Byla 2-3640-153/2009
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“, R. R., R. R. atžvilgiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Rual Trade Limited atstovo advokato V. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“, R. R., R. R. atžvilgiu,

Nustatė

2Ieškovo Rual Trade Limited atstovas prašo teismo iš anksto nepranešus areštuoti atsakovų UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, R. R., R. R. turtą 2 500 000 JAV dolerių (5 802 750 Lt) sumai. Prašyme nurodo, kad Arbitražo institutui prie Stokholmo pramonės ir prekybos rūmų yra paduotas ieškovo Rual Trade Limited ieškinys atsakovams bei Viva Trade L.L.C. dėl 2 500 000 Lt skolos priteisimo. Įsiskolinimas susidarė dėl to, kad atsakovai bei Viva Trade L.L.C. nevykdė ieškovui prievolės pagal šalių sudarytą Taikos sutartį. Arbitražo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovai yra nesąžiningi, prašoma suma yra didelė, atsakovų turtinė padėtis nėra gera.

3Prašymas tenkintinas iš dalies.

42000 m. gruodžio 22 d. Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo (toliau-Reglamentas) 31 straipsnyje numatyta, kad prašymas dėl laikinųjų, įskaitant ir apsaugos, priemonių, kurias numato tos valstybės įstatymas, taikymo gali būti paduotas valstybės narės teismui, net jeigu pagal šį Reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Reglamento 31 str. nuostata pažodžiui atkartoja 1968 m. Briuselio konvencijos dėl jurisdikcijos ir sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (toliau - Briuselio konvencija) 24 str. tekstą. Europos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, jog pagal Briuselio konvencijos 24 str., šalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turėtų kreiptis į turto, kuriam prašoma taikyti priemones, buvimo vietos nacionalinį teismą, ir ši nuostata galioja net ir pagrindinį ginčą sprendžiant arbitraže. Briuselio konvencija buvo pakeista Reglamentu, o šis, Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvoje yra taikomas tiesiogiai. LR Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. nurodyta, kad šalies kreipimasis į teismą iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba jo metu prašant imtis priemonių ieškiniui užtikrinti ir teismo nutartis dėl tokių priemonių taikymo nėra nesuderinama su arbitražiniu susitarimu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs teisės aiškinimo (taikymo) taisyklę, kad pagal LR Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. arbitražinio susitarimo buvimas nėra kliūtis suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, laikinosios apsaugos priemonės tokiais atvejais gali būti taikomos bendraisiais pagrindais (LAT 2002 m. kovo 27 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-681/2002 m. RAB „Main Bridge, L.L.C.“ p. UAB „Lokvita“).

5Iš ieškovo atstovo pateikto 2009-11-10 Prašymo dėl supaprastinto arbitražo proceso Arbitražo institutui prie Stokholmo pramonės ir prekybos rūmų (toliau – Stokholmo arbitražas) matyti, kad arbitražui ieškovas Rual Trade Ltd yra pateikęs prašymą pradėti arbitražą sprendžiant jo ginčą su atsakovais Viva Trade L.L.C., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, R. R., R. R. dėl 2 500 000 JAV dolerių priteisimo ieškovui. 2009-11-12 Stokholmo arbitražo raštas patvirtina, kad arbitraže yra gautas ieškovo prašymas bei registravimo mokestis. Pagal Stokholmo arbitražo reglamento 4 str. (www.sccinstitute.com) minėtame arbitraže byla laikoma iškelta nuo prašymo pradėti arbitražą gavimo momento. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms bei remiantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, yra pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų atžvilgiu priimti ir nagrinėti pagal Lietuvos Respublikos CPK XI skyriaus penktojo skirsnio nuostatas (CPK 144-152 str.).

6Pagal CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7Iš pateiktų ieškovo atstovo rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovų skolą grindžia tuo, jog atsakovai neįvykdė prievolės sumokėti ieškovui sumokėti 2 500 000 JAV dolerių pagal šalių sudarytą Taikos sutartį. Teismas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, tačiau remiantis suformuota teismų praktika, konstatuotina, kad pareikštas reikalavimas yra turtinis, didelė reikalavimų suma (2 500 000 JAV dolerių (5 802 750 Lt)) vertintini kaip grėsmės ieškovo turtiniams interesams buvimas ir savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, norint pašalinti tokią grėsmę bei išvengti galimo arbitražo sprendimo neįvykdymo rizikos. Tokią nuostatą formuoja Lietuvos teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.).

8Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas R. R. Juridinių asmenų registro 2009-10-23 duomenimis, nuosavybės teise valdo 100 procentų UAB „Turtvalda“ akcijų. UAB „Turtvalda“ 2008-12-31 balanso duomenimis UAB „Turtvalda“ turto turi iš viso už 16 325 431 Lt. Turto pagrindinę dalį sudaro finansinis turtas, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 16 380 389 Lt, t.y. UAB „Turtvalda“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija nuosavybės teise valdomą turtą, bendrovė 2008 m. dirbo nuostolingai. Atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2007-12-31 balanso duomenimis bendrovės turto vertė yra 445 571 Lt, o ilgalaikio turto vertė 246 763 Lt, įsipareigojimai sudaro 256 800 Lt. Šios iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos aplinkybės patvirtina nesant gerą atsakovų R. R. ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtinę padėtį, kas taip pat sąlygoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aplinkybę, kad atsakovai R. R. ir R. R. savo vardu neturi registruoto nekilnojamojo turto ieškovo atstovas įrodinėja 2009-11-09 išrašais iš VĮ Registų centro svetainės, gautais vykdant duomenų paiešką pagal fizinio asmens duomenis. Ieškovo atstovo argumentai, kad atsakovai R. R. ir R. R. savo vardu neturi registruoto nekilnojamojo turto atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.), kadangi iš pateiktų išrašų negalima nustatyti asmens, kurio duomenų apie jo turimą nekilnojamąjį turtą buvo ieškota.

9Laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovų atžvilgiu, todėl parinktinos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t.y. taikytinos tokios ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina būsimo arbitražo sprendimo įvykdymo užtikrinimui (CPK 145 str. 2 d.), kad jų taikymas nesuteiktų nė vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina. Kadangi teismui nėra pateikta patikimų duomenų apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dieną turimą atsakovų turtą, todėl ieškovo pareikštų reikalavimų apimtimi visų pirma, taikytinas areštas atsakovams priklausančio nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto, turtinių teisių, esančių pas atsakovus arba trečiuosius asmenis. Piniginių atsakovų lėšų areštas taikytinas tuo atveju, jeigu atsakovų areštuoto nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei turtinių teisių vertė nepadengia ieškovo reikalavimų sumos dydžio ir tik trūkstamos sumos dalimi, leidžiant atsakovams atsiskaityti su ieškovu. Atsižvelgiant į tai, jog skolininkas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ yra ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuriam galiojantys teisės aktai numato pareigas mokėti darbuotojams darbo užmokestį ir privalomus mokesčius valstybei bei valstybiniam socialinio draudimo fondui, todėl šiam atsakovui leistina iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams bei aukščiau paminėtus mokesčius valstybei.

10Teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai, todėl surasti ir aprašyti atsakovų turtą pavestina ieškovo pasirinktam antstoliui (CPK 148 str. 4 d., 675 str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovams, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 148 str. 2 d.).

11Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neužkerta kelio šalims bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo (CPK 146, 150 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 144 str.,145 str.1 d.1 p., 3 p., 148 str. 5 d., 151 str. 1 d., 3 d., 152 str.1 d., 291 str., 334 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

13ieškovo Rual Trade Limited (buveinė Baarerstrasse 22, 6300 Zug, Šveicarija, atstovo adresas Subačiaus g. 7, 01302 Vilnius) ieškinio, nagrinėjamo Arbitražo institute prie Stokholmo pramonės ir prekybos rūmų, reikalavimų dėl 2 500 000 JAV dolerių (5 802 750 Lt) skolos priteisimo įvykdymo užtikrinimui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Ūkio banko investicinė grupė“ (į/k. (duomenys neskelbtimi), buveinės adresas(duomenys neskelbtimi)), R. R. (a/k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtimi)) ir R. R. (a/k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtimi)) priklausančius ir esančius pas atsakovus ar trečiuosius asmenis nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus bei turtines teises bendrai 2 500 000 JAV dolerių (5 802 750 Lt) sumai, uždraudžiant atsakovams areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims. Jeigu atsakovų aprašytų nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų bei turtinių teisių vertė yra mažesnė negu 2 500 000 JAV dolerių (5 802 750 Lt), tuo atveju, areštuoti trūkstamos sumos ribose atsakovams priklausančias pinigines lėšas. Leisti atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu Rual Trade Limited. Leisti atsakovui skolininkui UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

14Teismo nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Nutarties nuorašą išsiųsti šalims, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

15Išaiškinti atsakovams, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą gali būti taikoma atsakomybė, numatyta CPK 149 str. ir BK 246 str.

16Nutartis vykdoma skubiai.

17Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

18Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos per Kauno apygardos teismą gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos Apeliaciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai