Byla 2-2166-126/2009

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 465,56 Lt skolos, 586,74 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui D. G. ir

Nustatė

2Atsakovui D. G. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2006m. gruodžio 14d. UAB „G. F. ” su D. G. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr.1, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 1616,99 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2007m. gruodžio 14d. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009m. spalio 22d. atsakovo skola bendrovei sudarė 465,56 Lt mokėtinų įmokų (b.l. 3-5). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874 str. 2 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 465,56 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 586,74 Lt delspinigių. Teigia, kad paskaičiuoti delspinigiai sudaro 1760,21 Lt, tačiau sumą yra sumažinusi. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas sutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika. Teigia, kad 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas". Sutartyje numatyta pareiga sumokėti tik netesybas (delspinigius), nereikalaujant atlyginti patirtų nuostolių, tokių kaip nuostoliai dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, skolos administravimu ar kitų nuostolių. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sąžiningoje finansinių paslaugų verslo praktikoje netesybų dydis numatomas atsižvelgiant į tai, jog skolininkui nevykdant prievolių laiku, kreditorius patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos kreditoriaus galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms ir pan.), sukeliama rizika kreditoriui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2006m. gruodžio 14d. vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorio Nr.1, nuostatomis atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šia sutartimi šalys taip pat sulygo dėl 14,007 proc. dydžio metinių palūkanų normos, dėl 0,615 % tvarkymo mokesčio, dėl 9,99 Lt sandorio sudarymo mokesčio. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus (b.l. 3-4). Atsakovas iš dalies prievolę įvykdė, t.y. yra sumokėjęs 1396,26 Lt (b.l. 5).

7LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258str. 3d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Be to, netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.). Kita vertus priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008m. rugpjūčio 25d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

9Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį – 465,56 Lt, šalių sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą (14,007 proc.), tvarkymo mokesčio dydį (0,615 proc.), sandorio sudarymo mokestį (9,99 Lt), į tai, kad dalis skolos (1396,26 Lt) yra grąžinta, laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182 proc. metinių palūkanų, pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir remiantis LR CK 1.5 str., ieškovo prašomi priteisti 586,74 Lt dydžio delspinigiai (ieškovo paskaičiuoti delspinigiai sudaro 1760,21 Lt, tačiau prašo priteisti mažesnę sumą) mažintini iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 586,74 Lt delspinigių sumą iki 70,41 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje dėl 516,33 Lt delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai sumokėtas 66 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str. 1 d.).

12Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo D. G. priteistina 465,56 Lt skolos, 70,41 Lt delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. lapkričio 20d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “G. F. ” naudai ir 4,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str.). Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

14UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš D. G. (a.k. ( - ) ) 465,56 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt penkis litus 56 ct) skolos, 70,41 Lt (septyniasdešimt litų 41 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009m. lapkričio 20d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt (šešiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų UAB „G. F. “ (( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

16Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

17Priteisti iš D. G. 4,20 Lt (keturis litus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Sweedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškis).

19Atsakovas D. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR... 2. Atsakovui D. G. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 586,74 Lt delspinigių. Teigia, kad... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2006m. gruodžio 14d. vartojimo... 7. LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 9. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet... 10. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už... 11. Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai sumokėtas 66 Lt žyminis mokestis (LR... 12. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo D. G. priteistina 465,56 Lt... 13. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 14. UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš D. G. (a.k. ( - ) ) 465,56 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt... 16. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 17. Priteisti iš D. G. 4,20 Lt (keturis litus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų... 18. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM... 19. Atsakovas D. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...