Byla eAS-294-415/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dainiaus Raižio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Novecorum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV investicijos“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir uždaroji akcinė bendrovė „Novecorum“) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Ranga IV investicijos“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl leidimo koreguoti sklypo ( - ) ir teritorijos virš ( - ) gatvės detalųjį planą sklype ( - ) inicijavimo pagrindu“ (toliau – ir Skundžiamas įsakymas).

6Pareiškėjas skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas šioje byloje sustabdyti Skundžiamo įsakymo galiojimą.

7Pareiškėjas nurodė, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės susidarys situacija, kai bus pradėta sklypo ( - ) ir teritorijos virš ( - ) gatvės (toliau – ir Teritorija) detaliojo plano korektūra, tad tokiais veiksmais bus pažeistos ir suvaržytos jo teisės.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 11 d. nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdė Skundžiamo įsakymo galiojimą.

10Teismas nustatė, kad žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniuje (kadastro Nr. ( - )) (toliau – ir žemės sklypas), 2016 m. birželio 2 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi Nr. 49SŽN-164-(14.49.57) (toliau – ir nuomos sutartis), sudaryta tarp UAB „Novecorum“ ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT), buvo išnuomotas UAB „Novecorum“. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-8-656/2019 (toliau – ir civilinė byla) dėl nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, t. y. šiuo metu vyksta civilinis ginčas, ar UAB „Novecorum“, kuris yra Teritorijos detaliojo plano iniciatorius, naudoja žemės sklypą teisėtai.

11Teismas nustatė, kad UAB „Novecorum“ išnuomotas žemės sklypas buvo suformuotas padalinus buvusį 8 426 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), adresas: ( - ), Vilnius. Minėtame 8 426 kv. m ploto valstybinės žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), adresas: ( - ), Vilnius, pareiškėjui buvo suteikta užstatymo teisė pratęsti tunelio virš ( - ) g. statybas, pastatant virš jo pastatą, kuris būtų pareiškėjo nuosavybė, todėl Teritorijos detaliojo plano korektūra neabejotinai turės įtakos pareiškėjui suteiktos užstatymo teisės realizavimui.

12Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 320 punkte nustatyta, kad detaliojo plano sprendinių koregavimas neturi pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų labiau, negu iki tokių korekcijų atlikimo, arba turi būti gauti šių asmenų rašytiniai sutikimai (susitarimai) dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo. Teismas nurodė, kad iš teismui teiktos atsakovo nuomonės dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo matyti, kad tokio pobūdžio sutikimas iš pareiškėjo Skundžiamo įsakymo priėmimo metu nebuvo gautas.

13Teismas vertino tai, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka su Teritorijos detalaus plano koregavimu bei civilinėje byloje Nr. e2-8-656/2019 ginčija UAB „Novecorum“ teisę valdyti Teritorijos dalį, todėl neišsprendus klausimo dėl nuomos sutarties teisėtumo ir leidus UAB „Novecorum“ tęsti Teritorijos detaliojo plano koregavimo procedūrą, gali būti padaroma didelė žala pareiškėjui. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Skundžiamo įsakymo galiojimą.

14III.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Novecorum“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartį.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171.

18Teismas, priimdamas nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, neįsigilino į civilinės bylos Nr. e2-8-656/2019 medžiagą, nurodydamas, kad šioje byloje yra sprendžiamas tik nuomos sutarties teisėtumo klausimas. UAB „Novecorum“ pažymi, kad civilinėje byloje taip pat yra sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo užstatymo teisės turėjimo žemės sklype fakto, kuris kol kas nėra įrodytas. Ginčijamas UAB „Novecorum“ žemės sklypo nuomos teisės turėjimo faktas yra galiojantis, teisėtas ir nenuginčytas, nuomos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre. UAB „Novecorum“ nurodo, jog pareiškėjas neturi nenuginčytų įrodymų dėl žemės sklypo užstatymo teisės turėjimo, kadangi galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje nėra priimtas. Atsižvelgiant į tai, teismas nutartyje visiškai nepagrįstai konstatavo, kad Teritorijos detaliojo plano korektūra neabejotinai turės įtakos pareiškėjui suteiktos užstatymo teisės realizavimui, kadangi pareiškėjas nėra įrodęs, kad tokią užstatymo teisę turi.

192.

20Teismas nutartyje nepagrindė, kuo žala pareiškėjui gali pasireikšti. UAB „Novecorum“ vertinimu, pareiškėjo prašyme nurodyti argumentai nėra pakankami teigti, kad būtų padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. UAB „Novecorum“ nurodo, kad pareiškėjas neturi jokių teisių į žemės sklypą ir nėra įrodęs, kad turi užstatymo teisę, todėl Skundžiamu įsakymu inicijuotas Teritorijos detaliojo plano koregavimas niekaip nepažeidžia jo teisių. Pareiškėjas klaidingai nurodo, kad teismui patenkinus pareiškėjo ieškinį ir pripažinus nuomos sutartį negaliojančia, UAB „Novecorum“ prarastų teisę ne tik į žemės sklypą, bet ir teisę inicijuoti Teritorijos detalųjį planavimą, nes vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo iniciatyvos teisę turi bet kurie fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai.

213.

22Teismas nutartyje nepagrįstai nustatė, kad vadovaujantis Taisyklių 320 punktu, turėjo būti gautas pareiškėjo sutikimas. Skundžiamo įsakymo priėmimas, kuriuo leidžiama inicijuoti tam tikros teritorijos planavimo dokumentų rengimą, koregavimą ar keitimą, yra tik pradinė teritorijų planavimo proceso stadija, jokie konkretūs sprendiniai dėl Teritorijos suplanavimo dar nėra priimti, todėl jokie trečiųjų asmenų sutikimai kol kas nėra reikalingi. UAB „Novecorum“ nurodo, kad pareiškėjas neturi jokių teisių į žemės sklypą, todėl jo sutikimas dėl Teritorijos detaliojo plano koregavimo inicijavimo prieš priimant Skundžiamą įsakymą neturėjo ir neturi būti gautas.

234.

24Teismo nutartyje pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai praktikai, yra neadekvati, pažeidžianti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principus bei viešą interesą.

25Pareiškėjas BUAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti UAB „Novecorum“ atskirąjį skundą, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nutartį bei priteisti iš UAB „Novecorum“ pareiškėjo naudai bylinėjimosi išlaidas.

26Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Novecorum“ nepateikė jokių objektyvių argumentų ar motyvų, kurie pagrįstų, jog teismo nutartimi taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės pažeidžia ar galėtų pažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principus bei viešą interesą ir kokiu būdu buvo nukrypta nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos.

27Pareiškėjas pažymi, kad UAB „Novecorum“ nepagrįstai teikia teisinius argumentus, jog pareiškėjas neturi jokių teisių į Teritoriją ir nėra įrodęs, kad turi užstatymo teisę. Dėl pareiškėjo užstatymo teisės Teritorijoje turėjimo bendrosios kompetencijos teismas atitinkamai pasisakys priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, o teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones, neturėjo vertinti bendrosios kompetencijos teisme keliamo teisinio klausimo iš esmės, tik nustatyti, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, ar nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

28Pareiškėjas pažymi, kad jis siekia apginti pažeistą užstatymo teisę į Teritoriją, kuri jam buvo suteikta vadovaujantis tarp pareiškėjo ir Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. rugpjūčio 8 d. sudaryta sutartimi Nr. 14-97, o civilinės bylos išsprendimo atveju, UAB „Novecorum“ privalėtų grąžinti neteisėtai valdomą teritoriją, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad Teritorijos detaliojo plano korektūra neabejotinai turės įtakos pareiškėjui suteiktos užstatymo teisės realizavimui, tinkamai įvertino visas susijusias aplinkybes bei taikė adekvačias, proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų apsaugos principų nepažeidžiančias reikalavimo užtikrinimo priemones.

29Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo UAB „Novecorum“ atskirojo skundo klausimą spręsti teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus.

30Atsakovas nurodo, kad civilinėje byloje Nr. e2-8-656/2019 sprendžiant nuomos sutarties teisėtumo klausimą, Nekilnojamojo turto registre nėra nurodomos jokios laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis nagrinėjamu atveju būtų uždrausta atlikti planavimo / statybos veiksmus. Jeigu civilinėje byloje ieškinys būtų patenkintas, tai rengiami korektūros sprendiniai, net ir juos patvirtinus, negalėtų būti įgyvendinti.

31Atsakovas vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnyje įtvirtintais kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapais, kuriais yra koreguojami detalieji planai ir nurodo, kad Skundžiamo įsakymo priėmimas, planavimo darbų patvirtinimas yra tik parengiamasis etapas. Trečiųjų asmenų ir visuomenės interesų derinimas atliekamas baigiamajame etape, kai yra parengti sprendiniai, todėl kol nėra parengti tam tikri konkretūs sprendiniai, net nėra galimybės įvertinti, ar jie pažeidžia kieno nors teises ir teisėtus interesus. Atsakovas pažymi, kad dėl nurodytų aplinkybių, priimant Skundžiamą įsakymą, nebuvo spręsta dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo pritarimo ir atkreipia dėmesį, jog UAB „Novecorum“ teigimu, pareiškėjas neturi jokių teisių į žemės sklypą. Atsakovas nurodo, kad nors teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas turi žemės sklypo užstatymo teisę, o UAB „Novecorum“ pažymėjo, kad ši jo teisė nėra įrodyta, teismas, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, turėjo atsižvelgti ne tik į pareiškėjo, bet ir į UAB „Novecorum“ interesus.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo UAB „Novecorum“ atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti atsižvelgiant į visų proceso šalių interesus.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas Skundžiamo įsakymo galiojimas, teisėtumas ir pagrįstumas.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

37Pareiškėjas teismui apskundė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl leidimo koreguoti sklypo ( - ) ir teritorijos virš ( - ) gatvės detalųjį planą sklype ( - ) inicijavimo pagrindu“. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti šio Skundžiamo įsakymo galiojimą. Pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo prašymą tenkino padaręs išvadą, kad leidus tęsti Teritorijos detaliojo plano koregavimo procedūrą, gali būti padaroma didelė žala pareiškėjui.

38Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, be kita ko, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010, 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-563-525/2017).

39Nors pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė, kad nesustabdžius Skundžiamo įsakymo galiojimo ir esant šioje byloje pareiškėjui palankiam teismo sprendimui, iki šio įsakymo priėmimo buvusios padėties atkūrimas akivaizdžiai pasunkėtų ar taptų negalimu, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šių savo teiginių nepagrindė jokiais konkrečiais argumentais. Pareiškėjas nurodė tik bendro pobūdžio, deklaratyvius teiginius apie galinčius kilti sunkumus nesustabdžius Skundžiamo įsakymo galiojimo, tačiau nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti šiuo atveju pareiškėjui realiai atsirasiančią neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se (pati savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

40Pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo iš esmės grindė šiuo metu nagrinėjama civiline byla Nr. e2-8-656/2019, kurioje nagrinėjamas ginčas dėl UAB „Novecorum“ su Lietuvos valstybe, atstovaujama NŽT, sudarytos nuomos sutarties, šioje civilinėje byloje taip pat yra ginčijama ir paties pareiškėjo – BUAB „Ranga IV Investicijos“, užstatymo teisė. Todėl vien nagrinėjamos civilinės bylos faktas savaime nepatvirtina būtent pareiškėjui kylančios grėsmės šiuo atveju patirti žalą.

41Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę. Priešingai, tol, kol nuomos sutartis nėra pripažinta negaliojančia, Skundžiamo įsakymo galiojimo sustabdymas gali sukelti UAB „Novecorum“ neigiamų pasekmių ir gali kilti žalos grėsmė.

42Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas šiuo atveju neįrodė, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. nesustabdžius Skundžiamo įsakymo galiojimo, pareiškėjui bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Taikant proceso šalių interesų pusiausvyros principą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Skundžiamo įsakymo galiojimo laikinas sustabdymas būtų neproporcinga, pažeidžianti interesų pusiausvyrą priemonė. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą ir sustabdė Skundžiamo įsakymo galiojimą.

43Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, UAB „Novecorum“ atskirasis skundas tenkinamas ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartis naikinama, pareiškėjo BUAB „Ranga IV Investicijos“ prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkinamas.

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Novecorum“ atskirąjį skundą tenkinti.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti.

47Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV investicijos“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkinti.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 6. Pareiškėjas skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė... 7. Pareiškėjas nurodė, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 11 d. nutartimi... 10. Teismas nustatė, kad žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniuje (kadastro Nr. (... 11. Teismas nustatė, kad UAB „Novecorum“ išnuomotas žemės sklypas buvo... 12. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2... 13. Teismas vertino tai, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka su Teritorijos... 14. III.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Novecorum“ atskirajame skunde prašo... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1.... 18. Teismas, priimdamas nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo,... 19. 2.... 20. Teismas nutartyje nepagrindė, kuo žala pareiškėjui gali pasireikšti. UAB... 21. 3.... 22. Teismas nutartyje nepagrįstai nustatė, kad vadovaujantis Taisyklių 320... 23. 4.... 24. Teismo nutartyje pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė prieštarauja... 25. Pareiškėjas BUAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepime į atskirąjį... 26. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Novecorum“ nepateikė jokių objektyvių... 27. Pareiškėjas pažymi, kad UAB „Novecorum“ nepagrįstai teikia teisinius... 28. Pareiškėjas pažymi, kad jis siekia apginti pažeistą užstatymo teisę į... 29. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 30. Atsakovas nurodo, kad civilinėje byloje Nr. e2-8-656/2019 sprendžiant nuomos... 31. Atsakovas vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnyje... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjas teismui apskundė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne vieną kartą... 39. Nors pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodė,... 40. Pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo... 41. Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad fiziniai... 42. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas... 43. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, UAB „Novecorum“ atskirasis skundas... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 45. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Novecorum“... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartį... 47. Pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV... 48. Nutartis neskundžiama....