Byla 2A-207/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. Z. , atsakovo atstovei J. K. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-163-198/2009 pagal ieškovų AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Pasvalio melioracija“ ieškinį atsakovui Pasvalio rajono savivaldybės administracijai dėl dalies sprendimo pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo bei niekinio sandorio fakto konstatavimo, tretieji asmenys: UAB „Pireka“, UAB „Inkomsta“, LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį, kuriuo atsakovas pripažino UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ atitinkančiais konkurso sąlygų nustatytiems reikalavimams ir į preliminarią pasiūlymų eilę įrašė UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pirmoje ir antroje pozicijoje; įpareigoti atsakovą sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, kurios pirmoje pozicijoje būtų įrašyta jungtinės veiklos pagrindu UAB „Pasvalio melioracija“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“. Patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį, kuriuo atsakovas pripažino UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ atitinkančiais konkurso sąlygų nustatytiems reikalavimams ir į preliminarią pasiūlymų eilę įrašė UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pirmoje ir antroje pozicijoje; ex officio konstatuoti niekinio sandorio tarp UAB „Pireka“ ir atsakovo faktą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, jog prašomo panaikinti sprendimo dalis neteisėta ir nepagrįsta, prieštarauja ne tik pirkimo dokumentuose įtvirtintoms nuostatoms, bet ir LR viešųjų pirkimų įstatymui, pažeidžia tiekėjų teises, riboja konkurenciją, yra neracionaliai panaudojamos tam skirtos lėšos. Atsakovas 2008 m. lapkričio 11 d. pranešimu Nr. ARB-1662 be jokių argumentų, pripažįstamas 2008 m. lapkričio 4 d. pretenzijoje nurodytus faktus, atsisakė tenkinti pretenzijoje pareikštus prašymus, nors perkančioji organizacija privalėjo užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovo duomenimis nei UAB „Pireka“, nei UAB „Inkomsta“ neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams bei techniniams reikalavimams, todėl minėtų rangovų pateikti pasiūlymai privalėjo būti atmesti, o preliminarios eilės pirmoje pozicijoje turėjo būti įrašyta jungtinės veiklos pagrindu UAB „Pasvalio melioracija“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“. Konkurso dalyvių UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pateikti dokumentai neatitiko konkurso sąlygų, nes: konkurso dalyvio UAB „Pireka“ pateikti dokumentai nepatvirtinti įmonės atspaudu, nepateikti įmonės specialistų kvalifikacijos atestatai, neužpildytas 1.1.2..4 ir 1.3 skirsnių patvirtinimas, netinkamai sukomplektuotas pasiūlymas, nes statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. TA 41/07 kopija pateikta dviejuose egzemplioriuose ir taip sudubliuotas pridedamų dokumentų sąrašas; svarbiausių statybos objektų sąraše nurodytas objektas „Tauragės miesto kultūros namų rekonstravimas ir teritorijos tvarkymas“ neatitinka konkurso sąlygų 5.1.4 bei 5.1.5 p. bei STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ privalomojo priedo Nr. 1 reikalavimų. Specialieji statybos darbai, t.y. išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, atliktuose ir pripažintais tinkamais naudoti objektuose yra privalomi, tačiau 2007 m. kovo 19 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte Nr. TA/07 duomenų, kad tokie darbai minėtame objekte buvo atlikti, nėra. Vandens tiekimo ir komunalinių nuotekų tinklų bei siurblinių statyba minėtame objekte nebuvo vykdoma, todėl nėra duomenų, kad per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos konkurso dalyvis UAB „Pireka“ atliko vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų statybos ar rekonstrukcijos darbus objekte, kuriame tinklų bendras ilgis ne mažesnis kaip 2,7 km; svarbiausių objektų sąraše nurodyto objekto „Pryšmančių kaimo vandenvietės ir valymo įrenginių su inžinieriniais tinklais bei siurblinėmis statyba“ bendra darbų vertė 3,52 mln. litų, o pagal konkurso sąlygų 5.1.4 nuostatas konkurso dalyvis privalo turėti bent vieną statybos objektą, kurio statybos darbų vertė ne mažesnė nei 6 mln. litų; LR aplinkos ministerijos atestavimo komisijos išduotas UAB „Pireka“ atestatas Nr. 3766 (2006 m. sausio 8 d. protokolas Nr. Ia-088) nesuteikia teisės parengti ypatingo statinio darbo projektą ir atlikti elektrotechnikos bei automatikos darbus. UAB „Pireka“ nepateikė ir pirkimo Nr. 68047 sąlygų papunkčiais 4.2.1 – 4.2.10 įskaitytinai reglamentuojančių ir privalomų dokumentų, gautų iš rangovo subrangovinių įmonių, kurios turi teisę parengti ypatingo statinio darbo projektą bei atlikti objekte numatytus elektrotechnikos ir automatikos darbus, neužtikrino, kad visi jos paskirti subrangovai turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla ir tai neatitinka konkurso sąlygų 5.2 p. nuostatos; neįprastai maža UAB „Pireka“ pateikta pasiūlymo kaina. Kaina yra daugiau nei 25 procentus mažesnė už visų dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (konkurso sąlygų 27.5, 27.6 papunktis). Pagal kainą, kuri yra daugiau nei per pusę mažesnė, nei yra numatyta techniniame projekte, yra neįmanoma atlikti numatytų darbų. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija neracionaliai naudodama lėšas ne tik jas praras, bet ir bus neatlikti darbai. Konkurso dalyvio UAB „Inkomsta“ pateikti dokumentai taip pat neatitiko konkurso sąlygų, nes: nepateikti subrangovų UAB „Klaipėdos keliai“ ir UAB „Klaipėdos miestprojektas“ privalomi dokumentai, o rangovas pagal konkurso sąlygų 5.2 p., 4.2.1-4.2.10 p. privalo užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai atitiktų konkurso sąlygų nuostatas ir turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla; neparinktas subrangovas elektros darbų vykdymui, o UAB „Inkomsta“ elektros darbų vykdymui licenzijos neturi; UAB „Inkomsta“ neturi sukauptų apyvartinių lėšų projektui įgyvendinti ir nėra banko garantijos dėl kredito suteikimo. UAB „Inkomsta“ apyvartinių lėšų suma sudaro 956 180,92 Lt, kai pavienis dalyvis pagal pirkimo 5.1.3 papunkčio nuostatą privalo turėti 1,5 mln. Lt sukauptų apyvartinių lėšų. Banko SEB Klaipėdos filialo 2008 m. rugpjūčio 26 d. išduota pažyma Nr. 0802114 neduoda garanto projekto kreditavimui, o numatyta tik galimybė svarstyti suteikti UAB „Inkomsta“ 1 500 000,00 Lt kreditą. Ieškovų nuomone, atsakovo 2008 m. spalio 1 d. sprendimas dėl UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ atitikimo konkurso sąlygų nustatytiems reikalavimams dėl kvalifikacinių ir techninių reikalavimų prieštarauja suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir 2 daliai, Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1punktui, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui, 9 straipsnio 1 punktui, 3 punktui bei konkurso sąlygoms.

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė, bylos dalį dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinio nutraukė, priteisė iš ieškovų po 33,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Nurodė, kad pretenziją dėl preliminariosios pasiūlymų eilės 2008 m. lapkričio 4 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai savo vardu (o ne partnerių vardu) pateikė tik UAB „ Pasvalio melioracija“. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, jog atmeta ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pretenziją, nors AB „Panevėžio statybos trestas“ pretenzijos dėl preliminarios pasiūlymų eilės pateikusi nebuvo. UAB „Panevėžio melioracija“ pretenzijos partnerio vardu, nepateikė, nors tą padaryti pagal Jungtinės veiklos sutarties 4.2 p. 2 papunktį teisę turėjo. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. AB „Panevėžio statybos trestas“ nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, todėl bylos dalį dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinio teismas nutraukė (CPK 293 str. 1 d. 2 p.). Teismas taip pat nurodė, kad su konkurso laimėtoju UAB „Pireka“ 2008 m. lapkričio 28 d. buvo sudaryta Rangos sutartis ( - ) . Kadangi su konkurso laimėtoju UAB „Pireka“ rangos sutartis sudaryta ir pirkimas laikomas pasibaigusiu, tai ginčyti pirkimo procedūrų nebegalima. Be to, teismas nurodė, kad UAB „Panevėžio melioracija“, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį dėl preliminarios eilės nustatymo, neginčijo vėlesnių viešojo pirkimo procedūrų dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir dėl konkurso laimėtojo pripažinimo, todėl, neginčijant 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimo dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo dėl UAB „Pireka“ pripažinimo konkurso laimėtoja, ginčijama ieškovės viešojo pirkimo procedūra dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo negali sukurti jokių teisinių pasekmių. Ieškovė UAB „Pasvalio melioracija“ reikalavimo atsakovei dėl minėtos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais nereiškė, bet patikslintame ieškinyje prašė teismo ex officio konstatuoti niekinio sandorio tarp UAB „Pireka“ ir atsakovės faktą. Ieškovas konkrečiai nenurodė, kokie perkančiosios organizacijos veiksmai, vykdant viešųjų pirkimo procedūras, prieštarauja ar pažeidžia minėtų įstatymų nuostatas. Teismas išanalizavęs ir įvertinęs atsakovės argumentus, nesutiko su ieškovo UAB „Pasvalio melioracija“ argumentais, kad UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pateikti dokumentai neatitiko konkurso sąlygų nustatytiems reikalavimams. Teismo nuomone, Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalies dėl preliminarios pasiūlymų eilės pripažinimas neteisėtu ir panaikinimas, prašant teismo ex officio panaikinti su konkurso laimėtoju UAB „Pireka“ sudarytą rangos sutartį, galėtų būti pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, o šiuo atveju esminių pažeidimų nenustatyta. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad UAB „Pireka“ neatitinka konkurso sąlygų 5.1.4 punkto reikalavimų, nes per paskutinius 5 metus neįvykdė objekto, apimančio bendruosius ir specialiuosius darbus, kurių vertė 6 mln. litų. Objekte „Tauragės miesto kultūros namų rekonstravimas ir teritorijos tvarkymas“ buvo atliekami statybos darbai, UAB „Pireka“ įgijo generalinio rangovo statusą. Objekto kaina – 9 800 000,00 Lt. UAB „Pireka“ atitiko konkurso sąlygų 5.1.5 papunkčio nuostatai, nes, būdama objekto generaliniu rangovu, įvykdė projekte numatytus vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų tinklų, nuotekų siurblinių, valymo įrenginių, vandenvietės siurblinės, lietaus nuotekų tinklų, drenažo darbus Pryšmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. Be to, teismo nuomone, nepagrįstas ieškovės UAB „Panevėžio melioracija“ argumentas, jog UAB „Pireka“ pateikti dokumentai neatitinka konkurso sąlygos 4.2.2 papunkčio. UAB „Pireka“ konkurso komisijai pateikė subrangovo UAB „Evikta“ Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 1289, kuris suteikia teisę atlikti statinio projektavimo ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti statinio specialiąją techninę priežiūrą, atlikti specialiuosius statybos darbus. UAB „Pireka“ yra pateikusi būsimų subrangovų UAB „Evikta“ (projektavimo darbams) ir UAB „ABB“ (elektrotechnikos ir automatikos darbams) atestatus, kurie yra registruoti Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centre. Ieškovo argumentai dėl netinkamai sukomplektuoto UAB „Pireka“ pasiūlymo, nes statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. TA 41/07 kopija pateikta dviejuose egzemplioriuose (sudubliuota) bei tai, kad kai kurie įmonės dokumentai nepatvirtinti įmonės antspaudu esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl rangos sutarties ex officio pripažinimo niekiniu sandoriu neturi. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad už UAB „Pireka“ pasiūlytą kainą neįmanoma atlikti numatytų darbų, nes šią kainą jis pagrindė nurodydamas 7 objektus, kuriuose darbai buvo atlikti už tokią kainą. UAB „Inkomsta“ pirkimo laimėtoju pripažinta nebuvo, todėl ieškovo nurodyti argumentai dėl šios bendrovės dokumentų neatitikimo konkurso sąlygoms plačiau nebuvo analizuojami, nes rangos sutartis, kurią ex officio prašoma pripažinti niekine, kaip minėta, buvo sudaryta su konkurso laimėtoju UAB „Pireka“. Dėl UAB „Inkomsta“ dokumentų atitikimo konkurso sąlygoms pakanka Aplinkos valdymo agentūros žodžiu pateiktos išvados, kad pažeidimų vykdant konkursą nustatyta nebuvo. Teismo nuomone, vykdant viešąjį pirkimą nebuvo pažeistos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio, 40 straipsnio nuostatos, todėl pagrindo pripažinti su konkurso laimėtoju UAB „Pireka“ 2008 m. lapkričio 28 d. sudarytą Rangos sutartį ( - ) niekine pagrindo nėra.

6Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti neteisėtu atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį, kuria atsakovas pripažino UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ atitinkančiais konkurso sąlygų nustatytiems reikalavimams ir į preliminarią pasiūlymų eilę įrašė UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pirmoje ir antroje pozicijose, ex officio konstatuoti niekinio sandorio tarp UAB „Pireka“ ir atsakovo faktą bei priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Sprendimas naikintinas dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, nes patikslintu ieškiniu buvo atsisakyta tam tikrų ieškinio reikalavimų bei buvo suformuluoti visiškai kiti reikalavimai, tačiau teismas savo sprendime peržengė ieškinio ribas ir pasisakė bei priėmė sprendimą dėl nepareikštų reikalavimų, o dėl pareiktų reikalavimų ieškinio neišsprendė, todėl toks sprendimas yra naikintinas, nes yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 str. 2 d. 7 p.), t.y. teismas neišsprendė patikslintame ieškinyje pareikštų reikalavimų. Be to, teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl argumentų, susijusių su UAB „Inkomsta“, todėl šie ieškovų reikalavimai yra neišspręsti, o ši sprendimo dalis be motyvų. Teismas bylos dalį dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ ieškinio nepagrįstai nutraukė ir nieko nepasisakė (atsisakė vertinti) dėl apelianto ieškinio, t. y. neišsprendė jo, kaip vieno iš ieškovų, pareikštų reikalavimų, todėl, atsižvelgiant į LR CPK 329 str. 1 d., 2 d. 4 p., 7 p., sprendimas naikintinas, nes yra absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai.

82. Teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pretenziją atsakovui pateikė tik UAB „Pasvalio melioracija“, o AB „Panevėžio statybos trestas“ pretenzijos nepateikė, todėl jis nepasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka ir šią ieškinio dalį nutraukė. Pagal 2008 m. rugsėjo 8 d. jungtinės veiklos sutarties 4.1 p. „atsakingu partneriu“ buvo paskirtas UAB „Pasvalio melioracija“ ir jam buvo suteikti visi įgaliojimai, jis veikė partnerių vardu, todėl jo pateikta pretenzija laikoma pateikta visų partnerių. Tokios partnerių teisės ir jų veikimo ribos yra numatytos ir LR CK 6.972 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, teismas nepagrįstai neanalizavo AB „Panevėžio statybos trestas“ išsakytų argumentų bei bylą nutraukė. Be to, patikslintu ieškiniu nebuvo reikalaujama panaikinti atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį bei įpareigoti atsakovą sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, o buvo prašoma pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimo dalį bei konstatuoti niekinio sandorio faktą, o tai yra ne pirkimo procedūrų ginčijamas.

93. Teismas, atsisakęs vertinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pareikštą ieškinį bei nepasisakęs dėl visų argumentų, neatskleidė bylos esmės (LR CPK 327 str. 1 d.).

104. Teismas netinkamai vertino arba visiškai nevertino įrodymų. Teismas neįvertino to, kad konkurso dalyvis UAB „Inkomsta“ pateikti dokumentai neatitiko konkurso sąlygų, nes nebuvo pateikti subrangovų UAB „Klaipėdos keliai“ ir UAB „Klaipėdos miestprojektas“ privalomi dokumentai, neparinktas subrangovas elektros darbams vykdyti, nepateikti subrangovo (Elektros darbų vykdymui) privalomi dokumentai. Be to, pavienis dalyvis UAB „Inkomsta“ neturi sukauptų apyvartinių lėšų projektui įgyvendinti ir nėra banko garantijos dėl kredito suteikimo. Banko SEB Klaipėdos filialo 2008 m. rugpjūčio 26 d. išduota pažyma Nr. 0802114 neduoda garanto projekto kreditavimui. Konkurso dalyvio UAB „Pireka“ pateikti dokumentai taip pat neatitinka konkurso sąlygų, nes jo svarbiausių statybos objektų sąraše nurodytas objektas „Tauragės miesto kultūros namų rekonstravimas ir teritorijos tvarkymas“ neatitinka konkurso 5.1.4 punkto sąlygų ir STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ privalomojo priedo Nr. 1 reikalavimų. Konkurso sąlygų punkto 5.1.4 nuostata reglamentuoja, kad konkurso dalyvis privalo turėti bent vieną statybos darbų objektą, apimantį bendruosius bei specialiuosius statybos darbus, kurio statybos darbų vertė yra ne mažesnė nei 6 mln. litų, tačiau svarbiausių objektų sąraše nurodyto objekto „Pryšmančių kaimo vandenvietės ir valymo įrenginių su inžineriniais tinklais bei siurblinėmis statyba“ bendra darbų vertė tik 3,52 mln. litų, todėl ir šis objektas netenkina konkurso sąlygų reikalavimų. Be to, dalyviai privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir ypatingo statinio darbo projektą. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestavimo komisijos išduotas uždarajai akcinei bendrovei „Pireka“ atestatas Nr. 3766 (2006 m. gruodžio 8 d. protokolas Nr. IA-088), nesuteikia teisės parengti ypatingo statinio darbo projektą ir atlikti elektrotechnikos bei automatikos darbus, o konkurso medžiagoje UAB „Pireka“ nėra pateikusi pirkimo Nr. 68047 sąlygų papunkčiais Nr.: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 ir 4.2.10 reglamentuojančių ir privalomų dokumentų gautų iš rangovo subrangovinių įmonių, kurios turi teisę parengti ypatingo statinio darbo projektą bei atlikti objekte numatytus elektrotechnikos ir automatikos darbus. Konkurso sąlygų papunkčio 5.2 nuostata reglamentuoja, kad rangovas UAB „Pireka“ privalo užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai atitiktų tinkamumo reikalavimus (4.2.1 - 4.2.10) ir turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla. UAB „Pireka“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, nes ji daugiau kaip 25 procentus yra mažesnė už visų dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Pagal tokią kainą, kuri yra daugiau nei per pusę mažesnė, nei yra numatyta techniniame projekte, yra neįmanoma atlikti numatytų darbų. Dalyvis turėjo šią kainą pagrįsti ir pateikti teismui paskaičiavimus, tačiau jų nepateikė. Teismas rėmėsi dalyvio deklaravimu, kad už tokią kainą jis yra atlikęs minėtus darbus, tačiau nebuvo nurodyta, kokiu metodu šie darbai buvo atliekami. Teismo posėdžio metu buvo patektas raštas iš Panevėžio apylinkės prokuratūros, kad UAB „Pireka“ yra iškelta baudžiamoji byla, tačiau teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė, nors jos gali turėti įtakos darbų atlikimui.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Pasvalio rajono savivaldybės administracija su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodo, kad teismas teisingai išsprendė ginčą ir padarė pagrįstas išvadas, todėl ieškovo teiginiai, kad teismas neišsprendė ginčo dalyko iš esmės, nepagrįsti. Sprendimo dėl preliminarios eilės sudarymo ginčijimas yra kartu ir viešųjų pirkimų procedūros ginčijimas, todėl nepritaria apelianto teiginiui, kad keitėsi jo kaip ieškovo reikalavimai patikslintame ieškinyje ir kad jis neginčija pirkimo procedūrų. Teismo sprendimas nenagrinėti ieškovo reikalavimų dalies dėl UAB „Inkomsta“, nes šios įmonės atitikimas konkurso sąlygoms visiškai neįtakoja apelianto padėties yra pagrįstas. Be to, teismas pagrįstai nutraukė teisminį nagrinėjimą dėl AB „Panevėžio statybos trestas“, motyvuodamas tuo, kad jis nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka. UAB „Pasvalio melioracija“ pateikė pretenziją veikdamas ne kaip partneris, o kaip savarankiškas asmuo, turintis teisę į gynybą. Nėra pagrindo spręsti, kad UAB „Pasvalio melioracija“, pateikdama pretenziją, atstovavo ir apelianto interesus. Teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, teisingai išsprendė teisės ir fakto klausimus, todėl sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Viešųjų pirkimų įstatymas 41 straipsnio 5 dalyje apibrėžia asmenų ratą, turinčių teisę susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu. Tuo tarpu ieškovas, kaip konkurso dalyvis, tokios teisės neturėjo, todėl disponuoti duomenimis apie konkurentų kvalifikaciją - teisę verstis atitinkama veikla, finansinį, ekonominį ir techninį pajėgumą - negalėjo. Ieškovas pirmos instancijos teismui pateikė neleistinus duomenis, nes jie surinkti iš esmės pažeidžiant įstatymų nustatytą įrodymų rinkimo tvarką, o tokiais duomenimis įrodinėti ginčo dalyko negalima. Be to, nesutiko su apelianto argumentais, kad UAB „Pireka“ ir UAB „Inkomsta“ pateikti dokumentai neatitinka konkurso sąlygų. Pasvalio rajono administracija užtikrino visų dalyvių vienodas galimybes dalyvauti konkurse, objektyviai ir nešališkai atrinko dalyvius, ir, remiantis jų pasiūlymais, sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Perkančiosios organizacijos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos „Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtra“ statybos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo dokumentų sąlygose numatyta, kad pasiūlymus jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali teikti ūkio subjektų grupė (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 4.2 punktas). Konkurso dalyviai AB ,,Panevėžio statybos trestas“ ir UAB ,,Pasvalio melioracija“, kaip ūkio subjektų grupė, veikianti 2008 m. rugsėjo 8 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu, perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą. Pagal jungtinės veiklios sutartyje numatytas sąlygas įgalinimai veikti abiejų sutarties dalyvių (partnerių) vardu teikti bendrą pasiūlymą, gauti konkurso dokumentus, pasirašyti su perkančiąja organizacija reikiamus dokumentus, teikti pretenzijas, skundus, prašymus ir pan. suteikti UAB ,,Pasvalio melioracija“ (jungtinės veiklos sutarties 4 straipsnis).

14Teikiant pasiūlymą bendrosios veiklos dalyviui perkančioji organizacija reikalavo nurodyti pagrindinį partnerį, kuriam suteikiami įgaliojimai veikti bet kurio ar visų partnerių vardu (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 4.7-4.75 punktai). CK 6.972 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jungtinės veiklos sutarties dalyviai, tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš jų turi teisę veikti visų partnerių vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi partneriai kartu. Minėta, jungtinės veiklos sutartimi teisė tvarkyti bendrus reikalus buvo suteikta UAB ,,Pasvalio melioracija“. Tai reiškia, kad UAB ,,Pasvalio melioracija“ pateikta pretenzija perkančiajai organizacijai yra ne tik jungtinės veiklos dalyvio (vieno iš partnerių) pretenzija, bet ir kito partnerio – AB ,,Panevėžio statybos trestas“ pretenzija perkančiajai organizacijai ( CK 6.972 str. 1 d., 2008-09-08 AB ,,Panevėžio statybos trestas“ ir UAB ,,Pasvalio melioracija“ jungtinės veiklos sutartis).

15Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnyje nustatyta privalomoji ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, t. y. tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo interesus, turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad ieškovas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ nepareiškė perkančiajai organizacijai pretenzijos, konstatavo, kad šis nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu bylą jo atžvilgiu nutraukė.

16Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis minėtais argumentais ir nustatęs, kad viešo konkurso jungtinės veiklos dalyvis (UAB ,,Pasvalio melioracija“ ir AB ,,Panevėžio statybos trestas“) yra pateikęs pretenziją, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria vieno iš jungtinės veiklos dalyvio partnerio AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atžvilgiu byla yra nutraukta, naikina.

17Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2008 m. spalio 23 d. nustatė preliminariąją pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka: 1. UAB ,,Pireka“, 2. UAB ,,Inkomsta“, 3. UAB ,,Pasvalio melioracija“ ir AB ,,Panevėžio statybos trestas“. Jungtinės veiklos konkurso dalyvis (UAB ,,Pasvalio melioracija“ ir UAB ,,Panevėžio statybos trestas“) perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kad UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Inkomsta“ pateikti pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų, todėl nepagrįstai yra įrašytos į preliminarią eilę. Viešųjų pirkimų komisija pretenziją atmetė ir 2008 m. lapkričio 17 d. sprendimu konkurso laimėtoja pripažino UAB ,,Pireka“ .Vieną iš pagrindinių aplinkybių, kuria ieškovai grindžia reikalavimą pripažinti neteisėtu 2008 m. spalio 31 d. sprendimo dalį, kuria UAB ,,Pireka“ pasiūlymas yra pripažintas atitinkantis konkurso sąlygų konkretiems reikalavimams ir ši bendrovė yra įrašyta į preliminarią pasiūlymų eilę, bei pripažinti sutartį sudarytą su UAB ,,Pireka“, niekine yra UAB ,,Pireka“ pasiūlymo neįprastai maža kaina.

18Pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas neatmestus pasiūlymus komisija vertina pagal mažiausią kainą ir sudaro preliminarią pasiūlymų eilę (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 31.1 punktas). Trijų konkurso dalyvių UAB ,,Pireka“, UAB ,,Inkomsta“ ir ieškovų pasiūlymai buvo neatmesti ir šie dalyviai įrašyti į preliminarią pasiūlymų eilę:

  1. UAB ,,Pireka“ – darbų kaina 3 561 318 litų (be PVM);
  2. UAB ,,Inkomsta“ – darbų kaina 7 321 970 litų (be PVM);
  3. UAB ,,Panevėžio statybos trestas“ ir UAB ,,Pasvalio melioracija“ – darbų kaina 8 252 370 litų (be PVM).

19Taigi iš konkurso dalyvių pasiūlytų kainų matyti, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlyta kaina lyginant su kitų dalyvių pasiūlytomis kainomis, yra ženkliai mažesnė. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikė neįprastai mažos kainos ribas, nuo kurios pasiūlymai yra laikomi neįprastai mažais. Neįprastai maža kaina – tai pasiūlyta kaina, kuri daugiau kaip 25 procentus yra mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 27.8 punktas). Kaip matyti iš dalyvių, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio UAB ,,Pireka“ kaina yra mažesnė daugiau kaip 25 procentus, t. y. pagal atsakovo pirkimo dokumentų reikalavimus yra laikoma neįprastai maža.

20Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, kai yra pasiūloma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Analogiški vertinimo kriterijai yra numatyti ir atsakovo pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentų pirmas skirsnis 29.1.4 punktas).

21Atsakovas, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje ir pirkimo dokumentuose, pareikalavo, kad UAB ,,Pireka“ pagrįstų pasiūlymo kainą, kuri daugiau kaip du kartus mažesnė, negu kitų konkurso dalyvių (pirkimo dokumentų b. l. 160). UAB ,,Pireka“ siūlomą kainą pagrindė tokiu būdu: nurodė, kad vieno tiesinio metro tinklo klojimo siūloma kaina yra 760 litų su PVM ir tai atitinka rinkos kainas, nurodė perkančias organizacijas, kurioms rangovai siūlė panašias kainas; kad 2008 metais darbus vykdė sėkmingai dar mažesnėmis kainomis, negu nurodyta pasiūlyme; kur tik leidžia pirkimo sąlygos, tinklus klos kryptiniu valdomu gręžimo būdu, kas žymiai sumažina atstatomų dangų kiekius ir tuo pačiu viso objekto kainą (pirkimo dokumentų b. l. 156-157). Atsakovą toks siūlomos neįprastai mažos kainos pagrindimas tenkino ir UAB ,,Pireka“ buvo pripažinta konkurso laimėtoja. Taigi atsakovas, gavęs iš konkurso dalyvio UAB ,,Pireka“ paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos, pripažino juos rimtais ir paskelbė UAB ,,Pireka“ konkurso laimėtoja.

22Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, turi užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.). Viešųjų pirkimų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti viešojo konkurso tikslai ir išvengta nesąžiningos konkurencijos.

23Pasvalio rajono savivaldybės administracija pirkimo dokumentuose pirkimo objektą apibūdina taip: perkamų statybos darbų apimtys ir nenaudojamų medžiagų kiekiai bei jų techninės savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose; užsakovo parengtas techninis projektas pateiktas pirkimo dokumentų III-V skyriuose; pirkimas apima visus techniniame projekte nurodytus darbus, nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visose trijuose aukščiau paminėtuose skyriuose ar tiktai viename iš jų. Toliau pirkimo dokumentuose yra išvardinta, kokie pagrindiniai darbai įeina į pirkimo objektą: nurodytos Pasvalio mieste gatvės, kuriose reikės pakloti 4 571 metrų savitakinių buitinių nuotekinių linijų; gatvės, kuriose reikės pakloti 903 metrų slėginių buitinių nuotekinių linijų. Bendras nuotekinių tinklų ilgis apie 5 484 m.; pastatyti septynias buitinių nuotekų siurblines (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 2.1-2.3 punktai). Kad atlikti šiuos darbus pirkimo dokumentuose (IV skyrius Darbų kiekių žiniaraštis), nurodyta, kokių ir kiek metrų vamzdžių reikės pakloti, kokius darbus reikės atlikti, kokios medžiagos, įrengimai ir jų kiekis turi būti panaudoti kiekvienoje konkrečioje gatvėje klojant buitines nuotekines linijas ir įrengiant buitinių nuotekų siurblines.

24Išanalizavus UAB ,,Pireka“ pateiktų darbų kiekių žiniaraščius matyti, kad kai kurių UAB ,,Pireka“ darbų siūlomos kainos yra aiškiai neįtikėtinai mažos. Pvz. Žalioji gatvė: smėlio pasluoksnis 125 kub. m - pasiūlyta kaina 1,25 litų, žemės darbai 1042 m - pasiūlyta kaina 10,42 litų; asfalto dangos 900 kv. m išardymas ir atstatymas - pasiūlyta kaina 9,00 litų, žvyruotos dangos išardymas ir atstatymas 1620 kv. m – pasiūlyta kaina 16,20 litų; tranšėjų užpylimas smėliu po važiuojamąja kelio danga 1260 kv. m. – pasiūlyta kaina 12,60 litų. Panevėžio gatvė: smėlio pasluoksnis 108 kub. m – 1,08 litų, žemės darbai gylyje iki 2 metrų kiekis 900 metrų – pasiūlyta kaina 9 litai, asfaltbetonio dangos išardymas ir atstatymas 1200 kv. m. – pasiūlyta kaina 12 litų, tranšėjų užpylimas smėliu po važiuojamąja kelio danga 2600 kub. m – pasiūlyta kaina 26 litai, žvyruotos dangos išardymas ir atstatymas 1500 kv. m – 15 litų. Tokios pat darbų ir medžiagų siūlomos kainos nurodytos ir Svalios, Vytauto Didžiojo-Svalios, Smėlio, Kantariškių, Liepų, Klevų, Ąžuolų, Parko, J. B. , Nepriklausomybės gatvėse. Tuo tarpu kitų dalyvių pasiūlytos kainos analogiškiems darbams ir medžiagoms yra žymiai didesnės. Pvz. ieškovas Žaliojoje gatvėje numatytiems darbams ir medžiagoms pasiūlė tokias kainas: smėlio pasluoksnis 125 kub. m – 17 072 litų, žemės darbai gylyje iki 2 metrų – 232 803,23 litų, žvyruotos dangos išardymas ir atstatymas 1620 kv. m – 41 670,98 litų, asfalto dangos išardymas ir atstatymas 900 kv. m – 189 202,15 litų, tranšėjų užpylimas smėliu po važiuojamąja kelio danga 1260 kv. m – 52 744,51 litų. UAB ,,Inkomsta“ Žaliojoje gatvėje numatytiems darbams pasiūlė šias kainas: smėlio pasluoksnis 125 kv. m – 20 125 litų, žemės darbai gylyje iki 2 metrų – 85 444 litų, žvyruotos dangos išardymas ir atstatymas 1620 kv. m. – 129 600 litų, asfalto dangos išardymas ir atstatymas 900 kv. m – 90 000 litų, tranšėjų užpylimas smėliu po važiuojamąja kelio danga 1260 kub. m – 81 900 litų. Taigi lyginant šių dviejų tiekėjų pasiūlytas kainas už minėtus darbus ir medžiagas su konkurso laimėtojo UAB ,,Pireka“ kainomis už tuos pačius darbus ir medžiagas pastarojo kainos yra aiškiai neįtikėtinai mažos. Pvz., smėlio pasluoksnio vieno kub. metro kaina UAB ,,Pireka“ – vienas centas, UAB ,,Inkomsta“ – 161 litas, ieškovo – 136 litai; asfalto dangos išardymas ir atstatymas vieno kv. m kaina UAB ,,Pireka“ – vienas centas, UAB ,,Inkomsta“ – 100 litų, ieškovo – 210 litų; žvyruotos dangos išardymas ir atstatymas vieno kv. m kaina UAB ,,Pireka“ – vienas centas, UAB ,,Inkomsta“ – 80 litų, ieškovo – 25,72 litų; tranšėjų užpylimas smėliu po važiuojamąja kelio danga vieno kv. metro kaina UAB ,,Pireka“ – vienas centas, UAB ,,Inkomsta“ – 65 litai, ieškovo – 41,86 litai. Remdamasi šia kainų analize teisėjų kolegija daro išvadą, kad už UAB ,,Pireka“ pasiūlytas kainas neįmanoma atlikti minėtų darbų ir įsigyti medžiagų, ir kad tą suprasti nereikia šioje srityje turėti specialių žinių.

25UAB ,,Pireka“ paaiškinime perkančiajai organizacijai dėl kainų pagrindimo nurodė aplinkybę, kad kur tik leidžia pirkimo sąlygos tinklus klos kryptiniu valdomu gręžimo būdu, kas žymiai sumažina atstatomų dangų kiekius ir tuo viso objekto kainą. Tuo tarpu pagal pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos) reikalavimus nuotekų vamzdžiai turėjo būti klojami tranšėjose (pirkimo dokumentų 3 skyrius 2.2.5 p.). Pirkimo objektas buvo statybos darbai, kurių apimtys naudojamos medžiagos numatytos pirkimo dokumentuose (pirkimo dokumentų 1 skyriaus 2 punktas). Darbų žiniaraščiuose nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir jų apimtys – dangų išardymas ir atstatymas, žemės darbai, tranšėjų užpylimas smėliu, smėlio pasluoksnio įrengimas, atliekami klojant vamzdžius į tranšėjas. Ir tik maža dalis vamzdžio pagal pirkimų dokumentų reikalavimus turėjo būti atlikti ne klojant vamzdžius į tranšėjas, o prastumiant juos po kelio danga, kas yra numatyta pirkimo dokumentuose – darbų žiniaraščiuose. Pvz. Žaliojoje gatvėje iš 1 042 metrų vamzdžių prastūmimo būdu po kelio danga turi būti įrengta 160 metrų vamzdyno, Pasvalio gatvėje iš 1 000 metrų vamzdyno 134 metrų vamzdžių įrengiami prastūmimo būdu, Svalios gatvėje iš 494 metrų vamzdžių 78 metrai įrengiami prastūmimo būdu. Atitinkamai kitose gatvėse pagal pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius. Pirkimo sąlygose nurodytas vamzdžių ilgis, kiekis ir kokiame gylyje jie turi būti prastumti po kelio danga. Pvz. Žaliojoje gatvėje: 7 metrų ilgio – 15 vienetų, 14 metrų – 2 vienetai, 9 metrų – 3 vienetai, visi turi būti prastumti 1,50 metrų gylyje; Panevėžio gatvėje: 17 metrų ilgio – 2 vienetai, prastumti 2,20 m gylyje, 8 metrų – 2 vienetai, prastumti 2,50 metrų gylyje, 7 metrų – 2 vienetai, prastumti 1,50 metrų, 10 metrų – 7 vienetai, prastumti 1,60 metrų gylyje. Atitinkamai kitose gatvėse pagal pirkimo dokumentuose nurodytus metmenis. Pagal pirkimo sąlygas kainą už vamzdyno įrengimą prastūmimo būdu dalyviai turėjo nurodyti atskirai pagal kiekvieną poziciją, išskirtą pagal vamzdžių ilgį. Taigi perkančioji organizacija Pasvalio rajono savivaldybės administracija pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje, darbų žiniaraščiuose) apibūdino reikalavimus pirkimo objektui – statybos darbams įrengti nuotekų vamzdžius ir vandens siurblines.

26Iš UAB ,,Pireka“ paaiškinimo dėl mažos kainos matyti, kad ji pripažinta pakeitusi pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas t. y. nurodo, kad vamzdžių įrengimą atliks kryptiniu valdomu gręžimo būdu, kur leidžia pirkimo sąlygos. Tačiau pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kad leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Perkančioji organizacija gali leisti pateikti alternatyvius pasiūlymus, kai pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Tuo tarpu perkančioji organizacija Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasiūlymo vertinimo kriterijumi pasirinko mažiausios kainos vertinimo kriterijų.

27Kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nustato specialius reikalavimus pirkimo objektui, dalyvių pasiūlymai turi jas atitikti, nes priešingu atveju neįmanomas objektyvių pasiūlymų palyginimas. Šiuo atveju perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje buvo nustatytas reikalavimas pakloti tranšėjose ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, tranšėjose suformuoti pagrindą iš smėlio sluoksnio ir kiti techniniai reikalavimai, numatyti detaliojoje techninėje specifikacijoje.

28Perkančioji organizacija, vertindama konkurso dalyvių pasiūlymus, visiems dalyviams vertinimo kriterijus privalo taikyti objektyviai ir vienodai ir taip užtikrinti lygiateisiškumo principą bei sąžiningą konkurenciją. Pasvalio rajono savivaldybei gavus UAB ,,Pireka“ paaiškinimą dėl kainos tapo žinoma (turėjo žinoti) neįprastai mažos kainos atsiradimo priežastis. Nors UAB ,,Pireka“ pasiūlyme pagal pirkimo dokumentų reikalavimus nurodė, kad atliks žemės darbus, dangos ardymą ir atstatymą, tranšėjų užpylimą smėliu, smėlio pasluoksniu, tačiau, kaip jau buvo minėta, perkančiajai organizacijai nereikėjo specialių žinių suprasti, kad šių darbų už tokias kainas, kurias pasiūlė UAB ,,Pireka“, neįmanoma atlikti. Gavus iš UAB ,,Pireka“ paaiškinimą, tapo aišku, kad vamzdžiai bus klojami ne tranšėjose, kaip buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose, dėl to ženkliai mažėja darbų kaina, nes klojant vamzdžius ne atviru būdu kai kurių darbų paprasčiausiai nebereikia atlikti (pvz. kasti tranšėjas, ardyti kelio dangos ir jos vėl atstatyti, užpilti tranšėjas smėliu ir kt.) Taigi UAB ,,Pireka“ iš esmės pakeitė pasiūlymą, kuris neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų ir dėl tos priežasties kaina, lyginant su kitų dalyvių pasiūlytomis kainomis, yra neįprastai maža. UAB ,,Pireka“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, keliamų pirkimo objektui, todėl turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.). Pasvalio rajono savivaldybės administracija, priėmusi UAB ,,Pireka“ pasiūlymą ir pripažinusi šią bendrovę konkurso laimėtoja, pažeidė lygiateisiškumo principą, neužtikrino visiems dalyviams vienodų sąlygų konkuruoti dėl viešo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Lygiateisiškumo principo pažeidimas yra pripažįstamas esminiu viešųjų pirkimų pažeidimu.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sprendimas įrašyti UAB ,,Pireka“ į preliminarią pasiūlymų eilę pirmuoju numeriu prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl naikintinas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., 3 str. 1 d.).

30Pagal pirkimo dokumentų sąlygų (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 5.1.5 punktas) reikalavimus konkurso dalyvis turi būti atlikęs vandens tiekimo ir nuotekų komunalinių tinklų bei siurblinės statybos rangos darbus, kurių tinklų bendras ilgis ne mažesnis kaip 2,7 km. Iš pateiktų pirkimo dokumentų matyti, kad Pryšmančių kaimo vandenvietės ir valymo įrengimų su inžinieriniais tinklais bei siurblinėmis statyboje UAB „Pireka“, kaip rangovas, yra įrengęs daugiau nei 2,7 km tinklų (vandentiekio vamzdžio ilgis – 2 414,40 m, buitinių nuotekų vamzdžio ilgis – 2 588,47 m., lietaus nuotekų vamzdžių ilgis – 14,10 m., drenažo vamzdžių ilgis – 32,6 m). Todėl nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad UAB „Pireka“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nes nėra pateikta duomenų, kad ji būtų atlikusi darbus, kurių tinklų ilgis ne mažesnis kaip 2,7 km.

31Taip pat nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad UAB „Pireka“ nėra atlikusi darbų, kurių vertė didesnė nei 6 mln. litų. Tauragės miesto kultūros namų rekonstrukcijos darbų, kuriuos UAB „Pireka“ atliko kaip rangovas, vertė viršija 9 mln. litų.

32Teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą, dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimų, ex officio pirkimo-pardavimo sutartį pripažįsta niekine (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str. 1 d.). Pasvalio rajono administracija, kaip perkančioji organizacija 2008 m. lapkričio 26 d. sudarė su UAB ,,Pireka“ (rangovas) ir UAB ,,Pasvalio vandenys“ (užsakovas) Pasvalio miesto nuotekų tinklų plėtros rangos sutartį (b. l. 63, 65 t. 2). Šią sutartį apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo UAB ,,Pireka“ įrašyta į preliminariąją pasiūlymų eilę, CK 1.80 str. 1 d. pagrindu pripažįsta niekine.

33Teismas, pripažinęs sandorį niekiniu, sprendžia klausimą dėl sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.). Taikant restituciją, sutarties šalys yra grąžinamos į teisinę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo. Tačiau išimtinais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles teismai, spręsdami klausimą dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, sutarties įvykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo ir parinkti restitucijos būdą, o esant išskirtiniems atvejams restitucijos netaikyti (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2009 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Pirmosios instancijos teismas, atmetęs reikalavimus, restitucijos klausimo nesprendė. Byloje nėra jokių duomenų, išskyrus šalių atstovų paaiškinimus apie sutarties vykdymo eigą. Sutartimi nustatyta, kad UAB ,,Pireka“ darbus turėjo įvykdyti per 12 mėnesių, t. y. iki 2009 m. lapkričio 26 d. Ieškovo atstovas 2009 m. birželio mėn. teismo posėdyje nurodė, kad UAB ,,Pireka“ darbų dar yra nepradėjusi, apeliacinės instancijos teisme nurodė, kad UAB ,,Pireka“ jau pradėjo darbus vykdyti, tačiau nemoka subrangovams. Tuo tarpu atsakovo atstovė nurodo priešingai, kad darbai yra atliekami, už darbus apmokama, yra pateikti darbų atlikimo aktai, sąmatos. Tačiau įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie sutarties vykdymo eigą, įvykdymo laipsnį nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Iš šalių paaiškinimų galima daryti išvadą, kad UAB ,,Pireka“ sutarties iki 2009 m. lapkričio 26 d. neįvykdė. Sprendžiant klausimą dėl niekinės sutarties padarinių, kaip jau buvo pasakyta, reikia ištirti bendrovės ,,Pireka“ sutarties sudarymo eigą, kodėl sutartis buvo laiku neįvykdyta, koks sutarties įvykdymo laipsnis ir kitas reikšmingas aplinkybes pasirenkant restitucijos taikymo būdą.

34Kadangi išspręsti klausimui dėl restitucijos taikymo pripažinus sandorį niekiniu reikia surinkti daug įrodymų apie faktinį rangos sutarties vykdymą, šie įrodymai gali būti greičiau surinkti pirmosios instancijos teisme, ir siekiant, kad būtų greičiau išnagrinėtas pagrindinis ginčas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, bylos dalis dėl restitucijos taikymo perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d.).

35Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje yra nurodęs, kad ekonominiai interesai (dėl vėlavimo vykdyti sutartį susidariusias išlaidas, dėl naujų pirkimo procedūros pradėjimo susidariusias išlaidas, išlaidos, patirtos keičiant sutartį vykdantį subjektą ir išlaidos, susidariusios dėl sutarties negaliojimo atsiradusių teisinių pareigų) nelaikomi viršenybę turinčiomis priežastimis susijusiomis su bendru interesu. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, nustatant restitucijos taikymo būdą, galimus nuostolius dėl restitucijos minėtos išlaidos neturėtų apspręsti restitucijos negalimumo.

36UAB ,,Inkomsta“ į preliminariąją pasiūlymų eilę įrašyta antru numeriu. Pagal pirkimo dokumentuose nurodytą reikalavimą konkurso dalyvis turi turėti 1,5 milijonų sukauptų apyvartinių lėšų arba galimybę gauti paskolą. Paskolos gavimo galimybę turi patvirtinti deklaracija, kad bankas besąlygiškai suteiks paskolą, kreditinę liniją (Pirkimo dokumentų 5.1.3 punktas). Iš UAB ,,Inkomsta“ pasiūlymo duomenų matyti, kad ji neturi sukaupusi 1,5 milijono apyvartinių lėšų, o SEB bankas nurodo, kad svarstytų galimybę suteikti 1,5 milijono kreditą. Taigi pagal perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacinius reikalavimus UAB ,,Inkomsta“ neturi nei 1,5 milijonų apyvartinių lėšų, nei deklaracijos, kad tapusi konkurso laimėtoja, besąlygiškai gaus iš banko paskolą ar kreditinę liniją. Taigi UAB ,,Inkomsta“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas (VŠĮ 39 str. 2 d. 1 p.).

37Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (CPK 330 str.)., o ieškovų ieškinys tenkintinas. Patenkinus ieškinį, ieškovo naudai iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CK 93 str. 1 d., 4 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 2 punktu,

Nutarė

39Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

40Ieškinį patenkinti. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešo pirkimo komisijos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1 dalį, kuria UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Inkomsta“ įrašytos į preliminarią pasiūlymų eilę, panaikinti.

41Sutartį, 2008 m. lapkričio 26 d. sudarytą tarp Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, UAB ,,Pasvalio vandenys“ ir UAB ,,Pireka“, pripažinti niekine. Bylos dalį dėl restitucijos taikymo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

42Priteisti iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos UAB ,,Pasvalio melioracija“ naudai 254,60 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį bei AB ,,Panevėžio statybos trestas“ naudai 266,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2008... 4. Nurodė, jog prašomo panaikinti sprendimo dalis neteisėta ir nepagrįsta,... 5. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Panevėžio statybos trestas“ prašo... 7. 1. Sprendimas naikintinas dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, nes... 8. 2. Teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas,... 9. 3. Teismas, atsisakęs vertinti AB „Panevėžio statybos trestas“... 10. 4. Teismas netinkamai vertino arba visiškai nevertino įrodymų. Teismas... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Pasvalio rajono savivaldybės administracija... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Perkančiosios organizacijos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos... 14. Teikiant pasiūlymą bendrosios veiklos dalyviui perkančioji organizacija... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnyje nustatyta privalomoji... 16. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis minėtais argumentais ir... 17. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2008 m. spalio 23 d.... 18. Pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas neatmestus pasiūlymus komisija... 19. Taigi iš konkurso dalyvių pasiūlytų kainų matyti, kad UAB ,,Pireka“... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, kai yra... 21. Atsakovas, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje ir... 22. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, turi užtikrinti... 23. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pirkimo dokumentuose pirkimo... 24. Išanalizavus UAB ,,Pireka“ pateiktų darbų kiekių žiniaraščius matyti,... 25. UAB ,,Pireka“ paaiškinime perkančiajai organizacijai dėl kainų pagrindimo... 26. Iš UAB ,,Pireka“ paaiškinimo dėl mažos kainos matyti, kad ji pripažinta... 27. Kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose (techninėje... 28. Perkančioji organizacija, vertindama konkurso dalyvių pasiūlymus, visiems... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 30. Pagal pirkimo dokumentų sąlygų (pirkimo dokumentų pirmo skirsnio 5.1.5... 31. Taip pat nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad UAB „Pireka“ nėra... 32. Teismas, panaikinęs perkančiosios organizacijos sprendimą, dėl... 33. Teismas, pripažinęs sandorį niekiniu, sprendžia klausimą dėl sandorio... 34. Kadangi išspręsti klausimui dėl restitucijos taikymo pripažinus sandorį... 35. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Viešųjų pirkimų... 36. UAB ,,Inkomsta“ į preliminariąją pasiūlymų eilę įrašyta antru... 37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir... 40. Ieškinį patenkinti. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešo... 41. Sutartį, 2008 m. lapkričio 26 d. sudarytą tarp Pasvalio rajono savivaldybės... 42. Priteisti iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos UAB ,,Pasvalio...