Byla eA-35-968/2020
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ryčio Krasausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir Bendrovė) padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. D1-497 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 vykdytojui UAB „Vilniaus vandenys“ pagal sutartį Nr. V/2003/V05 (LOT5), grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-497); 2) panaikinti aplinkos ministro 2017 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. D1-499 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 vykdytojui UAB „Vilniaus vandenys“ pagal sutartį Nr. V/2004/V07 (LOT1), grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-499).

72.

8Pareiškėjas skunde nurodė, kad:

92.1.

10Įsakymas Nr. D1-497, be kita ko, priimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos Sąjungos (toliau – ir ES) paramos administravimo departamento 2014 m. liepos 7 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje“ (toliau – ir Projektas) sutarties Nr. LOT5 pakeitimo orderio Nr. 1“ (toliau – ir 2014 m. liepos 7 d. Išvada). Įsakymas Nr. D1-499, be kita ko, priimtas atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento 2014 m. liepos 17 d. patikslintą išvadą „Dėl projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje“ vykdymo metu atliktų papildomų darbų tinkamumo finansuoti“ ir 2014 m. liepos 17 d. patikslintą išvadą dėl Projekto sutarties Nr. LOT1 pakeitimo orderių Nr. 20 ir Nr. 21 (toliau – ir patikslintos 2014 m. liepos 17 d. Išvados). Sutarties Nr. V/2003/V05 (LOT5) (toliau – ir Sutartis LOT5) ir sutarties Nr. V/2004/V07 (LOT1) (toliau – ir Sutartis LOT1) (toliau kartu – ir Sutartys) pakeitimai, dėl kurių reikalaujama grąžinti lėšas, buvo pasirašyti 2004 m. kovo 17 d. (Sutarties LOT5 pakeitimas Nr. 1) ir 2007 m. lapkričio 16 d. (Sutarties LOT1 pakeitimas Nr. 3), t. y. pažeidimai padaryti prieš 13 ir 9,5 metų, ir šią faktinę aplinkybę patvirtina Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2014 m. liepos 17 d. ir 2014 m. liepos 18 d. pranešimų apie pažeidimą, susijusį su Sanglaudos fondo lėšų naudojimu, 4.1 punktas.

112.2.

12Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Projekto valstybinį auditą ir 2009 m. liepos 3 d. parengė ataskaitą (toliau – ir 2009 m. liepos 3 d. ataskaita), kurioje nustatė, kad galėjo būti padaryti sisteminiai esminių ES viešųjų pirkimų ir konkurencijos reikalavimų pažeidimai, kuriuos, pareiškėjo teigimu, padarė Agentūra. Agentūra priėmė 2014 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. T1-145 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant Projekto Sutartį LOT5, patirtų pagal pakeitimo nurodymą Nr. 1“ (toliau – ir Įsakymas Nr. T1-145). Agentūra priėmė 2014 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. T1-143 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant Projekto Sutartį LOT1, patirtų pagal sutarties pakeitimą Nr. 3“ (toliau – ir Įsakymas Nr. T1-143). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4659-629/2015 Įsakymus Nr. T1-145 ir Nr. T1-143 panaikino. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-180-602/2017 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas. LVAT 2017 m. balandžio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-180-602/2017 nurodė, kad Agentūra, priimdama Įsakymus TI-145 ir TI-143, nesant tam jokio faktinio pagrindo, pakeitė Aplinkos ministerijos pažeidimo tyrimo metu padarytas išvadas tuo aspektu, kad konstatavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą padarius ne Agentūrą, t. y. save, o projekto vykdytoją ir įsakymuose nurodė kitą nei Aplinkos ministerijos pateiktose išvadose projekto vykdytojo grąžintinų lėšų teisinį pagrindą, tuo pažeisdama ir objektyvumo principą.

132.3.

14Skundžiami Įsakymas Nr. D1-497 ir Įsakymas Nr. D1-499 dėl tų pačių pažeidimų, kurie nustatyti Valstybės kontrolės 2009 m. liepos 3 d. ataskaitoje, 2014 m. liepos 7 d. Išvadoje ir patikslintose 2014 m. liepos 17 d. Išvadose bei Agentūros Įsakymuose Nr. T1-145 ir Nr. T1-143, kurie yra panaikinti, padarytų prieš 13 ir 9,5 metų, buvo priimti tik 2017 m. birželio 8 d. Tarybos 1995 m. gruodžio 18 d. reglamente Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – Reglamentas Nr. 2988/95) nustatytas 4 metų patraukimo atsakomybėn senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas, taip pat nustatyta, kad senaties terminas įsigalioja ne vėliau, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus išimtis, kai administracinė procedūra gali būti sustabdoma. Nagrinėjamu atveju yra suėjęs 4 metų nuo pažeidimo padarymo patraukimo administracinėn atsakomybėn terminas, kuris baigėsi 2008 m. kovo 17 d. (Sutarties Nr. LOT5 pakeitimui Nr. 1), ir 2011 m. lapkričio 16 d. (Sutarties Nr. LOT1 pakeitimui Nr. 3), o taip pat yra suėjęs ir nestabdomas dvigubas senaties terminas, kuris baigėsi 2012 m. kovo 17 d. (Sutarties Nr. LOT5 pakeitimui Nr. 1) ir 2015 m. lapkričio 16 d. (Sutarties Nr. LOT1 pakeitimui Nr. 3). Išimties stabdyti dvigubą senaties terminą, numatytos Reglamento Nr. 2988/95 6 straipsnio 1 dalyje, nėra pagrindo taikyti. Pareiškėjas prašė taikyti patraukimo administracinėn atsakomybėn terminą ir skundžiamus įsakymus panaikinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu.

152.4.

16Atsakovui pažeidimai turėjo būti žinomi Valstybės kontrolei parengus 2009 m. liepos 3 d. ataskaitą, pažeidimo tyrimas turėjo būti atliktas per Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių 9 punkte numatytą 20 dienų terminą. Viso Projekto eigos metu dalyvavo Agentūra, Projekto įvykdymą Agentūra pripažino tinkamu, be to, nesutiko su Valstybės kontrolės 2009 m. liepos 3 d. ataskaitos išvadomis. Agentūra nemotyvuotai 2014 m. pakeitė poziciją, pakartotiniais pažeidimų tyrimais nustatė pažeidimus, nors neatsirado naujų aplinkybių. Situacija, kai dėl tokių pačių aplinkybių vieną kartą pažeidimų nenustatoma, o pakartotinai tiriant tuos pačius dokumentus pažeidimai nustatomi, prieštarauja teisinio apibrėžtumo ir tikrumo principams, sudaro pagrindą manyti, kad Įsakymai Nr. D1-497 ir Nr. D1-499 priimtas ne teisiniais motyvais. Kadangi Agentūra pritarė visiems pareiškėjo veiksmams Projekto vykdymo metu, nepagrįstai visa atsakomybė tenka pareiškėjui. Dėl įvykdyto Projekto pareiškėjui pastabų nereiškė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Pareiškėjo viešojo pirkimo atveju Sutartys buvo sudarytos pagal FIDIC sąlygas, kuriose numatytas užsakovo rezervas ir galimybė atlikti papildomus darbus, Sutartyse buvo numatyta Sutarčių keitimo procedūra. Viešojo pirkimo dalyviai žinojo apie fizinius rodiklius, kurie turi būti pasiekti, taip pat žinojo, kad Sutartys sudaromos pagal FIDIC sąlygas, kad numatytas užsakovo rezervas, todėl konkretūs darbai gali pasikeisti, todėl Sutarčių pakeitimais nebuvo pažeisti skaidrumo, viešumo principai.

173.

18Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl LVAT suformuoto precedento 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017. Pareiškėjo teigimu, nagrinėjamoje byloje LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateikti išaiškinimai netaikytini, nes skiriasi bylų ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas).

194.

20Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintas Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisykles (toliau – Lėšų grąžinimo taisyklės) pareiga grąžinti lėšas nustatyta būtent projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu suteiktų įgaliojimų apimtį, Valstybės kontrolei pavesta atlikti ES finansinės paramos auditus. Pareiškėjas su skundžiamais įsakymais yra gavęs Aplinkos ministerijos atliktų įtariamų pažeidimų tyrimų išvadas, kuriose yra nurodytos Aplinkos ministerijos vertintos faktinės aplinkybės, nustatyti pažeidimai ir pateiktas jų teisinis vertinimas. Pareiškėjo argumentai, kad Sutartys buvo sudarytos ir keistos pagal FIDIC sąlygas, yra bendro pobūdžio ir nepaneigia pažeidimo tyrimo išvadose nustatytų pažeidimų.

215.

22Aplinkos ministerija pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išreiškė poziciją apie LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateiktas išvadas dėl Reglamentu Nr. 2988/95 nustatyto senaties termino taikymo. Nurodė, kad Reglamento Nr. 2988/95 kontekste sąvoka pažeidimas apima tik su ekonominės veiklos vykdytojo veikimu susijusį Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, todėl nagrinėjamame ginče senaties terminai pagal šio Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnį nėra taikomi.

236.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti. Agentūra atsiliepime nurodė, kad institucijos, kurioms audito institucija teikia rekomendacijas, privalo imtis rekomendacijose nurodytų veiksmų. Atsižvelgiant į audito institucijos rekomendacijas, buvo atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Sutarties Nr. LOT1 pakeitimo Nr. 3 ir Sutarties Nr. LOT5 pakeitimo orderio Nr. 1. Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamentas parengė 2014 m. liepos 7 d. Išvadą ir patikslintas 2014 m. liepos 17 d. Išvadas. Atsižvelgdamas į šias išvadas, aplinkos ministras priėmė skundžiamus Įsakymus. Nepriklausomai nuo to, kiek galutinis projekto vykdytojas savo veiksmus įgyvendinant Projektą derino su įgyvendinančiąja institucija, nepriklausomai nuo to, kas atliko mokėjimus, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, valstybė, atsakydama prieš ES už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų – galutinių paramos gavėjų, taigi atsakomybė dėl netinkamų finansuoti lėšų grąžinimo tenka pareiškėjui.

257.

26Agentūra teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties. Nurodė, kad atsižvelgiant į teismų sprendimus administracinėse bylose Nr. I-4659-629/2015 ir Nr. A-180-602/2017, laikytina, jog viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimai susiję su įgyvendinančios institucijos, t. y. Agentūros, veiksmais. Taip pat nurodė, kad nustatytas pažeidimas pasirašant Sutarčių pakeitimus nelaikytinas pažeidimu Reglamento Nr. 2988/95 prasme, todėl, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) suformuotą praktiką (ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimas byloje Nr. C-281/07), kai dėl nacionalinės institucijos klaidų susigrąžinamos nepagrįstai išmokėtos lėšos, tokiam reikalavimui taikomos nacionalinėje teisėje nustatytos senaties klausimą reglamentuojančios taisyklės. Nacionaliniuose ES finansinę paramą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra įtvirtintas lėšų susigrąžinimo senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bendruoju 10 metų senaties terminu, skaičiuojamu nuo pažeidimo padarymo momento. Sutarties pakeitimai Nr. 8 ir Nr. 11 pasirašyti 2005 m. birželio 30 d. ir 2005 m. rugsėjo 30 d., šios datos laikytinos pažeidimo padarymo momentu, nuo jų praėjo daugiau kaip 10 metų, todėl Agentūra sutiko su senaties termino taikymu. Tačiau pagal Lėšų grąžinimo taisykles pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas. Net ir pripažinus, kad įgyvendinančioji institucija netinkamai įvykdė viešuosius pirkimus, pareiga grąžinti išmokėtas lėšas tenka Projekto vykdytojui – pareiškėjui.

27II.

288.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

309.

31Teismas nustatė, kad Įsakymas Nr. D1-497 priimtas, be kita ko, vadovaujantis 2014 m. liepos 7 d. Išvada, kuriuo netinkamomis finansuoti pripažinta pareiškėjui išmokėta 11 471,89 Eur lėšų suma, iš kurių 8 194,21 Eur – ES fondų lėšos, 3 277,68 Eur – bendrojo finansavimo lėšos, 589,98 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokėta pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dalis, kurias pareiškėjas įpareigotas grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Įsakymas Nr. D1-499 priimtas, be kita ko, vadovaujantis patikslinta 2014 m. liepos 17 d. Išvada, kuriuo netinkamomis finansuoti pripažinta pareiškėjui išmokėta 51 858,54 Eur lėšų suma, iš kurių 37 041,81 Eur – ES fondų lėšos, 14 816,73 Eur – bendrojo finansavimo lėšos, 15 542,61 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokėta PVM dalis, kurias pareiškėjas įpareigotas grąžinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

3210.

33Teismas vadovavosi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad LVAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A-155-858/2017, 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pasisakydamas dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatyto patraukimo atsakomybėn senaties termino taikymo išaiškino, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant paramą ES vardu ir iš jos biudžeto.

3411.

35Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-4659-629/2015 konstatavo, kad atsakomybė už pirkimo konkursų organizavimą, sutarčių sudarymo kontrolė pagal Agentūros ir Bendrovės 2002 m. gruodžio 12 d. sudarytą sutartį tarp Agentūros ir pareiškėjo Nr. 2002/GPG/1 dėl užduočių ir atsakomybių paskirstymo teko būtent Agentūrai, ir sprendė, kad konstatuoti pažeidimai, iš esmės susiję su viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavimu pasirašant papildomų darbų sutartis, traktuotini kaip Agentūros padaryti pažeidimai. Su tokiu pirmosios instancijos teismo aiškinimu sutiko ir apeliacine tvarka šią bylą išnagrinėjęs LVAT, kuris 2017 m. balandžio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-180-602/2017 nurodė, kad nagrinėjamuoju atveju Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė institucija, kuri šiuo atveju ir turi vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą. Tuo pačiu konstatavo, kad „pažeidimui esant susijusiam su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, pastaroji institucija negali būti įgaliojama priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdyti šių lėšų susigrąžinimą: Agentūra, priimdama skundžiamus įsakymus, <...> konstatavo Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą padarius ne Agentūrą, t. y. save, o projekto vykdytoją...“.

3612.

37Teismas vadovavosi aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų (toliau – Agentūros nuostatai) 1, 2, 4, 11 punktais ir iš šio teisinio reglamentavimo priėjo prie išvados, kad Agentūra yra nacionalinės valdžios institucija, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo taikyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto patraukimo atsakomybėn senaties termino.

3813.

39Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, jog skundžiamais įsakymais nepagrįstai jam tenka atsakomybė (pareiga grąžinti dalį paramos lėšų), nes jis atidžiai ir rūpestingai vykdė Projektą, visose stadijose veiksmus derino su Agentūra, kuri pareiškėjo veiksmams pritarė ir jokių pastabų neišreiškė, yra nepagrįsti, nes tokia pareiškėjo pareiga įtvirtinta Lėšų grąžinimo taisyklių 5.1.1 punkte. O pagal Lėšų grąžinimo taisyklių 4 punkto nuostatą, pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, kas šiuo atveju ir buvo padaryta priėmus skundžiamus Įsakymus Nr. D1-497 ir Nr. D1-499.

4014.

41Teismas nesutiko taip pat su pareiškėjo teiginiais dėl Valstybės kontrolės kompetencijos viešuosiuose pirkimuose. Teismas pažymėjo, kad pagal Valstybės kontrolės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatą valstybės kontrolės kompetencija apima atitinkamų lėšų valdymo institucijų ir paramos gavėjų, kaip naudojamos Lietuvos Respublikoje gautos ES lėšos ir kaip vykdomos programos, kuriose dalyvauja Lietuva, auditavimą. Tuo pačiu ji atlieka gaunamos ES finansinės paramos auditus ir teikia atitinkamoms institucijoms šių auditų dokumentus (9 str. 4 d.).

4215.

43Teismas nurodė, kad pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, jog visi viešojo pirkimo dalyviai, potencialūs tiekėjai žinojo, jog duomenys apie tinklus yra negalutiniai, galimai netikslūs, todėl Projekto eigoje gali keistis darbų apimtis; tuo pačiu, kad sutartys sudarytos remiantis finansiniu memorandumu Nr. 200/LT/16/P/PE/001 ir jeigu nebūtų buvę atlikti sutarčių pakeitimai, būtų pažeisti finansinio memorandumo tikslai, nepaneigia Aplinkos ministerijos 2014 m. liepos 7 d. Išvadoje konstatuotų aplinkybių, kad pareiškėjas, pasirašydamas Sutarties Nr. LOT5 pakeitimą Nr. 1, nesilaikė esminių viešųjų pirkimų principų, nes šiuo atveju buvo keičiamos esminės sutarties sąlygos. Tuo pačiu nurodyti pareiškėjo teiginiai nepaneigia ir Aplinkos ministerijos 2014 m. liepos 17 d. Projekto pažeidimo patikslintoje išvadoje konstatuotų aplinkybių, kad pareiškėjas, pasirašydamas Sutarties Nr. LOT1 pakeitimą Nr. 3, o ne sudarydamas atskirą sutartį, nesilaikė viešųjų pirkimų reikalavimų.

4416.

45Teismas dėl pareiškėjo teiginių, kad Agentūra nemotyvuotai 2014 m. pakeitė poziciją ir pakartotiniais pažeidimų tyrimais nustatė pažeidimus, nors neatsirado naujų aplinkybių, kas sudaro pagrindo manyti, jog sprendimas priimtas dėl politinių motyvų, pažymėjo tai, jog nagrinėjamuoju atveju nurodytus pažeidimus konstatavo ne Agentūra, o Aplinkos ministerija. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatas teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, todėl dėl šio pareiškėjo argumento nepasisakė.

4617.

47Teismas pažymėjo, kad Pažeidimo nustatymo taisyklių 9 punkte nustatytas 20 dienų terminas buvo praleistas, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog šioje byloje ginčijami Įsakymai Nr. D1-497 ir Nr. D1-499 yra neteisėti.

48III.

4918.

50Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pakartoja argumentus, išdėstytus jo skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui. Pareiškėjas apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad:

5118.1.

52Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti senaties terminą remdamasis išimtinai LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktu išaiškinimu, tačiau, pareiškėjo teigimu, nebuvo pagrindo remtis juo. Šioje byloje nėra pagrindo taikyti LVAT išaiškinimus, kadangi skiriasi bylų ratio decidendi. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas (paramos gavėjas) tinkamai panaudojo paramos lėšas, o nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Agentūra laikėsi viešųjų pirkimų reikalavimų. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 ginčas kilo dėl Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2 punkto, o šioje byloje – dėl 5.1 punkto. LVAT administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pasisakė tik dėl 4 metų senaties termino. Tačiau šioje administracinėje byloje skundas taip pat grindžiamas atskiru savarankišku pagrindu, kad suėjo dvigubas (8 metų) senaties terminas. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pasisakyta dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų, o šioje byloje ginčas kilo ne dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant paramą, o dėl nacionalinės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (jeigu tokie bus pripažinti).

5318.2.

54Net jeigu ir būtų pripažinta, kad aptartas senaties terminas negali būti taikomas, turi būti pritaikytas bendrasis dešimties metų senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.). Viešasis pirkimas laikomas baigtu, kai sudaroma pirkimo sutartis. Taigi senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo momento. Analogiška taisyklė taikytina ir viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties pakeitimams. Sutarties Nr. LOT5 pakeitimas Nr. 1 pasirašytas 2004 m. kovo 17 d., todėl 10 metų ieškinio senaties terminas baigėsi 2014 m. kovo 17 d. Skundžiamas Įsakymas Nr. D1-497 priimtas tik 2017 m. birželio 8 d., todėl yra suėjęs 10 metų ieškinio senaties terminas.

5518.3.

56Teismo sprendime taip pat nepagrįstai buvo neatsižvelgta į kitus pareiškėjo skunde nurodytus teisinius argumentus, patvirtinančius skundžiamų Įsakymų Nr. D1-497 ir Nr. D1-499 neteisėtumą.

5719.

58Pareiškėjas 2019 m. vasario 22 d. LVAT padavė prašymą dėl 350 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo.

5920.

60Pareiškėjas 2020 m. sausio 13 d. pateikė LVAT paaiškinimus. Pareiškėjas nurodo, kad tarp ginčo šalių buvo kilę du analogiški ginčai ir siekiant, jog būtų užtikrinta vienoda administracinių teismų praktika (ABTĮ 15 str.), sprendžiant šią administracinę bylą turėtų būti vadovaujamasi LVAT 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1813-1062/2019 suformuota praktika. Pažymėjo, kad LVAT paminėtoje administracinėje byloje pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Bylą iš naujo nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme šalys sudarė taikos sutartį, kuri buvo patvirtinta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gruodžio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-5007-811/2019 (ši nutartis yra įsiteisėjusi, kadangi nebuvo skundžiama).

6121.

62Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad:

6321.1.

64Vertinamu atveju skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime pateikta nuoroda į LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimą dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio taikymo nesuteikia pagrindo spręsti dėl to, jog teismas LVAT nagrinėta byla rėmėsi kaip precedentą turinčia byla, juolab, kad teismas pasirėmęs materialiosios teisės normos išaiškinimu vertindamas dėl senaties netaikymo rėmėsi aplinkybėmis nustatytomis nagrinėtoje byloje, nesiejant pastarųjų su pareiškėjo nurodytos ir LVAT nagrinėtos bylos aplinkybėmis.

6521.2.

66Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, pripažįstant, kad Reglamento Nr. 2988/95 kontekste sąvoka „pažeidimas“ apima tik su ekonominės veiklos vykdytojo veikimu arba neveikimu susijusį Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, darytina išvada, kad vertinamu atveju senaties terminai, numatyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje, nėra taikomi ir neapima tokių situacijų, kai nustatyti pažeidimai yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais ir nustatytais pažeidimais dėl jų, o pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Faktinė aplinkybė, jog pažeidimas buvo padarytas pačios įgyvendinančios institucijos, nepaneigia pažeidimo fakto bei valstybės narės pareigų užtikrinti Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugą (Reglamento Nr. 2988/95 1 str.).

6721.3.

68Nėra pagrindo taikyti CK nustatyto bendro ieškinio senaties termino. Atsakovas remiasi ESTT išaiškinimu, kad senaties terminas, taikomas neteisėtai gavėjui išmokėtos subsidijos išieškojimui, pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Todėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytas ketverių metų senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis buvo įvykdyta (2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje Nr. C-465/10).

6921.4.

70Atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą susigrąžinti lėšas iš galutinio paramos gavėjo – Projekto vykdytojo, o Projekto vykdytojo pareigų dėl lėšų grąžinimo nepaneigia viešojo administravimo institucijos padaryti viešųjų pirkimų pažeidimai.

7121.5.

72Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vykdant Sutarčių pakeitimus nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir įstatymo reikalavimai. Pareiškėjas pateikdamas bendro pobūdžio teiginius, kad Sutartys buvo sudarytos pagal FIDIC sąlygas, kurios leidžia daryti pakeitimus, FIDIC taikymo sąlygų nesieja su konkrečiais nustatytais pažeidimais ir atliktu jų teisiniu vertinimu. Pareiškėjas su skundžiamais įsakymais yra gavęs Aplinkos ministerijos atliktų įtariamų pažeidimų tyrimų išvadas, kuriose yra nurodytos Aplinkos ministerijos vertintos faktinės aplinkybės, nustatyti pažeidimai ir pateiktas jų teisinis vertinimas, motyvai, patvirtinantys išvadų pagrįstumą. Pareiškėjas nepateikė pagrindų, paneigiančių pažeidimų tyrimo išvadose nustatytus pažeidimus.

7322.

74Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo taikyti CK nustatytą 10 metų senaties terminą ir skundo dalį dėl Įsakymo Nr. D1-497 panaikinimo tenkinti; skundo dalį dėl Įsakymo Nr. D1-499 panaikinimo atmesti; tuo atveju, jei senaties terminas nebus taikomas, Bendrovės skundą atmesti. Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą Agentūra pakartoja argumentus, išdėstytus atsiliepime į pareiškėjo skundą, teiktame pirmosios instancijos teismui. Pažymi, kad CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atsižvelgiant į tai, taikytina 10 metų ieškinio senatis nuo pažeidimo padarymo momento. Viešasis pirkimas laikomas baigtu kai sudaroma pirkimo sutartis. Taigi senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo momento. Analogiška taisyklė taikytina ir viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties pakeitimams. Todėl senaties terminas, nurodytas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje pradėtinas skaičiuoti nuo pakeitimų orderių pasirašymo dienos.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

7723.

78Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl aplinkos ministro Įsakymo Nr. D1-497, kuriuo Bendrovei nurodyta grąžinti netinkamomis pripažintą projekto vykdytojui išmokėtą lėšų sumą (41 471,89 Eur), iš kurių 8 194,21 Eur – ES fondų lėšos, 3 277,68 Eur – bendrojo finansavimo lėšos, 589,98 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokėta PVM dalis, ir Įsakymo Nr. D1-499, kuriuo Bendrovei nurodyta grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintą projekto vykdytojui išmokėtą lėšų sumą (51 858,54 Eur), iš kurių 37 041,81 Eur – ES fondų lėšos, 14 816,73 Eur – bendrojo finansavimo lėšos, 15 542,61 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokėta PVM dalis, teisėtumo.

7924.

80Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais įsakymais iš esmės grindžia teiginiu, kad jie priimti praleidus Reglamente Nr. 2988/95 nustatytą senaties terminą, kadangi pažeidimai buvo padaryti prieš 13 ir prieš 9,5 metų (2004 m. kovo 17 d. ir 2007 m. lapkričio 16 d.).

8125.

82Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį „Pažeidimas“ – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

8326.

84Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas. Tokią išvadą teismas padarė nustatęs, kad pažeidimai, dėl kurių pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija, buvo padaryti Agentūros. Teismas vadovavosi LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktais išaiškinimais, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C-281/07, 20–22 punktus)“. Vadovaudamasis minėtu LVAT išaiškinimu, Agentūros nuostatų 1, 2, 4, 11 punktais, pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad Agentūra yra nacionalinės valdžios institucija, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 nuostatas, todėl nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo taikyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto senaties termino.

8527.

86Šiuo aspektu pažymėtina, jog ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendime byloje C-281/07, kurį citavo LVAT 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017, buvo nuspręsta, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje numatytas ketverių metų senaties terminas netaikomas reikalavimo grąžinti eksportuotojui dėl nacionalinių valdžios institucijų klaidos nepagrįstai sumokėtą eksporto grąžinamąją išmoką procedūrai, jei jis nepadarė šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžto pažeidimo. Taigi ESTT šioje byloje sprendė dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo situacijoje, kai institucija padarė klaidą, o ne pažeidimą. Pažeidimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį, iš viso nebuvo padarytas.

8728.

88Kitoje iš esmės panašioje byloje LVAT taip pat pabrėžė, jog tai, dėl kurio subjekto (t. y. ekonominės veiklos vykdytojo ar nacionalinės valdžios institucijos) kaltės buvo padarytas pažeidimas, Reglamente Nr. 2988/95 numatyto senaties termino taikymui neturi reikšmės. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendime byloje C-281/07 sprendė dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo situacijoje, kai institucija padarė klaidą, o ne pažeidimą (žr. LVAT 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1813-1062/2019). Šiame kontekste paminėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

8929.

90Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija taikyta dėl su viešųjų pirkimo procedūromis susijusių pažeidimų, pasirašant Sutarties Nr. LOT1 pakeitimą Nr. 3 ir Sutarties Nr. LOT5 pakeitimą Nr. 1. Šiuos Sutarties pakeitimus pasirašė tiek pareiškėjas, tiek Agentūra (administracinė byla Nr. A-180-602/2017), taigi pažeidimas buvo padarytas tiek Agentūros, tiek pareiškėjo. Kaip minėta, tai, dėl kieno kaltės buvo padarytas pažeidimas, Reglamente Nr. 2988/95 numatyto senaties termino taikymui neturi reikšmės. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju senaties terminas netaikomas vien dėl to, kad dėl pažeidimo atsakinga Agentūra. Padaręs tokią išvadą pirmosios instancijos teismas kitų aplinkybių, susijusių su senaties termino taikymu nevertino.

9130.

92Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o pirmosios instancijos teismas privalo išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio skundą asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai pažeisti, jei pažeisti, – kokiu teisiniu būdu bei kokia apimtimi gintini (LVAT 2017 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1037-438/2017). Vien tik apeliacinės instancijos teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (LVAT 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-374/2012 ir kt.).

9331.

94Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryti proceso pažeidimai negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimti naują sprendimą. Dėl šių priežasčių pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tai konstatavus, kiti apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nevertinami.

9532.

96Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija pažymi, jog LVAT laikosi pozicijos, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su galutinio teismo sprendimo priėmimu. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimas iš esmės dar nėra pasibaigęs, laikoma, kad šalis dar nėra įgijusi teisės reikalauti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, bei pažymima, jog šią teisę ji įgis tuo atveju, jei byla bus išspręsta šalies naudai (žr., pvz., LVAT 2011 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-151/2011, 2019 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-142-624/2019, 2019 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4508-525/2019). Tais atvejais, kai LVAT panaikina visą ar dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo ir perduoda bylą ar jos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylos ar jos dalies nagrinėjimas nėra pasibaigęs. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, byla nėra baigta, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nesprendžiamas.

97Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

98Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

99Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

100Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde nurodė, kad:... 9. 2.1.... 10. Įsakymas Nr. D1-497, be kita ko, priimtas atsižvelgiant į Lietuvos... 11. 2.2.... 12. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Projekto valstybinį auditą... 13. 2.3.... 14. Skundžiami Įsakymas Nr. D1-497 ir Įsakymas Nr. D1-499 dėl tų pačių... 15. 2.4.... 16. Atsakovui pažeidimai turėjo būti žinomi Valstybės kontrolei parengus 2009... 17. 3.... 18. Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl LVAT suformuoto... 19. 4.... 20. Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė... 21. 5.... 22. Aplinkos ministerija pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išreiškė... 23. 6.... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą... 25. 7.... 26. Agentūra teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl LVAT 2017 m.... 27. II.... 28. 8.... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 2 d. sprendimu... 30. 9.... 31. Teismas nustatė, kad Įsakymas Nr. D1-497 priimtas, be kita ko, vadovaujantis... 32. 10.... 33. Teismas vadovavosi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje... 34. 11.... 35. Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m.... 36. 12.... 37. Teismas vadovavosi aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.... 38. 13.... 39. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, jog... 40. 14.... 41. Teismas nesutiko taip pat su pareiškėjo teiginiais dėl Valstybės kontrolės... 42. 15.... 43. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, jog visi viešojo... 44. 16.... 45. Teismas dėl pareiškėjo teiginių, kad Agentūra nemotyvuotai 2014 m.... 46. 17.... 47. Teismas pažymėjo, kad Pažeidimo nustatymo taisyklių 9 punkte nustatytas 20... 48. III.... 49. 18.... 50. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 51. 18.1.... 52. Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti senaties terminą remdamasis... 53. 18.2.... 54. Net jeigu ir būtų pripažinta, kad aptartas senaties terminas negali būti... 55. 18.3.... 56. Teismo sprendime taip pat nepagrįstai buvo neatsižvelgta į kitus... 57. 19.... 58. Pareiškėjas 2019 m. vasario 22 d. LVAT padavė prašymą dėl 350 Eur... 59. 20.... 60. Pareiškėjas 2020 m. sausio 13 d. pateikė LVAT paaiškinimus. Pareiškėjas... 61. 21.... 62. Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 63. 21.1.... 64. Vertinamu atveju skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime pateikta... 65. 21.2.... 66. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes,... 67. 21.3.... 68. Nėra pagrindo taikyti CK nustatyto bendro ieškinio senaties termino.... 69. 21.4.... 70. Atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą susigrąžinti lėšas... 71. 21.5.... 72. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vykdant Sutarčių... 73. 22.... 74. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. 23.... 78. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl aplinkos ministro Įsakymo Nr. D1-497,... 79. 24.... 80. Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais įsakymais iš esmės grindžia... 81. 25.... 82. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo... 83. 26.... 84. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad... 85. 27.... 86. Šiuo aspektu pažymėtina, jog ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendime byloje... 87. 28.... 88. Kitoje iš esmės panašioje byloje LVAT taip pat pabrėžė, jog tai, dėl... 89. 29.... 90. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjui... 91. 30.... 92. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai... 93. 31.... 94. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryti... 95. 32.... 96. Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo prašymo priteisti bylinėjimosi... 97. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 98. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“... 99. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą... 100. Nutartis neskundžiama....