Byla 2A-134/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Spaineta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1879-431/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Spaineta“ ieškinį atsakovei E. G. dėl nuostolių atlyginimo ir ieškovės E. G. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Spaineta“ dėl sumokėto avanso priteisimo (dėl galutinio sprendimo priėmimo, esant priimtam preliminariam sprendimui ir priimtiems dėl jo pareikštiems prieštaravimams).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Spaineta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės 140276,15 Lt nuostolių bei 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-05-28 tarp ieškovės UAB „Spaineta“ (Pardavėjas) ir atsakovės E. G. (Pirkėja) buvo sudarytos trys preliminariosios sutartys dėl butų ieškovo statomame gyvenamajame name įsigijimo. Preliminariomis būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartimis ieškovas įsipareigojo pasitelkęs kitus asmenis pastatyti ir parduoti, o atsakovė nupirkti tris butus. Pagal sutarčių sąlygas ieškovas statybos darbus turėjo užbaigti iki 2008-03-31. Ieškovas, tinkamai ir laiku įvykdė preliminariosiomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus. Sutartyje numatytu laiku buvo baigti statybos darbai, iki preliminariojoje sutartyje nustatyto termino pabaigos buvo sudaromos butų gyvenamajame name, kuriame butus ketino įsigyti ieškovė, pirkimo-pardavimo sutartys (iki 2008-03-31 buvo parduota 20 butų), ką patvirtina pridedami Nekilnojamojo turto registro išrašai, atliktų darbų priėmimo ir butų perdavimo aktai bei nekilnojamojo turto registro išrašai. Nebuvo jokių kliūčių iki 2008-03-31 sudaryti pagrindines butų pirkimo-pardavimo sutartis. Nors ieškovui nepavyko įteikti pranešimų apie statybos darbų užbaigimą atsakovei raštu, nes sutartyje nurodytu jos adresu siųsti laiškai grįždavo atgal, tačiau ji pati ne kartą buvo atvykusi į Lietuvą ir lankėsi ieškovo pardavimų atstovų biure, kur ji buvo informuota apie statybos darbų pabaigą ir pakviesta pasirašyti notarines butų pirkimo-pardavimo sutartis. Būtent dėl atsakovės kaltės, t.y. vengimo vykdyti preliminariosiomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, nebuvo sudarytos pagrindinės butų pirkimo pardavimo sutartys. Tai, kad atsakovė nebenorėjo vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų patvirtina jos pačios 2008-02-11 ieškovo pardavimų atstovų biure ranka rašytas prašymas nutraukti preliminariąsias sutartis. Šis raštas taip pat patvirtina, kad 2008 m. vasario mėnesį, t.y. tuo metu, kai ieškovas jau buvo pradėjęs perdavinėti butus ir kviesti pasirašyti pagrindines butų pirkimo pardavimo sutartis, atsakovė lankėsi ieškovo pardavimų atstovų biure. Kadangi tuo metu jau buvo pradėtos sudarinėti pagrindinės butų pirkimo-pardavimo sutartys, ji buvo informuota apie darbų atlikimą ir pakviesta pasirašyti pagrindines butų pirkimo pardavimo sutartis. Gavęs aukščiau nurodytą raštą, ieškovas informavo atsakovę, kad sutinka nutraukti preliminarias sutartis, tačiau tuo atveju, vadovaujantis minėtų sutarčių 9.2.2, 9.4 punktu, atsakovės sumokėtas avansas liktų ieškovui kaip netesybos. Atsakovei tokios preliminarių sutarčių nutraukimo sąlygos pasirodė nepriimtinos ir ji ketino tęsti sutarčių vykdymą. Tarp šalių nuolat vyko bendravimas elektroniniu paštu, telefonu bei atsakovei atvykus į Lietuvą, tačiau nebuvo kalbama apie tai, kad atsakovė neketintų įsigyti butų. 2008 m. liepos mėnesį ieškovas raštu siuntė atsakovei raginimą atvykti sudaryti pagrindines sutartis, tačiau laiškas grįžo atgal. Užtrukus pagrindinių sutarčių sudarymui su atsakove, ieškovas buvo priverstas atlikti atsakovės ketinamų įsigyti butų apdailą, kadangi, norint pripažinti tinkamu naudoti visą gyvenamąjį namą, visi butai privalo būti įrengti. Atsakovei nesudarius pagrindinių sutarčių, ieškovo išlaidos butų įrengimui ir negautos pajamos vėliau pardavus du iš trijų butų kitiems pirkėjams už mažesnę kainą, laikytini ieškovo nuostoliais, kuriuos turi atlyginti atsakovė. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog atsakovė, būdama nekilnojamojo turto perpardavinėtoja, pasikeitus nekilnojamojo turto rinkai, paprasčiausiai nebebuvo suinteresuota pagrindinių butų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymu, dėl to ieškovui atsisakius nutraukti preliminariąsias sutartis be netesybų, sąmoningai vengė pasirašyti pagrindines sutartis ir laukė, kol pasibaigs preliminariosiose sutartyse nustatytas terminas pagrindinėms sutartims sudaryti, o tuomet toliau bendravo su ieškovu, sudarydama pagrįstą pagrindą ieškovui tikėti, jog pagrindinės sutartys, kad ir vėliau, bet bus sudarytos. Atsakovė tik 2009 m. pabaigoje pareiškė, kad neketina sudaryti pagrindinių sutarčių ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą. Todėl būtent atsakovė laikytina pažeidusia preliminariąsias sutartis ir jai kyla pareiga atlyginti dėl nesąžiningo preliminariųjų sutarčių nutraukimo ieškovo patirtus nuostolius.

5Atsakovė ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ieškovas sudarytų preliminarių sutarčių 6.4. p. įsipareigojo pranešti pirkėjui, t.y. atsakovei, apie statybos darbų pabaigą, parengti pasirašymui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sudaryti sąlygas atsakovei apžiūrėti butus per 10 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, pasirašyti pagrindinę sutartį. Vykdydama pasirašytas sutartis, atsakovė 2007 m. birželio 6 d. sumokėjo ieškovui iš viso 65390 Lt avanso, kuris vykdant įsipareigojimus pagal sutartis turėjo būti įskaičiuotas į pagrindinių sutarčių kainą. Numatytais terminais ieškovas aukščiau išvardintų sutartinių įsipareigojimų, t.y. pabaigti butų statybą ir pranešti apie statybos pabaigą, perduoti butus atsakovei, neįvykdė. Atsakovė nėra gavusi iš ieškovo jokių pranešimų, kad preliminariose sutartyse nurodyti butai būtų buvę pastatyti sutartyse nustatytais terminais. Preliminariose sutartyse yra numatyta, kad pagrindinių sutarčių sudarymo terminas negali būti vėlesnis kaip 2008-03-31 d. ( ir jeigu šalys nustatytu terminu pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia Ši sutarčių nuostata yra analogiška normai, įtvirtintai CK 6.165 straipsnio 5 dalyje. Ieškovas pažeidė preliminarių sutarčių sąlygas dėl butų statybos terminų ir kitos atitinkamos informacijos pateikimo atsakovei, dėl ko šalių nustatytais terminais nebuvo sudarytos pagrindinės butų pirkimo-pardavimo sutartys. Tokiu būdu, praleidus nustatytą terminą, pasibaigė šalių prievolė sudaryti pagrindines sutartis, numatytas preliminariose sutartyse. Ieškovas nepateikia jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovė buvo tinkamai ir laiku informuota apie statybos darbų pabaigą, butų perdavimo atsakovei datą bei numatomą pagrindinių sutarčių sudarymo datą, nenurodo, kokias sutarties sąlygas pažeidė atsakovė ir kokiais veiksmais (neveikimu) tai pasireiškė. Be to, ieškovas, būdamas patyrusiu verslininku šioje srityje, privalėjo ne tik laikytis prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, tačiau ir vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei susiformavusia gerąja verslo praktika. Pačiose preliminariose sutartyse yra konkrečiai ir detaliai įtvirtinta pagal šias sutartis teikiamų kitai sutarties šaliai pranešimų įteikimo būdas, tvarka ir terminai. Taigi, visiškai nėra suprantama, kokios aplinkybės trukdė pasirašytinai įteikti pranešimus dėl darbų atlikimo pabaigos, butų perdavimo atsakovei bei pranešimus dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Vienas iš motyvų, kuriais yra bandoma įrodinėti atsakovės nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu, yra nurodomas atsakovės 2008-02-11 pareiškimas, kuriuo ji neva prašė nutraukti preliminarias sutartis. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtas pareiškimas, kaip matyti iš pareiškimo turinio, buvo rašytas tik dėl to, jog atsakovei, kaip kitos valstybės pilietei, iškilo neaiškumų dėl žemės įgijimo galimybių ir ar dėl to nebus problemų savo vardu įsigyjant butus. Ieškovas vėlgi pagal sutarčių reikalavimus nepateikė jokio atsakymo į šį pareiškimą, nenurodė ar sutinka ar ne nutraukti preliminarias sutartis, ir dėl kokių priežasčių.

6Ieškovė E. G. kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

71. Priteisti iš atsakovo UAB „Spaineta“, ieškovės E. G., naudai 65390 Lt avansinių įmokų, sumokėtų pagal 2007 m. gegužės 28 d. preliminarias būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartis Nr. A-23, A-33 ir B-47.

82. Priteisti iš atsakovo UAB „Spaineta“, ieškovės E. G., naudai 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad Preliminariose sutartyse yra numatyta, jog pagrindinės sutarties sudarymo terminas negali būti vėlesnis kaip 2008-03-31 d. (sutarčių 9.5 p.), ir jeigu šalys nustatytu terminu pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia (sutarčių 9.6 p.). Vykdydama pasirašytas sutartis, ieškovė 2007 m. birželio 6 d. sumokėjo atsakovui UAB „Spaineta" iš viso 65390 Lt avanso, kuris vykdant įsipareigojimus pagal sutartis turėjo būti įskaičiuotas į pagrindinių sutarčių kainą (mokėjimo nurodymai Nr. 535505, 53558 ir 535572). Remiantis pasirašytomis sutartimis, numatoma preliminari butų perdavimo data turėjo būti 2007-12-31 d., o numatoma preliminari namo statybos darbų pabaiga - 2008-03-31 d., pagrindinės sutarties sudarymo terminas ne vėlesnis kaip 2008-03-31 d. Numatytais terminais atsakovas UAB „Spaineta“ aukščiau išvardintų sutartinių įsipareigojimų - pabaigti butų statybą ir pranešti apie statybos pabaigą, perduoti butus ieškovei - neįvykdė. Ieškovė nėra gavusi pranešimų, kad preliminariose sutartyse nurodyti butai būtų buvę pastatyti sutartyse nustatytais terminais. Šalių susitarimu terminai, numatyti sutartyse dėl butų statybos pabaigos, jų perdavimo ieškovei bei pagrindinių sutarčių sudarymo, nebuvo keičiami. Kauno m. apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 4 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė ieškinį tenkinti visiškai. Atsakovas UAB „Spaineta“ 2009 m. gruodžio 30 d. pateikė prieštaravimus ir prašė panaikinti minėtą preliminarų teismo sprendimą, kviesti į bylą liudininkais A. J. ir R. P. bei priteisti iš ieškovės atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

10Paaiškėjus, kad Vilniaus apygardos teisme ir Kauno miesto apylinkės tesime yra nagrinėjamos tarpusavyje susijusios bylos, kuriose reikalavimai tarp tų pačių šalių yra keliami iš tų pačių prievolinių santykių, teismas 2011-01-21 nutartimi nutarė sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1879-431/2011 pagal ieškovo UAB „Spaineta“ ieškinį atsakovei E. G. dėl nuostolių atlyginimo su Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civiline byla Nr. 2-719-568/2011 pagal ieškovės E. G. ieškinį atsakovui UAB „Spaineta“ dėl avanso priteisimo (dokumentinio proceso tvarka) ir suteikti sujungtoms byloms vieningą numerį Nr. 2-1879-431/2011.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. sprendimu pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-04 preliminarų sprendimą ir priteisė E. G. iš UAB „Spaineta“ 65390 Lt sumokėto avanso, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-12-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 981 Lt žyminio mokesčio. Teismas skundžiamu sprendimu UAB „Spaineta“ ieškinį atmetė ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju Preliminariosiose sutartyse buvo aiškiai ir vienareikšmiškai įvardintas terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Sutarčių 9.5. punktuose nustatyta, kad pagrindinės sutarties sudarymo terminas šalių susitarimu gali būti pakeistas dėl objektyvių priežasčių, tačiau jis negali būti vėlesnis kaip 2008-03-31. Nustatytais terminais pagrindinės sutartys tarp šalių nebuvo sudarytos, ginčas byloje kilo dėl šalių kaltės ir atitinkamai kaltajai šaliai tenkančios atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

13Teismas nurodė, kad sutarčių 10.10 punktas numatė, jog 2008-02-11 Pirkėjos pareiškimu, kuris Pardavėjo gautas 2008-02-15, Pirkėja prašė nutraukti preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis ir grąžinti sumokėtus avansus su priskaičiuotomis palūkanomis, dėl to, kad Pirkėja, būdama Rusijos pilietė, negali išpirkti dalies sklypo, proporcingai priklausančio pagal buto dydį, t.y. negali išpildyti sutarčių 3.3 ir 3.2 punktų. Pardavėjas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad gavęs 2008-02-11 Pirkėjos pareiškimą, informavo Pirkėją, jog sutinka nutraukti preliminarias sutartis, tačiau tuo atveju vadovausis sutarčių 9.2.2. ir 9.4 punktais, pagal kuriuos sumokėtas avansas liktų Pardavėjui kaip netesybos.

14Pirkėjos 2008-02-11 pareiškimas dėl preliminarių sutarčių nutraukimo atitiko sutarčių 9.2 punkto reikalavimus: sutartys numatė galimybę jas nutraukti pirkėjo iniciatyva, raštu apie tai informavus Pardavėją ne vėliau, kaip prieš 20 dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas konstatuoti, jog iš esmės sutartys buvo nutrauktos, nepasibaigus jų galiojimo terminui. Tačiau jau pareiškimų dėl sutarčių nutraukimo momentu tarp šalių kilo ginčas dėl sutarčių 9.4 punkte numatyto dydžio sankcijų taikymo: Pirkėja prašė grąžinti sumokėtą avansą, o Pardavėjas nurodė, kad jis negrąžintinas pagal 9.2.2. punkto nuostatas.

15Pardavėjas byloje teigė, kad Pirkėjai tokios preliminarių sutarčių nutraukimo sąlygos pasirodė nepriimtinos ir ji ketino tęsti sutarčių vykdymą, todėl tarp šalių vyko susirašinėjimas, pokalbiai telefonu bei bendraujant betarpiškai, kai Pirkėja būdavo atvykusi į Lietuvą, tačiau Pirkėja vengė įsipareigojimų vykdymo. Tuo tarpu Pirkėja tvirtino, kad visų, galimai ir Pardavėjo nurodytų bendravimo tarpusavyje metu, Pardavėjas neįvykdė jam tenkančios prievolės pranešti apie statybos darbų pabaigą, parengti ir pateikti pasirašymui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, sudaryti sąlygas apžiūrėti butus ir pasirašyti pagrindinę sutartį. Visus šiuos šalių paminėtus paaiškinimus teismas vertino kritiškai, kaip nepagrįstus. Byloje nėra įrodymų, kad Pardavėjas pagal sutartyse numatytas sąlygas ir nustatytą tvarką iki preliminarių sutarčių galiojimo pabaigos būtų pranešęs Pirkėjai apie statybos pabaigą, apie parengtus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir apie pasirengimą sudaryti pagrindinę sutartį. Į2008-02-11 pareiškimo dėl preliminarių sutarčių nutraukimo pateikimo momentu (ar vėliau) gauti visus reikiamus dokumentus ir dėl statybos pabaigos, ir dėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkėja tuo laikotarpiu, kaip ji pati nurodė procesiniuose dokumentuose, buvo Lietuvoje, tačiau kitas adresas, kuriuo Pardavėjas turėtų siųsti atitinkamus pranešimus Pirkėjai, sutarčių nustatyta tvarka Pirkėjos nebuvo pateiktas. Todėl teismas vertino, kad Pirkėja nesiekė bendradarbiauti ir neįrodė jokių veiksmų, kuriais būtų siekusi sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, nes priešingai išvadai padaryti nėra jokių įrodymų ar byloje nustatytų objektyvių aplinkybių. Taigi, kilus ginčui ir bylą nagrinėjant teisme, šalys, gindamos kiekviena savo interesus, teigė, kad sutartys lyg ir turėjo būti toliau vykdomos, nepaisant Pirkėjos 2008-02-11 pareiškimo dėl preliminarių sutarčių nutraukimo, bandė įrodinėti priešingos šalies kaltę dėl sutarčių nevykdymo, tačiau neįrodė, kad kuri nors iš šalių būtų įvykdžiusi jai tenkančius įsipareigojimus taip, kaip tai buvo numatyta sutartyse. Teismas nurodė, kad išnagrinėtos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad realiai savo veiksmais nei viena iš šalių po 2008-02-11 Pirkėjos pareiškimo neįrodė aplinkybių, kad preliminarių sutarčių vykdymas buvo tęsiamas, kas leidžia daryti išvadą, kad preliminariosios sutartys buvo nutrauktos Pirkėjos pareiškimu.

16Teismas nurodė, kad byloje nėra pateiktų įrodymų, jog Pirkėja pagal sutarčių 10.15 punktą raštu būtų atšaukusi savo pareiškimą dėl sutarčių nutraukimo. Bylos nagrinėjimo metu

17Teismas įvertinęs, kad Pirkėja raštu pranešė apie sutarčių nutraukimą dėl nurodomos priežasties, kad ji neturi galimybės kaip užsienio pilietė įsigyti žemės sklypų, tai, visų pirma, sutarčių šalims buvo privalu išspręsti Pirkėjos pareiškime dėl sutarčių nutraukimo iškeltą klausimą dėl negalimumo įsigyti žemės sklypų, bei atitinkamai pakeisti sutarčių sąlygas dėl sutarčių dalyko ir jų kainos. Pagal sutarčių 10.15 punktą, sutarties pakeitimai turi teisinę galią, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Tačiau jokių rašytinių susitarimų tarp šalių dėl pasirašytųjų sutarčių sąlygų pakeitimo nebuvo sudaryta. Todėl teismas laikė, kad pasirašytos sutartys objektyviai negalėjo būti įvykdomos, nes pagal CK 6.394 straipsnio nuostatas, nekilnojamojo daikto pardavėjas kartu su nuosavybės teise į tą daiktą perduoda ir atitinkamas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri jam būtina naudotis pagal paskirtį, o sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į tą žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta,- yra negaliojanti.

18Teismas sprendė, kad ginčo santykiui taikytina CK 6.62 straipsnio 1 dalis, nustatanti atsakomybę už prievolės pagal dvišalę sutartį neįvykdymą: jeigu viena šalis nebegali įvykdyti prievolės pagal dvišalę sutartį dėl tokios aplinkybės, už kurią neatsako nė viena iš šalių, o kitko nenumato įstatymai ar sutartis, tai nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti, kad kita šalis įvykdytų sutartį. Šiuo atveju abi šalys turi teisę reikalauti grąžinti visa, ką jos įvykdė be atitinkamo priešpriešinio įvykdymo.

19Nustačius, kad pasirašytosios preliminarios sutartys negalėjo būti vykdomos pagal jų sąlygas perleisti nuosavybės teisės į žemės sklypą Pirkėjai (LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas), kad preliminarių sutarčių sąlygos atitinkamai nebuvo pakeistos dėl abiejų šalių valios trūkumo, nepakankamo jų kooperavimosi ir bendradarbiavimo siekiant įvykdyti prievolinius įsipareigojimus, kas suponuoja išvadą dėl abiejų šalių kaltės, kad paaiškėjus aplinkybei dėl negalimumo įvykdyti preliminarias sutartis šalių elgesys iš esmės patvirtino sutarčių nutraukimą (nes šalys neįrodė, jog būtų atlikusios sutarčių tolimesnio vykdymo veiksmų tokia tvarka, kokia buvo numatyta sutarčių sąlygose), bei vadovaujantis CK 6.62 straipsnio 1 dalimi, atmestini UAB „Spaineta“ argumentai dėl E. G. kaltų veiksmų, nevykdant šalių pasirašytomis preliminariomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, taip pat atmestini E. G. argumentai dėl UAB „Spaineta“ kaltų veiksmų, nevykdant šalių pasirašytomis preliminariomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų.

20Teismas nurodė, kad taikant ginčo santykiui CK 6.62 straipsnio 1 dalies nuostatas, netenka prasmės analizuoti UAB „Spaineta“ išdėstytus motyvus dėl bendrovės patirtų nuostolių, susidariusių dėl to, kad Pirkėjai rezervuoti butai buvo parduoti kitiems asmenims vėliau, negu buvo nustatyta jų pardavimo data preliminariose sutartyse, kad Pirkėjai nesudarius pagrindinės sutarties Pardavėjas privalėjo savo sąskaita atlikti butų pilną apdailą prieš pripažįstant tinkamu naudoti visą namą, kad dėl laiku negautų pajamų turėjo finansinių nuostolių atsiskaitant su objektą kreditavusiu banku ir kt.

21Teismas pažymėjo, kad UAB „Spaineta“, būdama rinkos dalyvė ir savo verslą susiejusi su nekilnojamojo turto statymu ir jo pardavimu, privalėjo elgtis rūpestingai ir apdairiai, kvalifikuotai ir atsakingai ruošti sutartis ir atitinkamai tiksliai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų sąlygas, kas šiuo atveju nebuvo padaryta, kaip nebuvo ir tinkamai reaguota bei pagal sutarčių sąlygas įforminta po to, kai buvo gautas pareiškimas dėl sutarčių nutraukimo. UAB „Spaineta“ nurodomos aplinkybės, kad ji turėjo pagrįstą pagrindą tikėtis, jog bus sudarytos pagrindinės butų pirkimo-pardavimo sutartys su Pirkėja ir neturėjo pagrindo abejoti Pirkėjos ketinimų įsigyti butus rimtumu, kad nebuvo jokių priežasčių, trukdančių sudaryti pagrindines sutartis iki preliminariojoje sutartyje numatyto termino pabaigos, jau pirmiau įvertintos kaip nepagrįstos ir neteisėtos, tik pažymėtina, kad visas šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu ir bendravimas dar beveik metus laiko po preliminarių sutarčių termino pabaigos, tik nurodo, kad šalys galimai vykdė derybas dėl naujų susitarimų pasiekimo, kurie jau neturėjo pagrindo būti vertinami kaip preliminarių sutarčių vykdymas dėl raštu neįformintų sutarčių pakeitimo, bet nei vienas iš tų dokumentų neįgavo teisinės galios kitai šaliai, nes šalių jie taip ir nebuvo pasirašyti. CK 6.163 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad jeigu derybų metu šalys vis dėlto nepasiekia susitarimo ar vienai šaliai nepriimtinos kitos šalies siūlomos sąlygos, negalima versti šalies tęsti derybas, jeigu ši nenori derėtis, ar taikyti jai atsakomybę už tai, kad sutartis nebuvo sudaryta. Todėl pagrįsta išvada, kad tarp šalių nebuvo susitarimų dėl preliminarių sutarčių vykdymo, jie negalėjo turėti įtakos šalių pasirašytoms preliminarių sutarčių sąlygoms. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais, UAB „Spaineta“ reikalavimas priteisti 140276,15 Lt nuostolių bei 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo teismo buvo atmestas.

22Nors preliminariosios sutarties sudarymo atveju nėra reikalavimo ir neatsiranda pareiga atlikti piniginius mokėjimus ar dalinius atsiskaitymus būsimosios sutarties sąskaita, tačiau atliktas mokėjimas nėra draudžiamas. Išankstinį mokėjimą už daiktus reglamentuoja CK 6.315 straipsnis, kuriame mokėjimas yra siejamas su daikto perdavimu pagal sutartį. Šalių susitarimas dėl išankstinio pinigų perdavimo, kuris siejamas su įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl daiktų perdavimo ateityje, neprieštarauja įstatymams, nes šalys sutarties laisvės principu turi teisę nustatyti tarpusavio teises ir pareigas savo nuožiūra (CK 6.156 str.). Vadovaujantis CK 6.62 straipsnio 1 dalimi, E. G. teismas nusprendė priteisti jos avansu sumokėtus 65390 Lt.

23III. Apeliacinio skundo argumentai

24Ieškovas UAB „Spaineta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - šioje byloje UAB „Spaineta“ pareikštą ieškinį tenkinti pilnai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

251.

262.

273.

284.

295.

30Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

32teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Bylos duomenimis, ieškovas UAB „Spaineta“ (toliau ieškovas) ir atsakovė E. G. (toliau atsakovė) 2007 m. gegužės 28 d. pasirašė tris preliminarias sutartis dėl butų ieškovo statomame gyvenamajame name įsigijimo. Minėtomis sutartimis ieškovas įsipareigojo iki 2008 m. kovo 31 d. pastatyti ir parduoti, o atsakovė nupirkti tris butus. Vykdydama pasirašytas sutartis, atsakovė 2007 m. birželio 6 d. sumokėjo ieškovui už visas tris sutartis 65390 Lt avanso, kuris vykdant įsipareigojimus pagal sutartis turėjo būti įskaičiuotas į pagrindinių sutarčių kainą. Tinkamai ir laiku nesudarius pagrindinių sutarčių ieškovas UAB „Spaineta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo, o atsakovė teismui pateikė ieškinį dėl avansinių įmokų bei palūkanų priteisimo iš UAB „Spaineta“.

35Pirmosios instancijos teismas priteisė E. G. iš UAB „Spaineta“ sumokėtas avansines įmokas, o UAB „Spaineta“ ieškinį dėl nuostolių atmetė.

36Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais negali sutikti su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

37CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Taigi preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo, t. y. sutartis dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti šiuos tokios sutarties bruožus: 1) aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; 2) aptariami būsimos pagrindinės sutarties dalykas ir esminės pagrindinės sutarties sąlygos; 3) nurodomas terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; 4) susitarimas įforminamas raštu.

38Kaip jau buvo minėta, vienas preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis. Šio ginčo šalių 2007 m. gegužės 28 d. sudarytos preliminariosios nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarčių 9.5. punktuose nustatyta, kad pagrindinės sutarties sudarymo terminas šalių susitarimu gali būti pakeistas dėl objektyvių priežasčių, tačiau jis negali būti vėlesnis kaip 2008 m. kovo 31 d. Iki minėto termino pagrindinės sutartys tarp šalių nebuvo sudarytos, todėl byloje kilo ginčas dėl šalių kaltės ir jų atsakomybės dėl sutartimis prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo.

39Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose. Jos yra taikomas aiškinant ir preliminariųjų sutarčių nuostatas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004;2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004;2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011;2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Belvedere prekyba“ v. UAB „Departus“, bylos Nr. 3K-3-116/2012; kt.). Teisingam teisinių santykių tarp šalių kvalifikavimui ir bylos išsprendimui teisiškai reikšminga gali būti išsiaiškinti ne tik faktines aplinkybes, susijusias su ikisutartinių teisinių santykių įforminimu, bet ir aplinkybes, susijusias su šalių tarpusavio ryšiais, preliminariosios sutarties sudarymu bei jos vykdymu, iš kurių gali būti atskleisti šalių tikrieji ketinimai. Teisėjų kolegijos vertinimu, sisteminis ir nuoseklus ginčo sutarties aiškinimas, pagrįstas kiekvienos šalies siekiamo teisinio rezultato nustatymu, leidžia atskleisti tikrąją šalių valią ir išsiaiškinti dėl jų valios galimo suderinimo.

40Šalių pasirašytų sutarčių, 10.10 punkte numatyta, kad 2008 m. vasario 11 d. pareiškimu prašė nutraukti preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis ir grąžinti sumokėtus avansus su priskaičiuotomis palūkanomis, dėl to, kad ji būdama Rusijos pilietė, negali išpirkti dalies sklypo, proporcingai priklausančio pagal buto dydį, t.y. negali išpildyti sutarčių 3.3 ir 3.2 punktų. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovės pareiškimas dėl sutarčių nutraukimo atitiko sutarčių 9.2 punkto reikalavimus, nes sutartys numatė galimybę jas nutraukti pirkėjo iniciatyva, raštu apie tai informavus pardavėją ne vėliau, kaip prieš 20 dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos, todėl teismas pagrįstai laikė, kad sutartys buvo nutrauktos, nepasibaigus jų galiojimo terminui.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino šalių pasirašytų preliminarių sutarčių nuostatas bei aplinkybes dėl kiekvienai iš šalių tenkančius įsipareigojimus ir jų vykdymą, šalių derybas dėl sutarties sudarymo ir jos vykdymo, šalių elgesį po sutarčių sudarymo, todėl pagrįstai priėjo išvados, kad savo veiksmais nei viena iš šalių po 2008 m. vasario 11d. atsakovės pareiškimo nutraukti preliminarias sutartis neįrodė aplinkybių, kad preliminarių sutarčių vykdymas buvo tęsiamas, todėl buvo pagrindas laikyti, kad šalių sudarytos sutartys buvo nutrauktos atsakovės pareiškimu. Teismas taip pat tinkamai vertino ir aiškino aplinkybes susijusias su tuo, kad atsakovė yra užsienio pilietė ir negali įsigyti žemės sklypo dalies, kurią užima perkamas nekilnojamasis turtas.

42Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K. , bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

43Preliminarių sutarčių 10.15 punkte numatyta, kad sutarties pakeitimai turi teisinę galią, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė raštu būtų atšaukusi savo pareiškimą dėl sutarčių nutraukimo. Byloje taip pat nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas būtų tinkamai informavęs atsakovę apie savo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą ar

44ginčo santykiui taikytina CK 6.62 straipsnio 1 dalis. Minėtame straipsnyje nurodyta, kad jeigu viena šalis nebegali įvykdyti prievolės pagal dvišalę sutartį dėl tokios aplinkybės, už kurią neatsako nė viena iš šalių, o kitko nenumato įstatymai ar sutartis, tai nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti, kad kita šalis įvykdytų sutartį. Šiuo atveju abi šalys turi teisę reikalauti grąžinti visa, ką jos įvykdė be atitinkamo priešpriešinio įvykdymo. Byloje nustačius, kad šalių pasirašytos preliminarios sutartys negalėjo būti vykdomos pagal jų sąlygas perleisti nuosavybės teisės į žemės sklypą atsakovei, nes ji būdama užsienio piliete negali įsigyti žemės Lietuvoje, pagrįstai sprendė, jog sutarčių sąlygos atitinkamai nebuvo pakeistos dėl abiejų šalių valios trūkumo, nepakankamo jų kooperavimosi ir bendradarbiavimo siekiant įvykdyti prievolinius įsipareigojimus, padarė tinkamą išvadą, kad dėl abiejų šalių kaltės, kad paaiškėjus aplinkybei dėl negalimumo įvykdyti preliminarias sutartis šalių elgesys iš esmės patvirtino sutarčių nutraukimą, bei vadovaujantis CK 6.62 straipsnio 1 dalimi, atmetė tiek ieškovo, tiek ir atsakovės argumentus, kuriais šalys kaltino viena kitą nevykdant šalių pasirašytomis preliminariomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi nagrinėjamu atveju preliminarioji sutartis nebuvo įgyvendinta, dėl aplinkybių už kurias neatsako nė viena iš šalių, todėl pinigai, perduoti nepasiektam tikslui, turi būti grąžinti juos perdavusiam asmeniui. Todėl teismas pagrįstai priteisė atsakovei iš ieškovo jos sumokėtas avansines įmokas.

45Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Taigi, kad būtų nustatytas civilinės atsakomybės faktinis pagrindas pagal preliminariąją sutartį, būtina konstatuoti juridiškai reikšmingus faktus: sutarties šalies nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį faktą ir dėl to kitos šalies patirtų nuostolių faktą. Nagrinėjamos bylos atveju, ginčo santykiui buvo taikomos CK 6.62 straipsnio 1 dalies nuostatos, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad netenka prasmės analizuoti UAB „Spaineta“ išdėstytus motyvus dėl bendrovės patirtų nuostolių, susidariusių dėl to, kad pirkėjai rezervuoti butai buvo parduoti kitiems asmenims vėliau, negu buvo nustatyta jų pardavimo data preliminariose sutartyse, kad pirkėjai nesudarius pagrindinės sutarties pardavėjas privalėjo savo sąskaita atlikti butų pilną apdailą prieš pripažįstant tinkamu naudoti visą namą ir kt. Laikytina, kad ieškovas, kaip juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto statymu ir jo pardavimu, kuriam keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, turėjo tinkamai parengti preliminarias sutartis ir tinkamai jas vykdyti bei atitinkamai reaguoti į atsakovės pareiškimą dėl sutarčių nutraukimo. Sutiktina su teismo išvada, kad tarp šalių nebuvo susitarimų dėl preliminarių sutarčių vykdymo, jie negalėjo turėti įtakos šalių pasirašytoms preliminarių sutarčių sąlygoms, todėl teismas pagrįstai ieškovo reikalavimą priteisti nuostolius ir palūkanas laikė nepagrįstu ir netenkino.

46Dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

47Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir tinkamai pritaikė tiek materialines, tiek procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo spendimas yra pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Spaineta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 5. Atsakovė ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ieškovas sudarytų... 6. Ieškovė E. G. kreipėsi į Kauno m. apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo... 7. 1. Priteisti iš atsakovo UAB „Spaineta“, ieškovės E. G., naudai 65390 Lt... 8. 2. Priteisti iš atsakovo UAB „Spaineta“, ieškovės E. G., naudai 5... 9. Nurodė, kad Preliminariose sutartyse yra numatyta, jog pagrindinės sutarties... 10. Paaiškėjus, kad Vilniaus apygardos teisme ir Kauno miesto apylinkės tesime... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. sprendimu pakeitė Kauno... 13. Teismas nurodė, kad sutarčių 10.10 punktas numatė, jog 2008-02-11 Pirkėjos... 14. Pirkėjos 2008-02-11 pareiškimas dėl preliminarių sutarčių nutraukimo... 15. Pardavėjas byloje teigė, kad Pirkėjai tokios preliminarių sutarčių... 16. Teismas nurodė, kad byloje nėra pateiktų įrodymų, jog Pirkėja pagal... 17. Teismas įvertinęs, kad Pirkėja raštu pranešė apie sutarčių nutraukimą... 18. Teismas sprendė, kad ginčo santykiui taikytina CK 6.62 straipsnio 1 dalis,... 19. Nustačius, kad pasirašytosios preliminarios sutartys negalėjo būti vykdomos... 20. Teismas nurodė, kad taikant ginčo santykiui CK 6.62 straipsnio 1 dalies... 21. Teismas pažymėjo, kad UAB „Spaineta“, būdama rinkos dalyvė ir savo... 22. Nors preliminariosios sutarties sudarymo atveju nėra reikalavimo ir... 23. III. Apeliacinio skundo argumentai... 24. Ieškovas UAB „Spaineta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 25. 1.... 26. 2.... 27. 3.... 28. 4.... 29. 5.... 30. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 32. teisiniai argumentai ir išvados... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Bylos duomenimis, ieškovas UAB „Spaineta“ (toliau ieškovas) ir atsakovė... 35. Pirmosios instancijos teismas priteisė E. G. iš UAB „Spaineta“ sumokėtas... 36. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo... 37. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas... 38. Kaip jau buvo minėta, vienas preliminariosios sutarties bruožų yra terminas,... 39. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 40. Šalių pasirašytų sutarčių, 10.10 punkte numatyta, kad 2008 m. vasario 11... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino... 42. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 43. Preliminarių sutarčių 10.15 punkte numatyta, kad sutarties pakeitimai turi... 44. ginčo santykiui taikytina CK 6.62 straipsnio 1 dalis. Minėtame straipsnyje... 45. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi... 46. Dėl kitų apeliaciniame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 47. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas tinkamai... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimą palikti...