Byla AS-578-822/2019
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Ryčio Krasausko ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. S. skundą atsakovui Lietuvos bankui dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas L. S. (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos banko 2019 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 03-95 „Dėl L. S. padaryto teisės pažeidimo“ (toliau – ir Nutarimas), taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Nutarimo galiojimą.

6Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė aplinkybe, kad tam tikrose įmonėse pareiškėjas eina valdymo organų narių pareigas, kurioms reikalinga nepriekaištinga reputacija, o dėl skundžiamo Nutarimo yra kilusi nepagrįsta abejonė dėl pareiškėjo reputacijos. Pareiškėjo teigimu, ginčas teisme tęsis apie trejus metus, o ginčo metu bus keliamos abejonės dėl pareiškėjo reputacijos, todėl tikėtina, kad pareiškėjas bus atšauktas iš einamų valdymo organų narių pareigų bei bus apribota jo teisė dalyvauti finansų įstaigų valdymo ir kitų organų veikloje.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 1 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, tačiau netenkino jo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalį skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo. Pareiškėjui apskundus Nutarimą, kuriuo jam yra paskirta bauda, baudos išieškojimas yra stabdomas pagal Lietuvos banko įstatymo nuostatas. Todėl pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tenkinimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnį teismas vertintino kaip perteklinį ir netikslingą.

9II.

10Pareiškėjas L. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas klaidingai suprato pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turinį ir sprendė kito pobūdžio klausimą, nei nurodė pareiškėjas. Pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonę prašė taikyti ne dėl Nutarimu jam paskirtos baudos mokėjimo atidėjimo, o dėl to, kad priėmus Nutarimą taikoma prezumpcija, jog pareiškėjo reputacija nėra nepriekaištinga. Pareiškėjo vertinimu, tokios Nutarimo galiojimo laikotarpiu pareiškėjui sukeliamos neigiamos pasekmės yra neproporcingos, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas dėl šių pareiškėjo argumentų nepasisakė. Pareiškėjui neaišku, kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra perteklinis ir netikslingas. Pareiškėjas pabrėžia, kad jo vykdoma veikla yra glaudžiai susijusi su kapitalo rinkomis ir jose dalyvaujančiomis bendrovėmis, todėl sėkminga veikla šioje srityje yra neatsiejama nuo nepriekaištingos reputacijos. Pareiškėjo teigimu, nesustabdžius skundžiamo Nutarimo galiojimo, yra pagrindas abejoti pareiškėjo nepriekaištinga reputacija. Žala dėl to pareiškėjui yra akivaizdi – nuo 2019 m. gegužės 23 d. pareiškėjas nustojo eiti akcinės bendrovės (toliau – ir AB) Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės AUGA Group valdybos nario pareigas. Pareiškėjas buvo priverstas atsistatydinti, nes kilo abejonių dėl jo nepriekaištingos reputacijos. Netenkinus pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, pareiškėjas gali būti priverstas savo iniciatyva nustoti eiti pareigas ir kitų juridinių asmenų valdybos organuose, taip pat egzistuoja jo atšaukimo galimybė.

12Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

13Lietuvos bankas pažymi, kad pareiškėjas nepagrindė jo įvardijamos grėsmės realumo, nepateikė įrodymų apie 2019 m. gegužės 23 d. savo atsistatydinimą iš užimamų pareigų, tokia informacija neskelbiama ir AB Nasdaq Vilnius interneto svetainėje. Pareiškėjas taip pat nepateikė duomenų, kad jo atstatydinimo klausimas būtų svarstomas kitose bendrovėse. Lietuvos banko vertinimu, šie pareiškėjo teiginiai yra hipotetinio pobūdžio, grįsti tik pareiškėjo prielaidomis. Be to, pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo realius ketinimus siekti vadovo ar pagrindines funkcijas atliekančių asmenų pareigų juridiniuose asmenyse, kuriems būtų taikomi Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 patvirtinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatai. Šiuo metu pareiškėjas tokių pareigų taip pat neina.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

17Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo laikinai sustabdyti Lietuvos banko Nutarimo galiojimą netenkino remdamasis aplinkybe, kad minėto Nutarimo, kuriuo pareiškėjui yra paskirta bauda, jį apskundus administraciniam teismui galiojimas ir taip yra sustabdytas pagal Lietuvos banko įstatymo 435 straipsnio 2 dalį, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal ABTĮ būtų perteklinis. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia žemesnės instancijos teismo išvada sutinka tik iš dalies.

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

19Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas akcentuoja, jog prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę jis sieja ne su Nutarimu jam skirtos baudos išieškojimo sustabdymu, o su aplinkybėmis, kad skundžiamas Lietuvos banko Nutarimas, laikinai nesustabdžius jo galiojimo, sukelia pareiškėjui neigiamas pasekmes, nes kyla abejonių dėl jo nepriekaištingos reputacijos, ir tai jam yra kliūtis eiti pareigas tam tikrų juridinių asmenų valdymo organuose.

22Atsakydama į šiuos pareiškėjo argumentus teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų. Skunde ir atskirajame skunde pareiškėjas pateikia daug hipotetinio pobūdžio samprotavimų, jog nesustabdžius Nutarimo galiojimo jam gali kilti neigiamos pasekmės, susijusios su reputacija ir vykdoma veikla, tačiau nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam būtų daroma neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl atsistatydinimo iš AB Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės AUGA Group valdybos nario pareigų prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo reikalingumo savaime nepagrindžia, kadangi šis atsistatydinimas, kaip nurodo pats pareiškėjas, buvo jo asmeninis apsisprendimas, o ne Lietuvos banko priimto Nutarimo pasekmė. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas ne savo noru būtų atstatydintas iš kokių nors užimamų pareigų ir (ar) nepriimtas į kokias nors konkrečias pareigas būtent dėl skundžiamo Nutarimo priėmimo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų veiklos suvaržymų, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jeigu pareiškėjas nepagrindžia, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012, 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017 ir kt.).

23Nagrinėjamu atveju taip pat pažymėtina, jog skundžiamų aktų galiojimo sustabdymas nėra tapatus šių aktų panaikinimui ar pripažinimui nepagrįstais ir neteisėtais. Pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patenkinimas nereikštų pripažinimo, kad jis atsakovo nustatytų pažeidimų nepadarė. Tokias pasekmes pareiškėjui sukeltų tik skundžiamo Nutarimo nuginčijimas, ką pareiškėjas ir siekia padaryti Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. I-4095-595/2019. Kitaip tariant, skundžiamo Lietuvos banko Nutarimo galiojimo laikinas sustabdymas nebūtų reikšmingas pareiškėjo reputacijai apsaugoti, todėl nėra pagrindo taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-101-525/2017, 2018 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-329-1062/2018).

24Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir ne tais pagrindais, tačiau iš esmės pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir laikinai sustabdyti Lietuvos banko Nutarimo galiojimą. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, paliekama nepakeista.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo L. S. atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo L. S. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. S.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas L. S. (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą,... 6. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 1 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 435... 9. II.... 10. Pareiškėjas L. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį... 12. Atsakovas Lietuvos bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. Lietuvos bankas pažymi, kad pareiškėjas nepagrindė jo įvardijamos... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 17. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo laikinai sustabdyti... 18. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 19. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas akcentuoja, jog prašymą taikyti reikalavimo... 22. Atsakydama į šiuos pareiškėjo argumentus teisėjų kolegija pirmiausiai... 23. Nagrinėjamu atveju taip pat pažymėtina, jog skundžiamų aktų galiojimo... 24. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo L. S. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 1 d. nutarties dalį,... 28. Nutartis neskundžiama....