Byla e2-1224-163/2017
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant atsakovės atstovui K. T.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liutenas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6

 1. Ieškovė pateikė ieškinį teismui, juo prašo panaikinti atsakovės 2017-03-27 sprendimą Nr. 156, kuriuo buvo netenkinta ieškovės pretenzija bei 2017-03-07 sprendimą Nr. 216, kuriuo buvo atmestas ieškovės pasiūlymas. Ieškinyje nurodo, kad atsakovės pasiūlymas buvo atmestas dėl atsakovės nurodytų vertinimų įvertinus Tiekėjo pateiktą strategiją 1) pagal kriterijų „Rizikos valdymas“ suteikti 3 balai (patenkinamai); 2 pagal kriterijų „Darbų organizavimas ir komunikacija“ suteikti 2 balai (silpnai); 3) pagal kriterijų „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ suteikta 0 balų (silpnai). Pirkimo sąlygų 27.5 punkte numatyta, kad kriterijus T1 nustatomas vertinant rangos sutarties rizikų identifikavimą, jų veiksnių analizės išsamumą. Vertinamas numatytų rizikos valdymo priemonių ir būdų efektyvumas, įgyvendinamumas ir pagrįstumas. Kriterijus T2 nustatomas vertinant rangovo (tiekėjo) pasiūlyto darbų tvarkaraščio realumą ir susietumą su rizikos valdymo planu, atitikimu projekto tikslams ir uždaviniams. Vertinami rangovo taikomi vidinės (specialistų, jungtinės veiklos partnerių, subrangovų) ir išorinės (su perkančiaja organizacija, suinteresuotomis institucijomis) komunikacijos planai, jų aiškumas, atitikimas sutarties specifikai, įgyvendinamumo paprastumas. Kriterijus T3 nustatomas vertinant rangovo įdiegtų vadybos sistemų (ar lygiaverčių) taikymo vykdant sutartį pagrindimu, taikymo nauda. Ieškovės nuomone Pirkimų sąlygų 27.5 punkte kriterijai T1 – T3 yra neobjektyvūs, sudarantys sąlygas tiekėjų pasiūlymus vertinti subjektyviai, todėl pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principą bei viešojo konkurso procedūrų skaidrumo ir objektyvumo principus. Reikalavimai įeinantys į šio kriterijaus vertinimą yra abstraktūs, priklausomi nuo vertintojo. Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti strategiją tokios apimties ir turinio, kaip numatyta pirkimo sąlygose, siekiama įvertinti konkurso dalyvių gebėjimą įvykdyti sutartį, o ne ekonominį naudingumą. Nesant aiškiai apibrėžtų vertinimo gairių, tiekėjas galėjo gauti ar negauti balų. Atsakovė ieškovės strategijoje nurodytus duomenis įvertino netinkamai. Ieškovė 2017-03-21 pateikė pretenziją, atsakovė 2017-03-27 raštu Nr. 156 pretenziją atmetė ir nusprendė tęsti pirkimo procedūras. Atsakyme atsakovė nurodė, kad ieškovė pretenziją dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pavėlavo pateikti beveik 2 mėnesius, todėl pretenziją šioje dalyje paliko nenagrinėtą. Tačiau taikant subjektyvųjį kriterijų pretenzija nelaikytina pateikta pavėluotai, nes pirkimo sąlygų trūkumai nėra akivaizdūs. Atsakovė nagrinėjo ieškovės pretenziją, todėl laikytina, kad atnaujino terminą pretenzijai pareikšti, nepaisant to, kad formaliai ir nurodė, kad pretenzija dalyje dėl vertinimo kriterijų paliko nenagrinėtą.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovė reikalauja panaikinti sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, tačiau ieškinio motyvuojamojoje dalyje nepateikia jokių argumentų dėl šio sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo, todėl atsakovė neturi galimybės identifikuoti kas konkrečiai skundžiama (apibrėžti ginčo ribų) ir pasisakyti dėl konkrečių ginčytinų aspektų. Ieškovės pasiūlymo vertinimas buvo atliekamas įvertinant objektyvias aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nepateikė tam tikros pagal vertinimo kriterijus reikalautos informacijos, o tokios informacijos nepateikimas yra objektyvi kategorija. Įvertinus ieškinio motyvus, akivaizdu, kad ieškovė skundžia tariamą ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų T1 – T3 neteisėtumą, tačiau ji praleido pretenzijos pateikimo terminą (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), todėl ieškinio reikalavimas šia apimtimi nenagrinėtinas, o byla šioje dalyje nutrauktina. Ieškovė klausimą dėl nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų iškėlė tik 2017-03-21 pretenzijoje, t. y. sužinojusi, kad jos pasiūlymas atmestas. Ši aplinkybė verčia abejoti ieškovės sąžiningumu. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė išnagrinėjo jos pretenziją, tokiu būdu atnaujindama pretenzijos pateikimo terminą. Atsakovė 2017-03-27 rašte aiškiai nurodė, kad pretenzija dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų yra pateikta pavėluotai, todėl paliekama nenagrinėta, todėl nėra pagrindo teigti, kad terminas pretenzijai pateikti buvo atnaujintas. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų neteisėtumas nėra akivaizdus, o ieškovė kriterijų neteisėtumą grindžia tik deklaratyviais teiginiais, taip pat nėra prielaidų teigti, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra, jos taikymas ir pasinaudojimas šia procedūra ieškovei buvo praktiškai neįmanomas ar labai sudėtingas, ar ieškovei buvo apribota teisė įgyvendinti pažeistų teisių gynybą, todėl nėra teisinio pagrindo teisme nagrinėti reikalavimus, kurie nebuvo tinkamai pareikšti ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje. Ieškovės teiginius paneigia ir VPT 2017-02-10 ratu Nr. 4S-465 pateikta išvada dėl praktiškai analogiškų Pirkime nustatytiems pasiūlymų vertinimo kriterijų. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T1 – T3 nustatymas yra perkančiosios organizacijos pasirinkimas siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Su sutarties vykdymu susijusiais kriterijais atsakovė siekia ne patikrinti ar dalyvis pajėgus įgyvendinti sutartį, tačiau įvertinti kaip dalyvis įgyvendins sutartį. Kriterijai, susiję su darbų organizavimu ir aplinkosaugos priemonėmis bei rizikos valdymu, yra tampriai susiję su tuo, ką siekia įsigyti perkančioji organizacija. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų aprašymas atitinka teismų praktikos suformuluotas taisykles, leidžia pirkime vienodomis sąlygomis dalyvauti visiems pakankamai atidiems bei rūpestingiems tiekėjams ir sudaro galimybę išsirinkti didžiausios pridėtinės vertės pasiūlymą.
 3. Ieškovė nepateikė dubliko, į teismo posėdį jos atstovas neatvyko, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.
 4. Atsakovės atstovas K. T. teismo posėdžio metu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįsta atsiliepime nurodytais motyvais.

7Ieškinys atmestinas.

 1. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos UAB „Plungės vandenys“ paskelbto viešo pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pasiūlymo vertinimo kriterijų.
 2. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –VPĮ). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų, prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str., 24 str. 1 d., 2 p., 9 d.). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo ir kt.) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ir dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Viešųjų pirkimo įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato reikalavimus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija vertina pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu.
 3. Pažymėtina, kad šiai pozicijai neprieštarauja kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančių dokumentų vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina, kad nors perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau toks sprendimas neturi pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų ((Lietuvos Apeliacinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-733-180/2015)
Faktinės bylos aplinkybės.
 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Plungės vandenys“ (toliau - Perkančioji organizacija arba atsakovė) 2017-01-16 paskelbė, jog supaprastinto atviro konkurso būdu, elektroninėmis priemonėmis vykdo projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ( - ), Plungės r. sav. statyba“ pirkimą. Pirkimo VŽ Nr. 182680.
 2. Ieškovė 2017-01-27 pateikė perkančiajai organizacijai savo pasiūlymą.
 3. Atsakovė, atlikusi pateiktų pasiūlymų vertinimą, 2017-03-07 raštu Nr. 126 informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas atmestas, nes pagal ekonominio vertinimo kriterijus T2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ ir T3 „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ buvo įvertintos „silpnai“.
 4. Ieškovė 2017-03-22 pateikė pretenziją, kurioje ginčijo pasiūlymo vertinimo metu suteiktus balus ir jų pagrindu priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą, taip pat pasiūlymo sąlygose nustatytų ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų teisėtumą.
 5. Atsakovė 2017-03-27 raštu Nr. 156 informavo ieškovę, kad netenkina pretenzijos, taip pat nurodė, kad ekonominio naudingumo pasiūlymo vertinimo kriterijų atžvilgiu pretenzija pateikta praleidus pateikimo terminą ir šiuo aspektu pretenziją paliko nenagrinėtą.
Dėl ekonominio naudingumo kriterijų
 1. VPĮ 39 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyti reikalavimai ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose nurodo kriterijus, susijusius su pirkimo objektu ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vertina pagal sąlygose nustatytus kriterijų aprašymą. Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos), patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53, 9 punkte numatyta, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turi atitikti pagrindinius viešųjų pirkimų principus, t. y. būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose.
 2. Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 27 punkte „Pasiūlymų vertinimas ir lyginimas“ nustatyti vertinimo kriterijai: C pasiūlymo kaina; T1 Rizikos valdymas; T2 Darbų organizavimas ir komunikacija; T3 Aplinkos priemonės ir vadybos sistemų taikymas; T4 Eksploatacinės sąnaudos. Kiekvienas iš nurodytų vertinimo kriterijų yra detaliai aprašytas (27.5 p.). Vertinant ieškovės pasiūlymą vertinimo kriterijai T2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ ir T3 „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ buvo įvertinti „silpnai“, kas lėmė pasiūlymo atmetimą (sąlygų 29.1.10 p.).
 3. Trečiuoju vertinimo kriterijumi T2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ (toliau kriterijus T2) atsakovė vertina rangovo darbo organizavimo kriterijus, jo pasiūlyto darbų tvarkaraščio realumą ir susietumą su rizikos valdymo planu, jo atitikimą projekto tikslams ir uždaviniams Taip pat vertinami tiekėjų taikomi vidinės (specialistų, jungtinės veiklos partnerių, subrangovų) ir išorinės (su perkančiąja organizacija, suinteresuotomis institucijomis) komunikacijos planai, jų aiškumas, atitikimas sutarties specifikai, įgyvendinimo paprastumas. Teismo nuomone vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tikslūs, aiškiai apibrėžta kaip bus vertinamas kiekvienas darbų organizavimo ir komunikacijos aspektas, kas bus vertinama ir kas bus nevertinama bei numatyta atitinkamas balų intervalas už atitinkamą pasiūlymą.
 4. Ketvirtasis vertinimo kriterijus T3 „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ (toliau kriterijus T3), kuriuo vertinamos tiekėjų taikomos poveikio aplinkai mažinimo priemonės, jų taikymo planas, jo aiškumas, efektyvumas, susietumas su rizikos valdymo priemonėmis, darbų organizavimo ir komunikacijų planu, visų projektavimo ir statybos metu neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos šaltinių atskleidimas ir pagrindimas, rangovo įdiegtų vadybos sistemų (ar lygiaverčių) taikymo vykdant sutartį pagrindimas, taikymo nauda.
 5. Teismo nuomone vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tikslūs, jie susieti su Pirkimo objektu, aiškiai išdėstyti ir suprantami, aiškiai apibrėžta kaip bus vertinamas kiekvienas darbų organizavimo ir komunikacijos bei aplinkosaugos priemonių ir vadybos sistemų aspektas, kas bus vertinama ir kas bus nevertinama, taip pat numatytas atitinkamas balų intervalas už atitinkamą pasiūlymą.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimas paskelbtas ir jo sąlygos tiekėjams tapo žinomos 2016-01-16, tačiau ieškovė Pirkimo sąlygų, inter alia ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, nustatytais terminais neginčijo, dėl jų ydingumo pareiškė pretenziją tik po vertinimo kriterijų pritaikymo vertinant pasiūlymą, todėl atsakovė pagrįstai konstatavo, kad ekonominio naudingumo pasiūlymo vertinimo kriterijų atžvilgiu pretenzija pateikta praleidus pateikimo terminą ir šioje dalyje pretenziją paliko nenagrinėtą. Tai, kad kitoje dalyje pretenzija buvo išnagrinėta ir atmesta, neduoda pagrindo teigti, buvo atnaujintas praleistas pretenzijos pateikimo terminas dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.
Dėl sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą
 1. Ieškovė prašydama panaikinti atsakovės 2017-03-07 sprendimą atmesti jos pasiūlymą, iš esmės tik nurodo, kad pasiūlymo vertinimo kriterijai siejami su strategijos vertinimu ir, kad Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti strategiją tokios apimties ir turinio, kaip numatyta Pirkimo sąlygų 27.5 p., siekiama įvertinti konkurso dalyvių gebėjimą vykdyti sutartį, o ne ekonominį naudingumą. Todėl, jų nuomone, strategijoje nurodytus duomenis atsakovė netinkamai įvertino.
 2. Pirkimo sąlygų 27.7 punkte nurodyta, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų darbų rizikos valdymo, darbų organizavimo ir komunikacijos bei aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymo aprašymą ir pagrindimą bei pateikia visą jo manymu reikalingą informaciją (toliau – Strategiją). Strategijoje pateikta informacija negali prieštarauti rangovo techniniam pasiūlymui, programai ir privalo atitikti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ nuostatas.
 3. Pirkimo dokumentų 27.6 punkte detaliai nurodyta, kad pagal kriterijų „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ vertinama poveikio aplinkai mažinimo priemonės, neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos šaltinių pagrindimas, vadybos sistemų taikymas.
 4. Iš byloje pateiktų įrodymų, inter alia ieškovės pasiūlymo, nustatyta, kad ieškovė su pasiūlymu nepateikė poveikio aplinkai mažinimo priemonių, neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos šaltinių pagrindimo, vadybos sistemų taikymo pagrindimo. Pagal Pirkimo dokumentų 27.6 punktą už kriterijų T3 „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ skiriama nuo 0 iki 2 balų kai: nepateikti projektavimo ir/ar statybos metu neigiamai veikiami aplinkos komponentai ir būsimi taršos šaltiniai, nenurodytos poveikio aplinkai mažinimo priemonės, nepateiktas jų planas, nepateiktas rangovo įdiegtos vadybos sistemos (ar jai lygiaverčios) priemonių taikymo vykdant sutartį pagrindimas. Kadangi su pasiūlymu nebuvo pateikta visa pagal Pirkimo sąlygas privaloma pateikti informacija, tai teigti, kad vertinimas buvo subjektyvus nėra jokio pagrindo.
Dėl sprendimo atmesti pretenziją
 1. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ir pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu): per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos (VPĮ 941 str. 1 ir 2 d.). VPĮ 94 str. 1 dalies 1 punkte nustatytas 15 dienų terminas tiek pretenzijai, tiek prašymui, tiek ieškiniui pateikti, tačiau pirkimo procedūra yra stabdoma tik pateikus pretenziją (VPĮ 941 str. 2 d.).
 3. Ieškovė 2017-03-22 pateikė atsakovei pretenziją, kuria ginčijo pasiūlymo vertinimo metu suteiktus balus ir jų pagrindu priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą, o taip pat nustatytų ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų teisėtumą.
 4. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją sustabdė pirkimo procedūrą, pretenziją išnagrinėjo įstatyme nustatytais terminais, laiku ir tinkamai informavo apie tai ieškovę. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad peržiūros procedūros (ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka) pažeistos nebuvo.
 5. Atsakovė atmetė pretenziją dalyje dėl pasiūlymo vertinimo ir sprendimo atmesti pasiūlymą, o dalyje dėl ekonominio naudingumo pasiūlymo vertinimo kriterijų paliko nenagrinėtą.
 6. Teismas jau pasisakė dėl ekonominio naudingumo pasiūlymo vertinimo kriterijų, dėl kartu su pasiūlymu nepateiktos informacijos ir pasiūlymo įvertinimo balais, todėl pakartotinai jų nenagrinėja, tik konstatuoja, kad atsakovė pagrįstai netenkino ieškovės pretenzijos.
 7. Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Šių sąlygų 4.2.4 punkte inter alia nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. eB2-1816-163/2016, iškelta pagal ieškovės UAB „Gidona“ ieškinį atsakovei UAB „Liutenas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Šioje byloje teismas 2016-12-02 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią UAB Liutenas“ iki 2017-03-25 privalėjo sumokėti UAB „Gidona“ 11 316,54 Eur, tačiau taikos sutarties sąlygų neįvykdė ir nesumokėjo UAB „Gidona“ 6 750 Eur. Teismas 2017-05-30 byloje išdavė vykdomąjį raštą. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad ieškovė UAB „Liutenas“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų nustatytų Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte, tik ieškovei nepateikus sąlygose dėl kvalifikacinių reikalavimų nurodytų dokumentų, atsakovė apie šį neatitikimą negalėjo žinoti ir jo vertinti.
 8. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ginčijami atsakovės sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, naikintini jų ieškinyje nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys atmestinas.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Nagrinėjamojoje byloje ieškinys atmestas, tačiau atsakovė nepateikė turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

9ieškinį atmesti.

10Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai