Byla e2YT-11768-1004/2018
Dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos (OAO „Minskii traktornyi zavod“) skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc,

Nustatė

21.

3pareiškėjas pateikė skundą antstoliui A. L. dėl jo veiksmų ir prašė panaikinti 2018-07-19 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. S-18-159-33071 ir atšaukti varžytynes. Nurodė, kad vykdomasis dokumentas negalėjo būti antstolio priimtas, nes jis pareiškėjo atžvilgiu jau vykdo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016 dėl 12 procentų procesinių palūkanų pagal pripažintą ir leistą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Švedijos Prekybos Rūmų arbitražo tribunolo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą, skaičiuodamas palūkanas nuo 2006 m. gegužės 31 d. Mano, kad antstoliui I. G. įskaičius priešpriešinius MTZ ir Suraleb, Inc, reikalavimus, nebūtų pagrindo pardavinėti ne tik skundžiamu patvarkymu paskelbto turto, tačiau apskritai jokio pareiškėjui priklausančio turto.

42.

5Skundžiamu patvarkymu nustatyta turto kaina yra 4560526 Eur, nors reikalavimo teisės sudaro 5700656,54 Eur. Todėl antstoliui įvykdžius vykdomąją bylą, pareiškėjas prarastų teisęs iš bankrutuojančios Raseinių rajono žemės ūkio bendrovės „Džeirana“ išsiieškoti visą 5700656,54 Eur dydžio sumą. Pardavus reikalavimo teisę į bankrutuojančią Raseinių rajono žemės ūkio bendrovę „Džeirana“ ir priėmus neišnagrinėtose bylose procesinius sprendimus, palankius pareiškėjui, būtų apsunkintas piniginių lėšų iš parduoto turto susigrąžinimas.

63.

7Pareiškėjas yra pateikęs kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo Nr. 2T-63-381/2017, kurio pagrindu antstolis atlieka vykdymo veiksmus prieš pareiškėją.

84.

9Antstolis A. L. 2018 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu Nr. S-18-159-37752 pareiškėjo skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Patvarkymas grindžiamas tuo, kad skolininkas prieštaravimų dėl turtinės vertės nepateikė, todėl laikytina, kad su turto verte sutiko, todėl antstolis neturi teisės atšaukti vykstančių varžytynių. Teismui sustabdžius vykdymo veiksmus, yra pažeisti išieškotojo interesai ir lūkesčiai, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau įvykdytas ir nebūtų vilkinamas vykdymo procesas.

105.

11Suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė skundą atmesti. Suinteresuotas nurodė, kad pareiškėjos minimas atskirasis skundas civilinėje byloje dėl antstolio I. G. veiksmų atmestas nutartimi Nr. 2S-2380-431/2018. Nurodė, jog antstolio teisė vykdyti išieškojimą daugiau nei 3 mln. JAV dolerių sumai yra neginčijama, Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi nustatė tik 2016-05-31 arbitražo sprendimu priteistų palūkanų dydį bei nustatė skolininkės sumokėtų sumų balansą. Pažymėjo, kad reikalavimo teisė buvo įvertinta nominalia verte, prieštaravimų ar skundų dėl vertės nebuvo pateikta. Antstolis pagrįstai pagal įstatymą nustatė varžytynėse 80 procentų nustatytos turto kainos. Pareiškėjo nurodytas procesas niekaip neįtakos pas antstolį A. L. vykdomos vykdomosios bylos. Nurodo, kad pareiškėjas piktnaudžiauja procesu, siekia vilkinti vykdymo procesą, todėl prašo skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesu.

12Pareiškėjo skundas netenkintinas.

136.

14Antstolio vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pareiškėjo atžvilgiu pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2T-54-370/2016, kuriuo nutarta pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Stokholmo arbitražo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą byloje Suraleb, Inc prieš atvirąją akcinę bendrovę Minsko traktorių gamyklą bei Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos Šiaurės apygardos Rytų apylinkės apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo byloje Suraleb, Inc prieš atvirąją akcinę bendrovę Minsko traktorių gamyklą dalį dėl 88777,97 JAV dolerių išankstinių palūkanų priteisimo.

157.

16Pareiškėjas skundu kreipėsi į antstolį, prašydamas panaikinti antstolio 2018 m. liepos 19 d. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo, motyvuodamas, kad apskųsti antstolio I. G. veiksmai dėl įpareigojimo pradėti vykdyti išieškojimą iš Suraleb Inc. pareiškėjos naudai. Pareiškėjas yra pateikęs kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo Nr. 2T-63-381/2017, kurio pagrindu antstolis atlieka vykdymo veiksmus prieš pareiškėją. Nurodo, kad varžytynių paskelbimas buvo skubotas ir nepagrįstas, nes būtų apsunkintas parduoto turto susigrąžinimas bei restitucijos taikymas. Reikalavimo teisė į bankrutuojančią Raseinių rajono žemės ūkio bendrovės „Džeirana“ sudaro 5700656,40 Eur sumai, tačiau patvarkymu buvo nustatyta 4560526,00 Eur suma, taigi varžytynių kaina pažeidžia pareiškėjo interesus.

178.

18Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija ir teisingas skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant galimus mažesnius neigiamus padarinius skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Taigi, pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 str. 3 d., skolininkas turi teisę pareikšti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, t. y., skolininkas, kuris dalyvavo areštuojant turtą, turi teisę per 3 darbo dienas nuo turto arešto dienos pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, o jei nedalyvavo areštuojant – per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. 2018 m. birželio 6 d. Patvarkymu dėl turto arešto akto papildymo ir turto įvertinimo Nr. S-18-159-25817, kuriuo areštuojama skolininkui priklausanti turtinė teisė į gautinas sumas iš bankrutuojančios Raseinių rajono žemės ūkio bendrovės „Džeirana“ 5700656,40 Eur sumai, turto arešto mastas pakeistas į 4521061,93 Eur (vykdomosios bylos Nr. ( - ) (toliau – vykd. b.), 1778-1779 b.l. (XIII t.)). Pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad turto arešto akte nurodyta reikalavimo teisės vertė neatitinka. Sutiktina su suinteresuoto asmens Suraleb Inc. atsiliepime nurodytais argumentais, kad pareiškėjas minėto patvarkymo neskundė, todėl laikytina, kad vertė buvo nustatyta teisingai.

199.

20Skunde pareiškėjas nurodė, kad antstoliui I. G. įskaičius priešpriešinius reikalavimus nebūtų pagrindo pardavinėti ne tik skundžiamu patvarkymu paskelbto turto, bet ir jokio pareiškėjui priklausančio turto. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas atskirasis skundas dėl išieškojimo iš Suraleb, Inc. daug didesnei sumai nei antstolis A. L. vykdo išieškojimą iš pareiškėjo Suraleb, Inc. naudai. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis pareiškėjo atskirasis skundas išnagrinėtas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi Nr. 2S-2380-431/2018, kuriuo pareiškėjo atskirasis skundas atmestas, todėl šie pareiškėjo argumentai plačiau teismo neanalizuojami.

2110.

22Pareiškėjas nurodo, kad vykdymo procesui turės įtakos Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarties dėl proceso atnaujinimo pagal pareiškėjo kasacinį skundą civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-969/2018. CPK 163 str. 3 p. įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-8/2010).

2311.

24Nagrinėjamu atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi priėmė pareiškėjo kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-3-823/2018 dėl proceso atnaujinimo. Sutiktina su suinteresuoto asmens Suraleb Inc. išdėstytais argumentais, kad netgi Lietuvos Aukščiausiajam teismui panaikinus nutartį dėl atsisakymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2018, vykdomosios bylos, esančios pas antstolį A. L., tai niekaip neįtakos. Minėtoje nutartyje civilinės bylos Nr. A2-3-823/2018 nutartyje (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys) pasisakyta, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 tik išsprendė klausimą, kokio konkrečiai dydžio procesinės palūkanos buvo priteistos iš suinteresuoto asmens pareiškėjo naudai 2006 m. gegužės 31 d. Arbitražo sprendimu, tačiau nepriėmė savarankiško procesinio sprendimo dėl palūkanų priteisimo, t. y. teismas nepriteisė palūkanų, o tik nustatė jų dydį. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, net Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017 prieštaravimo tarp procesinių sprendimų nebūtų.

2512.

26Teismas šioje civilinėje byloje sprendžia klausimą dėl antstolio veiksmų teisėtumo pagal antstolio veiksmų atlikimo metu buvusias aplinkybes, t. y. esant nepanaikintam įsiteisėjusiam sprendimui, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas. Antstolio veiksmų atlikimo metu teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas (2006 m. gegužės 31 d. Švedijos Prekybos rūmų arbitražo tribunolo sprendimas) buvo ir yra įsiteisėjęs ir nėra panaikintas (palūkanų dydis nustatytas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2T-63-381/2017), o įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi (CPK 18 str.). Teismo vertinimu šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad vykdymo veiksmams neturės įtakos galimas proceso atnaujinimas dėl palūkanų dydžio nustatymo, nes kaip ir nurodo Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartyje Nr. A2-3-823/2018, jis „nepriėmė jokio savarankiško procesinio sprendimo dėl palūkanų priteisimo“, o sprendimas, kurio pagrindu atliekami vykdymo veiksmai A. L. vykdomojoje byloje yra galiojantis.

2713.

28Kaip nustatyta iš pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagų, pareiškėjas nesutinka su antstolio veiksmais vykdomojoje byloje, nes jo manymu, antstolis skubotai ir nepagrįstai paskelbė varžytynes, nustatydamas mažesnę vertę. 2018 m. liepos 19 d. priimtas patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo (vykd. b., 2123-2124 b.l. (XVI t.)), kuris išsiųstas pareiškėjo atstovui advokatui R. Č. (vykd. b., 2127 b.l. (XVI t.)). Spręstina, kad apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus skolininkas buvo informuotas įstatymų nustatyta tvarka, nes jam nebuvo jokių kliūčių susipažinti su vykdomąją byla. Konstatuotina, kad pareiškėjui buvo žinoma apie antstolio pradėtą priverstinio vykdymo procedūrą bei 2018 m. birželio 6 d. patvarkymą dėl turto arešto akto papildymo ir turto įvertinimo. Pareiškėjas turėjo būti rūpestingas ir domėtis savo teisėmis ir pareigomis, taigi, turėjo visas galimybes dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus, susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, ginčyti turto įkainojimą, reikšti prašymus, t. y. turėjo teisę ir pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 643, 644 str.). Pareiškėjas nustatytos ginčo turto rinkos vertės neginčijo, neteikė jokių kitų pasiūlymų dėl vertės ar pardavimo būdo, savo pirkėjo nepasiūlė. Taigi skolininkas turto vertės nekvestionavo nei CPK 681 str., nei CPK 512 str. numatyta tvarka, tuo tarpu ginčo turto vertė buvo nustatyta pagal 2017 m. gruodžio 20 d. pareiškėjo raštą dėl patikslinto kreditorinio reikalavimo bankrutuojančiai Raseinių rajono žemės ūkio bendrovei „Džeirana“ (b.l. 153-157, pareiškėjo skundo 9 priedas).

2914.

30Dėl aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad skolininkui dėl nustatytos ginčo turto vertės nepareiškus prieštaravimų, jis su ja sutiko. CPK 681 str. numatyta, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės arba jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui. Sutiktina su antstolio nurodytais argumentais, jog vadovaujantis proceso ekonomiškumo, operatyvumo, koncentruotumo principais ir esant 2018 m. sausio 9 d. Šiaulių apygardos teismo nutarčiai Nr. B2-362-856/2018, kuria patvirtintas pareiškėjo kreditorinis reikalavimas 5700656,54 Eur sumai bankrutuojančios Raseinių rajono žemės ūkio bendrovės „Džeirana“ bankroto byloje (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), ginčo turto (reikalavimo teisės į bankrutuojančią Raseinių rajono žemės ūkio bendrovei „Džeirana“) ekspertizės skyrimas nebuvo tikslingas. Todėl antstoliui nesant abejonių dėl reikalavimo teisių vertės, jis neprivalėjo skirti reikalavimo teisių vertės nustatymo ekspertizės. Pareiškėjas nenurodė, kodėl nustatyta turto vertė gali būti neteisinga. Sutiktina su antstolio patvarkyme netenkinti skundo nurodytais argumentais, kad skolininkas prieštaravimų dėl turtinės teisės vertės nepateikė, antstolis laikydamasis CPK 718 str. paskelbė varžytynes. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog, antstolis tinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias varžytynių paskelbimą, todėl pareiškėjos skundas netenkintinas.

3115.

32Pareiškėjas nurodo, kad pardavus reikalavimo teisę į bankrutuojančią Raseinių rajono žemės ūkio bendrovei „Džeirana“ ir priėmus jam palankius teismų sprendimus būtų apsunkintas piniginių lėšų iš parduoto turto susigrąžinimas ir restitucijos taikymas. Pažymėtina, kad pirmosios varžytynės dar neįvyko, ir neaišku kaip jos vyks, už kokią kainą pirks ar nepirks turtą pirkėjai, todėl negalima preziumuoti, kad jos bus neteisėtos ar pan. Pažymėtina, kad teismo sprendimas (nutartis) gali būti grindžiamas tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurie buvo ištirti teismo (CPK 263 str.) ir negali būti grindžiamas prielaidomis, kurių įvykdymas priklausytų nuo tam tikros sąlygos atsiradimo arba neatsiradimo (CPK 267 str.).

3316.

34Teismas sutinka su antstolio argumentu, jog pagal pareiškėjo pateiktą skundą, nenustatyta CPK 703 str. numatytų pagrindų, dėl varžytynių atšaukimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo reikalavimas panaikinti patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo netenkintinas tuo pagrindu, kad pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas atšaukti varžytynių skelbimą. Taigi, nagrinėjamu atveju antstolis, teisėtai ir pagrįstai įvykdė savo pareigą – imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.), antstolis nepažeidė CPK VI dalies nuostatų, todėl pareiškėjo skundas nurodytais motyvais dėl patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo netenkintinas.

3517.

36Kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, 2018 m. rugpjūčio 16 d. teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal 2018 m. liepos 19 d. antstolio A. L. patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių (b.l. 95-96). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Dėl šios priežasties paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Aplinkybės, ar antstolis atliko skolininkams priklausančio turto ekspertizę bei ar tinkamai apie tai pranešė skolininkams, ar teisingai nustatyta įkeisto turto pardavimo tvarka, eilė, turi būti vertinamos nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas privalo ir privalėjo tik įvertinti, kokią galimą grėsmę gali kelti tolesnių antstolio veiksmų vykdymas skolininkų bei išieškotojo interesams, jeigu vykdymo veiksmai nebus sustabdyti. CPK 145 str. 2 d. įvirtintas ekonomiškumo principas draudžia laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų netenkintas kaip nepagrįstas. Pareiškėjo skundo netenkinimas leidžia spręsti, jog viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, t. y. tikėtinas skundo dėl antstolio veiksmų (kurio pagrindu taikomos laikinosios apsaugos priemonės) pagrįstumas – nebeegzistuoja. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, siekiant kuo mažiau riboti kreditoriaus interesus, netenkinus pareiškėjo skundo, nuo teismo nutarties priėmimo dienos naikinamos šioje byloje teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

3718.

38Suinteresuotas asmuo Suraleb Inc. prašo skirti pareiškėjui baudą dėl piktnaudžiavimo procesu. CPK 95 str. nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (pareiškimo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-278/2010).

3919.

40Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, įgyvendino CPK 5, 42 str. įtvirtintą teisę ginti pažeistas teises ir interesus, kurią garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundo, nors ir šia teismo nutartimi nustatyto, kad jis nepagrįstas, padavimas, nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (vilkinimą proceso) (CPK 95 str.), todėl suinteresuoto asmens prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjai netenkinamas.

4120.

42Pareiškėjui išaiškintina, kad už analogiškų skundų dėl antstolio veiksmų nesąžiningą pateikimą ir piktnaudžiavimą procesu, kas sudarytų pagrindą vilkinti skolos išieškojimą ir pažeisti išieškotojo teises ir interesus, jam gali būti skirta bauda iki 5000 Eur, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163, 165, 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

44netenkinti pareiškėjo atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos skundo dėl antstolio A. L. veiksmų.

45Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui.

46Nuo nutarties priėmimo dienos (2018-09-27) panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo padavimas nesustabdo nutarties dalies vykdymo.

47Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas,... 2. 1.... 3. pareiškėjas pateikė skundą antstoliui A. L. dėl jo veiksmų ir prašė... 4. 2.... 5. Skundžiamu patvarkymu nustatyta turto kaina yra 4560526 Eur, nors reikalavimo... 6. 3.... 7. Pareiškėjas yra pateikęs kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo... 8. 4.... 9. Antstolis A. L. 2018 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu Nr. S-18-159-37752... 10. 5.... 11. Suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 12. Pareiškėjo skundas netenkintinas.... 13. 6.... 14. Antstolio vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pareiškėjo atžvilgiu pagal... 15. 7.... 16. Pareiškėjas skundu kreipėsi į antstolį, prašydamas panaikinti antstolio... 17. 8.... 18. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 19. 9.... 20. Skunde pareiškėjas nurodė, kad antstoliui I. G. įskaičius... 21. 10.... 22. Pareiškėjas nurodo, kad vykdymo procesui turės įtakos Lietuvos... 23. 11.... 24. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 18 d.... 25. 12.... 26. Teismas šioje civilinėje byloje sprendžia klausimą dėl antstolio veiksmų... 27. 13.... 28. Kaip nustatyta iš pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir vykdomosios... 29. 14.... 30. Dėl aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad skolininkui dėl... 31. 15.... 32. Pareiškėjas nurodo, kad pardavus reikalavimo teisę į bankrutuojančią... 33. 16.... 34. Teismas sutinka su antstolio argumentu, jog pagal pareiškėjo pateiktą... 35. 17.... 36. Kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, 2018 m.... 37. 18.... 38. Suinteresuotas asmuo Suraleb Inc. prašo skirti pareiškėjui baudą dėl... 39. 19.... 40. Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, įgyvendino CPK 5, 42... 41. 20.... 42. Pareiškėjui išaiškintina, kad už analogiškų skundų dėl antstolio... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163, 165, 510,... 44. netenkinti pareiškėjo atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių... 45. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui.... 46. Nuo nutarties priėmimo dienos (2018-09-27) panaikinti Šiaulių apylinkės... 47. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...