Byla B2-1202-460/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus akcinė bendrovė SEB bankas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų akcinė bendrovė Šiaulių bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos Skuba“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ direktorės Reginos Savickienės pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kretingalės mėsa“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus akcinė bendrovė SEB bankas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų akcinė bendrovė Šiaulių bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos Skuba“,

Nustatė

2pareiškėja 2016-05-06 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo atsakovei UAB „Kretingalės mėsa“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratore paskirti UAB Klaipėdos administratorių biurą. Nurodo, jog įmonė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. Juos lėmė ekonominis nuosmukis visose ūkio šakose. Pareiškėja teigia, kad įmonė pradėjo veiksmus, susijusius su jos veiklos optimizavimu: sumažintos veiklos sąnaudos, sumažėjo bendrovės darbuotojų skaičius, bendrovė nuosekliai sieks subalansuoti veiklos apimtis. Tikina, kad pradėjusi restruktūrizavimo procesą turi realias galimybes atstatyti įmonės mokumą, sugrįžti į aktyvią rinką ir tęsti savo veiklą, atsiskaityti su kreditoriais (t. 1, b. l. 2–8).

3AB SEB bankas nurodo, kad yra vienas didžiausių UAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių, nes pastaroji bendrovė pagal 2010-06-11 laidavimo sutartį Nr. 04/10030 yra laidavusi už UAB „Agrovet“ įsipareigojimų bankui įvykdymą pagal 2001-09-31 kreditavimo sutartį Nr. 043010401386/022006-08-11, kuria UAB „Agrovet“ suteikto kredito grąžinimo terminas yra pasibaigęs 2014-12-15. Nurodo, kad 2015-09-18 dėl 7 269 592,37 Eur skolos išieškojimo yra išduotas vykdomasis įrašas.

4AB „Šiaulių bankas“ prašo pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodo, jog neturi duomenų, kad atsakovė susidurtų su ilgalaikiais finansiniais sunkumais, todėl mano, kad laikino pobūdžio sunkumai gali būti išspręsti nekeliant restruktūrizavimo bylos.

5UAB „Klaipėdos Skuba“ prašo pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodo, jog nėra gavusi restruktūrizavimo plano metmenų ir bendrovės sprendimo dėl metmenų patvirtinimo. Apie inicijuotą restruktūrizavimo procesą sužinojo tik 2016-05-17 po pretenzijos išsiuntimo, todėl mano, kad ieškovas nesilaikė ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. reikalavimų.

6Prašymas tenkintinas – atsakovei UAB „Kretingalės mėsa“ iškeltina restruktūrizavimo byla.

7Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

8Pažymėtina tai, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant klausimą dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, darbo vietas – ypač svarbūs šiuo sudėtingu valstybės ūkiui laikotarpiu.

9Dėl materialinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

10Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Restruktūrizavimo proceso materialinės sąlygos yra šios, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnis).

11Įmonės direktorė pareiškime sutinka ir neginčija, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, t. y. trūksta apyvartinių lėšų. Bendrovės vadovė, išanalizavusi bendrovės praėjusių ir einamųjų metų veiklos rezultatus, nustatė, teismas šiuo momentu su tuo sutinka, jog optimaliausias būdas, kurį taikant bendrovė turėtų galimybę įgyvendinti naujas verslo galimybes ir tuo pačiu galėtų padengti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, yra restruktūrizavimo bylos iškėlimas.

12Pabrėžtina, kad įmonė yra suformavusi uždavinius, kurie leistų gerinti įmonės finansinę situaciją, tuo siekti pelningumo padidėjimo, rasti naujų užsakovų, sudaryti sutarčių su naujais verslo subjektais.

13Bendrovės pateikiami balansai ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2014, 2015 metus,

142016-04-30 (t. 1, b. l. 34–36, 39–41) patvirtina, kad įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, įmonės pelnas minimalus. Bendrovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2016-04-30 duomenimis sudarė 282 936 EUR, 2016-06-09 duomenimis sudarė 833 229,77 Eur, iš viso įsipareigojimų dydis

152016-04-30 sudarė 8 590 455 EUR, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 449 608 EUR. Bendrovei priklausančio turto vertė 2016-04-30 sudarė 8 735 207 EUR, iš jo ilgalaikio turto vertė – 4 464 446 EUR. Pateiktų duomenų analizė suponuoja išvadą, kad atsakovė nėra nemoki (CPK 178, 185 straipsniai, Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Pažymėtina, kad įmonės balansas yra svarbiausias įmonės finansinis dokumentas, tačiau akcentuotina, kad reali ir tiksli įmonės finansinė padėtis nagrinėjamu atveju gali būti nustatoma tik iš visų byloje esančių duomenų viseto (CPK 12, 178 197 straipsniai).

16Svarbu ir tai, kad pelninga sutartis (sutartys) gali iš esmės pakeisti ir pagerinti įmonės finansinį stabilumą ir konkurencingumą rinkoje, to pačiu ir balansinius duomenis. Įmonė toliau vykdo ūkinę–komercinę veiklą ir jos nebuvo nutraukusi. Bendrovės pajamas užtikrina tarp UAB „Nordea Finance Lithuania” ir UAB „Kretingalės mėsa“ 2016-06-01 sudaryta faktoringo sutartis Nr. 2016-3295, kuria suteikiamas 4 000 000 Eur faktoringo limitas prekybai su didžiausiu prekybos tinklu, kuriam UAB „Kretingalės mėsa“ tiekia produkciją. Pasirašius faktoringo susitarimą, bus sprendžiamas apyvartinių lėšų klausimas, todėl tikėtina, kad UAB „Kretingalės mėsa“ didins pardavimų apimtis (CPK 185 straipsnis). UAB „Kretingalės mėsa“ taip pat yra sudariusi susitarimus su UAB „Lidl Lietuva“ (CPK 12, 178 straipsniai), 2016 metais yra sudariusi kitas teismui pateiktas sutartis dėl prekių pardavimo (CPK 12, 178 straipsniai). Taip pat byloje pateikta aktualūs pastaruoju metu sudaryti eksporto kontraktai su Rumunijos, Latvijos, Italijos, Kosovo, Lietuvos, Lenkijos, Estijos įmonėmis (CPK 12, 178 straipsniai). Tai reiškia, kad įmonė turi potencialias galimybes sugeneruoti ir didinti pajamas. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovei esant sunkioje finansinėje situacijoje kiti rinkos dalyviai neatsisako vesti derybų, sudarinėti sutartis, tai rodo atsakovės patikimumą ir gebėjimą spręsti susidariusias problemas ir uždavinius, rengti įmonės strategiją.

17Pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įmonės, siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Be to, šiuo metu galiojantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalis numato, kad plano metmenis turi patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tačiau restruktūrizavimo bylai iškelti neprivalu gauti kreditorių sutikimą. Pažymėtina ir tai, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas įmonės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taip pat turi būti įvertinta ir konkrečios faktinės situacijos specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Iš restruktūrizavimo plano metmenų (t. 1, b. l. 46–67) matyti, kad UAB „Kretingalės mėsa“ turi sudariusi strategiją ir viziją konkurencingai veiklai rinkoje atkurti. Įmonė numato atlikti reikalingus pakeitimus veiklos organizavime, įmonė pradėjo veiksmus, susijusius su jos veiklos optimizavimu: sumažintos veiklos sąnaudos, sumažėjo bendrovės darbuotojų skaičius, bendrovė nuosekliai sieks subalansuoti veiklos apimtis, kt. (CPK 12, 178 straipsniai). Tai lemtų įmonės ūkinės-komercinės veiklos plėtrą, o tuo pačiu užtikrintų pajamas, iš kurių restruktūrizuojama bendrovė galėtų atsiskaityti su kreditoriais, padengti savo einamąsias išlaidas bei atkurti mokumą restruktūrizavimo metu.

18Pareiškėja nurodo, kad atsakovė ilgalaikio turto nurašyti neplanuoja (t. 1, b. l. 65). Taigi, vertinant šį aspektą, pažymėtina, kad apskaitos prasme nusidėvėjęs turtas bus (iš)naudojamas įmonės veikloje. Tai reiškia, kad buhalterinės apskaitos prasme nusidėvėjęs turto vienetas gali suteikti ir suteikia visiškai kitokią vertę įmonės veikloje (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

19AB SEB bankas nurodo, kad yra vienas didžiausių UAB „Kretingalės mėsa“ kreditorių, nes pastaroji bendrovė pagal 2010-06-11 laidavimo sutartį Nr. 04/10030 yra laidavusi už UAB „Agrovet“ įsipareigojimų bankui įvykdymą pagal 2001-09-31 kreditavimo sutartį Nr. 043010401386/022006-08-11, kuria UAB „Agrovet“ suteikto kredito grąžinimo terminas yra pasibaigęs 2014-12-15. Nurodo, kad 2015-09-18 dėl 7 269 592,37 Eur skolos išieškojimo yra išduotas vykdomasis įrašas. Šiuo aspektu svarbu tai, kad teismo žiniomis, minėtas išieškojimas pagal vykdomąjį įrašą iš UAB „Agrovet“ nėra pradėtas. Tai sąlygoja apie tai, jog bankas mato realią galimybę skolą atgauti iš pagrindinio skolininko.

20UAB „Klaipėdos Skuba“ nurodo, kad UAB „Kretingalės mėsa“ skola jai sudaro 36 629,34 Eur, kad iki šiol nėra gavusi restruktūrizavimo plano metmenų ir bendrovės sprendimo dėl metmenų patvirtinimo. Apie inicijuotą restruktūrizavimo procesą sužinojo tik 2016-05-17 po pretenzijos išsiuntimo, todėl mano, kad ieškovas nesilaikė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimų. Kaip matyti iš pateikiamo UAB „Kretingalės mėsa“ siunčiamos korespondencijos sąrašo, UAB „Klaipėdos Skuba“, kaip ir kitiems kreditoriams, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytu terminu 2016-05-06 registruotu paštu buvo išsiųstas pranešimas, informuojantis apie bendrovės akcininkų sprendimą patvirtinti Restruktūrizavimo plano metmenis ir kvietimais su susipažinti su metmenimis bei nurodytu akcininkų sprendimu. Tai, kad UAB „Klaipėdos Skuba“ šį pranešimą gavo 2016-05-17, nepriklausė nuo ieškovės valios, akivaizdu, kad ieškovė neturėjo jokių galimybių kontroliuoti savalaikio įteikimo, nes tai pašto tarnybos pareiga.

21AB „Šiaulių bankas“ nurodė, kad įsipareigojimus pagal 2011-06-04 kreditavimo sutartį Nr. EIF-2011-429-05, 2011-06-29 kreditavimo sutartį Nr. KS-2011-032-05, 2012-03-13 kreditavimo sutartį Nr. EIF-2012-625-05, pagal kurias UAB „Kretingalės mėsa“ skoliniai įsipareigojimai bendrai sudaro 2 754 878,25 Eur, atsakovė vykdo tinkamai, mokėtinos sumos sumokamos nustatytais terminais. Nurodo, kad neturi duomenų, kad atsakovė susidurtų su ilgalaikiais finansiniais sunkumais, todėl mano, kad laikino pobūdžio sunkumai gali būti išspręsti nekeliant restruktūrizavimo bylos. Šiuo aspektu teismas pažymi, kad atsakovė nėra įmonė, iš esmės veikianti kaip vienas visiškai atskiras ūkio subjektas. Kaip nurodo atsakovė, ji su kitomis įmonėmis sudaro vientisą vertikalią mėsos perdirbimo grandinę: UAB „Pajūrio mėsinė“ užtikrina skerdimą, UAB „Agrovet“ atlieka išpjaustymą, o UAB „Kretingalės mėsa“ atlieka logistiką ir prekių realizaciją. Svarbu tai, jog UAB „Pajūrio mėsinė“ 2016-06-07 iškėlus restruktūrizavimo bylą, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą, 1 364 679,15 Eur skolos UAB „Kretingalės mėsa“ sumokėjimas artimiausiu metu nėra galimas ar įmanomas, dėl ko per vienerius metus UAB „Kretingalės mėsa“ gautinos sumos atitinkamai sumažėja. Suprantama, jog dėl bendrovės turimo turto ir įsipareigojimų struktūros UAB „Kretingalės mėsa“, nenutraukdama veiklos, neturi galimybės iš karto ir sutartyse nustatytais terminais padengti kreditorių reikalavimų. Dėl didelių įsipareigojimų kreditoriams bendrovė negali tinkamai finansuoti veiklos, susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, kas turi neigiamą įtaką jos veiklos rezultatams. bankas“, kuriam atsakovė kas mėnesį turi mokėti 38 158 Eur dydžio įmoka ir palūkanas. Šios priežastys lemia atsakovės siekį pradėti restruktūrizavimą ir kuo greičiau išspręsti laikinas finansines problemas.

22Atskirai pabrėžtina, jog tiek Įmonių bankroto įstatymas (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 3 dalies 2 punktas), tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 3 punktas) prioritetą teikia restruktūrizavimo, o ne bankroto procesui.

23Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas pagal byloje turimus duomenis pažymi, kad įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, dauguma kreditorių neprieštarauja, jog atsakovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla, manytina, jog įmonė turi realių galimybių esant finansiniams sunkumams pagerinti savo veiklos rezultatus, optimizuodama veiklą bei padidindama įmonės pelningumą ir užtikrindama gautinas pajamas, todėl galima tikėtis atsakovės ilgalaikio mokumo atkūrimo, normalios veiklos stabilizavimo, skolų sumažinimo, bendrovės konkurencingumo išsaugojimo (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

24Dėl procesinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

25Įmonių restruktūrizavimo įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę iniciatyvos teisę suteikia subjektams – dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, jei jo (jų) reikalavimai atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio reikalavimus (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju 2016-05-05 visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime įmonės akcininkai, turintys 100 procentų įmonės akcijų (t. 1, b. l. 11–12), vienbalsiai nusprendė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtino restruktūrizavimo plano metmenis, raštu kreipėsi į įmonės kreditorius (t. 1, b. l. 77–80) bei įvykdė kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytus reikalavimus, teismas pažymi, jog nebuvo pažeistos procesinės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4, 5, 6 straipsniai).

26Dėl administratoriaus kandidatūros

27Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodoma, jog pareiškime iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pateikiama restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedamas restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras.

28Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratore skirti UAB Klaipėdos administratorių biurą, šiam siūlymui pritarė ir įmonės akcininkai (t. 1, b. l. 11–12). UAB Klaipėdos administratorių biuras sutinka teikti UAB „Kretingalės mėsa“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas ir yra pateikusi teismui sutikimą, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą bei kitus dokumentus (t. 1, b. l. 42–45).

29Teismas neturi duomenų, kad kandidatė į administratores prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies imperatyvioms normoms.

30Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Kretingalės mėsa“ restruktūrizavimo administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui skirtina UAB Klaipėdos administratorių biuras.

31Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki, todėl atsakovei UAB „Kretingalės mėsa“ iškeltina restruktūrizavimo byla.

32Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–6 straipsniais, CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

331. Iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kretingalės mėsa“, įmonės kodas 163712994, buveinės adresas Klaipėdos g. 16, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

342. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą, adresas H. Manto g. 2/ Vytauto g. 17, Klaipėda, sąrašo eil. Nr. R-JA02.

353. Įpareigoti įmonės administratorę uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui restruktūrizavimo planą.

364. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

375. Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu įmonės valdymo organai (vadovas) įmonės turto realizavimo ir kitus veiksmus, susijusius su įmonės išlaidomis, privalo derinti su paskirtuoju restruktūrizavimo administratoriumi.

386. Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 1 500 EUR + PVM administratorės atlyginimui per mėnesį nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

397. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ administratorę uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą atlikti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus šio įstatymo nuostatose jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

409. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti šalims, administratorei, Juridinių asmenų registrui.

4110. Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiųsti įmonei ir administratorei, kurią įpareigoti pranešti apie šios nutarties įsiteisėjimą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 3–6 punktuose nurodytiems asmenims.

42Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra vykdytina skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. pareiškėja 2016-05-06 kreipėsi į teismą su pareiškimu, juo prašo... 3. AB SEB bankas nurodo, kad yra vienas didžiausių UAB „Kretingalės mėsa“... 4. AB „Šiaulių bankas“ prašo pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodo, jog... 5. UAB „Klaipėdos Skuba“ prašo pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodo,... 6. Prašymas tenkintinas – atsakovei UAB „Kretingalės mėsa“ iškeltina... 7. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 8. Pažymėtina tai, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita... 9. Dėl materialinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų... 10. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos įmonės... 11. Įmonės direktorė pareiškime sutinka ir neginčija, kad bendrovė turi... 12. Pabrėžtina, kad įmonė yra suformavusi uždavinius, kurie leistų gerinti... 13. Bendrovės pateikiami balansai ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2014, 2015... 14. 2016-04-30 (t. 1, b. l. 34–36, 39–41) patvirtina, kad įmonė susidūrė su... 15. 2016-04-30 sudarė 8 590 455 EUR, po vienerių metų mokėtinos sumos ir... 16. Svarbu ir tai, kad pelninga sutartis (sutartys) gali iš esmės pakeisti ir... 17. Pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje... 18. Pareiškėja nurodo, kad atsakovė ilgalaikio turto nurašyti neplanuoja (t. 1,... 19. AB SEB bankas nurodo, kad yra vienas didžiausių UAB „Kretingalės mėsa“... 20. UAB „Klaipėdos Skuba“ nurodo, kad UAB „Kretingalės mėsa“ skola jai... 21. AB „Šiaulių bankas“ nurodė, kad įsipareigojimus pagal 2011-06-04... 22. Atskirai pabrėžtina, jog tiek Įmonių bankroto įstatymas (Įmonių bankroto... 23. Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas pagal byloje turimus... 24. Dėl procesinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų... 25. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę... 26. Dėl administratoriaus kandidatūros ... 27. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 4... 28. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį įmonės... 29. Teismas neturi duomenų, kad kandidatė į administratores prieštarautų... 30. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Kretingalės mėsa“... 31. Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad... 32. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–6... 33. 1. Iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 34. 2. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės... 35. 3. Įpareigoti įmonės administratorę uždarąją akcinę bendrovę... 36. 4. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo nutarties... 37. 5. Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu... 38. 6. Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 1 500 EUR + PVM... 39. 7. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 40. 9. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti šalims, administratorei,... 41. 10. Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 42. Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju...