padarytų techninio/rašybos pobūdžio klaidų, kurios ieškovės vertinimu yra mažareikšmės, ir savo teiginiams pagrįsti teikė konkrečios sąlygos detalizacijas.

11232.

113Teismas, įvertinęs perkamo objekto apimtį, svarbą ir aktualumą sprendžia, kad pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams negalima vertinti klaidos aspektu, kadangi ieškovės pasiūlyme esantys neatitikimai negali būti laikomi rašymo/techninio pobūdžio klaidomis (tai nėra skaičiavimo apsirikimai ar aritmetinės klaidos).

11433.

115VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje reglamentuota, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis (reglamentavo ankstesnės redakcijos VPĮ 39 straipsnio 1 dalis).

11634.

117Aiškinant šio teisinio reglamentavimo tikslus ir atskleidžiant iš jo kylančių perkančiosios organizacijos pareigų bei dalyvio teisių turinį, pažymėtina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudencija aiškinant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18) nuostatas. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad Direktyvoje 2004/18 nėra jokių nuostatų, kuriose būtų nurodyta, kaip turi elgtis perkančioji organizacija, nustačiusi, jog tiekėjo pasiūlymas yra neaiškus ar neatitinka techninių specifikacijų. Jei perkančiajai organizacijai būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad perkančioji organizacija slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė vienodo vertinimo principą. Tačiau Direktyvos 2004/18 2 straipsniu [„Sutarčių sudarymo principai“] konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV S., C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191; jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).

11835.

119Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV S. byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Būsto švara“ v. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, bylos Nr. 3K-3-660-415/2015), 2015-12-16 Nr. 3K-3-674-969/2015). Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teismų išaiškinimą daryti išvada, kad pateikus pasiūlymą, iš esmės galimas tik aiškiai aritmetinių, techninio pobūdžio klaidų taisymas (apsirikimai). Taip pat tokios klaidos (trūkumo) taisymai galimi, jei mažareikšmio pobūdžio ir iš esmės nekeičiantys pasiūlymo esmės.

12036.

121Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančioji organizacija negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Taigi paaiškinti galima tik tokius pasiūlymo siaurąja prasme duomenis, kurie konkrečiai ir aiškiai nurodyti pasiūlyme ir jų visuma ir jau pasiūlymo pateikimo metu esančios dokumentacijos visuma pagrindžia tam tikrų duomenų buvimą. Pasiūlymo negalima laikyti atitinkančiu pirkimo sąlygas tuo atveju, jeigu teikiant papildomus duomenis ar paaiškinimus pateikiami duomenys, kurie keičia pasiūlymo esmę ir yra skirtingo turinio nei pateiktas pasiūlymas siaurąją prasme. Taigi negalimas pasiūlymų tikslinimas tokia apimtimi, kokia neatsispindi pačiame pasiūlyme, o pasiūlymo tikslinimas keičia paties pasiūlymo esmę.

12237.

123Šiuo atveju matyti, kad teikdama pasiūlymo paaiškinimus ir siekdama ištaisyti savo pasiūlyme pateiktų sąmatų trūkumus, ieškovė naudodama ,,išskleidimo“ principą, tam tikrų sąlygų apimtyje iš esmės įterpė iš pradžių pasiūlyme visiškai nenurodytus darbus/medžiagas ir įrašė jų parametrus, tokiu būdu siekdama, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu. Teismo vertinimu tokių ieškovės veiksmų iš esmės negalima laikyti tik klaidos taisymu, priešingai, pasiūlymo papildymai iš esmės yra keičiantys pasiūlymo esmę (kurių negalima laikyti mažareikšmėmis). Teismo vertinimu, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, perkančiajai organizacijai buvo pagrįstas pagrindas ieškovės veiksmus vertinti kaip pažeidžiančius VPĮ nuostatas, o pasiūlymą – kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų. Dėl teismo eksperto prof. dr. S. M. išvados

12438.

125Ieškovė pažymėjo, kad ekspertas S. M. atliktas nepriklausomas ekspertinis tyrimas, patvirtinta, kad: techninio projekto statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktas įrašas „<..> Perdangos plokščių kiekiai pagal SK dalies žiniaraščius“ yra tiesioginė nuoroda, jog perdangos plokščių kiekiai yra pateikti konstrukcijų dalies žiniaraščiuose; ieškovo konstrukcijų dalies lokalinėse sąmatose yra suskaičiuotas ir įvertintas visas konstrukcijų dalyje nurodytas monolitinių perdangų betono kiekis – 1558 m3 (net didesnis, nei objektyviai yra reikalinga); nurodytas kiekis yra pakankamas tinkamai įgyvendinti techninio projekto sprendinius. Eksperto išvadoje atlikta analizė ir išvados patvirtina, kad atsakovo nurodomi trūkumai, tokiais net neturėtų būti laikomi, nes iš to kaip ieškovės lokalinėse sąmatose yra įvertintos vienos ar kitos medžiagos, kokie yra jų žymėjimai, galima įsitikinti, kad ieškovė įvertino visa, kas buvo numatyta darbų kiekių žiniaraščiuose. Tyrimo akto išvados taip pat patvirtina, kad nustatyti netikslumai negali turėti ir neturės jokios įtakos statybos darbų technologiniam procesui. Taigi ieškovė remiasi eksperto S. M. ekspertizės išvadomis.

12639.

127Pirmiausiai pažymėtina, kad ekspertui buvo pateikti dokumentai, t. y. techninis projektas, pirkimo dokumentų techninės specifikacijos medžiagų kiekių žiniaraščiai, tiekėjo pateiktos lokalinės sąmatos ir ieškinys. Tai reiškia, kad ekspertas ginčo objektą iš esmės vertino tik iš techninės pusės, kai šiuo atveju aktuali nagrinėjamos situacijos teisinė pusė ir atitikimas pirkimo sąlygų reikalavimams (kai pirkimo sąlygos ir kiti su pirkimais susiję dokumentui ekspertui net nebuvo teikiami).

12840.

129Iš teismo eksperto išvados matyti, kad pats ekspertas yra pažymėjęs, kad ieškovė savo pasiūlyme nenurodė darbų/medžiagų, reikalaujamų pagal Techninę dokumentaciją: 1) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 1“: „Tiekėjas pateiktoje lokalinėje sąmatoje „03.2-01 Architektūra-2 etapas 1 dalis“ (žr. 1.5 pav.) nenurodė monolitinės gelžbetoninės perdangos plokštės ir jos kiekio“; 2) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 2“: „Lokalinėje sąmatoje „05.Vandentiekis ir nuotekų šalinimas – lauko“ nurodyti medžiagų kiekiai neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų medžiagų kiekių: <...>“; 3) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 3“: „Pateiktoje lokalinėje sąmatoje „07.1 ŠVOK – Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ pozicijose 818 ir 900 yra nurodytas toks darbas: Avalus cinkuotos skardos ortakis D500 atitinkantis B klasės reikalavimus, tame tarpe fasoninės dalys, skardos storis 0,6 mm. (žr. 3.3, 3.4 pav.) Nurodytas skardos storis neatitinka pirkimo dokumentuose nurodyto skardos storio – 0,8 mm.“; 4) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 4“: „Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje „13.2 ER – Vidaus elektroniniai ryšiai“ (žr. 4.2 pav.) nurodytos vidaus elektriniams ryšiams įrengti reikalingi darbai, medžiagos. Lokalinėje sąmatoje nėra atskirai išskirtas darbas – 170 m HDPE vamzdis d110“; 5) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 5“: „Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje „15.1 AS – Apsauginė signalizacija, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistema“ 3 eilutėje nurodytas darbas – išplėtimo modulis, kiekis 52 vnt. (žr. 5.2 pav.). Dėžė išplėtimo moduliams, maitinimo šaltinis ir 12 maitinimo skirstytuvas nėra nurodyti lokalinėje sąmatoje“; 6) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 6“: „Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje „04.2 K – Konstrukcijos“ 11 ir 28 eilutėse (žr. 6.3 pav.) nurodyta, jog gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojama armatūra. Šalia pavadinimo armatūros klasė nenurodyta“. „Tiekėjo pateiktoje lokalinėje sąmatoje „04.2 K – Konstrukcijos“ 2 ir 5 eilutėse (žr. 6.4 pav.) nurodyta, jog gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami betono mišiniai C20/25, nenurodyta „-X2“ (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose)“; 7) Eksperto nuomonės Tiriamosios dalies skyrelis „Neatitikimas Nr. 8“: „Tiekėjo pateiktoje lokalinės sąmatoje „04. SK – Konstrukcijos“, eilutėse 59-65 nurodyta, jog bus montuojamos kolonos K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6 ir K-7 po 14 vnt. Šalia montuojamų kolonų pavadinimų nėra nurodytos betono ir armatūros klasės. Eilutėse 75-85 nurodyta, jog bus montuojami gelžbetoniniai rygeliai. Šalia montuojamų gelžbetoninių rygelių pavadinimų nėra nurodytos betono ir armatūros klasės“.

13041.

131Teismas pastebi, kad ekspertizės metu S. M. buvo pateikiami tam tikri klausimai, atlikęs ekspertizę S. M. pateikė atsakymus. Tačiau teismo vertinimu, eksperto teikti atsakymai nėra reikšmingi ir netaikytini šioje byloje, nes neatitinka faktinės bylos situacijos. Dėl perdangos ir betonavimo reikalavimų ekspertas remiasi tik prielaidomis, iš esmės nevertindamas pirkimo dokumentų viseto ir juose keliamų ne tik techninio, bet teisinio pobūdžio reikalavimų. Kaip minėta, ekspertas savo poziciją išreiškė remdamasis vien tik techninė dokumentacija. Be to, kaip teisingai pastebėjo atsakovė, ekspertas nepagrįstai sutarties vykdymo reikalavimus sutapatino su reikalavimais pasiūlymui.

13242.

133Teismo vertinimu, ekspertas 2018 m. gegužės 10 d. Ekspertinio tyrimo akte Nr. 18-11 teikia pamąstymus ir nuomonę, kad ieškovė turėtų darbus atlikti pagal techninio projekto reikalavimus, tačiau tai neatskleidžia, – ar ieškovės pasiūlyme tam tikri darbai/medžiagos iš tikrųjų buvo įtraukti į ieškovės pasiūlymą ir kuri pasiūlyme esanti medžiaga tai tiksliai parodo. Eksperto išdėstyta nuomonė ir kitais klausimais niekaip nepakeičia fakto, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, kad teikiant pasiūlymų paaiškinimus buvo ne taikomos rašybos/techninės klaidos, o keičiama pati pasiūlymo esmė. Teismo vertinimu, šiuo atveju, eksperto nuomonė iš esmės nepatvirtina, kad iš pat pradžių ieškovės pateiktame pasiūlyme buvo įskaičiuoti visi darbai ir medžiagos. Dėl pirkimo laimėtojo KAYI INSSAT pasiūlymo vertinimo

13443.

135Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014 ir kt.).

13644.

137Ieškovė dublike nurodo, kad atsakovė nelygiavertiškai vertino ieškovės ir pirkimus laimėjusio subjekto pasiūlymų klaidas, KAYI INSSAT pasiūlymo klaidų paaiškinimai buvo pripažinti tinkamais. Taigi iš dubliko matyti, kad ieškovė iš esmės kvestionuoja KYAI INSAAT pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos vertinimo veiksmus, t. y. kelia klausimą ne tik dėl to, kad jos pasiūlymas buvo atmestas (kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų), bet kad nepagrįstai įvertintas KAYI INSSAT pasiūlymas kaip atitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimus.

13845.

139Teismo vertinimo, ieškovės argumentai dėl KAYI INSSAT tiekėjo(ne) tinkamumo ir jo pasiūlymo (ne) atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams nebuvo kelti ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, todėl teismas neturi jokio teisinio pagrindo nagrinėjamos bylos kontekste vertinti minėtų ieškovės argumentų pagrįstumo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

14046.

141Nagrinėjamu atveju, atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija už atsiliepimą į ieškinį, tripliko rengimą, procesinių dokumentų analizę, teismui teiktus prašymus ir kt. iš viso patyrė 22 248,46 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktas paslaugas (pateikta išlaidų detalizacija).

14247.

143Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju, atmetus ieškovės UAB ,,LitCon“ ieškinį, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės; ieškovės bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

14448.

145Pirmiausiai teismas pažymi, kad, įvertinus išlaidų detalizacijoje nurodytas suteiktų paslaugų rūšis ir jų kainą, sprendžia, kad prašomi priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžiai viršija Rekomendacijose nurodytus dydžius.

14649.

147Teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą (sprendžiamas pakankamai sudėtingas ginčas, analizuojama didelės apimties medžiaga, ginčo suma didelė), į tai, kad atsakovė teikė tokio pobūdžio procesinius dokumentus, kurių teikti neturėjo pareigos (nuomonė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), į advokato darbo ir laiko sąnaudas, taip pat įvertinęs ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį (ieškovė šioje byloje patyrė 6 110,50 Eur bylinėjimosi išlaidų) sprendžia, kad yra pagrindas atsakovės prašomas priteisti išlaidas mažinti iki 12 000 Eur.

148Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

149Ieškovės UAB ,,LitCon“ ieškinį atmesti.

150Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“ (į. k. ( - )) atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (į. k. ( - )) 12 000 Eur (dvylika tūkstančių Eur) bylinėjimosi išlaidų.

151Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,LitCon“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo:... 8. -... 9. Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame... 10. -... 11. Priteisti ieškovei UAB „LitCon“, veikiančiai jungtinės veiklos pagrindu... 12. 2.... 13. Nurodė, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas. Atsakovo nurodomi... 14. 3.... 15. Ieškovė dublike nurodė, kad pirkimo objekto vertė siekia 35 000 000 Eur,... 16. II. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 17. 4.... 18. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo... 19. 5.... 20. Nurodė, kad ieškovės padarytos klaidos – iš pradžių pasiūlyme... 21. 6.... 22. Triplike atsakovas nurodė, kad neaišku, kuo remdamasis ieškovė bando... 23. II.... 24. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada... 25. 7.... 26. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad tiekėjų pasiūlymus... 27. III.... 28. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 29. 8.... 30. Bylos duomenis nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybė vykdo viešąjį... 31. IV.... 32. Teisiniai argumentai ir išvados Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ... 33. 9.... 34. Ieškovė, teikdama ieškinį, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 35. 10.... 36. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę viešųjų pirkimų bylos... 37. 11.... 38. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia,... 39. 12.... 40. Teismo vertinimu, ieškovės nurodyti motyvai, t. y. kad byloje yra keliami... 41. 13.... 42. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad nėra išimtinių aplinkybių,... 43. 14.... 44. Bylos duomenis nustatyta, kad atsakovė vykdo pirkimą, apie kurį buvo... 45. 15.... 46. Teismas su nurodytais ieškovės argumentais nesutinka. Nors Pirmieji viešieji... 47. 16.... 48. Be to, pažymėtina, kad VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad... 49. 17.... 50. Ieškovė nurodė, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus... 51. 18.... 52. Tačiau teismas sprendžia, kad šie argumentai nepagrįsti. Iš bylos duomenų... 53. 19.... 54. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl to,... 55. -... 56. neįvertino pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 2 skyriaus Grindų... 57. -... 58. Ieškovė nurodė, kad monolitinės g/b perdangos plokštės 220 mm – 2 398,5... 59. 20.... 60. Teismas su tokia ieškovės pozicija sutikti negali. Konstrukcijų dalies 2... 61. 21.... 62. Kaip minėta, ieškovė nurodė, kad ji rėmėsi Pirmojo pirkimo sąlygų... 63. -... 64. tiekėjas pateiktoje sąmatoje neįvertino viso pirkimo dokumentuose pateikto... 65. -... 66. Ieškovė paaiškino, kad 103 eilutėje nenurodytas 7 vnt. vamzdžių kiekis... 67. 22.... 68. Teismas su nurodyta ieškovės pozicija nesutinka, kadangi iš bylos duomenų... 69. -... 70. Tiekėjo pateiktos sąmatos (skyrius 31. Vėdinimo medžiagos P22/I22) 818... 71. -... 72. Ieškovė nurodė, kad skardos storis nurodytas per rašymo klaidą. Pateikė... 73. 23.... 74. Teismas ieškovės argumentus laiko nepagrįstais. Teismas sutinka su... 75. 24.... 76. Teismo vertinimu, ieškovė nepagrįstai 20 kv. m. ploto skardą įtraukė... 77. -... 78. Tiekėjoje pateiktoje sąmatoje neįvertintas pirkimo dokumentuose pateikto... 79. -... 80. Ieškovės teigimu, pirkimo dokumentuose pateikto žiniaraščio 1.40 eilutėje... 81. 25.... 82. Tačiau šis argumentas iš esmės nepagrįstas (dėl klaidos ir detalizacijos... 83. -... 84. Tiekėjo pateiktoje sąmatoje neįvertinta pirkimo dokumentuose pateikto... 85. -... 86. Dėl šio neatitikimo ieškovė paaiškino, kad perkančiosios organizacijos... 87. 26.... 88. Iš bylos duomenų matyti, kad išplėtimo modulį sudaro tokie komponentai, t.... 89. -... 90. Tiekėjo pateiktos sąmatos eilutėse 11, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 50, 62, 65,... 91. t. y. minėtose tiekėjo lokalinės sąmatos eilutėse nenurodyta armatūros... 92. -... 93. Ieškovė paaiškinime nurodė, kad į pasiūlymo kainą yra įskaičiuota... 94. 27.... 95. Tačiau teismo vertinimu, toks ieškovės argumentas yra tik menamo pobūdžio.... 96. 28.... 97. Tas pats pasakytina ir dėl konkrečios betono rūšies nurodymo, t. y.... 98. -... 99. Tiekėjo pateiktos sąmatos (skyrius montavimo darbai) 84 eilutėje nurodytas... 100. -... 101. Ieškovė paaiškinime nurodo, kad perkančiosios organizacijos nurodytas... 102. 29.... 103. Teismas su nurodyta ieškovės pozicija negali sutikti. Argumentai dėl... 104. -... 105. Tiekėjo pateiktos sąmatos 2 skyriaus „Kolonos“ 59-65 eilutėse nenurodyta... 106. -... 107. Ieškovė nurodė, kad jos su pasiūlymu pateiktose sąmatose yra aiškiai... 108. 30.... 109. Teismas negali sutikti su tokia ieškovės pozicija. Pažymėtina, kad... 110. 31.... 111. Pažymėtina, kad ieškovė dėl PP vamzdžio d200 nurodė, kad padaryta... 112. 32.... 113. Teismas, įvertinęs perkamo objekto apimtį, svarbą ir aktualumą sprendžia,... 114. 33.... 115. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje reglamentuota, kad vadovaudamasi šio įstatymo 45... 116. 34.... 117. Aiškinant šio teisinio reglamentavimo tikslus ir atskleidžiant iš jo... 118. 35.... 119. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 120. 36.... 121. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės... 122. 37.... 123. Šiuo atveju matyti, kad teikdama pasiūlymo paaiškinimus ir siekdama... 124. 38.... 125. Ieškovė pažymėjo, kad ekspertas S. M. atliktas nepriklausomas ekspertinis... 126. 39.... 127. Pirmiausiai pažymėtina, kad ekspertui buvo pateikti dokumentai, t. y.... 128. 40.... 129. Iš teismo eksperto išvados matyti, kad pats ekspertas yra pažymėjęs, kad... 130. 41.... 131. Teismas pastebi, kad ekspertizės metu S. M. buvo pateikiami tam tikri... 132. 42.... 133. Teismo vertinimu, ekspertas 2018 m. gegužės 10 d. Ekspertinio tyrimo akte Nr.... 134. 43.... 135. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą... 136. 44.... 137. Ieškovė dublike nurodo, kad atsakovė nelygiavertiškai vertino ieškovės ir... 138. 45.... 139. Teismo vertinimo, ieškovės argumentai dėl KAYI INSSAT tiekėjo(ne) tinkamumo... 140. 46.... 141. Nagrinėjamu atveju, atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija už... 142. 47.... 143. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 144. 48.... 145. Pirmiausiai teismas pažymi, kad, įvertinus išlaidų detalizacijoje nurodytas... 146. 49.... 147. Teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą (sprendžiamas pakankamai... 148. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270... 149. Ieškovės UAB ,,LitCon“ ieškinį atmesti.... 150. Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“ (į. k. ( - )) atsakovei Kauno miesto... 151. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...