Byla 2YT-3115-328/2017
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., ,,Swedbank“, AB bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. L. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., ,,Swedbank“, AB bankas,

Nustatė

2pareiškėjas 2017-01-18 skundu prašo panaikinti areštą butui (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu, esančiam adresu ( - ), panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios buto (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu, esančio adresu ( - ), varžytynes Nr. ( - ), priimti patvarkymą, kuriuo antrosios buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ) būtų atšauktos. Nurodo, jog antstolis vykdomojoje byloje pardavinėja skolininkui priklausantį turtą. Pažymi, jog antstolio iš varžytynių parduodamam turtui yra taikomas šeimos turto režimas, bute su pareiškėju gyvena du nepilnamečiai vaikai. Pareiškėjo įsitikimu, antstolis neteisėtai priverstinį skolos išieškojimą nukreipė į turtą, kuriame gyvena du nepilnamečiai vaikai, dėl ko tokie antstolio veiksmai turi būti panaikinti. Pažymi, jog išieškojimas yra nukreiptas į pareiškėjo ir jo nepilnamečių vaikų vienintelį būstą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo nutartimi prie civilinės bylos Nr. 2YT-3115-328/2017 buvo prijungta civilinė byla Nr. 2YT-3702-1032/2017, pradėta pagal pareiškėjos J. L. 2017-01-26 skundą dėl antstolio veiksmų, civilinei bylai suteiktas Nr. 2YT-3115-328/2017.

4Pareiškėjas 2017-01-26 skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios pareiškėjo turto – buto (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu, esančio ( - ), varžytynės Nr. ( - ), priimti patvarkymą, kuriuo antrosios buto su rūsiu, adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ) būtų paskelbtos neįvykusiomis, paskirti pakartotinę buto (unikalus Nr. ( - )) su rūsiu, adresu ( - ), vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. Nurodo, jog jo žiniomis, turto vertės nustatymo ekspertizę atliko UAB ,,Finance property“. Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad turto vertės nustatymo procedūra vykdomojoje byloje buvo atlikta netinkamai, turto vertintojui neatitinkant eksperto reikalavimų, dėl ko atitinkamai Turto pardavimas iš varžytynių yra pripažintinas neteisėtu. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolio paskirtas turto vertintojas neturėjo teisės atlikti pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizės, kadangi jis nėra įtrauktas į teismo ekspertų sąrašą. Pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizė yra atlikta netinkamo turto vertės nustatymo eksperto, atitinkamai – turto vertės nustatymo procesas vykdomojoje byloje atliktas netinkamai.

5Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundus, patvarkymais skundų netenkino bei perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme, kuriuo netenkinto pareiškėjo 2017-01-18 skundo, nurodė, jog pareiškėjo teiginys, kad antstolis negali vykdyti buto (unikalus Nr. ( - )) pardavimo iš varžytynių, kadangi jame gyvena nepilnamečiai vaikai, yra klaidingas ir neatitinka tikrovės. Nurodė, jog antstolis vykdo išieškojimą iš skolininkui priklausančio įkeisto turto, todėl CPK 663 straipsnio apribojimai nėra taikomi. Patvarkyme, kuriuo netenkino 2017-01-26 pareiškėjo skundo, antstolis nurodė, jog pareiškėjui priklausančio realizuotino iš viešųjų varžytynių turto – buto rinkos vertės nustatymo klausimas vykdomojoje byloje buvo nagrinėjamas Klaipėdos miesto apylinkės teisme, pareiškėjo skundas buvo atmestas. Nurodė, jog pareiškėjas nesilaikė CPK 682 str. nustatytos tvarkos, todėl antstolis, atsižvelgdamas į CPK 681 str., 682 str., bei į nekilnojamojo turto vertintojo 2016-05-04 nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą, patvarkymu įkainojo parduotiną iš varžytynių turtą. Pažymėjo, jog turtą įkainojo antstolis, o ne ekspertas. Tam, kad parduotiną turtą įkainotų ekspertas yra būtina atlikti veiksmus numatytus CPK 682 str. pareiškėjas šių veiksmų neatliko, todėl pakartotinas turto įkainojimo klausimo iškėlimas neįvykus pirmosioms turto pardavimo varžytynėms ir paskelbus antrąsias yra laikytinas siekiu vilkinti išieškojimo procesą.

6Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“ AB bankas atsiliepimo į skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 10 dalis).

7Skundas atmestinas.

8Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/14/00624, pradėta vykdyti pagal Vilniaus m. 15-ojo notarų biuro 2014-01-02 vykdomąjį įrašą Nr. DJ-15 dėl 743015,63 Lt skolos išieškojimo iš įkeisto skolininkui J. L. priklausančio turto pardavimo iš varžytynių, išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialas naudai (v. b. t.1, b. l. 2). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-03 nutartimi c. b. Nr. 2VP-12461-793/2016, kuri įsiteisėjo 2016-11-24, vykdomojoje byloje Nr. 0010/14/00624 pradinis išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos skyrius pakeistas naujuoju išieškotoju ,,Swedbank“, AB bankas. 2014-03-12 turto arešto aktu įkeistas turtas –butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), areštuotas (v. b. t.1, b. l. 33, 42-44). 2014-03-12 patvarkymu dėl areštuoto turto įvertinimo antstolis patvarkė areštuoto skolininkui priklausančio turto vertinimą atlikti UAB ,,Finance Property“ (v. b. t.1, b. l. 45). 2014-05-02 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo antstolis atsižvelgdamas į gautą turto vertinimo išvadą, nustatė įkeisto turto vertę 288000,00 Lt (v. b. t.1, b. l. 78). Antstolio kontoroje gautas išieškotojo prieštaravimas dėl nustatytos turto vertės, 2014-05-09 patvarkymu dėl areštuoto turto perkainojimo antstolis perkainojo turtą ir nustatė, jog turto vertė 300 000,00 Lt (v. b. t.1, b. l. 87, 91). 2014-05-16 patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo antstolis nustatė iš varžytynių parduodamo turto kainą 240000,00 Lt, paskelbė pirmąsias pardavimo varžytynes (v. b. t.1, b. l. 112, 113, 111). Tačiau 2014-06-20 patvarkymu varžytynės atšauktos (v.b.t. 1, b. l. 135). 2014-06-23 antstolis patvarkymais nustatė parduodamo turto kainą, paskelbė pirmąsias pardavimo varžytynes (v. b. t.1, b. l. 159-161), tačiau 2014-07-31 patvarkymu varžytynės atšauktos (v. b. t.1, b. l. 187). 2015-09-15 patvarkymu dėl pakartotino areštuoto turto įvertinimo antstolis patvarkė siekiant, kad areštuotas turtas būtų įkainotas rinkos kaina, skolininkui priklausančio areštuoto turto vertinimą atlikti UAB ,,Finance property“ (v. b. t.2, b. l. 77-78). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-23 nutartimi antstoliui leista kartu su turto vertintojais įeiti į skolininkui priklausantį įkeistą butą ir jį apžiūrėti siekiant nustatyti turto vertę (v. b. t.2, b. l. 118-119, 125-127). 2016-05-19 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo antstolis, atsižvelgdamas į UAB ,,Finance property“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą nustatė, jog įkeisto turto vertė 74500,00 Eur (v. b. t.3, b. l. 2). Skolininkas pateikė prieštaravimus dėl turto vertės (v. b. t.3, b. l. 8-9). 2016-05-24 patvarkymu dėl ekspertinės įstaigos antstolis įpareigojo skolininką per 7 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, pateikti antstoliui susitarimą su teismo ekspertu dėl buto su rūsiu, esančio ( - ), pilnos ekspertizės, pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus į antstolio depozitinę sąskaitą įnešti sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti (v. b. t.3, b. l. 31). 2016-06-21 patvarkymu dėl reikalavimų teismo ekspertui, antstolis įpareigojo skolininką nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų, pagrindžiančių pasirinkto turto vertintojo įtraukimą į teismo ekspertų sąrašą ir pagrindžiančių turto vertintojo teismo eksperto kvalifikaciją, kopijas, nustatė, jog skolininkui nepateikus prašomų duomenų, bus sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo skirti nekilnojamojo turto ekspertizę (v. b. t.3, b. l. 56). 2016-06-30 patvarkymu dėl skolininko skundo ir ekspertizės skyrimo antstolio 2016-06-21 patvarkymas panaikintas, paskirta skolininkui priklausančio įkeisto turto ekspertizė, ekspertizę pavesta atlikti skolininko pasirinktam turto vertintojui UAB ,,CRE pro“ (v. b. t.3, b. l. 69-70). Antstolio kontoroje 2016-08-11 gautas UAB ,,CRE pro“ pranešimas, kuriuo informuojama, jog skolininkas nesilaikė su turto vertintoju sudarytos sutarties sąlygų, todėl sutartis vienašališkai nutraukta, paslaugos skolininkui nebus teikiamos (v. b. t.3, b. l. 76). 2016-08-12 patvarkymu dėl atsisakymo skirti ekspertizę antstolis panaikino 2016-06-30 patvarkymą, kuriuo ekspertizė buvo paskirta, nurodė, jog 2016-05-19 patvarkymu buvo nustatyta areštuoto turto vertė – 74500,00 Eur (v. b. t.3, b. l. 95). 2016-08-12 patvarkymu antstolis nustatė parduodamo turto kainą, paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytynes (v. b. t.3, b. l. 92-94). 2017-01-09 patvarkymu Nr. S1b-2162 pirmosios turto pardavimo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis (v. b. t.3, b. l. 165). 2017-01-09 pasiūlymu perimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių turtą antstolis išieškotojui pasiūlė perimti įkeistą turtą (v. b. t.3, b. l. 164), tačiau išieškotojas perimti turtą atsisakė (v. b. t.3, b. l. 166). 2017-01-12 patvarkymais antstolis nustatė parduodamo iš antrųjų varžytynių turto kainą, paskelbė antrąsias varžytynes, informavo vykdomosios bylos šalis (v. b. t.3, b. l. l 188-190), paskelbtų varžytynių Nr. ( - ) (v. b. t.3, b. l. 192).

9Pareiškėjas pateikė skundą (skundus) dėl antstolio veiksmų, prašo panaikinti nekilnojamajam turtui taikytą areštą, panaikinti patvarkymą, kuriuo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės, priimti patvarkymą, kuriuo antrosios turto pardavimo varžytynės būtų atšautos (paskelbtos neįvykusiomis), paskirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.

10Dėl išieškojimo iš šeimos turto ir turto arešto taikymo

11Pareiškėjas nurodo, jog išieškojimas yra vykdomas iš šeimos turto, antstolis neteisėtai išieškojimą nukreipė į turtą, kuriame gyvena du nepilnamečiai vaikai, dėl ko antstolio veiksmai turi būti panaikinti.

12Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio, reglamentuojančio apribojimus, taikomus išieškant iš fizinio asmens turto, 3 dalis numato, jog išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija du tūkstančius trisdešimt eurų. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jų dalies, būtinų šiems asmenims gyventi. Tai teismas gali nustatyti atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį ir interesus.

13Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis vykdo skolos išieškojimą iš hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto, hipotekos kreditoriaus naudai. Taigi išieškojimas iš skolininko vykdomas ne dėl sumų, nesumokėtų už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Savo ruožtu Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 5 dalis numato, jog apribojimai, įvirtinti Civilinio proceso kodekso 663 straipsnyje, netaikomi, kai išieškojimas vyksta iš įkeisto turto. Todėl pripažinti, jog antstolis išieškojimą nukreipęs į šeimos turtą, kaip skunde nurodo pareiškėjas, pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, nėra pagrindo.

14Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio, reglamentuojančio išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto ypatumus, 1 dalis numato, jog antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį įrašą, skolininkui išsiunčia raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą per vieną mėnesį nuo raginimo įteikimo dienos, o raginimo kopiją išsiunčia įkaito davėjui (kai jis nėra skolininkas) ir kitiems Hipotekos registre nurodytiems kreditoriams. Šiame raginime turi būti nurodyta skolininko teisė pateikti duomenis apie įvykdytą hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą ar jo dalį. Raginimo turiniui ir įteikimui mutatis mutandis taikomos šio Kodekso XLVI skyriaus normos. Išsiuntęs ar įteikęs raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, antstolis areštuoja įkaito davėjo turtą šio Kodekso XLVIII skyriaus nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio 2 dalis). Jeigu skolininkas, gavęs antstolio raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą, per raginime nurodytą terminą neįvykdo hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo, antstolis nustato įkeisto turto administravimą arba įkeistą turtą realizuoja priverstine tvarka (Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti duomenys patvirtina, jog per raginime nurodytą terminą skolininkas hipoteka užtikrinto reikalavimo neįvykdė, todėl antstolis pagrįstai išieškojimą nukreipė į įkeistą turtą, jį areštavo Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio 2 dalyje, XLVIII skyriaus nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 665 straipsnio 1 dalis, 746 straipsnio 3 dalis).

15Esant nurodytoms aplinkybėms, panaikinti turto areštą butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu ( - ), nėra pagrindo.

16Dėl turto vertės nustatymo ir turto pardavimo iš varžytynių

17Pareiškėjas 2017-01-26 skunde reikalauja paskirti pakartotinę buto, esančio ( - ), vertės nustatymo ekspertizę ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. Nurodo, jog turto vertės nustatymo procesas atliktas netinkamai. Taip pat prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės.

18Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

19Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-05-19 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo antstolis skolininkui priklausantį turtą įkainojo, atsižvelgdamas į pateiktą turto vertinimo ataskaitą remdamasis turimais duomenimis ir Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog antstolio 2015-09-15 patvarkymas dėl pakartotino areštuoto turto įvertinimo, skolininko apskųstas nebuvo.

20Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalis). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko šio Kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje numatytu atveju antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas Civilinio proceso kodekso 682 straipsnyje įtvirtintos procedūros nesilaikė. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-06-30 patvarkymu dėl skolininko skundo ir ekspertizės skyrimo buvo paskirta skolininkui priklausančio įkeisto turto ekspertizė, ekspertizę pavesta atlikti skolininko pasirinktam turto vertintojui UAB ,,CRE pro“ (v.b.t.3, b.l. 69-70). Tačiau skolininkas sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl jo pasirinktas turto vertintojas atsisakė J. L. suteikti paslaugas, skolininkas į antstolio depozitinę sąskaitą nesumokėjo lėšų, būtinų ekspertizės kaštams padengti.

21Esant nurodytoms aplinkybėms, tenkinti pareiškėjo skundą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, nėra pagrindo.

22Skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas, kurio vertė viršija du tūkstančius trisdešimt eurų, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų, realizuojamas parduodant iš varžytynių (Civilinio proceso kodekso 694 straipsnio 1 dalis). Turto pardavimas iš varžytynių vykdomas elektroniniu būdu (Civilinio proceso kodekso 694 straipsnio 3 dalis). Remiantis turto pardavimą iš varžytynių reglamentuojančiomis vykdymo proceso normomis, pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (Civilinio proceso kodekso 718 straipsnis). Antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės, su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 proc. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (Civilinio proceso kodekso 722 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-08-12 patvarkymu antstolis nustatė parduodamo turto kainą, paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytynes, tačiau pastarosios neįvyko. Neįvykus pirmosioms turto pardavimo varžytynėms, antstolis Civilinio proceso kodekso 719 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje nustatyta tvarka pasiūlė išieškotojui perimti parduodamą turtą, tačiau išieškotojas atsisakė (v.b.t.3, b.l. 164, 166). Jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes (Civilinio proceso kodekso 721 straipsnio 1 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2017-01-12 patvarkymais antstolis nustatė parduodamo iš antrųjų varžytynių turto kainą, paskelbė antrąsias varžytynes, informavo vykdomosios bylos šalis (v.b.t. 3. l 188-190), paskelbtų varžytynių Nr. ( - ). Taigi antstolis antrąsias turto pardavimo varžytynes paskelbė remdamasis vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis, todėl naikinti teisėto ir pagrįsto patvarkymo nėra pagrindo.

23Teismui netenkinus pareiškėjo reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės, negali būti tenkinami ir skundo (skundų) reikalavimai priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis, kadangi byloje nenustatyti tokio patvarkymo priėmimo pagrindai (Civilinio proceso kodekso 717 straipsnis), ar priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės būtų atšauktos, kadangi teisė atšaukti varžytynes, esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams, suteikiama antstoliui (Civilinio proceso kodekso 703 straipsnis).

24Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde (skunduose) nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, realizuodamas hipoteka suvaržytą turtą hipotekos kreditoriaus naudai, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų areštavo turtą, jį įkainojo, paskelbė pirmąsias turto pardavimo varžytynes, o pastarosioms neįvykus ir hipotekos kreditoriui neperėmus turto, priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamų patvarkymų, skundas nepagrįstas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

25Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo J. L. skundas atmestinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškėjo J. L. skundą atmesti.

28Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/14/00624 grąžinti antstoliui A. S..

29Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė rašytinio... 2. pareiškėjas 2017-01-18 skundu prašo panaikinti areštą butui (unikalus Nr.... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo nutartimi prie... 4. Pareiškėjas 2017-01-26 skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Lietuvos Respublikos... 6. Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“ AB bankas atsiliepimo į skundą nepateikė,... 7. Skundas atmestinas.... 8. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S.... 9. Pareiškėjas pateikė skundą (skundus) dėl antstolio veiksmų, prašo... 10. Dėl išieškojimo iš šeimos turto ir turto arešto taikymo... 11. Pareiškėjas nurodo, jog išieškojimas yra vykdomas iš šeimos turto,... 12. Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio, reglamentuojančio apribojimus,... 13. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog antstolis vykdo skolos... 14. Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio, reglamentuojančio išieškojimo iš... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, panaikinti turto areštą butui, unikalus Nr. (... 16. Dėl turto vertės nustatymo ir turto pardavimo iš varžytynių... 17. Pareiškėjas 2017-01-26 skunde reikalauja paskirti pakartotinę buto, esančio... 18. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 19. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-05-19 patvarkymu dėl... 20. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, tenkinti pareiškėjo skundą dėl pakartotinės... 22. Skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta... 23. Teismui netenkinus pareiškėjo reikalavimo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjo skunde (skunduose)... 25. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo J. L. skundas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 27. pareiškėjo J. L. skundą atmesti.... 28. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/14/00624 grąžinti... 29. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...