Byla 2-77-504/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 1649,58 Lt skolos, 1266,42Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį atsakovui V. O. K. ir

Nustatė

2Atsakovui V. O. K. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2007-03-13 UAB „G. F. ” su V. O. K. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-03-13 finansavimo sandorį Nr. 2, 2007-07-05 finansavimo sandorį Nr. 3, pagal ką ieškovė atsakovui suteikė 2036,80 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2009-04-05. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir 2009-10-07 atsakovo skola bendrovei sudarė 1649,58 Lt mokėtinų įmokų. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38str. 1d.). Pagal LR CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (LR CK 6.873str. 1d.), o jei paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (LR CK 6.874str. 2d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusi 1649,58 Lt skola priteistina ieškovo naudai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1266,42Lt delspinigių. Ieškovas nurodo, kad iš viso paskaičiavo 4221,39Lt delspinigių, tačiau juos gera valia sumažino iki 1266,42Lt. Nurodo, jog sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra prevencinio pobūdžio ir yra skirtas tik tam atvejui, jei bus netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį. Taip pat pažymi, kad analizuojant netesybų santykį su nuostoliais, reikia pasakyti, kad vartojimo kredito sutartyje (toliau tekste - Sutartis) numatytos netesybos yra išimtinės, t. y. bendrovė reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių, tokių kaip nuostoliai dėl negautų pajamų ir turėtų išlaidų. Taip pat pažymi, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tokia pozicija yra įtvirtinta 2007 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007. Be to, 2007 m. spalio 12 d. LAT išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 pašalino tam tikrus neaiškumus, kilusius netesybų instituto taikymo srityje. Šiame išaiškinime LAT suformulavo (apibendrino) keletą svarbių principų. LAT nurodė, kad sutartyje nustatytos netesybos negali būti mažinamos iki ieškovo įrodytų realių nuostolių dydžio: „sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <...> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas". Be to, Sutarties II dalyje: finansavimo sąlygos yra nustatyta delspinigių norma, su kuria atsakovas pasirašydamas sutartį buvo susipažinęs ir jai neprieštaravo.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo sandorius Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Šalys susitarė ir nustatė galutinius paskolos grąžinimo terminus.

7LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir LR CK 6.258str. 3d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose baudinės netesybos nenustatytos; netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius. Netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba, kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Be to, netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.). Kita vertus priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008m. rugpjūčio 25d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

9Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems teisės principams. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas (fizinis asmuo) ir kreditorius – (juridinis asmuo)), skolos dydį – 1649,58 Lt., kitus sulygtus mokėjimus (palūkanos, tvarkymo mokestis), laikytina, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir remiantis LR CK 1.5 str., ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento dydžio metinių palūkanų), sumažinant prašomą priteisti 1266,42Lt delspinigių sumą iki 168,86 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus atsakovui, jų įteikti nepavyko. Ieškovo prašymu buvo leista įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu. Dėl to ieškovas turėjo 221,37Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

12Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 66Lt žyminis mokestis (minimali žyminio mokesčio suma) (LR CPK 93 str.).

13Priteistina iš atsakovo 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

14Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

16Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš V. O. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt devynis litus 58 ct skolos, vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis litus 86 ct delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009 m. lapkričio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 37 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „G. F. “ (į.k. ( - ), a.s. ( - ) , AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100) naudai.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Priteisti iš V. O. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuonis litus 40 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Sweedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi... 2. Atsakovui V. O. K. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo... 3. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys... 4. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1266,42Lt delspinigių. Ieškovas... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal vartojimo sutarties finansavimo... 7. LR CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad CK 6.71-6.75... 9. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet... 10. Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už... 11. Teismui priėmus ieškinį ir išsiuntus jo bei pateiktų priedų nuorašus... 12. Priteistina iš atsakovo ieškovo naudai 66Lt žyminis mokestis (minimali... 13. Priteistina iš atsakovo 8,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 14. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 262, 285, 286 str. teismas... 16. Ieškovo UAB “G. F. ” ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš V. O. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) vieną tūkstantį šešis... 18. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 19. Priteisti iš V. O. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) aštuonis litus 40 ct... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas UAB “G. F. ” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...