Byla 2-961-440/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pirkime Nr. 135476 panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiltas namas“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai (toliau – BĮ) Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai, tretiesiems asmenims UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, UAB „Projektų rengimo centras“, UAB „Inžinerinė mintis“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pirkime Nr. 135476 panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Šiltas namas“ kreipėsi su ieškiniu prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos sprendimus atmesti ieškovės pasiūlymą šiai nepagrindus neįprastai mažos kainos bei išvestinius sprendimus – sudaryti pasiūlymų eilę, pirkimą Nr. 135476 laimėjusia pripažinti UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, atmesti ieškovės pretenzijas bei priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (1 t. 1-9 b.l.).

3Ieškovė nurodo, kad dalyvavo BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos skelbtame supaprastintame ribotame konkurse „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato V. Burbos g. 9, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ ir pateikė konkurso sąlygas atitinkantį mažiausios kainos pasiūlymą. Atsakovei paprašius pagrįsti ieškovės pasiūlymo neįprastai mažą kainą, ieškovė pateikė kainos pagrindimą, nurodė paslaugas teiksiančių darbuotojų valandinius įkainius, numatomą darbo valandų skaičių, kitas išlaidas. Perkančiajai organizacijai kainos pagrindimą pripažinus netinkamu ir tuo pagrindu atmetus ieškovės pasiūlymą, UAB „Šiltas namas“ pateikė pretenziją ir nurodė, jog pasiūlymo kainos pagrindime pateikė tuos duomenis ir skaičiavimus, kurių reikalavo atsakovė, be to ieškovė teikdama pasiūlymą perkančiajai organizacijai patvirtino, kad kaina yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui, paaiškino, jog numatytos projekto vykdymo priežiūros vadovo išlaidos yra pagrįstos ir nekelia grėsmės tinkamam sutarties įvykdymui, pabrėžė, kad perkančioji organizacija nepatiekė jokių objektyvių duomenų, kuriais remiantis sprendė, jog tiekėjo nurodytos sąnaudos yra žymiai mažesnės už įprastines šios rūšies verslui. BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą, nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog jos pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas ir pakankamas neįprastai mažai kainai pagrįsti. Ieškovei pateikus papildomą pretenziją bei papildomus įrodymus, skirtus kainos pagrindimui, perkančioji organizacija pranešimu informavo atsakovę, jog papildomą pretenziją atmetė jos nenagrinėjus, kadangi ji pateikta antrą kartą dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo. Ieškovės vertinimu, atsakovė vykdydama neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūrą pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą, kadangi sprendė dėl kainos nepagrįstumo ne pagal konkurso sąlygose nustatytus kriterijus, o pagal tai, kaip pateikti įrodymai įtikina komisijos narius, nepagrįstai atsisakė nagrinėti pateiktus papildomus įrodymus ir argumentus dėl kainos pagrindimo, tokiais veiksmais pažeidė LR VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą viešojo pirkimo tikslą – įsigyti reikalingą paslaugą racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Ieškovės nuomone, atsakovės motyvai, kuriais vadovaudamasi tiekėjo pateiktą mažos kainos pagrindimą pripažino netinkamu rodo, kad atsakovė iš tiesų nesiekė objektyviai įvertinti pateiktų pagrindimo dokumentų ir įsitikinti tiekėjo pasiūlymo realumu. Sprendime atmesti tiekėjo pasiūlymą sugalvojusi naują kainos nepagrįstumo pagrindą apskritai turėjo išankstinį arba vertinimo metu susiformavusį siekį eliminuoti tiekėją iš tolesnių pirkimo procedūrų. Atsakovė atsisakiusi nagrinėti papildomą pretenziją ir su ja kartu pateiktus papildomus kainos pagrindimo dokumentus, elgėsi formaliai, o ne siekė įvertinti tiekėjo pasiūlymo rimtumą. Ieškovės manymu, atsakovės išvados, kad techninio darbo projekto parengimas per 340 darbo valandų ir projekto vadovui numatytos darbo laiko sąnaudos (326 darbo valandos) yra nerealios, žymiai mažesnės už įprastines šios rūšies verslui, yra neobjektyvios ir peržengiančios atsakovės diskrecijos ribas, neparemtos jokiomis konkurso sąlygų nuostatomis ar objektyviais skaičiavimais. Pažymėjo, kad pasiūlyme nurodytos darbo laiko sąnaudos projekto vadovui bei laiko sąnaudos projekto dalių parengimui yra artimos konkurso sąlygų 5 priede pateiktos techninės užduoties 5.11 punkte nurodytam reikalavimui darbo projektą perengti per 2 mėnesius. Ieškovė tiek kainos pagrindime, tiek pretenzijose pateikė paaiškinimus ir duomenis, jog jos mažesnes sąnaudas projekto vykdymo prižiūrėtojo kelionėms patvirtina ieškovės padėtis, susijusi su kitų objektų, esančių netoli Mažeikių, atliekama vykdymo priežiūra, turima patirtis rengiant analogiškus projektus. Be to ieškovė turi numačiusi 5000,00 Lt pelno – rezervo, iš kurių būtų pajėgi dengti nenumatytas išlaidas, todėl reali sutarties neįvykdymo rizika iš esmės neegzistuoja (1 t. 1-9 b.l.).

4Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika, neįprastai mažos kainos pagrindimo ginčuose tiekėjas nei LR VPĮ nustatytu pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminu, nei pretenzijų pobūdžiu (pirmine ar papildoma), nei pretenzijų skaičiumi, nėra ribojamas teikti į kainos pagrindimą orientuotus motyvus ir įrodymus. LR VPĮ ir LR CPK normos aiškintinos kaip nenustatančios draudimo teikti papildomus sprendimų peržiūros motyvus ar daugiau nei vieną pretenziją, kadangi ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu gali paaiškėti naujų šalių nesutarimo motyvų dėl kurių ginčo šalys nebuvo pateikusios savo pozicijos ar įrodymų. Papildomą pretenziją atsakovei ieškovė pateikė todėl, kad sprendimas atmesti pirmąją pretenziją buvo pagrįstas neobjektyviais, į konkurso sąlygas neįtrauktais, kriterijais, be to sprendime atmesti kainos pagrindimą atsakovė iškėlė papildomus reikalavimus kainos pagrįstumui įrodyti. Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė vertinant neįprastai mažos kainos pagrįstumą ir jį patvirtinančius įrodymus, yra ribojama viešojo pirkimo principų, sąžiningumo ir objektyvumo kriterijų turiniu, todėl vadovaujantis diskrecijos teise priimtų sprendimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti patikrinamas atsižvelgiant į nurodytus principus ir kriterijus. Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis LR CPK 4233 straipsnio 3 dalimi, LR VPĮ 941 straipsnio 3 dalimi, LR CPK 17 straipsniu, perkančioji organizacija nenurodžiusi tam tikrų pretenzijos atmetimo pagrindų ir nepateikusi įrodymų ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, t.y. priėmusi nemotyvuotus sprendimus, negali atitinkamų motyvų ar įrodymų dėl neįprastai mažos kainos nepagrįstumo ar neatitikties rinkos kainoms, teikti teismo proceso metu. Ieškovės vertinimu, perkančiosios organizacijos veiksmai įrodinėjant ieškovės pasiūlymo kainos nepagrįstumą, peržengia objektyvaus, nešališko pasiūlymų vertintojo ribas ir pažeidžia skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei proporcingumo principus. Ieškovės teigimu, atsakovės kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktose trečiųjų asmenų pažymose pateikti duomenys deklaruoti mechaniškai, nesusipažinus su pirkimo dokumentuose keliamais reikalavimais, neįrodantys jog ieškovė nesugebės įvykdyti sutarties už pasiūlytą kainą be to pažymose deklaruoti skaičiavimai neatitinka tikrovės (2 t. 1-5 b.l.).

5Teikdama atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ atsiliepimą ieškovė nurodo, kad trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad už ieškovės pasiūlytą kainą nei vienas rinkos dalyvis nesutiktų atlikti paslaugos bei, kad ieškovė praktiškai neketina skirti jokio laiko sutarčiai vykdyti. Pažymi, kad UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ teiginiai dėl jos turimos patirties panašiuose projektuose ir galimybių vertinti pasiūlytas kainas neįrodo ieškovės pasiūlytos kainos nepagrįstumo, kadangi ieškovė yra anksčiau atestuota, turinti platesnę kompetencijos sferą projektavimo paslaugų srityje, teikiant pasiūlymą kvalifikuotai ir atsakingai įvertino siūlomos suteikti paslaugos kainą, todėl ieškovės pasiūlyta kaina yra reali (2 t. 5-6 b.l.).

6Atsakovė BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla atsiliepimu ir tripliku prašo ieškinį atmesti, civilinę bylą nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad ieškovė UAB „Šiltas namas“ nesilaikė nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir praleido ieškinio senaties terminą. Pagal LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tiekėjas privalo kreiptis į teismą per 15 dienų nuo sprendimo dėl pretenzijos atmetimo išsiuntimo dienos. Faktinės aplinkybės patvirtina, kad nuo perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pretenzijos išnagrinėjimo 2013-06-05 iki ieškinio surašymo dienos 2013-07-04 praėjo 29 d., todėl atsakovės nuomone, ieškovė praleido kreipimosi į teismą terminą, dėl ko byla turi būti nutraukta (LR CPK 293 straipsnio 1 dalis). Atkreipė dėmesį, kad LR VPĮ nenustato tiekėjams teisės pateikti pakartotinių pretenzijų. Pažymėjo, kad neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Ieškovė tinkamai nepagrindė nei projekto dalies vadovų darbo sąnaudų, nei projektų vykdymo priežiūros kainų. Atsakovės teigimu, ieškovės nurodytos projekto dalies vadovų darbo valandos yra nepagrįstai mažos atsižvelgiant į tai, kad pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektai užima itin daug laiko. Ieškovė pagrįsdama neįprastai mažą paslaugos kainą nurodė, kad numato visų projekto dalių vadovų bendrą darbo laiko poreikį – 340 darbo valandų, t.y. atsakovės skaičiavimu vienam projekto dalies vadovui tenka 37,8 darbo valandos. Perkančioji organizacija sprendė, kad per ieškovės nurodytą darbo laiką fiziškai neįmanoma parengti projekto. Pasiūlymas ir vėliau gauta pretenzija BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos buvo atmesta pagrįstai, kadangi joks tolimesnis mažos kainos pagrindimo nagrinėjimas net ir gaunant iš siūlytojo papildomą informaciją, negali pakeisti nurodytų nerealiai mažų darbo laiko sąnaudų – 340 darbo valandų visoms projekto dalims. Perkančioji organizacija kreipėsi į trečiuosius asmenis su prašymu suteikti informaciją apie galimas kainas muzikos mokyklos pastato atnaujinimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms ir palyginus gautus atsakymus nustatė, kad ieškovė techninio darbo projekto parengimo darbams ketina sugaišti apie dešimt kartų mažiau, negu kiti rinkos dalyviai, taip pat ieškovės nurodyta projekto vykdymo priežiūros kaina 3,5 karto mažesnė už kitų rinkos dalyvių nurodytas kainas (1 t. 94-103 b.l.). Triplike atsakovė papildomai nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas, be to ieškovė net neprašo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino. Imperatyvių teisės normų, reguliuojančių ginčų sprendimo tvarką, nesilaikymas patvirtina pačios ieškovės nerūpestingumą ir siekį bet kokiomis priemonėmis, nesilaikant LR teisės aktų, patenkinti savo turtinius interesus. Pažymi, kad ieškovei tenka pareiga pateikti tinkamus ir pagrįstus įrodymus, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą ar neįprastai maža kaina yra tinkamai pagrįsta (2 t. 28-32 b.l.).

7Trečiasis asmuo UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Mano, kad perkančioji organizacija visas procedūras atliko tinkamai ir teisėtai bei priėmė teisėtus sprendimus. UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ vertinimu, UAB „Šiltas namas“ pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža, kadangi už tokią kainą nei vienas rinkos dalyvis nesutiktų atlikti paslaugų. Išanalizavus ieškovės pasiūlyme numatytą laiką specialistams darbo funkcijoms atlikti, trečiojo asmens nuomone, kylą reali grėsmė, kad ieškovė nesugebėtų laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, be to toks mažas darbo valandų skaičius gali būti ieškovės nesąžiningų veiksmų padarinys, kai dirbtiniu būdu siekiama bet kokia kaina laimėti pirkimą, negalvojant apie tai, ar ieškovė sugebės tinkamai įvykdyti prisiimtas prievoles (1 t. 128-130 b.l.).

8Tretieji asmenys UAB „Projektų rengimo centras“ ir UAB „Inžinerinė mintis“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Šiltas namas“ dalyvavo atsakovės skelbtame supaprastintame ribotame konkurse „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“, pirkimo Nr. 135476, pateikė pasiūlymą dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir projektavimo vykdymo priežiūros paslaugų kainos (1 t. 54-56 b.l.). 2013-05-10 perkančioji organizacija paprašė pateikti ieškovės pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, pateikiant informaciją pagal LR VPĮ 40 straipsnio 2 dalį bei pagrįsti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ekonomiškumą išsamia kainos kalkuliacija (1 t. 57 b.l.). 2013-05-13 raštu Nr. SD13-1-136 UAB „Šiltas namas“ pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, kuriuo nurodė specialistų darbo valandos kainą, bendrai numatomą darbo valandų skaičių, transportavimo, administracines, kanceliarines išlaidas, privalomų tyrimų atlikimo kainą, pelną – rezervą, nurodė kitus argumentus dėl siūlomos kainos bei tai, kad už siūlomą kainą įsipareigoja atlikti paslaugas laiku ir kokybiškai (1 t. 58-59 b.l.). 2013-05-20 perkančioji organizacija nusprendė, kad pateikti neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymai yra netinkami ir ieškovės pasiūlymą atmetė. Atsakovė nurodė, kad pagal pateiktą pagrindimą ieškovės projekto dalių vadovai nurodo bendrai parengsiantys techninį darbo projektą per 340 darbo valandų, kas reiškia, kad vieno projekto dalies vadovo darbo sąnaudos jam pavestos projekto dalies parengimui vidutiniškai numatytos 37,8 valandos arba vos 4,6 darbo dienos. Pažymėjo, kad tokios darbo valandos yra nerealios, žymiai mažesnės už įprastines tokio pobūdžio verslui. Taip pat perkančioji organizacija nurodė, kad projekto vykdymo priežiūros 1972,30 Lt su PVM kaina yra nepagrįsta, nes tokių išlaidų gali pakakti tik transporto išlaidoms maršrutu Vilnius-Mažeikiai-Vilnius statybos laikotarpiu (1 t. 60 b.l.).

112013-05-20 perkančioji organizacija pranešė apie pasiūlymų eilės kainos didėjimo tvarkos patvirtinimą (1. UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, pasiūlyta kaina 68970,00 Lt su PVM; 2. UAB „Projektų rengimo centras“, pasiūlyta kaina 86977,00 Lt su PVM; 3. UAB „Inžinerinė mintis“, pasiūlyta kaina 92081,00 Lt su PVM) bei apie priimtą sprendimą konkurso laimėtoja pripažinti UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, pasiūliusia mažiausią kainą (1 t. 61 b.l.).

122013-06-03 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, reikalaudama panaikinti 2013-05-20 sprendimą atmesti UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą, grąžinti UAB „Šiltas namas“ į pirkimo procedūras, panaikinti sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir sudaryti naują eilę, pirmuoju numeriu įrašant tiekėjo UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą. Pažymėjo, kad kainos pagrindime nurodė visus perkančiosios organizacijos prašytus duomenis, atsakovė nereikalavo nurodyti kokios darbo laiko sąnaudos yra skiriamos kiekvienai projekto daliai atskirai. Atkreipė dėmesį, kad turi didelę patirtį projektuojant mokslo paskirties statinius, todėl vadovaudamasi veiklos tinkamumo ir ekonomiškumo principais, pasirinko pačios įvertintas ir analogiškos apimties paslaugoms praktikoje skiriamas laiko sąnaudas. Pabrėžė, kad tiekėjo nurodytos transporto išlaidos skirtos projekto vykdymo priežiūros vadovui yra vertinamos tik dalinai, kadangi ieškovė vykdo darbus visoje Lietuvoje, tame tarpe ir Mažeikiuose. UAB „Šiltas namas“ manymu, perkančioji organizacija atliko formalų neįprastai mažos kainos įvertinimą, todėl nepagrįstai tiekėjui užkirto kelią dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose (1 t. 62-66 b.l.).

132013-06-05 perkančioji organizacija išnagrinėjo pretenziją ir nutarė ją atmesti, nes UAB „Šiltas namas“ nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad jo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas ir pakankamas neįprastai mažai kainai pagrįsti ir, kad tiekėjo nurodytos išskirtinai mažos numatomos darbo laiko sąnaudos yra pakankamos tinkamam paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui (1 t. 67 b.l.).

142013-06-20 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė dar vieną pretenziją Nr. SD13-1-178 dėl 2013-05-20 perkančiosios organizacijos sprendime nurodytų aplinkybių, iškėlė tapačius reikalavimus kaip ir 2013-06-03 pretenzijoje, bei prašė įvertinti pateiktus papildomus paaiškinimus ir įrodymus (1 t. 68-83 b.l.).

152013-06-21 perkančioji organizacija pranešė ieškovei, kad pateikta pretenzija atmesta jos nenagrinėjus, kadangi ji pateikta antrą kartą dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo. Nurodė, kad pirmoji pretenzija tuo pačiu klausimu viešųjų pirkimų komisijoje buvo išnagrinėta 2013-06-04, apie nagrinėjimo rezultatus UAB „Šiltas namas“ pranešta per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau - CVP IS) 2013-06-05 (1 t. 80 b.l.).

162013-07-05 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės sprendimus, susijusius su ieškovės pasiūlymo, šiai nepagrindus neįprastai mažos kainos, atmetimu, pateiktų pretenzijų atmetimu, pasiūlymų eilės sudarymu, pirkimo laimėtojos pripažinimu UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ (1 t. 1-9 b.l.).

17Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato LR VPĮ. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoją LR CPK 4232 straipsnio 1 dalis, LR VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime, nesvarbu, dėl ko vėliau kyla ginčas. Nagrinėjant ginčus, kilusius vykdant viešuosius pirkimus, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra labai svarbi ir tuo, kad ji apibrėžia ginčo ribas, kas vėliau leidžia efektyviai ir operatyviai išnagrinėti ginčą teisme, jei į teismą nusprendžia kreiptis pretenziją LR VPĮ 93 straipsnio nustatyta tvarka pateikęs viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis tiekėjas. Operatyvus ginčų, kilusių dėl viešųjų pirkimų, nagrinėjimas taip pat yra svarbus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą. Taigi efektyvi teisminė gynyba ir teisingumo vykdymas yra teismo pareiga, kurią teismas tinkamai įvykdyti gali tik tada, kai ginčo šalys joms suteiktomis teisėmis naudojasi pagal nustatytas taisykles, protingai ir sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

18Atsakovė bylos nagrinėjimo metu laikosi pozicijos, kad ieškovė praleido LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkto imperatyviai nustatytą terminą ieškiniui pareikšti, nesilaikė nustatytos privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, kadangi įstatymai nenustato tiekėjams teisės teikti pakartotines pretenzijas (1 t. 96 b.l., 98 b.l.). Ieškovė teigia priešingai ir tvirtina, kad LR VPĮ nedraudžia ir neriboja perkančiajai organizacijai teiktinų pretenzijų skaičiaus, nenustato draudimo teikti papildomus sprendimų peržiūros motyvus, atsakovės pateiktas pretenzijų ir ieškinio reiškimo tvarkos aiškinimas neatitinka sprendimų peržiūros veiksmingumo principo turinio, be to atsakovės sprendime atmesti ieškovės pretenziją buvo iškeltas papildomas reikalavimas kainos pagrįstumui įrodyti, pretenzijos atmetimas buvo paremtas neobjektyviais kriterijais. Ieškovė taip pat pabrėžia, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo ginčuose tiekėjas nei LR VPĮ nustatytu pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminu, nei pretenzijų pobūdžiu (pirmine ar papildoma), nei pretenzijų skaičiumi, nėra ribojamas teikti į kainos pagrindimą orientuotus motyvus ir įrodymus (1 t. 2-3 b.l.).

19Teismas pažymi, kad LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Taigi LR VPĮ nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (LR CK 1.125 straipsnio 2 dalis). Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

20Atkreiptinas dėmesys, kad LR VPĮ 94 straipsnis nenumato pakartotinių pretenzijų teikimo galimybės, o kasacinio teismo formuojama praktika paneigia ieškovės išdėstytus argumentus, jog įstatymas leidžia dėl to pačio perkančiosios organizacijos sprendimo teikti pakartotines pretenzijas. Pažymėtina, jog kasacinis teismas laikosi pozicijos, kad LR VPĮ yra įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013).

21Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2013-06-03 pretenziją pateikė dėl perkančiosios organizacijos 2013-05-20 sprendimo atmesti UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą, motyvuodama tuo, kad pagrįsdama neįprastai mažą kainą pateikė visus perkančiosios organizacijos prašytus duomenis, kad maža ieškovės siūloma kaina apskaičiuota remiantis ieškovės turima patirtimi analogiškos apimties projektams rengti, jos organizaciniai ypatumai gali pateisinti mažesnes sąnaudas, perkančioji organizacija neįvertino tiekėjo galimybės įvykdyti sutartį visos jo veiklos kontekste, atliko formalų neįprastai mažos kainos įvertinimą. Minėtoje pretenzijoje ieškovė iškėlė reikalavimus panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą, grąžinti tiekėją UAB „Šiltas namas“ į pirkimo procedūras, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir sudaryti naują pasiūlymų eilę pirmuoju numeriu įrašant tiekėjo UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą (1 t. 62-66 b.l.). Antrąją pretenziją ieškovė pateikė dėl to pačio perkančiosios organizacijos 2013-05-20 sprendimo (1 t. 68 b.l.), iškėlė tuos pačius reikalavimus (1 t. 71 b.l.) bei pateikė papildomus įrodymus, jų pateikimą motyvuodama tuo, kad perkančioji organizacija anksčiau šių duomenų pateikti neprašė (1 t. 68-71 b.l.). Tačiau ieškovė nenurodė pagrįstų priežasčių dėl kurių kartu su antrąja pretenzija pateiktų papildomų įrodymų negalėjo pateikti perkančiajai organizacijai teikdama pirmąją pretenziją, be to atkreiptinas dėmesys, kad iš esmės ieškovė antrojoje pretenzijoje pateikė ne naujus argumentus dėl ginčo dalyko, o nuomonę bei komentarus dėl perkančiosios organizacijos motyvų atmetant ieškovės pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo. Pakartotinėje pretenzijoje ieškovė nurodo, kad su perkančiosios organizacijos sprendimais atmesti neįprastai mažos kainos pagrindimą bei 2013-06-03 pretenziją nesutinka, nes konkurso sąlygose perkančioji organizacija neįtvirtino reikalavimo tiekėjams pasiūlyme nurodyti konkrečias darbo laiko sąnaudas ir neprašė grindžiant neįprastai mažą kainą tiesiogiai nurodyti išsamią informaciją apie kiekvieno projekto daliai paruošti numatytus darbo laiko sąnaudas, tačiau argumentų, kodėl tokios darbo sąnaudos yra pakankamos įvykdyti projektą laiku ir tinkamai, nepateikė (1 t. 69-70 b.l.). Dėl transportavimosi išlaidų dydžio projekto vykdymo priežiūros metu ieškovė naujų argumentų taip pat nepateikė, pakartotinai nurodydama, kad transportavimosi išlaidos vertinamos dalinai dėl kitų toje pačioje geografinėje vietovėje vykdomų projektų, tačiau nepagrįsdama kodėl numatytos būtent 437,50 Lt dydžio transportavimosi išlaidos ir kodėl šios išlaidos laikytinos pakankamos tinkamai atlikti projekto vykdymo priežiūrą (1 t. 70 b.l.).

22Teismo vertinimu, ieškovės argumentai, kad ji privalėjo pateikti antrąją pretenziją, nes perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pirmąją pretenziją buvo pagrįstas neobjektyviais kriterijais ir dėl to, jog sprendime atsakovė iškėlė papildomus reikalavimus kainos pagrįstumui įrodyti, todėl ieškovei, siekiančiai pagrįsti pasiūlytą kainą, neliko jokių kitų priemonių kaip tik papildomus įrodymus teikti kartu su papildoma pretenzija ir reikalauti peržiūrėti priimtą sprendimą dar kartą (2 t. 2 b.l.) yra nepagrįsti, prieštaraujantys tiek įstatymo normoms, tiek kasacinio teismo formuojamai praktikai. Nurodytos aplinkybės suteikia pagrindo išvadai, kad paties tiekėjo neaktyvumas, neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas įgyvendinant savo teises, negali paneigti viešųjų pirkimų tikslų ir šio proceso operatyvumo reikalavimo, atitinkamai ir nesudaro teisės reikšti pakartotines pretenzijas dėl tų pačių reikalavimų, ar tikslinant juos, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teikiamus pirminės pretenzijos atmetimo motyvus. Tokios pozicijos laikosi ir apeliacinės instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1983/2012).

23Be to ieškovė, teikdama 2013-06-05 pretenziją ir žinodama konkrečias trečiųjų asmenų pasiūlymo kainas (1 t. 61 b.l.), būdama tos pačios veiklos profesionale, todėl gerai išmanydama šią rinką, perkančiajai organizacijai nenurodė argumentų, galinčių panaikinti abejones, kad UAB „Šiltas namas“ pasiūlyta kaina yra pagrįstai neįprastai maža, kad už ją galima įvykdyti tokią viešojo pirkimo sutartį, kad būtent jos pasiūlymo kaina realiai yra pati mažiausia rinkoje ar panašiai. Ieškovė kainos pagrindime nurodė iš ko susideda pasiūlymo kaina (1 t. 58-59 b.l., 62 b.l., 68-71 b.l.), tačiau net ir reikšdama pretenzijas nepateikė konkrečių duomenų, skaičiavimų kuo remiantis tiek darbo laiko sąnaudos, tiek transporto išlaidos laikytinos pakankamomis tinkamai įvykdyti Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Aplinkybė, kad ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje ieškovė apsiribojo abstrakčių duomenų pateikimu, nesiekdama kuo išsamiau pagrįsti pateikto pasiūlymo kainos, suponuoja išvadą, kad ieškovės neįprastai mažos kainos pagrindimą perkančioji organizacija pripažino netinkamu pagrįstai. Dėl to priešingai nei tvirtina ieškovė, būtent jos, o ne perkančiosios organizacijos, veiksmus reiškiant pretenziją yra pagrindo vertinti formaliais.

24Kaip jau minėta, vadovaujantis LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovė, gavusi pirmąją ieškovės pretenziją, 2013-06-04 viešojo pirkimo komisijos posėdyje ją išnagrinėjo ir 2013-06-05 per CVP IS informavo ieškovę apie priimtą sprendimą. Atsakyme atsakovė nurodė, kad ieškovės pretenzija atmetama, nepateikus jokių pagrįstų įrodymų, kad 2013-05-13 pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas ir pakankamas neįprastai mažai kainai pagrįsti (1 t. 67 b.l.). 2013-06-20 ieškovė pateikė pakartotinę pretenziją (1 t. 68-71 b.l.), kurią perkančioji organizacija atmetė nenagrinėjus tuo pagrindu, kad ieškovė ją pateikė antrą kartą dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo (1 t. 80 b.l.). Vadovaujantis LR VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 94 straipsnio 1 dalimi, atsakovei atmetus pirmąją pretenziją, ieškovė įgijo teisę perkančiosios organizacijos sprendimą ginčyti teisme, todėl neturėjo teisinio pagrindo teikti antrą pretenziją dėl tų pačių perkančiosios organizacijos sprendimų ginčijimo tais pačiais argumentais, įvertinus ir pasibaigusį pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai terminą. Tačiau atsakovė ieškinio teismui nepareiškė, o kreipėsi į atsakovę su pakartotine pretenzija. Nagrinėjamoje byloje susiklostė faktinė situacija, kai ieškovė, turėdama teisę kreiptis į teismą, kuris išspręstų ieškovės ir atsakovės ginčą dėl UAB „Šiltas namas“ neįprastai mažos kainos tinkamo pagrindimo, pakartotine pretenzija įrodinėjo perkančiajai organizacijai, kad ji turi peržiūrėti savo 2013-05-20 priimtus sprendimus. Teismo vertinimu, toks viešojo pirkimo metu kilusio ginčo išsprendimo būdas neatitinka LR VPĮ V skyriuje keliamų reikalavimų.

25Be to, teismo nuomone, nagrinėjamo ginčo atveju, ieškovė iš karto nesiėmė aktyvių veiksmų ginti savo tariamai pažeistas teises ir teisėtus interesus, neveikė taip rūpestingai kaip galima buvo tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto viešųjų pirkimų srityje. Pažymėtina, kad tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama įstatyme nustatytų glaustų terminų, pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu), pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013-06-05 perkančioji organizacija atmetė ieškovės pretenziją, todėl nuo šio momento ieškovė įgijo teisę įvertinti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo klausimą bei teikti teismui ieškinį dėl galimai pažeistų teisių gynimo. Bylos duomenimis, ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pakartotine pretenzija paskutinę ieškinio pateikimo teismui dieną, t.y. tik 2013-06-20, o ieškinį teismui pareiškė tik 2013-07-05. Šios aplinkybės suteikia teismui pagrindo vertinti, kad ieškovė galimai pažeistas savo teises gynė neoperatyviai bei nesilaikydama LR VPĮ nustatytų reikalavimų. Akivaizdu, kad veikdama apdairiai ir pakankamai rūpestingai, ieškovė pakartotinėje pretenzijoje pateiktą papildomą informaciją galėjo pateikti iš karto su pirmąja pretenzija arba ieškiniu, tačiau pakankamai ilgą laiką nesiėmė jokių teisinių priemonių savo galimai pažeistoms teisėms ginti.

26Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovės argumentai susiję su senaties termino ieškiniui pareikšti praleidimu laikytini pagrįstais bei įrodytais faktinėmis bylos aplinkybėmis, atsakovei prašant taikyti ieškininę senatį, ji taikytina ir vienu iš ieškinio netenkinimo pagrindų laikytinas ieškininės senaties termino praleidimas. Ieškovė nereiškė prašymo atnaujinti terminą (LR CK 1.124 -1.132 straipsniai).

27Vadovaujantis tuo, kad viešųjų pirkimų bylose teismas turi ginti viešąjį interesą, yra aktyvus (LR CPK 4238 straipsnis 2 dalis), teismas, atmesdamas ieškinį tuo pagrindu, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas, taip pat pasisako ir dėl ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

28Ieškovė nurodo, kad formalus perkančiosios organizacijos elgesys vertinant pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą bei atsisakant nagrinėti papildomus kainos pagrindimo dokumentus pažeidžia viešųjų pirkimų principus, bendradarbiavimo pareigą, LR VPĮ 40 straipsnį bei šio straipsnio išaiškinimus (1 t. 4 b.l.). Atsakovė teigia priešingai ir nurodo, kad neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė (1 t. 99 b.l.), tvirtina, kad ieškovė nepateikė išsamios informacijos apie numatomas darbo laiko sąnaudas kiekvienai projekto daliai atskirai, nors turėjo būti tuo suinteresuota. Pasiūlymas ir vėliau gauta pretenzija perkančiosios organizacijos buvo atmesti pagrįstai, nes joks tolimesnis pagrindimo nagrinėjimas net ir gaunant iš siūlytojo papildomą informaciją, negali pakeisti nurodytų nerealiai mažų darbo laiko sąnaudų – 340 darbo valandų visoms projekto dalims (1 t. 100 b.l.).

29LR VPĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti (tai perkelta į konkurso sąlygų 70 punktą (1 t. 30 b.l.)). Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-09-30 įsakymu „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ Nr. 1S-96 nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį ar yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-11-10 įsakymu Nr.1S-122 patvirtintose prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatyta, kad kreipdamasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali prašyti jo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą (Rekomendacijų 6 punktas). Pasiūlymas turi būti atmestas, kai tiekėjas nepateikia arba pateikia netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus (Rekomendacijų 9 punktas). LR VPĮ 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, taip pat nurodo tam tikras aplinkybes, į kurias atsižvelgia vertindama kainos pagrindimą.

30Pagal konkurso sąlygų 73 punktą, perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 70 punkte nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, komisija privalo tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą (1 t. 30-31 b.l.).

31Nagrinėjamu atveju, ieškovės pasiūlymo kaina 48 procentais mažesnė už visų kitų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (1 t. 58 b.l., 61 b.l.), todėl iš esmės nėra pagrindo ginčui, kad UAB „Šiltas namas“ pasiūlyme nurodyta kaina buvo neįprastai maža. Atsižvelgiant į bylos duomenis atsakovės veiksmai kreipiantis į ieškovę dėl pasiūlytos kainos pagrindimo (1 t. 57 b. l.), vertintini kaip pagrįsti.

32Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad neįprastai maža kaina per se negali būti pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą. Kaip teisingai nurodo atsakovė atsiliepime į ieškovės ieškinį, šis institutas viešuosiuose pirkimuose, visų pirma, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo tiekėjo nesugebėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kita vertus, šiuo institutu siekiama apginti tiekėją nuo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, neleidžiant jam paaiškinti savo pasiūlymo rimtumo. Pagrindas tiekėjo pasiūlymui atmesti būtų tuo atveju, jei tiekėjas šios kainos negalėtų tinkamai pagrįsti ir būtent tai perkančiajai organizacijai leistų pagrįstai abejoti pasiūlymo pagrįstumu bei tiekėjo gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokią praktiką formuoja ir kasacinis teismas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija dar iki pasiūlymų eilės sudarymo nustačiusi, jog UAB „Šiltas namas“ pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, pareikalavo ją pagrįsti išsamia kainos kalkuliacija, nurodant projekto vadovo, projekto dalių vadovų, kitų dalyvaujančių specialistų darbo užmokestį, pagrįstą numatomu darbo laiko poreikiu, valandiniais įkainiais ir darbuotojų ir darbdavių mokamų mokesčių tarifais, komandiruočių išlaidas, pagrįstas Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis, transporto išlaidas, pagrįstas realiomis sąnaudomis, kanceliarines išlaidas, ilgalaikio materialaus turto, naudojamo projektavimo veikloje, amortizacinių atskaitymų išlaidas, pridėtines išlaidas, apskaičiuotas tiesioginių išlaidų pagrindu, nenumatytas išlaidas, apskaičiuotas tiesioginių išlaidų pagrindu, pelną, pridėtinės vertės mokestį, paskaičiuotą pagal galiojantį tarifą (1 t. 57 b.l.). Toks perkančiosios organizacijos prašymas suformuluotas pagal Rekomendacijas ir atitinka jų 6 punktą, pagal kuri perkančioji organizacija prašydama pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, inter alia gali reikalauti kainos išskaidymo, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas (Rekomendacijų 6.11 punktas). Svarbu pabrėžti, kad kainos sudėtinių dalių nurodymas ir jų pagrindimas – vienas galimų neįprastai mažos kainos pagristumo įrodymų, o ne bendrasis reikalavimas ją pagristi pateikiant atitinkamus dokumentus, t. y. kainos pagrindimas ir kainos sudėtinių dalių pagrindimas (išskaidymas) yra netapačios kategorijos. Ieškovė pateikė kainos pagrindimą, nurodydama projekto vadovo vienos darbo valandos kainą, numatomų darbo valandų skaičių, projekto dalių vadovų vienos darbo valandos kainą bei bendrą darbo valandų skaičių, privalomų tyrimų atlikimo sumą, administracinių, kanceliarinių išlaidų dydį, transportavimosi išlaidas, pelną - rezervą, projekto vykdymo priežiūros vadovo vienos darbo valandos kainą bei darbo valandų skaičių, transportavimosi išlaidas, administracines, kanceliarines išlaidas, pridėtinės vertės mokesčius (toliau – PVM). Taip pat ieškovė kainos pagrindime nurodė, kad UAB „Šiltas namas“ vykdo darbus visoje Lietuvoje, todėl transportavimosi, įskaitant priemonių amortizaciją, išlaidos vertinamos tik dalinai, pasiūlymo įkainiai nustatyti įvertinus esamą ir sutarties vykdymo laikotarpiu būsimą rinkos situaciją bei turimą konsultacinių sutarčių vykdymo praktiką, bendrovės specialistų sukaupta didelė patirtis bei techninė bazė leidžia greičiau rasti bei parengti privalomus sprendimus, įdiegtos tris sertifikuotos sistemos leidžia dirbti efektyviau, vertinant tiek laiko, tiek darbų sąnaudas (1 t. 58-59 b.l.), tačiau kainos sudėtinių dalių pagrindimo ieškovė nepateikė. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija, įvertinus šiuos duomenis, pripažino, kad pateikti neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrįstumo įrodymai yra netinkami ir tuo pagrindu atmetė UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą (1 t. 60 b.l.).

33Pažymėtina, kad LR VPĮ normos imperatyviai neapibrėžia, kokius konkrečius įpareigojimus dėl duomenų pateikimo turėtų nustatyti tiekėjui perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti jo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumu. Kaip minėta, teisės aktuose numatyta tik tai, į ką ji turėtų atsižvelgti vertindama kainos pagrindimą (LR VPĮ 40 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 6 punktas). Taigi būtent perkančioji organizacija pati pasirenka kokių duomenų ji pageidauja tam, kad galėtų įsitikinti realia pasiūlymo įgyvendinimo galimybe. Teismų praktikoje yra konstatuota, jog neįprastai mažos pasiūlytos kainos vertinimo rungtyniškumo pobūdis turi būti suprantamas ir taip, kad perkančioji organizacija turi teisę prašyti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis.

34Ieškovės cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2012 kasacinis teismas pažymėjo, kad „rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagristumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį“, taip pat nurodė, kad „ta aplinkybė, jog perkančiosios organizacijos rašte dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nurodyti privalomi pateikti tam tikri dokumentai <......>, nereiškia jos prašymo kainos sudėtines dalis grįsti vien šiais dokumentais, tačiau vertintina kaip dalies įrodymų, kurie kartu su kitais dokumentais turi būti pateikti grindžiant neįprastai maža kainą, nurodymas (minėta, kad tiek laisvos formos kainos sudėtinių dalių pagrindimas, tiek technologinės ir kalkuliacinės kortelės bei sąskaitos faktūros, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos prašymo turinio, gali būti lygiaverčiai neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo įrodymai)“. Be to teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužes 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2012). Ši taisyklė užtikrina tiekėjų teises grįsti savo pasiūlymų kainas įvairiomis priemonėmis bei skatina jų bendradarbiavimą su perkančiąja organizacija. Iš išdėstyto, teismas daro išvadą, kad ieškovė cituodama minėtą kasacinio teismo nutartį, pati prieštarauja ieškinyje ir dublike išdėstytai pozicijai, jog neįprastai mažos kainos pagrindimui ji turėjo pareigą pateikti tik tokius dokumentus, kurių prašė perkančioji organizacija.

35Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia ieškovė, UAB „Šiltas namas“ atsakė į perkančiosios organizacijos reikalavimą ne taip, kaip pastaroji buvo prašiusi, t. y. projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo darbo laiko sąnaudas, užmokestį, valandinį įkainį nurodė atskirai, o projekto dalių vadovų ir projekte dalyvaujančių specialistų darbo laiką, atlyginimą ir vienos darbo valandos įkainį nurodė bendrą (1 t. 58 b.l.). Bylos duomenys bei atsakovės prašymo pagrįsti neįprastai mažą kainą lingvistinė analizė patvirtina, kad perkančioji organizacija prašė nurodyti ne bendrą visų darbuotojų užmokestį, bet projekto vadovo, projekto dalių vadovų, kitų dalyvaujančių specialistų darbo užmokestį, pagrįstą numatomu darbo laiko poreikiu bei darbuotojų ir darbdavių mokamų mokesčių tarifais atskirai (1 t. 57 b.l.). Informacijos apie darbuotojų ir darbdavių mokamų mokesčių tarifus ieškovei perkančiajai organizacijai iš vis nepateikė, nurodydama tik kiek mokesčių bus mokama Sodrai skaičiuojant projekto vadovo užmokestį už vieną darbo valandą (1 t. 59 b.l.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, akivaizdu, kad ieškovė vienus duomenis pateikė taip kaip prašė perkančioji organizacija, o kitus duomenis pateikė netinkamai (nenurodė projekto dalių vadovų darbo užmokesčių, pagrįstų numatomomis darbo laiko sąnaudomis) arba iš vis nepateikė (darbuotojų ir darbdavių mokamų mokesčių), vėliau dalį informacijos pateikė pakartotinėje pretenzijoje ir motyvavo tuo, kad atsakovė neprašė tiekėjui grindžiant neįprastai mažą kainą tiesiogiai nurodyti išsamią informaciją apie kiekvienai projekto daliai paruošti numatytas darbo laiko sąnaudas. Be to ieškovė pagrįsdama neįprastai mažą kainą pateikė transportavimo išlaidų dydį, nepagrįstą realiomis sąnaudomis bei skaičiavimais (nors perkančioji organizacija šios informacijos prašė), o tik nurodydama, kad transportavimosi išlaidos vertinamos dalinai tik Mažeikių mieste, kadangi yra vykdomi darbai kituose objektuose, esančiuose netoli Mažeikių. Pažymėtina, kad įrodymus apie kituose objektuose vykdomus darbus bei darbų kainas ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė tik su pakartotine pretenzija (1 t. 74-79 b.l.). Be to ieškovė pateikė tik sutarčių su trečiaisiais asmenimis pirmuosius puslapius, iš kurių nėra aišku ar sutartis yra įvykdyta ar vis dar vykdoma, daugumoje pateiktų sutarčių kopijose nėra nurodytos sutarčių kainos (1 t. 76-79). Pateikti dokumentai nesuteikia informacijos apie projektavimo darbams atlikti skirtą darbo laiką, projektų apimtis. Teismo nuomone, ieškovė suinteresuota laimėti viešąjį konkursą, elgėsi nepakankamai profesionaliai ir neatidžiai rinkdamasi kuriuos duomenis pateikti perkančiajai organizacijai, o kurių nepateikti. Siekdama jai palankaus rezultato ieškovė turėjo išnaudoti galimybę pateikti visus galimus ir įmanomus įrodymus pagrindžiančius pasiūlymo kainą, o ne apsiriboti formaliu ir nepakankamai konkrečiu atsakymu iš dalies pateikiant perkančiosios organizacijos prašomą informaciją bei nepridedant jokių įrodymų, patvirtinančių teiginius, išdėstytus kainos pagrindime (1 t. 58-59 b.l.).

36Pažymėtina, kad teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne)pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Sutiktina su ieškove, kad perkančiosios organizacijos teisė pačiai nuspręsti, ar tiekėjas tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą, negali būti vertinama kaip diskrecija iki tokio lygmens, kad ji turi teisę pripažinti kainos pagrindimą tinkamu net ir tuo atveju, kai yra pagrindas spręsti, jog jis yra akivaizdžiai netinkamas, nes perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, taip pat veikti sąžiningai ir objektyviai. Tačiau, kita vertus, tiekėjai negali privalomai nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiomis priemonėmis perkančioji organizacija turėjo tikrinti tiekėjo neįprastai mažos kainos pagrindimą bei kokį pagrindimą perkančioji organizacija privalėjo pripažinti tinkamu, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija turi prašyti pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1983/2012).

37Sutiktina su ieškovės argumentu, kad pagal LR VPĮ nuostatas ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Rekomendacijų 8 punktu, jeigu perkančiajai organizacijai kyla neaiškumų dėl tiekėjo pateikto kainos pagrindimo (tiekėjas pateikia tinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau jie nėra visiškai aiškūs), ji gali prašyti tiekėjo paaiškinti savo pateiktą pagrindimą. Iš atsakovės 2013-05-20 pranešimo ieškovei matyti, kad perkančiajai organizacijai dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo neaiškumo nekilo, jos vertinimu tiekėjas pateikė ne neaiškų, bet netinkamą kainos pagrindimą (1 t. 60 b.l.), t.y. nepagrindė neįprastai mažos kainos pasiūlymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovė nesikreipdama į ieškovę kelis kartus su prašymu pateikti papildomus duomenis dėl pasiūlymo kainos pagrindimo (dėl projektui numatomų darbo laiko sąnaudų), nesielgė formaliai ir nepažeidė rungtyniškumo bei bendradarbiavimo principų. Atsakovė ieškovės pagrindimą laikė netinkamu, todėl neturėjo pagrindo ieškovės prašyti patikslinti dėl kokių tai galimai kylančių neaiškumų, pateikti papildomus duomenis.

38Svarbu pažymėti, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Minėta, kad tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą. Šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Teismo vertinimu, aplinkybės, kad įrodymus, kuriuos ieškovė galėjo pateikti atsakovei tiek neįprastai mažos kainos pagrindime, tiek pretenzijoje, o pateikė tik pakartotinėje pretenzijoje (1 t. 72-79 b.l.), įrodo jog ieškovė nesiekė kuo operatyviau bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, teikdama neįprastai mažos kainos pagrindimą ir kaip minėta formaliai atsakė į perkančiosios organizacijos prašymą, nenurodė argumentų, patvirtinančių jos pasiūlymo realumą, nepridėjo pasiūlymo kainą pagrindžiančių įrodymų, nors tą galėjo padaryti. UAB „Šiltas namas“ nebuvo pakankamai rūpestinga ir nesiekė bendradarbiauti su perkančiąja organizacija – reikšdama pretenziją ieškovė tariamai neteisėtą pasiūlymo atmetimą grindė reikalautų dokumentų pateikimo faktu, tačiau neišnaudojo visų galimybių, nesiekė pagristi kainos ar tinkamomis priemonėmis įrodyti pasiūlymo pagrįstumo. Toks ieškovės elgesys neatitinka rungtyniškumo principo ir bendradarbiavimo pareigos. Tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėja įpareigojančios veikti aktyviai ir siekti kainos pagristumo nustatymo, nukrypsta nuo kasacinio teismo praktikos, pagal kurią neatitinkančiais įstatymo reikalavimų traktuotini tiekėjo veiksmai, kuriais jis nesiekia kiek įmanoma tiksliau įvykdyti racionalius perkančiosios organizacijos reikalavimus, nepateikia prašomų duomenų ar pateikdamas reikalaujamus įrodymus be aiškios priežasties juos pateikia ne taip kaip buvo prašoma. Teismo vertinimu, pasiūlymo kainos pagrindime ieškovės išdėstyti teiginiai apie ilgametę įmonės veiklos patirtį, darbus vykdomus visoje Lietuvoje, analogišką patirtį, turimą techninę bazę bei įdiegtas tris sertifikuotas sistemas, nepateikiant jokių tai patvirtinančių įrodymų, negali būti laikomi tinkamais įrodymais, kuriais vadovaujantis perkančioji organizacija galėjo įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis. Nagrinėjamu atveju, perkančiosios organizacijos rašte reikalaujant pateikti aktualią informaciją, numatytą LR VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje, t.y. pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, tiekėjui buvo suteikta teisė laisvai pasirinkti įrodymus, kuriais jis grįs pasiūlymo kainą, konkretizuojant tik dalį privalomų pateikti duomenų (1 t. 57 b.l.). Tokį perkančiosios organizacijos reikalavimo turinį patvirtina ne tik jo gramatine konstrukcija, bet ir atsakovės pozicija viešojo pirkimo procedūrų vykdymo, ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu. Atmesdama ieškovės pasiūlymą perkančioji organizacija nurodė, kad ji tinkamai nepagrindė pasiūlymo neįprastai mažos kainos; nustatyta, jog pasiūlyme nurodytos darbo laiko sąnaudos nerealios, žymiai mažesnės už įprastines šios rūšies verslui, nurodytos projekto vykdymo priežiūros kainos gali pakakti tik transporto išlaidoms. Atsakyme į ieškovės pretenziją perkančioji organizacija aiškiai argumentavo, dėl kokių aplinkybių buvo atmestas ieškovės pasiūlymas, pažymėdama, kad aiškindama neįprastai mažą pasiūlymo kainą ji nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas ir pakankamas ir kad tiekėjo nurodytos išskirtinai mažos numatomos darbo laiko sąnaudos yra pakankamos tinkamam pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui.

39Teismas sprendžia, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pateiktą 2013-06-03 pretenziją yra pagrįstas ir nors ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija sprendimą atmesti ieškovės pretenziją priėmė tuo metu neturėdama ar nenurodydama apskritai jokių įrodymų dėl žymiai mažesnių už įprastines šios rūšies verslui darbo laiko sąnaudas (2 t. 4 b.l.), tačiau bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė teikdama neįprastai mažos kainos pagrindimą bei pirmąją pretenziją, visų pirma, pati nepateikė įrodymų bei konkrečių duomenų (kainos sudedamųjų dalių pagrindimo), paneigiančių abejones dėl galimybės už pasiūlytą kainą tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį nustatytomis sąlygomis. Be to nors neįprastai mažos kainos pagrindime atsakovė ir nurodė kokiais argumentais remiantis pripažino pagrindimą netinkamu (1 t. 60 b.l.), tačiau ieškovė pateiktoje pretenzijoje toliau ginčijo patį pagrindimo atmetimo faktą, o ne įrodinėjo, kad pasiūlyta neįprastai maža kaina yra pagrįsta.

40Atsižvelgtina ir į tai, kad iš atsakovės internetinėje svetainėje http://www.klovamuz.lt įkeltų mokyklos nuostatų matyti, kad atsakovė yra švietimo įstaiga, vykdo ankstyvąjį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, tęstinį, išplėstinį ir suaugusiųjų švietimą, organizuoja dailės parodas, seminarus ir kita. Iš viešojo konkurso techninės užduoties III dalies 2 punkto matyti, kad preliminariai pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto užbaigimas numatytas 2013 m. rugsėjo mėnesį (1 t. 52 b.l.). Šias aplinkybes taip pat turėjo įvertinti ieškovė ir siekti kaip įmanoma tiksliau ir objektyviau pagrįsti savo pasiūlytą kainą bei kuo operatyviau ginti jos manymu pažeistas teises, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė į tai neatsižvelgė (praleistas ieškinio padavimo terminas, netinkamas kainos pagrindimas).

41Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus motyvus teismas vertina, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog pats tiekėjas nebuvo pakankamai aktyvus, nepasinaudojo LR VPĮ jam suteiktomis teisėmis, tinkamai nepateikė perkančiosios organizacijos prašomo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo ir kitomis priemonėmis neįrodė, jog jo pasiūlymas realus, ekonomiškai pagristas ir siūlomos paslaugos bus tinkamai ir laiku suteiktos. Atsakovės veiksmai vertinant ar neįprastai maža pasiūlymo kaina pagrįsta atitiko LR VPĮ nuostatų reikalavimus bei suformuotos teismų praktikos reikalavimus.

42LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises.

43Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant. Teismas pagal pateiktus į bylą įrodymus sprendžia, kad atsakovė, vykdydama supaprastintą ribotą konkursą „Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“, vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir pirkimo procedūras atliko teisėtai ir teisingai, nepažeisdama ieškovės teisių ir teisėtų interesų, paslaugos pirkimas buvo konkurencingas, skaidrus ir nediskriminuojantis viešojo pirkimo dalyvių, taip pat nepažeidžiantis viešųjų pirkimų principų.

44Atmetus ieškinį tuo pagrindu, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas bei dėl nurodytų aplinkybių pripažinus atsakovės veiksmus netenkinant ieškovės pretenzijų bei atmetant ieškovės pasiūlymą šiai nepagrindus neįprastai mažos kainos teisėtais, ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimą Nr. 135476 laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ pasiūlymą, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas ir netenkintinas.

45Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t. 60-64 b.l.). Atsakovė nurodė, kad patyrė 1280,06 Lt advokato pagalbai apmokėti.

46Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (LR CPK 98 straipsnio 3 dalį).

47Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas, įvertinęs teisinių klausimų sudėtingumą, byloje rengtų dokumentų kiekį, dokumento apimtis, galimas darbo ir laiko sąnaudas paruošiant atsakovui procesinius dokumentus, kitas darbo laiko sąnaudas, bei remdamasis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais, daro išvadą, kad prašymas pagrįstas. Atsakovei priteistina iš ieškovės 1280,06 Lt atstovavimo išlaidų.

48Trečiasis asmuo UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ pareiškė prašymą priteisti 1270,50 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį paruošimą (2 t. 53-58 b.l.). Atsižvelgiant į parengto dokumento apimtį, nurodytų klausimų sudėtingumą, prašymas tenkintinas. Priteistina 1270,50 atstovavimo išlaidų rengiant procesinį dokumentą.

49Ieškinį atmetus ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos ( LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

50Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 -1.132 straipsniais, 1.137 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu, 178 straipsniu, 185 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu,

Nutarė

52Atmesti ieškovės UAB „Šiltas namas“ ieškinį dėl biudžetinės įstaigos Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą šiai nepagrindus neįprastai mažos kainos bei išvestinių sprendimų – atmesti ieškovės pretenzijas, sudaryti pasiūlymų eilę, pirkimą Nr. 135476 laimėjusia pripažinti UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

53Priteisti iš ieškovės UAB „Šiltas namas“ atsakovei biudžetinei įstaigai Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai 1280,06 Lt (tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt litų 6 centus) atstovavimo išlaidų.

54Priteisti iš ieškovės UAB „Šiltas namas“ trečiajam asmeniui UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ 1270,50 Lt ( tūkstantį du šimtus septyniasdešimt litų 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

55Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

56Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Ieškovė UAB „Šiltas namas“ kreipėsi su ieškiniu prašydama pripažinti... 3. Ieškovė nurodo, kad dalyvavo BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos... 4. Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad vadovaujantis... 5. Teikdama atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo... 6. Atsakovė BĮ Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla atsiliepimu ir tripliku... 7. Trečiasis asmuo UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ atsiliepimu... 8. Tretieji asmenys UAB „Projektų rengimo centras“ ir UAB „Inžinerinė... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „Šiltas namas“ dalyvavo... 11. 2013-05-20 perkančioji organizacija pranešė apie pasiūlymų eilės kainos... 12. 2013-06-03 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją,... 13. 2013-06-05 perkančioji organizacija išnagrinėjo pretenziją ir nutarė ją... 14. 2013-06-20 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė dar vieną... 15. 2013-06-21 perkančioji organizacija pranešė ieškovei, kad pateikta... 16. 2013-07-05 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti... 17. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 18. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu laikosi pozicijos, kad ieškovė praleido LR... 19. Teismas pažymi, kad LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad LR VPĮ 94 straipsnis nenumato pakartotinių... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2013-06-03 pretenziją pateikė dėl... 22. Teismo vertinimu, ieškovės argumentai, kad ji privalėjo pateikti antrąją... 23. Be to ieškovė, teikdama 2013-06-05 pretenziją ir žinodama konkrečias... 24. Kaip jau minėta, vadovaujantis LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. Be to, teismo nuomone, nagrinėjamo ginčo atveju, ieškovė iš karto... 26. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovės... 27. Vadovaujantis tuo, kad viešųjų pirkimų bylose teismas turi ginti viešąjį... 28. Ieškovė nurodo, kad formalus perkančiosios organizacijos elgesys vertinant... 29. LR VPĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 30. Pagal konkurso sąlygų 73 punktą, perkančiosios organizacijos neatmesti... 31. Nagrinėjamu atveju, ieškovės pasiūlymo kaina 48 procentais mažesnė už... 32. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad neįprastai maža kaina per se... 33. Pažymėtina, kad LR VPĮ normos imperatyviai neapibrėžia, kokius konkrečius... 34. Ieškovės cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d.... 35. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia ieškovė, UAB „Šiltas namas“... 36. Pažymėtina, kad teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima... 37. Sutiktina su ieškovės argumentu, kad pagal LR VPĮ nuostatas ir viešojo... 38. Svarbu pažymėti, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo... 39. Teismas sprendžia, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pateiktą... 40. Atsižvelgtina ir į tai, kad iš atsakovės internetinėje svetainėje... 41. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus motyvus teismas vertina, kad byloje... 42. LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 43. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso... 44. Atmetus ieškinį tuo pagrindu, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas... 45. Atsakovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t. 60-64... 46. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 47. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 48. Trečiasis asmuo UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ pareiškė... 49. Ieškinį atmetus ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos ( LR CPK 93... 50. Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 -1.132... 52. Atmesti ieškovės UAB „Šiltas namas“ ieškinį dėl biudžetinės... 53. Priteisti iš ieškovės UAB „Šiltas namas“ atsakovei biudžetinei... 54. Priteisti iš ieškovės UAB „Šiltas namas“ trečiajam asmeniui UAB... 55. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 56. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui....