Byla B2-1068-368/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei T. B. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei T. B. įmonei,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2014-09-17 gautas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei T. B. įmonei. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui siekia 16 277,07 Lt, atsakovės administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto valdymas“ arba UAB „Viresita“.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo T. B. įmonei tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

5ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

6Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

7Šiaulių apygardos teisme 2014-09-26 gautas T. B. įmonės vadovo T. B. pranešimas, ir jame nurodyta, kad įmonės veikla nuo 2010 m. sustabdyta. Pagal 2009-12-31 įmonės balansą įmonės turtas siekė 38 747 Lt, o pradelstos skolos kreditoriams sudarė 29 746,48 Lt. Minėta, kad ieškovė nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui siekia 16277,07 Lt.

8Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad T. B. įmonės pradelsti mokėjimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės.

9Kasacinis teismas išaiškino, kad, jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

10Aplinkybė, kad atsakovė ilgą laiką negali padengti pradelstų skolų kreditoriams, parodo įmonės faktinį nemokumą.

11Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė T. B. įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

12LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui, o vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

13Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2818/2011).

14Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų santykis), nei teritorinis kriterijus (įmonės buveinės, jos filialų ar darbuotojų gyvenamoji vieta), nei administratorių funkcijas realiai vykdančių fizinių asmenų darbo krūvis savaime nėra tie kriterijai, kurie lemia administratoriaus kandidatūros parinkimą, tačiau, atsižvelgdamas į savo pareigą paskirti administratorių, teismas, be kita ko, turi įvertinti paminėtų aplinkybių visumą ir nuspręsti, kuri kandidatūra galės geriausiai atlikti administratoriaus funkcijas konkrečioje bankroto byloje.

15Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo T. B. įmonės administratoriumi, teismas įvertina tą faktą, kad ieškovė pateikė teismui 2 bankroto administratorių kandidatūras.

16Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, be kita ko, turi būti įvertinta teikiamų kandidatūrų patirtis, kvalifikacija, darbo krūvis ir kiti kriterijai, galintys turėti įtakos įgyvendinant bankroto proceso tikslus.

17UAB „Viresita“ leidimas vykdyti procedūras išduotas 2009-06-22, įmonės darbuotojų adresas nurodytas Vilniuje, bendrovėje dirba 2 darbuotojai, įmonė šiuo metu vykdo 27 procedūras, 80 procedūrų yra baigta, 5 bylos panaikintos.

18UAB „Bankroto valdymas“ dirba 2 darbuotojai, kurių adresas nurodytas Vilniuje, leidimas vykdyti procedūras išduotas 2009-10-26. Šiuo metu įmonė vykdo 33 procedūras, baigė 49 procedūras, 8 bylos panaikintos.

19Teismas, įvertindamas UAB „Viresita“ mažesnį darbo krūvį ir įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, jog šio administratoriaus paskyrimas T. B. įmonės administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

20Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.).

21Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

23Iškelti bankroto bylą T. B. įmonei (įmonės kodas 145434123, buveinės adresas: Šiauliai, K. Kalinausko g. 47).

24Bankrutuojančios T. B. įmonės administratoriumi paskirti UAB „Viresita“ (įmonės kodas 301788663, adresas korespondencijai Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 4, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA091, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 150, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

25Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl T. B. įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

26Uždrausti T. B. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti T. B. įmonės turtą.

27Nustatyti terminą T. B. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

28Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

29Įpareigoti T. B. įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

30Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

31Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos T. B. įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

32Apie iškeltą T. B. įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

33Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2014-09-17 gautas ieškovės Valstybinės mokesčių... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo T. B. įmonei tenkintinas.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 6. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų... 7. Šiaulių apygardos teisme 2014-09-26 gautas T. B. įmonės vadovo T. B.... 8. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad T. B.... 9. Kasacinis teismas išaiškino, kad, jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais... 10. Aplinkybė, kad atsakovė ilgą laiką negali padengti pradelstų skolų... 11. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė T. B. įmonė yra... 12. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 13. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus... 14. Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų... 15. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo T. B. įmonės... 16. Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus... 17. UAB „Viresita“ leidimas vykdyti procedūras išduotas 2009-06-22, įmonės... 18. UAB „Bankroto valdymas“ dirba 2 darbuotojai, kurių adresas nurodytas... 19. Teismas, įvertindamas UAB „Viresita“ mažesnį darbo krūvį ir... 20. Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo... 21. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 23. Iškelti bankroto bylą T. B. įmonei (įmonės kodas 145434123, buveinės... 24. Bankrutuojančios T. B. įmonės administratoriumi paskirti UAB „Viresita“... 25. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl T. B.... 26. Uždrausti T. B. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki... 27. Nustatyti terminą T. B. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams... 28. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 29. Įpareigoti T. B. įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 30. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 31. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos T. B. įmonė įgyja... 32. Apie iškeltą T. B. įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo... 33. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...