Byla 2A-1407/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5958-823/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alkor“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Alkor“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą atmesti UAB „Alkor“ pateiktą pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui dėl Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ 3D/3P, 1D/4P korpusų I aukšto, patalpų kapitalinio remonto darbų bei techninio projekto parengimo ir projekto techninės priežiūros darbų, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ 3D/3P, 1D/4P korpusų I aukšto, patalpų kapitalinio remonto darbams bei techninio projekto parengimo ir projekto techninės priežiūros darbams. Ieškovas, vadovaudamasis viešojo pirkimo sąlygomis, 2012 m. rugpjūčio 14 d. pateikė atsakovui pasiūlymą. Atsakovas 2012 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. VL-SR-175 informavo, kad ieškovo kvalifikacija atitinka konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, tačiau ieškovo UAB „Alkor“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes: 1) nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija; 2) pasiūlymo 37-42 puslapiuose patvirtintose dokumentų kopijose nenurodyta šių kopijų tvirtinimo data. Šių trūkumų pagrindu ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu, 2012 m. rugsėjo 6 d. pateikė atsakovui pretenziją Nr. 31, tačiau ši pretenzija buvo atmesta atsakovo 2012 m. rugsėjo 7 d. raštu „Dėl pretenzijos viešajame pirkime Nr. 125254“.

6Ieškovas nurodė, kad, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008), sąžiningumo deklaracijos galiojimas nepriklauso nuo surašymo datos, t. y. tiekėjų sąžiningumo deklaracija nesiejama su konkrečiu terminu ar data, nuo kurios būtų skaičiuojama tam tikrų juridinę reikšmę turinčių faktų pradžia. Tiekėjų sąžiningumo deklaracija siekiama patvirtinti ar išsklaidyti abejones, kad tiekėją ir perkančiąją organizaciją sieja ar siejo bet kokio pobūdžio ryšiai ar santykiai, galintys daryti įtaką nelygiateisiam visų tiekėjų vertinimui. Ši deklaracija yra sąžiningo konkurso garantija ne tik konkurse dalyvaujantiems tiekėjams, bet ir apsauga pačiai perkančiajai organizacijai nuo galimų pretenzijų šiuo pagrindu. Deklaravimas nėra absoliuti prielaida išvengti galimų nesąžiningų perkančiosios organizacijos ar tiekėjo veiksmų, tačiau tai yra viena iš viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolės bei piktnaudžiavimo prevencijos formų. Deklaracijos datos pakeitimas ar jos vėlesnis pateikimas negali būti vertinamas kaip lygiateisiškumo principo pažeidimas, nes sąžiningumo deklaracija, kaip dokumentas, neturi absoliutumo. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija, anot ieškovo, aktuali ir šiame ginče, nes kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad sąžiningumas, kaip toks, negali priklausyti nuo juridinę reikšmę turinčių faktų, nagrinėjamu atveju nuo sąžiningumo deklaracijos pateikimo. Taip pat pažymėjo, kad net ir deklaracijos pateikimas negali būti vertinamas kaip absoliutus.

7Nagrinėjamu atveju ieškovas pasiūlymą konkursui rengė pagal atsakovo parengtas ir viešai paskelbtas konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų pagrindu ieškovas pildė jose nurodytus sąlygų priedus bei pateikė juos perkančiajai organizacijai. Dalį kaltės dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimo turi prisiimti ir atsakovas, nes jis, nors ir nurodė, kad kartu su konkurso sąlygomis potencialiems dalyviams pateikiama tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma, nurodyta konkurso sąlygų priede Nr. 3, tačiau faktiškai šis konkurso sąlygų priedas tiekėjams nebuvo pateiktas. Užpildytą tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ieškovas pateikė kartu su pretenzija. Nei pasiūlymo pateikimo dieną, nei anksčiau, nei tuo metu, kai perkančioji organizacija tikrino dalyvio kvalifikacinius reikalavimus, nei kai ieškovas teikė pretenziją, nei šio ieškinio pateikimo dieną nebuvo ir nėra aplinkybių, paneigiančių ieškovo sąžiningumą. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracija gali būti pateikiama ir nustačius, kad ji nebuvo pateikta kartu su pasiūlymu, bei į tai, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracija buvo nepateikta ir dėl pačios perkančiosios organizacijos kaltės, t. y. nepateikus šios deklaracijos formos kartu su konkurso sąlygomis, atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą tuo pagrindu, kad ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė tiekėjo sąžiningumo deklaracijos, pažeidžia proporcingumo principą bei prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotai praktikai, todėl yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

8Ieškovas taip pat nurodė, kad perkančiajai organizacijai buvo pateikti subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, iš kurių 4 dokumentų kopijos buvo patvirtintos žodžiais: „Kopija tikra. Direktorius Jonas Čepulionis“; ir šio asmens parašu. Ant šių kopijų nebuvo užrašyta šių kopijų tvirtinimo data. Atsakovas atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl to, kad šios kopijos buvo patvirtintos netinkamai, t. y. nenurodyta tvirtinimo data. Nurodyti 4 dokumentai yra susiję su UAB „Vatas“ kvalifikacijos atitikimu ginčo pirkimui. Ieškovas pažymėjo, kad teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas. Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos, kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Anot ieškovo, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Kasacinio teismo pozicija aiški ir nedviprasmiška - kreiptis į dalyvį, kad šis paaiškintų ar patikslintų duomenis apie kvalifikaciją. Todėl, ieškovo nuomone, atsakovas, ketindamas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl to, kad jame 4 kvalifikaciją pagrindžiantys (be to viešai prieinami) dokumentai buvo patvirtinti, nenurodžius tvirtinimo datos, privalėjo kreiptis į ieškovą, kad šis patiektų patvirtintas kopijas su nurodyta kopijų tvirtinimo data. Dokumentų kopijų patvirtinimo datos nebuvimas nelaikytinas esminiu Konkurso sąlygų pažeidimu. Nuorašą pasirašęs asmuo atsako už jų turinį, visi šie duomenys yra viešai prieinami ir patikrinami, nes kaupiami kompetentingų institucijų viešuosiuose registruose, todėl pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu neatitinka protingumo ir proporcingumo kriterijaus.

9Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose, inter alia dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Šiuo atveju atsakovas net netyrė pateiktų dokumentų turinio, nesikreipė į ieškovą, kad šis patikslintų subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją, tačiau tiesiog atmetė ieškovo pasiūlymą formaliais pagrindais.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino: panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „Alkor“ pateiktą pasiūlymą pirkimui Nr. 125254, apie kurį ieškovas informuotas 2012 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. VL-SR-175, ir priteisė iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ieškovui 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas, atsižvelgęs į pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1 punkto 2 papunktyje nustatytą reikalavimą, nustatė, kad šis reikalavimas buvo formaliai pažeistas (nenurodant kopijos tvirtinimo datos), tvirtinant subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Teismas sutiko su ieškovu, kad, atsižvelgiant į patvirtintų dokumentų pobūdį (subrangovo kvalifikacijos patvirtinimas), atsakovas negalėjo atmesti pasiūlymo šiuo pagrindu, nesilaikęs VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos procedūros, t. y. nepareikalavęs ieškovo pašalinti nurodytus kopijų tvirtinimo trūkumus. Anot teismo, atsakovas nepagrįstai teigia, kad netinkamas kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijų patvirtinimas yra pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o ne kvalifikacinis neatitikimas, ir todėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimai nagrinėjamu atveju neva negalėjo būti taikomi. Teismo vertinimu, netinkamai patvirtintos dokumento kopijos pateikimas savo esme gali būti prilyginamas tam tikro dokumento (šiuo atveju – subrangovo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento) nepateikimui, todėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatytos procedūros šiuo atveju privalėjo būti laikomasi.

12Teismas pažymėjo, kad dokumentai, kurių kopijų netinkamas patvirtinimas buvo pagrindas atmesti ieškovo pasiūlymą, yra viešai prieinami dokumentai, jų galiojimo terminas aiškiai nurodytas pačiuose dokumentuose, todėl vien kopijos tvirtinimo datos nenurodymas neturėjo įtakos perkančiosios organizacijos galimybėms tinkamai įvertinti subrangovo kvalifikaciją pagal pateiktus duomenis. Todėl sprendė, kad ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimas minėtu pagrindu yra formalus, neatitinkantis proporcingumo principo reikalavimų, ir todėl negali būti pripažintas teisėtu.

13Teismas, atsižvelgęs į VPĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatą, kurioje nurodoma, kad su tiekėju atsisakoma sudaryti pirkimo sutartį, jei jo pateikta sąžiningumo deklaracija yra melaginga, konstatavo, jog įstatymų leidėjas aiškiai nenumatė, kokios teisinės pasekmės atsiranda tiekėjui deklaracijos nepateikus, tačiau nei iš galiojančio teisinio reglamentavimo, nei iš teismų praktikos dėl sąžiningumo deklaracijos teisinės reikšmės nėra pagrindo daryti išvadą, kad minėtos deklaracijos nepateikimas (pvz., per klaidą) turėtų būti prilyginamas deklaracijos melagingumui. Nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių UAB „Alkor“ pateiktos sąžiningumo deklaracijos melagingumą, o vien aplinkybė, kad ši deklaracija ieškovo buvo pateikta vėliau, atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl sąžiningumo deklaracijos galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008), nesudaro pagrindo teigti, kad pasiūlymo pateikimo momentu tokia tiekėjo deklaracija negaliojo. Teismas padarė išvadą, kad tuo atveju, jei sąžiningumo deklaracijos nepateikimas yra vienintelis pateikto pasiūlymo trūkumas, perkančioji organizacija, prieš atmesdama tiekėjo pasiūlymą šiuo pagrindu, turi pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta procedūra ir paprašyti tiekėjo per nustatytą terminą deklaraciją pateikti. Anot teismo, ši perkančiosios organizacijos pareiga kildintina iš viešųjų pirkimų tikslų ir principų, nes tiekėjo pasiūlymo, atitinkančio kitus pirkimo dokumentų reikalavimus, atmetimas vien dėl sąžiningumo deklaracijos savalaikio nepateikimo (jei nenustatoma, kad deklaracija tiekėjo nebuvo pateikta sąmoningai, siekiant išvengti įstatymo reikalaujamų aplinkybių patvirtinimo) neatitinka viešųjų pirkimų tikslo bei proporcingumo principo reikalavimų. Vien aplinkybė, kad tokia pasekmė buvo tiesiogiai nurodyta ginčo pirkimo dokumentuose, tokios išvados nepaneigia ir nepašalina atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, pareigos, vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus, laikytis viešųjų pirkimų tikslų ir principų. Teismas sprendė, jog sąžiningumo deklaracijos nepateikimas kartu su pasiūlymu buvo formalus pateikto pasiūlymo trūkumas. Kitų pateikto pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams (išskyrus jau paminėtą formalų dokumentų kopijų tvirtinimo trūkumą) nenustačius, ieškovo pasiūlymo atmetimas vien šiuo pagrindu, nepaprašius ieškovo patikslinti pateiktus duomenis, anot teismo, neatitinka turiningojo pasiūlymų vertinimo kriterijaus ir proporcingumo principo reikalavimų, todėl ginčijamas atsakovo sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu.

14Teismas, vertindamas Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. 4S-4242, nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 8-2 straipsnio 2 dalies 8 punktu, viena iš Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų yra konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus arba organizuoti jų konsultavimą pirkimų klausimais, tačiau įstatymas nesuteikia tokioms konsultacijoms imperatyvios galios. Todėl atsakomybė už atitinkamo sprendimo priėmimą visais atvejais tenka perkančiajai organizacijai. Teismas konstatavo, kad atsakovo priimti sprendimai negali būti pripažinti teisėtais vien dėl tos priežasties, kad jie priimti, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonę ginčo klausimais.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte imperatyviai nurodytas reikalavimas, kad pirkimo dokumentuose turi būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaracija. Apeliantas, VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatą perkeldamas į pirkimo dokumentų 5.6.4. punktą, siekė įsitikinti, ar tiekėjas (šiuo atveju ieškovas) yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus vykdyti pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Neatitikimas nustatytiems pirkimo dokumentuose reikalavimams suponavo teisinį pagrindą pašalinti ieškovą UAB „Alkor“ iš tolimesnių viešųjų pirkimų procedūrų.
 2. Teismas, tenkindamas ieškovo UAB „Alkor“ ieškinį, neteisingai iš esmės šiame ginče rėmėsi ir citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino aplinkybės, kad minėtoje byloje nagrinėjamas ne tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimo faktas, bet pateiktos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos rašytinė klaida. Tai iš esmės dvi skirtingos situacijos, todėl VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto kontekste jos taip pat turi būti vertinamos skirtingai.
 3. Apeliantas nepažeidė nei proporcingumo, nei lygiateisiškumo principų. Visiems pirkimo dalyviams apeliantas taikė reikalavimą (tiek imperatyviai nustatytą VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte, tiek pirkimo dokumentuose) kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir nei vienam iš jų netaikė jokių išimčių.
 4. Nepagrįstai teismas nurodė, kad tuo atveju, jei sąžiningumo deklaracijos nepateikimas yra vienintelis pateikto pasiūlymo trūkumas, perkančioji organizacija, prieš atmesdama tiekėjo pasiūlymą šiuo pagrindu, turėtų pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta procedūra ir paprašyti tiekėjo per nustatytą terminą deklaraciją pateikti. VPĮ 32 straipsnyje yra išdėstyti reikalavimai dėl tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo, o ne pasiūlymo vertinimo reikalavimai. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešojo pirkimo tiekėjo kvalifikacijos vertinimas ir tiekėjo pateikto pasiūlymo vertinimas yra atskiros procedūros, kurios turi būti vykdomos atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Taigi, tiekėjo pasiūlymo vertinimui taikomas VPĮ 39 straipsnis. Anot apelianto, tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas bei reikalavimai dokumentų kopijų tvirtinimui yra pasiūlymo, o ne kvalifikaciniai reikalavimai. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl tiekėjų kvalifikacijos nėra.
 5. Galiojanti tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma yra viešai paskelbta ir ieškovui prieinama. Be to, ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti pirkimo dokumentų 7.1 punktu ir kreiptis į atsakovą su prašymu patikslinti pirkimo dokumentus.
 6. Apeliantas, priimdamas sprendimą atmesti UAB „Alkor“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, pagrįstai vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 4S-4242 „Dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo“. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijas, akivaizdu, kad šios įstaigos pagrindinė veikla yra susijusi su viešaisiais pirkimais bei jų vykdymu. Todėl nėra jokio pagrindo, esant neaiškumams dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, nesivadovauti šios kompetentingos įstaigos konsultacijomis.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Alkor“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką, deklaracijos datos pakeitimas ar jos vėlesnis pateikimas negali būti vertinamas kaip lygiateisiškumo principo pažeidimas, nes sąžiningumo deklaracija, kaip dokumentas, neturi absoliutumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Ieškovas tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pateikė kartu su pretenzija. Viešųjų pirkimų įstatymas numato pasiūlymo atmetimą tuo atveju, jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija būtų melaginga (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.). Atsakovas nei atsiliepime, nei triplike nei apeliaciniame skunde nenurodė argumentų bei nepatiekė jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovo sąžiningumą.
 2. Ginčas dėl dokumentų kopijų yra susijęs su ieškovo subrangovų kvalifikacija bei jos pagrindimu, todėl turi būti taikomas teisinis reguliavimas, vertinant tiekėjų kvalifikaciją. Tokia išvada darytina ir atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Atsakovas, ketindamas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl to, kad pasiūlyme 4 kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai buvo patvirtinti, nenurodžius tvirtinimo datos, privalėjo kreiptis į ieškovą, kad šis pateiktų patvirtintas kopijas su nurodyta kopijų tvirtinimo data. Be to, atsakovas net netyrė šių dokumentų turinio, nesikreipė į ieškovą, kad šis patikslintų subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją, tačiau tiesiog atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą formaliais pagrindais.
 3. Iš 2010 m. gruodžio 13 d. Viešųjų pirkimų tarnybos rašto Nr. 4S-4242 „Dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo“ nėra aišku, ar tiekėjui nepateikus sąžiningumo deklaracijos, bet pateikus ją vėliau, gali patvirtinti jo nesąžiningumą.
 4. Teismas, priimdamas sprendimą, nėra saistomas 2010 m. gruodžio 13 d. Viešųjų pirkimų tarnybos rašte Nr. 4S-4242 išdėstytos pozicijos.

18Teisėjų kolegija konstatuoja:

19Apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimas naikintinas.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

21Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

22Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų sprendimo, kuriuo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59.3. punkte numatytais pagrindais, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, buvo atmestas ieškovo UAB „Alkor“ pasiūlymas atsakovo paskelbtam supaprastintam atviram konkursui dėl Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ 3D/3P, 1D/4P korpusų I aukšto, patalpų kapitalinio remonto darbų bei techninio projekto parengimo ir projekto techninės priežiūros darbų viešajam pirkimui.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ 3D/3P, 1D/4P korpusų I aukšto, patalpų kapitalinio remonto darbų bei techninio projekto parengimo ir projekto techninės priežiūros darbų pirkimas“ sąlygų (toliau – pirkimo dokumentai) 10.7.3 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, pagal atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 59.3. punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

24Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo UAB „Alkor“ pasiūlymo formalūs trūkumai nesudarė pakankamo pagrindo pasiūlymo, kaip neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų, atmetimui.

25Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo panaikintas atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų viešojo pirkimo komisijos sprendimas atmesti UAB „Alkor“ pateiktą pasiūlymą pirkimui Nr. 125254, apie kurį ieškovas informuotas 2012 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. VL-SR-175, atsakovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą, kuriame imperatyviai nurodytas reikalavimas, kad pirkimo dokumentuose turi būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaracija ir ši nuostata buvo perkelta į pirkimo dokumentų 5.6.4. punktą, taip pat nepagrįstai nurodė, kad tuo atveju, jei sąžiningumo deklaracijos nepateikimas yra vienintelis pateikto pasiūlymo trūkumas, perkančioji organizacija, prieš atmesdama tiekėjo pasiūlymą šiuo pagrindu, turėtų pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta procedūra ir paprašyti tiekėjo per nustatytą terminą deklaraciją pateikti. Atsakovo įsitikinimu ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

26Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatą, viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas privalo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad tiekėjas nedavė ir neketina duoti komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimus; su kokiais ūkio subjektais tiekėjas yra susijęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, ir patvirtinama, kad jeigu vienas ar keli iš jo nurodytų ūkio subjektų, su kuriais jis yra susijęs, dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), tiekėjas šiame pirkime veikia nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais; kad tiekėjas nedalyvauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Tokia deklaracija dar vadinama tiekėjo sąžiningumo deklaracija.

27Pasisakydamas dėl sąžiningumo deklaracijos formaliųjų reikalavimų reikšmės, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tiekėjų sąžiningumo deklaracija siekiama patvirtinti ar išsklaidyti abejones, kad tiekėją ir perkančiąją organizaciją sieja ar siejo bet kokio pobūdžio ryšiai ar santykiai, galintys daryti įtaką nelygiateisiam visų tiekėjų vertinimui. Ši deklaracija yra sąžiningo konkurso garantija ne tik konkurse dalyvaujantiems tiekėjams, bet ir apsauga pačiai perkančiajai organizacijai nuo galimų pretenzijų šiuo pagrindu. Nors deklaravimas, kaip toks, nėra absoliuti prielaida išvengti galimų nesąžiningų perkančiosios organizacijos ar tiekėjo veiksmų, tačiau tai yra viena iš viešojo administravimo institucijų veiklos kontrolės bei piktnaudžiavimo prevencijų formų. Tais atvejais, kada tiekėjas pateikia melagingą sąžiningumo deklaraciją, atsisakoma su tokiu tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Taigi, vertinant tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pagal lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principus, darytina išvada, kad šia deklaracija siekiama ne formalaus dokumento užpildymo ir pateikimo perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijai, o patvirtinimo, kad tiekėjas neteikė ir neketina ateityje teikti jokio atlygio (pinigų, dovanų, paslaugų ir kt.) už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt., bylos Nr. 3K-3-583/2008).

28VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti pirkimo dokumentų turinio reikalavimai - perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo pateikti visą minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją. Priešingu atveju – pirkimo dokumentai yra laikytini neišsamiais ir neatitinkančiais VPĮ reikalavimų. Kitaip tariant, šios informacijos nurodymas yra imperatyvus reikalavimas, todėl pagrįstas yra apelianto teiginys, kad VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte yra imperatyviai nurodytas reikalavimas, jog pirkimo dokumentuose turi būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaracija ir laikydamasis šio įstatymo nurodymo, apeliantas, nepažeisdamas nei proporcingumo, nei lygiateisiškumo principų, VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatą perkėlė į pirkimo dokumentų 5.6.4. punktą, kuriame nurodė, kad pasiūlymą sudaro tiekėjų raštu pateiktų dokumentų visuma, tarp jų ir tiekėjo sąžiningumo deklaracija, pateikta pagal galiojančią formą (b. l. 26). Tokiu būdu visiems viešojo pirkimo kandidatams ir dalyviams buvo taikytas reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir nei vienam iš jų negalima taikyti jokių išimčių.

29Negalima nesutikti su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo UAB „Alkor“ ieškinį, iš esmės šiame ginče nepagrįstai vadovavosi ir citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 - teismas neatsižvelgė ir neįvertino aplinkybės, kad cituojamojoje byloje nagrinėjamas ne tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimo faktas, o pateiktos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos rašytinės klaidos faktas. Teisėjų kolegija pažymi, jog tai iš esmės dvi skirtingos situacijos, todėl VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto kontekste jos taip pat turi būti vertinamos skirtingai.

30Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas kiekvieno viešojo pirkimo atveju yra imperatyvus, todėl atsižvelgiant į paminėtą VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte imperatyviai nustatytą šį reikalavimą, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimas kartu su pasiūlymu buvo formalus pateikto pasiūlymo trūkumas ir prieš atmesdama tiekėjo pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija turėjo pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta procedūra ir paprašyti tiekėjo per nustatytą terminą pateikti sąžiningumo deklaraciją.

31Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Alkor“ pasiūlymo pateikimo dienai (2012 m. rugpjūčio 22 d.) tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nebuvo pateikęs, o ją perkančiajai organizacijai (apeliantui) pateikė kartu su 2012 m. rugsėjo 6 d. pretenzija Nr. 31 (62-65 b. l.).

32Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal teismų praktiką formaliais pateikto pasiūlymo trūkumais yra pripažįstami atvejai, kai pateiktos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės, ir tokie atvejai nedaro įtakos paties tiekėjo sąžiningumo faktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2012).

33Priešinga situacija susiklosto tuomet, kai tiekėjas apskritai nepateikia tiekėjo sąžiningumo deklaracijos kartu su savo pasiūlymu. Teisėjų kolegija pažymi, jog tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra viena iš pasiūlymo dalių, todėl šio dokumento nepateikimo negalima vertinti kaip neesminio trūkumo. Atsižvelgdama į tai, perkančioji organizacija negali leisti tiekėjui po vokų su pasiūlymais atplėšimo pateikti trūkstamos pasiūlymo dalies ir, vykdydama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimą, privalo tokį pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

34Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešojo pirkimo tiekėjo kvalifikacijos vertinimas ir tiekėjo pateikto pasiūlymo vertinimas yra atskiros procedūros, kurios turi būti vykdomos atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). VPĮ 32 straipsnyje yra išdėstyti reikalavimai dėl tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo, o ne pasiūlymo vertinimo reikalavimai, todėl imperatyvus reikalavimas tiekėjams pateikti sąžiningumo deklaraciją negali būti priskiriamas prie tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo instituto.

35VPĮ 39 straipsnis reglamentuoja vieną iš pagrindinių viešųjų pirkimų procedūrų dalių – tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti pasiūlymų keitimo apribojimai, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Teisėjų kolegija pažymi, jog šioje normoje nustatytos tokios pagrindinės tiekėjų pasiūlymų keitimo, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, taisyklės: 1) perkančiajai organizacijai kilus neaiškumų dėl pasiūlymo, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti pasiūlymą; 2) perkančioji organizacija negali leisti, prašyti ar siūlyti keisti pasiūlymų esmės. Atkreiptinas dėmesys, jog esminiais pakeitimais laikytini kainos ar kitų pasiūlymo aspektų, kurie iš esmės būtų reiškę pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, keitimai. Pažymėtina, kad teismų praktika leidžia tikslinti ir aiškinti pasiūlymus plačiąja prasme. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 buvo konstatuota, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostata reguliuoja pasiūlymų siaurąja prasme vertinimą, jų aiškinimą ir formalių klaidų koregavimą, nekeičiant pasiūlymo esmės. Minėtoje nutartyje teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad tokio pobūdžio reikalavimui tiekėjams VPĮ nenustatyta konkrečios atitikties vertinimo tvarka - vis dėlto tai per se negali lemti absoliutaus draudimo tiekėjams paaiškinti, patikslinti panašaus pobūdžio reikalavimo atitiktį įrodančių dokumentų (jungtinės veiklos sutartį, tiekėjų sąžiningumo deklaraciją, juridinių asmenų vadovų leidimą dalyvauti konkurse ir pan.) ar perkančiajai organizacijai tokių dokumentų vertinti tinkamais, jei formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės.

36VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti atvejai, kuomet perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą. Kaip jau buvo minėta šioje nutartyje, šie atvejai yra imperatyvūs, t.y. perkančioji organizacija, nustačiusi, kad egzistuoja bent viena nurodyta aplinkybė, turi pareigą tokį pasiūlymą atmesti. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto (ieškovo UAB „Alkor“ pasiūlymo atmetimo pagrindas) aspektu yra vertinama, ar pasiūlymas atitinka jam keliamus pateikimo reikalavimus, t. y. ar pasiūlyme yra pateikta visa informacija ir dokumentai, kurių perkančioji organizacija reikalavo pirkimo dokumentuose. Ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo dokumentų, VPĮ ir kitus reikalavimus. Pažymėtina, kad teismų praktikoje reikalaujama pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams vertinti ne formaliai, o iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Minėtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad vertinant pateikto pasiūlymo atitinkamo dokumento atitiktį formos reikalavimams būtina atsižvelgti į tai, kad nežymūs nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindas. Priešingu atveju, būtų paneigtas pirkimo dokumentų tikslas ir viešojo pirkimo procedūrų esmė, dėl to pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu būtų formalus ir neproporcingas.

37Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju ginčas vyksta ne dėl pateikto dokumento neatitikimo nustatytai formai ar kitokio pobūdžio reikalavimui, o dėl tiekėjo apskritai nepateiktos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos kartu su savo pasiūlymu. Kaip jau minėta šioje nutartyje, tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra viena iš pasiūlymo dalių, todėl dėl šio dokumento nepateikimo negalima leisti tiekėjui keisti savo pasiūlymą.

38Pažymėtina, kad yra labai svarbu atriboti tiekėjų kvalifikacijos ir tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą. Tiekėjų kvalifikacija yra vertinama vadovaujantis VPĮ 32 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, atsižvelgiant į tiekėjo atitiktį VPĮ 33 – 37 straipsniuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Tuo tarpu tiekėjų pasiūlymai yra vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentų sąlygomis, taikant VPĮ 39 straipsnio 4 dalyje nustatytus pasiūlymo vertinimo kriterijus. Teisingumo Teismas, pasisakydamas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo atribojimo, nurodė, kad toks šių procedūrų atribojimas reiškia, kad kvalifikaciniai duomenys negali būti naudojami pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimo procedūroje (Teisingumo Teismo 1988 m. rugsėjo 20 d. sprendimas byloje Nr. C-31/87, Beentjes prieš Olandiją Rink. [1988], I-04635; Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 12 d. sprendimas byloje GAT, C-315/01, Rink. [2003], I-06351; Teisingumo Teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimas byloje Nr. C-532/06, Lianakis ir kt., Rink. [2008], I-00251). Todėl aplinkybė, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nustačiusi, jog ieškovas nepateikęs tiekėjo sąžiningumo deklaracijos kartu su savo pasiūlymu, neatitinka pirkimo dokumentų, atmetė jo pasiūlymą, kaip tai imperatyviai nustatyta įstatyme, negali reikšti, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia proporcingumo principą bei prieštarauja suformuotai teismų praktikai.

39Griežtas pirkimo dokumentų reikalavimų laikymasis šiuo atveju yra viešųjų pirkimų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo – garantas. Toks reglamentavimas užkerta kelią perkančiajai organizacijai piktnaudžiauti savo padėtimi ir vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nenustatytus kriterijus.

40Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimas kartu su pasiūlymu buvo formalus pateikto pasiūlymo trūkumas.

41Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas kvestionuoja perkančiosios organizacijos (apelianto) priimtą sprendimą, kuriuo jo pasiūlymas atmestas dviem pagrindais: nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.6.4. punkte ir pasiūlymo 37-42 puslapiai neatitinka dokumentų kopijų tvirtinimo reikalavimų (nėra nurodytos datos), kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1. punkto 2 papunktyje. Tiekėjo UAB „Alkor“ sąžiningumo deklaracijos nepateikimą pripažinus tinkamu pasiūlymo atmetimo pagrindu, liko nepaneigtas antrasis perkančiosios organizacijos (apelianto) nurodytas pasiūlymo atmetimo pagrindas - tai, kad pasiūlymo 37-42 puslapiai neatitinka dokumentų kopijų tvirtinimo reikalavimų (nėra nurodytos datos), kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1. punkto 2 papunktyje. Pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1. punkto 2 papunktyje nurodyta, kad dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudu (jei turi). Apeliantas nustatė, kad UAB „Alkor“ pasiūlyme nėra datų ant šių patvirtintų kopijų: Aplinkos ministerijos išduoto UAB „Vatas“ atestato Nr. 4694 kopijos; UAB „Vatas“ registravimo pažymėjimo kopijos; VĮ „Registrų centas“ išduotos jungtinės pažymos apie UAB „Vatas“; Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato Nr. B 5341 kopijos (57-61 b. l.).

42Nagrinėjamu atveju pagrįsta yra pirmosios instancijos išvada, jog šis reikalavimas, tvirtinant subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, buvo pažeistas formaliai - nenurodyta tik kopijos tvirtinimo data.

43Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimai dokumentų kopijų tvirtinimui priskirtini prie tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų ir atsakovas negalėjo atmesti pasiūlymo šiuo pagrindu, nesilaikęs VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos procedūros, t. y. nepareikalavęs ieškovo pašalinti nurodytus kopijų tvirtinimo trūkumus. Apelianto teigimu, reikalavimai dokumentų kopijų tvirtinimui yra pasiūlymo reikalavimai, todėl turi būti taikomos VPĮ 39 straipsnio nuostatos – pasiūlymas turi būti atmestas, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

44Nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti į patvirtintų dokumentų kopijų pobūdį – netinkamai patvirtinti dokumentai buvo pateikti įrodyti subrangovo UAB „Vatas“ atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė tinkamą išvadą, jog tvirtinant subrangovo UAB „Vatas“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, šiuo atveju atsakovas negalėjo atmesti pasiūlymo, nesilaikęs VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos procedūros, t.y. nepareikalavęs ieškovo pašalinti nurodytus kopijų tvirtinimo trūkumus.

45Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas. Toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacija. Reikalaujamo dokumento kopijos netinkamas patvirtinimas savaime negali reikšti tiekėjo kvalifikacijos neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į, be kita ko, aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal šiuo klausimu nuosekliai formuojamą teismo praktiką, turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose, tarp jų ir vertinant tiekėjų kvalifikaciją. Perkančioji organizacija turi siekti, kad būtų užtikrintas tiekėjų, kurių kvalifikacija yra tinkama, tačiau ją liudijantys dokumentai pirkimo sąlygas atitinka ne paraidžiui, ne visiems jiems keliamiems formos ar kitiems formaliesiems reikalavimams, dalyvavimas viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012).

46Teisėjų kolegija pažymi, jog atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą bei į suformuotą teismų praktiką, nagrinėjamu atveju netinkamai patvirtintos dokumento kopijos pateikimas savo esme gali būti prilyginamas tam tikro dokumento (šiuo atveju – subrangovo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento) nepateikimui, todėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatytos procedūros šiuo atveju privalėjo būti laikomasi.

47Nagrinėjamu atveju apeliantas, priimdamas sprendimą atmesti UAB „Alkor“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 4S-4242 „Dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo“. Negalima nesutikti su apelianto argumentu, kad atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijas, akivaizdu, jog šios įstaigos pagrindinė veikla yra susijusi su viešaisiais pirkimais bei jų vykdymu, todėl nėra jokio pagrindo, esant neaiškumams dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, nesivadovauti šios kompetentingos įstaigos konsultacijomis.

48Teisėjų kolegija pažymi, jog Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės įstaiga, kurios kompetencijai, be kita ko, priskirta vykdyti VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų. Šios įstaigos nuomonė, konsultacijos ar rekomendacijos neturi imperatyvios galios, tačiau jos gali turėti reikšmę, sprendžiant su galimais VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimais susijusius klausimus.

49Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktinius bylos duomenis ir tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, spręsdamas klausimą dėl vieno iš ieškovo UAB „Alkor“ pasiūlymo atmetimo pagrindų, t. y. kad pasiūlymo 37-42 puslapiai neatitinka dokumentų kopijų tvirtinimo reikalavimų (nėra nurodytos datos), kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1. punkto 2 papunktyje, bei, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, šioje dalyje priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Tačiau, vertindamas ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentų 5.6.4. punkto reikalavimui, pirmosios instancijos teismas iš esmės netinkamai aiškino ir taikė pirkimo dokumentų 5.6.4. punkto nuostatas, o taip pat VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracijos nepateikimas kartu su pasiūlymu buvo formalus pateikto pasiūlymo trūkumas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nenuginčijus vieno iš pagrindų, kuriuo vadovaujantis buvo atmestas tiekėjo pasiūlymas, laikytina, kad atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos, yra pagrįstas. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad šis atsakovo sprendimas neatitinka pirkimo dokumentų ir VPĮ nuostatų, yra nepagrįsta, o šios išvados pagrindu priimtas sprendimas - naikintinas, nes jis priimtas tinkamai neįvertinus faktinių bylos aplinkybių bei netinkamai išaiškinus ir pritaikius Viešųjų pirkimų įstatymo normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), o ieškinys, kuriuo ieškovas prašo panaikinti atsakovo sprendimą atmesti jo pasiūlymą konkursui, netenkintinas (CPK 178 str.).

50Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, iš ieškovo jam priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (CPK 79 str., 93 str. 1, 3, 5 d.).

51Iš 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimo nurodymo Nr. 5442 (252 b. l.) matyti, jog už apeliacinio skundo padavimą atsakovas sumokėjo 1 000 Lt, atsižvelgdama į šią aplinkybę, teisėjų kolegija iš ieškovo atsakovui priteisia 1 000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą apeliacinį skundą.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

53Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

54Ieškinį atmesti.

55Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alkor“ (į. k. 300112835, registracijos adresas – Žarijų g. 12, Vilnius) atsakovui Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (į. k. 124364561, registracijos adresas – Santariškių g. 2, Vilnius) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Alkor“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą Vaikų... 6. Ieškovas nurodė, kad, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika... 7. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasiūlymą konkursui rengė pagal atsakovo... 8. Ieškovas taip pat nurodė, kad perkančiajai organizacijai buvo pateikti... 9. Ieškovas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškovo... 11. Teismas, atsižvelgęs į pirkimo dokumentų 3 skyriaus 3.1 punkto 2 papunktyje... 12. Teismas pažymėjo, kad dokumentai, kurių kopijų netinkamas patvirtinimas... 13. Teismas, atsižvelgęs į VPĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatą, kurioje... 14. Teismas, vertindamas Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. gruodžio 13 d.... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Alkor“ prašo atsakovo... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 21. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 22. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo VšĮ Vilniaus... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta,... 24. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo UAB „Alkor“... 25. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo panaikintas... 26. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus,... 27. Pasisakydamas dėl sąžiningumo deklaracijos formaliųjų reikalavimų... 28. VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti pirkimo dokumentų turinio... 29. Negalima nesutikti su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas kiekvieno viešojo pirkimo... 31. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Alkor“... 32. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal teismų praktiką formaliais pateikto... 33. Priešinga situacija susiklosto tuomet, kai tiekėjas apskritai nepateikia... 34. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 35. VPĮ 39 straipsnis reglamentuoja vieną iš pagrindinių viešųjų pirkimų... 36. VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti atvejai, kuomet perkančioji... 37. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju ginčas vyksta... 38. Pažymėtina, kad yra labai svarbu atriboti tiekėjų kvalifikacijos ir... 39. Griežtas pirkimo dokumentų reikalavimų laikymasis šiuo atveju yra... 40. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad... 41. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas kvestionuoja perkančiosios... 42. Nagrinėjamu atveju pagrįsta yra pirmosios instancijos išvada, jog šis... 43. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimai... 44. Nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti į patvirtintų dokumentų kopijų... 45. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra... 46. Teisėjų kolegija pažymi, jog atsižvelgiant į minėtą teisinį... 47. Nagrinėjamu atveju apeliantas, priimdamas sprendimą atmesti UAB „Alkor“... 48. Teisėjų kolegija pažymi, jog Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešųjų... 49. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 50. Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, iš ieškovo jam priteisiamos jo... 51. Iš 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimo nurodymo Nr. 5442 (252 b. l.) matyti, jog... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir... 54. Ieškinį atmesti.... 55. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alkor“ (į. k....