Byla 2-1396-460/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Point media“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Gerų idėjų namai“)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ekspresas“ ieškinį atsakovei Neringos savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Point media“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Gerų idėjų namai“),

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2013-07-29 buvo gautas ieškovės UAB „Vakarų ekspresas“ ieškinys atsakovei Neringos savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Point media“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Gerų idėjų namai“). Juo prašoma: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos Neringos savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkurso komisijos sprendimą dėl ieškovės UAB „Vakarų ekspresas“ pretenzijos atmetimo; 2) pripažinti, kad konkurso dalyvė UAB „Point media“ neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, o konkurso dalyvio UAB „Point media“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Gerų idėjų namai“) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų; 3) priteisti ieškovei iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog konkurso dalyvė UAB „Geru idėjų namai“ neatitinka dalyviui, galinčiam suteikti pirkimo objektą sudarančias paslaugas, keliamų bendrųjų kvalifikacijos reikalavimų, dėl to šio dalyvio pasiūlymas dėl dalyvio neatitikimo pirkimo dokumentų bei kvalifikacijos reikalavimų turėjo būti atmestas. Pažymi, kad pateiktame pasiūlyme konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ nenurodė, kad pirkimo objektą sudarančių paslaugų teikimui bus naudojami trečiųjų asmenų (subtiekėjų) ištekliai, nors tokią informaciją vadovaujantis konkurso sąlygomis buvo privaloma pateikti. Mano, kad konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ neturi nuosavų išteklių perkamai paslaugai savarankiškai teikti, tačiau pateiktame pasiūlyme nenurodė, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, nepateikė jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, nepateikė dokumentų, patvirtinančių kitų ūkio subjektų išteklių naudojimo galimybę visu sutarties galiojimo laikotarpiu. Pažymėjo, kad nurodytoje pasiūlymo dalyje yra akivaizdžių pasiūlymo kainos neatitikimų ir prieštaravimų. Teigia, kad dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlyme nurodo, kad jos pasiūlymo kainoje pridėtinės vertės mokestis sudaro 21 835,05 Lt. Tačiau įvertinant tai, kad informacijos sklaidos paslaugų teikimas yra apmokestinamas 21 procentų dydžio PVM, šios paslaugos kainoje (62 601,48 Lt) PVM sudarytų 13 146, 31 Lt, o laikraščių prenumeratos paslaugai esant apmokestintai 9 procentų dydžio PVM, pasiūlymo kainoje (63 210,00 Lt) PVM sudarytų 5 688,90 Lt, tad visa PVM suma būtų lygi 18 835,21 Lt, o pirkimo kaina be PVM – 106 976,27 Lt. Ieškovės vertinimu, nurodyti akivaizdūs kainodaros neatitikimai patvirtina galimą neskaidrią ir neaiškią dalyvio UAB „Gerų idėjų namai“ kainodarą, kurios neįmanoma nustatyti ir išaiškinti bei teikti dėl jų prieštaravimus, vadovaujantis pasiūlyme nurodytomis sumomis. Pažymi, kad dalyvės UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygų 22 p. reikalavimų, turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

3Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog ieškovės teiginys, kad UAB „Gerų idėjų namai“ turėjo pateikti įrodymus, kad turi dienraštį Klaipėdos regione (nuosavą ar naudotiną kitų asmenų), yra nepagrįstas ir neatitinkantis įstatyme įtvirtintų principų bei tikslo. Konkurso sąlygose nebuvo keliama reikalavimo, kad tiekėjas būtų leidėjas (tokia sąlyga būtų ribojanti konkurencija, todėl yra neįmanoma). Informacijos sklaidos paslaugų teikimui nėra teisės aktais nustatytų apribojimų, nereikalingi specialūs leidimai, atestatai ir licencijos, todėl tokias paslaugas gali teikti bet kuris ūkio subjektas. Reikalavimo konkurso sąlygose nurodyti, kur bus dedami straipsniai, skelbimai, nebuvo, todėl pirkime dalyvaujantys tiekėjai šios informacijos neprivalėjo nurodyti. Atsakovė įsigydama informacijos sklaidos paslaugas siekia, kad informacija apie Neringos savivaldybės sprendimus būtų pateikta Neringos gyventojams, o kuris dienraštis ar keletas skirtingų dienraščių bus naudojami vykdant informacijos sklaidą, neturi įtakos tikslui pasiekti. Teigia, kad jei pirkimo dokumentuose neprašoma nurodyti konkrečios paslaugų teikimo vietos (šiuo atveju būtų – konkretaus dienraščio), tai ūkio subjektas, kurį tiekėjas pasitelks paslaugų teikimui, nebūtų laikomas subtiekėju. Atsakovė nekėlė reikalavimo, kad tiekėjas nurodytų konkrečią priemonę, kurioje būtų dedama savivaldybės informacija. Vadinasi, šiuo atveju UAB „Gerų idėjų namai“ neprivalėjo nurodyti konkretaus dienraščio kaip subtiekėjo, kaip tai nurodyta Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime. Reikalavimas, kad dienraštis būtų leidžiamas Klaipėdos krašte, yra techninis reikalavimas, kad dienraštis pasiektų tikslinę grupę, tačiau nebuvo atskiro reikalavimo nurodyti, kokiame dienraštyje tiekėjas skelbs informaciją, o tik reikalavimas užtikrinti, kad informacija bus spausdinama dienraštyje, leidžiamame Klaipėdos krašte. Ieškovas klaidingai teigia, kad laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams taikomas lengvatinis 9 procentų dydžio pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Atsakovė CVP IS priemonėmis 2013 m. liepos 17 d. pateikė prašymą UAB „Gerų idėjų namai“ ištaisyti pasiūlyme esančias aritmetines klaidas nekeičiant galutinės pasiūlytos kainos. Atsakovė iš UAB „Gerų idėjų namai“ gavo pasiūlymą su ištaisytomis aritmetinėmis klaidomis (b. l. 108–114).

4Trečiasis asmuo UAB „Point media“ 2013-08-07 teismui pateikė atsiliepimą. Prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog trečiasis asmuo yra kompetentingas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, tą įrodo pastarojo derybose pateiktas sutelktų paslaugų sąrašas (kaip reikalauja Derybų sąlygų 1 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lent. 1.6 p.), www.evpp.lt skyriuje „Profiliai" pateikiama informacija apie trečiąjį asmenį, taip pat trečiasis asmuo yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su pačia ieškove ir dažnai ja kaip priemone naudojasi savo paslaugų teikime bei ketina tai daryti ir ateityje. Atkreipė dėmesį, kad atsakovės informacijos sklaidai pagal derybų sąlygas tinka daugiau nei viena žiniasklaidos priemonė. Teigia, kad ieškovė ieškinyje pateikė tik dalį informacijos iš trečiojo asmens tinklalapio www.pointmedia.lt apie pastarojo teikiamas paslaugas, pvz., neteikdamas informacijos iš minėto tinklalapio skyriaus „Paslaugos“. Pažymi, kad trečiasis asmuo teikia visas su informacijos sklaida susijusias paslaugas: sklaidos strategijos rengimas, detalus planavimas, žiniasklaidos turinio kūrimas ir publikavimas žiniasklaidos priemonėse. Taip pat ieškovė tik remdamasi prielaidomis bando įrodinėti, kad trečiasis asmuo neturės atitinkamų priemonių teikti minėtas paslaugas. Pažymi, kad trečiasis asmuo atitiko visus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl atsakovė turėjo teisę vertinti pastarosios pasiūlymą. Viešuosiuose pirkimuose teikėjo pateiktų duomenų neatitikimas pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir teikėjo pasiūlymo neatitikimas pirkimo sąlygų reikalavimų yra du skirtingi dalykai, nes tiekėjo kvalifikacija yra tikrinama, ir tik patikrinus bei nustačius atitikimus, vėliau yra vertinamas pasiūlymas, ieškovė šiuo atveju bando įrodyti, kad tai tapatūs dalykai. Vertinant šių derybų pirkimo objekto specifiką trečiasis asmuo pasiūlyme nenurodė paslaugai teikti pasitelkiamų subteikėjų (dienraščių leidėjų), nes informacijos sklaidai žiniasklaidos priemone, kuri pasitelkiama tiktai publikavimui ar transliavimui, nelaikoma subtiekėju kaip tokiu. Atsakovė pirko ne laikraščių spausdinimo paslaugą, o informacijos sklaidos paslaugų, todėl buvo vertinama kompetencija ir patirtis pačios sklaidos, o ne jų priemonių turėjimą ar valdymą. Dėl to trečiasis asmuo neprivalėjo pateikti žiniasklaidos priemonių kvalifikacinius duomenis, o atsakovė neturėjo teisinio pagrindo atmesti pasiūlymą. Mano, kad pagal analogiją prekių tiekime nenurodoma prekių vežimo įmonė, o darbuose – iš kur bus tiekiamos medžiagos. Teigia, kad atsakovė per jos nurodytą terminą pareikalavo trečiojo asmens ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos sumos. Trečiasis asmuo tai atliko ir pateikė ištaisytą pasiūlymą atsakovei. Todėl ieškovės teiginiai, kad trečiojo asmens galutinio pasiūlymo kainos struktūra neatitiko derybų sąlygų reikalavimų, yra nepagrįsti. Trečiasis asmuo dienraščio leidėją pasitelks ne kaip partnerį/subteikėją, o kaip žiniasklaidos priemonę, todėl atitinkamai šios priemonės nėra pasiūlyme nurodytos kaip subteikėjai ir kartu nėra pateikta pastarųjų kvalifikacinių duomenų (b. l. 73–76).

5Ieškinys tenkintinas.

6Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė UAB „Vakarų ekspresas“ (toliau tekste– ieškovė) dalyvauja Neringos savivaldybės administracijos (toliau tekste – Perkančioji organizacija) vykdomame viešojo pirkimo konkurse supaprastintų skelbiamų derybų sąlygomis „Informacijos sklaidos paslaugų vietinėje spaudoje pirkimas“ (pirkimo numeris 135055) (toliau – Konkursas) pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintas sąlygas, jo tikslas – įsigyti informacijos sklaidos paslaugas vietinėje spaudoje. Vadovaujantis Konkurso sąlygomis, perkama paslauga – informacijos sklaida turi būti vykdoma dienraštyje, leidžiamame Klaipėdos krašte (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 Techninė specifikacija, 2 punktas). Perkančioji organizacija 2013-06-14 pateikė ieškovei pranešimą, juo informavo, kad ieškovė atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 2013-06-18, 10.10 val. yra kviečiama į derybas arba kviečiama iki 2013-06-19 10.10 val. pateikti galutinį pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija 2013-06-21 pateikė pranešimą ieškovei, juo informavo apie tai, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje pirmu numeriu įrašyta paslaugos teikėjos UAB „Gerų idėjų namai“ (pavadinimas pakeistas į UAB „Point media“) pasiūlymas su 124 302,90 Lt pasiūlymo kaina, o antruoju – ieškovės pasiūlymas su 130 339,44 Lt pasiūlymo kaina. Konkurso nugalėtoju buvo paskelbtas UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymas, numatant su šia paslaugos teikėja pasirašyti paslaugų teikimo sutartį. Nesutikdama su Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimu, ieškovė, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsniu Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuria prašė: (1) panaikinti Konkurso viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais buvo nustatyta paslaugų teikėjų eilė ir laimėjusiu buvo pripažintas teikėjos UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymas bei (2) atmesti teikėjo UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos ir pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovės pretenzija Perkančiajai organizacijai buvo grindžiama tuo, kad (1) paslaugos teikėja, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, (2) Konkursą laimėjusio teikėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, bei tuo, kad (3) Konkurso procedūrų vykdymo aplinkybės, galinčios turėti korupcinių apraiškų, pažeidė konkurso skaidrumo reikalavimus. 2013-07-16 19.25 val. CVP IS sistemoje buvo įdėtas Perkančiosios organizacijos pranešimas (ieškovės perskaitytas (gautas) 2013-07-17), kuriuo Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė.

7Byloje ginčas vyksta dėl to, kad ieškovė mano, jog paskelbto konkurso laimėtoja privalėjo nurodyti trečiuosius asmenis (subteikėjus), kurių ištekliais remsis realizuodama konkurso tikslą. Trečiasis asmuo teigia, kad jis dienraščio leidėją pasitelks ne kaip partnerį/subteikėją, o kaip žiniasklaidos priemonę, todėl atitinkamai šios priemonės nėra pasiūlyme nurodytos kaip subteikėjai ir kartu nėra pateikti pastarųjų kvalifikaciniai duomenys.

8Pirmiausia verta pažymėti, jog konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ nėra leidėjas, leidžiantis Klaipėdos krašte dienraštį. Vadovaujantis viešai skelbiama dalyvės UAB „Gerų idėjų namai“ (pavadinimas pakeistas į UAB „Point media“) informacija http://www.pointmedia.lt/apie/ bei http://www.pointmedia.lt/paslaugos/, šios dalyvės veikla yra rinkodaros komunikacijos strategijų kūrimas, įgyvendinimas, prekinių ženklų kūrimas ir įvedimas į rinką, korporacinės komunikacijos, ryšių su žiniasklaida valdymas, krizių vadybos, ES remiamų projektų, renginių vadybos, TV projektų organizavimas bei kitų komunikacijos paslaugų teikimas, t. y. dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ nėra leidėja, neturi nuosavų išteklių informacijos sklaidos priemonės – dienraščio, leidžiamo Klaipėdos krašte, informaciją, sudarančią laikraščio puslapį, spausdinti du kartus per savaitę, taip pat 700 egzempliorių kiekvienos dienos dienraščio, kuriame spausdinama informacija apie Neringą. Vadinasi, konkurso dalyvė – trečiasis asmuo – įgyvendindama konkurso sąlygas privalės pasitelkti kitus asmenis. To neneigia ir pats trečiasis asmuo nurodydamas, kad pasiūlyme nenurodė paslaugai teikti pasitelkiamų subteikėjų (dienraščių leidėjų), nes informacijos sklaidai žiniasklaidos priemonė, kuri pasitelkiama tiktai publikavimui ar transliavimui, nelaikoma subtiekėju kaip tokiu.

9Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, viešojo pirkimo tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-359/2012 UAB „CSC Telecom“ vs Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija konstatavo: „<...> subtiekėjai (subrangovai) -ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais Viešųjų Pirkimų Įstatymo 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems. Be to, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (Viešųjų Pirkimų Įstatymo 24 straipsnio 3 dalis), jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme (Viešųjų Pirkimų Įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 10 punktas), subtiekėjo (subrangovo) pakeitimas po viešojo pirkimo (koncesijos) sutarties sudarymo, nors tai joje buvo numatyta, gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu (Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. Sprendimas Wall, C-91/08. Rink. 2010, p. 1-2815) ir pan. Tam tikrų reikalavimų tiekėjams taikymas subtiekėjui (ne tiekėjui) pagrįstas siekiu, kad tiekėjas, viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkdamas trečiuosius asmenis nevengtų laikytis reikalavimų, įtvirtintų pirkimo sąlygose (pvz., dėl socialinių įmonių: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lyderio grupė" v. Raseinių socialinių paslaugų centras, bylos 2A-1509/2011), juolab, kad subrangos apimtį viešuosiuose pirkimuose draudžiama riboti (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-43/2012). Be to, tokiu subtiekėjų tikrinimu siekiama įsitikinti ir subrangos teisėtumu“.

11Be to, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Akcentuotina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Konkurso sąlygų 50.2 punkte nustatyta, kad Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų.

12Pateikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos įsakmiai nurodo, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus). Analizuojant konkurso sąlygas, tokius reikalavimus įtvirtino ir pati Perkančioji organizacija.

13Konkurso sąlygų 21 punkte, be kita ko nurodoma, kad konfidencialia informacija negali būti laikoma paslaugos teikėjo pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subtiekėjai.

14Konkurso sąlygų 26 punkte nurodoma, kad jeigu teikėjas pasiūlyme nurodo subtiekėjus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti konkurse, skaitmeninę kopiją.

15Konkurso sąlygų XII dalies Pirkimo sutarties sąlygos 80 punkte nurodoma, kad privaloma nurodyti subtiekėjus, kuriuos teikėjas pasitelks sutarčiai vykdyti ir šie gali būti keičiami tik esant raštiškam perkančiosios organizacijos sutikimui. Teikdamas prašymą perkančiajai organizacijai dėl sutikimo pakeisti pasitelktą subteikėją, teikėjas kartu pateikia ir subteikėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (b. l. 27).

16Konkurso sąlygų 1 priedo Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 5 punkte nustatyta, kad tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau šiuo atveju turi įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti Teikėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad teikėjų kitų subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (b. l. 32).

17Galiausiai Konkurso sąlygų 3 priedo Pasiūlymo forma 4 dalyje nustatomas privalomas reikalavimas nurodyti subtiekėjus, kurie bus pasitelkti vykdant sutartį. Šioje dalyje pabrėžiama, kad jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant sutartį jų nebus pasitelkiama (b. l. 35).

18Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta, konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“ neturi nuosavų išteklių perkamai paslaugai savarankiškai teikti, tačiau pateiktame pasiūlyme nenurodė, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, nepateikė jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, nepateikė dokumentų, patvirtinančių kitų ūkio subjektų išteklių naudojimo galimybę visu sutarties galiojimo laikotarpiu (b. l. 83).

19Aktualu pažymėti tai, kad Perkančioji organizacija atmesdama nurodytą ieškovo pretenzijos dalį nurodė, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos viešai atskleista pozicija dėl subrangovo, subtiekėjo, subteikėjo sąvokos apibrėžimo, tiekėja UAB „Gerų idėjų namai“ dėl to, kad nebuvo keliama reikalavimo nurodyti konkrečios vietos, kur bus suteiktos paslaugos, besinaudosiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neprivalėjo šių nurodyti teikiamame pasiūlyme. Tokia Perkančiosios organizacijos pozicija yra visiškai nepagrįsta.

20Šiuo aspektu yra svarbus Viešosios pirkimų tarnybos išaiškinimas, pozicija, kuri yra pateikta vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota vienoda aiškinimo ir taikymo praktika ginčuose dėl ūkio subjektų pripažinimo subrangovais, subtiekėjais, subteikėjais. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodomame išaiškinime pažymi, kad „jeigu teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti duomenis ir apie ūkio subjektą, kurį jis pasitelks, manome, kad tokiu atveju šis ūkio subjektas turėtų būti traktuojamas kaip subtiekėjas ar subteikėjas“ (http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?nid=1221469530&lan=LT&module=news).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra pripažįstama, kad „sprendžiant dėl subtiekimo (partnerystės) atskyrimo nuo paprasto priemonių, priklausančių kitiems subjektams, naudojimo vykdant viešojo pirkimo sutartį, pagrindiniu kriterijumi pripažįstami tokio subjekto veiksmai dėl pirkimo objekto (paslaugos, darbų). Jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t. v. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, priklausomai nuo veiklos organizavimo formos (subrangos ar partnerystės) gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, išviešinamu teikiant pasiūlymą. Tačiau jei, vykdant viešojo pirkimo sutartį, tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju–kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.), tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymu, t. y. subranga, partneryste. Tokiu atveju tiekėjas–kontrahentas, naudojantis kitam subjektui priklausančia infrastruktūra, pats teikia ar atlieka paslaugas ar darbus, o kitam subjektui priklausančios infrastruktūros naudojimas yra tik priemonė ją teikti, bet ne subtiekimas ar subranga. Perkančiajai organizacijai paprastai nėra (neturi būti) svarbu, ar tiekėjas sutarčiai vykdyti reikalingą infrastruktūrą valdo kaip savininkas ar kitokiu teisėtu pagrindu, jai svarbiau įsitikinti, kad jis turės realių galimybių šia infrastruktūra naudotis“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 07 05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

22Taigi, vadovaujantis anksčiau nurodyta praktika akivaizdu, kad konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“, kurios dalį pareigų teikiant paslaugą aktyviais veiksmais atliks kitas ūkio subjektas, ne tik kad nenurodė šio ūkio subjekto kaip subtiekėjo, nepateikė sutarčių, patvirtinančių šio ūkio subjektų pajėgumų naudojimo galimybę, kaip to reikalauja konkurso sąlygos, tačiau, net ir laikydamasi pozicijos, kad ūkio subjektas, kurio paslaugomis ji naudosis, nelaikytina subtiekėju, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jos galimybę šio ūkio subjekto ištekliais naudotis visu sutarties vykdymo laikotarpiu (Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, 5 punktas). Dėl to konkurso dalyvės UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų 21 punkto, 26 punkto, XII dalies Pirkimo sutarties sąlygos 80 punkto, Konkurso sąlygų 1 priedo Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 5 punkto, Konkurso sąlygų 3 priedo Pasiūlymo forma 4 dalies reikalavimų ir turėjo būti atmestas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, konkurso sąlygų 50.2 punkto pagrindu.

23Šios bylos kontekste svarbu ir tai, jog, kaip nurodyta, Perkančioji organizacija, atmesdama pretenzijos dalį dėl tiekėjos UAB „Gerų idėjų namai“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimų (reikalavimo nurodyti subtiekėjus), nurodė, kad šis reikalavimas neturi būti taikomas, nes konkurso sąlygose reikalavimo nurodyti konkrečią priemonę, kurioje būtų skelbiama savivaldybės informacija, nėra. Teismas mano, kad nurodytas Perkančiosios organizacijos argumentas yra absoliučiai neteisėtas ir nepagrįstas.

24Pabrėžtina, kad visos konkurso sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kompleksiškai, tam, kad galima būtų tinkamai įvertinti reikalavimų pirkimo objektui, tiekėjams turinį.

25Kaip buvo nurodyta, konkurso dokumentų priede Nr. 2 Techninė specifikacija, 2 punkte nustatytas reikalavimas – informacijos sklaida turi būti vykdoma dienraštyje, leidžiamame Klaipėdos krašte (b. l. 33). Teismo vertinimu, tai yra akivaizdus, konkretus ir aiškus reikalavimas priemonei, kurioje būtų skelbiama savivaldybės informacija. Visa tai patvirtina, kad joks kitas informacijos sklaidos būdas yra nepriimtinas ir netinkamas. Taigi akivaizdu, kad tiekėjai UAB „Gerų idėjų namai“ tam, kad būtų suteikta perkama paslauga, niekaip nepakaks pasinaudoti tik dienraščio, leidžiamo Klaipėdos krašte, leidėjo turimomis priemonėmis (išsinuomoti įrengimus, patalpas ar pan.), faktiškai šią paslaugą teiks dienraščio, leidžiamo Klaipėdos krašte, leidėjas, tokiu atveju nurodomas paslaugos teikimo būdas patvirtina, kad bet koks subjektas, teiksiantis UAB „Gerų idėjų namai“ nurodytą paslaugą, visiškai atitinka subtiekėjo, Perkančiosios organizacijos nurodytame Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime, apibrėžimą. Dėl to, UAB „Gerų idėjų namai“ turėjo pareigą nurodyti subteikėjus, kurių paslaugomis bus naudojamasi teikiant paslaugą Perkančiajai organizacijai.

26Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgdamas į šalių argumentus ir motyvus, mano, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo nepateikė duomenų apie konkurso realizavimui pasitelkiamus kitus asmenis, kaip tai nustato pirkimo sąlygos ir imperatyviosios teisės aktų nuostatos, be to, perkančiosios organizacijos sprendimas nereikalauti minėtų dokumentų yra neteisėtas. Dėl kitų pateiktų argumentų teismas nepasisako, nes šie nekeičia priimamo procesinio sprendimo esmės.

27Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

28Klaipėdos apygardos teismas 2013-07-30 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė atvirojo pirkimo konkurso „Informacijos sklaidos paslaugų vietinėje spaudoje pirkimas“ (pirkimo numeris 135055) procedūras, uždraudė Neringos savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį su laimėtoju pripažinta UAB „Point media“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Gerų idėjų namai“), o sudarius tokią sutartį, uždraudė ją vykdyti (b. l. 64–65).

29Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013-07-30 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Ieškovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų. Juo prašo iš atsakovės priteisti jos patirtas 2 843,80 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą ruošiant ieškinį bei kitus procesinius dokumentus bei sumokėtą 1 000 Lt žyminį mokestį, iš viso 3 843,80 Lt. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad tenkinus ieškovės ieškinį procesinis sprendimas priimtas jos naudai. 2013-07-31 PVM sąskaita faktūra bei 2013-08-14 AB DNB banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovė sumokėjo už advokato suteiktas teisines paslaugas bei žyminį mokestį.

32Pažymėtina, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacija) 8.2 punktu, teisinės pagalbos išlaidos neviršija Rekomendacijoje nurodyto bylinėjimosi išlaidų dydžio.

33Esant tokioms aplinkybėms tenkintinas ieškovės prašymas dėl 2 843,80 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo už advokato suteiktą teisinę pagalbą, jos priteistinos iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos; taip pat ieškovei priteistinas sumokėtas 1 000 Lt žyminis mokestis, iš viso ieškovei priteistina 3 843,80 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 98 straipsnis).

34Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

35ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ekspresas“ ieškinį atsakovei Neringos savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Point media“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Gerų idėjų namai“), tenkinti.

36Panaikinti perkančiosios organizacijos Neringos savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkurso komisijos sprendimą dėl ieškovės UAB „Vakarų ekspresas“ pretenzijos atmetimo.

37Pripažinti, kad konkurso dalyvė UAB „Point media“ neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, o konkurso dalyvės UAB „Point media“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Gerų idėjų namai“) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

38Klaipėdos apygardos teismo 2013-07-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

39Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų ekspresas“ iš atsakovės Neringos savivaldybės administracijos priteisti 3 843,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Klaipėdos apygardos teisme 2013-07-29 buvo gautas ieškovės UAB „Vakarų... 3. Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį... 4. Trečiasis asmuo UAB „Point media“ 2013-08-07 teismui pateikė... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė UAB „Vakarų ekspresas“... 7. Byloje ginčas vyksta dėl to, kad ieškovė mano, jog paskelbto konkurso... 8. Pirmiausia verta pažymėti, jog konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų namai“... 9. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, viešojo... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje 3K-3-359/2012 UAB „CSC Telecom“ vs... 11. Be to, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,... 12. Pateikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika bei Viešųjų... 13. Konkurso sąlygų 21 punkte, be kita ko nurodoma, kad konfidencialia... 14. Konkurso sąlygų 26 punkte nurodoma, kad jeigu teikėjas pasiūlyme nurodo... 15. Konkurso sąlygų XII dalies Pirkimo sutarties sąlygos 80 punkte nurodoma, kad... 16. Konkurso sąlygų 1 priedo Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai 5 punkte... 17. Galiausiai Konkurso sąlygų 3 priedo Pasiūlymo forma 4 dalyje nustatomas... 18. Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta, konkurso dalyvė UAB „Gerų idėjų... 19. Aktualu pažymėti tai, kad Perkančioji organizacija atmesdama nurodytą... 20. Šiuo aspektu yra svarbus Viešosios pirkimų tarnybos išaiškinimas,... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra pripažįstama, kad „sprendžiant dėl... 22. Taigi, vadovaujantis anksčiau nurodyta praktika akivaizdu, kad konkurso... 23. Šios bylos kontekste svarbu ir tai, jog, kaip nurodyta, Perkančioji... 24. Pabrėžtina, kad visos konkurso sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos... 25. Kaip buvo nurodyta, konkurso dokumentų priede Nr. 2 Techninė specifikacija, 2... 26. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgdamas į šalių... 27. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Klaipėdos apygardos teismas 2013-07-30 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos... 29. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Ieškovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų. Juo prašo iš... 32. Pažymėtina, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato... 33. Esant tokioms aplinkybėms tenkintinas ieškovės prašymas dėl 2 843,80 Lt... 34. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,... 35. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų ekspresas“ ieškinį... 36. Panaikinti perkančiosios organizacijos Neringos savivaldybės administracijos... 37. Pripažinti, kad konkurso dalyvė UAB „Point media“ neatitinka... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2013-07-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 39. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų ekspresas“ iš atsakovės... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...