Byla 2A-1509/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono, išnagrinėjusi atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pateiktą civilinėje byloje 2A-1509/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-935-368/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ ieškinį atsakovui Raseinių socialinių paslaugų centrui dėl viešojo pirkimo procedūrų, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ekodora“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą dėl supaprastinto mažos vertės „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo konkurso pasiūlymų eilės nustatymo, įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-7).

3Ieškinio reikalavimų užtikrinimui apygardos teismas 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi, ieškovo prašymu, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė supaprastinto mažos vertės „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo konkurso procedūras, uždrausdamas atsakovui vykdyti tolimesnes supaprastinto pirkimo procedūras ir sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Ekodora“ (t. 1, b. l. 35-36).

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Lyderio grupė“ ieškinį (t. 2, b. l. 8-10).

5Ieškovas Lietuvos apeliaciniam teismui padavė apeliacinį skundą dėl nurodyto teismo sprendimo (t. 2, b. l. 13-21).

6Atsakovas Raseinių socialinių paslaugų centras 2011 m. liepos 29 d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu panaikinti apygardos teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (t. 2, b. l. 33-35).

7Prašyme nurodo, kad, apygardos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas tikėjosi, jog byla bus išnagrinėta per maksimaliai greitą laiką, t. y. procesas truks iki dviejų mėnesių, tačiau teisminis bylos nagrinėjimas užsitęsė, be to, tikėtina, kad apeliacinis procesas taip pat greitai nesibaigs. Ginčijamas konkursas yra finansuojamas iš biudžetinių asignavimų, visos pirkimo lėšos privalo būti įsisavintos iki 2011 m. pabaigos; jeigu 55 146 Lt liks neįsisavinti, juos bus privaloma grąžinti į biudžetą, o ginčo konkursas privalės būti atšauktas, kadangi pasibaigs jo finansavimo laikas. Atsakovo teigimu, neįvykus konkursui, nebus įsigyti daiktai ir paslaugos, dėl ko žalą patirs Raseinių rajono neįgalieji ir taip bus pažeistas viešasis interesas. Todėl, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas taps negalimas dėl pasibaigusio lėšų panaudojimo termino.

8Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ atsiliepime į atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo prašo jį atmesti. Nurodo, kad vienas iš esminių viešųjų pirkimų tikslų yra teisėtumo užtikrinimas, atliekant pirkimo procedūras; nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija atsakovo – perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą, todėl vien dėl šios priežasties būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant vykdyti tolesnes pirkimo procedūras tol, kol teismas nepriims galutinio sprendimo. Pažymi, kad, panaikinus byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas įgytų teisę toliau vykdyti pirkimo procedūras ir sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu bei ją vykdyti; tokiu būdu būtų baigtos pirkimo procedūros, o apeliacinės instancijos teismui priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, būtų neįmanoma atstatyti šalių į buvusią padėtį ir užtikrinti teisėtumo principo bei apginti nukentėjusios šalies interesus ir tai prieštarautų viešajam interesui. Pasak ieškovo, teisės aktuose nėra įtvirtinto atsakovo įsipareigojimo grąžinti ginčo pirkimui skirtų valstybės lėšų, jeigu jos nebus panaudotos iki 2011 m. pabaigos; nepanaudojęs ginčo konkursui skirtų lėšų, atsakovas jų neturėtų grąžinti į valstybės biudžetą pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu patvirtintos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašą bei Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, kadangi nurodytos lėšos patenka į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 punkte numatytas lėšas.

9Prašymas tenkintinas.

10Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.), turi vadovautis ir ekonomiškumo bei efektyvumo principais (VPĮ 95 str. 5 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1668/2010). Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1344/2011, 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1069/2011, 2011 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-602/2011).

11Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tarp jų – viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo principą. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti tokias priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1229/2011, 2011 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-510/2011, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2071/2010).

12Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, susijęs su konkursu dėl „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo, kuris vykdomas siekiant patenkinti žmonių su negalia poreikius. Taigi ginčo konkursas susijęs su itin jautrios ir socialiai pažeidžiamos visuomenės dalies – neįgaliųjų buities sąlygų palengvinimu ir jų kasdienio gyvenimo poreikių tenkinimu. Užsitęsus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, be to, nuo 2011 m. gegužės 13 d. galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms (draudimui vykdyti tolimesnes supaprastinto pirkimo procedūras ir sudaryti paslaugų pirkimo sutartį) neapibrėžtam terminui nusikėlė šio projekto įgyvendinimas, dėl ko gali būti pažeisti neįgaliųjų interesai, neįgyvendinti teisėti jų lūkesčiai.

13Be to, prašymo bei kartu su juo pateiktų dokumentų duomenimis, minėtas projektas yra vykdomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Tai patvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 patvirtinto Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 dalies nuostatos, kuriose numatyta, kad būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai finansuojami iš šiam tikslui skirtų lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete bei savivaldybių biudžetuose. Aprašo 13 dalyje nustatyta, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas būsto pritaikymo darbams finansuoti sudaro Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutartį su savivaldybės administracija pagal Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu. Lėšos savivaldybėms pervedamos pagal šio Aprašo 13 punkte nurodytos sutarties sąlygas (Aprašo 16 d.). Kaip matyti iš Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 14 patvirtinto Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašo, būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo sutarties 2.12 dalyje turi būti numatyta, kad savivaldybės administracija įsipareigoja grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui per kalendorinius metus būsto pritaikymo finansavimui skirtas nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Taigi atsakovas teisingai nurodo, kad ginčo konkursu organizuojamų darbų pirkimo lėšos turi būti įsisavintos iki 2011 metų pabaigos, o atsiliepime į atsakovo prašymą ieškovas be pagrindo teigia, jog ginčo konkursui skirtos lėšos, pasibaigus einamiesiems metams, neprivalo būti įsisavinamos iki paminėto laiko, o nepanaudotos - grąžinamos į biudžetą tais pačiais kalendoriniais metais. Todėl nagrinėjamu atveju reikšmingas aukščiau nurodyto projekto savalaikis įgyvendinimas, kuris atitinka ir visuomenės interesą.

14Teisėjų kolegijos nuomone, nepanaikinus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeidžiama šalių interesų pusiausvyra, paneigiami visuomenės dalies (neįgaliųjų) interesai gyventi jiems pritaikytoje aplinkoje, kyla grėsmė dėl šio projekto galimo neįgyvendinimo laiku bei viešojo intereso pažeidimo.

15Juolab kad šiuo atveju ieškovo teisės gali būti apgintos ir VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka, o tokiu būdu būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrinamas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimas (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

17144 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsniu, 302 straipsniu,

Nutarė

18Patenkinti atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

19Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-935-368/2011 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai