Byla 2-617-650/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Jasmontaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Skulas“ atstovui advokatui Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skulas“ ieškinį atsakovui UAB „ATR transport“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Skulas“ pateikė ieškinį, kilusį iš teismo įsakymo išdavimo proceso, prašydamas teismo priteisti iš atsakovo UAB „ATR transport“, 86 203,78 Lt skolos, 12750,78 Lt delspinigių, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 31-34).

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė visus teiktus reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti, nurodydamas aplinkybes, kad pagal tarp šalių 2011-02-14 pasirašytą naftos produktų pirkimo pardavimo sutartį Nr. 20110214/V1 ieškovas atsakovui pardavė įvairių naftos produktų ir kitų prekių, ir pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras neatsiskaitė 86 203,78 Lt sumai. Pagal sutarties 2.5. punktą atsakovas įsipareigojo už naftos produktus atsiskaityti ne vėliau kaip per 25 dienas, nuo naftos produktų pirkimo žiniaraščio ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, t.y. iki einamo mėnesio 30-tos dienos. Sutarties 2.7. p. šalys susitarė dėl netesybų, kurias atsakovas privalo mokėti, praleidus sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus. Sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos. Ieškovas sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas už pirktus naftos produktus laiku neatsiskaitė, atsakovas pažeidė pareigą vykdyti prievolę pagal sutartį, todėl iš atsakovo priteistina pagrindinė skola ir delspinigiai, kurie sudaro 12750,78 Lt iki kreipimosi į teismą dienos.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškovo reikalavimais iš esmės nesutikdamas. Atsiliepime nurodoma, jog pagal sutarties 3.1 p. visi ginčai turi būti sprendžiami derybų keliu, tai padaryta nebuvo, todėl prašoma ieškinį atmesti. Taip pat nesutinkama su prašomų priteisti delspinigių dydžiu, nes, atsakovo nuomone, 0,5 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, nes netesybos turėtų būti orientuotos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, todėl turėtų būti sumažinti (b.l.43-45).

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko ir nepranešė savo nedalyvavimo priežasčių, būdamas tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką; ieškovo prašymu, teismas bylą nagrinėjo iš esmės, nedalyvaujant kitai šaliai.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių dokumentų, ieškovo ir atsakovo atstovų paaiškinimų, nustatyta, kad 2011-02-14 ieškovas UAB „Skulas“ su atsakovu UAB „ATR transport“ sudarė naftos produktų pirkimo- pardavimo sutartį (b.l. 4-5). Sutarties 2.5. p. numatyta, kad pirkėjas gautąją PVM sąskaitą- faktūrą visiškai apmoka ne vėliau kaip per 25 dienas, t.y. iki einamo mėnesio 30-tos dienos. Atsakovas ieškovo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų SLM Nr. 0010739, SLM Nr. 0010435, SLM Nr. 0010093 (b.l.9-11) neapmokėjo, todėl susidarė 86 203,78 Lt įsiskolinimas.

8Darytina išvada, kad tarp šalių nėra ginčo dėl sutartyje parduotinų naftos produktų kokybės ar kiekio, dėl pagrindinės skolos sumos ( 86203,78 Lt), tokio pobūdžio atsakovo pretenzijų ir atsikirtimų procese nebuvo reikšta, vadinasi, ieškovas laiku ir kokybiškai įvykdė savo prievoles pagal sutartį. Įstatymas numato, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta, todėl teismas dėl ieškinio pagrindinio reikalavimo priteisti skolą detaliau nepasisako (LR CPK 268 str. 5 d.).

9Įsiskolinimas nėra ginčijamas, tačiau atsakovas nurodo, jog pats ieškovas pažeidė sutarties 3.1. p., kuris įpareigoja visus ginčus dėl sutarties vykdymo spręsti derybų keliu, ir tik nesutarus, kreiptis į teismą. Šie atsakovo argumentai atmestini. Ieškovas nurodė, jog dėl skolos apmokėjimo ne kartą kreipėsi į atsakovą, pastarajam buvo siųsta pretenzija, kurioje raginama atsiskaityti, tačiau į tai atsakovo reaguota nebuvo. Tai patvirtina byloje pateikta 2011-08-19 ieškovo pretenzija (b.l. 7). Taip pat pažymėtina, jog nėra nustatyta, jog tarp šalių būtų kilęs ginčas ar nesutarimas dėl sutarties vykdymo. Atsakovas neneigia nei sutarties prigimties, nei įsiskolinimo atsiradimo, nei pagrindinės skolos dydžio, tai patvirtina ir ieškovas, nėra ginčijami nei sutartyje nustatyti atsiskaitymo terminai, atsakovas nėra pareiškęs ieškovui jokių pretenzijų ar nesutarimų dėl sutarties sąlygų ar jų vykdymo, tad atsakovas tiesiog nevykdo savo sutartyje nustatytos pareigos atsiskaityti už pirktas prekes, tai nėra laikytina ginču ar nesutarimu dėl sutarties vykdymo.

10Kaip matyti iš ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 2.7. p., šalys numatė sutartines netesybas - 0,5 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną.

11Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (LAT 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

12Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra verslo subjektai, turintys patirties verslo, derybų bei sutarčių sudarymo srityje, naftos pirkimo – pardavimo sutartis buvo pasirašyta laisva šalių valia, t. y. pačios šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios sutartyje, ir toks susitarimas šalims turėjo įstatymo galią. Teismo teisė mažinti netesybas tiesiogiai nepriklauso nuo to, kad buvo pareikštas vienos iš sutarties šalių reikalavimas sumažinti delspinigius. Teismui nėra pateikta priešieškinio dėl sutarties dalies, kurioje nustatyti delspinigių skaičiavimo terminai ir dydžiai, pripažinimo negaliojančia. Sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota, atsakovai laisva valia pasirašydami sutartį, žinojo jose nustatytus delspinigių dydį, be to, kaip matyti iš sutarties, delspinigių dydis sutartyje yra netgi nurodytas paryškintu šriftu, todėl atsakovas pasirašydamas sutartį, galėjo aiškiai numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius. Konstatuotina, kad atsakovas laiku neatsiskaitė nuo 2011-05-31, tačiau jis ir toliau pirko naftos produktus iš ieškovo, didino įsiskolinimą. Net po ieškovo kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo 2011-08-31, neparodė savo geros valios atsiskaityti, neatlygino pagrindinės skolos, neatliko jokių kitų veiksmų, kad atlygintina suma sumažėtų. Įsiskolinimo suma 86203,78 Lt yra didelė net ir juridiniams asmenims, todėl ieškovo paskaičiuota 12750,78 Lt delspinigių suma, nėra laikytina per didele atsakovui, kaip verslo subjektui. Dėl to teismas daro išvadą, kad 0,5 proc. delspinigių dydis neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nėra per didelis, todėl nemažintinas.

13Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina: 86203,78 Lt skolos ir 12750,78 Lt delspinigių. Tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 8,49 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo pareiškimo teisme padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes tokią jo teisė numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, atsakovas su palūkanomis sutiko, jų neginčijo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos- žyminis mokestis bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d.).

14Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, kad ieškovas sumokėjo 1210 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 13, 36). Ieškovo patirtos išlaidos neviršija LR teisingumo ministro 2004-04-2-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ numatytų maksimalių dydžių, todėl nemažintinos. Ieškovas byloje yra sumokėjęs 2969 Lt žyminio mokesčio (38-39 b.l.), ieškinį patenkinus, ieškovo sumokėtas žyminis mokestis jam priteistinas iš atsakovo.

15Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 12 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti ieškovui UAB „Skulas“, įmonės kodas - 145316477, iš atsakovo UAB „ATR transport“, įmonės kodas - 302450305, 86203,78 Lt (aštuoniasdešimt šešis tūkstančius du šimtus tris litus, 78ct) skolos, 12750,78 Lt (dvylika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt litų ir 78 ct) delspinigių, 8,49 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4179 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo UAB „ATR transport“, 12 Lt (dvylika litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Skulas“ pateikė ieškinį, kilusį iš teismo įsakymo... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė visus teiktus reikalavimus ir... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškovo reikalavimais iš... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko ir nepranešė savo nedalyvavimo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių dokumentų, ieškovo ir atsakovo atstovų paaiškinimų,... 8. Darytina išvada, kad tarp šalių nėra ginčo dėl sutartyje parduotinų... 9. Įsiskolinimas nėra ginčijamas, tačiau atsakovas nurodo, jog pats ieškovas... 10. Kaip matyti iš ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 2.7. p., šalys... 11. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 12. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas ir atsakovas yra... 13. Įvertinus visus byloje surinktus įrodymus, ieškovo naudai iš atsakovo... 14. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, kad ieškovas... 15. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 12 Lt procesinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Skulas“, įmonės kodas - 145316477, iš atsakovo... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „ATR transport“, 12 Lt (dvylika litų)... 20. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...