Byla 2-293-772/2017
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje K. V

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant trečiojo asmens atstovui adv. G. Žičkui, neatvykus ieškovo atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir atsakovo atstovui, teismo šaukimas įteiktas ir viešo skelbimo būdu,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau – TPDB) ieškinį atsakovui UAB „Rebel Finance group“ dėl nuostolių atlyginimo regreso teise ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje K. V..

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Rebel Finance Group“ priteisti 563,70 Eur nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 20,00 Eur žyminį mokestį bei 228,80 Eur dokumentų vertimo į valstybinę kalbą išlaidas.

7Ieškovas ieškinyje nurodė (1-3 b.l.), kad 2013-05-29 Vokietijoje dėl K. V., vairavusio transporto priemonę DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala Ispanijoje nuolat gyvenančiam asmeniui.

8K. V. buvo samdomas atsakovo ir minėtas eismo įvykis įvyko einant darbines pareigas.

9Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatos.

10Kadangi:

11- eismo įvykio metu nukentėjęs asmuo yra Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybėje narėje (šiuo atveju - Ispanijoje) reziduojantis asmuo,

12- eismo įvykis įvyko Vokietijoje, kuri nėra nukentėjusiojo asmens buveinės vieta ir kurios nacionalinis draudikų biuras yra žaliosios kortelės sistemos narys,

13- eismo įvykio kaltininko transporto priemonė registruota kitoje ES valstybėje narėje (šiuo atveju - Lietuvoje), nei ta, kurioje yra nukentėjusio asmens buveinės vieta,

14aukščiau minėto eismo įvykio metu padarytos žalos administravimui yra taikytinos 2009-09-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2009/103/EC dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (kodifikuota redakcija) (toliau - Direktyva), nuostatos, įgyvendintos TPVCAPDĮ 1 str. 11 d.

15Minėtoji Direktyva suteikia galimybę nukentėjusiems asmenims kreiptis į savo valstybių Žalų atlyginimo institucijas dėl patirtų nuostolių eismo įvykiuose, kurie įvyko ne toje valstybėje, kurioje nuolat reziduoja žalą patyrusi šalis, ir kurie buvo sukelti transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra kurioje nors kitoje ES valstybėje narėje. Šias nuostatas į savo teisės aktus buvo įpareigotos perkelti visos naujosios ES narės iki įstojimo į ES.

16Pažymėtina, jog tiek Ispanija (kurioje yra minėtame eismo įvykyje nukentėjusio asmens buveinė), tiek Lietuva (kurios registracijos numerio ženklą turėjo įvykį sukėlusi transporto priemonė), kaip ES valstybės narės, minėtas nuostatas perkėlė į savo nacionalinius transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus.

17Tokio Direktyvos nuostatų perkėlimo į Ispanijos nacionalinę teisę pasekmė - Ispanijos nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta teisė joje nuolat reziduojantiems asmenims (patyrusiems žalą kitose valstybėse įvykusių eismo įvykių metu), nesikreipiant dėl žalos atlyginimo į už eismo įvykį atsakingą asmenį, ar į eismo įvykio valstybės (šiuo atveju - Vokietijos) nacionalinį draudikų biurą, grįžti į Ispaniją ir dėl eismo įvykyje patirtos žalos atlyginimo kreiptis Ispanijos Garantinį fondą (FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL).

18Tuo tarpu Direktyvos nuostatų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę pasekmė yra ta, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, kuriam pavesta vykdyti Žalų atlyginimo institucijos ir Garantinio fondo funkcijas Lietuvoje, privalėjo pasirašyti su kitomis ES valstybių narių (tame tarpe ir su Ispanijos) Žalų atlyginimo institucijomis sutartis (Sutartis tarp Žalų atlyginimo institucijų ir Garantinių fondų/Agreement between Compensation bodies and Guarantie funds (toliau - Sutartis)), kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, bei vykdyti visas Sutartyje įtvirtintas ir visoms ES valstybių narių Žalų atlyginimo institucijoms privalomas nuostatas - atsiskaityti už bet kokius kitų valstybių narių Žalų atlyginimo institucijų atliktus mokėjimus (Direktyvos 7 str.) dėl eismo įvykių, kuriuos sukėlė Lietuvoje registruotos transporto priemonės.

19Kadangi šiuo atveju nukentėjęs asmuo nuolat gyvena Ispanijoje ir eismo įvykis buvo sukeltas transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvoje, todėl pastarasis, pasinaudodamas Direktyvos suteiktomis teisėmis, dėl minėto eismo įvykio metu patirtos žalos administravimo bei atlyginimo kreipėsi į kompetentingą spręsti šiuos klausimus Ispanijos Garantinį Fondą. Pastarasis nustatė ir atlygino nukentėjusiam asmeniui eismo įvykio metu patirtą žalą.

20Ispanijos Garantinis Fondas, vadovaudamasis aukščiau minėtų Direktyvos bei Sutarties nuostatomis pareiškė ieškovui, kaip Žalų atlyginimo institucijos ir Garantinio fondo funkcijas Lietuvoje atliekančiam subjektui, 563,70 Eur reikalavimą, kurį sudarė nukentėjusiajam kaip žalos atlyginimas išmokėta suma - 363,70 Eur ir žalos administravimo mokestis - 200,00 Eur, apskaičiuotas vadovaujantis Sutarties 8.3 punktu. Tuo tarpu ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p. ir Sutarties 8.6 punktu, apmokėjo Ispanijos Garantinio fondo pateiktame ir rašytiniais įrodymais, akivaizdžiai patvirtinančiais nukentėjusiojo asmens patirtos žalos dydį, pagrįstame reikalavime nurodytą sumą.

21Ieškovas, sumokėjęs Ispanijos garantiniam fondui reikalaujamą sumą, patyrė 563,70 Eur dydžio žalą.

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.264 str., 6.280 str. bei TPVCAPDĮ 4 str. 2 d., 17 str. 1 d. 1 p., 23 str. 1 d., ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį (šiuo atveju - į UAB „Rebel Finance Group“).

23Iki šio ieškinio teismui pateikimo dienos atsakovas reikalaujamos sumos ieškovui nesumokėjo.

24Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str., 10 str. 1 d., 17 str., 23 str., 41 str. 3 ir 8 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.44 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.249 str. 4 d., 6.263 str., 6.264 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 130 str. 1 d., 235 str. 6 d., ieškovas teismo prašė:

251. Priteisti iš atsakovo 563,70 Eur nuostolių atlyginimui;

262. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 20,00 Eur žyminį mokestį, bei 228,80 Eur už pateikiamų priedų vertimą į valstybinę kalbą;

273. Priteisti iš atsakovo šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė rašytiniais įrodymais.

29Trečiajam asmeniui pateikus teismui į bylą atsiliepimą su savo nuomonę, ieškovas pateikė ir papildomus motyvus dėl minėto procesinio dokumento (139-141 b.l.).

30Šiame procesiniame dokumente ieškovas nurodė, kad su K. V. nuomone, jog ieškinio pareiškimo momentu buvo pasibaigęs 3 metų ieškinio senaties terminas nesutinka.

31Priešingai negu teigia K. V., Biuro reikalavimas yra regresinis, o atsakovą ir Biurą sieja iš delikto kylantys santykiai, kuriems taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.125 straipsnio 8 dalis, 1.127 straipsnio 4 dalis).

32Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) formuojamoje teismų praktikoje (LAT 2012-05-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2012; LAT Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-34-1).

33CK 1.127 straipsnio 4 dalis numato, kad iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento.

34Sutinkamai su Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 1 ir 5 dalies nuostatomis, Biuras moka draudimo išmoką kitoje užsienio valstybėje narėje neapdrausta, Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemone padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės garantiniam fondui.

35Ši TPVCAPDĮ norma aiškiai nurodo, kad Biuras išmoką privalo mokėti ne nukentėjusiems asmenims (skirtingai nuo tų atvejį, kai eismo įvykis įvyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Biuras išmoką moka tiesiogiai arba per savo narius - draudimo įmones, vykdančias transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą), bet žalą atlyginusiam kitos valstybės garantiniam fondui.

36Taigi, pagrindinė prievolė, kurią įvykdžius Biuras įgyja teisę pareikšti regresinį reikalavimą (TPVCAPDĮ 23 straipsnis), yra būtent Biuro pareiga sumokėti draudimo išmoką kitos valstybės garantiniam fondui.

37Byloje nagrinėjamu atveju, savo pareigą Biuras įvykdė 2015-01-29 - patenkindamas Ispanijos garantinio fondo 563,70 Eur reikalavimą.

38Tuo tarpu, ieškinys teismui buvo išsiųstas 2016-09-23, t. y. nepraleidus 3 metų ieškinio senaties termino.

39Atkreiptinas dėmesys, kad Biuro pozicija ieškinio senaties taikymo klausimu atitinka teismų suformuotas teisės aiškinimo taisykles analogiškoje byloje (Vilniaus apygardos teismo 2012-10-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2154-640/2012) ir pagal teisinio santykio prigimtį analogiškose bylose (Panevėžio apygardos teismo 2015-10-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-713-212/2015; Panevėžio apygardos teismo 2015-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-703-227/2015; Panevėžio apygardos teismo 2015-07-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-471-252/2015; Kauno apygardos teismo 2014-04-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A- 698-273/2014; Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A- 2117-555/2013; Klaipėdos apygardos teismo 2012-11-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A- 1471-253/2012; Kauno apygardos teismo 2013-07-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-963- 230/2013; Kauno apygardos teismo 2013-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1134- 259/2013; Kauno apygardos teismo 2013-05-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1203- 343/2013; Panevėžio apygardos teismo 2013-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-244- 280/2013; LAT2012-11-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2012).

40Ieškovas 2016-11-21 pateikė teismui prašymą bylą teismo posėdyje nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Teismas, posėdžio metu išklausęs trečiojo asmens atstovo nuomonę, nusprendė tenkinti šį ieškovo prašymą ir bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

41Atsakovas UAB „Rebel Finance Group“ nepateikė teismui atsiliepimo į ieškovo ieškinį ir nenurodė savo atsikirtimų. Atsakovui procesiniai dokumentai du kartus buvo išsiųsti buveinės adresu (CPK 123 str. 4d.), o taip pat papildomai apie teismo posėdį jis buvo informuotas ir viešu skelbimu (CPK 130 str.). Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismas išklausęs trečiojo asmens nuomonė, nusprendė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.

42Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje K. V. pateikė teismui į bylą atsiliepimą (128-130 b.l.), kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad jis vairavo transporto priemonę DAF FA 75CF.320, v. n. ( - ) kuri, jo manymu, buvo apdrausta kaip tai numato transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybė privalomojo draudimo įstatymas (toliau - TPVCAPDĮ). Vairuojant šią transporto priemonę ir įvykus 2013-05-29 ir 2013-06-02 eismo įvykiams, Trečiasis asmuo abu kartus pateikė draudimo polisą Nr. ( - ), kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo suklastotas. Tai lėmė, kad Trečiojo asmens vairuota transporto priemonė 2013-06-02 eismo įvykio metu nebuvo apdrausta pagal TPVCAPDĮ.

43TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. numatyta, kad biuras (Ieškovas) turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymo asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėti sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

44Atsižvelgiant į tai, kad prievolė apdrausti transporto priemonę yra keliama jos savininkui (TPVCAPDĮ 4 str. 1 d., 41 str. 3 ir 8 d.), Ieškinys reiškiamas Atsakovui, kaip asmeniui, neįvykdžiusiam pareigos sudaryti draudimo sutartį. Mano, kad tik tokia bylos šalių procesinė padėtis atitinka teisingumo bei sąžiningumo principus, kadangi Ieškovo patirtų išlaidų atlyginimas iš Trečiojo asmens būtų nepagrįstas - pastarasis buvo įsitikinęs, kad vairuoja transporto priemonę, kuri yra apdrausta, kadangi darbdavys (Atsakovas) jam perdavė draudimo polisą, kuriuo jis ir naudojosi reikiamoje situacijoje, t. y. pateikė jį eismo įvykio metu. Tai, kad vėliau paaiškėjo, jog draudimo polisas yra suklastotas, Trečiojo asmens atsakomybės klausimui neturi būti reikšminga, kadangi jis neturi nei galimybių, nei pareigos tikrinti draudimo poliso tikrumą (teisėtumą). Trečiojo asmens atsakomybė dėl 2013-05-29 eismo įvykio negali kilti ne tik pagal CK 1.5 str. įtvirtintus principus, bet ir pagal CK 6.248 straipsnio 4 dalį, 6.253 straipsnio 5 dalį, 6.282 straipsnį, kadangi Atsakovas, neįvykdydamas TPVCAPDĮ 4 str. 1 d. įtvirtintos pareigos apdrausti transporto priemonę, prisiėmė riziką dėl žalos atsiradimo.

45Taigi, su Ieškiniu būtų galima sutikti, tačiau šiuo atveju yra praleistas jo senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškinio tenkinimas gali lemti atskirą civilinę bylą dėl žalos priteisimo iš Trečiojo asmens Atsakovo naudai, teismo prašė taikyti ieškinio senatį.

46CK 1.124 str. nustatyta, kad ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šiuo atveju aktuali CK 1.125 str. 8 d., kadangi ji nustato, jog sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos.

47CK 1.127 str. 1 d. nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šiuo atveju teisė į Ieškinį atsirado 2013-05-29, kadangi būtent tada padaryta žala trečiajam asmeniui, t. y. R. F. G. C.. Tiek Ispanijos Garantinis Fondas, tiek Ieškovas yra perėmę šio trečiojo asmens (R. F. G. C.) reikalavimo teisę į už žalą atsakingą asmenį subrogacijos pagrindu. Nei Ispanijos Garantiniam Fondui, nei Ieškovui atlyginus nuostolius dėl 2013-05-29 eismo įvykio, prievolė, kylanti iš šio eismo įvykio, nesibaigė. Subrogacijos tikslas yra įtvirtinti įstatymo nustatytos bendrosios taisyklės išimtį, kad prievolės įvykdymas lemia jos pasibaigimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2006). Ispanijos Garantinis Fondas, kaip ir Ieškovas, padengdami 2013-05-29 eismo įvykio žalą, veikė remdamiesi tokiomis įstatymo nuostatomis, kokios įtvirtintos TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 punkte, kadangi visoje Europos Sąjungoje transporto priemonių draudikų biurų veikla (taip pat kone visas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomas draudimas) reglamentuota direktyvomis, nurodytomis TPVCAPDĮ įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų sąraše.

48TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 punktas yra neatsiejamai susijęs su TPVCAPDĮ 23 str. 1 d., kuriuo ir grindžiamas Ieškinys. TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. nustatyta, kad transporto priemonių draudikų biuras turi teisę prašyti grąžinti draudimo išmoką iš už žalą atsakingo asmens, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

49Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad reikalavimas, keliamas TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. pagrindu, yra subrogacinis reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2008). Šios nuostatos laikomasi ir vėlesnėse apygardos teismų bylose (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-373-510/2009; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-661- 115/2009; Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-136-124/2012). Dėl to, Ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo 2013-05-29. Atsižvelgiant į tai, kad subrogacija ieškinio senaties terminų neįtakoja (CK 1.128 str.), Ieškinio senaties terminas laikytinas suėjusiu 2016-05-29. Kadangi ieškinys pateiktas 2016-09-22, trečiasis asmuo reikalauja taikyti ieškinio senaties termino praleidimo pasekmes (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

50Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, trečiasis asmuo teismo prašė:

511. Ieškovo LR transporto priemonių draudikų biuro, j. a. k. 125709291, ieškinį atmesti.

522. Trečiojo asmens K. V., a. k. ( - ) naudai iš ieškovo LR transporto priemonių draudikų biuro priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

53Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas jau pripažino, kad ieškovas nėra praleidęs ieškinio senaties kreipdamasis į teismą, todėl nurodė, jog sprendimą byloje teismas gali priimti savo nuožiūra.

54Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

55Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2013-05-29 Vokietijoje dėl K. V., vairavusio transporto priemonę DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala Ispanijoje nuolat gyvenančiam asmeniui (26 b.l.).

56Eismo įvykio valstybės – Ispanijos Garantinis fondas (FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL), sureguliavęs žalą ir išmokėjęs asmeniui eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą, pateikė transporto priemonės registracijos valstybės – LR transporto priemonių draudikų biurui, t. y. ieškovui, reikalavimą 563,70 Eur sumai (11-14 b.l.). Ieškovas, gavęs Ispanijos Garantinį fondą (FUNDO DE GARANTIA AUTOMOVEL) reikalavimą sumokėti pastarajam 563,70 Eur dėl 2013-05-29 Vokietijoje dėl K. V., vairavusio transporto priemonę DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), kaltės įvykusio eismo įvykio, kurio metu buvo padaryta žala Ispanijoje nuolat gyvenančiam asmeniui, padarytos žalos, ji patenkino visiškai sumokėdamas nurodytą pinigų sumą (88-89 b.l. ). 2015-04-16 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl 990,01 Eur (įskaitant ir eismo įvykio 2013-06-02 metu padarytą žalą) sumos sumokėjimo (90-91 b.l.).

57TPVCAPDĮ 4 str. 1 d. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už draudimo sutarties sudarymą TPVCAPDĮ 43 straipsnio nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas. Byloje nustatyta, kad UAB „Rebel Finance group“ vardu registruota transporto priemonė neturėjo transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kurią eismo įvykio metu, vairavo atsakovo darbuotojas K. V. (28 b.l.), todėl atsakovas laikytinas atsakingu už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sudarymą.

58Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 8, 9, 18 d. bei 6 str. 4, 6 d. transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje (t. y., transporto priemonių, registruotų Lietuvos Respublikoje), įprastinė privalomojo draudimo sutartis, kurią sudarius, gali būti išduodama žalioji kortelė, sudaroma tik įmonėse, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kurios yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės. Atsakovas UAB „Rebel Finance Group“ nenurodė, kodėl jo vardu registruota transporto priemonė nebuvo apdrausta valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Anot trečiojo asmens jam transporto priemonės valdytojas įteikė negaliojantį (suklastotą) draudimo polisą. Kadangi nei atsakovas, nei trečiasis asmuo nepateikė teismui jokių duomenų dėl transporto priemonės apdraudimo, todėl darytina išvada, jog tarptautinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas autoįvykio metu buvo negaliojantis. Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad transporto priemonė transporto priemonę DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), eismo įvykio dieną (2013-05-29) nebuvo apdrausta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl laikytina, kad draudimas dėl minėtos transporto priemonės, eismo įvykio metu negaliojo. Pripažintina, kad atsakovas, leisdamas trečiajam asmeniui vairuoti transporto priemonę be nurodyto draudimo apsaugos, veikė savo rizika. Atsakovui, kuris yra juridinis asmuo, keliami aukštesni elgesio standartai.

59Trečiojo asmens atsiliepimo nuoroda, kad jis kaip vairuotojas nėra kaltas dėl 2013-05-29 įvykusio eismo įvykio, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismo nevertintinas.

60TPVCAPD įstatymo 17straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad Biuro išmoka eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui mokama atsižvelgiant kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, bei vykdant visas Sutartyje įtvirtintas ir visoms ES valstybių narių Žalų atlyginimo institucijoms privalomas nuostatas - atsiskaityti už bet kokius kitų valstybių narių Žalų atlyginimo institucijų atliktus mokėjimus (Direktyvos 7 str.) dėl eismo įvykių, kuriuos sukėlė Lietuvoje registruotos transporto priemonės.

61Pažymėtina, kad eismo įvykio valstybės draudikas, eismo įvykių metu padarytas žalas administruoja savarankiškai, vadovaudamasis eismo įvykio šalyje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsakomybę, žalos dydžio nustatymą, nuostolių atlyginimą nukentėjusiems asmenims ir privalomąjį draudimą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savarankiškai nenustatinėja kitose valstybėse įvykusių eismo įvykių kaltininkų ar eismo įvykio metu padarytos žalos dydžio, o vadovaujasi tik eismo įvykio valstybės nacionalinio draudikų biuro pateikta informacija ir dokumentais. Nustatydamas atlygintinos žalos dydį, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras vadovavosi Ispanijos garantinio fondo pateiktais oficialiais žalos dydžio apskaičiavimais, kurie vertintini kaip turintys didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2d.), kuris žalą nustatė vadovaudamasis Ispanijoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsakomybę, žalos atlyginimą nukentėjusiems asmenims ir privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Iš ieškovo teismui pateiktų eismo įvykio metu nukentėjusio asmens duomenų, nustatyta, kokia jis patyrė žalą dėl 2013-05-29 eismo įvykio. Teismas neturi pagrindo abejoti šių įrodymų patikimumu. Atsakovas nepateikė į bylą jokių patikimų duomenų, patvirtinančių, jog eismo įvykio kaltininkas yra ne vilkiko vairuotojas K. V.. Atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, kuriam taikomi aukštesni elgesio standartai, ir abejodamas tuo, kad eismo įvykio kaltininkas yra ne jo darbuotojas K. V., turėjo būti aktyvus ir domėtis, dėl kieno kaltės eismo įvyko metu vairuojant transporto priemonę, nukentėjusiajam buvo padaryta žala, teikti argumentuotus paaiškinimus kompetentingoms Vokietijos institucijoms, tačiau to nepadarė. Šalių rungimosi procese principas lemia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Atsakovas turėjo galimybę pasinaudoti įrodinėjimo teise, t. y. aktyviai dalyvauti procese ir pats teikti užklausimus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms ir netgi nuo ieškovo pretenzijos pateikimo iki teismo sprendimo priėmimo tam turėjo pakankamai laiko, tačiau įrodinėjimo pareigas nevykdė, procese nedalyvavo.

62Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų dėl eismo įvykio, o ieškovas pateikė duomenis, kad pagal Ispanijos teisinį reglamentavimą, kai eismo įvykis, kuriame dalyvauja transporto priemonė, nors eismo įvykis įvyksta Vokietijoje, nukentėjusysis gali pateikti reikalavimą atlyginti žalą gyvenamosios vietos draudikui. Tik nukentėjusysis priima sprendimą ir jo negalima užginčyti, todėl korespondentas, gavęs reikalavimą atlyginti žalą, privalo išmokėti kompensaciją nukentėjusiajam ir negali jam (jai) nurodyti kreiptis į kitos junginio dalies draudiką.

63Taigi, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė DAF FA 75CF.320, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu ES, į bylą nepateikta jokių duomenų, kad dėl eismo įvykio metu egzistuoja nukentėjusiojo kaltė, atsakovas neatlygino neapdrausta transporto priemone padarytos žalos tiesiogiai nukentėjusiam asmeniui, nukentėjęs eismo įvykyje asmuo dėl žalos atlyginimo kreipėsi į Ispanijos draudiką ir žalos atlyginimą gavo būtent iš gyvenamosios vietos valstybės – Ispanijos draudiko (garantinio fondo), ieškovas, sumokėdamas Ispanijos draudikui jo reikalaujamą sumą, atlygino atsakovui priklausančia transporto priemone padarytą žalą bei su šios žalos administravimu susijusias išlaidas ir, remdamasis TPVCAPD įstatymo 17 ir 23 str. bei CK 6.263, 6.264 str., įgijo teisę reikalauti sumokėti minėtą sumą iš atsakovo.

64Teismas nesutinka su pradiniu trečiojo asmens argumentu dėl ieškinio senaties termino taikymo ieškovo pareikštam reikalavimui. Tačiau kadangi teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas savo nuomonę dėl šio teisinio argumento pakeitė, todėl teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako, o tik nurodo, kad sutinka su ieškovo pateiktu į bylą papildomu procesiniu dokumentu ir jam pritaria. Nagrinėjamu atveju Biuras, išmokėjęs Ispanijos draudikui reikalaujamą išmoką pagal TPVCAPDĮ 17 str. 5 d. ir 23 str. nuostatas, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą, kaip atsakingą už žalos padarymą asmenį. Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad šalis sieja draudimo teisiniai santykiai. Pagrindinis ieškinio dalykas yra susijęs su žalos atlyginimu regreso tvarka dėl deliktinių teisinių santykių. Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CPK 1.127 str. 4 d.). Regresinė prievolė yra nauja prievolė, kuri atsiranda asmeniui įvykdžius prievolę už atsakingą už žalą asmenį. Biuras, 2015-01-29, išmokėjęs 563,70 Eur išmokos sumą pagal Ispanijos draudiko reikalavimą ir taip įvykdęs savo pagrindinę prievolę, įgijo teisę reikšti regresinį reikalavimą atsakovui (TPVCAPDĮ 23 str. 5 d., CK 6.280 str.). Šiam reikalavimui taikytinas CK 1.125 str. 8 d. numatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kuris nagrinėjamu atveju nepraleistas, nes į teismą, kaip minėta, ieškovas kreipėsi 2016-09-26. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovas ieškinį dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka pateikė nepraleidęs trejų metų ieškinio senaties termino (CK 1.131 str. 1 d.).

65Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovo priteistina 563,70 Eur suma nuostolių atlyginimui.

66Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str.). Kadangi atsakovas yra juridinis asmuo, laiku neįvykdė prievolės atlyginti padarytą žalą, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 563,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

67Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 20,00 Eur žyminis mokestis (4 b.l.) ir 228,80 Eur išlaidos už vertimus į lietuvių kalbą (92 b.l.) (CPK 88 str., 93 str.).

68Iš atsakovo priteistinos 5,02 Eur teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės pajamas (pažyma byloje, Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d.).

69Dėl atskirosios nutarties priėmimo.

70Trečiasis asmuo 2016-11-07 teismui pateiktame atsiliepime teikė ir prašymą dėl dokumentų klastojimo priimti atskirąją teismo nutartį. Įstatymas suteikia teismui teisė priimti tokias nutartis, tačiau tik tuomet kai yra nustatomi akivaizdūs teisės pažeidimai ir asmenys juos padarę. Šioje byloje tokių teisės pažeidimų teismas nenustatė, o taip pat nei trečiasis asmuo, nei jo atstovas dalyvavęs teismo posėdyje leistinais įrodymais nepagrindė trečiojo asmens nurodyto teisės normos pažeidimo. Tokia teismo išvada seka išanalizavus visas bylos aplinkybes. Teismas įgyvendindamas teisingumą gali priimti atskirąją nutartį, tačiau tik tuomet kai teisėtumo pažeidimas yra siejamas tik su viešojo intereso apsauga. Pagrindinė teismo funkcija yra išspręsti individualų ginčą, o ne teisės pažeidimų prevencija, todėl jis negali atskirąja teismo nutartimi reaguoti į neesminius, neturinčius visuomeninės reikšmės teisės pažeidimus arba pažeidimus, susijusius su akivaizdžiai privačiais santykiais. Būtent šioje byloje ir buvo sprendžiamas privatus ginčas. Atskirąją nutartį teismas priima savo iniciatyva, o byloje dalyvaujantys asmenys neturi teisės reikalauti, kad teismas byloje priimtų atskirąją nutartį jų prašymu. Dėl to netenkintinas šis trečiojo asmens prašymas, nurodant, jog jis turi teise asmeniškai įstatymo nustatyta tvarka pats kreiptis į teisėsaugos įstaigas dėl jo manymu padarytos nusikalstamos veikos.

71Apibendrinant aukščiau paminėta, teismas nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Civilinėje byloje nereikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Civilinėje byloje klausimas, ar faktas įrodytas sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu: faktas gali būti pripažintas įrodytu, kai visuma įrodymų rodo, kad labiau tikėtina, kad tas faktas buvo, nei kad jo nebuvo (LAT nutartis 2003-01-29, civ. byl. Nr. 3k-3-98/2003).

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 straipsniais,

Nutarė

73Ieškovo ieškinį atsakovui tenkinti visiškai.

741. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, (į. k.125709291) iš atsakovo UAB ,,Rebel Finance Group“, (j. a. k. 302756985), 563,70 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt tris eurus 84 euro ct) nuostolių atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 563,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20,00 Eur (dvidešimti eurų) žyminio mokesčio, 228,80 Eur (du šimtus dvidešimt aštuonis eurus) išlaidų už vertimus į lietuvių kalbą.

752. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Rebel Finance Group“, (j. a. k. 302756985), 5,02 Eur (penkis eurus 02 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant trečiojo asmens atstovui adv. G. Žičkui, neatvykus ieškovo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Rebel Finance... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė (1-3 b.l.), kad 2013-05-29 Vokietijoje dėl K. V.,... 8. K. V. buvo samdomas atsakovo ir minėtas eismo įvykis įvyko einant darbines... 9. Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė DAF FA 75CF.320, valst.... 10. Kadangi:... 11. - eismo įvykio metu nukentėjęs asmuo yra Europos Sąjungos (toliau - ES)... 12. - eismo įvykis įvyko Vokietijoje, kuri nėra nukentėjusiojo asmens buveinės... 13. - eismo įvykio kaltininko transporto priemonė registruota kitoje ES... 14. aukščiau minėto eismo įvykio metu padarytos žalos administravimui yra... 15. Minėtoji Direktyva suteikia galimybę nukentėjusiems asmenims kreiptis į... 16. Pažymėtina, jog tiek Ispanija (kurioje yra minėtame eismo įvykyje... 17. Tokio Direktyvos nuostatų perkėlimo į Ispanijos nacionalinę teisę pasekmė... 18. Tuo tarpu Direktyvos nuostatų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę... 19. Kadangi šiuo atveju nukentėjęs asmuo nuolat gyvena Ispanijoje ir eismo... 20. Ispanijos Garantinis Fondas, vadovaudamasis aukščiau minėtų Direktyvos bei... 21. Ieškovas, sumokėjęs Ispanijos garantiniam fondui reikalaujamą sumą,... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.264 str., 6.280 str. bei... 23. Iki šio ieškinio teismui pateikimo dienos atsakovas reikalaujamos sumos... 24. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. 1. Priteisti iš atsakovo 563,70 Eur nuostolių atlyginimui;... 26. 2. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 20,00 Eur... 27. 3. Priteisti iš atsakovo šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos... 28. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė rašytiniais įrodymais.... 29. Trečiajam asmeniui pateikus teismui į bylą atsiliepimą su savo nuomonę,... 30. Šiame procesiniame dokumente ieškovas nurodė, kad su K. V. nuomone, jog... 31. Priešingai negu teigia K. V., Biuro reikalavimas yra regresinis, o atsakovą... 32. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT)... 33. CK 1.127 straipsnio 4 dalis numato, kad iš regresinių prievolių... 34. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės... 35. Ši TPVCAPDĮ norma aiškiai nurodo, kad Biuras išmoką privalo mokėti ne... 36. Taigi, pagrindinė prievolė, kurią įvykdžius Biuras įgyja teisę... 37. Byloje nagrinėjamu atveju, savo pareigą Biuras įvykdė 2015-01-29 -... 38. Tuo tarpu, ieškinys teismui buvo išsiųstas 2016-09-23, t. y. nepraleidus 3... 39. Atkreiptinas dėmesys, kad Biuro pozicija ieškinio senaties taikymo klausimu... 40. Ieškovas 2016-11-21 pateikė teismui prašymą bylą teismo posėdyje... 41. Atsakovas UAB „Rebel Finance Group“ nepateikė teismui atsiliepimo į... 42. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 43. TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. numatyta, kad biuras (Ieškovas) turi teisę reikalauti,... 44. Atsižvelgiant į tai, kad prievolė apdrausti transporto priemonę yra keliama... 45. Taigi, su Ieškiniu būtų galima sutikti, tačiau šiuo atveju yra praleistas... 46. CK 1.124 str. nustatyta, kad ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas... 47. CK 1.127 str. 1 d. nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 48. TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 punktas yra neatsiejamai susijęs su TPVCAPDĮ 23 str.... 49. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad reikalavimas, keliamas TPVCAPDĮ... 50. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, trečiasis asmuo teismo prašė:... 51. 1. Ieškovo LR transporto priemonių draudikų biuro, j. a. k. 125709291,... 52. 2. Trečiojo asmens K. V., a. k. ( - ) naudai iš ieškovo LR transporto... 53. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas jau pripažino, kad ieškovas... 54. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 55. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2013-05-29 Vokietijoje dėl K.... 56. Eismo įvykio valstybės – Ispanijos Garantinis fondas (FUNDO DE GARANTIA... 57. TPVCAPDĮ 4 str. 1 d. įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje... 58. Pagal TPVCAPDĮ 2 str. 8, 9, 18 d. bei 6 str. 4, 6 d. transporto priemonių,... 59. Trečiojo asmens atsiliepimo nuoroda, kad jis kaip vairuotojas nėra kaltas... 60. TPVCAPD įstatymo 17straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad Biuro išmoka eismo... 61. Pažymėtina, kad eismo įvykio valstybės draudikas, eismo įvykių metu... 62. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų dėl eismo įvykio, o ieškovas... 63. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikoje... 64. Teismas nesutinka su pradiniu trečiojo asmens argumentu dėl ieškinio... 65. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovo priteistina... 66. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 67. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi... 68. Iš atsakovo priteistinos 5,02 Eur teismo turėtos procesinių dokumentų... 69. Dėl atskirosios nutarties priėmimo. ... 70. Trečiasis asmuo 2016-11-07 teismui pateiktame atsiliepime teikė ir prašymą... 71. Apibendrinant aukščiau paminėta, teismas nurodo, kad šalys turi įrodyti... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 straipsniais,... 73. Ieškovo ieškinį atsakovui tenkinti visiškai.... 74. 1. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 75. 2. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Rebel Finance Group“, (j. a. k. 302756985),... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...