Byla 2-26-964/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Turto bankas

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. V.,

4suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovėms Virginijai

5Žalienei, L. K.,

6Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei L. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos L. V. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Turto bankas,

Nustatė

7pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti, kad ji įgijo nuosavybės teisę į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,58 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), kurio registro Nr. ( - ), esančio ( - ). Nurodė, kad 2001-10-30 buto dovanojimo sutartimi įgijo butą, esantį ( - ), kuriame gyveno nuo vaikystės. Prie buto buvo priklausinys - sandėliukas. Paaiškino, kad šalia gyvenamojo namo, esančio ( - ), buvo pastatyti pagalbiniai vieno aukšto ūkiniai pastatai. Gyvendami bute, pradėjo vienu iš jų naudotis, nes jis buvo priskirtas prie buto. Sandėliuku iki šiol naudojasi kaip savu, jo valdymas akivaizdus visiems aplinkiniams, nes šis pastatas yra daugiabučių namų kieme. Jį valdant kaip savo nuolat ir nepertraukiamai, nebuvo pareikšta jokių pretenzijų ar reikalavimų į ūkinį pastatą. Sandėliuko naudojimą apsunkino tai, kad inventorizavus butą, sandėliukas nebuvo įrašytas į buto inventorizavimo dokumentus. Dėl to šiuo metu negalima įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisių į jį.

8Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu sutiko.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškimo neginčija ir prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

10Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad pagal LR CK 95 str., galiojusį iki 1994-05-17 įstatymu padarytų pakeitimų, buvo pripažįstama tik viena viešosios nuosavybės forma - valstybės nuosavybė. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių kad valstybė teisės aktų nustatyta tvarka buvo perdavusi Molėtų rajono savivaldybei ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ar kad šiame pastate esančios pagalbinės paskirties patalpos galėjo būti privatizuojamos kartu su gyvenamosiomis patalpomis kaip jų priklausinys pagal LR Butų privatizavimo įstatymo, LR Vyriausybės 1991-07-31 nutarimo Nr.309 "Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos" nuostatas. Be to, pareiškėjos butas buvo įgytas su kitu, 9,60 kv.m. sandėliu, priskirtu prie jos buto, todėl nėra pagrindo sutikti, kad ginčo turtas buvo priskirtas prie minėto buto.

11Suinteresuotų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VĮ Turto bankas atstovai į teismo posėdyje neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

12Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai nurodė, kad butą jai padovanojo tėvai. Bute gyveno nuo trejų metų. Tėvai minėjo, kad jie kartu su butu gavo ir sandėliuką. Butas buvo apšildomas pečiumi, kūrenant anglį, kuris buvo laikomas sandėliuke. Šiuo metu bute įvestas centrinis šildymas, tačiau yra židinys, kurio kūrenimui sandėliuke laikomos malkos. Sandėliukas yra kieme, nedideliu, maždaug 30 metrų atstumu nuo daugiabučio namo, kuriame yra jos butas. Visą sandėliuko naudojimo laikotarpį kaimynai tai matė ir žinojo, patys naudojosi atitinkamomis ūkinio pastato dalimis - sandėliukais.

13Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovė V. Ž. paaiškino, kad visi kiti namo, esančio ( - ), butų savininkai įgyjamosios senaties būdu yra įteisinę nuosavybės teisę į analogiškus sandėliukus. 1969 m. buvo statytas namas ( - ), bei ūkinis pastatas, kuriame yra kiekvienam šio namo butui priskirti sandėliukai. Pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad tai pagalbiniai statiniai. Iš inventorizacinės namo, esančio ( - ), medžiagos matyti, kad prie buto priskirtas ne tik rūsys, bet ir ūkinis statinys. Jis buvo funkcine paskirtimi susijęs su butu, nes bute nebuvo galima laikyti apkūrenimui skirtų medžiagų, joms laikyti buvo skirti sandėliukai. Kadangi butas įgytas teisėtai, teisėtai įgyti ir priklausiniai, vadinasi, ir ginčo sandėliukas. Valstybė šiuo turtu nesirūpino.

14Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovė L. K. paaiškino, kad sandėliukus pastatė Molėtų statybos organizacija, kurios tikslaus pavadinimo įvardinti negalėjo.

15Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė paaiškino, kad sandėliukas stovi valstybinėje žemėje, kol kas dar nesuformuotame sklype. Jei pareiškimas būtų tenkintas, pareiškėja galėtų sudaryti žemės nuomos ar pirkimo - pardavimo sutartį.

16Liudytoja B. Z. teismo posėdžio metu paaiškino, kad butą, esantį ( - ) padovanojo dukrai, o iki tol nuo 1979 m. sausio 3 d. jame gyveno. Butas buvo gautas be patogumų, jame buvo pečius, kurį kūreno buto apšildymui. Kartu su butu gavo rūsį ir sandėliuką, kuriame laikė anglį ir malkas krosnies kūrenimui. Privatizuojant butą sandėliukas nebuvo privatizuotas, nes sandėliukas buvo laikomas valstybės nuosavybe. Todėl jis nebuvo įrašytas į privatizavimo dokumentus.

17Liudytoja I. S. paaiškino, kad gyvena ( - ). Butas jai buvo skirtas, jame apsigyveno 1989 m. Butas skirtas su rūsiu ir lauko sandėliuku. Su priklausiniais buvo gauti visi butai. Sandėliuką, priskirtą savo butui, įteisino įgyjamosios senaties būdu. Sandėliukas buvo svarbus dėl to, kad butai buvo apkūrenami krosnimis. Šiuo metu įvestas centrinis šildymas. Matė, kaip sandėliuku naudojosi kaimynė iš trečio buto. Anksčiau juo naudojosi jos tėvai, vėliau ji pati.

18Pareiškimas tenkintinas.

19Bylos duomenys patvirtina, kad 2001 m. spalio 30 d. dovanojimo sutartimi L. V. įgijo butą su rūsiu, pažymėtu R-4, esantį ( - ) (b.l. 7-8). Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, šiam butui naudojama ūkinio pastato dalis 5I1p, 6,58 kv. m. ploto, 15 m3 tūrio (b.l. 28). VĮ Registrų centro Utenos filialo kadastro duomenų tvarkymo grupė 2013-09-27 sprendimu atmetė L. V. prašymą įrašyti ūkinio pastato Nr. ( - ) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nurodžiusi, kad nepateiktas teismo sprendimas dėl nuosavybės teisės į statinius įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo (b.l.21).VĮ Registrų centro Utenos filialas 2013 m. spalio 3 d. sprendimu atmetė L. V. prašymą įregistruoti jos nuosavybės teises į dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 5I1p, esančio ( - ), nes šis ūkinis pastatas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis daiktas (b.l.22).

20CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Šios, t. y. trečiosios, rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Panaši nuostata buvo įtvirtinta ir 1964 m. CK 153 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią priklausinį, t. y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita.

21Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, bylos Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2008; kt.).

22Iš pastato, esančio ( - ), nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad šiam namui kaip pagalbinis pastatas priskirtas ūkinis pastatas, pastatytas tais pačiais metais, kaip ir namas, t.y. 1969 m. (b.l.63, 77) Pastato inventorinės žinios patvirtina, kad šis namas buvo pastatytas įrengus apšildymą krosnimi (b.l.78). Pastarąją aplinkybę patvirtino ir pati pareiškėja, taip pat Molėtų rajono savivaldybės administracija, ir liudytojos B. Z. bei I. S.. Iš jų parodymų matyti, kad ūkinis pastatas, kurio po atitinkamą dalį buvo skirta daugiabučio namo, esančio ( - ), butų gyventojams, buvo pastatytas su konkrečia tiksline paskirtimi - jis turėjo užtikrinti namo gyventojams galimybę netoliese namo laikyti butų apšildymui skirtą kurą. Namo gyventojai atitinkamas ūkinio pastato dalis, vadinamas sandėliukais, taip ir naudojo. Sprendžiant iš funkcinės sandėliukų paskirties bei jų įvardijimo kaip pagalbinių pastatų, jų faktinio naudojimo kurui laikyti, taigi tarnavimo pagrindiniams daiktui - butams, darytina išvada, kad aukščiau minimas ūkinis pastatas buvo namo, esančio ( - ), priklausinys, o atitinkamos šio ūkinio pastato dalys, vadinamos sandėliukais, atitinkamų butų priklausiniais. Nors buto privatizavimo sutartyje nėra nurodyta, kad ginčo sandėliukas pareiškėjos motinos įgytas nuosavybės teise, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis buvo šio buto priklausinys, jį turėjo ištikti pagrindinio daikto (buto) likimas. Pažymėtina ir tai, kad buto privatizavimo metu kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ūkinis pastatas viešame registre nebuvo įregistruotas, privatizavimo (pirkimo- pardavimo) sutartyje nepabrėžta, kad butas parduodamas be jam priklausančio sandėliuko, todėl 1991 m. valstybė, parduodama butą, perleido ir teisę į šio buto priklausinį (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-626-160/2012). Kadangi laikytina, kad nuosavybės teisė į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,58 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), įgyta buto ( - ), pardavimo privatizuojant sutartimi, ją įgijo ir pareiškėja, gavusi aukščiau nurodytą butą dovanojimo sutartimi.

23Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas teisingai nurodė, kad butas, esantis ( - ), buvo įgytas su kitu, 9,60 kv.m. sandėliu. Iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad tai rūsys. Tačiau ši aplinkybė nepaneigia 6,58 m2 sandėliuko, kaip aukščiau nurodyto buto priklausinio, ir jo įsigijimo kartu su butu.

24LR CK 4.47 str. nustato nuosavybės teisės įgijimo būdus. Kaip matyti iš minėtos normos, vienas iš savarankiškų ir pirminių nuosavybės teisės įgijimo būdų yra įgyjamoji senatis (LR CK 4.47 str. 11 p.). Tačiau šiuo pagrindu nuosavybės teisė negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens vardu registruotus daiktus (LR CK 4.69 str. 3 d.). Tam, kad daiktą pripažinti valstybės ar savivaldybės nuosavybe, jis neprivalo viešame registre būti įregistruotas kaip valstybės ar savivaldybės nuosavybė. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, privalo patikrinti ar daiktas, į kurį pretenduoja asmuo, nepriklauso valstybei ar savivaldybei, nepriklausomai nuo tokio daikto registracijos buvimo viešame registre fakto. Atsižvelgiant į tai, kad sandėliukai buvo pastatyti 1969 m., kartu su daugiabučiu namu jam tarnauti, butai daugiabučiame name buvo privatizuojami, .t.y. perkami iš valstybės, liudytoja B. Z., privatizavusi butą, esantį ( - ), paaiškino, kad privatizuojant butą, sandėliukas nebuvo privatizuotas, nes jis buvo laikomas valstybės nuosavybe, darytina išvada, kad pareiškėjos iš įgytas butas, kaip ir sandėliukas, kuris pripažinta, kad yra buto priklausinys, buvo viešoji nuosavybė, o tai yra pagrindas išvadai, kad pareiškėja neturi teisės įgyti nuosavybės teisės į jos prašomą sandėliuką pagal įgyjamąją senatį (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-608-611/2011), tačiau, kaip jau nurodyta aukščiau, jai pripažintina nuosavybės teisę į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,58 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), kaip į buto, esančio ( - ), priklausinį.

25Pareiškėja, formuluodama reikalavimą pareiškime, nenurodė nuosavybės teisės į sandėliuką pagrindo, tačiau dėstydama motyvus daugiausia rėmėsi įgyjamąja senatimi. Vis dėl to pareiškime ji sandėliuką laikė buto priklausiniu, tokią poziciją detaliau išdėstė teismo posėdžio metu, ją palaikė Molėtų rajono savivaldybės administracija.

26Pagal CPK 135 str. 1 d. 2 p., ieškovas privalo nurodyti ir įrodinėti tik faktines bylos aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą. Teismo vykdoma teisingumo funkcija sąlygoja jo pareigą savarankiškai įvertinti ir teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes. Šalims nėra draudžiama išdėstyti pozicijas dėl teisinės bylos aplinkybių kvalifikacijos, tačiau proceso šalių nuomonė teismui neturi išankstinės galios.

27Kadangi formuluodama reikalavimą pareiškime, L. V. nenurodė konkretaus nuosavybės teisės į sandėliuką nustatymo juridinio pagrindo, o faktines aplinkybes išdėstė ir dėl sandėliuko kaip priklausinio, teismas jas tyrė, darytina išvada, kad nuosavybės teisė jai į jos nurodomą ūkinio pastato dalį gali būti pripažinta kaip nuosavybės teisė į buto, esančio ( - ), priklausinį.

28Teismas dėl procesinių dokumentų siuntimo patyrė 38,48 Lt (arba 11,15 EUR) pašto išlaidų, kurios, tenkinus pareiškimą, priteistinos iš pareiškėjos (CPK 92, 96 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270 str., teismas

Nutarė

30pareiškimą tenkinti.

31Pripažinti pareiškėjos L. V., a.k.( - ), nuosavybės teises į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,58 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), kurio registro Nr. ( - ), esančio ( - ).

32Priteisti iš pareiškėjos L. V., a.k.( - ), 11,15 EUR pašto išlaidų valstybei, šią sumą pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank AB (įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvito originalą pristatyti į Molėtų rajono apylinkės teismą.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. V.,... 4. suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovėms... 5. Žalienei, L. K.,... 6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei L.... 7. pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti, kad ji... 8. Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į... 10. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą prašė... 11. Suinteresuotų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos ir VĮ Turto bankas... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai nurodė, kad butą jai... 13. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės... 14. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės... 15. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė... 16. Liudytoja B. Z. teismo posėdžio metu paaiškino, kad butą, esantį ( - )... 17. Liudytoja I. S. paaiškino, kad gyvena ( - ). Butas jai buvo skirtas, jame... 18. Pareiškimas tenkintinas.... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad 2001 m. spalio 30 d. dovanojimo sutartimi L. V.... 20. CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys... 21. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 22. Iš pastato, esančio ( - ), nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų... 23. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas teisingai nurodė, kad butas, esantis ( -... 24. LR CK 4.47 str. nustato nuosavybės teisės įgijimo būdus. Kaip matyti iš... 25. Pareiškėja, formuluodama reikalavimą pareiškime, nenurodė nuosavybės... 26. Pagal CPK 135 str. 1 d. 2 p., ieškovas privalo nurodyti ir įrodinėti tik... 27. Kadangi formuluodama reikalavimą pareiškime, L. V. nenurodė konkretaus... 28. Teismas dėl procesinių dokumentų siuntimo patyrė 38,48 Lt (arba 11,15 EUR)... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270 str., teismas... 30. pareiškimą tenkinti.... 31. Pripažinti pareiškėjos L. V., a.k.( - ), nuosavybės teises į ūkinio... 32. Priteisti iš pareiškėjos L. V., a.k.( - ), 11,15 EUR pašto išlaidų... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...