Byla e2YT-10942-1107/2020
Dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys byloje – antstolė Rima Gražienė ir A. B

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Lukauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marių aidas“ skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys byloje – antstolė Rima Gražienė ir A. B..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas antstolei pateiktu skundu prašo panaikinti antstolės Rimos Gražienės 2020 m. kovo 6 d. patvarkymą Nr. ( - ).

5Skunde nurodė, kad 2020 m. kovo 6 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ), kadangi vykdant išieškojimą buvo areštuota ½ dalis 749,08 m2 bendro ploto pastato – parduotuvės, esančio ( - ). Minėtas pastatas bus parduodamas iš varžytynių, todėl reikalinga nustatyti turto rinkos vertę. Antstolė pavedė UAB „Verslavita“ atlikti vertės nustatymo ekspertizę. Statinys, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), lygiomis dalimis priklauso pareiškėjai ir A. B. pagal 1999 m. liepos 16 d. pirkimo–pardavimo sutartį. Išieškojimas vykdomas iš pareiškėjos A. B. naudai. Tarp pareiškėjos ir A. B. vyko ne vienas teisminis ginčas. 2020 m. kovo 5 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenimis pastato baigtumas – 66 proc., tačiau faktinė situacija tokia, kad pastato statyba yra baigta, parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pareiškėja VĮ Registrų centrui yra pateikusi 2020 m. sausio 27 d. UAB „Ekspertika“ Statinio ekspertizės aktą Nr. ( - ). Įregistravus pastato statybos užbaigimą bus perskaičiuotas ir pastato baigtumo procentas, kuris yra 100 proc. Pastato baigtumo procentas turi esminę reikšmę nustatant pastato rinkos vertę, todėl netikslinga šiuo metu skirti ½ dalies pastato turto vertės nustatymo ekspertizės nesulaukus kol VĮ Registrų centras įregistruos pastato statybos užbaigimą. Atliekant ekspertizę dabar bus pažeisti tiek skolininkės, tiek išieškotojo interesai, kils ginčas dėl turto vertės ateityje, ko pasekoje bus reikalinga iš naujo atlikti turto rinkos vertės nustatymo, o tai bus patiriamos papildomos išlaidos.

6Antstolė Rima Gražienė 2020 m. kovo 23 d. patvarkymu Nr. ( - ) netenkino pareiškėjos skundo ir jį kartu su vykdomosios bylos Nr. ( - ) elektronine kopija persiuntė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Patvarkyme nurodė, kad VĮ Registrų centro 2020 m. kovo 23 d. duomenimis pastato – parduotuvės, esančio ( - ), baigtumo procentas – 100 proc. Įrašas VĮ Registrų centre galioja nuo 2020 m. kovo 13 d. Be to pažymėjo, kad atlikdamas turto vertės ekspertizę, ekspertas vertina faktinę pastato būklę.

7Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į skundą teismo prašo pareiškėjos skundą atmesti ir priteisti iš skolininkės 250,00 Eur išlaidų už atsiliepimo į skundą parengimą. Atsiliepime nurodė, kad pastatas yra senai užbaigtas statyti. Antstolė pagrįstai skyrė ekspertizę dėl turto įkainojimo, kas atitiktų galimas realias rinkos kainas, išieškotojo ir skolininkės interesus.

8Teismas konstatuoja:

9skundas atmetamas.

10Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių dokumentų nustatyta, kad antstolės R. Gražienės kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. sausio 14 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-12818-877/2019 dėl 20 466,67 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Marių aidas“ išieškotojo A. B. naudai. 2020 m. sausio 22 d. priimtas Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ). 2020 m. sausio 22 d. priimtas patvarkymas dėl turto arešto Nr. ( - ), kuriuo areštuota ½ pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalis. Vykdydama priverstinį išieškojimą antstolė 2020 m. kovo 6 d. patvarkymu Dėl ekspertizės skyrimo Nr. ( - ) sprendė, kad areštuota ½ pastato – parduotuvės, esančios ( - ), dalis bus parduodama iš varžytynių, todėl reikalinga nustatyti areštuoto turto rinkos vertę. Ekspertizę pavedė atlikti UAB „Verslavita“. 2020 m. sausio 27 d. UAB „Ekspertika“ Statinio ekspertizės aktas patvirtino prekybos pastato, unikalus Nr. ( - ), atitikimą Reglamento (ES) Nr. 305/2011 esminiams reikalavimams, statinio naudojimo paskirčiai ir tipui bei statinio projekto sprendiniams ir tai, kad jis gali būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre. 2020 m. kovo 23 d. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenimis, pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), baigtumas yra 100 proc.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

12Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-292/2009; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007). Šios stadijos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

13Areštuoto skolininko turto įkainojimo taikylės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kurio 1 dalis numato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, o jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėja prieštarauja antstolės veiksmams dėl ekspertizės skyrimo ir tvirtina, kad ji neįsigilino į situaciją ir objektyviai jos neįvertino dėl areštuoto pastato statybos užbaigimo ir baigtumo procentine išraiška. Šiuos pareiškėjos argumentus teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neatitinkančius bylos duomenų. Priešingai nei skunde nurodo pareiškėja, tiek pati antstolė, tiek vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2020 m. sausio 22 d. patvarkymu dėl turto arešto Nr. ( - ), kuriuo areštuota ½ dalis pastato, esančio ( - ), viso nekilnojamojo turto baigtumas yra nurodytas 100 procentų. Be to, Teismas sutinka su antstolės argumentais, kuri nurodė, jog paskyrus nekilnojamojo turto ekspertizę dėl turto vertės nustatymo, ekspertas vertins būtent faktinę pastato būklę, o ne nurodytą dokumentuose. Pareiškėja nepateikė objektyvių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą abejoti antstolės atliekamų veiksmų teisėtumu, siekiant skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, tinkamai atlikti išieškojimą pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą.

15Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, jog priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą per se nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315-469/2015).

16Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus vykdomosios bylos medžiagą, darytina išvada, kad antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasi vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų, priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, siekiant tinkamai įgyvendinti turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamą įkainojimą, laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl tenkinti pareiškėjos skundo nėra pagrindo, dėl ko skundas atmestinas (CPK 178, 185, 510 straipsniai).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

18Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo pačiu sprendimu išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Suinteresuotas asmuo išieškotojas A. B. atsiliepime į skundą nurodė prašymą priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 250,00 Eur advokato pagalbos išlaidas už atsiliepimo į skundą parengimą bei pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

19Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens A. B. suinteresuotumas bylos baigtimi buvo priešingas, pareiškėjos skundą atmetus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 443 straipsnio 6 dalimi, suinteresuotam asmeniui A. B. iš pareiškėjos priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į skundą parengimą.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

21atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marių aidas“ skundą dėl antstolės Rimos Gražienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

22Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marių aidas“, juridinio asmens kodas 135495932, suinteresuotam asmeniui A. B., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 250,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) advokato pagalbos išlaidų.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Lukauskaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėjas antstolei pateiktu skundu prašo panaikinti antstolės Rimos... 5. Skunde nurodė, kad 2020 m. kovo 6 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl... 6. Antstolė Rima Gražienė 2020 m. kovo 23 d. patvarkymu Nr. ( - ) netenkino... 7. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į skundą teismo prašo pareiškėjos... 8. Teismas konstatuoja:... 9. skundas atmetamas.... 10. Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių dokumentų nustatyta, kad antstolės... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 12. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas... 13. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taikylės įtvirtintos CPK 681... 14. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prieštarauja antstolės veiksmams dėl... 15. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 18. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą dėl ginčo esmės, tuo... 19. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens A. B.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 21. atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marių aidas“... 22. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marių aidas“,... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos...