Byla e2A-600-464/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. Z. (buvusi pavardė S.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Aedicula“ ieškinį atsakovei R. Z. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Aedicula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės R. Z. priteisti 48 366,50 Eur skolą, 773,86 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad šalys 2013-05-17 sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. PS-13-01, kuria ieškovė įsipareigojo parengti, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir atiduoti (perduoti) žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), pagalbinio pastato rekonstravimo į poilsio pastatą, statinio techninį projektą (genplaną ir suvestinį inžinerinį planą). Šalys 2017-02-28 pasirašė projektinės dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo ieškovė perdavė atsakovei techninį darbo projektą ir sąskaitą faktūrą Nr. AED 17-01 bendrai 48 366,50 Eur sumai už atliktus darbus pagal projektavimo darbų sutartį. Sąskaitą ieškovė įsipareigojo apmokėti per 20 dienų nuo akto pasirašymo dienos, t. y. iki 2017-03-20. Atsakovė perduotą projektą priėmė, tačiau neįvykdė pareigos sumokėti už atliktus darbus. Projektavimo darbų sutarties 5.2.3. punkte šalys susitarė, kad jei atsakovė laiku neatsiskaito už atliktus darbus, ji privalo mokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstos mokėti sumos. Atsižvelgiant į tai, ieškovė už 8 dienų laikotarpį nuo 48 366,50 Eur sumos apskaičiavo 773,86 Eur dydžio delspinigius.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2017-11-13 sprendimu ieškinį patenkino: priteisė ieškovei UAB „Aedicula“ iš atsakovės R. Z. 48 366,50 Eur skolą, 773,86 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 49 140,36 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 2 901,49 Eur bylinėjimosi išlaidas.

134.

14Byloje nustatyta, kad šalis siejo sutartiniai teisiniai santykiai pagal 2013-05-17 sutartį dėl projektavimo darbų rangos, kuriuos teismas kvalifikavo pagal CK 6.700 straipsnį. Ieškovė (rangovė) įsipareigojo parengti, suderinti su atitinkamomis insititucijos ir perduoti atsakovei (užsakovei) pagalbinio pastato rekonstravimo į poilsio pastatą techninį projektą, šį darbą atlikti pagal LR įstatymus, teisės aktus, techninius reglamentus, statybos normas ir taisykles, pagal atsakovės pateiktą užduotį, projektavimo sąlygų sąvadą, technines sąlygas ir kitus dokumentus. Atsakovė įsipareigojo sumokėti avansą, priimti atliktą darbą arba jo etapą ir sumokėti sutartyje numatytą galutinę darbų kainą.

155.

16Teismas nustatė ir tai, kad ieškovės parengtus projektus atitinkamos valstybinės institucijos atsisakė tvirtinti dėl klaidų (planuojamo užstatymo neatitikimo detaliojo plano sprendiniams), kurios taisytinos koreguojant detalųjį planą, o dėl gautų tų institucijų pastabų ieškovei 2016-01-05 buvo atsisakyta išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-01 įsakymu detaliojo plano techninė klaida sklypo ( - ), grafiniuose sprendiniuose buvo ištaisyta – patikslintas žemės sklypo plotas, užstatymo tankumas. Tačiau tuomet į Neringos savivaldybę dėl galimo pastato rekonstravimo neatitikimo teisės aktų reikalavimams kreipėsi namo patalpų savininkų bendrija „( - )“ ir savivaldybės administracijos 2016-10-20 rašte šių asmenų kreipimasis buvo įvardintas kaip viena iš atsisakymo tvirtinti techninį darbo projektą priežasčių. Statybą leidžiantis dokumentas atsakovei buvo išduotas 2017-01-27, o 2017-02-28 ieškovė su atsakove pasirašė projektinės dokumentacijos priėmimo–perdavimo aktą, patvirtinantį 2013-05-17 sutarties įvykdymą.

176.

18Aptartos sutarties vykdymo aplinkybės leido teismui padaryti išvadą, kad ieškovė tinkamai ir nustatytais terminais atliko projektavimo darbų sutartyje nustatytus darbus, juos perdavė atsakovei, todėl šiai, nenustačiusiai darbo trūkumų, kyla pareiga sumokėti sutartyje sulygtą ir likusią neapmokėtų darbų kainą, t. y. 48 366,50 Eur.

197.

20Kadangi atsakovė, priėmusi darbų rezultatą, nesutiko apmokėti jai pateiktos sąskaitos visų pirma įvardindama projektavimo darbų sutarties įvykdymo termino pažeidimą, su kuo nesutiko ieškovė, teismas pripažino, kad nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl projektavimo darbų sutarties sąlygų aiškinimo. Teismas šalių sudarytos sutarties sąlygas aiškino vadovaudamasis specialiuoju tokių teisinių santykių reglamentavimu (CK 6.700 str. – 6.704 str.), o tiek, kiek jie nereguliuojami specialiųjų normų, taip pat ir bendrosiomis rangos sutarties nuostatomis (CK 6.644 str. –6.671 str.) bei CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis taisyklėmis.

218.

22Teismas nurodė, kad projektavimo darbų rangos sutarties lentelėje, pateiktoje sutarties 3 dalyje, yra numatyta, kad sutartis turi būti vykdoma IV etapais, kurių kiekvieno termino pradžia ir pabaiga taip pat numatyta toje lentelėje. Šalys pasirašė ir projektavimo užduotį, kurioje įtvirtinta, kad planuojama statybos darbų pradžia – 2013 m. 2016 m. techniniame darbo projekte esančioje projektavimo užduotyje numatyta planuojama statybos pradžia – 2015 m. Vadovaudamasis šiais duomenimis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalimi ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ teismas sprendė, kad techninėje užduotyje (projektavimo užduotyje) suformuluojami reikalavimai sutarties objektui – projektuojamiems pastatams, todėl sutiko su atsakovės argumentais, kad projektavimo užduotis yra neatsiejama projektavimo darbų sutarties dalis, kurioje numatyta planuojama statybos darbų pradžia, tačiau, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, nurodė, jog šiame dokumente nenumatyti projektavimo darbų rangos sutarties vykdymo terminai. Todėl nėra teisinio pagrindo spręsti ir sutikti su atsakove, kad ieškovė darbus pagal šalių sudarytą sutartį turėjo baigti iki 2013 m. pabaigos, t. y. iki projektavimo sutartyje numatyto planuojamo statybų pradžios termino. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė 2016-06-09 rašte nurodė, jog ieškovė įsipareigojo darbus įvykdyti per 1 m., o 2016-11-06 rašte nurodo, kad pagal susitarimą statybos leidimas turėjo būti gautas per 1,5-2 m. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatsvo, kad šalys nebuvo susitarusios dėl projektavimo rangos sutarties įvykdymo iki 2013 m. pabaigos, juolab kad ir pati sutartis tarp šalių sudaryta tik 2013-05-17.

239.

24Teismo vertinimu, aplinkybė, kad specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai išduoti 2014-04-22, o 2014-08-20 buvo išduoti specialieji architektūros reikalavimai, leidžia spręsti, kad 2014-08-20 buvo tik baigtas projektavimo darbų sutartyje numatytas 0 etapas. Projektiniai pasiūlymai buvo suderinti 2014-11-21, taigi buvo baigti I etapo darbai. Šalys projektavimo darbų sutartimi susitarė, kad II etapas, t. y. techninis projektas, bus pradėtas baigus I etapo darbus po sutarties 4.1.4. ir 5.2.1. punktų įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties 4.1.4. punkte numatyta, kad užbaigus I etapą (suderinus projektinius pasiūlymus) užsakovas tolimesniam darbui vykdyti sumoka 15 000 Lt avansą. Ginčo byloje dėl nesumokėto avanso nėra, todėl teismas sprendė, kad avansas buvo sumokėtas.

2510.

26Sutarties 5.2.1. punktu atsakovė įsipareigojo po sutarties pasirašymo perduoti rangovui galiojantį topografinį planą M1:500, žemės sklypo planą, žemės ir statinių teisinės registracijos dokumentus, žemės sklypo ir / ar statinių bendrasavininkų sutikimus, gretimų sklypų bei pastatų savininkų sutikimus, savo reguliavimo sferoje turimus pradinius duomenis, inžinerinių tyrimų duomenis ir kitą dokumentaciją, tiesiogiai darančią įtaką projektavimo darbų sutartyje numatytam darbui.

2711.

28Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nors ieškovė ne kartą teikė tvirtinti techninį darbo projektą atsakingoms institucijoms ir jį buvo atsisakyta tvirtinti, kol galiausiai nustatytos detaliajame plane esančios klaidos, pripažino, kad klaida šiame plane ir jos ištaisymas negali sąlygoti ieškovės atsakomybės pagal sutartį, nes detalųjį planą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Ieškovė nei veikimu, nei neveikimu neturėjo galimybės daryti įtakos valstybės institucijų pareigūnų veiksmams ar neveikimui. Pagal šalių sudarytą sutartį, atsakovei pareiga perduoti dokumentus ieškovei nustatyta tik pasibaigus 0 ir I etapams, t. y. pradedant vykdyti II etapą. Detalusis planas yra oficialus valstybinės institucijos išduotas dokumentas, todėl pagrindo abejoti jo tikslumu prieš sudarant sutartį nėra. Tam, kad būtų galima nustatyti klaidas detaliajame plane, būtina parengti projektą, atlikti skaičiavimus, t. y. atlikti šalių sudarytoje sutartyje numatytus II etapo darbus. Klaidos detaliajame plane nustatytos ne iš karto, o tik praėjus kuriam laikui, ne kartą kreipusis į valstybės institucijas ir joms šiuo klausimu pateikus išvadas, kas patvirtina, kad nors ieškovė ir yra profesionalė, tačiau sutarties sudarymo metu ir jos vykdymo pradžioje neturėjo objektyvių galimybių šioms klaidoms nustatyti. Be to, net ir po detaliojo plano pakeitimo buvo atsisakyta tvirtinti pateiktą techninį darbo projektą dėl nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių, t. y. dėl trečiųjų asmenų (bendrijos „( - )“) kreipimosi į savivaldybę.

2912.

30Tokia situacija, pasak teismo, neteikia pagrindo vertinti, kad techninį darbo projektą buvo atsisakoma patvirtinti vien dėl ieškovės padarytų klaidų ar kad ieškovė, teikdama tvirtinti techninį darbo projektą, praleido projektavimo darbų sutartyje nustatytus terminus.

3113.

32Teismas sprendime pasisakė ir dėl atsakovės 2017-03-14 ieškovei pateiktos pretenzijos, susijusios su projektavimo darbų sutarties pažeidimu bei nuostolių atlyginimu, kuria ši pareikalavo atlyginti sutarties pažeidimu padarytą žalą ir sumokėti netesybas bendrai 322 372,31 Eur sumai, reikšmės. Tos pačios dienos (2017-03-14) pranešimu ji informavo ieškovę ir apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. atsakovės reikalavimo 322 372,31 Eur dėl nuostolių atlyginimo įskaitymą į

3348 366,50 Eur ieškovės reikalavimą dėl skolos sumokėjimo. Atsakovė šioje pretenzijoje nurodė, kad dėl ieškovės kaltės pastatai suprojektuoti kaip A energinio naudingumo (vietoje B) ir dėl to atsakovė patirs nuostolių, turės atlikti papildomus statybos darbus, keisti šilumos šaltinį.

3414.

35Teismas, atsižvelgęs į statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 24 punkto nuostatą, kad naujai statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016-11-01, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2016-11-01, energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A, bei į aplinkybę, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas 2017-01-27, konstatavo, kad ieškovė, vadovaudamasi teisės aktais, pagrįstai projektavo A energinio naudingumo klasės pastatus. Kitos naudingumo klasės pastatų ieškovė projektuoti negalėjo dėl teisinio reglamentavimo, nes toks ieškovės projektas nebūtų patvirtintas ir jo pagrindu nebūtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Pažymėjo, jog šalys projektavimo darbų sutartyje nebuvo susitarusios dėl pastato energinio naudingumo klasės, o aplinkybė, kad atsakovė ketino pastatus statyti įmanomai mažiausiomis sąnaudomis, būtent tokio buvusio šalių susitarimo (dėl konkrečios pastato energinio naudingumo klasės) nepatvirtina.

3615.

37Taip pat teismas sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovės parengtas techninis darbo projektas, kuris buvo patvirtintas atsakingų valstybės institucijų ir kurio pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, turi trūkumų. Pateiktoje į bylą specialisto išvadoje aptartas tik statybos darbų kainos skirtumas tarp to paties pastato B ir A energinių klasių. Teismas nesutiko ir su tokiais atsakovės atsikirtimų į ieškinį argumentais, kad ieškovė su ja nebendradarbiavo, priešingai, šiuos teiginiuis paneigia į bylą pateikti elektroniniai laiškai, į kuriuos ieškovės atstovas teikė atsakymus.

3816.

39Nenustatęs, kad ieškovė pažeidė ginčo sutartį, teismas sprendė, jog atsakovei nebuvo teisinio pagrindo atlikti įskaitymą, ji neturėjo galiojančios ir realios reikalavimo teisės į ieškovę. Nors atsakovė įrodinėjo jos pasitelktų trečiųjų asmenų paslaugų apmokėjimą, tačiau nepagrindė šių asmenų realaus pasitelkimo bei jų teiktų paslaugų būtinybės, taip pat nepagrindė, kad analogiškų paslaugų atsakovei negalėjo suteikti pati ieškovė pagal šalių jau sudarytą sutartį. Todėl, teismo vertinimu, šias išlaidas atsakovė prisiėmė savo rizika ir jos negali būti perkeliamos ieškovei.

4017.

41Teismas konstatavo, kad atsakovė, neapmokėdama ieškovės pateiktos sąskaitos ir nepagrįstai atlikdama įskaitymą į, atsakovės teigimu, jos turimą reikalavimą ieškovės atžvilgiu, liko skolinga už ieškovės palsuagas 48 366,50 Eur sumą, kurią turi šiai sumkokėti.

42II.

43Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4418.

45Atsakovė R. Z. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017-11-13 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4618.1.

47Pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalys nebuvo susitarusios dėl projektavimo darbų sutarties įvykdymo termino, yra klaidinga. Projektavimo užduoties 1 punkte ais?kiai nurodoma, kad planuojama statybos pradžia – 2013 m., todėl pastatai ture?jo bu?ti prade?ti statyti / rekonstruoti 2013 m. Vadovaujantis tiek projektavimo darbų sutarties nuostatomis (2.2 p., 5.1.1 p.), tiek teise?s aktu? nuostatomis (sutarties sudarymo metu galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2.2 p., CK 6.700 str.– 6.702 str.), projektavimo užduotis yra neatskiriama sutarties dalis ir ja abi s?alys privalo vadovautis, todėl sutartis ir projektavimo užduotis negali bu?ti ais?kinamos ar taikomos atsietai. Teise?s aktai nedraudžia nustatyti galutinio darbu? atlikimo termino projektavimo užduotyje. Šiuo atveju techninis darbų projektas buvo galutinai parengtas tik 2016 m. pabaigoje, o statybos leidimas buvo is?duotas tik 2017-01-27, t. y. ies?kovei praleidus mine?ta? termina? daugiau nei 3 metus.

4818.2.

49Visus darbus ieškovė turėjo atlikti iki projektavimo užduotyje nustatyto galutinio termino pabaigos, laikydamasi projektavimo darbų sutarties 3 punkte aptartų darbų atlikimo etapų ir tarpinių jų atlikimo terminų. Priešingas minėtų sutarties nuostatų aiškinimas, kurį taikė pirmosios instancijos teismas, neatitinka šios sutarties tikslų, šalių ketinimų, protingumo ir sąžiningumo standartų ir reiškia akivaizdų nesąžiningumą atsakovės atžvilgiu. Vadovaujantis pirmosios instancijos teismo aiškinimu, projektavimo darbų sutarties terminai iš esmės turėtų priklausyti išimtinai nuo rangovo valios.

5018.3.

51Net ir vadovaujantis pirmosios instancijos teismo pateiktu projektavimo darbų sutarties aiškinimu, ieškovė vis tiek laikytina ženkliai praleidusi galutinį prievolės įvykdymo terminą, kadangi projekto derinimas (IV etapas) turėjo būti baigtas pagal įstatymą. Šiuo atveju techninis darbų projektas į IS „Infostatyba“ derinimui pirmą kartą įkeltas tik 2015-09-07, o pagal tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 21 dalies 2 punkto nuostatą, techninis darbo projektas turėjo būti suderintas ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, t. y. 2015-10-19, tuo tarpu jis buvo išduotas tik 2017-01-27.

5218.4.

53Teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovės pateikta projektavimo užduotimi, kurioje planuojama statybų pradžia 2015 m., kadangi ji surašyta / pakeista ieškovės vienašališkai, su atsakove ji nebuvo derinama ir šios projektavimo užduoties atsakovė nepasirašė. Byloje nėra šios projektavimo užduoties originalo, šių dokumentų „tvirtinimui“ ieškovė naudojo parašus, kuriuos jos prašymu iš atsakovės gavo ant tuščio lapo. Todėl toks dokumentas negali būti laikomas išreiškiančiu abiejų šalių valią.

5418.5.

55Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovės raštais buvo pakeistas sutarties terminas ar kad atsakovė būtų sutikusi su tokiu terminu. Atsakovės raštuose minimus darbų atlikimo terminus jai buvo nurodžiusi pati ieškovė jau po to, kai praleido projektavimo darbų sutartyje nustatytą terminą (2013 m. pabaiga) ir žadėjo darbus užbaigti ne vėliau kaip per 1 m., o vėliau – 1,5-2 m. nuo sutarties sudarymo dienos. Todėl ieškovė turėjo pareigą sumokėti atsakovei 2 024,09 Eur delspinigius už praleistą darbų atlikimo terminą pagal projektavimo darbų sutarties 5.1.4 punktą. Atsižvelgiant į tai, atsakovė minėtą delspinigių sumą pagrįstai įskaitė į ieškovei mokėtinas sumas.

5618.6.

57Aplinkybės, kad detaliajame plane buvusi klaida buvo ištaisyta tik 2016-09-01 ar kad vienas iš atsisakymo tvirtinti techninį darbo projektą pagrindų buvo trečiųjų asmenų kreipimasis į Neringos savivaldybės administraciją, nepaneigia pagrindo taikyti ieškovei sutartinę civilinę atsakomybę. Dar iki sutarties sudarymo ieškovė buvo susipažinusi su detaliojo plano sprendiniais, nes tai buvo esminė prielaida sutarties sudarymui, projektavimo užduoties parengimui ir darbų pagal ją pradėjimui, t. y. nežinodama detaliojo plano sprendinių, ieškovė negalėjo parengti net projektavimo (techninės) užduoties, kuri yra privaloma projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Todėl ieškovė, būdama profesionalia architektūros paslaugų teikėja, ne tik turėdama žinoti, bet ir žinodama apie detaliojo plano sprendinius, numatė arba turėjo numatyti jų įtaką sutarties vykdymui. Sudariusi projektavimo darbų sutartį ieškovė prisiėmė sutarties neįvykdymo / netinkamo įvykdymo ir su tuo susijusias rizikas.

5818.7.

59Teisams nepagrįstai sprendė, kad ieškovė, projektuodama A energinio naudingumo klasės pastatus, nepažeidė ginčo sutarties. Priešingai, atsakovė ketino statyti minimaliomis įmanomomis sąnaudomis ir šie ketinimai buvo įtvirtinti ieškovės parengtoje projektavimo užduotyje, kurioje, pavyzdžiui, nurodoma, kad pastatai turi būti šildomi elektra, o A klasės pastatai negali būti šildomi naudojant elektrą. Todėl A klasės pastatų statybai lyginant su B klase reikia keisti šilumos šaltinį ir atlikti kitus papildomus statybos ir projektavimo darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 307 548,22 Eur. A klasės pastatai privalomi projektuoti tik nuo 2016-01-01, o atsakovė, siekdama suprojektuoti ir pradėti statyti pastatus dar

602013 m., neturėjo ir negalėjo turėti ketinimų projektuoti / statyti tuo metu neprivalomus ir kur kas brangesnius standartus atitinkančius pastatus. Ieškovė, negavusi atsakovės pavedimo, neturėjo teisės projektuoti aukštesnės nei reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus klasės pastatus.

6118.8.

62Teismas nepagrįstai nepripažino atsakovės patirtų išlaidų nuostoliais, kuriuos atlyginti pareigą turėjo ieškovė. Atsakovė patyrė 12 300 Eur išlaidų techninio darbo projekto derinimo procese. Dėl to, kad ieškovė netinkamai vykdė savo pareigas pagal projektavimo darbų sutartį, atsakovė buvo priversta samdyti specialistus, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir per įmanomai trumpiausius terminus, o atsakovė patirtų kuo mažiau nuostolių. Šiuo atveju ieškovė neinicijavo detaliojo plano klaidų taisymo procedūros, techninis darbo projektas turėjo daug trūkumų, kurių ieškovė, net ir raginama, ilgą laiką nesugebėjo ištaisyti, negalėjo savarankiškai suderinti techninio darbo projekto ir pasiekti projektavimo darbų sutartyje numatytą rezultatą.

6319.

64Ieškovė UAB „Aedicula“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais atsikirtimais:

6519.1.

66Atsakovė, manydama, kad turi 322 372,31 Eur dydžio reikalavimą ieškovei ir atlikdama įskaitymą, iš esmės pati pripažino, kad atsakovė turėjo pareigą atsiskaityti su ieškove už atliktus projektavimo darbus, kad šis ieškovės reikalavimas yra galiojantis ir vykdytinas. Atsakovė, atlikdama įskaitymą, faktiškai sutiko su ieškovės reikalavimu ir jo dydžiu, todėl ginčo dėl už atliktus darbus mokėtinos sumos tarp šalių nėra.

6719.2.

68Ne projektavimo užduotyje, o pačioje sutartyje yra apibrėžti projektavimo etapai ir konkretūs projektavimo darbų atlikimo terminai. Projektavimo užduotyje numatyta planuojama statybos pradžia 2013 m. gali būti vertinama tik kaip atsakovės noras, ketinimas, esant palankioms aplinkybėms, bet nesant jokių projektavimo užduoties rengimo metu nenumatytų ir nežinomų kliūčių, statybas pradėti dar 2013 m.

6919.3.

70Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad atsakovės raštai patvirtina, kad šalys nebuvo susitarusios dėl sutarties įvykdymo iki 2013 m. pabaigos, nes pati projektavimo darbų sutartis tarp šalių sudaryta 2013-05-17.

7119.4.

72Šalys projektavimo darbų atlikimo terminus apibrėžė konkrečiais įvykiais, kuriuos siejo su konkrečių dokumentų iš kompetentingų institucijų gavimo faktu (laiku), atitinkamų atsakovės įsipareigojimų įvykdymo faktu (laiku) ir pan.

7319.5.

74Klaidos detaliajame plane buvimas ir jos ištaisymas negali sąlygoti ieškovės atsakomybės pagal sutartį.

7519.6.

76Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovės ketinimas pastatus statyti įmanomai mažiausiomis sąnaudomis nepatvirtina šalių susitarimo dėl pastato energinio naudingumo klasės. Kad projektuojami pastatai turi būti būtent energinio naudingumo B klasės, nenumatyta nei projektavimo darbų sutartyje, nei projektavimo užduotyje. Projektas atitinka jo derinimo metu galiojusio teisinio reglamentavimo reikalavimą. Visa projektinė dokumentacija su atsakove buvo nuolat derinama, atsakovei siųstuose techninio darbo projekto aiškinamajame rašte bei bendruosiuose statinių rodikliuose aiškiai buvo nurodyta, kad visų projektuojamų pastatų energinio efektyvumo klasė yra A. Atsakovė, suderinimui ir patvirtinimui gavusi nurodytus dokumentus, ieškovei pretenzijų nereiškė.

7719.7.

78Atsakovės nurodoma 307 548,22 Eur suma, kurią ji teigia patirsianti dėl galimai išaugsiančių statybos kaštų, savo esme nelaikytina nuostoliais, nes atsakovė nėra tokių išlaidų patyrusi. Net jei ir patirtų išlaidas ateityje, šios investicijos pagerintų atsakovės turimą (sukurtą) turtą.

7919.8.

80Atsakovė nurodo turėjusi papildomai samdyti ekspertą, kad šis ištaisytų detaliojo plano klaidas, trukdančias sutarties vykdymui, tačiau būtent atsakovė sutartimi įsipareigojo perduoti ieškovei visą galiojančią, tinkamą ir projektavimo darbams reikalingą dokumentaciją, todėl būtent jai ir tenka tokių kliūčių pašalinimo išlaidos.

8119.9.

82Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovės parengtas techninis darbų projektas turėtų trūkumų, jam realizuoti yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84III.

85Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

86Dėl projektavimo darbų sutarties įvykdymo termino

8720.

88Ieškovė UAB „Aedicula“ prašė priteisti jai iš apeliantės R. Z. skolą ir delspinigius pagal su apeliante sudarytą bei ieškovės įvykdytą projektavimo darbų rangos sutartį. Apeliantė su šiuo reikalavimu nesutiko, o savo nesutikimą tiek pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame skunde grindžia projektavimo sutarties įvykdymo termino pažeidimu. Apeliantė laikosi pozicijos, kad dėl termino pažeidimo ir rengiant ginčo projektą pasikeitusių statybų normatyvinių reikalavimų ji patirs gerokai daugiau išlaidų realizuodama projektą, todėl neturi mokėti už ieškovės suteiktas projektavimo rangos paslaugas – jos mokėtina ieškovei suma įskaitytina į būsimus apeliantės papildomus kaštus.

8921.

90Taigi nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl šalių sudarytos sutarties įvykdymo termino nustatymo, kiekvienai iš šalių skirtingai aiškinant buvusius jų ketinimus ir susitarimų turinį. Ieškovė teigia, kad jai užsakytų darbų termino pabaiga sietina su ginčo sutartyje numatytų konkrečių darbų etapų įvykdymu, o apeliantė sutarties įvykdymo terminą sieja su projektavimo užduotyje nurodytu planuojamos statybos pradžios terminu. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad sutarties įvykdymas priklausė nuo sutartyje numatytų darbų etapų įvykdymo, ir sprendė, kad šalys dėl konkrečios darbų užbaigimo datos nebuvo susitarusios. Teisėjų kolegija tokiai pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai pritaria.

9122.

92Projektavimo darbų rangos teisinius santykius reguliuoja CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos, o šio skyriaus pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės, remiantis CK 6.644 straipsnio 2 dalimi, taikomos projektavimo darbų rangai tuomet, jeigu ko kita nenustato specialiosios projektavimo darbų rangą reglamentuojančios teisės normos. Remiantis CK 6.700 straipsniu, projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Sutarties šalių rangovo ir užsakovo pareigos nustatytos CK 6.702 ir 6.704 straipsniuose. Pagal CK 6.702 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 6.704 straipsnio 1 dalies 1 punktą rangovas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus perduoti užsakovui, o šis – sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Aiškindamas CK 6.704 straipsnio 1 punktą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad rangovas laikomas tinkamai įvykdęs pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės; priteisiant atliktų darbų kainą turi būti įvertinta, ar visi darbai yra atlikti ir ar jie atlikti tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2013; 2016-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359-686/2016).

9323.

94Kai kyla sutarties šalių ginčas dėl sutarties turinio ir / ar jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį pirmenybė teikiama tikrųjų sutarties šalių ketinimų (jų valios) nustatymui, taigi vien remtis pažodiniu jos tekstu nepakanka (CK 6.193 str. 1 d.). Teismas turi kiek įmanoma tiksliau identifikuoti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, be to, aiškinant sutarties sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarčiai aiškinti svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, jos vykdymu ar kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai taip pat reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius jų ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009; 2011-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013; 2015-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-196-915/2015).

9524.

96Nurodytų išaiškinimų kontekste visų pirma identifikuotina, dėl ko susitarė šalys pačioje sutartyje. Kaip matyti iš projektavimo darbų rangos 2013-05-17 sutarties 2.1 punkto, šalys jame sulygo, kad ieškovė parengs, suderins su atitinkančiomis institucijomis ir atiduos (perduos) žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), pagalbinio pastato rekonstravimo į poilsio pastatą, statinio techninį projektą (genplaną ir suvestinį inžinerinį planą). Taigi statinio techninio projekto parengimas, jo suderinimas su institucijomis bei perdavimas apeliantei ir yra būtent tas rezultatas, kurio pasiekimas lemtų vertinimą, kad ieškovė sutartį įvykdė, todėl ir apeliantei atsiranda priešpriešinė prievolė sumokėti ieškovei už darbus. Ginčo sutartyje nurodyta, kad užsakovė (apeliantė) už atliktą darbą atsiskaito per 20 dienų po nuolatinės statybos komisijos išvados gavimo ir pasirašius sutarties darbų perdavimo – priėmimo aktą (4.5. p.).

9725.

98Sutartyje buvo numatyta, kad projektavimas susideda iš atitinkamų darbų etapų, išvardintų jos 3 punkte „Sutarties objektas“ (šalių vadinamame 3 skirsniu). Šioje sutarties dalyje buvo detalizuoti ieškovės atliktini darbai, aptarta kiekvieno iš jų darbo pradžia ir kai kurių darbų pabaiga, kiekvieno etapo vykdymo pradžios arba pabaigos sąlygos, taip pat kiekvieno etapo darbų kaina.

9926.

100Iš viso sutarties 3 punkte pateikiamoje lentelėje buvo numatyti VI galimi darbų etapai. 0 etapo darbai – tai konsultavimas, prašymo užpildymas projektavimo sąlygų sąvadui ir techninėms sąlygoms gauti, prašymo pridavimas savivaldybės administracijai bei sąlygų sąvado ir techninių sąlygų gavimas. Šio etapo pradžia – apeliantei pasirašius sutartį, pabaiga – gavus iš savivaldybės administracijos specialiuosius architektūrinius reikalavimus. I etapo darbai įvardijami kaip projektiniai pasiūlymai – tarpiniai projekto derinimai, šis etapas prasideda ieškovei gavus 15 000 Lt avansą, numatytą sutarties 4.1.4. punkte, o pasibaigia gavus pritarimą iš KPD atsakingos institucijos, Nacionalinio parko direkcijos ir vietos savivaldybės institucijos. II darbų etapas – tai techninio projekto bendrosios dalies (bendrieji techniniai rodikliai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos) ir architektūrinės statybinės dalies rengimas, taip pat projekto dalių: architektūra, genplanas, vertikalinis ir inžinerinis suvestinis tinklų planas, rengimas. Šių darbų pradžia nurodyta baigus I etapo darbus ir po sutartyje 4.1.4. (užsakovei sumokėjus avansą) bei 5.2.1. (užsakovei perdavus rangovei galiojantį topografinį planą M1:500, žemės sklypo planą, žemės ir statinių teisinės registracijos dokumentus, žemės sklypo ir / ar statinių bendrasavininkų sutikimus, gretimų sklypų bei pastatų savininkų sutikimus, savo reguliavimo sferoje turimus pradinius duomenis, inžinerinių tyrimų duomenis, ir kitą dokumentaciją, tiesiogiai darančią įtaką sutartyje numatytam darbui) punktuose nustatytų įsipareigojimų įvykdymo. II etapo pabaiga nustyta po 70 darbo dienų. III etapo darbai (dalis jų pastabose nurodyti kaip neprivalomi arba atliktini pagal atskirą susitarimą) apibūdinti kaip techninio projekto neprivalomų dalių: pastatų konstrukcijos, inžineriniai geologiniai tyrimai, lauko vandentiekio ir nuotėkų, lauko elektrotechnikos, rengimas, jų pradžios terminai nenumatyti, aptariant tik pabaigos terminą – po 30 darbo dienų. IV etapas – projekto derinimas, jo pradžia – ieškovei priėmus II ir III etapo darbus, o pabaiga – pagal įstatymą. Dar vienas, VI darbų etapas – autorinė projekto vykdymo priežiūra – galėjo būti realizuotas (arba ne) priklausomai nuo atskiros sutarties sudarymo / nesudarymo.

10127.

102Ginčo sutartyje taip pat įtvirtintos tokios bendrosios nuostatos, kad darbas pradedamas, vykdomas, baigiamas sutartyje nurodytais terminais (6.5. p.), o šalims įvykdžius įsipareigojimus ir atlikus 3 sutarties skirsnio lentelėje numatytą darbą, per 10 dienų darbas teikiamas nuolatinei statybos komisijai (5.3. p.). Šalių buvo sulygtos ir tokios su jos vykdymo terminu susijusios sąlygos, kad po sutarties pasirašymo išaiškėjus sutarties 3 skirsnio lentelėje II etapo darbo kiekiams bei III etapo terminams, rangovė įsipareigoja per 10 darbo dienų pateikti pasiūlymus atskiroms sutartims, numatytoms lentelės III etape, sudaryti. Susitarta, kad rangovė (t. y. ieškovė) neatsako už sutarties 3 skirsnio lentelėje II etapo projektavimo sąlygų sąvado ir techninių sąlygų gavimo terminus ir jų turinį (7.3. p.).

10328.

104Tokiu atveju, kaip matyti ir ginčo sutarties teksto bei jos konstrukcijos, šalių valia nei kiekvieno iš darbų etapų įvykdymo konkretus kalendorinis terminas, nei pačios sutarties įvykdymo galutinis terminas rangovei (ieškovei) nebuvo nustatyti. Tiek atskirų darbų atlikimo, tiek ir sutarties įvykdymo terminas, išskyrus II ir III etapo darbų pabaigos terminus, kurie skaičiuojami darbo dienomis, priklausė tik nuo atitinkamų įvykių atsiradimo momento. Teisėjų kolegijos vertinimu, ne nuo ieškovės priklausė avanso už darbus sumokėjimas, sudarantis prielaidas pradėti kito etapo darbus, sutarties 5.2.1. punkte išvardintų reikiamų darbui atlikti dokumentų bei atitinkamų sutikimų gavimas, kuriuos jai turėjo perduoti būtent apeliantė. Iš anskto nebuvo aišku, ar neklis kokių nors kitų objektyvių kliūčių, derinant gretimybes su bendraturčiais ar gretimų sklypų savininkais, kada bus suderinta su valstybės institucijomis ir koks bus šio derinimo rezultatas.

10529.

106Šioje nutartyje jau buvo aptarti konkretyūs įvykiai, faktiškai turėję įtakos atitnkamuose darbų etapuose nurodytų darbų atlikimo terminams (darbų rezultato derinimas valstybės insititucijose, gyventojų bendrijos skundas). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė perdavė, o apeliantė priėmė techninio darbo projektą 2017-02-28 perdavimo – priėmimo aktu. Jame, be kita ko, nurodyta, kad pagal šalių sudarytą projektavimo darbų sutartį darbai atlikti, suderinti, gautas statybą leidžiantis dokumentas ir visa tai perduota apeliantei.

10730.

108Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad projektavimo darbų rangos sutarties įvykdymo data šiuo atveju yra tapati projektavimo užduoties 1 punkte įvardinamai kaip planuojamai (vadinasi, tik preliminariai) statybos pradžiai – 2013 m. Nors projektavimo užduotis pagal įstatymą yra neatsiejama projektavimo sutarties dalis, pirmiau išanalizuotos ir įvertintos konkrečios projektavimo darbų rangos sutarties sąlygos būtent tokios susiformavusios šalių valios ir tokio jų susitarimo, kad projektavimo darbai turi būti užbaigti iš esmės per pusę metų, nepatvirtina.

10931.

110Pažymėtina, kad ir pačios apeliantės pozicija šiuo aspektu nebuvo tvirta ir nuosekli. Pateiktoje ieškovei jos 2016-05-09 pretenzijoje nurodyta, kad, išanalizavus projektavimo darbų eigą ir chronologiją, projektavimo darbai turėjo būti baigti 2014 m. pabaigoje, taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad sutarties pasirašymo metu ieškovė patikino projektavimo darbus ir jų suderinimą planuojanti atlikti per 18 mėn. Taigi, vien jau šioje pretenzijoje apeliantės dėstomi teiginiai apie tai, kad sutarties sudarymo metu ieškovė jai nurodžiusi 18 mėn. preliminarų darbų atlikimo terminą, paneigia apeliantės aptariamus argumentus. Ji negalėjo net tikėtis, kad statybą leidžiantis dokumentas bus išduotas per 7 mėn. (iki 2013 m. pabaigos). Dar viena aplinkybė, kurią apeliantė nurodo savo 2016-11-06 įspėjime, t. y. kad ieškovė žadėjusi statybą leidžiantį dokumentą gauti per 1,5-2 metus, taip pat leidžia teisėjų kolegijai nesutikti su apeliacinio skundo argumentais, kuriais ginčo sutarties įvykdymas tapatinamas su apeliantės projektavimo užduotyje nurodyta preliminaria statybos pradžia (2013 m.). Priešingai, įspėjimų siuntimo datos liudija, kad tik nesuderinus techninio projekto su atitinkančiomis institucijomis ir negavus statybą leidžiančio dokumento per ieškovės žodžiu nurodytą įvykdymo terminą, pretenzijos, įspėjimai, raginimai pradėti siųsti nuo 2016 m. vidurio, o ne nuo 2013 m. pabaigos.

11132.

112Pažymėtina, kad tik 2014-08-20, išdavus specialiuosius architektūros reikalavimus, buvo užbaigtas 0 darbų etapas. Ir nors dabar apeliantė tvirtina, kad 0 etapas užsitęsė dėl netinkamai ieškovės parengtos dokumentacijos (prašymų savivaldybės administracijai užpildymas), byloje nėra ginčo, kad 15 000 Lt dydžio avansas ieškovei buvo sumokėtas jau po 2014-08-20, taip pat byloje nėra duomenų, kad tuo metu apeliantė būtų reiškusi ieškovei pretenzijas. Vadinasi, apeliantė, atlikdama avansinį mokėjimą ir leisdama ieškovei pradėti vykdyti darbus (rengti techninį darbo projektą), turėjo suprasti, kad nurodyta planuojama statybos pradžia 2013 m. objektyviai yra nebeįmanoma.

11333.

114Dar daugiau, pagal sutarties 6.6.1. punkto nuostatas apeliantė (užsakovė) turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu rangovė nepradeda darbo sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbą nustatytu laiku nebeįmanoma. Tačiau apeliantė, tvirtindama, kad darbas nebuvo baigtas iki 2013 metų pabaigos, tuo metu (arba vėliau) sutarties nutraukimo neinicijavo, sumokėdama avansą patvirtino savo ketinimus tęsti sutartinius santykius, galiausiai 2017-02-28 aktu priėmė darbų rezultatą.

11534.

116Aptartų aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad apeliantė, leisdama ieškovei rengti techninį darbo projektą, sutiko, kad ginčo sutartyje numatyti darbai bus baigti vėliau nei iki 2013 m. pabaigos (CK 1.71 str. str. 2 d.), todėl bylos nagrinėjimo metu pasikeitusi jos pozicija dėl sutarties įvykdymo termino kitokio teisėjų kolegijos vertinimo nesuponuoja.

11735.

118Apeliantė savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo tokius argumentus, kad statybą leidžiantis dokumentas tik 2017-01-27 buvo išduotas dėl ieškovės nekokybiško darbo ar klaidos. Tokie argumentai taip pat stokoja pagrįstumo. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad žemės sklypo detaliajame plane buvo padaryta techninė klaida, kuri ir lėmė atsisakymą derinti techninį darbo projektą (is?duoti statyba? leidz?ianti? dokumenta?). Techninio darbo projekto sprendiniai neatitiko z?eme?s sklype, kuriame ture?jo bu?ti statomi / rekonstruojami pastatai, detaliojo plano sprendiniu?, todėl tik ištaisius sklypo detalųjį planą ir jame esančią klaidą (pakeic?iant sklypo plota? (vietoje 28 209 m2 i?ras?ant 25 048 m2) ir uz?statymo tankuma? (vietoje 0,2 i?ras?ant 0,25), buvo i?manoma toliau vykdyti projektavimo darbus pagal šalių sudarytą sutarti?.

11936.

120Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 2 straipsnio 3 punkte (teisėjų kolegija remiasi įstatymo redakcija, galiojusia nuo 2012-09-26, t. y. projektavimo darbų sutarties sudarymo metu) nustatyta, kad detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Detalieji planai rengiami teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą (TPĮ 22 str. 1 d. 1 p.), taip pat kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti (TPĮ 22 str. 1 d. 2 p.); kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (TPĮ 22 str. 1 d. 4 p.). Atsižvelgiant į tai, detaliojo plano sprendiniuose nustatyta teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio ir veiklos joje plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statinių statybos ir kitos veiklos projektus. Detalųjį planą tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu. Detaliųjų planų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius (TPĮ 26 str. 4 d.).

12137.

122Pažymėtina, kad vadovaujantis sutarties sudarymo metu galiojusios Lietuvos Respublikos statybos i?statymo redakcijos (galiojusi nuo 2013-01-09) 20 straipsnio 3 dalimi, statinio projektas turi bu?ti rengiamas, be kita ko, vadovaujantis teritoriju? planavimo dokumentais, taigi, ir detaliaisiais planais. Sutarties 5.2.1 punkte apeliantė įsipareigojo ieškovui perduoti visus dokumentus, reikalingus techninio darbo projekto parengimui.

12338.

124Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 (toliau – ir Taisyklės) 318.4 punkte nustatyta, kad galiojantys detalieji planai koreguojami, kai atliekami detaliojo plano esmės nekeičiantys pakeitimai. Taisyklių 323.2 punkte įtvirtinta, kad 318.4.1, 318.4.2 ir 318.4.3 punktuose numatytais atvejais (taisant technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje), panaikinant sprendinių spragas, išsprendžiant sprendinių kolizijas) detaliojo plano sprendiniai koreguojami tik savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Šiuo atveju detalusis planas galėjo būti ištaisytas tik Neringos savivaldybės direktoriaus įsakymu, o tai 2016-09-01 ir buvo padaryta.

12539.

126Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad ankstesnį techninio darbo projekto patvirtinimą šiuo konkrečiu atveju sukliudė dar ir kitos, nuo ieškovės nepriklausančios priežastys – trečiųjų asmenų kreipimąsis į Neringos savivaldybę.

12740.

128Sutarties vykdymo metu atsiradus kliūtims, trukdžiusioms greičiau (operatyviau) įvykdyti sutartį, abi šalys turėjo imtis protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą imperatyviąją sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą. Kadangi techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti detaliojo plano sprendinius, detaliajame plane buvusios klaidos ar suinteresuotų asmenų skundai objektyviai sutrukdė ieškovei užbaigti darbus bei gauti statybą leidžiantį dokumentą anksčiau, nei tai buvo realiai padaryta, o kitų, pačios ieškovės (ne)atliktų veiksmų, lėmusių sutarties įvykdymą vėliau, nei to tikėjosi apeliantė, ji neįrodė.

12941.

130Kita vertus, šiuo atveju nebuvo ir konkretaus šalių susitarimo iki kokios datos ar termino toks statybą leidžiantis dokumentas jau turėtų būti gautas. Todėl net ir sutinkant su apeliante, kad statybą leidžiantis dokumentas buvo gautas beveik po ketverių metų nuo sutarties sudarymo dienos, nėra pagrindo daryti išvadą, kad techninio darbo projekto rengimo darbų etapai buvo atlikti nesavalaikiai. Pažymėtina, kad apeliantė priėmė atliktus darbus, jų negrąžino atgal ieškovei, taip pat nenustatyta, kad dėl ilgo jų atlikimo, kurį lėmė jau aptartos kliūtys, šie darbai apskritai būtų praradę prasmę apeliantei.

13142.

132Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šalių susitarimą, į abiejų šalių elgesį sutarties vykdymo metu, konstatuoja, kad abi šalys siekė išsaugoti sutartį, apeliantė suteikė ieškovui galimybę pašalinti sutarties vykdymo trūkumus, atsiradusius ne dėl jų kaltės, sutarties nutraukimo neinicijavo. Šiuo aspektu nėra svarbi apeliantės nurodoma aplinkybė, kad ieškovė buvo susipaz?inusi su detaliojo plano sprendiniais dar iki sutarties su ja sudarymo. Tokie skundo argumentai nelemia vertinimo, kad ieškovė turėjo ar galėjo nustatyti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto detaliojo plano (ne)teisingumą, tikėtis, kad oficialiame teritorijų planavimo dokumente yra klaidų ir abejoti juo bei dėl šios priežasties atsisakyti sudaryti sutartį su apeliante bei vykdyti jos pavedimą (užsakymą).

13343.

134Atmestinas kaip aiškiai nepagrįstas ir toks apeliacinio skundo argumentas, kad techninis darbo projektas turėjo būti suderintas ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų (iki 2017-01-01 galiojusi Statybos įstatymo 23 str. 21 d. 2 p. redakcija), nes, vėlgi, tai nepriklausė nuo ieškovės valios. Toks įstatyminis reikalavimas keltinas ne asmeniui, kuris derinimui teikia techninį darbo projektą, o institucijai, kuri kompetentinga išduoti statybą leidžiantį dokumentą (Valstybinei teritorijų palanavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos).

135Dėl apeliantės atsisakymo vykdyti sutartį

13644.

137Teisėtai sudarytos, nenuginčytos ir galiojančios sutarties vykdymas yra kiekvienos tos sutarties šalies pareiga, o vienašališkai atsisakyti vykdyti sutartines prievoles įstatymas draudžia (CK 6.59 str.). Apeliantei pareiga atsiskaityti už jos naudai atliktą, jai perduotą ir jos priimtą darbą tenka ir pagal sutarties (5.2.3. p.), ir pagal įstatymo nuostatas (CK 6.700 str., 6.704 str. 1 p.), juoab kad šalių nebuvo suderėta tokia atleidžianti apeliantę nuo mokėjimo prievolės sąlyga, kaip rangovės (pa)vėlavimas atlikti sulygtą darbą. Šios nutarties 33 punkte jau buvo pasisakyta dėl apeliantės teisės vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu darbus atlikti vėluojama, tačiau šia teise ji nesinaudojo.

13845.

139Apeliantė, siekdama išvengti atsiskaitymo su rangove (ieškove), savo poziciją grindė ieškovės atlikto darbo rezultatu jai padarytais nuostoliais – būsimomis savo išlaidomis, ieškovei suprojektavus didesnio energinio naudingumo pastatą, nei apeliantė tikėjosi sutarties sudarymo momentu. Priešpriešiniai reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo ir / ar įskaitymo nagrinėjamoje byloje nebuvo pareikšti, tačiau pagal turiningojo vertinimo taisyklę tokie apeliacinio skundo argumentai gali būti aiškinami ir kaip atsikirtimai netinkama darbų kokybe. Todėl teisėjų kolegija šiuo aspektu taip pat pasisako.

14046.

141Pagal CK 6.703 straipsnio nuostatas, projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai atliktų projektavimo darbų ar netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant darbų rezultatą, ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą.

14247.

143Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad darbų trūkumams pagal CK 6.662 straipsnio 1 dalį būdingas požymis – jie turi bloginti darbų rezultato kokybę. Jeigu yra tam tikri atlikto darbo neatitikimai ar nukrypimai nuo nustatytų sutartyje, kurie darbų priėmimo metu užsakovo nebuvo nurodyti kaip bloginantys darbų rezultato kokybę, tai užsakovas turi teisę kreiptis į teismą dėl rangovo atsakomybės, bet darbų trūkumus jis turi įrodyti kaip sutarties sąlygų pažeidimą (CPK 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2013).

14448.

145Taigi apeliantė teigia, kad ieškovė, suprojektuodama A energinio naudingumo klasės pastatus, pažeidė šalių sudarytą sutartį, nes negavo apeliantės pavedimo projektuoti aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatus. Apeliantė taip pat tvirtina, kad nauji projektinės dokumentacijos sprendiniai su ja nebuvo suderinti, projekte esantys parašai yra jų kopijos, o ne originalai, atlikti pasinaudojant jos parašais, ieškovės prašymu pasirašytais tuščiame lape. Atlikus pakeitimus ir nustačius A energinio efektyvumo klasę, pasak apeliantės, teks keisti pastato šilumos šaltinį, todėl padidės pastatų statybos / rekonstrukcijos kaštai. Tuo tarpu ieškovė tvirtina, kad šalys nei sutartyje, nei projektavimo užduotyje nebuvo susitarusios dėl projektuojamų pastatų B energinio naudingumo klasės, o A energinio naudingumo klasė buvo suprojektuota atsižvelgiant į galiojantį statybos techninį reglamentą. Projekto su žemesnio energinio naudingumo klase apeliantė net negalėtų realizuoti ir atlikti pagal jį rekonstrukciją.

14649.

147Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 24 punkte nustatyta, kad naujai statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016-11-01, energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A. Iki 2017-01-01 galiojusio statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ 16 ir 17 punktuose buvo numatyta, kad naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014-01-01, energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B, o po 2016-01-01 energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A. Taigi, suprojektavus žemesnės nei A energinio naudingumo klasės pastatus ir pateikus projektą tvirtinti po 2016-01-01, statybą leidžiantis dokumentas nebūtų išduotas.

14850.

149Be to, šiuo atveju projektavimo užduotyje nėra nuorodos į tai, kokia turi būti rekonstruojamo statinio energinio naudingumo klasė, nurodyta tik tai, kad statinio šildymas numatytas elektra (5 p.). Toks pats šildymo šaltinis numatytas ir patikslintoje projektavimo užduotyje. Pažymėtina, kad byloje esantis šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, kad techninio darbo projekto dokumentacija su apeliante buvo derinama, įskaitant ir pakoreguotą techninį darbo projektą, Neringos miesto savivaldybei 2016-09-01 ištaisius detaliojo plano klaidas. Ieškovė 2016-11-12 elektroniniu paštu suderinimui ir patvirtinimui išsiuntė apeliantei pataisytą Techninį darbo projektą, kurio aiškinamajame rašte nurodyta projektuojamų pastatų energinio naudingumo klasė (A). 2016-11-25 jai siųstuose bendruosiuose statinių rodikliuose taip pat buvo nurodyta, kad visų projektuojamų pastatų energinio efektyvumo klasė yra A. Todėl spręstina, kad su projektuojamo statinio energinio naudingumo klase apeliantė buvo supažindinta, tam pritarė ir patvirtino – priešingų duomenų byloje nėra. Aplinkybė, kad pati apeliantė fiziškai projektinių sprendinių galimai ir netvirtino, o ieškovė naudojo turimas jos parašų kopijas, šiuo atveju nėra reikšminga, nes byloje yra pateikti duomenys, jog apeliantė būtent šiuo tikslu pati pateikė tokių skenuotų savo parašų kopijas, o vėliau ir priėmė iš ieškovės darbus.

15051.

151Galutiniai dokumentai derinimui buvo pateikti po 2016-11-01. Atitinkamai, ieškovė, numatydama, kad po detaliojo plano klaidų ištaisymo yra pakankamai trumpas laikotarpis dokumentų derinimui, pagrįstai koregavo ne tik projektinę užduotį, tačiau ir visą techninio darbo projektą, nes kitu atveju nebūtų galimybės gauti statybą leidžiančio dokumento.

15252.

153Kita vertus, apeliantė techninio darbo projekto trūkumu laiko aukštesnės energinio naudingumo klasės numatymą, dėl ko ji patirs daug didesnes rekonstrukcijos išlaidas, o ypač dėl to, kad teks keisti šildymo sistemą. Šį savo teiginį grindžia į bylą pateikta 2017-03-06 specialisto išvada, kad energinio naudingumo klasei A šildymas negali būti elektrinis, o tik šilumos siurbliais (oras-vanduo). Tačiau A energinę klasę atitinkančio namo šilumos šaltiniai gali būti derinami tarpusavyje (įskaitant ir šildymą elektra) iš esmės nekeičiant viso šilumos šaltinio (statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2.47 lentelė). Tokiu atveju energijos šaltinio pasirinkimas iš esmės nėra ribojamas, svarbiausias kriterijus – šildyti sunaudojamas energijos metinis kiekis.

15453.

155Apeliantė, kaip ne kartą minėta, priėmė ieškovės atliktus darbus pagal perdavimo – priėmimo aktą, jų negrąžino ieškovei; statybos leidimas buvo gautas ir byloje nėra duomenų, kad apeliantė nedisponuotų darbų rezultatu. Apeliantė, priėmusi darbus ir pasirašiusi perdavimo – priėmimo aktą, priekaištų ar pastabų dėl darbų kokybės / jų trūkumų nereiškė, išskyrus 2017-03-14 elektroniniu paštu siųstą pretenziją dėl sutarties pažeidimo ir nuostolių atlyginimo bei tos pačios dienos pranešimą dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Pretenzijoje išdėstytus ir su darbų atlikimo terminais susijusius klausimus teisėjų kolegia jau aptarė ir įvertino. Kitais aspektais pablogėjusi projektavimo darbų rezultato kokybė byloje neįrodinėta, reikalavimai dėl to teisme nepareikšti (šios nutarties 47 p.), o prielaidų vertinti, kad vien rekonstruojamų pastatų techninio darbo projekte A energinio efektyvumo klasės suprojektavimas blogina ieškovės darbo kokybę, taip pat nėra (CK 6.703 str. 2 d.). Priešingai, nustatant įstatymu numatytą aukštesnę pastatų energinio naudingumo klasę (A), apeliantės rekonstruotini pastatai iš esmės įgys didesnę vertę. Tokiu atveju konstatuotina, kad apeliantė nepagrįstai atsisakė atsiskaityti su ieškove už šios atliktus darbus.

15654.

157Apeliantės daroma prielaida, jog galimai ji patirsianti didesnės išlaidos pastatui rekonstruoti, nei galėjo, taip pat savaime nereiškia, kad buvo susiklosčiusios sąlygos prievolių įskaitymo insititutui taikyti ir dėl šios priežasties jos mokėjimo prievolė ieškovei jau yra pasibaigusi (CK 6.130 str.). Pirma, byloje nėra duomenų, kiek apeliantei turėjo kainuoti rekonstrukcija, t. y. kokia statybų kaina turėjusi būti, todėl nepagrįsta teigti, kad ji dėl ieškovės veiksmų patyrė nuostolių, kuriuos galėtų įskaityti į savo prievolę. Antra, įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas, jos yra nuosekliai suformuotos kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-210; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti nustatytos tokios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pats; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

15855.

159Nagrinėjamu atveju apeliantės reikalavimas atlyginti dar tik būsimus nuostolius bei jų įskaitymas į jos pačios mokėjimo prievolę akivaizdžiai neatitiko galiojimo, apibrėžtumo, vykdytinumo kriterijų, ieškovė nėra apeliantės skolininke. Šiame kontekste pažymėtina, kad tuo atveju, kai pavėluotai atlikti darbai praranda prasmę užsakovui, šis turi teisę pagal CK 6.652 straipsnio 4 dalį atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti atlyginti dėl termino parleidimo padarytus nuostolius. Nei viena iš nurodytų sąlygų nėra įvykusi, priešingai, projektinės dokumentacijos perdavimo – priėmimo 2017-01-28 aktu prie 2013-05-17 projektavimo darbų rangos sutarties Nr. PS-13-01 darbų rezultatas yra priimtas, taip pat apeliantė deklaruoja pasinaudosianti šiuo darbų rezultatu ir būtent dėl šios priežasties patirsianti nuostolius, susijusius su padidėsiančiais statybų kaštais.

16056.

161Kadangi konkretus reikalavimas dėl nuostolių ir ieškovės pareigos juos kompensuoti (t. y. dėl žalos atlyginimo ir ieškovės sutartinės atsakomybės sąlygų) nagrinėjamoje byloje nebuvo pareikštas, teisėjų kolegija neaptarinėja ir nevertina specialisto išvadų, kuriomis apeliantė grindė tokių jos nuostolių būsimą atsiradimą bei jų dydį (CPK 13 str., 265 str. 2 d.). Teisėjų kolegijai taip pat nustačius, kad šalys nebuvo susitarusios dėl konkretaus termino, iki kurio sutartis turėjo būti įvykdyta, nėra ir prielaidų spręsti dėl ieškovės pareigos skaičiuoti netesybas apeliantei, juolab kad ir dėl to reikalavimas byloje nebuvo pareikštas.

16257.

163Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2017-03-14 pranešimas apie atliktą įskaitymą neeliminavo apeliantės pareigos sumokėti sutartyje nurodytą darbų kainą. Pirmosios instancijos teismas ginčą išsprendė teisingai, procesinės ar materialinės teisės normų taikymo klaidų, lemiančių poreikį pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, nepadarė.

164Dėl bylinėjimosi išlaidų

16558.

166Netenkinant apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos jai nepriteisiamos (CPK

16793 str.).

16859.

169Ieškovė prašo priteisti iš apeliantės 842,16 Eur bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme, pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyto maksimalaus dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (1 106,04 Eur), todėl ieškovei turi būti kompensuotina pilnai (CPK 98 str.).

170Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

171Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

172Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Aedicula“ (į. k. 121830235) iš atsakovės R. Z. (a. k. ( - ) 842,16 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt du eurus 16 centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Aedicula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš... 8. 2.... 9. Nurodė, kad šalys 2013-05-17 sudarė projektavimo darbų sutartį Nr.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2017-11-13 sprendimu ieškinį patenkino: priteisė... 13. 4.... 14. Byloje nustatyta, kad šalis siejo sutartiniai teisiniai santykiai pagal... 15. 5.... 16. Teismas nustatė ir tai, kad ieškovės parengtus projektus atitinkamos... 17. 6.... 18. Aptartos sutarties vykdymo aplinkybės leido teismui padaryti išvadą, kad... 19. 7.... 20. Kadangi atsakovė, priėmusi darbų rezultatą, nesutiko apmokėti jai... 21. 8.... 22. Teismas nurodė, kad projektavimo darbų rangos sutarties lentelėje,... 23. 9.... 24. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir... 25. 10.... 26. Sutarties 5.2.1. punktu atsakovė įsipareigojo po sutarties pasirašymo... 27. 11.... 28. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nors ieškovė ne kartą teikė tvirtinti... 29. 12.... 30. Tokia situacija, pasak teismo, neteikia pagrindo vertinti, kad techninį darbo... 31. 13.... 32. Teismas sprendime pasisakė ir dėl atsakovės 2017-03-14 ieškovei pateiktos... 33. 48 366,50 Eur ieškovės reikalavimą dėl skolos sumokėjimo. Atsakovė šioje... 34. 14.... 35. Teismas, atsižvelgęs į statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012... 36. 15.... 37. Taip pat teismas sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų,... 38. 16.... 39. Nenustatęs, kad ieškovė pažeidė ginčo sutartį, teismas sprendė, jog... 40. 17.... 41. Teismas konstatavo, kad atsakovė, neapmokėdama ieškovės pateiktos... 42. II.... 43. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 18.... 45. Atsakovė R. Z. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 46. 18.1.... 47. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad šalys nebuvo susitarusios dėl... 48. 18.2.... 49. Visus darbus ieškovė turėjo atlikti iki projektavimo užduotyje nustatyto... 50. 18.3.... 51. Net ir vadovaujantis pirmosios instancijos teismo pateiktu projektavimo darbų... 52. 18.4.... 53. Teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovės pateikta projektavimo užduotimi,... 54. 18.5.... 55. Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovės raštais buvo pakeistas sutarties... 56. 18.6.... 57. Aplinkybės, kad detaliajame plane buvusi klaida buvo ištaisyta tik 2016-09-01... 58. 18.7.... 59. Teisams nepagrįstai sprendė, kad ieškovė, projektuodama A energinio... 60. 2013 m., neturėjo ir negalėjo turėti ketinimų projektuoti / statyti tuo... 61. 18.8.... 62. Teismas nepagrįstai nepripažino atsakovės patirtų išlaidų nuostoliais,... 63. 19.... 64. Ieškovė UAB „Aedicula“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą... 65. 19.1.... 66. Atsakovė, manydama, kad turi 322 372,31 Eur dydžio reikalavimą ieškovei ir... 67. 19.2.... 68. Ne projektavimo užduotyje, o pačioje sutartyje yra apibrėžti projektavimo... 69. 19.3.... 70. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad atsakovės raštai patvirtina, kad... 71. 19.4.... 72. Šalys projektavimo darbų atlikimo terminus apibrėžė konkrečiais... 73. 19.5.... 74. Klaidos detaliajame plane buvimas ir jos ištaisymas negali sąlygoti... 75. 19.6.... 76. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovės ketinimas pastatus statyti... 77. 19.7.... 78. Atsakovės nurodoma 307 548,22 Eur suma, kurią ji teigia patirsianti dėl... 79. 19.8.... 80. Atsakovė nurodo turėjusi papildomai samdyti ekspertą, kad šis ištaisytų... 81. 19.9.... 82. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovės parengtas techninis darbų... 83. Teisėjų kolegija... 84. III.... 85. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. Dėl projektavimo darbų sutarties įvykdymo termino... 87. 20.... 88. Ieškovė UAB „Aedicula“ prašė priteisti jai iš apeliantės R. Z. skolą... 89. 21.... 90. Taigi nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl šalių... 91. 22.... 92. Projektavimo darbų rangos teisinius santykius reguliuoja CK šeštosios knygos... 93. 23.... 94. Kai kyla sutarties šalių ginčas dėl sutarties turinio ir / ar jos sąlygų,... 95. 24.... 96. Nurodytų išaiškinimų kontekste visų pirma identifikuotina, dėl ko... 97. 25.... 98. Sutartyje buvo numatyta, kad projektavimas susideda iš atitinkamų darbų... 99. 26.... 100. Iš viso sutarties 3 punkte pateikiamoje lentelėje buvo numatyti VI galimi... 101. 27.... 102. Ginčo sutartyje taip pat įtvirtintos tokios bendrosios nuostatos, kad darbas... 103. 28.... 104. Tokiu atveju, kaip matyti ir ginčo sutarties teksto bei jos konstrukcijos,... 105. 29.... 106. Šioje nutartyje jau buvo aptarti konkretyūs įvykiai, faktiškai turėję... 107. 30.... 108. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad... 109. 31.... 110. Pažymėtina, kad ir pačios apeliantės pozicija šiuo aspektu nebuvo tvirta... 111. 32.... 112. Pažymėtina, kad tik 2014-08-20, išdavus specialiuosius architektūros... 113. 33.... 114. Dar daugiau, pagal sutarties 6.6.1. punkto nuostatas apeliantė (užsakovė)... 115. 34.... 116. Aptartų aplinkybių visuma sudaro pagrindą išvadai, kad apeliantė, leisdama... 117. 35.... 118. Apeliantė savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo tokius argumentus, kad... 119. 36.... 120. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 2... 121. 37.... 122. Pažymėtina, kad vadovaujantis sutarties sudarymo metu galiojusios Lietuvos... 123. 38.... 124. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų... 125. 39.... 126. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada,... 127. 40.... 128. Sutarties vykdymo metu atsiradus kliūtims, trukdžiusioms greičiau... 129. 41.... 130. Kita vertus, šiuo atveju nebuvo ir konkretaus šalių susitarimo iki kokios... 131. 42.... 132. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šalių susitarimą, į abiejų šalių... 133. 43.... 134. Atmestinas kaip aiškiai nepagrįstas ir toks apeliacinio skundo argumentas,... 135. Dėl apeliantės atsisakymo vykdyti sutartį ... 136. 44.... 137. Teisėtai sudarytos, nenuginčytos ir galiojančios sutarties vykdymas yra... 138. 45.... 139. Apeliantė, siekdama išvengti atsiskaitymo su rangove (ieškove), savo... 140. 46.... 141. Pagal CK 6.703 straipsnio nuostatas, projektuotojas atsako už netinkamą... 142. 47.... 143. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad darbų trūkumams pagal CK 6.662... 144. 48.... 145. Taigi apeliantė teigia, kad ieškovė, suprojektuodama A energinio naudingumo... 146. 49.... 147. Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis... 148. 50.... 149. Be to, šiuo atveju projektavimo užduotyje nėra nuorodos į tai, kokia turi... 150. 51.... 151. Galutiniai dokumentai derinimui buvo pateikti po 2016-11-01. Atitinkamai,... 152. 52.... 153. Kita vertus, apeliantė techninio darbo projekto trūkumu laiko aukštesnės... 154. 53.... 155. Apeliantė, kaip ne kartą minėta, priėmė ieškovės atliktus darbus pagal... 156. 54.... 157. Apeliantės daroma prielaida, jog galimai ji patirsianti didesnės išlaidos... 158. 55.... 159. Nagrinėjamu atveju apeliantės reikalavimas atlyginti dar tik būsimus... 160. 56.... 161. Kadangi konkretus reikalavimas dėl nuostolių ir ieškovės pareigos juos... 162. 57.... 163. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 164. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 165. 58.... 166. Netenkinant apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 167. 93 str.).... 168. 59.... 169. Ieškovė prašo priteisti iš apeliantės 842,16 Eur bylinėjimosi išlaidas,... 170. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 171. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti... 172. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Aedicula“ (į. k....