Byla 2A-2699-577/2013
Dėl vienašališko delspinigių įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Neiluva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Neiluva“ ieškinį atsakovui AB „Lesto“ dėl vienašališko delspinigių įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Neiluva“ nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2011-08-11 sudarė rangos sutartį Nr. 30100/511358/11-38 (toliau – Sutartis) dėl 10 kV skirstomojo punkto SP-43, ( - ), rekonstravimo darbų atlikimo, įrangos sumontavimo bei personalo instruktavimo paslaugos suteikimo. 2012-08-17 ieškovas gavo iš atsakovo pranešimą dėl netesybų (delspinigių) skaičiavimo, kur buvo nurodyta, kad už vėlavimą atlikti darbus 90 dienų (nuo 2012-05- 16 iki 2012-08-13) yra paskaičiuoti 73 797,93 Lt delspinigiai. 2012-09-03 ieškovas gavo iš atsakovo sąskaitą delspinigiams. 2012-10-16 atsakovas, vadovaudamasi Sutarties 7.6 punktu, vienašališkai įskaitė paskaičiuotą delspinigių sumą į mokėtinas ieškovui sumas. Ieškovo nuomone, tokie atsakovo veiksmai neteisėti ir pažeidžia ieškovo teises, kadangi darbų atlikimo terminai dėl objektyvių priežasčių buvo pratęsti abiejų šalių patvirtintu naujų darbų atlikimo grafiku, kur darbų galutinis atlikimo terminas 2012-07-26. Ieškovas prašė vienašališką atsakovo priskaičiuotų 73 797,93 Lt delspinigių įskaitymą iš ieškovui mokėtinų sumų pagal ieškovo PVM sąskaitą faktūrą Serija NEIL Nr. 00003242 pripažinti neteisėtu, priteisti iš atsakovo 73 797,93 Lt skolą.

4Atsakovas AB „Lesto“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šalys 2011-08-11 pasirašytoje rangos sutartyje numatė, kad darbai bus atlikti iki 2012-04-15, o paslauga bus suteikta iki 2012-03-01. Sutarties 6.6 p. numatyta, jog ieškovas, neatlikęs darbų per sutartyje nustatytus terminus, moka atsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodė, kad ieškovas vėlavo pradėti darbus, kadangi darbai smarkiai atsiliko nuo SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafiko, 2012-02-27 statomame objekte buvo surengtas pasitarimas tikslu aptarti darbų eigą. 2012-03-27 komisija, dalyvaujant ieškovo atstovams, atliko rekonstruojamo 10 kV SP-43, esančio ( - ), pirmosios eilės įrenginių techninį įvertinimą. Apžiūrėjus atliktus darbus, nustatytas net 51 trūkumas, kurie užfiksuoti techninio įvertinimo akte. Akto 5 punkte išvardinti trūkumai buvo pašalinti 2012-04-12. Ieškovas 2012-04-06 raštu Nr. 01.02-1829, apeliuodamas į atliktas projekto korekcijas ir nepalankias oro sąlygas, prašė pratęsti Sutarties vykdymo terminą iki 2012-07-15. Atsakovas, įvertinęs, kad dėl projekto korekcijos 13 dienų negalėjo būti vykdomi išimtinai tik šviesolaidinės ryšių linijos montavimo darbai, galutinį darbų atlikimo terminą sutiko pratęsti vienu mėnesiu, t.y. iki 2012-05-15. Atsakovas paaiškino, kadangi įrangos montavimo darbai negali būti atliekami neatjungus įtampos ir, kad vartotojams visą rangos sutarties galiojimo laikotarpį nebūtų nutrauktas elektros energijos tiekimas, ieškovas ir atsakovas suderino, kokiomis dienomis bus atliekami tam tikri darbai ir atitinkamai į kuriuos įrenginius bus nutrauktas elektros energijos tiekimas. Atsižvelgiant į faktiškai vėluojančius darbus, buvo suderintas ir 2012-05-03 patvirtintas naujas atjungimų grafikas. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad suderinus naują atjungimų grafiką, atsakovas sutiko sutarties įvykdymo terminą pratęsti iki 2012-07-26. Pažymi, kad šiuose Sutarties punktuose kalbama apie SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), tuo tarpu atjungimų grafiko nėra tarp Sutarties priedų, tai yra techninis dokumentas, atspindintis faktinę darbų eigą ir sudaromas dėl darbų saugos reikalavimų, kad darbai nebūtų vykdomi neatjungus įtampos. Atsakovas nurodė, kad patvirtinus naują atjungimų grafiką, atsakovas nesutiko pratęsti sutarties terminą, o prisiderino prie ieškovo vėlavimo, kad ieškovo darbuotojai, nors pavėluotai, bet be pavojaus gyvybei galėtų baigti darbus objekte. Suderinus naujus darbų atlikimo grafikus, ieškovas vis tiek vėlavo atlikti darbus. Perduodant darbus buvo užfiksuoti dar 48 darbų trūkumai, kuriuos ieškovas šalino iki 2012-08-10. Atsižvelgiant į tai, kad darbai buvo baigti vėliau, nei buvo nustatytas papildomas darbams atlikti terminas, atsakovas už laikotarpį nuo 2012-05-16 iki 2012-08-13, vadovaujantis Sutarties 6.6 p., paskaičiavo ieškovui 75 625 Lt delspinigių. Ieškovas 2012-09-14 pranešė atsakovui apie visų darbų objekte užbaigimą. 2012-09-17 komisija, apžiūrėjusi atliktus darbus, konstatavo, kad pašalinti visi trūkumai ir statinių bei atliktų darbų priėmimas įforminamas 2012-09-17 aktu. Atsakovas pažymėjo, kad vadovaujantis Sutarties nuostatomis turėjo teisę reikalauti delspinigių iki 2012-09-17, tačiau geranoriškai įvertinęs situaciją delspinigius skaičiavo tik iki 2012-08-13.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad byloje esantis SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafikas patvirtina, kad darbai turėjo vykti etapais nuo 2011-08-15 iki 2012-04-15. Tuo tarpu byloje esantis SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafikas nėra nurodytas tarp sutarties priedų, todėl šiame dokumente nurodytos datos negalima laikyti šalių susitarimu dėl galutinio darbų atlikimo termino pratęsimo nuo 2012-05-15 iki 2012-07-26. Taip pat teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas operatyviai reaguodavo į ieškovo užklausimus, koregavo statybos dalies ir šviesolaidinės ryšių linijos įrengimo projektus ir pateikė visą reikalingą dokumentaciją darbams atlikti bei atsižvelgęs į ieškovo prašymus dėl nepalankių meteorologinių sąlygų geranoriškai sutiko pratęsti terminą iki 2012-05-15. Be to, pirmos instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovas teismui neįrodė, kad darbų atlikimo terminą praleido dėl nenugalimos jėgos ar dėl kreditoriaus kaltės. Teismas, įvertinęs visų byloje esančių įrodymų ir nustatytų aplinkybių visetą, konstatavo, kad ieškovui pavėluotai atlikus ir pridavus atsakovui darbus Sutarties įvykdymo terminas praleistas, t.y. Sutartis pažeista dėl ieškovo kaltės, o nustačius, kad ieškovas pavėlavo atlikti darbus dėl savo kaltės, jam pagrįstai kilo pareiga mokėti Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius.

6Ieškovas UAB „Neiluva“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismo išvada, jog 2012-05-03 šalių sudarytas SP-43 rekonstravimo – antrojo etapo atjungimo grafikas, pagal kurį įrenginių atjungimo darbai turėjo vykti etapais nuo 2012-05-03 iki 2012-07-26, nereiškė šalių susitarimo dėl galutinio darbų atlikimo termino pratęsimo nuo 2012-05-15 iki 2012-07-26, yra nepagrįsta Sutarties sąlygomis ir priimta pažeidžiant CK įtvirtintas teisės normas. Atsakovo įsitikinimu, šiuo konkrečiu atveju byloje esantis rašytinis įrodymas – 2012-05-03 šalių sudarytas SP-43 rekonstravimo-antrojo etapo atjungimo grafikas, atitinka visus įstatymo ir Sutarties nustatytus reikalavimus, keliamus Sutarties pakeitimams. Aplinkybė, jog šis dokumentas nebuvo įvardintas kaip Sutarties priedas, nereiškia, jog šiuo dokumentu šalys nesusitarė dėl Sutartyje numatytų galutinių darbų atlikimo termino pratęsimo. Atsakovo nuomone, net jei ir būtų sutikta su teismo išvada, jog 2012-05-03 SP-43 rekonstravimo – antrojo etapo atjungimo grafikas negali būti laikomas Sutarties pakeitimu ir galutinio darbų baigimo termino nustatymu 2012-07-26, akivaizdu, jog atsakovas pasirašydamas šį grafiką nustatė papildomą terminą sutarčiai įvykdyti. Todėl vadovaujantis 6.652 straipsnio 2 dalimi, nustačiusi papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusi šalis gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, tačiau ji negali taikyti kitų gynimosi būdų. Ieškovo nuomone, atitinkamai atsakovas, nustatęs papildomą terminą Sutartyje nustatytiems darbams atlikti, turėjo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o ne skaičiuoti netesybas už darbus, kuriems atlikti buvo nustatytas papildomas terminas. Atsakovas savo patirtų nuostolių neįrodinėjo, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo ieškinį atmetė. Ieškovo nuomone, teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimus, netinkamai aiškino sutarties sąlygas dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo, neįvertino aplinkybės, jog ši Sutartis ir jos sąlygos buvo vienašališkai parengtos atsakovo (dalyvaujant viešajame pirkime), nepaisant ieškovo eilės prašymų ir įspėjimų apie susidariusias technines kliūtis ir atsakovo netinkamų dokumentų, ieškovas negalėjo darbų baigti laiku. Nors ieškovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog egzistavo ne viena aplinkybė, dėl kurios Sutartyje numatyti terminai turėjo būti pratęsti ir jie buvo pratęsti 2012-05-03 SP-43 rekonstravimo-antrojo etapo atjungimo grafiku, teismas šių aplinkybių nevertino, ieškovo argumentus atmetė, tačiau motyvų, dėl kurių šie argumentai atmetami, nenurodė. Apeliantas pažymi, kad: 1) 2011-11-09 raštu AB „Lesto“ tik informavo, jog projekto korekcija atlikta, tačiau pakoreguoto ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtinto, su atitinkamomis institucijomis suderinto projekto ieškovui nepateikė, todėl nepagrįsti atsakovo ir teismo sprendime nurodyti argumentai, jog projektas buvo ištaisytas per 13 dienų, kadangi jokių tai patvirtinančių byloje rašytinių įrodymų nėra; 2) 2011-12-05 raštu ieškovas pranešė, jog neįmanoma atlikti vamzdžio klojimo darbų uždaru būdu reikalingame gylyje, prašoma atsakovo koreguoti techninį projektą ir numatyti šviesolaidinio kabelio klojimą atvirtu būdu tam, kad būtų galima gauti leidimą žemės darbams atlikti. Į šį raštą atsakovas apskritai neatsakė, įrodymų, patvirtinančių, kad atitinkamai pakoreguotas techninis projektas buvo gautas ir pateiktas ieškovui, byloje nėra; 3) 2012-02-15 ieškovas pranešė, jog dėl itin nepalankių meteorologinių sąlygų (žemos lauko temperatūros) ieškovas negali atlikti darbų laiku, todėl egzistavo realus Sutartyje įtvirtintas pagrindas pratęsti galutinius darbų atlikimo terminus; 4) techniniame projekte, darbų atlikimo grafike nebuvo nurodyti 0,4 kV skirstymo perjungimai, tik juos atlikus ieškovas galėjo pradėti vykdyti Sutartyje numatytus darbus tam, kad būtų užtikrintas elektros tiekimas vartotojams. Tai reiškia, jog šioje dalyje AB „Lesto“ parengtas techninis projektas taip pat nebuvo tinkamas, ieškovas pats turėjo spręsti, kaip atlikti darbus, kurie taip pat turėjo įtakos galutiniam darbų atlikimo terminui. Vadovaujantis CK 6.260 straipsnio 4 dalimi skolininkas nelaikomas praleidusiu įvykdymo terminą, kol prievolės negalima įvykdyti dėl to, kad kreditorius praleido įvykdymo terminą. CK 6.661 straipsnis nustato, jog rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys. Vadovaujantis Sutarties 8.1. punktu atsakovas įsipareigojo per penkias darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti rangovui dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti. Ieškovas darbus atliko pagal užsakovo parengtą techninį projektą. Pradėjus statybos darbus vykdyti paaiškėjo, jog techninis projektas parengtas netinkamai, projekte numatytų darbų atlikti negalima dėl neatitikimo tarp realios situacijos ir projekte numatytos situacijos. Tam tikri sprendiniai dėl jėgos ir optinio kabelio tiesimo darbų (ne pats techninis projektas) buvo pateiktas ieškovui 2011-11-09, tuo tarpu byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog dėl šviesolaidinio kabelio klojimo darbų ir 0,4 kV skirstymo perjungimų techninis projektas buvo pakoreguotas ir pateiktas ieškovui po jo 2011-12-05 rašto atsakovui. Esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto nuomone, atsakovas pažeidė Sutarties 8.1. punkte įtvirtintą pareigą per penkias darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti rangovui tinkamai parengtą techninį projektą, todėl ieškovas neprivalo mokėti atsakovo paskaičiuotų netesybų už ne laiku atliktus darbus. Taip pat apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, net ir pripažinus, jog darbus atsakovas atlikti pavėlavo, galėjo netesybas sumažinti, kadangi dalis prievolės buvo įvykdyta laiku. Be to, ieškovas tvirtina, kad atsakovas savo patirtų nuostolių apskritai neįrodinėjo. Taigi, apelianto vertinimu, pirmos instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo byloje esančius įrodymus ir faktines aplinkybes, todėl nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas tinkamai įvykdė visus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus, o ieškovas Sutartį pažeidė išimtinai dėl savo kaltės.

7Atsakovas AB „Lesto“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad 2012-05-03 patvirtintas naujas SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimų grafikas yra sutarties pakeitimas, kuriuo darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2012-07-26. Paaiškina, kad įrangos montavimo darbai negali būti atliekami neatjungus įtampos, ir kad vartotojams visą rangos sutarties galiojimo laikotarpį nebūtų nutrauktas elektros energijos tiekimas, ieškovas ir atsakovas suderino, kokiomis dienomis bus atliekami tam tikri darbai ir atitinkamai į kuriuos įrenginius bus nutrauktas elektros energijos tiekimas. Suderintas grafikas 2011-10-11 buvo patvirtintas AB „Lesto“ pastočių eksploatavimo departamento direktoriaus. Atsižvelgiant į faktiškai vėluojančius darbus buvo suderintas ir 2012-05-03 patvirtintas naujas atjungimų grafikas. Atsakovas nesutinka su apelianto teigimu, kad suderinus naują atjungimų grafiką, atsakovas sutiko sutarties įvykdymo terminą pratęsti iki 2012-07-26, nes šis grafikas yra neatskiriama sutarties dalis (Sutarties 6.3 ir 13.1 p.); pažymi, kad šiuose Sutarties punktuose kalbama apie SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), tuo tarpu atjungimų grafiko, kuris yra techninis dokumentas, atspindintis faktinę darbų eigą ir sudaromas dėl darbų saugos reikalavimų, kad darbai nebūtų vykdomi neatjungus įtampos, nėra tarp Sutarties priedų. Patvirtinus naują atjungimų grafiką, atsakovas nesutiko pratęsti sutarties termino, o tiesiog prisiderino prie ieškovo vėlavimo ir suteikė galimybę ieškovui saugiai baigti darbus. Be to, atsakovas pažymi, kad ant SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimų grafiko yra AB „Lesto“ darbų techninių prižiūrėtojų bei UAB „Neiluva“ specialiųjų darbų vadovo parašai, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad minėti asmenys įmonių vadovų būtų įgalioti sudaryti naujus sandorius ar keisti jau sudarytų sutarčių sąlygas. Taip pat atsakovas atkreipia dėmesį, kad jei būtų vadovaujamasi ieškovo logika, kad Sutarties terminas buvo pratęstas iki 2012-07-26, tai darbų užbaigimo vėlavimas vis tiek sudarytų 18 dienų (nuo 2012-07-27 iki 2012-08-13), tokiu atveju ieškovas turėtų reikalauti grąžinti delspinigius, skaičiuotus nuo 2012-05-16 iki 2012-07-26, tačiau ieškovas savo reikalavimuose į šią datą visai neatsižvelgia. Atsakovas pabrėžia, kad sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinę prievolę, todėl, atsakovo nuomone, jis taikė tinkamą gynimosi būdą. Taip pat atsakovas pažymi, kad tinkamai bendradarbiavo su ieškovu, operatyviai reagavo į ieškovo pranešimus ir šalino trukdžius, kurie neleido vykdyti darbų. Nuo 2011-09-01 iki 2011-10-28 iš atsakovo nebuvo gauta jokių pranešimų, jog dėl kažkokių priežasčių jis negali pradėti vykdyti darbų, o vėlesniais raštais, pasak atsakovo, ieškovas tik bandė pateisinti savo vėlavimą, o ne informavo apie objektyvius sunkumus, su kuriais susidūrė darbų atlikimo metu.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-11 atsakovas su ieškovu pasirašė Rangos sutartį Nr. 30100/511358/11-38, pagal kurią ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlikti 10 kV skirstomojo punkto SP-43, ( - ) rekonstravimo darbus, sumontuoti įrangą bei personalo instruktavimo paslaugą ir perduoti šių darbų bei paslaugos rezultatą atsakovui, taip pat įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais (b.l. 6-13). Bendra Sutarties kaina numatyta 1 639 954,11 Lt su PVM (Sutarties 2.2 p.). Pagal Sutarties 7.1 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą įrangą, faktiškai atlikus darbus bei faktiškai suteiktą paslaugą per 60 kalendorinių dienų po atliktų darbų, pateiktos ir sumontuotos įrangos bei suteiktos paslaugos priėmimo-perdavimo pasirašyto akto ir pasirašytos PVM sąskaitos-faktūros davimo pas atsakovą dienos. Remiantis Sutarties 6.1 ir 6.2 p. ieškovas įsipareigojo darbus pradėti iš karto po Sutarties pasirašymo ir užbaigti juos iki 2012-04-15, o paslauga turėjo būti suteikta ne vėliau kaip iki 2012-03-01, Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, kad darbai bus atliekami etapais, nurodytais Sutarties šalių suderintame 10 kV skirstomojo punkto SP-43, rekonstravimo darbų vykdymo grafike Sutarties priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Remiantis Sutarties 6.4.1-6.4.4 p., šalys susitarė, kad šalių rašytiniu susitarimu Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas dėl atsakovo netinkamo įsipareigojimo vykdymo, dėl pateikiamų papildomų nurodymų, dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, dėl valstybės ar savivaldos institucijų veiksmų arba dėl kliūčių, priskirtų atsakovui arba atsakovo samdomiems tretiesiems asmenims. Sutarties 6.6 p. šalys susitarė, kad ieškovas, nesumontavęs įrangos, neatlikęs darbų bei nesuteikęs paslaugos per Sutarties priede Nr. 2 (grafike) atskiram etapui nustatytus terminus, pasibaigus etapui ir atsakovui pareikalavus, moka atsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo bendros orientacinės Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Byloje esantis SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafikas patvirtina, kad darbai turėjo vykti etapais nuo 2011-08-15 iki 2012-04-15 (b.l. 44). Ieškovas 2011-10-28 raštu Nr. 01.02.-1464, 2011-12-02 raštu Nr. 0102-1545, 2011-12-05 raštu Nr. 01-02-1547 ir 2012-04-06 raštu Nr. 01.02.-1829 kreipėsi į atsakovą prašydamas pratęsti darbų atlikimo terminą, nurodydamas, kad darbų laiką įtakojo statybos projekto dalies korekcijos, šviesolaidinio kabelio projektinės trasos pasikeitimai bei nepalankios meteorologinės sąlygos (dideli šalčiai) (b.l. 20-23). Atsakovas atsakydamas į ieškovo raštus ragino paspartinti darbus, kad jie būtų atlikti iki nustatytų terminų, o atliekant statybos dalies ir šviesolaidinės ryšių linijos įrengimo projektų korekcijas rekomendavo vykdyti kitus numatytus darbus (b.l. 46-48, 50, 52, 54). Ieškovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatlikus darbų, atsakovas su ieškovu pasirašė susitarimą dėl 2011-08-11 rangos sutarties Nr. 30100/511358/11-38, pagal kurį ieškovas įsipareigojo darbus pradėti iš karto po Sutarties pasirašymo ir užbaigti juos iki 2012-05-15 (b.l. 14). Taip pat atsakovas su ieškovu 2012-05-03 sudarė SP 43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafiką, pagal kurį įrenginių atjungimo darbai turėjo vykti etapais nuo 2012-05-03 iki 2012-07-24 (b.l. 63). Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje numatyti darbai buvo priduoti atsakovui pavėluotai, atsakovas pateikė ieškovui 2012-08-17 pranešimą Nr. 40200-2329 apie ieškovui už Sutarties pažeidimą paskaičiuotus delspinigius už laikotarpį nuo 2012-05-16 iki 2012-08-13, t.y. 90 praleistų dienų, kurie sudarė 73 797,93 Lt (b.l. 17). Ieškovas 2012-08-24 raštu Nr. 01.02.-2183 kreipėsi į atsakovą, prašė pratęsti sutarties galutinį darbų atlikimo terminą iki 2012-09-18 ir neskaičiuoti delspinigių (b.l. 24-26, 70-72). Atsakovas, atsakydamas į ieškovo raštą, 2012-08-28 raštu Nr. 40200-2398 atsisakė tenkinti ieškovo prašymą, nurodydamas, kad darbai turėjo būti baigti iki 2012-04-12 pagal sutarties priede Nr. 2 pateiktą grafiką, įvertinus meteorologinių sąlygų įtaką, statybinės dalies projekto korekcijos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2012-05-15, o ieškovo minimas atjungimo grafikas nėra sutarties dalis ir nesudaro pagrindo pratęsti sutarties termino (b.l. 18, 73). 2012-09-19 darbų priėmimo komisija pasirašė Statybos užbaigimo aktą, pagal kurį priėmė Sutartyje numatytus darbus, pripažinus, jog pašalinti visi trūkumai ir statinio statyba yra baigta (b.l. 75).

11Civilinių teisinių santykių principai įpareigoja sutarties šalis vykdyti abipusius įsipareigojimus, t. y. teisinių santykių dalyviai privalo vykdyti savo prievoles, pareigas, kurios nustatytos sutartimi. Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.681 str. 1 d., statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.684 str. numato pareigą statybos darbus vykdyti pagal normatyvinių dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutarties dokumentus.

12Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, vienos iš esminių rangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų bei darbų perdavimas ir priėmimas (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007). Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti bei taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyvią įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esantis SP-43 rekonstravimo darbų atlikimo grafikas patvirtina, kad darbai turėjo vykti etapais pradedant nuo 2011-08-15 ir baigiant 2012-04-15 (b.l. 44). Ieškovas nurodo, kad 2011-10-28 raštu pranešė atsakovui, jog vykdomi darbai stabdomi, kadangi vykdant darbus paaiškėjo, jog pagal projektą negalima vykdyti sutartyje numatytų darbų. Pažymėtina, kad apie šią aplinkybę ieškovas atsakovą informavo tik 2011-10-28, nors, kaip matyti iš darbų atlikimo grafiko, jėgos ir optinio kabelio tiesimo darbai turėjo būti pradėti vykdyti nuo 2011-09-01 ir turėjo būti vykdomi iki 2011-11-30. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, gavęs ieškovo pranešimą apie būtinybę koreguoti šviesolaidinės ryšių linijos įrengimo projektą, 2011-11-09 raštu Nr. 40290 informavo ieškovą, kad pakoregavo projektą (b.l. 47). 2011-12-01 raštu Nr. 40290-156 atsakovas priminė ieškovui apie labai lėtai vykdomus šviesolaidinės ryšių linijos montavimo darbus ir paragino spartinti šiuos darbus (b.l. 48). Iš ieškovo 2011-12-02 rašto Nr. 01.02-1545 matyti, kad pats ieškovas patvirtina, jog šviesolaidinės linijos trasa galutinai suderinta buvo pateikta UAB „Neiluva“ 2011-11-09 (b.l. 49), todėl atmestini apelianto teiginiai, kad 2011-11-09 atsakovas tik informavo ieškovą, jog projekto korekcija atlikta, tačiau projekto ieškovui nepateikė. Taigi pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad projektas buvo pataisytas per protingą terminą, t.y. 13 dienų. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad iš į bylą pateiktų įrodymų galima prieiti prie išvados, kad jis pats pažeidė šalių kooperavimosi principą, laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-10-28 nepranešdamas atsakovui apie aplinkybes, trukdančias tinkamai atlikti darbus. 2011-12-05 raštu Nr. 01.02-1547 ieškovas vėl pranešė atsakovui apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, trukdančias kabelį kloti uždaru būdu. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės turėjo paaiškėti pradėjus darbų atlikimą, tačiau apie jas atsakovas buvo informuotas tik 2011-12-05, nors darbai turėjo būti vykdomi tik iki 2011-11-30. Šios faktinės aplinkybės suteikia pagrindą išvadai, kad ieškovas darbus pradėjo ne kaip numatyta darbų atlikimo grafike, t.y. 2011-09-01, o akivaizdžiai vėliau, todėl ir buvo ženkliai atsilikta nuo Sutartyje nustatyto darbų įvykdymo termino, o darbai nusikėlė į žiemos mėnesius. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad oro sąlygos tapo kliūtimi laiku atlikti darbus daugiausia dėl paties ieškovo neveikimo. 2012-02-14 raštu Nr. 40000-448 atsakovas ieškovui vėl priminė, kad yra smarkiai atsiliekama nuo numatyto darbų grafiko ir ragino paskubėti, informavo, kad dėl darbų vėlavimo gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai (b.l. 52). 2012-02-15 raštu Nr. 01.02-1702 ieškovas informavo atsakovą, kad didžiausią įtaką darbų vėlavimui turėjo meteorologinės sąlygos, kurios ilgą laiką neleido vykdyti darbų (b.l. 53). Atsakovas, įvertinęs, kad dėl projekto korekcijos šviesolaidinės ryšių linijos montavimo darbai negalėjo būti vykdomi 13 dienų, galutinį darbų atlikimo terminą nutarė pratęsti iki 2012-05-15 bei informavo, kad nuo 2012-05-16 iki darbų užbaigimo bus skaičiuojami delspinigiai, kaip numatyta Sutarties 6.6 punkte (b.l. 60). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, išdėstytos aplinkybės ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas tinkamai bendradarbiavo su ieškovu, pakankamai operatyviai reagavo į ieškovo pranešimus, skatino ieškovą paskubėti ir darbus atlikti Sutartyje įtvirtintais terminais bei, atsižvelgdamas į tai, kad 13 dienų optinio kablio klojimo darbai negalėjo būti vykdomi išimtinai dėl atsakovo kaltės, geranoriškai sutiko vienu mėnesiu pratęsti terminą darbams užbaigti. Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, teismo posėdžio metu pats ieškovo atstovas pripažino, kad darbus realiai buvo galima užbaigti ir mėnesiu anksčiau (b.l. 97). Taigi ir pats ieškovas neneigia, kad nebuvo išnaudotos visos galimybės užbaigti darbus kuo anksčiau. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija nemato objektyvaus pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju darbų atlikimo terminas buvo praleistas dėl nenugalimos jėgos ar dėl kreditoriaus kaltės. Konstatavus, kad ieškovas pavėlavo atlikti darbus dėl savo kaltės, jam kilo pareiga mokėti Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Pažymėtina, kad byloje ginčo dėl atsiskaitymo nekilo, todėl įvertinus tai, kad abiejų šalių reikalavimas piniginio pobūdžio, atsakovas turėjo teisę atlikti įskaitymą.

13Kaip jau ir buvo minėta, ieškovas pagal papildomą susitarimą visus darbus turėjo atlikti iki 2012-05-15 (b.l. 14). Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafikas yra tik techninis dokumentas, sudaromas dėl darbų saugos reikalavimų, kad darbai nebūtų vykdomi neatjungus įtampos. Atsižvelgiant į vėluojamus atlikti darbus, buvo suderintas ir 2012-05-03 patvirtintas naujas atjungimų grafikas, kuris pakeitė 2011-10-11 patvirtintą grafiką, kuris, pabrėžtina, nebuvo Sutarties dalis. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo pozicija, kad suderinus naują atjungimų grafiką, atsakovas sutiko Sutarties įvykdymo terminą pratęsti iki 2012-07-26, nes šis grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis (Sutarties 6.3 ir 13.1 punktai), neturi jokio teisinio pagrindo. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, kad darbai bus atliekami etapais, nurodytais tarp Sutarties šalių suderintame 10 kV skirstomojo punkto SP-43 rekonstravimo darbų vykdymo grafike (Sutarties priede Nr. 2), būtent šis rekonstravimo darbų vykdymo grafikas ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Tuo tarpu byloje esantis SP-43 rekonstravimo –- antro etapo atjungimo grafikas nėra nurodytas tarp sutarties priedų. Kaip matyti iš teismo posėdžio metu atsakovo atstovo teismui teiktų paaiškinimų, jei šalys nebūtų suderinusios SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafiko, be minėto grafiko būtų neįmanoma saugiai tęsti darbų. Be to, pritartina ir atsakovo pastebėjimams, kad ant SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafiko yra tik atsakovo darbų techninių prižiūrėtojų bei ieškovo specialiųjų darbų vadovo parašai. Pastebėtina, kad byloje nėra duomenų, jog minėti asmenys būtų turėję įgalinimus sudaryti naujus sandorius ar keisti jau sudarytos sutarties sąlygas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek 2011-08-11 rangos sutartis, tiek 2012-05-15 Susitarimas dėl 2011-08-11 rangos sutarties pakeitimo buvo pasirašyti UAB „Neiluva“ direktoriaus G. R. ir AB „Lesto“ elektros tinklo tarnybos direktoriaus V. Ž.. Teisėjų kolegijos nuomone, ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad SP-43 rekonstravimo – antro etapo atjungimo grafikas yra tik techninio pobūdžio dokumentas, kuris negali būti prilyginamas Sutarties pakeitimui. Be to, CK 6.652 straipsnio 3 dalis nustato, jog šalių susitarimu sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 12.9 punkte įtvirtinta, kad Sutartis gali būti keičiama rašytiniu šalių susitarimu. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent 2012-05-15 Susitarime dėl 2011-08-11 rangos sutarties pakeitimo yra aiškiai nurodyta, kad šis Susitarimas, kuriame įtvirtina, kad darbai turi būti užbaigti iki 2012-05-15, yra neatskiriama Sutarties dalis. Pabrėžtina, kad būtent šis susitarimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo buvo pasirašytas įgaliotų asmenų. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad Sutarties įvykdymo terminas nebuvo pratęstas iki 2012-07-26, todėl ieškovo argumentas, kad vadovaujantis 6.652 straipsnio 2 dalimi, nustačiusi papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusi šalis gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, tačiau ji negali taikyti kitų gynimosi būdų, atmestinas kaip nepagrįstas.

14Be to, neaišku, kodėl, jei ieškovas mano, kad Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2012-07-26, jis reikalauja grąžinti atsakovo paskaičiuotus delspinigius nuo 2012-05-16 iki 2012-08-13, o ne iki 2012-07-26, kada, apelianto įsitikinimu, turėjo pasibaigti darbų įvykdymo terminas.

15Taip pat apeliacinės instancijos teismas negali sutikti ir su ieškovo argumentais dėl netesybų dydžio. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Taigi šalių Sutartyje sulygtos netesybos yra šalių suderinta valia nustatyta Sutarties sąlyga, kuri šalims turi įstatymo galią, jeigu sutartis yra nevykdoma arba netinkamai vykdoma. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-1094/2003), todėl atmestinas atsakovo argumentas, kad jei teismas būtų sprendęs savo iniciatyva netesybų mažinimo klausimą, tai jis būtų išėjęs už ieškinio reikalavimo ribų. Teismas gali mažinti netesybas (delspinigius) ir tuo atveju, jei toje pačioje byloje yra reikalavimo juos sumokėti įskaitymas (CK 6.130–6.140 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008). Tačiau nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos nuomone, šalių Sutartyje nustatytas netesybų dydis negali būti laikomas aiškiai per dideliu ir neprotingu. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju šalys yra juridiniai asmenys, kurie Sutartyje laisva valia susitarė dėl konkretaus netesybų dydžio, kuris nėra akivaizdžiai neprotingas ar per didelis, todėl teismas šiuo konkrečiu atveju neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat atmestinas apelianto argumentas, kad netesybos yra mažintinos, kadangi dalis prievolės buvo įvykdyta laiku. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad Sutartimi šalys buvo susitarusios dėl konkretaus darbų rezultato, kuris turėjo būti kaip vientisas funkcionuojantis objektas, todėl kol visas objektas kaip vientisas darinys nebuvo sukurtas, tol rangovo prievolė negalėjo būti laikoma įvykdyta. Pažymėtina, kad atsakovas iki visiško darbų užbaigimo negalėjo naudotis ieškovo atliktų darbų rezultatu.

16Be to, pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.).

18Atmetus apeliacinį skundą, nėra teisinio pagrindo priteisti apeliantui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, o atsakovas nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliantui nekyla pareiga atlyginti atsakovui bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Neiluva“ nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2011-08-11... 4. Atsakovas AB „Lesto“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas UAB „Neiluva“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto... 7. Atsakovas AB „Lesto“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-11 atsakovas su ieškovu pasirašė... 11. Civilinių teisinių santykių principai įpareigoja sutarties šalis vykdyti... 12. Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, vienos iš esminių rangos... 13. Kaip jau ir buvo minėta, ieškovas pagal papildomą susitarimą visus darbus... 14. Be to, neaišku, kodėl, jei ieškovas mano, kad Sutarties įvykdymo terminas... 15. Taip pat apeliacinės instancijos teismas negali sutikti ir su ieškovo... 16. Be to, pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 17. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Atmetus apeliacinį skundą, nėra teisinio pagrindo priteisti apeliantui jo... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti...