Byla e2A-451-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1646-513/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ , dalyvaujant trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Lukrida“, išvadą teikiančiai byloje Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl atsakovo veiksmų ir priimtų sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Envija“ padavė ieškinį, kuriame prašė teismą panaikinti atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimą patvirtinti atviro konkurso „Jėgainių techninis aprantavimas“, pirkimo Nr. 153488, pasiūlymų eilę konkurso II daliai; konkurso II dalies laimėtoju paskelbti UAB „Lukrida“ ir sudaryti su UAB „Lukrida“ konkurso II dalies viešojo pirkimo sutartį.

4Ieškinį grindė tuo, kad konkurso laimėtoju pripažinto UAB „Lukrida“ kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo patirčiai, vykdant panašias sutartis. Iš paminėtos bendrovės pateiktų dokumentų neįmanoma nustatyti, kad ji tinkamai įvykdė panašią sutartį. UAB „Lukrida“ pirkimo II daliai pateikti dokumentai neįrodo, kad bendrovė buvo teisėtas WTE Wassertechnik GmbH subrangovas. Ji nepateikė užsakovo (paslaugų gavėjo, perkančiosios organizacijos) UAB „Vilniaus vandenys“ pažymos apie sėkmingai įvykdytą sutartį (sutartis), todėl AB „Klaipėdos vanduo“, pripažinęs UAB „Lukrida“ pirkimo II dalies laimėtoja, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 7 dalį, nustatančią, kad kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

5Ieškovas įsitikinęs, kad trečiojo asmens UAB „Lukrida“ pasiūlymas, kaip neišsamus, turėjo būti atmestas ir pagal pirkimo sąlygų 9.9.4 punktą, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pasiūlyme nenumatytos jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimui būtinos detalės. Toks UAB „Lukrida“ pasiūlymas, kai pirkimo II dalies Techninės specifikacijos 3 priedo 2 lentelės 13 punkte skiltyje „Detalių kaina“ nurodyta „0“, neapima viso pirkimo II dalies objekto. Nulio įrašymas, ieškovo įsitikinimu, reiškia, kad lentelė nebuvo užpildyta.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte numatyti ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai, tarp jų ir reikalavimas įrodyti patirtį teikiant paslaugas, pateikiant pažymas – kai paslaugos gavėjas buvo perkančioji organizacija, pateikti jos patvirtintą pažymą, o jei gavėjas ne perkančioji organizacija – gavėjo pažymą.

9Techninės specifikacijos II pirkimo daliai „Jėgainių techninis aptarnavimas“ lentelės Nr. 2 13 eilutėje „Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. Kas 8000 d. v.“ grafa „Detalių kaina, LT be PVM“ nenurodyta kaip nepildoma (X nepildyti). UAB „Lukrida“ užpildė visas šios lentelės grafas, taip pat ir minėtą grafą, nurodydama, kad detalių kaina – 0 Lt (nulis litų), paslaugos kaina – 100 Lt ir bendra kaina – 100 Lt.

10Dėl UAB „Lukrida“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų 3.1.8 punktui

11Teismas sprendė, kad atsakovas tinkamai įvykdė pareigą įsitikinti tiekėjo UAB „Lukrida“ kvalifikacija, ją vertino tik užklausęs ir gavęs UAB „Lukrida“ paaiškinimus (VPĮ 32 str. 5 d.). Teismas tinkamais pripažino trečiojo asmens pateiktus įrodymus, pagrindžiančius kvalifikaciją (patirti), nes jis pateikė būtent vieną iš pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte numatytų dokumentų – pažymą ne iš perkančiosios organizacijos (UAB „Vilniaus vandenys“ – paslaugos gavėjas), o iš užsakovo WTE Wassertechnik GmbH.

12Dėl lentelės Nr. 2 13 eilutės grafos, skirtos detalių kainai, užpildymo

13Teismas sprendė, kad kainos nurodymą nuliu UAB „Lukrida“ pagrindė, paprašyta perkančiosios organizacijos tai paaiškinti. Vien vizuali jėgainės automatikos ir elektros sistemų apžiūra savaime nereikalauja (nereikalaus ateityje) papildomų išlaidų detalėms tam tikslui pirkti. Lentelėje Nr. 2 užpildytos kitos grafos – „Variklis ir kontrolės sistema“, „Tepalai ir kt.“ bei kitos įrodo, kad su jėgainės įrangos technine priežiūra ir aptarnavimu susijusiems konkretiems darbams UAB „Lukrida“ numatė detalių kainą, taigi visa lentelė, teismo įsitikinimu, užpildyta.

14Lygiateisiškumo principas viešuosiuose pirkimuose reiškia, be kita ko, ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti pirkimo dokumentų sąlygas visiems dalyviams. Susijusio skaidrumo principo pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė. Duomenų, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, protegavo kitą pirkimo dalyvį ir (ar) būtų atlikusi neteisėtus ir (ar) savavališkus veiksmus, vykdydama ginčo pirkimo procedūrą, byloje nėra. Ginčo pirkimas vykdytas nepažeidžiant viešųjų pirkimų tikslų ir principų, o ieškovo argumentai vertintini kaip iš esmės formalios ir (ar) prielaidomis grįstos abejonės, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

15Teismas, spręsdamas ginčą, rėmėsi VPĮ 3 straipsniu, 32 straipsnio 5 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 40 straipsnio 1 dalimi.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu UAB „Envija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

181. UAB „Lukrida” nepateikė tinkamų įrodymų apie tai, kad atitinka pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte numatytą kvalifikacijos (patirties) reikalavimą, todėl atsakovas šį pasiūlymą privalėjo atmesti. Pateiktas tik įvykdytų generatorių remonto paslaugų sąrašas, iš kurio neįmanoma nustatyti, ar UAB „Lukrida“ atitinka pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą. Trečiojo asmens pasiūlyme nėra pažymos apie tinkamai įvykdytą bent vieną panašią į perkamą sutartį, o pateiktą sąrašą surašė ir pasirašė pats UAB „Lukrida“ direktorius, t. y. suinteresuotas asmuo. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011) išaiškinta, kad tokia tiekėjo deklaracija turi būti grindžiama įrodymais. Byloje nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija UAB „Lukrida” pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentams vertino be objektyviai patikrinamų įrodymų ir taip pažeidė imperatyviąsias VPĮ nuostatas dėl pasiūlymų pateikimo, jų vertinimo ir laimėjusio pasiūlymo išrinkimo, sudarė prielaidas laimėtoju išrinkti tiekėją, neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

19Be to, UAB „Lukrida” nepateikė įrodymų, kad teikė paslaugas paslaugų gavėjui (perkančiajai organizacijai) UAB „Vilniaus vandenys“, kad subrangovo statusu dalyvavo UAB „Vilniaus vandenys“ vykdytame pirkime. Pagal teismų praktiką tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1258/2014, 2013-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- 2162/2013). Taigi UAB „Lukrida“ turėjo pateikti būtent paslaugų gavėjo, kuris yra perkančioji organizacija – UAB „Vilniaus vandenys“, pažymą apie sėkmingai įvykdytą atitinkamos vertės ir turinio sutartį (sutartis). WTE Wassertechnik GmbH nėra užsakovas. Ši įmonė buvo UAB „Vilniaus vandenys“ organizuojamų viešųjų pirkimų dalyvis ir, laimėjęs viešuosius pirkimus, tapo tiekėju, o ne užsakovu. UAB „Lukrida“ pateikta tiekėjo WTE Wassertechnik GmbH pažyma neįrodo, jog UAB „Lukrida“, būdama tariamai teisėtu subrangovu, atliko UAB „Vilniaus vandenys“ kogeneracinių jėgainių techninį aprantavimą. Tokios pozicijos analogiškoje situacijoje laikėsi ir Viešųjų pirkimų tarnyba (2014-08-27 raštas Dėl pirkimo Nr. 140892 dalinio vertinimo).

202. Paties atsakovo vertinimu, UAB „Lukrida“ privalėjo pateikti būtent perkančiosios organizacijos (tikrojo užsakovo) UAB „Vilniaus vandenys” pažymą apie įvykdytą sutartį. Tai matyti iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 4, kuriame pažymėta, kad UAB „Lukrida“ savo patirtį grindžia 2014 m. liepos 2 d. įvykdyta generatorių remonto paslaugų sutartimi su perkančiąja organizacija UAB „Vilniaus vandenys” už 870 191,00 Lt, tačiau įrodymui apie paslaugų atlikimą gavėjo UAB „Vilniaus vandenys” patvirtinta pažyma nepateikta”. Svarbu nustatyti, koks buvo UAB „Vilniaus vandenys”, WTE Wassertechnik GmbH ir trečiojo asmens UAB „Lukrida“ teisinis statusas, vykdant UAB „Lukrida” pasiūlyme pirkimo II daliai nurodytą sutartį.

213. Faktas, kad UAB „Vilniaus vandenys” projektą, tikėtina, prižiūrėjo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, nereiškia, kad UAB „Vilniaus vandenys” vykdomame projekte negalėjo būti neteisėtu subrangovu. Nėra duomenų, kad UAB „Vilniaus vandenys“ sutiko su tuo, kad dalį viešųjų pirkimų sutartyje numatytų darbų rangovas WTE Wassertechnik GmbH perduotų itin menkos kvalifikacijos ir menką patirtį turinčiam subrangovui UAB „Lukrida”. UAB „Lukrida“ neįrodė, jog tikrasis užsakovas (perkančioji organizacija) UAB „Vilniaus vandenys“ žinojo, kad ji pagal subrangos sutartį vykdė kokius nors darbus, kad UAB „Vilniaus vandenys“ priėmė būtent šios bendrovės, o ne rangovo WTE Wassertechnik GmbH atliktus darbus ir pripažino kad ties UAB „Lukrida“ atlikti darbai kokybiški.

224. Konkurso sąlygų 3.1.8 punktas nenumatė galimybės, įrodant patirtį (kaip subrangovo), pateikti tik rangovo pažymą.

235. UAB „Lukrida?” neįrodė, kad būtų atlikusi reikiamos vertės (ne mažesnės kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM) darbus, susijusius su pirkimo II dalies objektu (kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo). Bendrovė pateikė įrodymus tik apie 2X1,2 MWel kogeneracinės jėgainės, 3 MW karšto vandens ir 2X3 MW garo katilinės techninio aptarnavimo darbus už 870 191 Lt be PVM. Karšto vandens ir garo katilinės techninio aptarnavimo darbai neturi nieko bendro su pirkimo II dalies objektu – kogeneracinių jėgainių techniniu aptarnavimu. Tokius darbus UAB „Lukrida” yra atlikusi vos už 20 191 Lt.

246. Skundžiamame Klaipėdos apygardos teismo sprendime nėra teisinės argumentacijos, kuria remiantis teismas nustatė, kad UAB „Lukrida” atitinka pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, todėl bylos esmė liko neatskleista (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1666/2014).

257. AB „Klaipėdos vanduo“ siekia įsigyti kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, o ne „techninės profilaktikos“ darbus, kurie yra nurodyti 2014 m. lapkričio 13 d. UAB „Vilniaus vandenys” pažymoje. Be to, neaišku, kodėl 2014 m. lapkričio 13 d. UAB „Vilniaus vandenys” pažymą pasirašė ne bendrovės vadovas, o gamybos direktorius ir kodėl UAB „Lukrida” pažymą iš UAB „Vilniaus vandenys” pateikė tik galutinėje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje (kartu su tripliku), o ne kartu su pirkimui pateiktu pasiūlymu.

268. Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė ir viešai paskelbė, jog UAB „Vilniaus vandenys“ užsakymu vykdomos Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos techninis ir darbo projektai yra ne visos apimties, nėra tinkamai vykdoma techninė priežiūra. Patikros ataskaitoje teigiama, jog atlikus vertinimui pateiktų dokumentų patikrą, nėra galimybės nustatyti faktiškai atliktų darbų kiekio, nes pateikti atliktų darbų aktai nėra detalizuoti – nepateikti darbų rūšį ir apimtį patvirtinantys apskaičiavimai ir kiti dokumentai. Darbų sutarties aktai ir apmokėjimo už darbus dokumentai buvo pasirašomi tinkamai nepagrindžiant.

279. UAB „Lukrida“ pasiūlymo pirkimo II daliai 3 priede „Techninė specifikacija antrai pirkimo daliai „Jėgainių techninis aptarnavimas” 2 lentelės eil. Nr. 13 punkte „Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. Kas 8 000 d. v.” skiltyje „Detalių kaina” nurodė „0”, tai reiškia, jog UAB „Lukrida” pateikė nevisą pasiūlymą pirkimo II daliai (į pasiūlymo kainą neįtraukė jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimui būtinų detalių). Dėl šios priežasties UAB „Lukrida” pasiūlymas turėjo būti atmestas pagal pirkimo sąlygų 9.9.4 punktą, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Šio punkto perkančioji organizacija nebuvo nurodžiusi kaip nepildytiną, o visi kiti punktai privalėjo būti dalyvių užpildomi. Nulio įrašymas reiškia būtent lentelės Nr. 2 grafos eil. Nr. 13 punkto neužpildymą. Atsakovas nemotyvuotai sutiko su nepagrįstais UAB „Lukrida” teiginiais, esą planiniam jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimui nereikalingos detalės. Apeliantui kyla klausimas, komiu tikslu apskritai nurodyta tokia pildytina lentelės pozicija.

28Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimui būtinos įvairios detalės (relės, starteris, švaistikliai, guoliai, filtrai, saugikliai, lemputės ir kt.). Kogeneracinių jėgainių MWM gamintojas apibrėžia techninės priežiūros darbus, kurie apima konstrukcinių dalių keitimą ir remontą (dubliko priedas Nr. 1, 10 lapas).

2910. Nepagrįsta ir neaišku, kuo motyvuojama teismo išvada, kad pirkimo objektą sudaro vien vizuali jėgainės automatikos ir elektros sistemų apžiūra.

30AB „Klaipėdos vandenys” atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti. Pateikia šiuos argumentus:

311. Nustačius, kad UAB „Lukrida” pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai yra neišsamūs, buvo paprašyta juos paaiškinti ir, gavusi paaiškinimus, įsitikinta, kad tiekėjas atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus dėl patirties. Tokio sprendimo teisingumą patvirtina ir UAB „Lukrida” su tripliku pateikta ieškovo reikalaujama AB „Vilniaus vandenys” pažyma, kad nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. liepos 2 d. UAB „Lukrida”, būdama WTE Wassertechnik GmbH subrangovu, atliko pirkimo sąlygų 3.1.8. punkte nurodytus darbus.

322. Pirkimo sąlygų 3.1.8. punkte „perkančioji organizacija“ reiškia AB „Klaipėdos vanduo“, todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad UAB „Lukrida” privalėjo pateikti būtent UAB „Vilniaus vandenys” pažymą.

333. Jo (atsakovo) specialistai sutiko su UAB „Lukrida” paaiškinimu dėl pasiūlymo pirkimo II daliai 3 priedo „Techninė specifikacija antrai pirkimo daliai „Jėgainių techninis aptarnavimas” 2 lentelės eilutės Nr. 13 užpildymo. Tiekėjas tinkamai užpildė lentelę Nr. 2, susidedančią iš įvairių jėgainės technines priežiūros darbų pozicijų, kur buvo numatytos detalių, reikalingų vykdant priežiūrą, kainos.

34Trečiasis asmuo UAB „Lukrida” atsiliepime į ieškovo apeliacinį, palaiko atsakovo poziciją ir prašo apeliacinio skundo netenkinti. Pateikia šiuos argumentus:

  1. Lingvistinė pirkimo sąlygų 3.1.8. punkto analizė neleidžia teigti, kad turi būti pateikta ne rangovo, o tik galutinio pirkėjo (užsakovo) pažyma. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose „gavėju“ laiko būtent iš UAB „Lukrida” paslaugas tiesiogiai užsakiusį rangovą. Juo labiau, kad tik rangovas turi ir gali pateikti tikslią informaciją apie sutartį su subrangovu, apie sutarties su subrangovu vykdymą. Tiekėjo pareiga įsitikinti potencialaus tiekėjo kvalifikacija, o ne apsiriboti kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento formuluočių sutapties su pirkimo sąlygomis vertinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog nepriklausomai nuo to, kad teikėjo profesinis pajėgumas turėjo būti įrodomas užsakovo išduota pažyma apie atliktus darbus, o tiekėjas pateikė atitinkamą generalinio rangovo subrangovo pažymą, tik dėl to negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos trūkumo, taip pat vertinti, jog joje nurodyti duomenys turi mažesnę įrodomąją galią, o pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

352. Ieškovo nurodoma kaip precedentine Lietuvos Apeliacinio Teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-2162/2013, šioje byloje nesivadovautina dėl skirtingų esminių bylos faktinių aplinkybių.

363. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad UAB „Lukrida” neužpildė pirkimo II dalies 3 priedo 2 lentelės grafoje „Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. Kas 8.000 d.v.“, nes langelyje skirtame nurodyti panaudotinų detalių kainą, įrašė nulį. Dėl šių duomenų paaiškinimo atsakovas kreipėsi į bendrovę. Į tai buvo atsakyta, kad darbų pobūdis nereikalauja detalių. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. gruodžio 9 d. išvadoje konstatavo, jog UAB „Lukrida“ įrodė siūlomos kainos realumą.

37Svarbu, kokie apskritai darbai užsakomi pagal pirkimo sąlygas ir kaip jie apibrėžiami. Konkurso II dalies 3 priedo 2 lentelėje tik variklio ir kontrolės sistemai, vadovaujantis gamintojo eksploatavimo instrukcija, yra numatytos remonto kategorijos E30, E40, E50, E60, tačiau jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimo, kaip ir tepalų priežiūros, grafose remonto kategorija nėra numatyta. Taigi detalių keitimas taip pat nenumatytas. Tokia skiltis – detalių keitimas, yra tik dėl to, kad visos techninio aptarnavimo kategorijos įrašytos į vieną lentelę.

38Apeliantas bando įteigti, jog detalės (relės, starteriai, guoliai, švaistikliai, filtrai, saugikliai, lemputės) būtini minėtiems darbams atlikti. Pastebėtina, kad beveik visos šios ieškovo įvardintos detalės montuojamos variklyje, bet ne jėgainės elektroninėje valdymo ir automatikos sistemoje.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Apeliacinis skundas netenkintinas.

41Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

42Byloje nustatyta, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2014 m. liepos 9 d. CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą (Pirkimo Nr. 153488) „Jėgainių techninis aptarnavimas“. Pirkimo objektą buvo numatyta skaidyti į dvi dalis. Pirma dalis – „Kogeneracinės jėgainės MWM TCG 2016 V12C techninis aptarnavimas“, ir antra dalis – „Kogeneracinės biodujų jėgainės, susidedančios iš trijų vienodos galios agregatų (generatorių) MWM TCG 2016 V8K techninis aptarnavimas“. Pirkime buvo gauti dviejų potencialių teikėjų (UAB „Envija“ ir UAB „Lukrida“) pasiūlymai. UAB „Lukrida“ jėgainių aptarnavimo darbus pasiūlė atlikti už 107 605,30 Lt, o UAB „Envija“ už 113 792, 03 Lt, taigi už didesnę kainą. Įvertinusi konkurso dalyvių pasiūlytas kainas, perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 10 d. sudarė pasiūlymų eilę pirkimo II daliai, ir pirmoje eilėje buvo UAB „Lukrida“ pasiūlymas, antroje apelianto UAB „Envija“ pasiūlymas. Šio pirkimo laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Lukrida“. Dėl to UAB Envija“ pateiktą pretenziją atsakovas atmetė.

43Byloje kilęs ginčas dėl to, ar UAB „Lukrida“ pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų 3.1.8 punkto reikalavimą dėl tiekėjo kvalifikacijos – patirties; ar šis pasiūlymas, Techninės specifikacijos II pirkimo daliai „Jėgainių techninis aptarnavimas“ lentelės Nr. 2 13 eilutėje „Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. Kas 8000 d. v.“ grafoje „Detalių kaina, LT be PVM“ nurodžius detalių kainą – 0 Lt, atitiko pirkimo sąlygų reikalavimą užpildyti visas lentelės grafas.

44Dėl Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkto

45Perkančiosios organizacijos pareiga ir interesas įsitikinti konkurso dalyvio kvalifikacija ir pajėgumu kokybiškai suteikti perkamas paslaugas, ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų VPĮ reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį (VPĮ 3 str. 1, 2 d., 24, 32, 36 str.). Tam, kad pirkime dalyvautų kvalifikuoti teikėjai, tai užtikrinama pirkimo sąlygose jiems nustačius atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus (VPĮ 32 str. 1 d.), bei tikrinant ar dalyvis juos atitinka. Neatitinkantys minimalių kvalifikacinių reikalavimų pasiūlymai atmetami (VPĮ 32 str. 6 d.). Įmanomos situacijos, kai dalyvio pateikti duomenys apie kvalifikaciją netikslūs ar neišsamūs. Tokiais atvejais VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta perkančiosios organizacijos pareiga paprašyti kandidatą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas šią nuostatą įvykdė.

46Pirkimo sąlygų trečiame skyriuje nustatyti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, o prie 3.1 punkto esančios lentelės 3.1.8 punkte – reikalavimai dėl ekonominės ir finansinės būklės bei techninio ir profesinio pajėgumo. Vienas iš 3.1.8 punkto reikalavimų – per paskutinius trejus metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, - nuo tiekėjo įregistravimo pradžios iki pasiūlymų pateikimo dienos, būti įvykdžius ir (ar) vykdyti bent vieną panašią sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į perkamo objekto – jėgainių techninio aptarnavimo, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. Teikėjas šį kvalifikacinį reikalavimą turėjo įrodyti pateikęs įvykdytų ir (ar) vykdomų panašių sutarčių sąrašą, nurodant kiekvienos sutarties pradžios ir pabaigos datas, paslaugų sumas (be PVM), trumpą sutarties aprašymą, paslaugų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis pasiūlymų pateikimo dieną yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. Įrodyti atliktas paslaugas tiekėjas turi tokiais dokumentais: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, pateikti jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas ne perkančioji organizacija, pateikti jo (gavėjo) pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją ir trumpą sutarties aprašymą.

47Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Lukrida“ nurodė, kad nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. liepos 2 d. bendrovė suteikė 2x1,2 MWe kogeneracinės jėgainės, 3 MW karšto vandens ir 2x3 MW garo katilinės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų už 870 191 Lt. Paslaugų gavėju nurodė UAB „Vilniaus vandenys“, o užsakovu – WTE Wassertechnik GmbH. Papildomai, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti įrodymus apie suteiktą paslaugą – pateikti paslaugos gavėjo UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, UAB „Lukrida“ pateikė užsakovo WTE Wassertechnik GmbH pažymą apie įvykdytą sutartį bei raštą apie atliktų darbų pagal sutartį vertę (už 870 191 Lt be PVM). Nustatyta, kad WTE Wassertechnik GmbH buvo viso objekto UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų valykloje techninio aptarnavimo generalinis rangovas, o UAB „Lukrida“ teikė paslaugą kaip subrangovas. Šios paslaugos gavėjas buvo UAB „Vilniaus vandenys“, užsakovas – WTE Wassertechnik GmbH, todėl UAB „Lukrida“ darbų pagal sutartį atlikimą patvirtino bendrovė WTE Wassertechnik GmbH. Tiek perkančioji organizacija, tiek pirmosios instancijos teismas bei išvadą byloje davusi Viešųjų pirkimų tarnyba šiuos duomenis apie UAB „Lukrida“ kvalifikaciją pripažino pakankamais ir įrodančiais, kad konkurso dalyvio UAB „Lukrida“ kvalifikacija atitiko pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 3.1.8 grafoje numatytą reikalavimą dėl patirties. Teisėjų kolegija su tuo sutinka.

48Bylai nėra reikšminga apelianto į bylą pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, pateikta dėl kito pirkimo, nesutampanti dėl faktinių aplinkybių, todėl teismas šia išvada nesiremia (CPK 177, 185 str.).

49Nors apeliantas teigia, kad UAB „Lukrida“ turėjo pateikti būtent perkančiosios organizacijos UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą apie darbų atlikimą, tačiau teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi konkurso sąlygas sprendžia, kad tokio reikalavimo pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 3.1.8 p.p. nėra. Čia numatytos pateiktinų įrodymų alternatyva, ir tai priklauso nuo paslaugų gavėjo – perkančioji organizacija ar neperkančioji, ar paslaugų gavėjas yra. Tai, kad UAB „Lukrida“ teikė paslaugas kaip subrangovas, nepaneigia pačios jo atliktos paslaugos ir paslaugos kainos. Konkurso sąlygose nebuvo apibrėžta, kokiame statuse (rangovas subrangovas) turi būti tiekėjas, suteikęs panašią paslaugą. Reikšminga turi būti tai, kad tokia panaši perkamai paslauga buvo suteikta ir už atitinkamą, konkurso sąlygose apibrėžtą sumą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens pateikta kvalifikaciją įrodanti generalinio rangovo pažyma, tinkamas dokumentas, atitinkantis pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 3.1.8 p.p (grafos) reikalavimą.

50Remtis apelianto nurodyta teismų praktika šioje byloje nėra pagrindo, nes apelianto nurodytos teismų nutartys yra priimtos bylose dėl skirtingų faktinių aplinkybių (skiriasi pirkimo sąlygų reikalavimai, ginčo faktinis pagrindas). Nors ta, kad būtų teisinis pagrindas atsižvelgti į ankstesnėse bylose suformuluotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, nebūtinas visiškas gretinamų bylų faktinių aplinkybių viseto sutarimas – pakanka, kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų būtent tos aplinkybės, kurios buvo suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių ratio decidendi, t. y. kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų (tik) tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu ir buvo suformuluota atitinkama taisyklė, tačiau tapatumo arba esminio panašumo reikalavimai netaikytini toms teisiškai nereikšmingoms bylos aplinkybėms, kurios neturėjo teisinės reikšmės ir (arba) įtakos formuluojant atitinkamą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-162/2009). Skirtingos pirkimo dokumentų sąlygos, o būtent reikalavimai, kokiais dokumentais dalyvis gali grįsti kvalifikaciją, nagrinėjamu atveju yra esminė aplinkybė (dalyvis įrodymus apie kvalifikaciją teikia tokius, kokių reikalauja, kokius pakankamais laiko perkančioji organizacija). Bylos išnagrinėjimui ir UAB „Lukrida“ pasiūlymo vertinimui nereikšminga apelianto į bylą pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada kitame pirkime (.nesutampa išvados pagrindu buvę faktinės aplinkybės).

51Apeliantas taip pat nepagrįstai nurodo, kad perkami kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo ir remonto darbai, o ne „techninės profilaktikos“ darbai, kurie yra nurodyti UAB „Vilniaus vandenys” 2014 m. lapkričio 13 d. pažymoje. Pirkimo dokumentų turinys leidžia daryti išvadą, kad pirkimo objektas – techninio aptarnavimo (ne remonto) paslaugos. Tai patvirtina ir atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą. Be to, paminėta, kad UAB „Lukrida“ yra pateikusi įrodymus apie įvykdytą techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų sutartį.

52Apeliantas nurodo, kad UAB „Lukrida?” neįrodė, kad būtų atlikusi reikiamos vertės (ne mažesnės kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM) darbus būtent su pirkimo II dalies objektu (kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavimo paslaugos) susijusioje srityje. Karšto vandens ir garo katilinės techninio aptarnavimo darbai neturi nieko bendro su pirkimo II dalies pirkimo objektu – kogeneracinių jėgainių techniniu aptarnavimu. Teigia, kad kogeneracinių jėgainių techninio aptarnavo darbus UAB „Lukrida”atliko vos už 20 191 Lt.

53Šiuos apelianto argumentus paneigia byloje esantys įrodymai: paties ieškovo nurodyta vykdyta sutartis, taip pat UAB „Vilniaus vandenys“ 2014 m. lapkričio 13 d. pažyma, kad UAB „Lukrida“, kaip WTE Wassertechnik GmbH subrangovas, atliko dviejų kogeneracinių jėgainių techninės priežiūros darbus. Apelianto vertinimu, 2014 m. lapkričio 13 d. UAB „Vilniaus vandenys” pažymoje minimi techninės profilaktikos“ darbai netapatūs perkamiems techninio aptarnavimo ir remonto darbams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie teiginiai nepaneigia, kad UAB „Lukrida“ atitiko pirkimo dokumentų sąlygas, kuriose nėra konkretizuoti įvykdyti darbai. Čia kalbama tik apie įvykdytų paslaugų panašumą su perkamomis paslaugas, o vertinti ir spręsti dėl konkrečios įvykdytos paslaugos panašumo – perkančiosios organizacijos teisė. Nors ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė nėra absoliuti, neturi pažeisti (tai šioje byloje ir nenustatyta) viešųjų pirkimų skaidrumo principo, reiškiančio, kad visi reikalavimai tiekėjams turi būti atskleidžiami iš anksto, perkančioji organizacija negali vertinti tiekėjų pagal iš anksto nepaskelbtus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija UAB „Lukrida“ patirtį vertino kaip atitinkančią „panašumo“ kriterijų. Pirkimo sąlygose nesant sąlygos ar paaiškinimo, kad panaši patirtis yra būtent su kogeneracinėmis jėgainėmis, nesant duomenų, kad kurio nors dalyvio pasiūlymą perkančioji organizacija būtų vertinusi pagal kitokius kriterijus, t. y. skirtingai nei tiekėjo UAB „Lukrida“ pasiūlymą, kurį vertindama patirtį su kitokio tipo jėgainėmis pripažino panašia, nėra pagrindo spręsti, kad UAB „Lukrida“ atitikimas kvalifikaciniam patirties reikalavimui buvo įvertintas netinkamai.

54Dėl Techninės specifikacijos lentelės pildymo

55Dalyvis UAB „Lukrida“ Techninės specifikacijos antrai pirkimo daliai „Jėgainių techninis aptarnavimas“ lentelės Nr. 2 13 eilutėje „Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas. Kas 8000 d. v.“ grafa „Detalių kaina, LT be PVM“ nurodė detalių kainą 0 Lt. Apelianto įsitikinimu, jis neužpildė visų privalomų užpildyti lentelės grafų.

56Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, UAB „Lukrida“ pasiūlymo vertinimo metu atkreipusi dėmesį į paminėtą faktinę aplinkybę – lentelės grafoje yra įrašytą „0“, paprašė dalyvį šią aplinkybę paaiškinti. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Lukrida“ perkančiosios organizacijos prašymą įvykdė ir paaiškino, kad planinis jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas reiškia vizualią šių sistemų apžiūrą bei tokius veiksmus kaip, pavyzdžiui, kontaktų perveržimas, ir detalių tam nereikia, todėl ties detalių kaina nurodyta 0 Lt. Perkančioji organizacija paaiškinimą pripažino tinkamu, o pasiūlymą atitinkančių konkurso sąlygas.

57Apeliantas teigia, kad UAB „Lukrida“ bei perkančioji organizacija netinkamai supranta jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimą, nes atliekant aptarnavimą, gali prireikti keisti detales, pvz., lemputes, rėles, starterius, guolius ir pan. todėl dalyvis turėjo ir privalėjo nurodyti detalių kainą. Apeliantas remiasi kogeneracinių jėgainių MWM gamintojo pateikiama jėgainės techninės priežiūros darbų samprata, kuri be kita ko, apima konstrukcinių dalių keitimą ir remontą (dubliko priedas Nr. 1, 10 lapas). Atsakovas bei trečiasis asmuo į paaiškino, kad jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimas reiškia vizualią minėtų sistemų apžiūrą ir tokiai apžiūrai jokios detalės nereikalingos. Be to, Techninėje specifikacijoje, be paminėtos apžiūros, numatyti ir išskaidyti konkretūs darbai – variklio ir kontrolės sistemos priežiūra bei kita priežiūra (šilumokaičių valymas, elektros generatoriaus aptarnavimas, dujų rampų patikrinimas), prie kurių numatytas detalių, jų komplektų naudojimas. Trečiasis asmuo grafose nurodė visų šių paslaugų bei detalių komplektų kainas. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo poziciją, kad jei aptarnaujant (apžiūrint) jėgainės automatikos ir elektros sistemą tiekėjas sprendžia, kad jam nereikės keisti detalių, priversti jį nuspręsti kitaip nėra jokio pagrindo. Šiuo atveju tiekėjas, pasirinkęs tokią poziciją, prisiima sau riziką, išorinės apžiūros metu nustatęs gedimą, kuris nepatenka į Techninėje specifikacijoje išvardintus jėgainės priežiūros darbus, jį pašalinti nedidindamas viešosios sutarties kainos.

58Nustatyta, kad pirkimo objektas – jėgainių techninio aptarnavimo paslaugos (pirkimo sąlygų 2.1 p.). Perkant jėgainių techninio aptarnavimo paslaugas, pasirinko mišrų perkamų paslaugų apibrėžimo būdą, t. y. pirkimo dokumentuose nurodė, kaip suprantama techninė priežiūra (tai matyti iš Techninės specifikacijos lentelėje esančių grafų), o techninės specifikacijos II pirkimo daliai lentelės, dėl kurios užpildymo byloje nagrinėjamas ginčas, kai kurios dalys (taip pat ir dalis „Kita priežiūra“, kurioje yra ginčo objektu tapusi 13 eilutė) nukreipia į gamintojo eksploatacijos instrukciją MWM TCG 2016 C. Pagal gamintojo instrukcijoje pateikiamą techninės priežiūros darbų apibrėžtį (10 lapas), techninė priežiūra apima ir konstrukcinių dalių keitimą (remontą), tačiau, kaip jau minėta, perkančioji organizacija pirkimo objektą apibrėžė pati, ne vien nuoroda į gamintojo informaciją. Tokiomis aplinkybėmis perkamos techninės priežiūros paslaugos turi būti suprantamos, kaip jas apibrėžia pati perkančioji organizacija, o gamintojo informacija reikėtų vadovautis tik tiek, kiek tai neprieštarauja perkančiosios organizacijos apsisprendimui dėl perkamų techninės priežiūros paslaugų sampratos, taigi tik kaip papildomu techninės priežiūros sampratos turinį aiškinančiu dokumentu. Pažymėtina, kad dalyviams, kilus abejonių dėl perkamų paslaugų apimties, buvo galimybė prašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, tačiau tokia teise nebuvo pasinaudota.

59Apeliantas neįrodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso ginčo sąlygų. Jo (apelianto) teiginiai, iš esmės yra prielaidų ir klausimų pobūdžio, nepagrįsti įrodymais (CPK 177, 178 str.).

60Skundžiamas teismo sprendimas motyvuotas, teisėtas ir pagrįstas, todėl jį keisti ar naikinti nėra pagrindo.

61Į esminius apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai bylai nėra reikšmingi. Procesinį sprendimą būtina motyvuoti, tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių nurodytą argumentą. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

62Dėl bylinėjimosi išlaidų

63Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nepriteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Kiti proceso dalyviai nepateikė įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Envija“ padavė ieškinį, kuriame prašė teismą... 4. Ieškinį grindė tuo, kad konkurso laimėtoju pripažinto UAB „Lukrida“... 5. Ieškovas įsitikinęs, kad trečiojo asmens UAB „Lukrida“ pasiūlymas,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį... 8. Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte numatyti ekonominės ir finansinės būklės,... 9. Techninės specifikacijos II pirkimo daliai „Jėgainių techninis... 10. Dėl UAB „Lukrida“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų 3.1.8 punktui... 11. Teismas sprendė, kad atsakovas tinkamai įvykdė pareigą įsitikinti tiekėjo... 12. Dėl lentelės Nr. 2 13 eilutės grafos, skirtos detalių kainai, užpildymo ... 13. Teismas sprendė, kad kainos nurodymą nuliu UAB „Lukrida“ pagrindė,... 14. Lygiateisiškumo principas viešuosiuose pirkimuose reiškia, be kita ko, ir... 15. Teismas, spręsdamas ginčą, rėmėsi VPĮ 3 straipsniu, 32 straipsnio 5... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu UAB „Envija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 18. 1. UAB „Lukrida” nepateikė tinkamų įrodymų apie tai, kad atitinka... 19. Be to, UAB „Lukrida” nepateikė įrodymų, kad teikė paslaugas paslaugų... 20. 2. Paties atsakovo vertinimu, UAB „Lukrida“ privalėjo pateikti būtent... 21. 3. Faktas, kad UAB „Vilniaus vandenys” projektą, tikėtina, prižiūrėjo... 22. 4. Konkurso sąlygų 3.1.8 punktas nenumatė galimybės, įrodant patirtį... 23. 5. UAB „Lukrida?” neįrodė, kad būtų atlikusi reikiamos vertės (ne... 24. 6. Skundžiamame Klaipėdos apygardos teismo sprendime nėra teisinės... 25. 7. AB „Klaipėdos vanduo“ siekia įsigyti kogeneracinių jėgainių... 26. 8. Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė ir viešai paskelbė, jog UAB... 27. 9. UAB „Lukrida“ pasiūlymo pirkimo II daliai 3 priede „Techninė... 28. Jėgainės automatikos ir elektros sistemų aptarnavimui būtinos įvairios... 29. 10. Nepagrįsta ir neaišku, kuo motyvuojama teismo išvada, kad pirkimo... 30. AB „Klaipėdos vandenys” atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 31. 1. Nustačius, kad UAB „Lukrida” pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys... 32. 2. Pirkimo sąlygų 3.1.8. punkte „perkančioji organizacija“ reiškia AB... 33. 3. Jo (atsakovo) specialistai sutiko su UAB „Lukrida” paaiškinimu dėl... 34. Trečiasis asmuo UAB „Lukrida” atsiliepime į ieškovo apeliacinį, palaiko... 35. 2. Ieškovo nurodoma kaip precedentine Lietuvos Apeliacinio Teismo 2013 m.... 36. 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad UAB „Lukrida” neužpildė pirkimo... 37. Svarbu, kokie apskritai darbai užsakomi pagal pirkimo sąlygas ir kaip jie... 38. Apeliantas bando įteigti, jog detalės (relės, starteriai, guoliai,... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 41. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 42. Byloje nustatyta, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2014 m. liepos 9 d. CVP IS... 43. Byloje kilęs ginčas dėl to, ar UAB „Lukrida“ pasiūlymas atitiko pirkimo... 44. Dėl Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkto... 45. Perkančiosios organizacijos pareiga ir interesas įsitikinti konkurso dalyvio... 46. Pirkimo sąlygų trečiame skyriuje nustatyti reikalavimai tiekėjų... 47. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Lukrida“ nurodė, kad nuo 2012 m.... 48. Bylai nėra reikšminga apelianto į bylą pateikta Viešųjų pirkimų... 49. Nors apeliantas teigia, kad UAB „Lukrida“ turėjo pateikti būtent... 50. Remtis apelianto nurodyta teismų praktika šioje byloje nėra pagrindo, nes... 51. Apeliantas taip pat nepagrįstai nurodo, kad perkami kogeneracinių jėgainių... 52. Apeliantas nurodo, kad UAB „Lukrida?” neįrodė, kad būtų atlikusi... 53. Šiuos apelianto argumentus paneigia byloje esantys įrodymai: paties ieškovo... 54. Dėl Techninės specifikacijos lentelės pildymo... 55. Dalyvis UAB „Lukrida“ Techninės specifikacijos antrai pirkimo daliai... 56. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija, UAB... 57. Apeliantas teigia, kad UAB „Lukrida“ bei perkančioji organizacija... 58. Nustatyta, kad pirkimo objektas – jėgainių techninio aptarnavimo paslaugos... 59. Apeliantas neįrodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso... 60. Skundžiamas teismo sprendimas motyvuotas, teisėtas ir pagrįstas, todėl jį... 61. Į esminius apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentus atsakyta.... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 63. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nepriteisiamos jo turėtos... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti...