Byla eI-5916-815/2015
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos UAB „Lit-invest“ atstovui advokato padėjėjui Gintarui Stankevičiui, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei šios institucijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Jovitai Venckuvienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ atstovui advokatui Juliui Petrulioniui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Lit-invest“ skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Paribys“ dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I

4

  1. Pareiškėja UAB „Lit-invest“ (toliau – ir pareiškėja), atstovaujama advokato Gintaro Balčiūno (2010 m. lapkričio 18 d. atstovavimo sutartis), kreipėsi į teismą su 2014 m. gruodžio 18 d. skundu (skundas teisme elektroninėmis ryšio priemonėmis gautas 2014 m. gruodžio 29 d.), prašydama:

51.1. panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovė, ir Inspekcija) viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl 2010-12-06 savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-101206-00085 ir 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 panaikinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 1V-186) 2.4 punktą;

61.2. priteisti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas.

72. Pareiškėjos skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

82.1. Pareiškėja yra degalinės su plovykla, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių, taip pat ir suskystintų dujų rezervuaro (toliau – ir Dujų rezervuaras), esančių valstybiniame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ) (toliau degalinės kompleksas vadinamas Degaline), savininkas. 2003 m. balandžio 16 d. pareiškėjai išduotas statybos leidimas Nr. 429-03-0355/NS (toliau – ir Statybos leidimas) Degalinės statybai. Dėl pareiškėjos valdomame žemės sklype pradėtos degalinės statybos prasidėjo teisminiai ginčai. 2006 m. gruodžio 11 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-2585 UAB „Lit-invest“ Degalinė buvo pripažinta tinkama naudoti, teismine tvarka šis aktas panaikintas 2010 m. rugsėjo 12 d.

92.2. 2010 m. spalio 21 d. pareiškėjai priklausančios degalinės darbuotojai pateikė informaciją, jog šalia degalinės dujų rezervuaro jaučiamas dujų kvapas, todėl buvo sustabdytas šio dujų rezervuaro darbas bei inicijuoti būtini remonto darbai (avariniams atkasimo darbams ir avarijos likvidavimui 2010 m. lapkričio 11 d. gautas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento leidimas dėl kasimo ir avarijos likvidavimo. Pareiškėja atliko avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbus, rezervuarą grąžino į projektinę vietą, tačiau tokius darbus Inspekcija kvalifikuoja kaip savavališką statybą, nors darbams atlikti vadovautasi Statybos leidimu. Inspekcija surašė 2010 m. gruodžio 6 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085 (toliau – ir Savavališkos statybos aktas), jo pagrindu 2010 m. gruodžio 7 d. – reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 (toliau – ir Reikalavimas). Įsakyme Nr. 1V-186 panaikintas Savavališkos statybos aktas ir Reikalavimas, tačiau šio įsakymo 2.4. punkte nurodyta surašyti pareiškėjai naują savavališkos statybos aktą, tuo Inspekcija viršijo savo kompetencijos ribas, pažeidė bendradarbiavimo ir konstitucinį gero administravimo principą. Nagrinėjamu atveju jokie savavališki statybos darbai nebuvo atliekami, statinio išorės matmenys, statinio laikančiosios konstrukcijos nekeistos, atlikti tik privalomi avarijos likvidavimo darbai, kuriems nėra privalomas leidimas. Inspekcijai nusprendus surašyti naują aktą, neatsižvelgiama į ypatingai reikšmingus aplinkybes, t. y. kad pareiškėja atliko Dujų rezervuaro, kuris yra laikytinas įrenginiu, remonto darbus ir projektas ar kitas leidimas tokiems darbams nereikalingas, šių faktų pareiškėja neprivalo įrodinėti, nes tai yra prejudiciniai faktai, konstatuoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II-86-111/2011 (toliau – ir Administracinio teisės pažeidimo byla) bei Vilniaus apygardos teismo administracinėje byloje Nr. ATP-461-195/2011. Pareiškėja faktiškai grąžinta į iki neteisėto įsakymo buvusią padėtį.

102.3. Vilniaus apygardos teismo administracinėje byloje konstatuoti šie prejudiciniai faktai:

11– dujų rezervuaras yra įrenginys ir jo dalių, šiuo atveju gelžbetoninės plokštės, pakeitimui, remontui, avarijų lokalizavimui bei likvidavimui ir pan. nėra reikalingi leidimai bei pritarimai;

12– pareiškėja likvidavo avariją, vadovaudamasi Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklėmis;

13– pareiškėja, likviduodama avariją, neatliko statinio rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų, o tinkamai atliko įrenginio paprastojo remonto darbus, siekdama lokalizuoti ir likviduoti avariją;

14– pareiškėjos darbai, likviduojant Dujų rezervuaro avarinę būklę, nėra savavališkos statybos darbai, kaip tą siekė įrodyti Inspekcija, todėl pareiškėjos vadovui netaikyta administracinė atsakomybė už savavališką statybą.

152.4. Pažymėtina, kad pareiškėjos atžvilgiu yra priimti bei įsiteisėję visiškai priešingi teismo sprendimai, t. y. be minėtų bylų, civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas Savavališkos statybos akto ir Reikalavimo panaikinimo klausimas, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2-15195-466/2011 bei Vilniaus apygardos teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1569-275/2012 (toliau – ir Civilinė byla), tie patys pareiškėjos atlikti darbai įvertintini ir kvalifikuoti kaip rekonstrukcija.

162.5. Pareiškėja, pagrįsdama savo poziciją, remiasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėmis bylomis, be kita ko, dėl prejudicinių faktų, Nr. 3K-3-37/2008, Nr. 3K-P-186/2010, Nr. 3K-3-374/2004, Nr. 3K-3-615/2006, Nr. 3K-3-627/2006, Nr. 3K-3-203/2007, Nr. 3K-3-37/2008, Nr. 3K-3-191/2008, Nr. 3K-3-73/2009, nurodo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir nedalyvavusiems byloje asmenims ta prasme, kad jie turi elgtis taip, kaip to reikalauja įsiteisėjęs teismo sprendimas.

172.6. Pareiškėjos įsitikinimu, ji ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad atlikti avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbai būtų įteisinti, o Inspekcija, surašiusi Reikalavimą, tačiau nenurodydama, kaip šiuos padarinius reikėtų pašalinti, sukūrė „užburto rato“ (lot. circulus vitiosus) situaciją, dėl ko pareiškėja iki šiol negali įteisinti atliktų avarijos lokalizavimo darbų. Pagal skundžiamo įsakymo 2.4. dalį Inspekcijai surašius naują savavališkos statybos aktą, pareiškėja būtų vėl grąžintas į „užburto rato“ situaciją, o Degalinė ir toliau negalėtų eksploatuoti suskystintų dujų modulio, dėl ko pareiškėja nepagrįstai patirtų didžiulius nuostolius, todėl objektyviai darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo surašyti naują savavališkos statybos aktą.

182.7. Pareiškėja visą laiką elgėsi pagrįstai ir teisėtai, rūpinosi savo teisėmis, o atsakovė įsakymo Nr. 1V-186 2.4 punktu pažeidė bendradarbiavimo principą, taip pat Konstitucijoje įtvirtintą atsakingo valdymo (gero administravimo) principą, nes po daugiau negu 4 m. neteisėto neveikimo Inspekcija panaikino neteisėtą Savavališkos statybos aktą bei reikalavimą, tačiau tuo pačiu nusprendė surašyti naują savavališkos statybos aktą, nepateikdama jokių tokio sprendimo motyvų. Pareiškėjai panaikinta galimybė įteisinti atliktus statybos darbus, tokiu būdu, kokiu iš jos buvo reikalaujama, ir sukurtas naujas teisinis neapibrėžtumas, kadangi atsakovei pakeitus poziciją vėl taps neaiškūs atliktų statybos darbų įteisinimo būdai. Pareiškėja, pagrįsdama savo poziciją, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, be kita ko, dėl gero administravimo, atsakingo valdymo principų (administracinėmis bylomis Nr. A10-655/2005, Nr. A502-1605/2012, Nr. A502-940/2013, Nr. AS492-258/2013), taip pat nurodo, kad Inspekcija pareiškėjos atžvilgiu turi elgtis sąžiningai, teisėtai ir nepiktnaudžiauti valdžia, tačiau Inspekcija akivaizdžiai elgiasi priešingai, taip neproporcingai apsunkindama pareiškėjos teisinę padėtį.

192.8. Pareiškėja, remdamasi LVAT praktika nurodo, kad Inspekcija, nusprendusi surašyti pareiškėjai naują savavališkos statybos aktą, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, imperatyviai reikalaujančių viešojo administravimo subjektus tinkamai pagrįsti priimamus sprendimus, taip pat nurodo, kad ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Pažymėtina, kad įsakyme Nr. 1V-186 apskritai nenurodoma, kokiu pagrindu ir kokiais motyvais remdamasi Inspekcija nusprendė pareiškėjai surašyti naują savavališkos statybos aktą, todėl visiškai nemotyvuotas administracinis aktas yra neteisėtas iš esmės, kas sudaro savarankišką pagrindą jį panaikinti.

20II

21Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą arba nustačius, kad byla nenagrinėtina teismų, bylą nutraukti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais.

221. Dėl pareiškėjos teisinio suinteresuotumo

23Atsakovė remiasi LVAT praktika (administracinėmis bylomis Nr. A-858-2662-12, Nr. A438-1661/2008, Nr. AS-556-988-14, Nr. A7-121/2004), nurodo, kad teisei kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos yra 2 prielaidos, t. y. besikreipiančio asmens suinteresuotumas bei jo teisės ar įstatyme saugomo intereso pažeidimas, kad materialinis teisinis suinteresuotumas dėl iškelto ginčo baigties yra būtina sąlyga teismui pradėti nagrinėti ginčą iš esmės ir priimti vieną iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje įtvirtintų sprendimų, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje, taip pat remiasi LVAT praktika dėl individualaus administracinio akto požymių (administracinėmis bylomis Nr. AS-438-1200-14, Nr. A662-2780/2011, Nr. AS822-795/2011, Nr. AS492-763/2011, AS146-201/2009, Nr. AS146-203/2011, Nr. AS756-849/2011, Nr. AS822-737/2011, Nr. AS756-849/2011). Pasak atsakovės, pirmiausia reikia įvertinti, ar pareiškėjai iš skundžiamos įsakymo nuostatos kyla teisinis suinteresuotumas skųsti šią nuostatą administraciniam teismui. Inspekcijos vertinimu, skundžiamas administracinis aktas (jo dalis) atitinka individualaus administracinio akto požymius. Įsakymo Nr. 1V-186 1 punkte panaikinami pareiškėjai surašyti Savavališkos statybos aktas ir Reikalavimas, įsakymo 2 punktas adresuojamas Inspekcijos valstybės tarnautojui, kuris įpareigojamas atlikti įsakymo 2.1–2.4 punktuose nurodytus veiksmus, t. y. įsakymo 2.4 punktas adresuotas ne pareiškėjai, šiame punkte nenustatoma jokių įpareigojimų pareiškėjai, nėra keičiama jos teisių ir pareigų apimtis, be to, pati pareiškėja skunde nepateikia jokių argumentų, kaip jos teisinę padėtį keičia skundžiama įsakymo dalis. Taigi, pareiškėja neturi teisinio suinteresuotumo įsakymo Nr. 1V-186 2.4 nuostatą skųsti teisme.

242. Dėl prašomo priimti sprendimo teisinių pasekmių

25Net priėmus tokį teismo sprendimą, kokio siekia pareiškėja, jos tikslai nebūtų pasiekti ir interesai nebūtų apginti. Skundžiama įsakymo nuostata jau yra įgyvendinta ir pareiškėjai yra surašytas 2014 m. gruodžio 12 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-141212-00216 (toliau – ir savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-141212-00216). Net ir panaikinus skundžiamą įsakymo Nr. 1V-186 dalį, nurodytas savavališkos statybos aktas liktų galioti (jo teisėtumą pareiškėja skundžia kitoje byloje, nagrinėjamoje Vilniaus miesto apylinkės teisme, civilinės bylos Nr. e2-5395-433/2015). Be to, net ir pats savavališkos statybos aktas savaime negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, jeigu jame nėra nustatyta įpareigojimų asmeniui.

263. Dėl savavališkos statybos

273.1. Skundžiamu įsakymo Nr. 1V-186 punktu sukuriamas įpareigojimas surašyti savavališkos statybos aktą. Pažymėtina, kad ne tik pačia skundžiama nuostata pareiškėjai nesukuriamos teisės ir pareigos, bet net ir įgyvendinus šią nuostatą pareiškėjos teisinė padėtis nesikeičia, kadangi savavališkos statybos aktas savaime nesukelia teisinių pasekmių. Atsakovė remiasi LVAT praktika (administracinėmis bylomis Nr. AS-556-988-14, Nr. AS858-325/2011), nurodo, kad savavališkos statybos aktas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto įpareigojimų asmeniui, negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks savavališkos statybos aktas, nenagrinėtina teismų, nes toks aktas pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pasekmių; kai keliamas ginčas tik dėl fakto, bet ne dėl teisės, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia.

283.2. Svarbu įvertinti ir tai, kad net ir įpareigojimas Inspekcijos valstybės tarnautojui surašyti savavališkos statybos aktą nereiškia, kad savavališkos statybos aktas surašomas nemotyvuotai. Faktinės aplinkybės, susijusios su savavališka statyba, preliminariai įvertintos ir nurodytos Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto G. Č. 2014 m. lapkričio 21 d. tarnybiniame pranešime Nr. 4D-3006, juo remiantis ir priimtas įsakymas Nr. 1V-186. Be to, Inspekcijos pareigūnas, surašydamas savavališkos statybos aktą, pirmiausia surenka ir įvertina faktines savavališkos statybos aplinkybes. Inspekcijos pareigūnui nenustačius savavališkos statybos fakto ar nustačius kitų svarbių aplinkybių, savavališkos statybos aktas negali būti surašomas, net ir esant tokiam Inspekcijos viršininko įpareigojimui, kaip skundžiamoje įsakymo nuostatoje.

29III

301. Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „Lit-invest“ atstovas advokato padėjėjas Gintaras Stankevičius (2011 m. balandžio 13 d. advokato G. Balčiūno perįgaliojimas) rėmėsi pareiškėjos skundu ir prašė pareiškėjos reikalavimą tenkinti.

312. Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė šios institucijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Venckuvienė (2015 m. sausio 20 d. įgaliojimas Nr. 7F-8) rėmėsi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą arba bylą nutraukti.

323. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ atstovas advokatas Julius Petrulionis (2015 m. vasario 3 d. advokato orderis, serija LAT Nr. 696950) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

341. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

351.1. Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – ir Vilniaus TPSVP skyrius), nustatęs, kad suskystintų dujų cisternos pamatas ( - ), pastatytas savavališkai, 2010 m. gruodžio 6 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085, kuriame pareikalavo iš statytojo (užsakovo) UAB „Lit-invest“ tuojau pat sustabdyti degalinės ( - ), dujų rezervuaro įrengimo (remonto) statybą, nevykdyti jokių darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti, šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Savavališkos statybos akte, be kita ko, nurodyta, kad statinio statybos rūšis – rekonstrukcija (kuro cisternos pamato įrengimas, likviduojant avarijos padarinius), statinio kategorija – ypatingas (degalinė), pamatas – II gr. nesudėtingas statinys, statybos vieta yra saugomoje zonoje, akto surašymo pagrindas – leidimo likviduoti avarijos pasekmes neatitikimas išduoto leidimo projektui, pamato įrengimui nėra projekto pritarimo (savivaldybės institucijos), nėra leidimo rekonstruoti ypatingo statinio dujų cisternos pamatą.

361.2. Inspekcija 2010 m. gruodžio 7 d. reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 pareikalavo iš pareiškėjos UAB „Lit-invest“ ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 5 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2010 m. gruodžio 6 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-101206-00085, padarinius, nurodytus Savavališkos statybos akte

371.3. Inspekcijos viršininkas 2014 m. lapkričio 27 d. įsakyme Nr. 1V-186 „Dėl 2010-12-06 savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-101206-00085 ir 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 panaikinimo“, be kita ko:

381.3.1. panaikino statytojai UAB „Lit-invest“ surašytus 2010 m. gruodžio 6 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085 ir 2010 m. gruodžio 7 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 (įsakymo Nr. 1V-186 1 punktas);

391.3.2. įpareigojo Inspekcijos pareigūną surašyti statytojai UAB „Lit-invest“ naują savavališkos statybos aktą (įsakymo Nr. 1V-186 2.4 punktas).

40Įsakyme Nr. 1V-186 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

411.4. Inspekcijos Vilniaus TPSVP skyriaus pareigūnas, nustatęs, kad inžinerinis statinys, adresu: ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), pastatytas savavališkai, 2014 m. gruodžio 12 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-141212-00216, kuriame nurodė statytojai UAB „Lit-invest“ nevykdyti jokių inžinerinio statinio, adresu: ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti, šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Savavališkos statybos akte Nr. SSA-00-141212-00216, be kita ko, nurodyta: savavališkos statybos akto teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas; statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio kategorija – ypatingas, darbai vykdomi ūkio būdu; statybą leidžiančio dokumento, t. y. leidimo statyti naują statinį, nėra, žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų nėra; atliktų statybos darbų mastas: įrengtas pamatas dujų rezervuarui, inžinerinio statinio pado ilgis 6,6 m, plotis – 3 m, plotas – 19,8 m2, ant pamato sumontuota 10 m3 talpos kuro cisterna, pritvirtinta prie pado inkariniais varžtais; nustatytų pažeidimų padarymo laikas – 2010 m. lapkričio mėn.

422. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja UAB „Lit-invest“ prašo teismą panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl 2010-12-06 savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-101206-00085 ir 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 panaikinimo“ 2.4 punktą, kuriame nustatyta, jog Inspekcijos pareigūnas įpareigojamas surašyti statytojai UAB „Lit-invest“ naują savavališkos statybos aktą teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas atkreipia dėmesį, kad šis įsakymo punktas nedaro įtakos pareiškėjos materialinėms teisėms jokios įtakos, nes skundžiamas įsakymas tėra tarpinis aktas, kurio pasėkoje surašomas savavališkos statybos aktas. Būtent pastarasis 2014 m. gruodžio 12 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-141212-00216, kurį pareiškėja skundžia bendrosios jurisdikcijos teisme, sukelia pareiškėjai materialinio pobūdžio pasekmes.

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010 pabrėžė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

44Nagrinėjamu atveju yra ginčijamas Inspekcijos pavedimas kaip vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis), tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks pavedimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Minėtas pavedimas yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais nurodoma atlikti reikšmingą teisinį veiksmą, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir negalima teigti, kad pavedimas pareiškėjai išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio.

45Taigi ginčijamas pavedimas savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą, t. y. savavališkos statybos aktą, pareiškėjos materialinės teisės gali būti įtakotos. Todėl byla, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnis), Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu nutraukiama.

463. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jos skundas nebuvo patenkintas, todėl prašymas atlyginti išlaidas atmetamas kaip nepagrįstas. Kita vertus, pareiškėjai grąžinamas sumokėtas 21,72 eurų (75 Lt) žyminis mokestis, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 4 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami bylą nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 101 straipsnio 1 punktu, 105, 106, 107, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

48administracinę bylą Nr. eI-5916-815/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-05624-2014-7) nutraukti.

49Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

50Grąžinti pareiškėjai UAB „Lit-invest“ 21,72 eurų žyminio mokesčio.

51Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas... 3. I... 4.
  1. Pareiškėja UAB „Lit-invest“ (toliau – ir... 5. 1.1. panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 6. 1.2. priteisti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas.... 7. 2. Pareiškėjos skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.... 8. 2.1. Pareiškėja yra degalinės su plovykla, unikalus Nr. ( - ), ir kitų... 9. 2.2. 2010 m. spalio 21 d. pareiškėjai priklausančios degalinės darbuotojai... 10. 2.3. Vilniaus apygardos teismo administracinėje byloje konstatuoti šie... 11. – dujų rezervuaras yra įrenginys ir jo dalių, šiuo atveju gelžbetoninės... 12. – pareiškėja likvidavo avariją, vadovaudamasi Suskystintų naftos dujų... 13. – pareiškėja, likviduodama avariją, neatliko statinio rekonstrukcijos ar... 14. – pareiškėjos darbai, likviduojant Dujų rezervuaro avarinę būklę, nėra... 15. 2.4. Pažymėtina, kad pareiškėjos atžvilgiu yra priimti bei įsiteisėję... 16. 2.5. Pareiškėja, pagrįsdama savo poziciją, remiasi ir Lietuvos... 17. 2.6. Pareiškėjos įsitikinimu, ji ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad... 18. 2.7. Pareiškėja visą laiką elgėsi pagrįstai ir teisėtai, rūpinosi savo... 19. 2.8. Pareiškėja, remdamasi LVAT praktika nurodo, kad Inspekcija, nusprendusi... 20. II... 21. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 22. 1. Dėl pareiškėjos teisinio suinteresuotumo... 23. Atsakovė remiasi LVAT praktika (administracinėmis bylomis Nr. A-858-2662-12,... 24. 2. Dėl prašomo priimti sprendimo teisinių pasekmių... 25. Net priėmus tokį teismo sprendimą, kokio siekia pareiškėja, jos tikslai... 26. 3. Dėl savavališkos statybos... 27. 3.1. Skundžiamu įsakymo Nr. 1V-186 punktu sukuriamas įpareigojimas surašyti... 28. 3.2. Svarbu įvertinti ir tai, kad net ir įpareigojimas Inspekcijos valstybės... 29. III... 30. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „Lit-invest“ atstovas advokato... 31. 2. Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 32. 3. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ atstovas... 33. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 34. 1. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 35. 1.1. Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 36. 1.2. Inspekcija 2010 m. gruodžio 7 d. reikalavime pašalinti savavališkos... 37. 1.3. Inspekcijos viršininkas 2014 m. lapkričio 27 d. įsakyme Nr. 1V-186... 38. 1.3.1. panaikino statytojai UAB „Lit-invest“ surašytus 2010 m. gruodžio 6... 39. 1.3.2. įpareigojo Inspekcijos pareigūną surašyti statytojai UAB... 40. Įsakyme Nr. 1V-186 taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.... 41. 1.4. Inspekcijos Vilniaus TPSVP skyriaus pareigūnas, nustatęs, kad... 42. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja UAB „Lit-invest“... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje... 44. Nagrinėjamu atveju yra ginčijamas Inspekcijos pavedimas kaip vienkartinis... 45. Taigi ginčijamas pavedimas savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisiniam... 46. 3. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jos skundas nebuvo... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. administracinę bylą Nr. eI-5916-815/2015 (teisminio proceso Nr.... 49. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 50. Grąžinti pareiškėjai UAB „Lit-invest“ 21,72 eurų žyminio mokesčio.... 51. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama...