Byla e2-1600-657/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų K. A., N. M., B. V. K., J. U., I. S., R. M., V. Č., E. K., S. K., D. B., M. G., A. T.,T. G., A. G., J. B., J. L., D. B., D. Š., R. A., R. P., M. B., N. G., N. E., G. P., Z. B., K. M., L. M., V. D., T. J., K. R., I. J., A. B., F. Z., V. A., A. K., A. G., D. V., R. C., L. A., K. M., R. S., N. L., A. Š., A. Š., P. J., V. B., V. D., S. R., Z. F., A. R., C. G., T. M., V. L., V. L., P. L., R. V., K. K., N. D., R. K., J. G., K. K., V. S., S. J., R. S., A. J., V. Č., L. Ž., A. P., V. B., D. Š., A. B., A. K., O. L., B. K., R. D., A. B., S. M., A. V., I. Š., D. B., O. P., N. M., R. S., M. S., R. K., S. B., V. B., L. T., A. T., Z. P., G. P., V. S., R. D., L. B., M. O., A. J., D. M., M. J., Ž. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo,

Nustatė

3Pareiškėjai 2017 m. lapkričio 2 d. kreipėsi į teismą, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, o būtent, sustabdyti visas žemės sklypų, esančių dabartinėje sodininkų bendrijos „( - )“ teritorijoje prie ( - ) pertvarkymo, formavimo, paėmimo ir kitas administracines procedūras bei tokių žemės sklypų perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo procedūras iki teismo sprendimo šio įsiteisėjimo momento; sustabdyti visas žemės sklypuose, esančių dabartinėje sodininkų bendrijos „( - )“ teritorijoje prie ( - ) esančių statinių, pastatų nukėlimo, nugriovimo ar kitokio pašalinimo procedūras.

4Pareikštą pašymą grindžia tuo, jog pareiškėjai yra sodininkų bendrijos „( - )“ nariais. Jie kaip bendrijos nariai valdo ir naudojasi jiems SB „( - )“ valdymo organų suteiktais žemės sklypais, šiuose sklypuose vykdo sodininkystės veiklą. Dalis pareiškėjų šiuose žemės sklypuose yra pasistatę gyvenamuosius ar sodo namus arba pradėję statybos darbus. Tačiau šiai dienai jiems yra užkirstos galimybės įgyti ilgą laiką valdomus ir pagal paskirtį naudojamus žemės sklypus nuosavybės teise pagal Žemės įstatymo 10 straipsnį, o remiantis priimtais administraciniais aktais minėti žemės sklypai gali būti perleisti kitiems asmenims. Kauno miesto savivaldybės direktorius 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-1650 buvo patvirtintas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas , pagal kurį teritorijoje Nr. 1 prie ( - ), suformuojami nauji valstybinės žemės sklypai, skirti nuosavybės teisėms atkurti (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje paslaugos byla Nr. ZSFP-22529). Sodų savininkai 2017 m. rugsėjo mėn. gavo Panemunės seniūnijos įspėjimo lapelius su reikalavimu nusikelti neteisėtai pastatytus statinius iki 2017 m. spalio 12 d. Pareiškėjai įgyvendindami savo teisę į teismą, kreipsis su grupės ieškiniu į teismą, kuriuo prašys pripažinti pareiškėjams teisę įgyti ne aukciono būdu Lietuvos valstybei priklausančius žemės sklypus, esančius dabartinės SB ( - ) teritorijoje, pareikš ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys – Kauno miesto savivaldybė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnija, SB „( - )“.

5Pareiškėjų nuomone, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes priešingu atveju iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos ar ieškinio pateikimo momento gali nebelikti ginčo objekto, t. y. valstybei priklausančių žemės sklypų, o jie gali tapti privačios nuosavybės objektais. Tokiu būdu teismui net ir priėmus pareiškėjų ieškinį bei jį tenkinus ieškinio įvykdymas arba taps neįmanomas arba itin apsunkintas, nes pareiškėjams gali tekti reikšti naujus ieškinius dėl pirkimo – pardavimo sutarčių, administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir pan. Pareiškėjai kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio negali pateikti, nes nėra parengę grupės narių atskirų pareiškimų būti grupės nariais pagal teisingumo ministro patvirtintą formą, t. y. negali pateikti visas CPK 4413 straipsnio sąlygas atitinkančio ieškinio, o tai padarys per įmanomai trumpiausią laikotarpį.

6Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi prašymą atsisakė priimti, kadangi paduotas pažeidžiant teritorinio teismingumo taisykles. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 6 d. nutartį ir perdavė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo dienos priėmimo spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

7Prašymas netenkinamas.

8Prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos (CPK 147 str. 1 d.), todėl tokiems prašymams netaikomas trūkumų šalinimo institutas, o esant tokio prašymo turinio ir formos trūkumams, prašymas netenkinamas, leidžiant suinteresuotam asmeniui pakartotinai kreiptis į teismą su tokiu prašymu, ištaisius formos ir turinio trūkumus.

9Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Atvejai, kai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas dar net neiškėlus bylos, reglamentuojami specialiosiomis normomis, numatančiomis išimtį iš bendrųjų taisyklių (CPK 147 str. 3 d.). Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą, t. y. šių nuostatų tikslas – išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu. Pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, privalo nurodyti priežastis, pateisinančias ieškinio pareiškimo atidėjimą, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, taip pat pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK 144 str. 1 d., 147 str. 3 d.).

10Taigi, vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, tokiame prašyme turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys grėsmę pareiškėjo interesams. Tokiu būdu, šios priemonės gali būti taikomos tik nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjų interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, nors ir spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, neturėtų apskritai ignoruoti būsimo ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimą, nors tokioje stadijoje vertinimas objektyviai yra dar labiau ribotas negu sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą bendrąja tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012). Todėl nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą, įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio.

11Šiuo atveju teismui pareikštame prašyme pareiškėjų nurodyta priežastis, kad pareiškėjai ruošiasi teismui pareikšti grupės ieškinį, tačiau iki šiol nėra parengę grupės narių atskirų pareiškimų būti grupės nariais pagal teisingumo ministro patvirtintą formą, teismo vertinimu, nelaikytina svarbia bei reikšminga priežastimi, pateisinančia ieškinio nepateikimą, teikiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio (CPK 147 str. 3 d.), juolab kaip pažymėta aukščiau, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vertinimas be surašyto ieškinio yra apsunkintas.

12Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015, 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1350-117/2015).

13Vertinant pareiškėjo įrodinėjamą laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo taikymo būtinumą, teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą kaip realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

14Pažymėtina, kad iš pareiškėjų suformuluoto prašymo turinio net nėra aišku, koks konkretus ieškinys (ieškinio pagrindas ir dalykas) bus pareikštas. Teismo manymu, laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio parengimo gali būti taikomos, kai ieškovas yra išsiaiškinęs teisinę situaciją, yra surinkęs pagrindinius įrodymus, pasirinkęs pažeistų teisių gynybos būdus, bet dar nėra parengęs ieškinio, nesurinkęs papildomų įrodymų. Tais atvejais, kai ieškovas numano apie galimą jo teisių pažeidimą, nežino visos faktinės situacijos, jis nėra pasirinkęs pažeistų teisių gynybos būdų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra negalimas.

15Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog būsimu ieškiniu galimai prašant pripažinti teisę įgyti ne aukciono būdu valstybinės žemės sklypus, esančius dabartinėje sodininkų bendrijos teritorijoje, kurių suteikimo pagrindas kiekvienam iš pareiškėjų, dėstant prašyme faktines aplinkybes, nėra nurodomas, o pateiktos valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo terminas yra iki 1999 m. balandžio 4 d. Kaip minėta, nesant konkretaus nurodyto ieškinio dalyko ir pagrindo, spręsti, kad ieškovų būsimų reikalavimų įvykdymas nebus užtikrintas, nėra pagrindo, todėl teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis vien tik prielaidomis ir spėjimais. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, išlieka nemaža tikimybė, jog nepagrįstai bus suvaržytos kitų asmenų teisės, o pareiškėjų būsimų reikalavimų įvykdymas nebus užtikrintas.

16Remiantis išdėstytu, daroma išvada, kad pareiškėjai visiškai nepagrindė ypatingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skubos, t. y. būtinybės jas taikyti dar nepareiškus ieškinio, nors iš esmės prašant tokio pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonės būsimo ieškinio pagrindas turi būti pakankamai aiškus. Iš prašymo turinio taip pat neaišku, koks bus ieškinio pagrindas ir koks konkretus bus ieškinio dalykas (atitinkamai ir neaiški mokėtino žyminio mokesčio suma, nes už tokį prašymą mokamas 50 proc. žyminis mokestis).

17Pažymėtina ir tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas 2017 m. lapkričio 2 d. Jame taip pat nurodyta, jog ieškinys teismui bus pateiktas per įmanomai trumpiausią laikotarpį. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio nustatomas ne ilgesnis kaip keturiolikos dienų terminas, per kurį turi būti pareikštas ieškinys (CPK 147 str. 3 d.). Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog toks ieškinys nėra pareikštas nuo 2017 m. lapkričio 2 d. nei Kauno apygardos, nei kuriame kitame Lietuvos teisme, todėl toks pareiškėjų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio yra abejotinas, nes siekdami apginti savo teises, pareiškėjai turėjo ilgesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį ieškiniui pareikšti, tačiau to nepadarė (CPK 179 str. 3 d.).

18Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog pareiškėjų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl teismas jo netenkina.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsniu, 151 straipsniu, teismas,

Nutarė

20Netenkinti pareiškėjų K. A., N. M., B. V. K., J. U., I. S., R. M., V. Č., E. K., S. K., D. B., M. G., A. T.,T. G., A. G., J. B., J. L., D. B., D. Š., R. A., R. P., M. B., N. G., N. E., G. P., Z. B., K. M., L. M., V. D., T. J., K. R., I. J., A. B., F. Z., V. A., A. K., A. G., D. V., R. C., L. A., K. M., R. S., N. L., A. Š., A. Š., P. J., V. B., V. D., S. R., Z. F., A. R., C. G., T. M., V. L., V. L., P. L., R. V., K. K., N. D., R. K., J. G., K. K., V. S., S. J., R. S., A. J., V. Č., L. Ž., A. P., V. B., D. Š., A. B., A. K., O. L., B. K., R. D., A. B., S. M., A. V., I. Š., D. B., O. P., N. M., R. S., M. S., R. K., S. B., V. B., L. T., A. T., Z. P., G. P., V. S., R. D., L. B., M. O., A. J., D. M., M. J., Ž. J. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų K. A., N. M., B. V. K.,... 3. Pareiškėjai 2017 m. lapkričio 2 d. kreipėsi į teismą, prašydami taikyti... 4. Pareikštą pašymą grindžia tuo, jog pareiškėjai yra sodininkų bendrijos... 5. Pareiškėjų nuomone, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes... 6. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi prašymą atsisakė... 7. Prašymas netenkinamas.... 8. Prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjami nedelsiant,... 9. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali... 10. Taigi, vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, tokiame prašyme turi būti... 11. Šiuo atveju teismui pareikštame prašyme pareiškėjų nurodyta priežastis,... 12. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos... 13. Vertinant pareiškėjo įrodinėjamą laikinųjų apsaugos priemonių iki... 14. Pažymėtina, kad iš pareiškėjų suformuluoto prašymo turinio net nėra... 15. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog būsimu ieškiniu galimai prašant... 16. Remiantis išdėstytu, daroma išvada, kad pareiškėjai visiškai nepagrindė... 17. Pažymėtina ir tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 18. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsniu,... 20. Netenkinti pareiškėjų K. A., N. M., B. V. K., J. U., I. S., R. M., V. Č.,... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...