Byla e2-1912-514/2017
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, sekretoriaujant Vilmai Grosienei, dalyvaujant ieškovui T. B., ieškovo atstovui adv. Algiui Staškūnui, atsakovo VĮ ( - ) atstovei adv. A. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. B. ieškinį atsakovei VĮ ( - ) dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas T. B. ieškiniu prašė pripažinti atleidimą iš darbo VĮ ( - ) ( - ) pareigų neteisėtu ir grąžinti į darbą, sprendimą vykdyti skubiai; priteisti vidutinį darbo užmokestį nuo 2017 m. birželio 5 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovės 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad VĮ ( - ) pradėjo dirbti 2014 m. rugsėjo 1 d., buvo priimtas ( - ) padalinyje dispečerio pareigoms. Nuo 2014 m. lapkričio 13 d. buvo pervestas dirbti j ( - ) inžinieriaus pareigas, 2015 m. spalio 1 d. VĮ ( - ) ( - ) įsakymu buvo pervestas į ( - ) pareigas. Iš šių pareigų atleistas 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. P-47 pagal Darbo kodekso 129 straipsnio l dalį (kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės). Priimdamas įsakymą dėl ieškovo atleidimo, laikinai einantis ( - ) pareigas Ž. M. vadovavosi ( - ) atlikto tyrimo išvadomis (2017-03-01 Nr. 6B(2.2)-213 raštas), kuriomis buvo konstatuota, jog ieškovas neatitinka miško ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininko pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl ieškovui neturėjo būti leidžiama dalyvauti atrankoje. Remdamasis šiomis išvadomis, generalinis ( - ) 2017 m. kovo 1 d. priėmė įsakymą Nr. 1B-37, įpareigojantį ( - ), laikinai einantį ( - ) pareigas, spręsti 2015-09-23 atrankos komisijos sprendimo teisėtumo klausimą pripažįstant šį sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti. To pasėkoje urėdo įsakymu buvo panaikinta atranka, įteiktas įspėjimas ir galiausiai pasibaigus nedarbingumo pažymai, ieškovas buvo atleistas.

6Į ( - ) pareigas buvo priimtas atrankos būdu, 2015-09-08 VĮ ( - ) paskelbus atranką. Pretendentams buvo nurodytas kvalifikacinis reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities ( - ) krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba užbaiginėti studijas. Atrankos komisijos sprendimu buvo pripažintas atrankos laimėtoju, tinkamu eiti ( - ) pareigas su sąlyga, kad reikalaujamas išsilavinimas bus įgytas per 6 metus. 2015 m. rugsėjo 23 d. urėdo įsakymu Nr. P-35 nuo 2015 m. spalio 1 d. buvo paskirtas į ( - ) pareigas, kurias ėjo iki atleidimo iš darbo dienos (2017-06-05). 2016 m. vasario mėnesį ( - ), atlikusi tyrimą dėl 2015-09-08 VĮ ( - ) paskelbtos atrankos į ( - ) pareigas, nustatė, kad ieškovas tinkamas eiti pareigas ir pažeidimų, organizuojant atranką, nenustatė. Atleidimą iš darbo vertina kaip siekį susidoroti su ieškovu kaip nepalankiu darbuotoju, nepritariančiu nuo 2016 m. balandžio 1 d. VĮ ( - ) vadovavusio urėdo V. Š. (šiuo metu nušalinto nuo pareigų) vadovavimo metodams.

7Pagal teismų praktiką faktas, jog darbuotojas neturi tam tikro diplomo, pažymėjimo ir pan., pats savaime nėra pagrindas atleisti darbuotoją pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, išskyrus atvejus, kada norminiai teisės aktai įsakmiai nustato, jog tam tikrą darbą dirbti (eiti pareigas) gali tik atitinkamą diplomą, pažymėjimą turintis asmuo. 2011 m. sausio 20 d. generalinio ( - ) įsakymu Nr. 1B-31 „Dėl VĮ ( - ) ( - ) srities specialistų pareigybių specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų“ nustatyti tik rekomendaciniai išsilavinimo reikalavimai. Ieškovas, dalyvaudamas atrankoje, pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog 2012 m. baigė mechanikos inžinerijos krypties žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą ir įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį, 2014 m. baigė gamtos išteklių technologijų krypties universitetinių studijų biomasės inžinerijos programą ir įgijo biomasės inžinerijos magistro laipsnį. Remiantis teismų praktika, darbuotojo nepakankama kvalifikacija gali būti pripažinta svarbia priežastimi nutraukti neterminuotą darbo sutartį dėl aplinkybių, tačiau tik tada, kai dėl tokių aplinkybių buvimo darbuotojas yra netinkamas pavestam darbui atlikti. Dirbdamas VĮ ( - ), ieškovas ne kartą buvo skatintas premijomis už gerą darbą ir gerus darbo rezultatus, jokių drausminių nuobaudų neturėjo, už svarbių užduočių vykdymą bei gerus darbo rezultatus 2017-04-10 urėdo įsakymu Nr. V-112 įspėjimo laikotarpiu buvo skirtas vienkartinis priedas, ieškovui nuolat buvo mokamas priedas prie algos, ne kartą atostogų ar ligos metu buvo pavestos vykdyti aukštesnės (vyr. inžinieriaus) pareigos, ieškovas dalyvavo atrankos komisijose, vykdžiusiose atrankas į eigulio ir girininko pavaduotojo pareigas, dalyvavo atrankos komisijoje į padalinio vadovo pareigas, todėl mano, kad atleidimas iš darbo pagal Darbo kodekso 129 straipsnį yra neteisėtas. Atleidžiant iš darbo, ieškovui nebuvo pasiūlytas joks kitas darbas, nesvarstytas klausimas dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, kurias ėjo iki 2015 m. spalio 1 d.

8Neteisėtas ir nepagrįstas atleidimas iš darbo pažemino ieškovą, sukėlė dvasinius išgyvenimus, sukrėtimus. Ieškovas patyrė depresiją, nepatogumų, aiškindamasis artimųjų ir draugų rate, kodėl yra atleistas iš darbo, kurį mėgo ir turėjo lūkesčių dirbti šį darbą, jame tobulėti. Dėl atleidimo iš darbo pablogėjo ieškovo sveikata, todėl prašė neturtinei žalai atlyginti iš atsakovės priteisti 5 000 Eur.

9Teismo posėdžio metu ieškovas, jo atstovas ieškinį palaikė. Ieškovas paaiškino, kad, atleidžiant iš darbo, jam nebuvo siūlomas joks kitas darbas, nors pagal pateiktus duomenis ir skelbimus rajoniniuose laikraščiuose laisvų darbo vietų buvo. Ieškovas būtų sutikęs dirbti ir žemesnės kvalifikacijos darbą, pav. traktorininko, turi pažymėjimą, suteikiantį vairuoti traktorius ir savaeiges mašinas. Ieškovo vertinimu faktas, jog neturėjo išsilavinimo, numatyto pareigybės aprašyme, nebuvo kliūtis atlikti pavestas pareigas. Ieškovas yra baigęs universitetines studijas, todėl turi galimybę įgyti reikalaujamą išsilavinimą per sutrumpintą (trejų metų) laikotarpį. Tai atitiktų atrankos komisijos sąlygą įgyti išsilavinimą per 6 metus nuo priėmimo į ( - ) pareigas dienos.

10Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog 2015-09-08 VĮ ( - ) paskelbė atranką į ( - ) pareigas. Pretendentams buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities ( - ) krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba užbaiginėti studijas. VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-23 įsakymu Nr. V-171 buvo patvirtinti ( - ) pareiginiai nuostatai, kurių 4 punkte nustatyta, kad ( - ) turi būti įgijęs universitetinį ( - ) išsilavinimą, turintis praktinių darbo įgūdžių. Ieškovui, kaip neatitinkančiam pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, neturėjo būti leidžiama dalyvauti atrankoje, tai konstatavo ir ( - ), atlikusi tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su 2015-09-08 organizuota atranka ( - ) pareigoms užimti. ( - ) urėdas 2017-03-01 įsakymu Nr. 1B-37 „Dėl įpareigojimų VĮ ( - ) vyriausiajam ( - ), laikinai einančiam ( - ) pareigas“ įpareigojo spręsti VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-22 įsakymu Nr. V-169 „Dėl pretendentu į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas vykdymo“ sudarytos komisijos 2015-09-23 sprendimo (pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotoju pareigas atrankos 2015-09-23 Nr. V2-925) teisėtumo klausimą. Dėl šios priežasties ( - ) Ž. M., laikinai einantis ( - ) pareigas, 2017-03-16 priėmė įsakymą Nr. V-86 „Dėl VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-22 V-169 „Dėl pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos sudarymo ir atrankos į ( - ) pareigas vykdymo“, kuriuo pripažino neteisėtais nuo sudarymo dienos ir įsakė panaikinti VĮ ( - ) ( - ) 2015- 09-22 įsakymu Nr, V-169 „Dėl pretendentu į laisvas VI ( - ) darbuotoju pareigas atrankos komisijos sudarymo ir atrankos i ( - ) pareigas vykdymo“ sudarytos komisijos 2015-09-23 sprendimą, suformuluotą pretendentų i laisvas VĮ Rietavo mišku urėdijos darbuotojų pareigas atrankos 2015-09-23 protokole Nr, V2-925. ir VĮ ( - ) 2015-09-23 įsakymą Nr. P-35 „Dėl ( - ) paskyrimo“. įsakė įstatymu nustatyta tvarka ir terminais įspėti ieškovą apie atleidimą iš darbo Darbo kodekso 129 str. 1 d. pagrindu (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės). 2017-06-05 įsakymu Nr. P-47 darbo sutartis su ieškovu nutraukta.

11Ieškovas T. B. apie atleidimą iš darbo buvo įspėtas 2017-03-16 įspėjimu Nr. V2-420, kurio gavimą ieškovas patvirtino savo spaudu ir parašu. Ieškovas fakto, kad buvo tinkamai įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, neginčija, todėl laikytina, kad šią sąlygą atsakovė įvykdė tinkamai.

12( - ) 2011-01-20 įsakymas Nr. 1B-31 nustato, kad medienos ruošos padalinio viršininkui keliamas reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, ( - ) krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jei neturi - privalo įgyti per 6 metus, kas reiškia, jog šių išsilavinimo reikalavimų neatitikimas gali būti neginčijamu pagrindu nutraukti darbo sutartį su reikiamo išsilavinimo neturinčiu ir jo neįgijusiu asmeniu. Ieškovas ir 2015-09-08 atranką vykdžiusi komisija netinkamai interpretavo bei taikė nuostatą, kad asmuo privalo įgyti išsilavinimą per 6 metus, nes ši nuostata taikytina tik tų asmenų, kurie įsakymo priėmimo momentu (2011-01-20) jau ėjo atitinkamas pareigas, kurioms įsakymu buvo nustatyti išsilavinimo reikalavimai, o ne naujai i darbą priimamiems asmenims. Naujai priimami į darbą asmenys jau privalėjo atitikti nustatytus išsilavinimo reikalavimus ir jiems negalėjo būti nustatytas terminas išsilavinimui įgyti. Nepaisant to, kad ieškovui dėl atranką vykdžiusios komisijos padarytos klaidos ir buvo padaryta išlyga, tačiau ieškovas per laikotarpį nuo 2015-10-01 nematė poreikio stoti mokytis ir įgyti reikiamą išsilavinimą. Todėl ieškovo teisės nebuvo pažeistos ir su juo darbo sutartis nebuvo nutraukta neteisėtai.

13Ieškovo nurodytas 2016 m. vasario mėnesio ( - ) tyrimas buvo atliekamas kitu pagrindu, nevertinant ieškovo kompetencijos eiti nurodytas pareigas, t. v. buvo sprendžiama, ar ieškovas galėjo užimti šias pareigas ne konkurso būdu, todėl tyrimo išvados ginčo atveju neaktualios. Ieškovo kvalifikacija įvertinta ( - ) 2017-01-17 gavus skundą, po kurio ištyrimo paaiškėjo, jog ieškovas į darbą priimtas neteisėtai, nes priėmimo momentu neatitiko išsilavinimo reikalavimo. Šių reikalavimų ieškovas neatitiko ir ( - ) išvadų pateikimo metu, todėl VĮ ( - ) vyriausiojo ( - ), laikinai einančio ( - ) pareigas, 2017-03-01 įsakymu panaikinus teisės aktus, kurių pagrindu ieškovas priimtas į ( - ) padalinio viršininko pareigas, buvo priimtas teisėtas sprendimas nutraukti darbo sutartį su ieškovu. Ieškovo priėmimo į darbą neteisėtumas, ieškovo neturėjimas atitinkamo išsilavinimo laikytinos svarbiomis priežastimis nutraukti darbo sutartį Darbo kodekso 129 str. pagrindu.

14Ieškovas 2017-03-16 įspėjimu dėl darbo sutarties nutraukimo (3 p.) buvo informuotas, jog įspėjimo metu VĮ ( - ) jokių laisvų pareigybių, kurias galėtų pasiūlyti ieškovui užimti, nebuvo. Įspėjime buvo nurodyta, jog tuo atveju, jeigu VĮ ( - ) atsiras ieškovui tinkama laisva pareigybė, bus pateiktas pasiūlymas užimti šias pareigas. Ieškovui buvo suteiktas laisvas nuo darbo laikas naujo darbo paieškoms. Ieškovas 2017-05-08 tokio pobūdžio prašymą atsakovei pateikė ir buvo išleistas penkioms dienoms naujo darbo paieškoms, kas liudija, jog ieškovas nebuvo suinteresuotas likti dirbti pas atsakovę ir ieškojo naujo darbo. Pats ieškovas asmeniškai iki ieškinio pateikimo teismui taip pat nesidomėjo galimybėmis gauti kitą darbą arba būti perkeltam į ankstesnes pareigas, nereiškė su tuo susijusių prašymų. Atsakovė laikėsi Darbo kodekso 129 straipsnyje numatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, todėl ieškovo ieškinio teiginiai nepagrįsti.

15Pažymėjo, jog 2017-06-30 pasirašyta darbo sutartis su kitu darbuotoju, kuris nuo 2017-07-03 VĮ ( - ) pradėjo eiti ( - ) pareigas bei jas eina iki šiol, ieškovo anksčiau užimtos pareigos, iš kurių jis buvo atleistas 2017-06-05, jau užimtos nuo 2017-07-03 reikiamą išsilavinimą ir kompetenciją turinčio asmens, todėl ieškovo grąžinimas į buvusias pareigas negalimas.

16Nesutiko su ieškovo reikalavimu atlyginti neturtinę žalą. Atsakovei teisėtai ir pagrįstai nutraukus darbo sutartį su ieškovu, tinkamai atlikus visas atleidimo procedūras, atsiskaičius su ieškovu atleidimo dieną, nėra jokio pagrindo teigti, kad dėl atleidimo ieškovas patyrė neturtinę žalą. Ieškovas atleistas nekompromituojančiu atleidimo pagrindu (ne drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir kt.), todėl net ir pripažinus atleidimą neteisėtu, neturtinė žala nepriteistina. Be to, ieškovas prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną priverstinės pravaikštos laiką, kuris ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, būtų pakankama satisfakcija ieškovui, todėl byloje neįrodytas, nepagrįstas būtinumas papildomai priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

17Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus. Atstovės nuomone, aplinkybės, susijusios su naujų darbuotojų priėmimu į darbą VĮ ( - ), nepaneigia ieškovo iš darbo atleidimo teisėtumo. Ieškovas, dalyvaudamas atrankoje, nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių teisę vairuoti traktorius ar savaeiges mašinas, todėl atsakovei apie tokį ieškovo išsilavinimą nebuvo žinoma. Apie tai, kad reikalingi medelyno darbuotojai buvo žinoma ir pačiam ieškovui, tačiau pageidavimo dirbti kitose pareigose ieškovas neišreiškė.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

20Ieškovas nuo 2015 m. spalio 1 d. VĮ ( - ) dirbo ( - ) padalinio viršininko pareigose, į darbą priimta atrankos būdu, pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijai 2015-09-23 priėmus sprendimą, jog ieškovas, kaip pretendentas yra tinkamas eiti nedienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininko pareigas su sąlyga, kad reikalingas išsilavinimas bus įgytas per 6 metus. VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-23 įsakymu Nr. P-35 „Dėl ( - ) padalinio viršininko paskyrimo“ ieškovas nuo 2015-10-01 buvo paskirtas į ( - ) pareigas.

21Laikinai einančio ( - ) pareigas 2017-03-16 įsakymu Nr. V-86 „Dėl VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-22 V-169 „Dėl pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos sudarymo ir atrankos į ( - ) pareigas vykdymo“ atrankos komisijos 2015-09-23 sprendimas ir VĮ ( - ) 2015-09-23 įsakymas Nr. P-35 „Dėl ( - ) paskyrimo“ pripažinti neteisėtais nuo sudarymo dienos ir panaikinti. Ieškovas 2017-03-16 įspėtas dėl darbo sutarties nutraukimo Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies pagrindu. 2017-06-05 VĮ ( - ) laikinai einančio urėdo pareigas įsakymu Nr. P-47 ieškovas iš darbo nuo 2017 m. birželio 5 d. atleistas pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės).

22Dėl atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu

23Ieškovas ginčija jo atleidimą iš ( - ) padalinio viršininko pareigų VĮ ( - ), prašydamas atleidimą pripažinti neteisėtu. Jo teigimu, pretendentų į laisvas darbuotojų pareigas atrankos komisijai priėmus sprendimą, jog yra tinkamas eiti ( - ) padalinio viršininko pareigas su sąlyga, jog reikiamą išsilavinimą įgis per 6 metus ir šiam terminui nepasibaigus, ieškovas negalėjo būti atleistas iš darbo kaip neatitinkantis išsilavinimo reikalavimo. Ieškovas iki atrankos į laisvas ( - ) padalinio viršininko pareigas dirbo VĮ ( - ), buvo susipažinęs su darbų specifika, yra įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį, biomasės inžinerijos magistro laipsnį, todėl faktas, jog neturėjo išsilavinimo, numatyto ( - ) padalinio viršininko pareigybės aprašyme, nebuvo kliūtis atlikti pavestas pareigas. Ieškovo vertinimu atsakovė negalėjo nutraukti darbo sutarties, remiantis Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalimi.

24Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2016-09-14 Nr. XII-2603) 6 straipsnio 7 dalį, jeigu skundas, prašymas nagrinėti individualų darbo ginčą yra paduotas ar ieškinys dėl darbo teisiu įgyvendinimo yra pareikštas iki Darbo kodekso įsigaliojimo, skundas, prašymas yra sprendžiami pagal iki Darbo kodekso įsigaliojimo galiojusias nuostatas. Darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2017-06-05, ieškinys teismui pateiktas 2017-06-30, todėl byloje susiklosčiusiems teisiniams santykiams taikytinos Darbo kodekso iki 2017-07-01 galiojusio 2002-06-04 redakcijos Darbo kodekso nuostatos.

25Ieškovas atleistas iš darbo VĮ ( - ) laikinai einančio ( - ) pareigas 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. P-42, remiantis Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalimi.

26Galiojusio Darbo kodekso129 straipsnyje buvo nustatyta, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį Darbo kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Kaip viena galimų svarbių priežasčių įstatyme įvardijama aplinkybė, susijusi su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutarties nutraukimo priežasčių formulavimas yra darbdavio pareiga. Nutraukiant darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį galima remtis tik ta priežastimi, kuri buvo nurodyta įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą. Kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, teisme darbdavys privalo įrodyti tų svarbių priežasčių, kuriomis jis grindė darbo sutarties nutraukimą, buvimą (CPK 178 straipsnis). Taigi, ieškovui ginčijant atleidimą, svarbių priežasčių buvimą nutraukinat sutartį privalo įrodyti atsakovas. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar darbdavio nurodytos priežastys yra tokios svarbios, kad konkrečiu atveju būtų sudariusios pagrindą nutraukti darbo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2012).

27Įsakyme dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu T. B. nėra konkrečiai nurodyta, dėl kokių priežasčių darbo sutartis nutraukta. Iš ieškovui įteikto 2017 m. kovo 16 d. įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo yra pateikta nuoroda, kad atsižvelgiama į ( - ) prie Aplinkos ministerijos atlikto tyrimo išvadas, jog T. B. neatitinka VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-23 įsakymu Nr. V-171 patvirtintų ( - ) pareiginių nuostatų 4 punkto reikalavimų, t. y. nėra įgijęs būtinojo reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį ( - ) išsilavinimo, bei į ( - ) 2017-03-01 įsakymo Nr. 1B-37 „Dėl įpareigojimų VĮ ( - ) vyriausiajam ( - ) laikinai einančiam ( - ) pareigas“ 1.1 p., kuriuo VĮ ( - ) ( - ), laikinai einantis ( - ) pareigas, įpareigotas spręsti pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos 2015-09-23 sprendimo teisėtumo klausimą, pripažįstant šį sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti. Iš ieškovui 2017-03-16 įteikto įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą turinio seka, kad darbdavys darbo sutartį su ieškovu R. B. nutraukė dėl to, jog šis priėmimo į darbą momentu neatitiko išsilavinimo reikalavimo.

28Iš tiesų, kaip ir nurodė ieškovas, faktas, jog darbuotojas neturi tam tikro diplomo, pažymėjimo ir pan., pats savaime nėra pagrindas atleisti darbuotoją pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, išskyrus atvejus, kada norminių teisės aktų įsakmiai nustatyta, kad tam tikrą darbą dirbti (eiti pareigas) gali tik atitinkamą diplomą, pažymėjimą turintis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2013). Svarbi priežastis nutraukti neterminuotą darbo sutartį dėl aplinkybių, susijusių su kvalifikacija, gali būti pripažinta darbuotojo nepakankama kvalifikacija, jo neturėjimas reikiamos kvalifikacijos ir pan. Kvalifikacija darbo teisėje yra suprantama kaip darbuotojo pasirengimo tam tikram darbui laipsnis. Kvalifikacija apibūdinama specialiu išsimokslinimu, pareiginiu laipsniu, vardu. Pažymėtina, kad atitinkamai pareigybei užimti keliami išsilavinimo, kiti kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi ją apibūdinančiuose lokaliniuose teisės aktuose – pareigybės aprašymuose, pareiginiuose nuostatuose (Darbo kodekso 232 straipsnis).

29. Todėl, sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą dėl atleidimo teisėtumo, vertintina, ar ieškovas atitiko jo pareigybei užimti pareiginiuose nuostatuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

30Šalių paaiškinimais, byloje esančia medžiaga nustatyta, kad ieškovas VĮ ( - ) ( - ) padalinio viršininko pareigoms buvo priimtas atrankos būdu, atsakovei VĮ ( - ) 2015-09-08 paskelbus atranką į ( - ) pareigas.

31Atrankos į ( - ) pareigas paskelbimo metu galiojusių ( - ) pareiginiai nuostatų, patvirtintų VĮ ( - ) ( - ) 2013-03-05 įsakymu Nr. V-57, 4 punktas nustatė, kad ( - ) turi būti įgijęs universitetinį ( - ) išsilavinimą, turėti praktinių darbo įgūdžių. Nuostatuose įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas turėti universitetinį ( - ) išsilavinimą atitinka ( - ) prie aplinkos ministerijos generalinio ( - ) 2011-01-20 įsakymo Nr. 1B-31 „Dėl ( - ) ( - ) srities specialistų pareigybių specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų“ nuostatą (1 p.), pagal kurią ( - ) būtina turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų ( - ) krypties, socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą, bakalauro laipsnį, o jei jo neturi –įgyti per 6 metus.

32Pagal VĮ ( - ) įstatų, patvirtintų ( - ) prie Aplinkos ministerijos generalinio urėdo 2016-01-06, 27.1, 27.2 punktus VĮ ( - ) vadovas (( - )) organizuoja kasdieninę veiklą, priima i darbą ir atleidžia darbuotojus; sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis; todėl teismo vertinimu VĮ ( - ) urėdas pagal kompetenciją turėjo teisę tvirtinti ( - ) pareiginius nuostatus ir nustatyti specialiuosius reikalavimus šiai pareigybei.

33Kaip matyti iš ( - ) pareiginių nuostatų, šiai pareigybei priskirta vykdyti šias funkcijas: vadovauti medienos ruošai (nuostatų 6 p.); komplektuoti valstybinius standartus ir technines sąlygas apvalios ir pjautos miško medžiagos ruošimo, saugojimo, transportavimo ir kitais gaminamos produkcijos kokybės klausimais; kontroliuoti standartų ir techninių sąlygų laikymąsi įmonėje (nuostatų 11 p.); vadovauti, nustatant medienos ruošos ir apdirbimo darbo normas (nuostatų 12 p.); ir pan.. Šių funkcijų pobūdis – vadovauti medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio veiklai, kontroliuoti ruošiamos produkcijos (medienos) kokybę, organizuoti jos realizavimą yra susijęs su VĮ ( - ) kaip viešo juridinio asmens veiklos tikslų įgyvendinimu. Tai savo ruožtu lemia, kad šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymas, yra susijęs su didesniu profesinės kompetencijos, specialių žinių ir įgūdžių šioje srityje turėjimu. Todėl šiai pareigybei užimti nustatyti specialieji reikalavimas - turėti aukštąjį universitetinį ( - ) išsilavinimą (pareiginių nuostatų 4 punktas) yra pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius. Tokiu būdu atsakovė, siekdama, jog šiai pareigybei priskirtos funkcijos būtų vykdomos tinkamai bei kokybiškai, turėjo pagrindą bei poreikį nustatyti specialųjį reikalavimą pareigybei – turėti universitetinį ( - ) krypties išsilavinimą.

34Skelbiant atranką į ( - ) pareigas (2015-09-08 skelbimas) be reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų ( - ) krypties išsilavinimo, buvo keliamas alternatyvus kvalifikacinis reikalavimas pretendentui turėti socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą bakalauro laipsnį arba užbaiginėti studijas. Pagal pareiginius nuostatus, patvirtintus įmonės vadovo ir galiojusius atrankos paskelbimo metu, šiai pareigybei toks reikalavimas nebuvo keliamas, todėl teismo vertinimu, šis reikalavimas (turėti socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą bakalauro laipsnį arba užbaiginėti studijas) skelbime apie atranką buvo nurodytas nepagrįstai. Atsakovės atstovė remiasi jau minėtu ( - ) prie aplinkos ministerijos generalinio ( - ) 2011-01-20 įsakymu Nr. 1B-31, tačiau šiuo įsakymu nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra tik rekomendaciniai (įsakymo 2 p.), todėl tol, kol ( - ) specialistų pareigybių nuostatai nebuvo pakeisti, atsižvelgiant į ( - ) ( - ) rekomendacijas, reikalavimas turėti socialinių mokslų srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą bakalauro laipsnį, skelbiant atranką nurodytas nepagrįstai.

35Pagal atrankos į ( - ) pareigas paskelbimo metu galiojusių ( - ) pareiginius nuostatus (2013-03-05 redakcija) galimybę užimti ( - ) pareigybę turėjo tik asmuo, įgijęs reikalaujamą universitetinį ( - ) krypties išsilavinimą (arba užbaiginėti studijas). Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovas neatitiko VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-23 įsakymu Nr. P-35 patvirtintų ( - ) pareiginių nuostatus kvalifikacinių reikalavimų, ir nors kvalifikaciniai reikalavimai yra tie patys (kaip ir ankstesnėje pareiginių nuostatų redakcijoje), tačiau, sprendžiant ginčą, aktuali pareiginių nuostatų, galiojusių atrankos į ( - ) pareigas paskelbimo ir jos vykdymo eigoje, redakcija. Atsižvelgiant į pareiginių nuostatų teisinę reikšmę, galiojimą laiko atžvilgiu, tai, kad pagrindo jiems negalioti, nenustatyta, darytina išvada, jog, ieškovas pretenduojantis užimti pareigybę, kuriai aprašyme yra nustatyti specialūs reikalavimai, pareiginiuose nuostatuose keliamus reikalavimus turėjo atitikti.

36Iš atsakovės pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas, pageidaudamas dalyvauti atrankoje į ( - ) pareigas, 2015-09-21 kartu su prašymu pateikė gyvenimo aprašymą ir bakalauro bei magistro diplomų kopijas (A. S. universiteto bakalauro diplomas B Nr. ( - ), magistro diplomas M Nr. ( - )), pavirtinančius, jog ieškovas yra įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį ir biomasės inžinerijos magistro laipsnį.

37Remiantis studijų, mokymų programų ir kvalifikacijų registro duomenimis (www.aikos.smm.lt/registrai), studijų sričių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-05-21 įsakymu Nr. ( - ) „Dėl studijų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“ vertinant ieškovo įgytas kvalifikacijas (inžinerijos mokslų ir technologijų) ir atrankos metu reikalaujamą kvalifikaciją, kuri įgyjama, baigus universitetines ( - ) studijas – žemės ūkio mokslų, matyti, kad ieškovo įgyta kvalifikacija yra skirtingos studijų srities ir krypties, kvalifikaciją suteikiančios programos iš esmės skirtingos, todėl darytina išvada, kad ieškovas, kaip pretendentas į ( - ) pareigas, neatitiko reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme (neturėjo reikalaujamo išsilavinimo ir nesimokė pagal numatytą pareigybės aprašyme studijų kryptį), dėl ko atrankoje į ( - ) pareigas negalėjo dalyvauti.

38Ieškovas į ( - ) pareigas priimtas 2015-09-23 VĮ ( - ) ( - ) įsakymu Nr. P-35„Dėl ( - ) padalinio viršininko paskyrimo“, vadovaujantis 2015-09-23 pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos protokolu Nr. V2-925. Kaip matyti iš šio protokolo, 2015-09-23 pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisija, įvertinusi pretendentą (ieškovą), konstatavo, kad ieškovas, kaip pretendentas, yra tinkamas eiti ( - ) pareigas su sąlyga, kad išsilavinimas bus įgytas per 6 metus. Teismo posėdžio metu apklausti pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos nariai, liudytojai G. S., L. R., A. V., S. E., D. N., parodė, jog atrankos metu komisijos nariai netikrino, ar ieškovas pagal turimą išsilavinimą galėjo dalyvauti atrankoje, atrankos metu buvo vertinamos pretendento žinios. Išaiškėjus, jog ieškovas pareigybės aprašyme reikiamo išsilavinimo neturėjo, buvo priimtas sprendimas ieškovą laikyti tinkamu pretendentu užimti pareigas su sąlyga, jog per 6 metu įgis išsilavinimą.

39Atranka į laisvas pareigas buvo vykdoma pagal atrankos į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą VĮ ( - ) ( - ) 2014-04-01 įsakymu Nr. V-101. Aprašo 12 punktas nustatė, jog gautus pretendentų dokumentus įvertina personalo inspektorė, kuri, nustačiusi, jog pretendentas neatitinka pareigybei nustatytų reikalavimų, informuoja pretendentą, jog jam neleidžiama dalyvauti atrankoje. Iš faktinių bylos duomenų matyti, kad ieškovas nebuvo baigęs ( - ) studijų, neturėjo reikalaujamos kvalifikacijos, tokiu būdu ieškovui neturėjo būti leidžiama dalyvauti atrankoje. Kaip nustatyta liudytojos G. S. (personalo inspektorės) parodymais, ieškovo pateikti dokumentai, remiantis Aprašu, nebuvo vertinami, dėl ko ieškovui buvo leista dalyvauti atrankoje, nors pastarasis neatitiko pretendentams keliamų išsilavinimo reikalavimo, taip pažeidžiant Aprašu nustatytą atrankos į laisvas darbuotojų pareigas tvarką.

40Niekuo nepagrįstas ieškovo aiškinimas, jog jis turėjo teisę reikalaujamą išsilavinimą įgyti per 6 metus. Kaip seka iš ieškovo paaiškinimo, tokią savo poziciją ieškovas grindžia 2015-09-23 pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos protokoliniu sprendimu („tinkamas eiti <...> pareigas su sąlyga, kad išsilavinimas bus įgytas per 6 metus“). Teismas sutinka su atsakovės atstovės vertinimu, jog atranką vykdžiusi komisija netinkamai interpretavo bei taikė nuostatą, nustatytą ( - ) prie aplinkos ministerijos generalinio ( - ) 2011-01-20 įsakymo Nr. 1B-31 „Dėl ( - ) ( - ) srities specialistų pareigybių specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų“ , kad asmuo privalo įgyti išsilavinimą per 6 metus (įsakymo 1 p.), nes ši nuostata taikytina tik tų asmenų atžvilgiu, kurie įsakymo priėmimo momentu (2011-01-20) jau ėjo atitinkamas pareigas, o ne naujai i darbą priimamiems asmenims. Be to, pažymėtina, kad atrankos komisijos sudarymas atranką organizuojančioje įstaigoje yra tik vienas iš priėmimo į pareigas proceso elementų. Jis atlieka tik pagalbinį, tarpinį vaidmenį priėmimo į pareigas (atrankos būdu) procedūroje ir juo nėra įforminamas baigiamasis (galutinis) sprendimas dėl atrankos rezultatų (šiuo laikytinas pretendentų į <...> pareigas atrankos komisijos <...> atrankos protokolas), savarankiškai jis kokių nors teisinių pasekmių nesukelia, galutinį sprendimą dėl darbuotojo priėmimo į darbą priima vadovas (( - )). Ieškovas į darbą buvo priimtas VĮ Rietavo ( - ) įsakymu, nuo 2015-10-01 buvo paskirtas į ( - ) pareigas. Priimto ( - ) įsakymo pagrindu buvo atlikti ir atitinkami pakeitimai ieškovo darbo sutartyje Nr. 1141, todėl atrankos komisijos sprendimas nėra teisiškai reikšmingas.

41Teismo posėdžio metu liudytojas V. J. (buvęs ( - )) parodė, kad įsakymą dėl ieškovo priėmimo į ( - ) pareigas priėmė, pasitikėdamas personalo specialiste ir pretendentų atrankos komisijos sprendimu. Aptarti ir ištirti įrodymai patvirtina, kad atrankos į laisvą ( - ) pareigas metu faktas, jog ieškovas nebuvo įgijęs reikalaujamo išsilavinimo, iš esmės nebuvo vertinamas. Aplinkybė, jog ieškovo kvalifikacija nebuvo tinkama užimti ( - ) pareigas priėmimo į darbą metu, išaiškėjo tik ( - ) prie Aplinkos ministerijos atlikus tyrimą dėl organizuotos atrankos. ( - ) 2017-03-01 informavo atsakovę, jog 2015-09-08 VĮ ( - ) paskelbtoje atrankoje dalyvavusio pretendento T. B. pateikti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai nepatvirtino jo atitikties 2015-09-08 skelbime apie atranką nustatyto pretendentams kvalifikacinio reikalavimo „turėti aukštąjį universitetini biomedicinos mokslu srities ( - ) krypties, socialiniu mokslu srities vadybos ar ekonomikos krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacini laipsnį arba užbaiginėti studijas“; kad ieškovui kaip neatitinkančiam pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, neturėjo būti leidžiama dalyvauti atrankoje ir. generalinio ( - ) įsakymu VĮ ( - ) ( - ), laikinai einantis ( - ) pareigas, Ž. M. buvo įpareigotas spręsti VĮ ( - ) atrankos komisijos 2015-09-23 sprendimo (Pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos 2015-09-23 protokolas Nr. V2-925) teisėtumo klausimą.

42Laikinai einančio ( - ) pareigas 2017-03-16 įsakymu Nr. V-86 „Dėl VĮ ( - ) ( - ) 2015-09-22 V-169 „Dėl pretendentų į laisvas VĮ ( - ) darbuotojų pareigas atrankos komisijos sudarymo ir atrankos į ( - ) pareigas vykdymo“ atrankos komisijos 2015-09-23 sprendimas ir VĮ ( - ) 2015-09-23 įsakymas Nr. P-35 „Dėl ( - ) paskyrimo“ pripažinti neteisėtais nuo sudarymo dienos ir panaikinti, 2017-06-05 VĮ ( - ) laikinai einančio urėdo pareigas įsakymu Nr. P-47 ieškovas iš darbo nuo 2017 m. birželio 5 d. atleistas pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį.

43Teismas sprendžia, kad, esant nustatytoms aplinkybėms, kad ieškovo kvalifikacija jau priimant į pareigas neatitiko pareigybei užimti pareiginiuose nuostatuose keliamų reikalavimų, kad ieškovas nepateikė jo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento iki darbo sutarties nutraukimo, atsakovė turėjo pagrindą šį faktą laikyti svarbia priežastimi darbo sutartį su ieškovu nutraukti Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies pagrindu.

44Nagrinėjamu atveju teisiškai nėra reikšmingos ieškovo nurodytos aplinkybės, jog dirbdamas nedienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininko pareigose, ieškovas buvo skatintas, mokamos priemokos ir pan., kadangi ieškovas neįrodė, kad funkcijoms tinkamai atlikti pareiginiuose nuostatuose nustatytas specialusis reikalavimas (turėti atitinkamą išsilavinimą - ( - )) nebuvo būtinas. Ieškovas procesiniuose dokumentuose teigia, kad iš darbo buvo atleistas kaip neparankus darbuotojas dėl konfliktiškų santykių su buvusiu urėdu V. Š., tačiau tokie ieškovo argumentai niekuo nepagrįsti, nes kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, pagrindu atleisti ieškovą iš darbo buvo ( - ) atlikto tyrimo išvados dėl ieškovo kvalifikacijos. Taip pat nepagrįstas ieškovo argumentas, jog atranka buvo teisėta, nes 2016 m. vasario mėnesio ( - ) atlikto tyrimo metu pažeidimų, vykdant atranką, nebuvo nustatyta. Ieškovo minimas tyrimas buvo atliekamas kitu pagrindu, nevertinant ieškovo kompetencijos eiti nurodytas pareigas, t. v. buvo sprendžiama, ar ieškovas galėjo užimti šias pareigas ne konkurso būdu, todėl tyrimo išvados ginčo atveju neaktualios. Ieškovas ieškinyje remiasi Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalimi, nustatančia darbo sutarties nutraukimą ypatingais atvejais. Ieškovas nepatenka nei į vieną asmenų, išvardytų minimoje normoje, kategoriją, todėl garantijos, numatytos Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, ieškovo atžvilgiu netaikytinos.

45Ieškovas, ginčydamas atleidimo teisėtumą, teigia, jog atleidžiant iš darbo, jam nebuvo pasiūlytas joks kitas darbas.

46Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo jo sutikimu perkelti į kitą darbą (Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalis). Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal Darbo kodekso129 straipsnį, išskyrus atvejį, kai nutraukiama terminuota darbo sutartis ir darbuotojui išmokamas vidutinis darbo užmokestis už likusį darbo sutarties galiojimo laiką (Darbo kodekso 129 straipsnio 5 dalis), turi pareigą ieškoti galimybių perkelti atleidžiamą iš darbo darbuotoją į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į kitą darbą. Kasacinis teismas, aiškindamas Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos garantijos darbuotojams taikymo galimybes, yra konstatavęs, kad šią pareigą darbdavys privalo vykdyti per visą numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį, įskaitant darbuotojo atleidimo iš darbo dieną. Kitas darbas (laisva darbo vieta ar pareigos) visų pirma turi būti siūlomas atsižvelgiant į atleidžiamo darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir, reikiamais atvejais, į sveikatos būklę, o jeigu laisvų tokio darbo vietų nėra arba darbuotojas nesutinka būti į jas perkeltas, turi būti siūlomas bet koks kitas darbas, kurį darbuotojas, atsižvelgiant į jo sugebėjimus ir sveikatos būklę, galėtų dirbti. Jeigu darbuotojo profesija, specialybė, kvalifikacija, atitinkamais atvejais – ir sveikatos būklė, yra tinkami laisvai darbo vietai (pareigoms) užimti, darbdavys privalo jam šį darbą (pareigas) pasiūlyti, išskyrus atvejus, kai darbdavys to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, kai tokia laisva darbo vieta pasiūloma kitam atleidžiamam iš darbo darbuotojui ir pastarasis jo sutikimu į ją perkeliamas dirbti ir pan.). Darbdavio galimybė perkelti darbuotoją į kitą darbą objektyviai sąlygota kito atitinkamo darbo buvimu ir darbuotojo sutikimu būti perkeltam į kitą darbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2012; 3K-3-224/2015).

47Ieškovas apie numatomą atleidimą įspėtas 2017-03-16, atleistas 2017-06-05, taigi, per visą šį laikotarpį atsakovė privalėjo svarstyti galimybes dėl ieškovo perkėlimo į kitą darbą. Ieškovui įteiktame įspėjime (2 p.) buvo nurodoma, jog įspėjimo įteikimo metu jokių laisvų pareigybių, kurias galėtų pasiūlyti užimti ieškovui, nebuvo. Tuo atveju, jeigu VĮ ( - ) atsiras tinkanti laisva pareigybė, atsakovė įsipareigojo pateikti pasiūlymą užimti šias pareigas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo įspėjimo apie atleidimą iš darbo laikotarpiu jam nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas eiti kitų pareigų, kurių ieškovas būtų atsisakęs. Šios pareigos nevykdymą atsakovės atstovė paaiškina tuo, kad pačiam ieškovui buvo žinoma apie laisvas darbo vietas, tačiau ieškovas pageidavimo dirbti kitą darbą, neišreiškė. Laisvų specialistų pareigų, į kurias pagal išsilavinimą būtų galėjęs pretenduoti ieškovas, įmonėje nebuvo. Tokie argumentai pagrįsti tik iš dalies.

48Kasacinio teismo pažymėta, kad vien tik formalus darbo vietos nesiūlymas darbuotojui nesuponuoja pagrindo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu; darbdavio pareiga perkelti įspėtą apie būsimą atleidimą darbuotoją į kitą darbą reiškia darbuotojo teisę būti perkeltam į kitą darbą, kurį jis pagal profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir reikiamais atvejais – sveikatos būklę, gali dirbti. Ši teisė gali būti įgyvendinama ir darbdavio, ir darbuotojo iniciatyva. Pripažinimą, kad darbdavys pažeidė nurodytos Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies nuostatos reikalavimus, lemia ne faktas, kad darbdavys nepasiūlė darbuotojui kito darbo, o faktas, kad darbdavys neperkėlė darbuotojo į kitą darbą, nors tokia galimybė buvo. Ar darbdavys laikėsi Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies reikalavimų, esant ginčui, teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Sprendžiant, ar darbdavys, nepasiūlydamas darbuotojui kito darbo ir neperkeldamas darbuotojo į tokį darbą, nepažeidė Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies reikalavimų, būtina, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgti, be kita ko, į darbuotojo perkėlimo į tokį darbą teisines pasekmes jo turimų garantijų aspektu, darbuotojo gautinų ir ryšium su perkėlimu į tokį darbą prarastinų su darbo santykiais susijusių išmokų balansą, į tai, ar darbuotojo interesai objektyviai yra pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2015).

49Atsakovė pateikė duomenis apie laisvas specialistų vietas VĮ ( - ) laikotarpiu nuo iki 2017-03-16 iki 2017-06-05 bei laisvas specialistų vietas 2017-10-05. Pagal pateiktus duomenis ieškovo įspėjimo laikotarpiu buvo laisvos 6 darbo vietos, o bylos nagrinėjimo metu – 2 (vyr. inžinieriaus, ( - ) inžinieriaus, girininko, eigulio, girininko pavaduotojo, medelyno meistro). Iš laisvoms pareigybėms užimti keliamų kvalifikacinių reikalavimų matyti, kad ieškovo kvalifikacija nebuvo tinkama laisvoms specialistų darbo vietoms užimti, nes ieškovas nėra įgijęs reikalaujamo ( - ) išsilavinimo, todėl atsakovė, nepasiūlydama ieškovui specialistų darbo vietų, nepažeidė Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

50Tačiau ieškovas pateikė skelbimus rajoniniuose laikraščiuose (2017-03-17 ir 2017-05-05), patvirtinančius, kad ieškovo įspėjimo laikotarpiu atsakovė skelbė ieškanti naujų darbuotojų – sezoninių darbininkų miško želdinimo darbams bei traktorininko.

51Iš atsakovės pateikto apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas prasidėjo per laikotarpį nuo 2017-03-16 iki 2017-06-05 matyti, kad ieškovo įspėjimo laikotarpiu buvo priimti 43 nauji darbuotojai, kas patvirtina ieškovo teiginius, jog laisvų darbo vietų VĮ ( - ) buvo. Vertinant, ar atsakovė (ne) privalėjo ieškovui pasiūlyti traktorininko darbo, kurį kaip teigia ieškovas, jis būtų sutikęs dirbti, pažymėtina, kad paprastai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas gali dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą, jei tai nebus susiję su papildomais specifiniais kvalifikacijos reikalavimais. Be to, net ir aukštesnės kvalifikacijos darbą tam tikrais atvejais gali būti privalu pasiūlyti darbuotojui, su kuriuo numatoma aptariamu pagrindu nutraukti darbo sutartį, jeigu tam darbui reikalingą kvalifikaciją darbuotojas galėtų nesudėtingai ir operatyviai įgyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-414-248/2015). Dėl to teismas nepagrįstu pripažįsta atsakovės atstovės argumentą, kad traktorininko darbas ieškovui nebuvo siūlomas, nes darbdaviui nebuvo žinoma, ar ieškovas turi teisę vairuoti traktorių. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą, patvirtinantį, jog šią teisę yra įgijęs, todėl ieškovas pagal savo turimą kvalifikaciją galėjo užimti atsilaisvinusią darbo vietą.

52Sutiktina su atsakovės atstovės argumentu, jog darbuotojo teisė būti perkeltam į kitą darbą gali būti įgyvendinama ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo iniciatyva. Tačiau teismo vertinimu nepakankama ieškovo iniciatyva išreiškiant pageidavimą būti perkeltam į kitą darbą, nepašalina darbdavio pareigos, esant laisvų darbo vietų, jas siūlyti ir perkelti darbuotoją jo sutikimu į kitą darbą.

53Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, kad ieškovas būtų atsisakęs dirbti traktorininku ar kt. darbininku, pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovo įspėjimo laikotarpiu ir atleidimo metu laisvų darbo vietų VĮ ( - ) buvo, todėl teismas sprendžia, kad atsakovė tinkamai neįvykdė pareigos perkelti ieškovą į kitą darbo vietą ir dėl to pažeidė Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Esant nustatytoms aplinkybėms, atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu (Darbo kodekso 300 straipsnio 3 dalis).

54Dėl (ne)grąžinimo į darbą

55Ieškovas prašė pripažinus atleidimą neteisėtu, grąžinti jį į darbą. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo anksčiau užimtos pareigos, iš kurių jis buvo atleistas 2017-06-05, jau užimtos, todėl ieškovo grąžinimas į buvusias pareigas negalimas, pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog sudaryta darbo sutartis su kt. darbuotoju. Teismas nesutinka, jog aplinkybė, kad į darbo vietą jau priimtas naujas darbuotojas, yra pagrindas negrąžinti ieškovo į pirmesnį darbą, nes tai reikštų įstatyme įtvirtintos pažeistų darbuotojo teisų gynybos būdų nepagrįstą susiaurinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137-701/2016), tačiau į šią atsakovės nurodomą aplinkybę atsižvelgia, svarstydamas klausimą dėl ieškovo grąžinimo į darbą.

56Kaip ir nurodė atsiliepime atsakovė, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje pasisakydamas dėl Darbo kodekso 300 straipsnio aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad nagrinėdamas darbuotojo (ieškovo) reikalavimus dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu teismas turi patikrinti ir nustatyti, ar yra pagrindas darbuotojo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu ir, jeigu yra, tai kuris iš alternatyvių darbuotojo teisių gynimo būdų taikytinas. Bylą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu nagrinėjantis teismas nėra saistomas darbuotojo (ieškovo) nurodyto ieškinio dalyko: nustatęs, kad tenkinti pareikštą reikalavimą visa apimtimi nėra pagrindo, teismas gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti alternatyvų darbuotojo darbo teisių gynimo būdą (CPK 418 straipsnis).

57Ieškovas pagal turimą išsilavinimą negali atlikti ( - ) priskiriamų funkcijų, nes jis neatitinka specialaus reikalavimo, todėl negali būti grąžintas į ankstesnes pareigas. Dėl šių priežasčių taikytinas alternatyvus ieškovo teisių gynimo būdas ir atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu, laikytina, kad darbo sutartis yra nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos (Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalis).

58Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką

59Pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, ieškovui turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos (2017 m. birželio 6 d.) iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Skaičiuojant po 60,21 Eur už kiekvieną darbo dieną esant 5 darbo dienų savaitei, už priverstinės pravaikštos laiką priskaitytina suma yra už 117 darbo dienų po 60,21 Eur, iš viso 7044,57 Eur. Ieškovas nurodė, kad visą bylinėjimosi laiką niekur nedirbo, priešingų įrodymų nepateikta, tačiau jam buvo mokama nedarbo išmoka (279,46 Eur už rugpjūčio mėnesį, 333,20 Eur už rugsėjo mėnesį ir 333,20 Eur už spalio mėnesį). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta darbo kodekso 297 straipsnyje nustatytos kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką paskirtis, jos atliekama socialinė funkcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2014 ir joje nurodyta praktika). Kompensacija, už priverstinę pravaikštą mokėtina neteisėtai iš darbo atleistam darbuotojui, užtikrina dėl neteisėtų darbdavio veiksmų negautų pragyventi būtinų lėšų kompensavimą; kompensacija turi būti adekvati, proporcinga nukentėjusios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2011). Remiantis šia praktika, mokėtino darbo užmokesčio dydis, mažintinas ieškovui išmokėtos nedarbo išmokos dydžiu. Tokiu būdu priteistinas darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką sudaro 6098,71 Eur, skaičiuojant priteistiną darbo užmokestį nuo 2017-06-06 iki teismo sprendimo priėmimo dienos, o toliau po 60,21 Eur iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

60Skaičiuojant išmoką už priverstinės pravaikštos laiką taikoma Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalis. Išeitinė išmoka, nustatyta Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje ir Darbo kodekso 140 straipsnio 1 d. 4 p. ieškovui papildomai nepriteistina, nes ieškovo atleidimo iš darbo dieną buvo išmokėta 2 mėnesių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka.

61Dėl neturtinės žalos

62Ieškovas byloje taip pat prašo priteisti 5000 Eur neturtinę žalą. Nurodė, kad dėl neteisėto atleidimo iš darbo patyrė dvasinius išgyvenimus, sukrėtimus ir nepatogumus, pablogėjo sveikata, susirgo depresija.

63Darbo kodekso 250 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą, kurios dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis CK.

64Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl Darbo kodekso 250 straipsnio aiškinimo ir taikymo, yra išaiškinęs, kad neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), pripažinimas atleidimo iš darbo neteisėtu ar grąžinimas į darbą, darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2008; Nr. 3K-3-363/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad konstatavus įstatymo saugomos asmens teisės ar teisėto intereso pažeidimą teismas gali įpareigoti atlyginti neturtinę žalą, tačiau vien neturtinės teisės ar vertybės pažeidimas nereiškia ir neturtinės žalos padarymo, t. y. neturtinei žalai atlyginti už neturtinių vertybių pažeidimą būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala), o neturtinė žala priteisiama tuo atveju, kai nustatoma, jog teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2008; Nr. 3K-3-400/2008).

65Taigi, neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis, jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006).

66Teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, atsižvelgia į byloje nustatytas faktines aplinkybes. Byloje nustatyta, kad atsakovė turėjo tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą spręsti ieškovo atleidimo klausimą, tačiau pažeidė tik atleidimo tvarką. Atleidimas iš dalies buvo nulemtas ir paties ieškovo veiksmais. Ieškovui dar iki atrankos į pareigas buvo žinoma, kad pareigybei keliamų reikalavimų neatitinka; jau dirbdamas ir žinodamas apie keliamus išsilavinimo reikalavimus, priemonių, kad įgytų reikalaujamą išsilavinimą, nesiėmė; nebuvo aktyvus, teikdamas pageidavimus dėl kito darbo. Ieškovas įrodymų apie sveikatos pablogėjimus nepateikė, bylos duomenys nepatvirtina, kad atsakovės veiksmais būtų pakenkta ieškovo reputacijai, ieškovo atleidimo pagrindas nėra diskredituojantis, todėl nesudaro kliūčių konkuruoti darbo rinkoje, nelemia neigiamos aplinkinių nuomonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2014). Ieškovo pažeistos teisės iš esmės yra apginamos, priimant sprendimą iš esmės ieškovo naudai, teismo vertinimu priimtas teismo sprendimas, kuriuo atleidimas pripažįstamas neteisėtu, bei ieškovui išmokėta išeitinė išmoka ir darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį yra pakankama satisfakcija už neteisėtu atleidimu sukeltus pergyvenimus ir nepatogumus, todėl ieškovo reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkina (CPK 178 str.)..

67Dėl bylinėjimosi išlaidų

68Tenkinus ieškinį iš dalies, paskirstytinos šalių turėtos išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai).

69Vertinant šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgia į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 išdėstyta nauja redakcija) rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog išlaidos advokato pagalbai sudarė 600 Eur (kvitas Nr. 835757), atsakovės išlaidos advokato pagalbai pagal pateiktus dokumentus – 1220 Eur. Iš pateiktų atstovavimo išlaidų detalizacijos matyti, kad į atstovavimo išlaidų sumą įtrauktos būtinos išlaidos už advokatų pagalba rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant teisme. Šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies (80?), ieškovui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudarytų 480 Eur, atsakovei ieškovas turėtų atlyginti 244 Eur bylinėjimosi išlaidų. Siekiant išvengti dvigubų mokėjimų, ieškovui priteistina 236 Eur bylinėjimosi išlaidų.

70Iš atsakovės valstybei priteistina 137 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

72ieškinį tenkinti iš dalies.

73Pripažinti ieškovo T. B. atleidimą iš darbo VĮ ( - ) laikinai einančio ( - ) pareigas 2017 m. birželio 5 d. įsakymu pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį neteisėtu. Laikyti, kad darbo sutartis tarp T. B. ir VĮ ( - ) pasibaigė šiuo teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo.

74Priteisti ieškovui T. B. iš atsakovės VĮ ( - ), įmonės kodas 270541690, 6098,71 Eur (šešis tūkstančius devyniasdešimt aštuonis Eur 71 ct) darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką iki sprendimo priėmimo dienos, toliau po 60,21 Eur (šešiasdešimt Eur 21 ct) už kiekvieną darbo dieną iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir 236 Eur (du šimtus trisdešimt šešis Eur) išlaidų už advokato pagalbą.

75Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

76Priteisti valstybei iš atsakovės VĮ ( - ) 137 Eur žyminio mokesčio valstybei.

77Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. B.... 3. Teismas... 4. ieškovas T. B. ieškiniu prašė pripažinti atleidimą iš darbo VĮ ( - ) (... 5. Nurodė, kad VĮ ( - ) pradėjo dirbti 2014 m. rugsėjo 1 d., buvo priimtas ( -... 6. Į ( - ) pareigas buvo priimtas atrankos būdu, 2015-09-08 VĮ ( - ) paskelbus... 7. Pagal teismų praktiką faktas, jog darbuotojas neturi tam tikro diplomo,... 8. Neteisėtas ir nepagrįstas atleidimas iš darbo pažemino ieškovą, sukėlė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas, jo atstovas ieškinį palaikė. Ieškovas... 10. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog... 11. Ieškovas T. B. apie atleidimą iš darbo buvo įspėtas 2017-03-16 įspėjimu... 12. ( - ) 2011-01-20 įsakymas Nr. 1B-31 nustato, kad medienos ruošos padalinio... 13. Ieškovo nurodytas 2016 m. vasario mėnesio ( - ) tyrimas buvo atliekamas kitu... 14. Ieškovas 2017-03-16 įspėjimu dėl darbo sutarties nutraukimo (3 p.) buvo... 15. Pažymėjo, jog 2017-06-30 pasirašyta darbo sutartis su kitu darbuotoju, kuris... 16. Nesutiko su ieškovo reikalavimu atlyginti neturtinę žalą. Atsakovei... 17. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti, palaikė... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 20. Ieškovas nuo 2015 m. spalio 1 d. VĮ ( - ) dirbo ( - ) padalinio viršininko... 21. Laikinai einančio ( - ) pareigas 2017-03-16 įsakymu Nr. V-86 „Dėl VĮ ( -... 22. Dėl atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu... 23. Ieškovas ginčija jo atleidimą iš ( - ) padalinio viršininko pareigų VĮ (... 24. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 25. Ieškovas atleistas iš darbo VĮ ( - ) laikinai einančio ( - ) pareigas 2017... 26. Galiojusio Darbo kodekso129 straipsnyje buvo nustatyta, kad darbdavys gali... 27. Įsakyme dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu T. B. nėra konkrečiai... 28. Iš tiesų, kaip ir nurodė ieškovas, faktas, jog darbuotojas neturi tam tikro... 29. . Todėl, sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą dėl atleidimo... 30. Šalių paaiškinimais, byloje esančia medžiaga nustatyta, kad ieškovas VĮ... 31. Atrankos į ( - ) pareigas paskelbimo metu galiojusių ( - ) pareiginiai... 32. Pagal VĮ ( - ) įstatų, patvirtintų ( - ) prie Aplinkos ministerijos... 33. Kaip matyti iš ( - ) pareiginių nuostatų, šiai pareigybei priskirta vykdyti... 34. Skelbiant atranką į ( - ) pareigas (2015-09-08 skelbimas) be reikalavimo... 35. Pagal atrankos į ( - ) pareigas paskelbimo metu galiojusių ( - ) pareiginius... 36. Iš atsakovės pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas, pageidaudamas... 37. Remiantis studijų, mokymų programų ir kvalifikacijų registro duomenimis... 38. Ieškovas į ( - ) pareigas priimtas 2015-09-23 VĮ ( - ) ( - ) įsakymu Nr.... 39. Atranka į laisvas pareigas buvo vykdoma pagal atrankos į laisvas VĮ ( - )... 40. Niekuo nepagrįstas ieškovo aiškinimas, jog jis turėjo teisę reikalaujamą... 41. Teismo posėdžio metu liudytojas V. J. (buvęs ( - )) parodė, kad įsakymą... 42. Laikinai einančio ( - ) pareigas 2017-03-16 įsakymu Nr. V-86 „Dėl VĮ ( -... 43. Teismas sprendžia, kad, esant nustatytoms aplinkybėms, kad ieškovo... 44. Nagrinėjamu atveju teisiškai nėra reikšmingos ieškovo nurodytos... 45. Ieškovas, ginčydamas atleidimo teisėtumą, teigia, jog atleidžiant iš... 46. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei... 47. Ieškovas apie numatomą atleidimą įspėtas 2017-03-16, atleistas 2017-06-05,... 48. Kasacinio teismo pažymėta, kad vien tik formalus darbo vietos nesiūlymas... 49. Atsakovė pateikė duomenis apie laisvas specialistų vietas VĮ ( - )... 50. Tačiau ieškovas pateikė skelbimus rajoniniuose laikraščiuose (2017-03-17... 51. Iš atsakovės pateikto apdraustųjų, kurių valstybinis socialinis draudimas... 52. Sutiktina su atsakovės atstovės argumentu, jog darbuotojo teisė būti... 53. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, kad ieškovas būtų atsisakęs dirbti... 54. Dėl (ne)grąžinimo į darbą... 55. Ieškovas prašė pripažinus atleidimą neteisėtu, grąžinti jį į darbą.... 56. Kaip ir nurodė atsiliepime atsakovė, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo... 57. Ieškovas pagal turimą išsilavinimą negali atlikti ( - ) priskiriamų... 58. Dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos... 59. Pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, ieškovui turi būti... 60. Skaičiuojant išmoką už priverstinės pravaikštos laiką taikoma Darbo... 61. Dėl neturtinės žalos... 62. Ieškovas byloje taip pat prašo priteisti 5000 Eur neturtinę žalą. Nurodė,... 63. Darbo kodekso 250 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutarties šalys privalo... 64. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl Darbo kodekso 250... 65. Taigi, neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui... 66. Teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo,... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 68. Tenkinus ieškinį iš dalies, paskirstytinos šalių turėtos išlaidos (CPK... 69. Vertinant šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgia į... 70. Iš atsakovės valstybei priteistina 137 Eur žyminio mokesčio (CPK 96... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 72. ieškinį tenkinti iš dalies.... 73. Pripažinti ieškovo T. B. atleidimą iš darbo VĮ ( - ) laikinai einančio (... 74. Priteisti ieškovui T. B. iš atsakovės VĮ ( - ), įmonės kodas 270541690,... 75. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 76. Priteisti valstybei iš atsakovės VĮ ( - ) 137 Eur žyminio mokesčio... 77. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per...