Byla e2-4851-340/2016
Dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „MT Group“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Alvora“ ieškinį atsakovui AB „Amber Grid“ dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „MT Group“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2016-04-13 sprendimą Nr. 7-440-459 dėl „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ pirkimo eilės sudarymo, laimėjusiu pasiūlymu pripažinimo UAB „MT Group“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios kartu su PPS Pipeline Systems GmbH, pateiktą pasiūlymą; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas skelbiamų derybų būdu vykdo „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ viešąjį pirkimą. Visų pirkime dalyvaujančių trijų tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovui, kilus įtarimų dėl kitų Pirkimo dalyvių atitikimo Pirkimo sąlygoms iš šių Pirkimo dalyvių galutinių pasiūlymų apskaičiavimo kainodaros, ieškovas pateikė prašymą perkančiajai organizacijai susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių paraiškų informacija, įrodančia atitikimą Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimų 4.1.1-4.1.4 ir 4.2.1-4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams. Perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad pateiktose paraiškose nurodyta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija 2016-04-22 tiekėjui leido susipažinti tik su mažąja dalimi kitų Pirkimo dalyvių Pirkime pateiktų dokumentų, tokiu būdu įgyvendindama tik formaliąsias viešųjų pirkimų procedūrų, neužtikrindamas VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto skaidrumo principo. 2016-04-28 raštu ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, reikalaudamas panaikinti Pirkimo komisijos 2016-04-13 sprendimą Nr. 7-440-459 dėl Pirkimo eilės sudarymo, laimėjusiu pasiūlymu pripažinimo UAB „MT Group“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios kartu su PPS Pipeline Systems GMbH, pateiktą pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2016-05-06 raštu pretenziją atmetė. Ieškinyje pažymėjo, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ paraiška ir pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, kadangi pateikdamas savo pasiūlymuose tikrovės neatitinkančią informaciją apie pasitelkiamus asmenis, prekių gamintojus, pateikė Pirkimo dokumentų reikalavimus neatitinkančią paraišką ir pasiūlymą, t.y. nurodė asmenis, kurie realiai nedalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme, netieks prekių. UAB „MT Group“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios kartu su PPS Pipeline Systems GMbH paraiška ir pasiūlymas taip pat neatitinka Pirkimo sąlygų, kadangi UAB „MT Group“, pažeisdama Pirkimo sąlygų 4.2.2 ir 4.12 punktuose įtvirtintas nuostatas, nurodė, jog ne pati atliks pagrindinius darbus, o minėtiems darbams atlikti pasitelks Pasiūlymo 5 punkte 7 pozicijoje įvardintus subrangovus. Be to, UAB „MT Group“ pasiūlytas projektų vadovas neturi jokios patirties magistralinių dujotiekių ir jų priklausinių projektuose ir nėra vykdęs projekto vadovo funkcijų nei viename magistralinio dujotiekio projekte. Nurodė, jog nei UAB „MT Group“ kvalifikacijos atestatas, nei PPS Pipeline Systems GMbH teisės pripažinimo dokumentas nesuteikia teisės atlikti statybinių konstrukcijų iš gelžbetonio, betono statybos ir montavimo darbų, o būtent šie darbai yra numatyti Pirkimo objekto apimtyje. Papildomai ieškinyje nurodė, jog perkančioji organizacija nesuteikė galimybės ieškovui susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodytų prekių gamintojais, prekių modelių pavadinimais, motyvuojanti tik tuo, kad visą pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialų ir nedėjus pastangų išsiaiškinti, ar visas pasiūlymo turinys pagrįstai prašomas laikyti konfidencialiu, pažeidė tiekėjo teises bei Pirkimo sąlygų punkte 10.15 įtvirtintas nuostatas ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Pasak ieškovo, atsakovas nepagrįstai neleido susipažinti su trečiųjų asmenų paraiškų ir pasiūlymų informacija, kuri objektyviai nėra ir negali būti konfidenciali, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą laikytis skaidrumo principo.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti; priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad ieškiniu ieškovas siekia ne apginti kažkokias tariamai pažeistas jo teises, bet tik siekia bet kokiomis priemonėmis nutraukti Pirkimo procedūras, kadangi ieškovo pasiūlymas liko tik trečias ir ieškovas neteisėtai siekia iš naujo varžytis dėl daugiau nei 11 ml. Eurų vertės Pirkimo sutarties sudarymo. Ieškovas nepagrįstai iškraipo Pirkimo sąlygų 4.2.8 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą ir nepagrįstai siekia riboti pajėgių tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį tiekėjų konkurenciją Pirkime. Minėtas punktas leidėjo tiekėjams siūlyti vieną specialistą kelioms skirtingoms pozicijoms, todėl priešingas šio reikalavimo aiškinimas reiktų minėtos Pirkimo sąlygos pakeitimą. Ieškovo nurodyti kitų atsakovo vykdytų viešųjų pirkimų kvalifikacijos reikalavimų pavyzdžiai neturi jokios reikšmės aiškinant šio konkretaus ginčo Pirkimo 4.2.8 p. turinį. Ieškovo teiginiai, kad trečiojo asmens UAB „MT Group“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, yra visiškai nepagrįstas. Pirkimo metu atsakovas atliko išsamų pasiūlymo vertinimą ir pagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens ir jo partnerio pasiūlymas atitiko visus Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Papildomai nurodė, jog atsakovas dėjo visas įmanomas pastangas, siekdamas pačiam ieškovui suteikti kuo daugiau trečiųjų asmenų pateiktos informacijos, bet tuo pačiu nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d. ir 41 str. 3 d. reikalavimų.

4Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį tenkinti iš dalies, teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodant, kad UAB „MT Group“ neatitinka viešojo pirkimo kvalifikacinių reikalavimų, tuo tarpu UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atitinka viešojo pirkimo kvalifikacinius reikalavimus, trečiojo asmens naudai priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 4.2.2 p. neatskleidžia, kuriuos keliamus reikalavimus kelioms pozicijoms gali tenkinti tas pats asmuo. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 4.2.8 punktas pirmiausia yra orientuotas į tiekėjo personalo kvalifikaciją, todėl nėra pagrindo teigti, kad projekto vadovas negali būti ir projekto dalies vadovu. Skirtingai nei teigia ieškovas, trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo metu neturėjo pareigos būti sudaręs subrangos sutartį su subjektu, turinčiu teisę atlikti Pirkimo sąlygų Priedo B-1 7.14 p. numatytus darbus. Be to, Pirkimo sąlygų Priedų B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 7 punkte nurodyti reikalavimai tenkinami jau vykdant Pirkimo objektu esančius darbus.

5Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį, kiek tai susiję su trečiuoju asmeniu, atmesti kaip nepagrįstą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad trečiojo asmens ir jo jungtinės veiklos partnerio kvalifikacija bei pasiūlymas pilnai atitiko visus Pirkime keliamus reikalavimus, įskaitant ir Pirkimo sąlygų 4.2.2 ir 4.12, Techninių specifikacijos projektų 7.36, Pirkimo sąlygų 4.10, 4.2.8, 4.2.3 bei Pirkimo sąlygų 4.1.4 punktų nuostatas. Nurodė, kad sutarties vykdymo metu bus naudojamasi UAB „Inspecta“ paslaugomis, o ši įmonė atlieka visus Pirkime reikiamus patikrinimus ir teikia kitas reikiamas paslaugas bei ją trečiasis asmuo nurodė savo galutiniame pasiūlyme perkančiajai organizacijai. Komercinio pasiūlymo gavimas yra pakankamas įrodymas, jog SIA „ELEKOMS“ pajėgumai trečiajam asmeniui bei partneriui bus prieinami pirkime. Papildomai nurodė, kad kiekvienas trečiojo asmens nurodytas specialistas turi itin daug profesinės patirties projektavimo srityje, tame tarpe susijusios ir su Pirkimu siekiamomis įsigyti projektavimo paslaugomis. Be to, ieškovo teiginiai dėl trečiojo asmens pasitelktų subjektų įsiskolinimo buvimo/nebuvimo neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Pirkimo sąlygų 4.1.4 punkto reikalavimams. Trečiojo asmens teigimu, atsakovas tinkamai laikėsi viešųjų pirkimų skaidrumo reikalavimų ir užtikrino konfidencialios informacijos apsaugą.

6Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją ir iš esmės pakartojo jame išdėstytus teiginius. Papildomai nurodė, kad atsakovas ir tretieji asmenys savo atsiliepimuose į ieškinį nepagrindė atsakovo sprendimų teisėtumo.

7Atsakovas pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Triplike pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes, pažymėdamas, jog ieškovas pateiktame dublike iš esmės nepateikia jokių motyvuotų atsikirtimų į atsiliepimo motyvus, tik pakartoja ieškinio argumentus ir formaliai atsikerta į atsakovo atsiliepimą.

8Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad dubliku ieškovas ir toliau naudoja tuos pačius kaip ir ieškinyje deklaratyvius argumentus, kuriuos objektyviai paneigė atsakovas bei trečiasis asmuo į civilinę bylą pateiktais atsiliepimais. Ieškovas dubliku ir toliau savaip interpretuoja Pirkimo sąlygas bei visiškai nepagrįstai suteikia pernelyg didelę reikšmę teisiškai nereikšmingiems Pirkimo aspektams. Trečiasis asmuo dar kartą akcentavo, kad ieškovas iš esmės kiekvieną Pirkimo sąlygų punktą interpretuoja nepagrįstai plečiamai (tai ypač aktualu dėl Pirkimo sąlygų 4.2.2 ir 4.2.3 punktų). Nepaisant to, kad trečiasis asmuo ir partneris bet kuriuo atveju atitinka visus ieškovo kvestionuojamus ir net klaidingai interpretuojamus aspektus, trečiojo asmens pasiūlymo vertinimas turėtų būti paremtas išimtinai pagal Pirkimo sąlygas, tačiau ne pagal ieškovo teiginius apie menamai egzistuojančias Pirkimo sąlygas.

9Ieškovas UAB „Alvora“2016-07-11 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovas dar iki kreipdamasis į teismą, pakankamai aiškiai išreiškė valią susipažinti su pasiūlymų informacija apie prekių gamintojus ir prekių modelius. Nurodė, kad atsakovas toleravo UAB „MT Group“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymų neatitikimą Pirkimo sąlygų 10.15 punktui, nesilaikydamas paties paskelbtų Pirkimo sąlygų, be to, nepagrįstai neleido ieškovui susipažinti su šių tiekėjų pasiūlymuose nurodyta visa informacija apie prekių gamintojus, modelius, subrangovus ir kainų sudedamąsias dalis. Tiekėjai privalėjo pasiūlyme išviešinti visus asmenis, net ir tuos kurie tiesiogiai statybos darbų nevykdo, bet atlieka kitus rangovo įsipareigojimus, numatytus būsimoje pirkimo sutartyje, bei įrodyti šių pasitelkiamų asmenų teisę verstis atitinkama Pirkimo objekto veikla.

10Atsakovas AB „Amber Grid“ 2016-07-12 pateikė papildomus paaiškinimus- atsikirtimus į ieškovo paaiškinimus dėl atsakovo ir trečiojo asmens tripliko argumentų. Atsakovas iš esmė pakartojo savo procesinėse dokumentuose pateiktus argumentus, akcentavo, kad pagal VPĮ nuostatas neturėjo teisės atskleisti informacijos apie kitų tiekėjų prekių gamintojus, paslaugos tiekėjus, prekių modelių pavadinimus, kainų sudedamąsias dalis; dar kartą nurodė, kad įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos nėra subrangovai, todėl paraiškose ir pasiūlymuose jos neturėjo būti išviešintos; patvirtino, kad tiekėjo UAB „MT Group“ kvalifikacijos atitiktis buvo įrodyta objektyviąja prasme, t.y. paraiškos pateikimo metu.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Amber Grid“ skelbiamų derybų būdu vykdo „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo darbų“ viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 170029).

13Ieškovas ir tretieji asmenys pateikė savo pasiūlymus.

142016-03-22 įvyko vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūra, 2016-03-30 pirkimo dalyviams buvo atskleista paaiškėjusi informacija; ieškovo pasiūlyta kaina buvo trečioje vietoje.

152016-03-31 ieškovas pateikė pretenziją ginčydamas Pirkimo sąlygas; 2016-04-01 pretenzija buvo palikta nenagrinėta, nes buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą.

162016-04-13 buvo priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo; laimėjusiu buvo pripažintas trečiojo asmens UAB „MT Group“, veikiančio jungtinės veiklos pagrindu su PPS Pipeline Systems GmbH, pasiūlymas.

172016-04-18 ieškovas pareikalavo duomenų apie kitų Pirkimo dalyvių atitikimą Kvalifikacinių reikalavimų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams, motyvuodamas, kad jam kilo abejonių dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos.

182016-04-19 perkančioji organizacija informavo tiekėją, kad visų Pirkimo dalyvių nurodyta informacija, įrodanti dalyvių atitikimą Kvalifikacijos reikalavimų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams, nurodyta kaip konfidenciali.

192016-04-22 perkančioji organizacija, patikslinusi kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodytos konfidencialios informacijos apimtį, ieškovui atskleidė dalį prašomos atskleisti informacijos. Tiekėjui pareiškus, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra neteisėti, pažeidžia VPĮ ir Pirkimo sąlygų 10.15 punkte ištvirtintas nuostatas, ieškovui buvo pateikti trečiųjų asmenų pasiūlymų dokumentai. 2016-04-28 ieškovas pateikė perkančiai organizacijai pretenziją dėl 2016-04-13 sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo panaikinimo, motyvuodamas, kad kitų pirkimo dalyvių - UAB „MT Group“ su partnerių PPS Pipeline systems GmbH ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

202016-05-06 atsakovas atmetė ieškovo pretenziją.

212016-05-23 ieškovas kreipėsi į teismą.

22Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo nagrinėjimo ribų.

23Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys.

24Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas nebuvo pakankamai aktyvus ir sąžiningas, reikalaudamas ginti savo pažeistas teises. Pagal Pirkimo dokumentų sąlygas buvo numatyta pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimą atlikti dviem etapais; pirmame skelbiamų derybų etape rangovai rengia ir pateikia paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose; šio etapo metu buvo numatyta patikrinti tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (Pirkimo sąlygų 3.1 punktas). Po paraiškų pateikimo buvo numatyta konfidencialiai patikrinti tiekėjų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams; esant būtinumui, duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją būtų tikslinami. Po patikrinimo, ar paraišką pateikęs rangovas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, viešųjų pirkimų komisija turėjo priimti sprendimą dėl kiekvieno pirkimo dalyvio kvalifikacijos tinkamumo (Pirkimo sąlygų 7.1-7.2 punktai). Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turėjo tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (Pirkimo sąlygų 7.3 punktas). Aplinkybė, kad visų tiekėjų kvalifikacija buvo perkančiosios organizacijos įvertinta kaip tinkama, paaiškėjo po 2016-03-22 įvykusios vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros; pagal pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikti galėjo tik tiekėjai, kurių kvlaifikacija buvo įvertinta kaip tinkama. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas patvirtinti, ar visų tiekėjų kvalifikacija Pirkimo dalyvių atitikimą kvalifikacinių reikalavimų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams, pateiktas po 2016-04-13 sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo, buvo pavėluotas ir perteklinis; ieškovas nepaaiškino ir nepagrindė savo teiginių apie tai, kodėl abejonės dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos jam kilo tik po sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatyto priėmimo. Kadangi atsakovas nereikalavo taikyti senatį ir išnagrinėjo ieškovo pretenziją iš esmės, laikytina, kad terminas pretenzijai pareikšti buvo perkančiosios organizacijos atnaujintas. Dėl išdėstyto, teismas sprendžia, kad ieškovas iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjamo ginčo ribas apibrėžia pretenzijos ir pareikšto ieškinio turinys (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.).

25VPĮ 32 straipsnio nuostatos nustato bendruosius reikalavimus keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Siekdama įgyvendinti šią pareigą, perkančioji organizacija kelia tiekėjams kvalifikacijos reikalavimus – tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus (t. y. sąlygos, draudžiančios ir ribojančios dalyvavimą pirkime, teisė verstis atitinkama veikla, ekonominis, finansinis, techninis ir profesinis pajėgumai, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai). Objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę tiems, kurie reikiamos kompetencijos neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. Teismų praktikos apžvalga Nr. 31).

26Teismų praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kvalifikacijos reikalavimų tikslas – padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar kandidatas arba dalyvis pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį ir 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-196 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų rekomendacijų 1 punktą, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, t. y. tokius, kurie perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini ir pakankami, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkime dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams.

27Teismas pažymi, kad ieškovas savo teiginius apie kitų tiekėjų – trečiųjų asmenų kvalifikacijos neatitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams pagrindžia plečiamai aiškindamas Pirkimo sąlygas, nustatančias kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, iš esmės sukeldamas papildomus (perteklinius) reikalavimus kitų tiekėjų kvalifikacijai, t.y. tokius, kokių perkančioji organizacijai tiekėjams nekėlė.

28Dėl trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacijos.

29Pirkimo sąlygų 4.2.8 punkte nurodyta, jog rangovas (ar jo pasirinktas subrangovas) techninio darbo projekto parengimui turi turėti kvalifikuotą personalą, t.y. ne mažiau kaip: 1 projekto vadovą ir projekto vykdymo priežiūros vadovą, kvalifikuotą magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių projektavimo srityje (ši reikalavimą gali tenkinti vienas ar keli atskiri projekto vadovai); 2 projekto dalies vadovus, kvalifikuotus magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių projektavimui ir 2 kvalifikuotus specialistus teritorijų planavimo dokumentams rengti. Tarp šalių vyksta ginčas dėl šios Pirkimo sąlygos aiškinimo. Ieškovo manymu, akivaizdu, kad pagal šio punkto reikalavimus tiekėjas arba jo subrangovas turi pasiūlyti ne mažiau nei 5 kvalifikuotus specialistus projektavimo sąlygoms įgyvendinti, tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su subrangovais pasiūlė tik keturis tokius specialistus; pagal šio punkto sąlygą subrangovo UAB „Dujų technikos centras“ B. T. pateikė du kvalifikacinius atestatus, tuo tsrpu vienas specialistas negali užimti ir statinio projekto vadovo ir statinio projekto, t.y. neįrodė savo kvalifikacijos ir jo paraiška turėjo būti atmesta.

30Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškovo pasiūlytu Pirkimo sąlygų 4.2.8 punkto aiškinimu nesutinka. Atsakovo vertinimu, Pirkimo sąlygų 4.2.8 punkto reikalavimas nedraudė tiekėjams siūlyti vieną specialistą kelioms pozicijoms; reikalavimas, kad skirtingų pozicijų funkcijas viename projekte vykdytų atskiri specialistai šiuo punktu nėra įtvirtintas.

31Teismas pažymi, kad kasacinio teismo ne kartą buvo pabrėžtas turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančios organizacijos veiksmus; tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turinio vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Akivaizdu, kad perkančioji organizacija imperatyviai draudimo vienam specialistui dirbti dvejose pozicijose nenumatė, konkretus specialistų kiekis nėra įtvirtintas, tik nurodyta, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą personalą. Ieškovas, aiškindamas, kad Pirkimo sąlygų 4.2.8 punktas numatė penkis specialistus 5 atskirų pozicijų funkcijoms atlikti, niekaip nepagrindžia tokio aiškinimo tiekėjo kvalifikacijos turinio aspektu, nepateikia jokių racionalių argumentų, kodėl nesant tiesioginiam draudimui vienam specialistus užimti dvi pozicijas, tiekėjas, pasiūlęs 4 specialistus 5 pozicijoms užimti, gali būti laikomas mažiau kvalifikuotu, nei tiekėjas, pasiūlęs 5 specialistus. Nėra duomenų, kad Pirkimo objekto pobūdis, perkamų darbų specifika ar sutarties vykdymo sąlygos neleidžia vienam specialistui užimti dvi pozicijas, esant atitinkamai kvalifikacijai. Esminis ieškovo argumentas yra tas, kad perkančioji organizacija yra paskelbusi dar du viešuosius pirkimus, kurių sąlygose nurodyta, kokias reikalaujamas užtikrinti pozicijas gali atlikti tik vienas asmuo. Teismo vertinimu, konkretaus viešojo pirkimo sąlygų turinys yra fakto klausimas ir aplinkybė, kad tos pačios perkančios organizacijos kitų pirkimų panašios sąlygos suformuluotos griežčiau, nei nagrinėjamo viešojo pirkimo sąlyga, neduoda pagrindo plečiamai ją aiškinti nagrinėjamoje byloje. Dėl išdėstyto, ieškovo argumentas dėl tiekėjo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų 4.2.8 punktui atmestinas.

32Ieškovas aiškino, kad Pirkimo sąlygų priedo B-1 (Techninės specifikacijos projektas) 7.14 punktas nurodo, jog vykdydamas darbus rangovas privalo pasamdyti subrangovą, turintį teisę atlikti šiuos darbus Lietuvos Respublikoje, jei tokių darbų nevykdo pats rangovas, kuris atliktų specialios įrangos, laikinos sklendės/apvadinių linijų įrengimą „po slėgiu“, kad būtų užtikrinamas nepertraukimas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio (tinklo) vamzdyno darbų metu. Trečiasis asmuo pats neturi teisės atlikti nurodytų darbų (po slėgiu). Be to, rangovas ar subrangovas turi turėti specialiąją įrangą, skirtą dujų srauto stabdymui, nepertraukiant dujų perdavimo; tokios įrangos pasirinkimas nėra didelis ir apie jos nuomą reikia susitarti iš anksto. Nediskutuotina, kad laikinos linijos/apvadinių linijų įrengimas po slėgiu darbai sudaro pirkimo objektą, tuo tarpu tiekėjas neturi teisės atlikti tokius darbus, nenurodė kvalifikuoto subrangovo.

33Taigi, ieškovas teigia, kad trečiasis asmuo neturi teisės atlikti suvirinimo darbų veikiančiuose dujotiekiuose, nenurodė ir subrangovo, todėl neatitinka Pirkimo kvalifikacinių reikalavimų. Tačiau priešingai nei nurodė ieškovas, tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar ieškovo Pirkimo objektas apima nurodytus darbus; ieškovo ir trečiojo asmens nuomone, ieškovo Pirkimo objektas neapima ieškovo paminėtų darbų. Ieškovas pateikia Pirkimo sąlygų priedo B-1 7.14 punkto turinį ištraukęs iš bendrojo konteksto; tuo tarpu Pirkimo sąlygose nurodyta, kad šiuos darbus tiekėjas turės atlikti jau vykdydamas Pirkimu numatytus darbus tuo atveju, jeigu jie bus numatyti techniniame darbo projekte. Be to, Pirkimo sąlygų priede pateiktoje pasiūlymo formoje esančiose pastabose nurodyta, kad perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai atsisakyti nuo tokių darbų atlikimo (jeigu jie būtų numatyti busimame techniniame projekte) iki 2017 m. vasario 17 d. , t.y. objektyvus būtinumas atlikti tokius darbus atsiras, jeigu bus įvykdytos dvi paminėtos sąlygos. Nepaneigtas atsakovo argumentas, kad projekte galima numatyti ir kita techninį sprendinį tam, kad būtų užtikrinamas nepertraukimas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio (tinklo) vamzdyno darbų metu; t.y. pasiūlymo pateikimo momentu neaišku, ar ateityje atsiras objektyvus būtinumas tokius darbus atlikti. Teismas sprendžia, kad Pirkimo objektas ieškovo paminėtų darbų neapima, atitinkamai tiekėjai neturi pagrindo įrodinėti kvalifikacijos tokiems darbams atlikti, dėl ko ieškovo argumentas atmestinas.

34Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų priedų B-1, B-2, B-3, B-4 ir B-5 (techninės specifikacijos projektas) 7.36 punkte nurodyta, kad vykdydamas darbus Rangovas privalo naudotis (samdyti) įgaliotus įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti statinio ir jo įrenginių būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti eksploatuoti. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlyme (deklaruojamų subrangovų sąraše) nenurodė įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, o pats nėra įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Dėl išdėstyto, šis tiekėjas negali tinkamai atlikti Pirkimo sąlygose nurodytų darbų ir jo paraiška neatitinka pirkimo sąlygų.

35Atsikirsdamas šiam argumentui, atsakovas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo praktika, kurioje yra pripažįstama, kad sprendžiant dėl subtiekimo (partnerystės) atskyrimo nuo paprasto priemonių, priklausančių kitiems subjektams, naudojimo vykdant viešojo pirkimo sutartį, pagrindinių kriterijumi pripažįstami tokio subjekto veiksmai dėl pirkimo objekto. Jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t.y. teikia ar vykdo dalį paslaugų ar darbų, priklausomai nuo veiklos organizavimo formos (subrangos ar partnerystės) gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, išviešinamu teikiant pasiūlymą. Tačiau, jei vykdant viešojo pirkimo sutartį, tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju - kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.) tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties vykdymu, t.y. subranga, partneryste. Tokiu atveju tiekėjas – kontrahentas, naudojantis kitam subjektui priklausančia infrastruktūra, pats teikia ar atlieka paslaugas ar darbus, o kitam subjektui priklausančios infrastruktūros naudojimas yra tik priemonė ją teikti, bet ne subtiekimas ar subranga. Perkančiajai organizacijai paprastai nėra (neturi būti) svarbu, ar tiekėjas sutarčiai vykdyti reikalingą infrastruktūrą valdo kaip savininkas ar kitokiu teisėtu pagrindu, jai svarbiau įsitikinti, kad jis turės realių galimybių šia infrastruktūra naudotis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Nurodytos kasacinio teismo praktikos kontekste pažymėtina, kad įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga Pirkimo sutarties vykdymo metu jokių perkamų darbų perkančios organizacijos (atsakovo) naudai neatlieka, yra tik priemonė, kuria patikrinama statinio ir jo įrenginių techninė būklė, tinkamumas pradėti eksploatuoti atliktų darbų rezultatą. Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga savo aktyviais veiksmais prie Pirkimo objekto sukūrimo neprisideda, todėl negali būti laikoma subtiekėju. Dubliko argumentas, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015 pateikė išaiškinimus faktinėmis aplinkybėmis panašioje situacijoje, kai buvo nagrinėjamas klausimas, ar darbo projekto ekspertizės paslaugas atliekantis subtiekėjas turi būti laikomas asmeniu, kurį privaloma išviešinti pasiūlyme, analogiškai kaip subrangovą/subtiekėją ir įrodyti šio subjekto teisę verstis atitinkamu paslaugų tiekimu, atmetamas. Ieškovas teigia, kad įrangos techninės būklės tikrinimo įstaiga ir darbo projekto projektavimo įstaigos statusas yra vienodas, nes abu subjektai tiesiogiai projektavimo arba statybos darbų neatlieka, o tikrina jų vykdymą. Teismo vertinimu, LAT išnagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios ar analogiškos: pagal STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ bendroji projekto ekspertizė apima ne tik projekto atitikimą statybos teisės aktų reikalavimams įvertinimą, bet ir techninio projekto (visų jo dalių), kaip vientiso techninio dokumento, suderinamumą, statybos sklypo tvarkymo projekto sprendinių kokybės įvertinimą, bendrą projekto įvertinimą, t.y. darbo projekto ekspertizė yra jo kūrimo proceso dalis, turinti tiesioginės įtakos pirkimo objekto (darbo projekto) sukūrimui. Įrenginių būklės tikrinimo įstaiga sutarties vykdymo metu teisės aktų nustatyta tvarka patikrina statinio įrenginių techninę būklę ir pateikia išvadas rangovui, t.y. nėra suinteresuota pirkimo sutarties įvykdymu ir neprisideda prie Pirkimo objekto sukūrimo. Teismas sutinka, kad trečiasis asmuo neturėjo pareigos išviešinti tokia įstaigą kaip savo subrangovą; ieškovo argumentai atmetami.

36Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ savo pasiūlyme nurodė UAB „Tomida“ kaip elektrocheminės saugos nuo korozijos darbų subrangovą. Subrangovas viešai prieinamais duomenimis paraiškos pateikimo dieną turėjo bei nuolatos turi įsiskolinimų biudžetui už socialinės draudimo įmokas, t.y. tikėtina, kad šis subrangovas neturės pakankamai resursų tinkamai įvykdyti jam priskirtų rangos darbų dalį, dėl ko kyla rizika visos Pirkimo sutarties įvykdymui. Ieškovo manymu, tiekėjas turi pasirinkti tinkamus ir pajėgus subrangovus, kurie galėtų tinkamai įvykdyti Pirkimo dalyvio prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovas Pirkimo sąlygose nustatė 4.1.4 punkto minimalų kvalifikacinį reikalavimą, pagal kurį rangovas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, tačiau šis reikalavimas nustatytas tik rangovui ir netaikytinas subrangovams; pats ieškovas neneigia, kad expressis verbis ši sąlyga subrangovų atžvilgiu neįtvirtinta. Teismų praktikoje pripažįstama, kad net restruktūrizuojamos įmonės (t.y. įmonės, neabejotinai turinčios finansinių sunkumų) gali dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, jeigu pirkimo sąlygos įtvirtina tokią galimybę (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1369/2013). Nagrinėjamoje byloje ieškovas, reikalaudamas pripažinti UAB „Tomida“ netinkamu subrangovu dėl tikimybės, kad ateityje jis gali būti nepajėgus vykdyti sutartį dėl finansinių sunkumų, plečiamai aiškina Pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus; toks ieškovo pasiūlymas vertinti tiekėjo (subtiekėjų) kvalifikaciją ne pagal objektyvius kriterijus (pagal Pirkimo sąlygose įtvirtintas nuostatas), bet subjektyviai, vadovaujantis prielaidomis apie jų tikėtiną pajėgumą, dirbtinai riboja konkurenciją, todėl atmestinas.

37Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pasiūlymo (priedas A-2 prie Pirkimo sąlygų) 5 punkto 8 pozicijoje nurodė kaip potencialų medžiagų tiekėją UAB „Gasoil“. UAB „Gasoil“ 2016-04-25 raštu S-16-19 informavo ieškovo jungtinės veiklos partnerį (UAB „Kauno dujotiekio statyba“), kad nėra pateikusi jokių komercinių pasiūlymų kitoms įmonėms, išskyrus UAB „Kauno dujotiekio statyba“, o tai reiškia, kad UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateikė melagingą informaciją apie šį subtiekėją, dėl ko jos pasiūlymas turi būti atmestas vadovaujantis Pirkimo sąlygų 4.5 ir 7.1.2 punktais, kaip pagrįstas melaginga informacija. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti 5 alternatyvūs medžiagų tiekėjai; UAB „Gasoil“ įvardijamas kaip vienas iš galimų tiekėjų. Nagrinėjamu atveju informacijos apie trečiojo asmens ketinimus pirkti medžiagas iš UAB „Gasoil“ pateikimas pasiūlyme negali būti pripažintas melagingos informacijos teikimu.

38Dėl trečiojo asmens UAB „MT Group“ kvalifikacijos.

39Ieškovas nurodė kad trečiasis asmuo UAB „MT Group“, veikiantis jungtinės veiklos pagrindu su PPS Pipeline Systems GmbH, pasiūlymo 1 punkte nurodė, kad „apvadinių linijų įrengimo, įsipjovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį“ darbus pasitelks subrangovą SIA „Elekoms“, T.D. W. sprl TDW, FIEDRCH VORWERK KG GmbH &Co. Pirkimo sąlygų 4.12 punkte nurodyta, kad pagrindinius darbus privalo įvykdyti pats rangovas; prie pagrindinių darbų priskiriami dujų technologinės įrangos demontavimas-montavimas, fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas ir nusausinimas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio. Ieškovo vertinimu, apvadinių linijų įrengimo, įsipjovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį ir prijungimas prie veikiančio dujotiekio darbai yra tapatūs, t.y. trečiasis asmuo turėjo atlikti juos pats, kaip rangovas; trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka 4.2.2 ir 4.12 punktų nuostatų ir turėjo būti atmestas. Teismas sutinka su atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentais, jog tapatinti šių darbų nėra pagrindo. Įsipjovimas į veikiantį magistralinį dujotiekį yra darbas, kuris reikalingas laikinų sklendžių ir apvadinių linijų veikiančiame dujotiekyje įrengimui, tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų tiekimas čiaupo montavimo darbų metu. Tokie darbai vykdant Pirkimo sutartį gali būti iš viso neatliekami, nes atsakovas ketina susitarti su dujų perdavimo sistemos vartotojais ir naudotojais dėl laikino dujų perdavimo sustabdymo, dėl Pirkimo sąlygų priede pateiktoje pasiūlymo formoje numatyta, kad atsakovas gali atsisakyti įsipjovimo darbų iki 2017 m. vasario 1 d. Prisijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai yra to paties čiaupo montavimo darbai, todėl priskiriami prie pagrindinių darbų. Taigi trečiasis asmuo turėjo teisę pasitelkti nepagrindinių darbų atlikimui kitų ūkio subjektų pajėgumais, be to, poreikis juos atlikti yra susijęs su pagrindinės sutarties vykdymu ir gali atsirasti su sąlyga, kad būtent toks techninis sprendinys bus numatytas būsimajame projekte. Viešojo pirkimo vykdymo momentu tokie sąlyginio pobūdžio busimieji darbai negali būti vertinami kaip Pirkimo objektas ir negali būti prisiskiriami prie pagrindinių darbų pagal Pirkimo sąlygas, t.y. tiekėjas neturėjo pareigos vykdyti juos pats.

40Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų priedų B-1, B-2, B-3, B-4 ir B-5 (techninės specifikacijos projektas) 7.36 punkte nurodyta, kad vykdydamas darbus Rangovas privalo naudotis (samdyti) įgaliotus įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti statinio ir jo įrenginių būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti eksploatuoti. Trečiasis asmuo UAB „MT Group“, kaip ir kitas tiekėjas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, savo pasiūlyme (deklaruojamų subrangovų sąraše) nenurodė įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, nors pats nėra įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, dėl to tiekėjo paraiška neatitinka pirkimo sąlygų. Šis ieškinio argumentas yra tapatus argumentui dėl trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacijos netinkamumo priedų B-1, B-2, B-3, B-4 ir B-5 (techninės specifikacijos projektas) 7.36 punkto prasme; jis atmetamas dėl jau aptartų motyvų.

41Ieškovas nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodė SIA „Elekoms“ kaip apvadinių linijų įrengimo, įsipjovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį darbų subrangovą, bei deklaravo, kad subrangovas yra oficialus T.D. W. sprl atstovas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ieškovas nurodė, kad subrangovas SIA „Elekoms“ nėra sudaręs jokių bendradarbiavimo sutarčių, ketinimų protokolų ar kitokių susitarimų, patvirtinančių, kad turi ketinimų išnuomoti specialiąją įrangą ir suteikti paslaugas, susijusias su dujų srauto stabdymu magistraliniame dujotiekyje. Pažymėtina, kad su tokia įranga gali dirbti tik specialiai šiam darbui apmokytas personalas, tačiau duomenų apie tokio personalo pritraukimą taip pat nepateikta. Ieškovo vertinimu, trečiasis asmuo nepateikė duomenų, kad SIA „Elekoms“ ir T.D. W. sprl ištekliai bus jam prieinami visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. Ieškovo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad trečiasis asmuo pateikė melagingą informaciją, dėl ko jo paraiška turėjo būti atmesta. Teismas nesutinka, kad trečiasis asmuo UAB „MT Group“, pasiūlyme deklaravęs ketinimus bendradarbiauti su SIA „Elekoms“, pateikė perkančiai organizacijai melagingą informaciją, dėl ko jo paraiška turėtų būti atmesta. Kaip jau buvo minėta, kasacinio teismo praktikoje suformuota nuostata, kad VPĮ normų prasme informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Nagrinėjamu atveju tam, kad nustatyti, ar trečiasis asmuo turėjo pareigą pateikti bendradarbiavimo susitarimą su SIA „Elekoms“ arba T.D. W. sprl, reikia įvertinti šio ūkio subjekto ir trečiojo asmens teisnius santykius. Pagal VPĮ 32 straipsnio 2 dalį ir Pirkimo sąlygų nuostatas tiekėjas privalėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius subtiekėjų išteklių prieinamumą (bendradarbiavimo susitarimus, ketinimų protokolus ir pan.) tik tuo atveju, jeigu tiekėjas rėmėsi tokių subtiekėjų pajėgumais. Kasacinio teismo praktikoje subtiekėju pripažįstamas ūkio subjektas, jeigu jis veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t.y. teikia ar vykdo dalį paslaugų ar darbų; jeigu vykdant viešojo pirkimo sutartį, tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju - kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.), tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties vykdymu, t.y. subranga, partneryste. Nors ieškovas pavadino SIA „Elekoms“ arba T.D. W. sprl. trečiojo asmens UAB „MT Group“ subrangovu, tačiau nagrinėjamos bylos duomenimis paminėti ūkio subjektai ketina tik nuomoti tiekėjui įrangą, SIA „Elekoms“ ar jo darbuotojai atlikti kokių nors darbų perkančiosios organizacijos naudai neketino, t.y. SIA „Elekoms“ santykiai su tiekėju negali būti vertinami kaip subrangos teisiniai santykiai. SIA „Elekoms“ yra potencialus specialiosios įrangos nuomotojas, tokiems santykiams įrodyti trečiojo asmens pateiktas raštiškas komercinis pasiūlymas (oferta) yra pakankamas, nes ofertos akceptavimas reiškia, kad šalių sutartis sudaryta (CK 6.181 straipsnis); ieškovas be pagrindo teigia, kad sutartiniams santykiams su SIA „Elekoms“ patvirtini turėjo būti pateiktas kitokios formos šalių susitarimas (bendradarbiavimo susitarimas, ketinimų protokolas, pan.). Reikšminga ir tai, kad poreikis nuomotis specialiąją įrangą iš SIA „Elekoms“ gali ir neatsirasti; minėta įranga reikalinga laikinų sklendžių ir apvadinių linijų įrengimo ir įsipjovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį darbams, kurie kaip jau buvo minėta, bus atliekami jeigu tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta darbų pirkimo sutartis, rengdamas projektą nepasiūlys kito techninio sprendinio ir/ar perkančiai organizacijai nepavyks susitarti su dujų perdavimo sistemos vartotojais ir naudotojais dėl laikino dujų perdavimo sustabdymo. Dublike ieškovas pateikė papildomus argumentus dėl SIA „Elekoms“ bendradarbiavimo su tiekėju UAB „MT Group“. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu pateiktas SIA „Elekoms“ 2016-04-25 raštas Nr. 047 neįrodo, kad šis tiekėjas teiks tiekėjo partneriui/PPS Pipeline Systems GmbH techninę įrangą bei teiks paslaugas; raštas patvirtina ketinimus bendradarbiauti, tačiau ketinimo protokolas nepateiktas, todėl neįrodo SIA „Elekoms“ išteklių prieinamumo. Papildomi ieškovo argumentai atmetami dėl aptartų motyvų – trečiasis asmuo ketina pasitekti SIA „Elekoms“ įrangos nuomai, t.y. jų teisiniai santykiai nėra subrangos ar subtiekimo santykiai; šalių ketinimai bendradarbiauti dėl spec. įrangos nuomos yra patvirtinti. Lietuvos Aukščiausiasias Teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-112-969/2016 apibrėždamas melagingos informacijos VPĮ normų prasme sąvoką, pažymėjo kad pagal VPĮ normas informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo; nagrinėjamu atveju tiekėjo pateiktos informacijos apie SIA „Elekoms“ vertinimas priklauso nuo šio ūkio subjekto santykių su tiekėju teisinio vertinimo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė akceptuotą ofertą, tuo patvirtindamas sutarties su SIA „Elekoms“ sudarymą; ieškovo teiginys apie melagingos informacijos pateikimą nepasitvirtino.

42Ieškovas nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlytas projektų vadovas A. Č. neturi jokios patirties magistralinių dujotiekių ir jų priklausinių projektuose ir nėra vykdęs projekto vadovo funkcijų nei viename magistralinio dujotiekio projekte. Akivaizdu, kad perkančioji organizacija tik formaliai patikrino tiekėjų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, suskaičiuodama pateiktų specialistų skaičių ir tokiu principu patvirtindama tokio dalyvio kvalifikacija neužtikrino sąžiningumo ir lygiateisiškumo principų vykdomajame pirkime. Ieškovo argumentai dėl formalaus kvalifikacijos vertinimo atmetami. Ieškovas neginčija, kad tiekėjo pasiūlytų specialistų kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus, patvirtinantys jų kvalifikaciją atestatai pateikti. Tačiau ieškovas reikalauja vertinti jų kvalifikaciją neformaliai ir atsižvelgti į tai, kad pasiūlyti specialistai neturi atitinkamos darbo patirties. Ieškovas plečiamai aiškina Pirkimo sąlygas, iš esmės kelia papildomus, perkančiosios organizacijos nenumatytus kvalifikacinius reikalavimus; toks tiekėjų kvalifikacijos vertinimas pagrįstas subjektyviu požiūriu, dirbtinai riboja konkurenciją, todėl yra nepriimtinas.

43Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkte, be kita ko, nurodyta, jog Rangovas (ar jo pasirinktas subrangovas) turi būti kvalifikuotas ar jam sutiekta teisė vykdyti specialiuosius statybos darbus, t.y. bendrastatybinius darbus bei kad kaip pastarojo fakto įrodymą turėjo pateikti atitinkamą atestatą. Trečiojo asmens pateiktame VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2015-07-17 atestate Nr. 7957 yra nurodyta, kad UAB „MT Group“ gali vykdyti žemės darbus, statybinių konstrukcijų (metalo) montavimo darbus, t.y. ne visus bendrastatybinius darbus, įvardintus STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Nei trečiasis asmuo, nei jungtinės veiklos partneris negali atlikti statybinių konstrukcijų iš gelžbetonio, betono statybos ir montavimo darbų, nors būtent šie darbai yra numatyti Pirkimo objekto apimtyje (gelžbetonio, betono pamatų statyba po slėginiais įrenginiais); subrangovų šiems darbams atlikti pasiūlyme taip pat nėra deklaruota. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių vyksta dėl Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkto turinio aiškinimo. Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkte nurodyta, kad rangovas ar jo pasirinktas subrangovas) turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė vykdyti specialiuosius statybos darbus, t.y. bendrastatybinius, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) signalizacijos, elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių montavimo ir melioracijos darbus. Ieškovas teigia, kad 4.2.3 punkte įvardinti bendrieji statybos darbai apima visus bendrastatybinius darbus pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, jų tarpe ir gelžbetonio, betono pamatų statybos darbus. Atsakovo manymu, ieškovas be pagrindo aiškina šį Pirkimo sąlygų punktą plečiamai ir teigia, kad bendrieji statybos darbai Pirkimo sąlygose nurodyti ne kaip savarankiški darbai, bet kaip specialiųjų statybos darbų dalis pagal STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.2 punktą, tokie kaip sudėtinė dujų tinklų tiesimo ir panašių specialiųjų darbų dalis. Dublike ieškovas kartoja savo teiginius, kad Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkte paminėti bendrastatybiniai darbai apima visus bendrastatybinius darbus; nei tiekėjo, nei jo partnerio, nei pasitelktas subrangovas UAB „Kuršasta“ neturi reklamos kvalifikacijos vykdyti visus bendrastatybinius darbus, nes jų atestatai apima žemės darbus ir statybinių konstrukcijų (metalo) montavimo darbus, tuo tarpu Pirkimo objektas apima ir betono pamatų statybos po potencialiai pavojingais slėginiais įrenginiais įrengimą, t.y. rangovas (subrangovas) privalėjo turėti atitinkamą kvalifikaciją – teisę vykdyti gelžbetonio, betono statybos darbus. Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pozicija, kad ieškovas be pagrindo plečiamai aiškina Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkto turinį. Bylos duomenimis, trečiasis asmuo UAB „MT Group“ pateikė sertifikatą, užsienio partneris pateikė teisės pripažinimo dokumentą (sertifikatą), suteikiančius teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu, be kita ko, inžinerinių tinklų dujų pogrupio ir žemės darbų bei statybinių konstrukcijų (metalo) statybos darbų sritims; UAB „Kuršasta“ pateikė atestatus, suteikiančius teisę vykdyti melioracijos statinių statybą, taip pat vykdyti visus bendruosius statybos darbus (išskyrus dėl asfalto konstrukcijų) neypatinguose statiniuose. Ieškovo teiginys, kad tiekėjo, jo partnerio ir subrangovo pateikti dokumentai neapima teisės vykyti dujotiekio įrenginių pamatų įrengimo darbus, pagrįstas ieškovo subjektyviu įsitikinimu; objektyvių duomenų, kad dujotiekio pamatų įrengimas reikalauja turėti papildomą kvalifikaciją - teisę vykdyti gelžbetonio, betono statybos darbus, byloje nėra. Kaip jau buvo paminėta, perkančioji organizacija nustato minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pagrįstus ir proporcingus pirkimo objektui; objektyvių duomenų, kad Pirkimo objekto specifika reikalauja kvalifikacijos tokių specifinių darbų srityje, kaip nurodė ieškovas, byloje nėra.

44Ieškovas nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 4.2.3 punktą Rangovas (arba jo pasirinktas subrangovas) turi turėti kvalifikaciją atlikti specialiuosius statybos darbus, t.y. elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) įrengimo darbus bei pateikti atitinkamą atestatą arba pažymą. Trečiojo asmens pasiūlytas subrangovas UAB „NK service“ neturi teisės dirbti ypatingos svarbos objekte ir neturi kvalifikacijos atestato, suteikiančio jam teisę vykdyti nurodytus darbus. Trečiasis asmuo negalėjo remtis šio subrangovo kvalifikacija. Ieškovo argumentas atmestinas, nes trečiojo asmens pasiūlyme šis ūkio subjektas nurodytas kaip medžiagų tiekėjas. Trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė, kad ketina pasitelkti subtiekėją UAB „Elsis TS“ elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) įrengimo darbams atlikti; jo atitinkamas atestatas yra pateiktas kartu su pasiūlymu.

45Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „MT Group“, kaip ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, savo pasiūlyme nurodė UAB „Tomida“ kaip elektrocheminės saugos nuo korozijos darbų subrangovą. Šio subrangovo kvalifikacija yra netinkama, nes jis viešai prieinamais duomenimis paraiškos pateikimo dieną turėjo bei nuolatos turi įsiskolinimų biudžetui už socialinės draudimo įmokas, t.y. tikėtina, jog subrangovas bus nepajėgus tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartimi jam priskirtų darbų dalį. Šis ieškinio argumentas yra tapatus ketvirtam ieškinio argumentui dėl trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacijos netinkamumo dėl subtiekėjo UAB „Tomida“ nepakankamo pajėgumo; jis atmetamas dėl jau aptartų motyvų.

46Ieškovas teigia, kad trečiais asmuo triplike pateikė naujus įrodymus (2016-06-23 FRIEDRICH VORWERK KG GmbH&Co, 2016-06-22 UAB „Inspecta“ ir 2016-06-23 UAB „Elsis TS“ patvirtinimų raštus), kurie neturi reikšmės nagrinėjamoje byloje, nes pateikti po paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminų; kvalifikacija turi būti įrodyta pasiūlymų pateikimo momentu. Paminėtais raštais FRIEDRICH VORWERK KG GmbH&Co patvirtina, kad su trečiuoju asmeniu buvo susitarta dėl bendradarbiavimo dalyvaujant viešajame pirkime nuo 2016 m. sausio mėnesio, UAB “Inspecta” pranešė, kad toks susitarimas egzistuoja nuo 2015 m. gruodžio mėnesio, UAB “Elsis TS kartu su raštu pateikė 2016 m. sausio mėn. bendradarbiavimo susitarimą.

47Teismui pripažinus, kad „apvadinių linijų įrengimo, įsipjovimo į veikiantį magistralinį dujotiekį“ darbai negali būti priskiriami prie pagrindinių darbų ir neįeina į Pirkimo objektą, šalių argumentai dėl FIEDRCH VORWERK KG GmbH &Co susitarimo bendradarbiauti su tiekėju vertinimo, nepaneigia teismo išvadų, todėl atmestini. Be to, trečiasis asmuo nuosekliai aiškino, kad ketina atlikti įsipjovimo į magistralinį dujotiekį darbus, jeigu toks poreikis atsirastų savo jėgomis, tik pareiškė ketinimus nuomotis įrangą šiems darbams atlikti iš SIA „Elekoms“. Analogiškai teismui nustačius, kad įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga savo aktyviais veiksmais prie Pirkimo objekto sukūrimo neprisideda, todėl negali būti laikoma subtiekėju, trečiojo asmens pateiktas pranešimas apie susitarimą bendradarbiauti su UAB „Inspecta“ vertintinas kaip perteklinis. Dėl analogiškų motyvų teismas atmeta tripliko argumentus dėl susitarimo su UAB Elsis TS“ dėl bendradarbiavimo.

48Dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų informacijos neatskleidimo.

49Ieškovas kaip vieną iš savo ieškinio pagrindų nurodė ir tokius neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus, kaip trečiųjų asmenų pasiūlymų dalies informacijos neatskleidimas. Pagal bylos medžiagą, ieškovo susipažinimas su kitų tiekėjų pasiūlymais ir jų priedais vyko keliais etapais: 2016-04-18, po vokų atplėšimo procedūros ir rezultatų paskelbimo, tiekėjui kilo abejonių dėl kitų tiekėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams; ieškovas pareikalavo informacijos. 2016-04-19 perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad informacija, įrodanti dalyvių atitikimą Kvalifikacijos reikalavimų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams yra nurodyta kaip konfidenciali.

502016-04-19 ieškovui paprašius sukonkretinti, ar visgi bus leista susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, perkančioji organizacija paprašė patikslinti duomenis apie jo pasiūlymo konfidencialią informaciją. 2016-04-21 ieškovas informavo, kad visa informacija, įrodanti dalyvių atitikimą Kvalifikacijos reikalavimų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktuose nurodytiems reikalavimams yra nekonfidenciali, išskyrus: pagal Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte nurodytą reikalavimą pateiktuose darbų sąrašuose kartu su užsakovu pažymomis, nurodytos suminės atliktų darbų vertės, 2015-05-07 atsakovo atsiliepimas apie UAB „Ardynas“, apie UAB „Ardynas“ specialistų patirtį vadovaujant ir rengiant magistralinių dujotiekių projektus, bei konfidencialiais laikytini personalo asmens duomenys (vardai, pavardės, asmens duomenys). 2016-04-22 vykusio posėdžio metu perkančioji organizacija ieškovui leido susipažinti su dalimi kitų Pirkimo dalyvių Pirkimui pateiktų dokumentų; pateiktos ieškovui informacijos turinys atskleistas ieškinio 9-12 punktuose. Tačiau ieškovas sprendžia, kad perkančioji organizacija, nepateikusi visų paraiškos ir pasiūlymų dokumentų, įgyvendino tik formaliąsias procedūras, neužtikrindama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto skaidrumo principo. Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija neteisėtai neleido tiekėjui susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodytų prekių gamintojais, prekių modelių pavadinimais, motyvuodama tik tuo, kad visą pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialų ir nedėjus pastangų išsiaiškinti, ar visas pasiūlymo turinys pagrįstai prašomas laikyti konfidencialiu, pažeidė ieškovo teises bei Pirkimo sąlygų 10.15 punkto nuostatas, skaidrumo principą. Be to, perkančioji organizacija neleido susipažinti su kitų tiekėjų paskutinių trijų metų finansinių pelno (nuostolio) ataskaitomis, nors pagal Juridinių asmenų registro nuostatas negali būti laikomos konfidencialia informacija. Viešai skelbiamos ar visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidenciali tiekėjas neturi teisės; ši nuostata taikytina subrangovų kvalifikacijos atestatams; perkančioji organizacija nelaido susipažinti su kitų dalyvių pasitelktų subtiekėju atestatų tekstais. Teikėjas nebuvo supažindintas ir su kitų tiekėjų pasitelktų specialistų turimų atestatų, sertifikatų turiniu (išskirus su projektavimo specialistų, nurodytų pirkimo sąlygų 4.2.8 punkte).

51Atsakovas nepagrįstai neleido susipažinti su trečiųjų asmenų paraiškų ir pasiūlymų informacija, kuri objektyviai nėra ir negalėjo būti konfidenciali, pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytąją įpareigojimą laikytis skaidrumo principą.

52Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad VPĮ atskirai neįtvirtina konfidencialios informacijos sampratos, ši atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta 2011-03-21 civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Šių išaiškinimų kontekste sprendžiama, kad viešojo pirkimo dalyvio teisė susipažinti su kitų tiekėjų pateiktais dokumentais nėra absoliuti, perkančioji organizacija neturėjo pareigos ieškovui pareikalavus pateikti visų be išimties kitų tiekėjų paraiškų ir pasiūlymų dokumentų; sprendžiant, ar perkančiajai organizacijai patikėta konfidenciali informacija gali būti atskleista kitiems pirkimo dalyviams (potencialiems konkurentams), reikalingas protingas Pirkime dalyvaujančių tiekėjų interesų balansas. Negalima sutikti su ieškovo teiginiu, jog perkančioji organizacija nedėjo jokių pastangų išaiškinti, ar pagrįstai dalis kitų tiekėjų paraiškų ir pasiūlymų informacijos nurodyta kaip konfidenciali. Bylos duomenimis, visų tiekėjų pasiūlymų informacija, įrodantį dalyvių atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, buvo nurodyta kaip konfidenciali; perkančioji organizacija susirašinėjo su ieškovu ir kitais tiekėjais, siekdama patikslinti šią informaciją. Perkančiosios organizacijos veiksmų pasėkoje tiekėjai pripažino, kad nepagrįstai įslaptino dalį informacijos ir ieškovas buvo supažindintas su kitų tiekėjų pasiūlymų informacijos, kuri anksčiau buvo nurodyta kaip konfidenciali, dalimi (ieškinio 9-12 punktai.).

53Ieškovas nurodo, kad jis neteisėtai nebuvo supažindintas su 1) pasiūlymuose nurodytais prekių gamintojais, prekių modelių pavadinimais, 2) tiekėjų paskutinių trijų metų finansinių pelno (nuostolio) ataskaitomis, 3) kitų tiekėjų pasitelktų specialistų turimų atestatų, sertifikatų turiniu (išskirus su projektavimo specialistų, nurodytų pirkimo sąlygų 4.2.8 punkte), nes ši informacija pagal įstatymų nuostatas turi būti vieša. Teismas sutinka su atsakovo procesiniuose dokumentuose pateikta pozicija, kad šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, visa nekonfidenciali pasiūlymų informacija ieškovui buvo atskleista. Reikalavimas dėl atsisakymo supažindinti su pasiūlymuose nurodyta informacija apie prekių gamintojus, prekių modelių pavadinimus atmestinas, nes tokios informacijos pateikti ieškovas nereikalavo. Ieškovas reikalavo suišpažinti su kitų tiekėjų informacija dėl atitikties Prikimo sąlygų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 p. (2016-04-18 prašymas, atsakovo atsiliepimo priedas Nr. 7). Sutiktina su atsakovo nuomone, kad kitų tiekėjų paskutinių trijų metų finansinių pelno (nuostolio) ataskaitų duomenys turi komercinę vertę, nes pagal šiuos duomenis galima nustatyti konkurentų finansinius rodiklius ir rezultatus bei numatyti konkurentų galimas pasiūlyti kainas; ši informacija trečiųjų asmenų pasiūlymuose pagrįstai buvo nurodyta, kaip konfidenciali. Atsakovas teigia, kad kitų trečiųjų asmenų pasiūlymuose nurodytų subtiekėju atestatų turinys buvo pateiktas ieškovo atstovui susipažinti 2016-04-22 susitikimo metu; atestatai buvo pateikti susipažinti uždengus subtiekėjų pavadinimus ir atestatų numerius, t.y. atestatų turinys ieškovui buvo atskleistas. Šių faktinių aplinkybių ieškovas nepaneigė. Pažymėtina, kad ieškovas nenurodė, kokių būdu paminėtos informacijos neatskleidimas pažeidė jo teises ir teisėtus interesus; atskleistų duomenų apie kitų tiekėjų kvalifikaciją ieškovui pakako tam, kad inicijuoti ginčą dėl tiekėjų kvalifikacijos netinkamumo.

54Bylos nagrinėjimo metu ieškovas prašė iš atsakovo išreikalauti abiejų trečiųjų asmenų visus paraiškų ir pasiūlymų dokumentus, motyvuodamas, kad teismas turi pareigą pats ištirti visus pirkimo procedūrų dokumentus, nepaisant to, kad tam tikra šių dokumentų dalis gali būti konfidenciali informacija ir priimti galutinį teismo sprendimą tik išanalizavęs bylos įrodymų visetą, jų tarpusavio sąsajumą bei įrodytumo lygį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011 ir kt.). Nėra ginčo, kad bylą nagrinėjantis teismas turi teisę teisingumo vykdymo tikslais susipažinti su šalių komercinę paslaptį turinčią informacija, tačiau nagrinėjamoje situacijoje ieškovas nepagrindė prašomos išreikalauti informacijos sąsajumo su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis, dėl to prašymas išreikalauti ir ištirti visus paraiškų ir pasiūlymų dokumentus nebuvo patenkintas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad siekiant perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų neteisėtumo pripažinimo dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. spalio 16 d. nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015, pasisakydamas dėl teismo aktyvumo ribų viešojo pirkimo bylose išaiškino, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Kita vertus, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę. Patiekto išaiškinimo kontekste teismo aktyvus vaidmuo viešųjų pirkimų bylose negali būti suprantamas kaip teismo pareigą prisiimti perkančiosios organizacijas kompetencijos dalį ir iš naujo ištirti visus trečiųjų asmenų paraiškų ir pasiūlymų dokumentus tikslu patvirtinti ar išsklaidyti ieškovo abejonės dėl kitų tiekėjų kvalifikacijos tinkamumo; nesant įstatymo nustatyto pagrindo išeiti už ieškinio ribų šalių ginčas nagrinėjamas pareikštų reikalavimų ir atkirtimų ribose. Nagrinėjamoje situacijoje teismas neturi pagrindo išeiti už pareikštų reikalavimų ribų ir tirti visus trečiųjų asmenų ir pasiūlymų perkančiai organizacijai pateiktus dokumentus.

55Reziumuodamas teismas daro išvadą, kad atsakovas, vertindamas trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimą Prikimo sąlygų 4.1.1 – 4. 1.4 ir 4.2.1 – 4.2.13 punktams, ir pripažinęs ją tinkama, nepažeidė Pirkimo sąlygų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, imperatyviųjų teisės normų (viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3, 39 str.)), dėl to ieškinys atmetamas.

56Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų.

58Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

59Atsakovas ir tretieji asmenys prašo priteisti iš ieškovo advokatų atstovavimo išlaidas. Trečiasis asmuo UAB „ Šiaulių dujotiekio statyba“ patyrė 968 Eur atstovavimo išlaidų, atsakovas AB „Amber Grid“ - 10 245,70 Eur , trečiasis asmuo UAB „MT Group“ – 12 239,26 Eur.

60Trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo tenkinamas, atsakovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinami iš dalies. Vadovaujantis CPK 98 str. 1,2 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant civilinę bylą, pagalbą, taip pat pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau ne didesnes kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl maksimalaus užmokesčio dydžio. Paslaugų teikimo metu (2016 m. gegužės mėn.) galiojo Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose pritiesino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos). Rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikimas teisines paslaugas dydį, gali būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, teisinių žinių kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų sudėtingumą ir kt. Trečiojo asmens „MT Group“ atstovas nurodo, kad jo pasiūlymo kaina sudaro daugiau nei 11 mln. Eurų, be to ieškovas ir trečiasis asmuo yra tarptautinėje rinkoje veikiantys ūkio dalyviai, pasižymintis dideliu finansiniu pajėgumu; trečiojo asmens vertinimu, vertinant bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą turi būti atsižvelgta ir į šią aplinkybę. Teismo vertinimu, nagrinėjama byla nėra itin sudėtinga ar ypatingai didelės apimties, teismų praktika bylose dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo yra pakankami išplėtota; iš dalies sutiktina su atsakovo ir trečiojo asmens pastebėjimu, kad ieškinys iš esmės buvo pagrįstas Pirkimo sąlygų aiškinimu, todėl buvo būtina taikyti specialias žinias magistralinių dujotiekių srityje, aiškinant sąvokas, panaudotas Pirkimo sąlygose, kas objektyviai pareikalavo papildomų atstovų laiko ir darbo sąnaudų. Teismas nesutinka, kad ginčo dalyvių pasiūlymų kainos arba jų finansinis pajėgumas turi turėti įtakos priteistinų atlyginimų dydžiui; teismo įsitikinimu, atstovų darbo ir laiko sąnaudos negali būti siejamos su paminėtais faktoriais, kurie ginčo sudėtingumo neįtakoja.

61Pagal 2015 m. redakcijos Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.15 punktus maksimalus užmokestis už atsiliepimo parengimą sudaro 1 892,25 Eur (2,5x 756,90 Eur (2015 m. IV ketvirčio bruto vidutinis darbo užmokestis)), už tripliko parengimą – 1 135,35 Eur (1,5x 756,90 Eur). Be atsiliepimo ir tripliko atsakovo ir trečiojo asmens atstovai susipažino su bylos medžiaga, atsakovas papildomai pateikė atsikirtimus prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsikirtimus atskirajam skundui; teikti rašytinius paaiškinimus, atsikirsdamas ieškovo rašytinių paaiškinimų, pateiktų po tripliko, argumentams; maksimalus atlyginimas už kiekvieną tokio dokumento parengimą – po 302,76 Eur (0,4x 756,90); trečiojo asmens ir atsakovo atstovai turėjo susipažinti su bylos medžiaga, ieškovo pateiktais papildomais rašytinais įrodymais, atitinkamai reaguoti, teikti atsikirtimus savo procesiniuose dokumentuose. Teismas tenkina atsakovo ir trečiojo asmens UAB „MT Group“ prašymus iš dalies, priteistinų atstovavimo išlaidų dydis sumažinamas iki protingo, atitinkančio suteiktų paslaugų apimčiai dydžio - 5000 Eur atsakovui ir 4000 Eur trečiajam asmeniui.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

63atmesti UAB „Alvora“ ieškinį atsakovui AB „Amber Grid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

64Priteisti iš ieškovo UAB „Alvora“ (juridinio asmens kodas 122049143) atsakovui AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867) 5000 Eur atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 144662024) 968 Eur atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „MT Group“ (juridinio asmens kodas 302203568) 4000 Eur atstovavimo išlaidų.

65Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti viešojo pirkimo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti;... 4. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateikė atsiliepimą... 5. Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 6. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją... 7. Atsakovas pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Triplike... 8. Trečiasis asmuo UAB „MT Group“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad... 9. Ieškovas UAB „Alvora“2016-07-11 pateikė rašytinius paaiškinimus,... 10. Atsakovas AB „Amber Grid“ 2016-07-12 pateikė papildomus paaiškinimus-... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Amber Grid“ skelbiamų derybų būdu... 13. Ieškovas ir tretieji asmenys pateikė savo pasiūlymus.... 14. 2016-03-22 įvyko vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūra,... 15. 2016-03-31 ieškovas pateikė pretenziją ginčydamas Pirkimo sąlygas;... 16. 2016-04-13 buvo priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo;... 17. 2016-04-18 ieškovas pareikalavo duomenų apie kitų Pirkimo dalyvių... 18. 2016-04-19 perkančioji organizacija informavo tiekėją, kad visų Pirkimo... 19. 2016-04-22 perkančioji organizacija, patikslinusi kitų Pirkimo dalyvių... 20. 2016-05-06 atsakovas atmetė ieškovo pretenziją.... 21. 2016-05-23 ieškovas kreipėsi į teismą.... 22. Dėl privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir ginčo... 23. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 24. Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas nebuvo pakankamai aktyvus... 25. VPĮ 32 straipsnio nuostatos nustato bendruosius reikalavimus keliamiems... 26. Teismų praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kvalifikacijos reikalavimų... 27. Teismas pažymi, kad ieškovas savo teiginius apie kitų tiekėjų –... 28. Dėl trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kvalifikacijos.... 29. Pirkimo sąlygų 4.2.8 punkte nurodyta, jog rangovas (ar jo pasirinktas... 30. Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškovo pasiūlytu Pirkimo sąlygų 4.2.8... 31. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo ne kartą buvo pabrėžtas turinio... 32. Ieškovas aiškino, kad Pirkimo sąlygų priedo B-1 (Techninės specifikacijos... 33. Taigi, ieškovas teigia, kad trečiasis asmuo neturi teisės atlikti suvirinimo... 34. Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų priedų B-1, B-2, B-3, B-4 ir B-5... 35. Atsikirsdamas šiam argumentui, atsakovas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo... 36. Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“... 37. Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“... 38. Dėl trečiojo asmens UAB „MT Group“ kvalifikacijos.... 39. Ieškovas nurodė kad trečiasis asmuo UAB „MT Group“, veikiantis... 40. Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų priedų B-1, B-2, B-3, B-4 ir B-5... 41. Ieškovas nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodė SIA „Elekoms“... 42. Ieškovas nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlytas projektų vadovas A. Č.... 43. Ieškovas nurodo, kad Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkte, be kita ko, nurodyta, jog... 44. Ieškovas nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 4.2.3 punktą Rangovas (arba jo... 45. Ieškovas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „MT Group“, kaip ir UAB... 46. Ieškovas teigia, kad trečiais asmuo triplike pateikė naujus įrodymus... 47. Teismui pripažinus, kad „apvadinių linijų įrengimo, įsipjovimo į... 48. Dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų informacijos neatskleidimo.... 49. Ieškovas kaip vieną iš savo ieškinio pagrindų nurodė ir tokius... 50. 2016-04-19 ieškovui paprašius sukonkretinti, ar visgi bus leista susipažinti... 51. Atsakovas nepagrįstai neleido susipažinti su trečiųjų asmenų paraiškų... 52. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad VPĮ atskirai neįtvirtina... 53. Ieškovas nurodo, kad jis neteisėtai nebuvo supažindintas su 1) pasiūlymuose... 54. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas prašė iš atsakovo išreikalauti abiejų... 55. Reziumuodamas teismas daro išvadą, kad atsakovas, vertindamas trečiųjų... 56. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 58. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos... 59. Atsakovas ir tretieji asmenys prašo priteisti iš ieškovo advokatų... 60. Trečiojo asmens UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl... 61. Pagal 2015 m. redakcijos Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.15 punktus maksimalus... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 63. atmesti UAB „Alvora“ ieškinį atsakovui AB „Amber Grid“ dėl... 64. Priteisti iš ieškovo UAB „Alvora“ (juridinio asmens kodas 122049143)... 65. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...