Byla 2-37-732/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, VĮ Turto bankas

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. B.,

4suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovei Virginijai

5Žalienei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos R. B. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Molėtų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, VĮ Turto bankas,

Nustatė

7pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti faktą, kad ji įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6.54 kv.m. ploto, kurio unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( - ). Nurodė, kad 2007-12-04 mirus motinai A. M., paveldėjimo teisės liudijimu įgijo butą, esantį ( - ). Sandėliukas buvo priklausinys prie buto. Nuo to momento, kai įgijo butą nuosavybės teise įgijo ir sandėliuką, kuriuo iki šiol naudojasi kaip savu. Paaiškino, kad pastatai yra daugiabučių namų kieme, jų valdymas yra akivaizdus visiems aplinkiniams asmenims. Pareiškėja yra sąžininga pastatų įgijėja ir valdytoja, nes pradėjusi valdyti, turėjo pagrindą vertinti, kad niekas kitas neturi daugiau teisių į šiuos statinius. Jai nuolatos valdant ūkinį pastatą kaip savo, nebuvo pareikšta jokių pretenzijų ar reikalavimų į jį. Nuo 2007 metų iki dabar pareiškėjai nebuvo žinoma ir nėra žinoma jokių kliūčių, trukdančių įgyti sandėliuką nuosavybėn įgyjamąja senatimi. Sandėliuko naudojimą apsunkino tai, kad inventorizavus butą, sandėliukas inventorizuotas nebuvo. Pareiškėja dalies ūkinio pastato teisinės registracijos dokumentų nesutvarkė. Ūkiniam pastatui (sandėliukui) yra sudaryta kadastrinių matavimo byla, kurioje matyti kokią ūkinio pastato dalį pareiškėja valdo. Turėdami kadastrinių matavimų bylą pareiškėjai kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto - ūkinio pastato kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą bei įregistruoti daiktines teises - nuosavybės teisę į šį pastatą, tačiau gavo sprendimą, kad prašymas negali būti patenkinamas, nes turi būti pateikti statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Be to, ji neturi sandėliuko įgijimo patvirtinančių dokumentų, todėl niekaip negali realizuoti savo teisių - įregistruoti daiktą ir daiktines teises, nors faktiškai ir nepertraukiamai naudojasi šiuo turtu. Nurodė, kad yra visos įstatymo reikalaujamos sąlygos nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti.

8Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su pareiškimu ir jame pareikštais reikalavimais dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pilnai sutiko (b. l. 27).

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepimu su pareiškimu dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo nesutiko (b. l. 36-37). Nurodė, kad pareiškėja ūkinio pastato dalį, esančią ( - ), valdo nuo 2007 m., t.y. trumpiau nei dešimt metų, todėl negali įgyti nuosavybės teisės į minimą nekilnojamąjį turtą pagal įgyjamąją senatį. Prašė bylą nagrinėti VMI prie FM atstovui nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Molėtų skyrius atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos nurodytas pastatas yra valstybinėje žemėje, nesuformuotame žemės sklype. Teismui patenkinus pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, pareiškėja galės Molėtų skyriui teikti žemėtvarkos planavimo dokumentą, kuriuo vadovaujantis pareiškėjai bus galimybė sudaryti valstybinės žemės nuomos arba pirkimo sutartį (b. l. 42-44).

11Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad pagal LR CK 95 str., galiojusį iki 1994-05-17 įstatymu padarytų pakeitimų, buvo pripažįstama tik viena viešosios nuosavybės forma - valstybės nuosavybė. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad valstybė teisės aktų nustatyta tvarka buvo perdavusi Molėtų rajono savivaldybei ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), ar kad šiame pastate esančios pagalbinės paskirties patalpos galėjo būti privatizuojamos kartu su gyvenamosiomis patalpomis kaip jų priklausinys pagal LR Butų privatizavimo įstatymo, LR Vyriausybės 1991-07-31 nutarimo Nr.309 "Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos" nuostatas. Iš pateiktų rašytinių įrodymų šioje byloje akivaizdu, kad minimas ūkinis pastatas teisės norminių aktų nustatyta tvarka nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre. Dėl to, atsižvelgiant į šio pastato statybos metus (1969 m.), teigtina, jog šis pastatas taip pat galėjo būti priskirtas visuomeniniam ar valstybiniam butų fondui, kurį pagal teisinį reglamentavimą sudarė valstybinis turtas, kurį valdė Miestų ir rajonų tarybos ir į kurį pagal LR CK 4.69 str. 3 d. įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė. Be to, kadangi byloje nėra pateikta duomenų apie minėto pastato statybos teisėtumą, tai leidžia daryti išvadą, kad šis turtas buvo sukurtas nesilaikant teisės norminių aktų reikalavimų. Tokiu atveju statiniai ir daiktinės teisės į juos gali būti įregistruojami tik suinteresuoto asmens inicijuojamų viešojo administravimo procedūrų metu priimtų individualių teisės aktų pagrindu. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad minėto objekto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai ir teisėtai (b. l. 47-49).

12Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 71).

13Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovė paaiškino, kad dauguma daugiabučių namų, esančių Inturkės gatvėje, Molėtuose, butų savininkų įgyjamosios senaties būdu yra įteisinę nuosavybės teisę į analogiškus sandėliukus. Pateikė 1992-03-17 buto, esančio ( - ) g. (tuo metu gatvė vadinosi ( - )) ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties nuorašą, kuriame nurodyta, kad butas parduotas su priklausiniais - ūkiniais pastatais: sandėliuku bei 8,9 (R-8) kv. m. rūsiu. Iš inventorizacinės namo, esančio ( - ), medžiagos taipogi matyti, kad prie namo priskirtas ne tik rūsys, bet ir ūkinis pastatas. Jis buvo funkcine paskirtimi susijęs su butais, nes bute nebuvo galima laikyti apkūrenimui skirtų medžiagų, joms laikyti buvo skirti sandėliukai. Kadangi butas įgytas teisėtai, teisėtai įgyti ir priklausiniai, vadinasi, ir ginčo sandėliukas. Valstybė šiuo turtu nesirūpino. Molėtų rajono savivaldybės administracija laikosi nuomonės, kad ūkinių pastatų statyba vyko laikantis reikalavimų, teisėtai, tačiau sandėliukai buvo neinventorizuoti.

14Pareiškimas tenkintinas.

15Bylos duomenimis, 1992-03-17 pagal pirkimo pardavimo sutartį pareiškėjos motina A. M. įgijo butą su rūsiu, pažymėtu R-8, esantį ( - ). Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, šiam butui naudojama ūkinio pastato dalis 5I1p, 6.54 m2 ploto, 15 m3 tūrio, unikalus Nr. ( - ) (b. l. 19-23). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad pareiškėja yra šio buto savininkė (b.l. 7). VĮ Registrų centro Utenos filialo kadastro duomenų tvarkymo grupė 2013-10-28 sprendimu atmetė R. B. prašymą įrašyti ūkinio pastato Nr. ( - ) kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nurodžiusi, kad nepateiktas teismo sprendimas dėl nuosavybės teisės į statinius įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo (b.l. 14). VĮ Registrų centro Utenos filialas 2013-11-05 sprendimu atmetė R. B. prašymą įregistruoti jos nuosavybės teises į dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 5I1p, esančio ( - ), nes šis ūkinis pastatas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis daiktas (b.l. 15).

16CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Šios, t. y. trečiosios, rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Panaši nuostata buvo įtvirtinta ir 1964 m. CK 153 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią priklausinį, t. y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, bylos Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2008; kt.).

18Iš pastato, esančio ( - ), nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad butas adresu ( - ), naudojasi dalimi šio ūkinio pastato, kurios plotas 6,54 kv. m. (b.l. 23). VĮ Registrų centro išrašas, pastato inventorinės žinios patvirtina, kad šis namas buvo pastatytas įrengus apšildymą krosnimi. Pastarąją aplinkybę patvirtino ir pareiškėja, ir Molėtų rajono savivaldybės administracija. Iš jų parodymų matyti, kad ūkinis pastatas, kurio po atitinkamą dalį buvo skirta daugiabučio namo, esančio ( - ), butų gyventojams, buvo pastatytas su konkrečia tiksline paskirtimi - jis turėjo užtikrinti namo gyventojams galimybę netoliese namo laikyti butų apšildymui skirtą kurą. Namo gyventojai atitinkamas ūkinio pastato dalis, vadinamas sandėliukais, taip ir naudojo. Sprendžiant iš funkcinės sandėliukų paskirties bei jų įvardijimo kaip pagalbinių pastatų, jų faktinio naudojimo kurui laikyti, taigi tarnavimo pagrindiniam daiktui - butams, darytina išvada, kad aukščiau minimas ūkinis pastatas buvo namo, esančio Inturkės g., priklausinys, o atitinkamos šio ūkinio pastato dalys, vadinamos sandėliukais, atitinkamų butų priklausiniais. Tai įrodo ir 1992-03-17 buto pirkimo-pardavimo sutartis, Gyvenamojo namo, namo dalies, buto įkainojimo aktas Nr. 89, pastato inventorinės žinios. Atsižvelgiant į tai, kad sandėliukas buvo šio buto, esančio ( - ), priklausinys, jį turėjo ištikti pagrindinio daikto (buto) likimas. Taigi valstybė, parduodama butą, perleido ir teisę į šio buto priklausinį (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-626-160/2012). Kadangi laikytina, kad nuosavybės teisė į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,54 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), įgyta buto ( - ), pirkimo - pardavimo privatizuojant butą sutartimi, ją įgijo ir pareiškėjos motina – A. M., nusipirkusi aukščiau nurodytą butą. Jai 2007-12-04 mirus, pareiškėja paveldėjo minėtą butą su priklausiniais, kuriais naudojasi iki šiol.

19Pažymėtina, kad remiantis CK 4.71 str. 2 d. ir 5.1 str., daikto valdymui perėjus iš palikėjos A. M. jai (pareiškėjai), kaip įpėdinei, ji laikytina asmeniu, valdžiusiu daiktą nuo 1992 metų, todėl, pareiškėja yra sąžininga ir teisėta valdytoja.

20LR CK 4.47 str. nustato nuosavybės teisės įgijimo būdus. Kaip matyti iš minėtos normos, vienas iš savarankiškų ir pirminių nuosavybės teisės įgijimo būdų yra įgyjamoji senatis (LR CK 4.47 str. 11 p.). Tačiau šiuo pagrindu nuosavybės teisė negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens vardu registruotus daiktus (LR CK 4.69 str. 3 d.). Tam, kad daiktą pripažinti valstybės ar savivaldybės nuosavybe, jis neprivalo viešame registre būti įregistruotas kaip valstybės ar savivaldybės nuosavybė. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, privalo patikrinti, ar daiktas, į kurį pretenduoja asmuo, nepriklauso valstybei ar savivaldybei, nepriklausomai nuo tokio daikto registracijos buvimo viešame registre fakto. Atsižvelgiant į tai, kad sandėliukas buvo pastatytas su konkrečia funkcine paskirtimi – tarnauti daugiabučiam namui, jis turėjo būti privatizuojamas, t.y. perkamas iš valstybės, kartu su pagrindiniu daiktu - butu. Taip ir buvo nagrinėjamu atveju. Vadinasi, sandėliukas - tai viešoji nuosavybė, o tai yra pagrindas išvadai, kad pareiškėja neturi teisės įgyti nuosavybės teisės į jo prašomą sandėliuką pagal įgyjamąją senatį (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-608-611/2011), tačiau, kaip jau nurodyta aukščiau, jai pripažintina nuosavybės teisė į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,54 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), kaip į buto, esančio ( - ), priklausinį.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270 str., teismas

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23Pripažinti pareiškėjos R. B., a.k. ( - ), nuosavybės teises į ūkinio pastato dalį, plane pažymėto 5I1p, 6,54 m2 ploto, unikalus Nr. ( - ), kurio registro Nr. 90/20968, esančio ( - ).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,... 2. sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai R. B.,... 4. suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovei... 5. Žalienei,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 7. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti faktą, kad ji įgijo... 8. Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų... 10. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 11. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą prašė... 12. Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 13. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Molėtų rajono savivaldybės... 14. Pareiškimas tenkintinas.... 15. Bylos duomenimis, 1992-03-17 pagal pirkimo pardavimo sutartį pareiškėjos... 16. CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 18. Iš pastato, esančio ( - ), nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų... 19. Pažymėtina, kad remiantis CK 4.71 str. 2 d. ir 5.1 str., daikto valdymui... 20. LR CK 4.47 str. nustato nuosavybės teisės įgijimo būdus. Kaip matyti iš... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270 str., teismas... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. Pripažinti pareiškėjos R. B., a.k. ( - ), nuosavybės teises į ūkinio... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...