Byla eA-1813-1062/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (trečiasis suinteresuotas asmuo Aplinkos projektų valdymo agentūra) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. D1-448 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ pagal sutartį Nr. V/2003/V04(LOT2), grąžinimo (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-448), kuris buvo pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-489 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-05-29 įsakymo Nr. D1-448 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ pagal sutartį Nr. V/2003/V04(LOT2), grąžinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-489).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas Nr. D1-448, be kita ko, priimtas atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos administravimo departamento 2014 m. liepos 7 d. išvadą „Dėl projekto Nr. 2000/LT/16/P/PE/001 „Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra Vilniuje“ (toliau – ir Projektas) sutartyje Nr. LOT 2 pakeitimo orderių Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 11“ (toliau – ir 2014 m. liepos 7 d. Išvada), kurioje konstatuoti pažeidimai pakeičiant Projekto sutartį Nr. V/2003/V04 (LOT2) (toliau – ir Sutartis). Sutarties pakeitimai Nr. 8 ir Nr. 11 pasirašyti 2005 m. birželio 30 d. ir 2005 m. rugsėjo 30 d., t. y. pažeidimai padaryti beveik prieš 12 metų. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko Projekto valstybinį auditą ir 2009 m. liepos 3 d. parengė ataskaitą (toliau – ir 2009 m. liepos 3 d. ataskaita), nustatė, kad galėjo būti padaryti sisteminiai esminių ES viešųjų pirkimų ir konkurencijos reikalavimų pažeidimai, kuriuos, pareiškėjo teigimu, padarė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra). Agentūra Aplinkos ministerijos 2014 m. liepos 7 d. Išvados pagrindu priėmė 2014 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. T1-146 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant Projekto Sutartį, patirtų pagal sutarties pakeitimo nurodymus Nr. 8 ir Nr. 11“ (toliau – ir Įsakymas Nr. T1-146). Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4659-629/2015 Įsakymą Nr. T1-146 panaikino, šis sprendimas įsiteisėjo 2017 m. balandžio 10 d.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas Nr. D1-448 dėl tų pačių pažeidimų, padarytų beveik prieš 12 metų, kurie nustatyti Valstybės kontrolės 2009 m. liepos 3 d. ataskaitoje, 2014 m. liepos 7 d. Išvadoje ir Agentūros Įsakyme Nr. T1-146, kuris yra panaikintas, buvo priimtas tik 2017 m. gegužės 26 d.; jo pakeitimas atliktas 2017 m. birželio 5 d. Tarybos 1995 m. gruodžio 18 d. reglamente Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) nustatytas 4 metų patraukimo atsakomybėn senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas, taip pat nustatyta, kad senaties terminas įsigalioja ne vėliau, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus išimtis, kai administracinė procedūra gali būti sustabdoma. Nagrinėjamu atveju yra suėjęs 4 metų nuo pažeidimo padarymo patraukimo administracinėn atsakomybėn terminas, kuris baigėsi 2009 m. birželio 6 d. (Sutarties pakeitimui Nr. 8) ir 2009 m. rugsėjo 30 d. (Sutarties pakeitimui Nr. 11), o taip pat yra suėjęs ir nestabdomas dvigubas senaties terminas. Išimties stabdyti dvigubą senaties terminą, numatytos Reglamento Nr. 2988/95 6 straipsnio 1 dalyje, nėra pagrindo taikyti. Pareiškėjas prašė taikyti patraukimo administracinėn atsakomybėn terminą ir skundžiamą įsakymą panaikinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu.

114.

12Pareiškėjo teigimu, atsakovui pažeidimai turėjo būti žinomi Valstybės kontrolei parengus 2009 m. liepos 3 d. ataskaitą, pažeidimo tyrimas turėjo būti atliktas per Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. K-307 patvirtintų ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių (toliau – ir Pažeidimų nustatymo taisyklės) 9 punkte numatytą 20 dienų terminą. Viso Projekto eigos metu, taip pat atliekant Sutarties pakeitimus, dalyvavo Agentūra, Projekto įvykdymą Agentūra pripažino tinkamu, be to, nesutiko su Valstybės kontrolės 2009 m. liepos 3 d. ataskaitos išvadomis. Agentūra nemotyvuotai 2014 m. pakeitė poziciją, pakartotiniais pažeidimų tyrimais nustatė pažeidimus, nors neatsirado naujų aplinkybių. Situacija, kai dėl tokių pačių aplinkybių vieną kartą pažeidimų nenustatoma, o pakartotinai tiriant tuos pačius dokumentus pažeidimai nustatomi, prieštarauja teisinio apibrėžtumo ir tikrumo principams, sudaro pagrindą manyti, kad Įsakymas Nr. D1-448 priimtas ne teisiniais motyvais.

135.

14Pareiškėjo manymu, kadangi Agentūra pritarė visiems pareiškėjo veiksmams Projekto vykdymo metu, nepagrįstai visa atsakomybė tenka pareiškėjui. Dėl įvykdyto Projekto pareiškėjui pastabų nereiškė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Pareiškėjo viešojo pirkimo atveju Sutartis buvo sudaryta pagal FIDIC sąlygas, kuriose numatytas užsakovo rezervas ir galimybė atlikti papildomus darbus, Sutartyje buvo numatyta Sutarties keitimo procedūra. Viešojo pirkimo dalyviai žinojo apie fizinius rodiklius, kurie turi būti pasiekti, taip pat žinojo, kad Sutartis sudaroma pagal FIDIC sąlygas, kad numatytas užsakovo rezervas, todėl konkretūs darbai gali pasikeisti, todėl Sutarties pakeitimais nebuvo pažeisti skaidrumo, viešumo principai.

156.

16Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuoto precedento 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017. Pareiškėjo teigimu, nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateikti išaiškinimai netaikytini, nes skiriasi bylų ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas).

177.

18Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

198.

20Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintas Finansinės paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisykles (toliau – ir Lėšų grąžinimo taisyklės) pareiga grąžinti lėšas nustatyta būtent projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai.

219.

22Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais, kad Valstybės kontrolė neturi kompetencijos nustatyti pažeidimus viešųjų pirkimų srityje. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu suteiktų įgaliojimų apimtį, šiai institucijai pavesta atlikti ES finansinės paramos auditus. Pareiškėjas su skundžiamais įsakymais yra gavęs Aplinkos ministerijos atliktų įtariamų pažeidimų tyrimų išvadas, kuriose yra nurodytos Aplinkos ministerijos vertintos faktinės aplinkybės, nustatyti pažeidimai ir pateiktas jų teisinis vertinimas. Pareiškėjo argumentai, kad Sutartis buvo sudaryta ir keista pagal FIDIC sąlygas, yra bendro pobūdžio ir nepaneigia pažeidimo tyrimo išvadose nustatytų pažeidimų.

2310.

24Aplinkos ministerija pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išreiškė poziciją apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateiktas išvadas dėl Reglamentu Nr. 2988/95 nustatyto senaties termino taikymo. Nurodė, kad šio reglamento kontekste sąvoka pažeidimas apima tik su ekonominės veiklos vykdytojo veikimu susijusį Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, todėl nagrinėjamame ginče senaties terminai pagal šio reglamento 3 straipsnį nėra taikomi.

2511.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime prašė skundą atmesti.

2712.

28Agentūra teigė, kad institucijos, kurioms audito institucija teikia rekomendacijas, privalo imtis rekomendacijose nurodytų veiksmų. Atsižvelgiant į audito institucijos rekomendacijas, buvo atliktas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Sutarties pakeitimo nurodymų Nr. 8, 10, ir 11 ir Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamentas 2014 m. liepos 7 d. Išvadoje konstatavo, jog sudarant pakeitimo orderius Nr. 8 ir Nr. 11 buvo keičiamos esminės Projekto Sutarties sąlygos nesilaikant Tarybos 2002 m. birželio 25 d. reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (toliau – Reglamentas Nr. 1605/2002) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų esminių viešųjų pirkimų principų. Agentūra nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais dėl atsakomybės už Projekto vykdymą taikymo tik pareiškėjui. Savo nesutikimą iš esmės grindė analogiškais motyvais kaip ir Aplinkos ministerija.

2913.

30Agentūra teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties. Nurodė, kad atsižvelgiant į teismų sprendimus administracinėje byloje Nr. I-4659-629/2015 ir Nr. A-180-602/2017, laikytina, kad viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimai vykdant Sutartį, susiję su įgyvendinančios institucijos, t. y. Agentūros, veiksmais. Taip pat konstatuotina, kad nustatytas pažeidimas pasirašant Sutarties pakeitimus Nr. 8 ir Nr. 11 nelaikytinas pažeidimu Reglamento Nr. 2988/95 prasme, todėl, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) suformuotą praktiką (ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimas byloje Nr. C-281/07), kai dėl nacionalinės institucijos klaidų susigrąžinamos nepagrįstai išmokėtos lėšos, tokiam reikalavimui taikomos nacionalinėje teisėje nustatytos senaties klausimą reglamentuojančios taisyklės. Nacionaliniuose ES finansinę paramą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra įtvirtintas lėšų susigrąžinimo senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bendruoju 10 metų senaties terminu, skaičiuojamu nuo pažeidimo padarymo momento. Sutarties pakeitimai Nr. 8 ir Nr. 11 pasirašyti 2005 m. birželio 30 d. ir 2005 m. rugsėjo 30 d., šios datos laikytinos pažeidimo padarymo momentu, nuo jų praėjo daugiau kaip 10 metų, todėl Agentūra sutiko su senaties termino taikymu. Tačiau pagal Lėšų grąžinimo taisykles pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas. Net ir pripažinus, kad įgyvendinančioji institucija netinkamai įvykdė viešuosius pirkimus, pareiga grąžinti išmokėtas lėšas tenka Projekto vykdytojui – pareiškėjui.

31II.

3214.

33Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3415.

35Teismas nustatė, kad aplinkos ministras 2017 m. gegužės 26 d. priėmė Įsakymą Nr. D1-448, kurio 1.1 papunktyje, atsižvelgdamas, be kita ko, į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartį, 2014 m. liepos 4 d. Išvadą, nustatė, kad lėšų pervedimo būdu grąžintina netinkamomis pripažinta projekto vykdytojui išmokėta lėšų suma yra 41 489,26 Eur. Vėliau aplinkos ministras 2017 m. birželio 5 d. priėmė Įsakymą Nr. D1-489, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Įsakymo Nr. D1-448 1.1 papunktį, patikslindamas nurodytos grąžintinos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokėtos pridėtinės vertės mokesčio lėšų dalies sumą.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad nėra ginčo dėl to, kad pažeidimai, už kuriuos skundžiamais Įsakymais buvo pritaikyta lėšų susigrąžinimo sankcija Bendrovei, buvo padaryti.

3817.

39Teismas vadovavosi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas.

4018.

41Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. A-155-858/2017 (buvusi Nr. A-1425-858/2015) (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6), 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad „pažeidimo“ sąvoka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 2988/95, reiškia bet kurį Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimą, atsirandantį iš ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, todėl šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto.

4219.

43Įvertinusi nagrinėjamos bylos ir administracinės bylos, kurią išnagrinėjus priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis, faktines aplinkybes, teisėjų kolegija nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad šių bylų ratio decidendi iš esmės skiriasi. Todėl nagrinėjamoje byloje buvo vadovaujamasi aktualiais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateiktais išaiškinimais.

4420.

45Teismas nurodė, jog siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju turi būti taikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas, pirmiausiai turi būti įvertinta, ar pažeidimas, dėl kurio pareiškėjui skundžiamu Įsakymu pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija, padarytas dėl ekonominės veiklos vykdytojo (t. y. UAB „Vilniaus vandenys“) veiksmų ar neveikimo, ar dėl nacionalinės valdžios institucijos (Agentūros) klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto.

4621.

47Įvertinus tai, kad skundžiami Įsakymai priimti atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartį dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo, o šie procesiniai sprendimai yra įsiteisėję, nagrinėjamoje byloje teismas vadovavosi administracinių teismų, priėmusių minėtus sprendimus, nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Teismas nurodė, kad administracinėje byloje Nr. I-4659-629/2015 nustatyti faktai, konstatuotos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę ir šioje byloje.

4822.

49Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 16 d. sprendime, remdamasis 2002 m. gruodžio 12 d. tarp Agentūros ir Bendrovės sudarytos sutarties Nr. 2002/GPG/1 dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo 3.1 ir 4.1 punktų nuostatomis, konstatavo, kad „atsakomybė už pirkimo konkursų organizavimą, sutarčių sudarymo kontrolė teko būtent Agentūrai, todėl konstatuoti pažeidimai, iš esmės susiję su viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavimu pasirašant papildomų darbų sutartis, traktuotini kaip Agentūros padaryti pažeidimai“. Teismas darė išvadą, kad pažeidimai, dėl kurių pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija, padaryti ne dėl ekonominės veiklos vykdytojo (t. y. UAB „Vilniaus vandenys“) veiksmų ar neveikimo, o dėl nacionalinės valdžios institucijos (už ginčo pirkimą atsakingos Agentūros) klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto. Todėl teismas nusprendė, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas senaties terminas nėra taikomas.

5023.

51Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas, kaip teisiškai nereikšmingi atmesti pareiškėjo argumentai, jog yra suėjęs nestabdomas dvigubas senaties terminas. Taip pat teismas nenustatė, kad yra pagrindas taikyti CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąjį 10 metų senaties terminą.

5224.

53Teismas pareiškėjo teiginius, kad Agentūra nemotyvuotai 2014 m. pakeitė poziciją ir pakartotiniais pažeidimų tyrimais nustatė pažeidimus, nors neatsirado naujų aplinkybių, vertino kritiškai, nes jie susiję išimtinai su Agentūros pozicijos pasikeitimu tiriant pažeidimus ir niekaip nekeičia įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimu nustatyto fakto, kad ginčo pažeidimai, už kuriuos pareiškėjui pritaikyta sankcija, buvo padaryti. Taigi nurodyti pareiškėjo argumentai nelaikyti teisiškai reikšmingais vertinant skundžiamų Įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą.

5425.

55Teismas pažymėjo, kad savarankišku pagrindu naikinti skundžiamus Įsakymus nelaikytinos ir pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su tuo, kad Agentūra pritarė visiems pareiškėjo veiksmams ir kad dėl įvykdyto Projekto pareiškėjui pastabų nereiškė Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios pagrindinė kompetencijos sritis yra viešieji pirkimai.

5626.

57Teismas konstatavo, kad skundžiami Įsakymai yra teisėti ir pagrįsti.

58III.

5927.

60Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – taikyti patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminą ir panaikinti Įsakymą Nr. D1-448, kuris pakeistas Įsakymu Nr. D1-489. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6128.

62Pareiškėjas apeliaciniame skunde pakartoja argumentus, išdėstytus jo skunde, teiktame pirmosios instancijos teismui.

6329.

64Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti senaties terminą remdamasis išimtinai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktu išaiškinimu, tačiau, pareiškėjo teigimu, nebuvo pagrindo remtis juo. Pareiškėjas nurodo, kad skiriasi bylų ratio decidendi. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjas (paramos gavėjas) tinkamai panaudojo paramos lėšas, o nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Agentūra laikėsi viešųjų pirkimų reikalavimų. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 ginčas kilo dėl Lėšų grąžinimo į taisyklių 5.2 punkto, o šioje byloje – dėl 5.1 punkto. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė tik dėl 4 metų senaties termino. Tačiau šioje administracinėje byloje skundas taip pat grindžiamas atskiru savarankišku pagrindu, kad suėjo dvigubas (8 metų) senaties terminas. Administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pasisakyta dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų, o šioje byloje ginčas kilo ne dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant paramą, o dėl nacionalinės valdžios institucijų neteisėtų veiksimų (jeigu tokie bus pripažinti).

6530.

66Pareiškėjas pažymi, kad jis į bylą pateikė Komisijos 2006 m. birželio 27 d. sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą PH/2000/5644 dėl paramos skyrimo projektui Geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimo ir plėtra Vilniuje, vykdomam Lietuvos Respublikoje. Pateikiamas rašytinis įrodymas aktualus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties skaičiavimui, kadangi numato terminą, iki kurio projekto išlaidos yra tinkamos paramai gauti, t. y. iki 2008 m. liepos 31 d. (Komisijos sprendimo 1 str. 1 d.).

6731.

68Pareiškėjas taip pat teigia, kad turi būti pritaikytas bendrasis dešimties metų senaties terminas (CK 1.125 str. 1 d.). Viešasis pirkimas laikomas baigtu, kai sudaroma pirkimo sutartis. Taigi, senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo momento. Analogiška taisyklė taikytina ir viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties pakeitimams. Sutarties pakeitimai Nr. 8 ir Nr. 11 pasirašyti 2005 m. birželio 30 d. ir 2005 m. rugsėjo 30 d., šios datos laikytinos pažeidimo padarymo momentu, nuo jų praėjo daugiau kaip 10 metų.

6932.

70Pareiškėjas taip pat teigia, kad teismo sprendime nepagrįstai buvo neatsižvelgta į kitus pareiškėjo skunde nurodytus teisinius argumentus, patvirtinančius skundžiamo įsakymo neteisėtumą.

7133.

72Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

7334.

74Atsakovas nurodo, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje pateiktu „pažeidimo“ sąvokos išaiškinimu, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 2988/95, bei išvadomis dėl senaties taisyklių taikymo, atsižvelgiant į pažeidimą padariusį subjektą, savaime nesuponuoja teismo sprendimo neteisėtumo, tuo labiau, kad pareiškėjas nenurodo aplinkybių, patvirtinančių, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje buvo padarytos nepagrįstos išvados.

7535.

76Atsakovas pažymi, jog atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, pripažįstant, kad Reglamento Nr. 2988/95 kontekste sąvoka „pažeidimas“ apima tik su ekonominės veiklos vykdytojo veikimu arba neveikimu susijusį Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą, darytina išvada, kad vertinamu atveju senaties terminai, numatyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje, neapima tokių situacijų, kai nustatyti pažeidimai yra susiję su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais ir nustatytais pažeidimais dėl jų, o pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Faktinė aplinkybė, jog pažeidimas buvo padarytas pačios įgyvendinančios institucijos, nepaneigia pažeidimo fakto bei valstybės narės pareigų užtikrinti Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugą (Reglamento Nr. 2988/95 1 str.).

7736.

78Atsakovo vertinimu, nėra pagrindo taikyti CK nustatyto bendro ieškinio senaties termino. Atsakovas remiasi ESTT išaiškinimu, kad senaties terminas, taikomas neteisėtai gavėjui išmokėtos subsidijos išieškojimui, pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Todėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytas ketverių metų senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai neteisėtai sudaryta viešojo pirkimo sutartis buvo įvykdyta (2011 m. gruodžio 21 d. sprendimas byloje Nr. C-465/10).

7937.

80Atsakovas daro išvadą, kad jis priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą susigrąžinti lėšas iš galutinio paramos gavėjo – projekto vykdytojo, o projekto vykdytojo pareigų dėl lėšų grąžinimo nepaneigia viešojo administravimo institucijos padaryti viešųjų pirkimų pažeidimai.

8138.

82Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vykdant Sutarties pakeitimus nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir įstatymo reikalavimai. Pareiškėjas pateikdamas bendro pobūdžio teiginius, kad Sutartis buvo sudaryta pagal FIDIC sąlygas, kurios leidžia daryti pakeitimus, FIDIC taikymo sąlygų nesieja su konkrečiais nustatytais pažeidimais ir atliktu jų teisiniu vertinimu. Pareiškėjas su skundžiamais įsakymais yra gavęs Aplinkos ministerijos atliktų įtariamų pažeidimų tyrimų išvadas, kuriose yra nurodytos Aplinkos ministerijos vertintos faktinės aplinkybės, nustatyti pažeidimai ir pateiktas jų teisinis vertinimas, motyvai, patvirtinantys išvadų pagrįstumą. Pareiškėjas nepateikė pagrindų, paneigiančių pažeidimų tyrimo išvadose nustatytus pažeidimus.

8339.

84Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo taikyti CK nustatytą 10 metų senaties terminą ir Įsakymą Nr. D1-448 panaikinti; tuo atveju, jei senaties terminas nebus taikomas, UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą atmesti.

8540.

86Atsiliepime į apeliacinį skundą Agentūra pakartoja argumentus, išdėstytus atsiliepime į pareiškėjo skundą ir rašytiniuose paaiškinimuose, teiktuose pirmosios instancijos teismui.

87Teisėjų kolegija

konstatuoja:

88IV.

8941.

90Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 29 d. Įsakymo Nr. D1-448, pakeisto 2017 m. birželio 5 d. Įsakymu Nr. D1-489, kuriais pareiškėjui UAB „Vilniaus vandenys“ nurodyta grąžinti netinkamomis pripažintą projekto vykdytojui išmokėtą lėšų sumą (41 489,26 Eur), teisėtumo ir pagrįstumo.

9142.

92Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais įsakymais iš esmės grindžia teiginiu, kad jie priimti praleidus Reglamente Nr. 2988/95 nustatytą senaties terminą, kadangi pažeidimai buvo padaryti beveik prieš 12 metų (2005 m. birželio 30 d. ir 2005 m. rugsėjo 30 d.).

9343.

94Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo. Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį.

9544.

96Pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį „pažeidimas“ – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

9745.

98Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas senaties terminas. Tokią išvadą teismas padarė nustatęs, kad pažeidimai, dėl kurių pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija, buvo padaryti Agentūros.

9946.

100Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017 pateiktais išaiškinimais, kad „pažeidimo“ sąvoka, kaip tai suprantama pagal Reglamentą Nr. 2988/95, reiškia bet kurį Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimą, atsirandantį iš ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, todėl šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta senaties taisyklė netaikoma patraukiant atsakomybėn už pažeidimus, padarytus dėl nacionalinės valdžios institucijų klaidų suteikiant finansinę paramą Sąjungos vardu ir iš jos biudžeto (žr. ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C-281/07, 20–22 punktus).

10147.

102Tačiau pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis minėtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu, iš esmės nusprendė, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto senaties termino taikymas priklauso nuo to, dėl kurio subjekto (t. y. ekonominės veiklos vykdytojo ar nacionalinės valdžios institucijos) kaltės buvo padarytas pažeidimas.

10348.

104Šiuo aspektu pažymėtina, jog ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendime byloje C-281/07, kurį citavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-155-858/2017, buvo nuspręsta, kad Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje numatytas ketverių metų senaties terminas netaikomas reikalavimo grąžinti eksportuotojui dėl nacionalinių valdžios institucijų klaidos nepagrįstai sumokėtą eksporto grąžinamąją išmoką procedūrai, jei jis nepadarė šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžto pažeidimo.

10549.

106Taigi, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šioje byloje sprendė dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo situacijoje, kai institucija padarė klaidą, o ne pažeidimą. Pažeidimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį, iš viso nebuvo padarytas.

10750.

108Šiuo atveju nustatyta, kad pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta išmokėtų lėšų susigrąžinimo sankcija taikyta dėl su viešųjų pirkimo procedūromis susijusių pažeidimų, pasirašant Sutarties pakeitimus Nr. 8 ir Nr. 11. Šiuos Sutarties pakeitimus pasirašė tiek pareiškėjas, tiek Agentūra (administracinė byla Nr. A-180-602/2017, II t., b. l. 158–161), taigi, pažeidimas buvo padarytas tiek Agentūros, tiek pareiškėjo.

10951.

110Kaip minėta, tai, dėl kieno kaltės buvo padarytas pažeidimas, Reglamente Nr. 2988/95 numatyto senaties termino taikymui neturi reikšmės. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad šiuo atveju senaties terminas netaikomas vien dėl to, kad dėl pažeidimo atsakinga Agentūra. Padaręs tokią išvadą pirmosios instancijos teismas kitų aplinkybių, susijusių su senaties termino taikymu, bei pareiškėjo skundo argumentų dėl ginčijamų įsakymų ydingumo, nevertino.

11152.

112Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o pirmosios instancijos teismas privalo išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio skundą asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai pažeisti, jei pažeisti, – kokiu teisiniu būdu bei kokia apimtimi gintini (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1037-438/2017). Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-374/2012; kt.).

11353.

114Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryti proceso pažeidimai negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimti naują sprendimą. Dėl šių priežasčių pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11554.

116Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su galutinio teismo sprendimo priėmimu. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimas iš esmės dar nėra pasibaigęs, laikoma, kad šalis dar nėra įgijusi teisės reikalauti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, bei pažymima, jog šią teisę ji įgis tuo atveju, jei byla bus išspręsta šalies naudai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-151/2011; 2019 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-142-624/2019; 2019 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4508-525/2019). Tais atvejais, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikina visą ar dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo ir perduoda bylą ar jos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylos ar jos dalies nagrinėjimas nėra pasibaigęs. Šiuo nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, byla nėra baigta, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas dar negali būti sprendžiamas.

117Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

118Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

119Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

120Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas Nr. D1-448, be kita ko, priimtas... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas Nr. D1-448 dėl tų pačių pažeidimų,... 11. 4.... 12. Pareiškėjo teigimu, atsakovui pažeidimai turėjo būti žinomi Valstybės... 13. 5.... 14. Pareiškėjo manymu, kadangi Agentūra pritarė visiems pareiškėjo veiksmams... 15. 6.... 16. Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Lietuvos vyriausiojo... 17. 7.... 18. Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepime prašė pareiškėjo skundą... 19. 8.... 20. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.... 21. 9.... 22. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjo skundo argumentais, kad Valstybės... 23. 10.... 24. Aplinkos ministerija pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išreiškė... 25. 11.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime prašė skundą atmesti.... 27. 12.... 28. Agentūra teigė, kad institucijos, kurioms audito institucija teikia... 29. 13.... 30. Agentūra teismui pateikė rašytinius paaiškinimus dėl Lietuvos vyriausiojo... 31. II.... 32. 14.... 33. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 21 d. sprendimu... 34. 15.... 35. Teismas nustatė, kad aplinkos ministras 2017 m. gegužės 26 d. priėmė... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad nėra ginčo dėl to, kad pažeidimai, už kuriuos... 38. 17.... 39. Teismas vadovavosi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje... 40. 18.... 41. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis... 42. 19.... 43. Įvertinusi nagrinėjamos bylos ir administracinės bylos, kurią... 44. 20.... 45. Teismas nurodė, jog siekiant nustatyti, ar nagrinėjamu atveju turi būti... 46. 21.... 47. Įvertinus tai, kad skundžiami Įsakymai priimti atsižvelgiant į Lietuvos... 48. 22.... 49. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m.... 50. 23.... 51. Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju netaikomas Reglamento Nr. 2988/95 3... 52. 24.... 53. Teismas pareiškėjo teiginius, kad Agentūra nemotyvuotai 2014 m. pakeitė... 54. 25.... 55. Teismas pažymėjo, kad savarankišku pagrindu naikinti skundžiamus Įsakymus... 56. 26.... 57. Teismas konstatavo, kad skundžiami Įsakymai yra teisėti ir pagrįsti.... 58. III.... 59. 27.... 60. Pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ apeliaciniame skunde prašo... 61. 28.... 62. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pakartoja argumentus, išdėstytus jo... 63. 29.... 64. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti... 65. 30.... 66. Pareiškėjas pažymi, kad jis į bylą pateikė Komisijos 2006 m. birželio 27... 67. 31.... 68. Pareiškėjas taip pat teigia, kad turi būti pritaikytas bendrasis dešimties... 69. 32.... 70. Pareiškėjas taip pat teigia, kad teismo sprendime nepagrįstai buvo... 71. 33.... 72. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į apeliacinį... 73. 34.... 74. Atsakovas nurodo, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos... 75. 35.... 76. Atsakovas pažymi, jog atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo... 77. 36.... 78. Atsakovo vertinimu, nėra pagrindo taikyti CK nustatyto bendro ieškinio... 79. 37.... 80. Atsakovas daro išvadą, kad jis priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą... 81. 38.... 82. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad vykdant Sutarties... 83. 39.... 84. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą... 85. 40.... 86. Atsiliepime į apeliacinį skundą Agentūra pakartoja argumentus, išdėstytus... 87. Teisėjų kolegija... 88. IV.... 89. 41.... 90. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.... 91. 42.... 92. Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais įsakymais iš esmės grindžia... 93. 43.... 94. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patraukimo... 95. 44.... 96. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį „pažeidimas“ – tai bet... 97. 45.... 98. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė konstatavęs, kad... 99. 46.... 100. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 101. 47.... 102. Tačiau pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis minėtu Lietuvos... 103. 48.... 104. Šiuo aspektu pažymėtina, jog ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendime byloje... 105. 49.... 106. Taigi, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šioje byloje sprendė dėl... 107. 50.... 108. Šiuo atveju nustatyta, kad pareiškėjui skundžiamais Įsakymais pritaikyta... 109. 51.... 110. Kaip minėta, tai, dėl kieno kaltės buvo padarytas pažeidimas, Reglamente... 111. 52.... 112. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai... 113. 53.... 114. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryti... 115. 54.... 116. Dėl pareiškėjo apeliacinio skundo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas... 117. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 118. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“... 119. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 21 d. sprendimą... 120. Nutartis neskundžiama....