Byla eAS-329-1062/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2018 m. kovo 5 d. teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 1V-78, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas bei visų pareiškėjo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas, taip pat prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti skundžiamo įsakymo galiojimą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo.

6Pareiškėjas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodė, kad, nors skundžiamo įsakymo įsigaliojimo diena nurodyta 2018 m. kovo 12 d., jau šiuo metu jis nepagrįstai patyrė didelę žalą. Atsakovas apie sprendimo priėmimą iš karto (2018 m. vasario 6 d. ir 8 d.) viešai informavo visus esamus (ir potencialius) pareiškėjo klientus bei jiems pasiūlė pakeisti paslaugų teikėją. Daugelis įstaigų, remdamosi skundžiamu įsakymu, pačios viešai informuodavo fizinius asmenis, kad pareiškėjo išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. kovo 12 d. ir iki šios datos tokius sertifikatus naudojantys asmenys turėtų juos pakeisti kitų teikėjų išduotais sertifikatais. Daugelis Bendrovės klientų jau ėmėsi veiksmų nutraukti sutartis su juo bei sudaryti naujas sutartis su kitais paslaugų teikėjais. Skundžiamu įsakymu panaikinus pareiškėjo teisę teikti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugas, jis nebegalės tęsti pagrindinės savo veiklos, turės nutraukti visas paslaugų teikimo sutartis su esamais klientais, dėl ko patirs didelius finansinius nuostolius (daugiau nei 100 000 Eur per metus) ir bus priverstas nutraukti savo veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad teisminiai ginčai trunka pakankamai ilgą laiko tarpą, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo pareiškėjas be pajamų liktų ilgiau nei pusantrų metų (iki būtų priimtas ir įsiteisėtų pirmosios instancijos teismo sprendimas). Be to, klientams pakeitus paslaugų teikėją, juos susigrąžinti po tokio ilgo laiko tarpo būtų labai sunku ar net neįmanoma. Nors pareiškėjas dėl patirtų materialinių nuostolių atlyginimo galėtų kreiptis į teismą, tokio ieškinio patenkinimas ir žalos atlyginimas iš atsakovo (biudžetinės įstaigos) turėtų didelę neigiamą įtaką valstybės, t. y. mokesčių mokėtojų, interesams. Viešojo intereso pažeidimą patvirtino ir tai, kad vieni didžiausių Bendrovės klientų buvo valstybinės įstaigos (Kauno klinikos, Nacionalinė teismų administracija ir kt.), todėl, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, būtų sutrikdyta ne tik jos ir jos privačių klientų, bet ir minėtų valstybės institucijų veikla (reikėtų skelbti naujus viešųjų pirkimų konkursus, už paslaugas mokėti brangiau nei pareiškėjui, anksčiau pasiūlydavusiam geriausią kainą). Pareiškėjas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo veikla užsiėmė daugiau nei 13 metų, todėl, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis patirtų ne tik didelius pajamų praradimus, bet ir prarastų ilgai brandintą reputaciją, klientų pasitikėjimą, sukauptą patirtį, kurių jam nesugrąžins joks teismo sprendimas. Taip pat kiltų Bendrovės darbuotojų atleidimo rizika (jų buvo 17), būtų neįmanoma pasiekti tam tikrus stebėsenos rodiklius vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus (jų buvo 8), į kuriuos jis pats investavo 280 000 Eur.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikė nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Atsakovas paaiškino, kad, pareiškėjui atsisakius vykdyti reikalavimą pateikti būtiną informaciją, kurios pagrindu būtų įvertinta, ar jis ir jo teikiamos paslaugos atitiko 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (toliau – ir eIDAS reglamentas) reikalavimus, nebuvo pagrindo konstatuoti, jog jo teikiamos paslaugos buvo saugios ir atitiko šiuos reikalavimus. Patenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, būtų neužtikrintas viešasis interesas – asmenų teisė gauti saugias ir patikimas kvalifikuotas elektroniniu parašu sertifikatu kūrimo paslaugas, taip pat būtų sudaryta galimybė pareiškėjui toliau išdavinėti naujus elektroninių parašų sertifikatus, nepagrįstai prilygstančius kvalifikuotiems. Be to, sustabdžius įsakymo vykdymą Lietuvoje, teisinės pasekmės kiltų visoje Europos Sąjungoje, nes ir toliau būtų teikiamos paslaugos, kurių atitikties valstybė neužtikrina ir teikdama informaciją apie jų patikimumą nusižengia eIDAS reglamento 17 straipsnio 3 dalies (pareiga vykdyti ex ante ir ex post priežiūrą) reikalavimams. Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjas ignoravo įspėjimą apie kvalifikuoto statuso panaikinimą ir jokiais būdais nesiekė jo neprarasti. Atkreiptas dėmesys į tai, jog Bendrovė turėjo galimybes bei sąlygas teikti kitas paslaugas, nes jai išliko kitos verslo alternatyvos. Be to, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, pareiškėjas turėtų paskatą vilkinti administracinės bylos nagrinėjimą.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismo vertinimu, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistavo pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad tokios priemonės taikymas būtų adekvatus, proporcingas ir atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Pareiškėjas sunkiai atitaisomą žalą iš esmės siejo su galimybės teikti kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas praradimu, dėl ko privalės stabdyti šios srities savo ūkinę veiklą, gal ir visiškai nutraukti. Tačiau skundžiamo įsakymo galiojimo nesustabdymas nesudarys sąlygų visiškai nutraukti Bendrovės veiklą, ji turėjo galimybes bei sąlygas imtis priemonių, kurios sušvelnintų įsakymo pasekmes, nes jai išliko kitos verslo alternatyvos. Pats pareiškėjas prašyme nurodė, kad ši veiklos sritis nebuvo vienintelė, kurią jis vykdė. Be to, vadovaujantis eIDAS reglamentu, jis galėjo pradėti naują kvalifikuoto statuso vertinimo procedūrą. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjui bus sukurtos išskirtinės veiklos sąlygos, t. y. išskirtinė galimybė išlaikyti kvalifikuotą statusą to neįrodžius (nepatvirtinus atitikimo naujiems, griežtesniems saugumo ir aukšto patikimumo lygio reikalavimams, nustatytiems eIDAS reglamente), priešingai nei kitiems paslaugų teikėjams, kurie pereinamuoju laikotarpiu nustatytais terminais ir tvarka Tarnybai pateikė visus reikalingus dokumentus bei įrodė savo atitiktį eIDAS reglamento reikalavimams. Nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, Bendrovės kvalifikuotomis elektroninio parašo sertifikatų kūrimo paslaugomis, kurių kvalifikuotas statusas nebuvo patvirtintas, naudosis šių paslaugų gavėjai taip pat ir asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kas neabejotinai turės įtakos, o nustačius, kad atsirado neigiamos pasekmės vartotojų teisių apsaugai ir padaryta žala vartotojams, būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas nusprendė, jog pareiškėjas nepagrindė reikalavimo pagrįstumo ir to, jog būtent dabartinėje situacijoje nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių ateityje dar gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, susijusi su ginčijamo įsakymo galiojimo laikinu nesustabdymu, ir kad būtent laikinas įsakymo galiojimo sustabdymas užkirstų kelią tokiai žalai atsirasti. Atsižvelgiant į tai, jo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkintas.

12III.

13Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartį ir tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

14Pareiškėjo nuomone, teismas tinkamai neįvertino jo pateiktų įrodymų, o nutartį priėmė vadovaudamasis vien tik deklaratyviais ir neįrodytais atsakovo argumentais. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindžiamas, visų pirma, viešojo intereso pažeidimu, nes, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, būtų sutrikdyta valstybės institucijų veikla, darbo netektų Bendrovės darbuotojai (reikėtų mažinti jų skaičių), nebegalėtų būti vykdomi įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis atliktus projektus, o, teismui tenkinus jo skundą ir vėliau priteisus žalos atlyginimą, didelę žalą patirtų ne tik atsakovas, bet ir valstybė. Teismas nepasisakė dėl neigiamų padarinių, kuriuos jo veiklos nutraukimas sukels viešajam interesui. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, jog pats atsakovas būtent dėl viešojo intereso apsaugos keletą kartų buvo atidėjęs skundžiamo įsakymo įsigaliojimo datą.

15Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis neįrodė didelės ir neatitaisomos žalos jam atsiradimo. Teismui buvo pateikti įrodymai apie pajamas, kurias praras Bendrovė, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, taip pat apie klientus, kurie jau pradėjo atsisakinėti jo paslaugų. Nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, pareiškėjas ne tik patirs didelius pajamų praradimus, bet ir praras ilgai brandintą reputaciją, klientų pasitikėjimą, sukauptą patirtį. Teismo argumentas apie Bendrovei išliekančias kitas verslo alternatyvas nelaikytinas tinkamu nutarties motyvu, nes jis yra pakankamai universalus, nepriklauso nuo pareiškėjo prašymo turinio. Teismo pozicija, jog pareiškėjas gali pradėti naują kvalifikuoto statuso vertinimo procedūrą, taip pat nėra pagrįsta, panašaus pobūdžio kaip ir ankstesnis teismo argumentas. Pareiškėjas nėra suinteresuotas pradėti naują veiklą ar gauti naują statusą – skundu siekiama susigrąžinti (išlaikyti) statusą, kurį jis turėjo daugiau nei 13 metų, bei su juo susijusią dalykinę reputaciją, klientų pasitikėjimą. Be to, iki šiol nėra patvirtina patikimumo užtikrinimo paslaugų kvalifikuoto statuso vertinimo procedūros tvarka, todėl nėra teisinių prielaidų pareiškėjui iš naujo kreiptis dėl naujo statuso suteikimo. Statuso suteikimas ir vėl priklausytų tik nuo atsakovo valios. Atsakovo teiginiai, su kuriais teismas kažkodėl iškart sutiko, jog, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjui būtų sukurtos išskirtinės veiklos sąlygos, yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjo vertinimu, teismas, spręsdamas dėl jo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, išsprendė bylą iš esmės, konstatuodamas, kad pareiškėjas neįrodė savo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams. Jokių įrodymų, jog Bendrovė šių reikalavimų neatitinka, byloje nėra. Teismas nekvestionavo atsakovo teiginių, kad kiti subjektai pereinamuoju laikotarpiu nustatytais terminais ir tvarka Tarnybai pateikė visus reikalingus dokumentus bei įrodė savo atitiktį eIDAS reglamentui. Pareiškėjui taip pat nesuprantama, kokios neigiamos pasekmės atsiras vartotojų teisių apsaugai, kaip bus pažeistas viešasis interesas, jei jo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones bus patenkintas. Neaišku, kokie įrodymai tai patvirtina.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

17Atsakovo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys realią grėsmę neatitaisomai ar sunkiai atitaisomai didelei žalai atsirasti. Skundžiamas įsakymas pareiškėjui neužkerta kelio dar kartą įgyti kvalifikuotą statusą. Pareiškėjui pateikus 2018 m. vasario 8 d. raštą Nr. 18/02/06-R1, pradėta nauja kvalifikuoto statuso vertinimo procedūra. Iki skundžiamo įsakymo priėmimo kvalifikuotas statusas jam buvo suteiktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos, kuri neteko galios įsigaliojus eIDAS reglamentui, nuostatas. Pareiškėjui, kaip ir kitiems paslaugų teikėjams, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis įgyvendinti eIDAS reglamente keliamus naujus reikalavimus, bet jis jų neįvykdė (apsiribojo vieno puslapio atitikties įvertinimo deklaracijos be jokių papildomų prašomų dokumentų pateikimu). Pareiškėjui Tarybos 2017 m. liepos 5 d. raštu, 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu ir 2018 m. sausio 5 d. raštu buvo aiškiai išvardyti dokumentai ir duomenys, reikalingi jo atitikčiai eIDAS reglamento reikalavimams įvertinti. Taigi, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, jam būtų sukurtos išskirtinės veiklos sąlygos, t. y. galimybė išlaikyti kvalifikuotą statusą jo neįrodžius. Skundžiamo įsakymo laikinas sustabdymas ir Bendrovės kvalifikuoto statuso išlaikymas iki teismas priims sprendimą turės neigiamą poveikį naujai kvalifikuoto statuso vertinimo procedūrai, kadangi pakeis pareiškėjo statusą iš kvalifikacijos statuso neturinčio į kvalifikacijos statusą turintį.

18Atsakovas dėl pareiškėjo siekio susigrąžint (išlaikyti) turėtą statusą pažymi, kad iki eIDAS reglamento įsigaliojimo įgytas kvalifikuotas statusas nėra besąlygiškai pripažįstamas šiuo reglamentu. Pereinamuoju laikotarpiu numatyta vertinimo procedūra yra baigta pareiškėjui neįrodžius savo atitikties eIDAS reglamento reikalavimams. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, Bendrovė nepagrįstai išlaikytų kvalifikuotą statusą iki teismas išnagrinės bylą iš esmės, tokiu būdu suteikiant paskatą vilkinti bylos nagrinėjimą. Pareiškėjo teiginiai, jog jo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra susijusi su viešojo intereso apsauga, yra deklaratyvūs, o šios priemonės taikymas užtikrintų tik privačius jo interesus. Patenkinus minėtą prašymą, būtų neužtikrintas viešasis interesas – asmenų teisė gauti saugias ir patikimas kvalifikuotas elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, taip pat būtų pateisintas pareiškėjo nerūpestingumas ir aplaidus neveikimas paslaugų gavėjų atžvilgiu. Dar 2016 m. liepos 14 d. raštu Nr. (50.2)1B-2085 Tarnyba prašė patikslinti naudojamos įrangos (elektroninio parašo kūrimo įtaisų) sąrašą, bet pareiškėjas į jį neatsakė. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju sukels pasekmes ne tik esamiems Bendrovės klientams, bet ir leis teikti paslaugas naujiems klientams tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Teismui pripažinus, kad elektroninis parašas pagal eIDAS reglamentą nebuvo kvalifikuotas, visų tokių parašų teisinė galia taptų nelygiaverte rašytiniam parašui, kiltų sandorių ir kitų dokumentų, pasirašytų tokiu parašu, pripažinimo negaliojančiais grėsmė. Atsakovas taip pat nesutinka su pareiškėjo pozicija, jog teismas, spręsdamas dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, bylą išsprendė iš esmės. Šis argumentas nėra teisiškai reikšmingas, nes nagrinėjant tokį prašymą yra vertinamas ne skundo pagrįstumas, bet grėsmė, kad, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teismas, konstatuodamas, kad pareiškėjas nepatvirtino savo ir savo teikiamų paslaugų atitikimo eIDAS reglamente nustatytiems reikalavimams, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekė, kad būtų panaikintas atsakovo 2018 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1V-78, kuriuo panaikintas pareiškėjo kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo statusas bei visų jo teikiamų paslaugų kvalifikuotas statusas, taip pat būtų taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – laikinai sustabdytas skundžiamo įsakymo galiojimas iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo.

22Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino, nes, jo vertinimu, pareiškėjas neįrodė, kad, nesustabdžius skundžiamo įsakymo, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

23Pareiškėjas su tokia išvada nesutinka ir prašo taikyti jo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

24Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

27Skundžiamu 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-78 (I t., b. l. 15-17) atsakovas išnagrinėjęs susirašinėjimą su pareiškėju nuo 2017 m. birželio 23 d. (pareiškėjui pateikus atitikties vertinimo įstaigos „Elektrotechnicky zkušebni ustav“ išduotą atitikties įvertinimo deklaraciją) dėl duomenų ir dokumentų, būtinų įvertinti, ar Bendrovė ir jos teikiamos kvalifikuotos elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus, konstatavo, jog pareiškėjas reikiamos informacijos nepateikė, iš turimų dokumentų nebuvo galima nustatyti pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų atitikties eIDAS reglamento reikalavimams, todėl padarė išvadą, kad Bendrovė ir jos teikiamos paslaugos šių reikalavimų neatitinka, bei panaikino jos kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas, statusą, o visoms jos teikiamoms kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais 8, 175321568892646289251837491774140342360, 265958488669297747744790537920099855253, 117727027898364819414749499309229344414, 459134500405541097963522, 458782837110112849494018, ir su jomis susijusioms sertifikatų galiojimo patvirtinimo OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) paslaugoms, kurias identifikuoja sertifikatai serijiniais numeriais 101184816312405758836743, 78, – kvalifikuotą statusą, pareiškėjui nurodė šio įsakymo įsigaliojimo dieną nutraukti naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimą ir išdavimą asmenims, atšaukti visus pareiškėjo sukurtus kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatus. Šio įsakymo įsigaliojimo data nustatyta 2018 m. vasario 12 d. Iš Tarnybos 2018 m. vasario 8 d. pranešimo spaudai (I t., b. l. 70) matyti, kad pareiškėjo ir jo teikiamų paslaugų kvalifikuoto statuso panaikinimas buvo atidėtas į 2018 m. kovo 12 d. Tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2-1221 nurodytą poreikį numatyti ilgesnį laikotarpį, kad būtų sumažintos galimos grėsmės, kylančios tinkamai nespėjus pasirengti pokyčiams sveikatos priežiūros įstaigoms, teismams, antstolių ir notarų kontoroms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1V-186 (I t., b. l. 96) skundžiamo įsakymo įsigaliojimo datą atidėjo į 2018 m. gegužės 11 d.

28Pareiškėjas 2018 m. vasario 8 d. raštu (II t., b. l. 43-45) atsakovui pateikė atsakymus į 2017 m. rugpjūčio 4 d. rašte Nr. (50.2)1B-2111 ir 2018 m. sausio 5 d. rašte Nr. (50.2)1B-42 užduotus klausimus ir prašė atnaujinti atitikties vertinimo ataskaitos įvertinimą (eIDAS reglamento 21 str. 2 d. pagrindu) bei sustabdyti skundžiamo sprendimo vykdymą iki atsakovas įsitikins, kad pareiškėjas gali teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip tai numatyta eIDAS reglamente. Tarnyba, 2018 m. kovo 5 d. raštu atsakydama į pareiškėjo vasario 8 d. raštą bei 2018 m. vasario 9-23 d. elektroninius laiškus (II t., b. l. 81-85), nurodė pradedanti patikrinimą, ar Bendrovė ir jos numatomos teikti kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų sudarymo, kvalifikuotų interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo bei kvalifikuotų elektroninių parašų ir elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugos atitinka eIDAS reglamente nustatytus reikalavimus, prašė iki 2018 m. kovo 19 d. pateikti nurodytus duomenis ir dokumentus.

29Pareiškėjas teigia, kad dėl skundžiamo įsakymo jis nebegalės tęsti pagrindinės savo veiklos, turės nutraukti paslaugų teikimo sutartis su esamais klientais ir nebegalės sudaryti naujų (daugelis klientų jau ėmėsi veiksmų nutraukti sutartis). Vien dėl nuolatinių klientų netekimo pareiškėjas prarastų ne mažiau kaip 130 000 Eur pajamų per metus, atsižvelgiant ir į atliktą naujų (anksčiau neteiktų) patikimumo užtikrinimo paslaugų auditą ir planus plėsti teikiamų paslaugų geografiją. Dėl ilgos teisminių ginčų trukmės, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, pareiškėjas be pajamų liktų daugiau nei pusantrų metų, vėliau būtų labai sunku ar net neįmanoma susigrąžinti klientus. Be to, jei pareiškėjui būtų priteistas žalos atlyginimas, tai turėtų neigiamą įtaką atsakovui ir visų mokesčių mokėtojų interesams. Būtų pažeistas viešasis interesas, nes vieni didžiausių pareiškėjo klientų yra valstybinės įstaigos (jų veikla sutriktų, jos turėtų įsigyti brangesnes paslaugas). Pareiškėjas prarastų ilgai kurtą reputaciją, klientų pasitikėjimą, per 13 metų įgytą patirtį, kurių jam nesugrąžins joks teismo sprendimas. Bendrovėje šiuo metu dirba 17 darbuotojų (tai patvirtina „Informacija apie draudėjo viešus duomenis“ iš SODROS informacinės sistemos, I t., b. l. 86), tačiau, praradus galimybę teikti paslaugas, nurodytas skundžiame įsakyme, darbuotojų skaičių teks mažinti. Iš pateiktų raštų apie sąskaitos 50207 apyvartą (I t., b. l. 87, 88, 89) matyti, kad už projekto SKAITMEN. SERTIFIKATAS pardavimus pareiškėjas 2015 m. gavo 390 804,43 Eur pajamų, 2016 m. – 158 608,16 Eur pajamų, o 2017 m. – 126 526,54 Eur pajamų. Pareiškėjas taip pat pateikė klientų prašymus nutraukti su juo sudarytas paslaugų teikimo sutartis, kurių priežastis – skundžiamas sprendimas (I t., b. l. 128-132).

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas tvirtina dėl skundžiamo sprendimo nebegalėsiantis tęsti pagrindinės savo veiklos, bet byloje nėra duomenų, jog tai yra vienintelė jo veikla. Bendrovės Įstatų (I t., b. l. 22-23) 5 punkte jos tikslais nurodyti ne tik kvalifikuotų elektroninių sertifikatų sudarymas, sertifikavimo paslaugų teikimas ir asmenų registravimas, bet ir konsultavimo paslaugų teikimas, kita veikla. Taigi, kvalifikuotas statusas yra būtinas ne visoms numatytoms Bendrovės paslaugoms teikti. Byloje nėra duomenų apie tai, kokią dalį bendrų pareiškėjo pajamų sudaro pajamos iš paslaugų, kurioms, pagal eIDAS reglamentą, teikti yra būtinas kvalifikuotas statusas, ir ar tokių pajamų sumažėjimas Bendrovei sudarytų esmines kliūtis tęsti ūkinę veiklą (kiek ji nesusijusi su paslaugomis, kurioms teikti būtinas kvalifikuotas statusas), vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis remiamus projektus (šie projektai ir jų pobūdis neįvardyti), išlaikyti darbuotojus ar bent didelę jų dalį. Atsižvelgtina ir į tai, kad skundžiamo 2018 m. vasario 5 d. įsakymo įsigaliojimas buvo atidėtas iš viso 3 mėnesiams (iki 2018 m. gegužės 11 d.). Toks laiko tarpas laikytinas pakankamu Bendrovės klientams, o taip pat ir pačiai Bendrovei, atitinkamai pasirengti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėjas gali imtis priemonių, kurios sušvelnintų skundžiamo įsakymo pasekmes, be kita ko, verslo alternatyvų.

31Pareiškėjo teiginiai apie jo klientams dėl skundžiamo įsakymo vykdymo galinčius kilti sunkumus, valstybės institucijų darbo sutrikimus yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio, nepagrįsti jokiais konkrečiais duomenimis. Pareiškėjo nuomonė apie grėsmę jam žalos atlyginimo priteisimu pažeisti viešąjį interesą (neigiamas pasekmes atsakovui, kaip valstybės institucijai, ir mokesčių mokėtojams) yra subjektyvi ir teisiškai nereikšminga. Todėl pareiškėjo argumentai nurodytais aspektais yra atmetami.

32Pabrėžtina, jog skundžiamo įsakymo galiojimo laikinas sustabdymas savaime nereiškia, kad toks įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju jokio poveikio pareiškėjo reputacijai, klientų pasitikėjimui neturėtų. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad šiuo metu klausimas dėl kvalifikuoto statuso pareiškėjui ir jo teikiamoms paslaugoms suteikimo yra nagrinėjamas iš naujo, todėl jo teiginiai apie dėl skundžiamo įsakymo galiojimo ilgam laikotarpiui sumažėsiančias Bendrovės pajamas nėra pakankamai pagrįsti.

33Pareiškėjas taip pat nepagrindė, jog, panaikinus skundžiamą įsakymą, jo patirta žala negalės būti atlyginta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

34Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negalima daryti išvados, kad atsakovo 2017 m. liepos 5 d. raštu Nr. (50.2)1B-1819 (I t., b. l. 43-45), 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (50.2)1B-2111 (I t., b. l. 48-50) ir 2018 m. sausio 5 d. raštu Nr. (50.2)1B-42 (I t., b. l. 51-53) prašyti pateikti duomenys ir dokumentai buvo akivaizdžiai pertekliniai ir nebūtini siekiant nustatyti, ar Bendrovė ir jos teikiamos paslaugos atitinka eIDAS reglamento reikalavimus.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90), 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011, 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2016).

36Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio ginčo turinį ir nustatytas aplinkybės, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra realios grėsmės, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju dėl jo atžvilgiu priimto atsakovo įsakymo jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, numatytą ABTĮ 70 straipsnyje, šis prašymas yra atmetamas.

37Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atskirąjį skundą atmesti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skaitmeninio... 6. Pareiškėjas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodė, kad,... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikė nuomonę... 8. Atsakovas paaiškino, kad, pareiškėjui atsisakius vykdyti reikalavimą... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi... 11. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog... 12. III.... 13. Pareiškėjas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ atskiruoju skundu... 14. Pareiškėjo nuomone, teismas tinkamai neįvertino jo pateiktų įrodymų, o... 15. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis neįrodė didelės ir... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba atsiliepimu į... 17. Atsakovo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nepateikti jokie įrodymai,... 18. Atsakovas dėl pareiškėjo siekio susigrąžint (išlaikyti) turėtą statusą... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekė, kad būtų panaikintas atsakovo 2018... 22. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo... 23. Pareiškėjas su tokia išvada nesutinka ir prašo taikyti jo nurodytą... 24. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 27. Skundžiamu 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-78 (I t., b. l. 15-17)... 28. Pareiškėjas 2018 m. vasario 8 d. raštu (II t., b. l. 43-45) atsakovui... 29. Pareiškėjas teigia, kad dėl skundžiamo įsakymo jis nebegalės tęsti... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas tvirtina dėl... 31. Pareiškėjo teiginiai apie jo klientams dėl skundžiamo įsakymo vykdymo... 32. Pabrėžtina, jog skundžiamo įsakymo galiojimo laikinas sustabdymas savaime... 33. Pareiškėjas taip pat nepagrindė, jog, panaikinus skundžiamą įsakymą, jo... 34. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negalima... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą... 36. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio... 37. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartį palikti... 41. Nutartis neskundžiama....