Byla e2A-302-553/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (atsakovų) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Pirmoji galimybė“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3612-809/2015 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto 2013-08-20 leidimo statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790 panaikinimo bei statybos padarinių pašalinimo atsakovams UAB „Bionovus“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statytojui UAB „Bionovus“ išduotą 2013-08-20 leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790; 2) įpareigoti atsakovą UAB „Bionovus“ per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikia, pagal naujai išduotą statybą leidžiantį dokumentą perstatyti pradėtą statyti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, taip, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 3) per teismo nustatytą terminą atsakovui UAB „Bionovus“ neatlikus 2 punkte nurodytų veiksmų, įpareigoti atsakovą UAB „Bionovus“ per 3 mėnesius savo lėšomis pašalinti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, statybos padarinius, ir sutvarkyti statybvietę; 4) teismo sprendime nustatyti, kad UAB „Bionovus“ teismo sprendime nustatytu terminu nepašalinus atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos padarinių, šiuos padarinius turi teisę pašalinti ieškovas UAB „Bionovus“ lėšomis.

5Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagal UAB „EKOPROJEKTAS“ parengtą Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprijoniškių k. (skl. kad. Nr. 0101/0159:549), Vilniuje statybos projektą Nr. E-1500, parengtą 2013 m. (toliau – Projektas), statytojui UAB „Bionovus“ 2013-08-20 išdavė leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790 (toliau – Leidimas statyti), suteikiantį teisę žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprijoniškių k., Vilniuje, kurio paskirtis kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo, statyti naują ypatingą statinį – paskirtis kita (negyvenamosios paskirties pastatai). Ieškovas 2014-10-20 gavo asociacijos „Kuprioniškių bendruomenė“ skundą dėl UAB „Bionovus“ neteisėtos statybos ir atliko patikrinimą dėl statytojui UAB „Bionovus“ išduoto Leidimo statyti teisėtumo. 2014-11-17 buvo surašytas Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. LDIPA-00-141117-0253, kuriame konstatuoti teisės aktų pažeidimai, išduodant Leidimą statyti. Pagal teisės aktų reikalavimus Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto derinimas buvo privalomas, todėl atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojas IS „Infostatyba“ privalėjo pateikti paraišką Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad ši institucija pagal kompetenciją patikrintų Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projektą, tačiau tai nebuvo padaryta. Šis pažeidimas sudaro pagrindą konstatuoti, kad Leidimas statyti buvo išduotas neteisėtai. Inspekcija taip pat nustatė ir Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto sprendinių neatitikimus imperatyviems teisės aktų reikalavimams. Inertinių atliekų sąvartyne galima šalinti tik inertines atliekas. Pažeidžiant Taisyklių 34 punktą parengtame projekte nėra numatyta aplinkos monitoringo programa, atitinkanti Taisyklių XI skirsnio reikalavimus. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto sudėtis neatitinka STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatų. Nagrinėjant statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą taip pat nustatyta, kad statytojas prie projekto, pateikto su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pridėjo ne visus privalomus projekto rengimo dokumentus, kuriais vadovaujantis parengtas projektas. Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekte esantis bendrosios ekspertizės aktas neatitinka STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 214, 28.1 punkto. Šiuo atveju statinio projektas nurodytais kriterijais tinkamai išnagrinėtas nebuvo. Išduodant Leidimą statyti, jame nurodyta statinio paskirtis – kita (negyvenamosios paskirties pastatai) neatitinka Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekte nurodytos paskirties – kitos paskirties statiniai: sąvartynai, taip pat neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatų (13 punktas). Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija negalėjo išduoti statybą leidžiančio dokumento, o jį išduodama – netinkamai vykdė teisės aktuose nustatytas funkcijas ir tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą Leidimą statyti. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pagal teritorijų planavimo dokumentus ginčo statinio statyba yra galima, pradėtas statyti statinys galėtų būti įteisintas tik reikiamai pertvarkius projektinę dokumentaciją ir gavus naują statybą leidžiantį dokumentą bei, jeigu reikia, pagal jį statinį perstačius, tačiau nurodytų veiksmų neatlikus, statinio statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą turi būti įpareigojamas savo lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Inspekcija į teismą su ieškiniu kreipėsi 2014-11-20, per 9 dienas nuo VRAAD 2014-11-06 rašto Nr. (38-18)-VR-1.7-3825 gavimo ir nepraleido Priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyto 2 mėnesių termino.

6Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ (buv. UAB „Bionovus“) pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovas praleido ieškinio senaties terminą Leidimo statyti apskundimui.

7Paaiškino, kad 2002-04-22 tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ buvo pasirašyta sutartis, kurioje numatyta Liepkalnio 172b, Vilniuje, įsteigti statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelę. 2002-10-02 buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros dėl statybos atliekų tvarkymo aikštelės Liepkalnio 172b, Vilnius. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – VRAAD) 2002-12-16 raštu Nr. 2217 priėmė išvadą techniniam projektui dėl statybos atliekų aikštelės ir 2003-05-19 išdavė gamtos išteklių naudojimo leidimą Nr. 4.1-265 UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ eksploatuoti atliekų tvarkymo aikštelę. Šiuo metu statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelę Liepkalnio g. 172B, Vilniuje, eksploatuoja UAB „Bionovus“ pagal VRAAD išduotą TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-01-187. Pagal leidimą įmonė turi teisę surinkinėti, rūšiuoti ir perdirbti bei šalinti atliekas. Vilniaus miesto savivaldybė 2013-08-20 išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-01-130820-00790. Atsakovas 2013 m. gruodžio mėn. pateikė VRAAD prašymą dėl TIPK leidimo atnaujinimo, 2013 m. gruodžio 16 d. VRAAT atnaujino TIPK leidimą Atsakovui, kuriame nurodė, kokio pobūdžio veikla yra vykdytina ginčo statybos objekte. Aplinkos apsaugos agentūra 2014-09-25 priėmė galutinę atrankos išvadą dėl statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus šalinimo aikštelių Kuprioniškių k., veiklos sujungimo ir atliekų saugaus šalinimo kiekių padidinimo Nr. (15.8)-A4-5420, kurioje nurodė, kad planuojama ūkinė veikla ginčo statinyje yra galima. Ieškovas akivaizdžiai praleido ieškinio padavimo terminą, kadangi pateikė ieškinį tik po 7 mėnesių nuo Leidimo statyti priėmimo, nors pilnai suprato ir suvokė, kad ginčo leidimui apskųsti jis turi 1 mėnesį nuo šio leidimo priėmimo. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas 1 mėnesio ieškinio padavimo terminą klaidingai skaičiuoja nuo ginčijamo Leidimo patikrinimo akto dienos (t.y. nuo 2014 m. lapkričio 17 d., kuomet buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. LDIPA-00-141117-0253). Tokia tvarka yra pripažintina ydinga ir neatitinkančia šiuo klausimu suformuotos teismų praktikos. Inspekcija yra vienintelis statybą leidžiančių dokumentų apskaitos valdymo (informacinės) sistemos „Infostatyba“ tvarkytojas, todėl būtent minėta institucija turi visas įmanomas galimybes įvertinti statybos leidimus nuo pat jų projektavimo pradžios iki statybą leidžiančio dokumento patvirtinimo. Be to Ieškovas neprašė teismo atnaujinti praleisto termino skundui paduoti, ieškovas susipažinti su Leidimu galėjo iškart nuo šio leidimo patvirtinimo, t.y. 2013 m. rugpjūčio 20 d., tuo pačiu ir pateikti skundą (prašymą) teismui, jeigu manė, jog Leidimas yra neteisėtas. Leidimo registravimas atitinka jo viešą paskelbimą, tuo labiau informaciją apie tokio dokumento priėmimą Ieškovas gavo tuojau pat, t.y. 2013-08-20. Šiuo metu statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelę Liepkalnio g. 172B, Vilniuje, eksploatuoja UAB „Bionovus“ pagal Vilniaus RAAD išduotą TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-01-187. Pagal minėtą leidimą įmonė turi teisę surinkinėti, rūšiuoti ir perdirbti bei šalinti atliekas. Jeigu VRAAD ir nebuvo susipažinusi su Leidimo techniniu projektu iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., taip išduodant 2013 m. gruodžio 16 d. TIPK leidimą, su statinio techniniu projektu jau buvo susipažinusi ir kaip yra žinoma – šiam projektui neprieštaravo. Jeigu keliamas klausimas, ar pagal ginčo Leidimą, UAB „Bionovus“ turi teisę tvarkyti grunto ir akmenų atliekas (kurių kodas 17 05 04), tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-530 11 punkto nuostatomis, yra matyti, kad ieškovas neturi tokios kompetencijos, kadangi ne jis vykdo aplinkos valstybinės priežiūros funkcijas. Išduodant ginčo Leidimą: nebuvo padarytų teisės aktų pažeidimų, kurie savo turiniu būtų laikytini esminiais pažeidimais; ieškovo išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad Leidimas būtų pripažintinas neteisėtu dėl to, kad prieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Leidimas nėra pripažintinas neteisėtu, todėl ir jo pagrindu pastatyti statiniai nėra griautini ieškinyje išdėstyta tvarka.

8Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.

9Paaiškino, kad ieškovo reikalavimui panaikinti 2013-08-20 leidimą statyti naują(-us) statinį(-ius)/rekonstruoti statinį(-ius)/ atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-01-130820-00790 yra taikytinos administracinės teisės normos ir terminai, todėl ieškovas yra praleidęs 1 mėnesio terminą ginčyti nurodytą administracinį aktą. Ieškovas jau 2012-11-28, gavęs ginčo statybos leidimą, turėjo pakankamai duomenų pažeidimui nustatyti, todėl turėjo veikti objektyviai ir per vieną mėnesį su prašymu kreiptis į administracinį teismą. Pažymėjo, kad ieškovas ginčija ne pačių 2013-08-20 leidimo statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790 sprendinių teisėtumą, bet procedūrų atlikimą. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 punkte numatyta, jog jei įvykdyti minėto reglamento 8 punkte nurodyti reikalavimai, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį LR statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. Ieškovas nepateikia jokių argumentų ir įrodymų, kad rengiant Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškių k. (skl. kad. Nr. 0101/0159:549), Vilniuje, statybos projektą ir jo pagrindu gaunat ginčijamą statybą leidžiantį dokumentą aukščiau paminėti teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai nebuvo įgyvendinti. Pietinėje ir rytinėje pusėse teritorija ribojasi su jau esamomis, nuo 2004 m. veikiančiomis, UAB „Bionovus“ statybinių atliekų šalinimo aikštelėmis. Naujai projektuojamoje aikštelėje tolesniam panaudojimui nebetinkamos nepavojingos atliekos bus tik kaupiamos ir/ar laidojamos. Pagal TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-02-187 didžiausias leidžiamas šalinti atliekų kiekis Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelėje yra 55 750 tonos per metus. Pastačius projektuojamą atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę šalinamų atliekų kiekis nepasikeis, nes ji praplės jau esamą atliekų tvarkymo aikštelę. Šioje vietoje jau yra visa reikalinga infrastruktūra šiai veiklai vykdyti. Kai jau yra išduotas TIPK leidimas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad aikštelės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, manytina, kad tokios institucijos kartotinis pritarimas statybos projektui nėra reikalingas. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2013-06-13 Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymoje Nr. (12-3)12.20-1010 pateikė vertinimo išvadą, kad Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškėse, Vilniaus m. techninis projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, minėtą projektą įvertinęs pagal tuos pačius aukščiau minėtus kriterijus. Ginčo statinio statybos techninio projekto ekspertizės akte nurodyta išvada: atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškių k. Vilniaus m. techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus ir privalomuosius projekto rengimo dokumentus; projektą galima tvirtinti. VRAAD UAB „Bionovus“ vykdomą veiklą gali kontroliuoti ir prižiūri, vadovaujantis ne tik statybą reguliuojančiais, bet ir kitais teisės aktais. VRAAD išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-187, kurio pagrindu vykdoma esama ūkinė veikla. VRAAD dalyvavimas statybą leidžiančio dokumento išdavime yra sąlygotas šios įstaigos funkcijų atliekant aplinkos apsaugos kontrolės funkciją. Projekto bendrajame aiškinamajame rašte numatyta, kad atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelė bus įrengiama pagal reikalavimus inertinių atliekų sąvartynams, reikalavimus statiniams iš grunto, taip pat pagal LR Aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintose „Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės“ nustatytus reikalavimus. Akcentuotina, kad 2013-08-20 Leidimas statyti nėra leidimas vykdyti konkrečią ūkinę veiklą. Statybos leidimas nei suteikia, nei atima teisės UAB „Bionovus“ tvarkyti grunto ir akmenų atliekas (kurių kodas 17 05 04). Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad inertinių atliekų sąvartyne tiesiogiai galėtų būti šalinamos tik Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto bendro aiškinamojo rašto 6.2 skyriuje nurodytos grunto ir akmenų atliekos, nenurodytos 17 05 03 (atliekų kodas 17 05 04), kitos 6.2 skyriuje nurodytos atliekos nepatenka į minėtų inertinių atliekų sąrašą ir projektuojamame statinyje negali būti šalinamos, todėl ginčijamas statybos leidimas pripažintinas negaliojančiu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad TIPK leidimo sąlygų nustatymas, keitimas ir kontrolė nėra atliekamas išduodant statybą leidžiančius dokumentus. Nors Ieškovas nurodo, kad atsakovų nurodoma teismų praktika yra neaktuali ir netaikytina, kadangi minimi teismo sprendimai buvo priimti negaliojant Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymui, kuris įsigaliojo 2014-01-01, pažymėtina, kad, priešingai, pats Ieškovas visiškai nepagrįstai ir neteisingai vadovaujasi minėtu įstatymu, nes Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, kaip ir nurodoma, įsigaliojo tik 2014-01-01, o tuo tarpu ginčijamas statybos leidimas išduotas dar 2013-08-20. Ieškovas nėra aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija. Įrengiant naują atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę greta jau veikiančios statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus šalinimo aikštelės, su tikslu ją išplėsti, statybos projektas buvo įvertintas VRAAD, o departamento veiksmai patvirtina, jog minėta institucija jau žinojo apie UAB „Bionovus“ vykdomą ūkinę veiklą, reikalavimas projektą suderinti su ta pačia institucija, kuri, minėtą projektą jau įvertino, laikytinas formaliu ir pertekliniu.

10Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo ieškinį tenkinti.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-15 sprendimu ieškinį tenkino: panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statytojui UAB „Bionovus“ išduotą 2013-08-20 leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790. Įpareigojo atsakovą UAB „Bionovus“ per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikia, pagal naujai išduotą statybą leidžiantį dokumentą perstatyti pradėtą statyti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, taip, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, o to nepadarius per nustatytą terminą - įpareigoti atsakovą UAB „Bionovus“ per 3 mėnesius savo lėšomis pašalinti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, statybos padarinius, ir sutvarkyti statybvietę. UAB „Bionovus“ teismo sprendime nustatytu terminu nepašalinus atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statytos padarinių, šiuos padarinius turi teisę pašalinti ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai UAB „Bionovus“ lėšomis. Priteisė iš atsakovo UAB „Bionovus“ valstybės naudai 41 EUR bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės naudai 41 EUR bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas nurodė, kad byloje keliamas ginčas dėl atsakovo UAB „Bionovus“ pastatytos Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės, esančios Kuprijoniškių k., Vilniuje, teisėtumo. Teismas nustatė, kad įstatyminės nuostatos įtvirtina Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau-VRAAD) pareigą atlikti Projekto atitikties sąvartynų projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimą ir atitinkamai buvo būtinas VRAAD ginčo Leidimo išdavimui pritarimas. Teismas sutiko su ieškovu, jog TIPK leidimų išdavimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros yra atskiros, vykdomos pagal skirtingų teisės aktų reikalavimus, todėl procedūrų tikrinimo objektas ir tikrinimo apimtis yra skirtingi, todėl padarė išvadą, jog ginčo Leidimas statyti buvo išduotas padarius procedūrinį pažeidimą - statinio projektą patikrino ir jam pritarė ne visi subjektai, kurie privalėjo jį tikrinti. t.y. Projekto nepatikrino ir Leidimo išdavimui nepritarė trečiasis asmuo VRAAD. Pažymėjo, jog viešojo administravimo subjektas, kuris turėjo nustatyti aukščiau minėtus projektinės dokumentacijos trūkumus ir užtikrinti projekto pateikimą visoms jį derinti privalėjusioms institucijoms, yra atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojas IS „Infostatyba“ privalėjo pateikti paraišką Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad ši institucija pagal kompetenciją patikrintų Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projektą, tačiau pateikti į bylą įrodymai patvirtino, kad tai nebuvo padaryta. Teismas nustatė, kad pažeidžiant Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 34 punktą parengtame projekte nebuvo numatyta aplinkos monitoringo programa, atitinkanti Taisyklių XI skirsnio reikalavimus. Todėl teismas sutiko su ieškovu, jog Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto sudėtis neatitinka STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatų. Teismas taip pat nustatė, kad statytojas prie projekto, pateikto su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pridėjo ne visus privalomus projekto rengimo dokumentus, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, nurodytus Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir išvardintus statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkte. Iš Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto teismas nustatė, jog nebuvo pateiktas brėžinys iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir įgaliotos institucijos sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statytojui UAB „Bionovus“ 2013-08-20 leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790 panaikino. Teismas vertino, jog šiuo atveju ginčo objekto statyba, tikėtina, yra galima, pradėtas statyti statinys galėtų būti įteisintas, tik reikiamai pertvarkius projektinę dokumentaciją ir gavus naują statybos leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikia, pagal jį statinį perstačius (Statybos įstatymo 28 1 str. 2 d. 3 p.), todėl ginčo statinio nugriovimas, nesuteikus atsakovui UAB „Bionovus“ galimybės tinkamai sutvarkyti projektinės dokumentacijos, vertinamas kaip neproporcingas, prieštaraujantis teisingumo ir sąžiningumo principams. Teismas konstatavo, jog atsakovui UAB „Bionovus“ turi būti suteikta galimybė sutvarkyti ginčo statinio statybos dokumentus, todėl atsakovą įpareigojo per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikia, pagal naujai išduotą statybą leidžiantį dokumentą perstatyti pradėtą statyti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, taip, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Neatlikus nurodytų veiksmų per teismo nustatytą terminą - per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, atsakovą UAB „Bionovus“ įpareigojo per 3 mėnesius savo lėšomis pašalinti atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, Kuprioniškių k., Vilniuje, kuriai buvo išduotas 2013-08-20 leidimas statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790, statybos padarinius, ir sutvarkyti statybvietę. UAB „Bionovus“ teismo sprendime nustatytu terminu nepašalinus atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statytos padarinių, šiuos padarinius turi teisę pašalinti ieškovas UAB „Bionovus“ lėšomis. Teismas sutiko, jog ginčijant viešo administravimo subjekto aktus ir kartu reiškiant civilinio teisinio pobūdžio reikalavimą, nagrinėjant reikalavimus dėl viešojo administravimo subjekto individualių teisės aktų teisėtumo, taikomi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti jų apskundimo terminai. Teismas vertino, jog ieškovas nėra prokuroras, ar kita valstybės institucija, kuri nėra tiesioginis santykių, iš kurių atsirado ginčijamas aktas, dalyvis, todėl ši įstatymo nuostata negali būti gramatiškai aiškinama taip, kad jam taikomas įstatyme nustatytas 30 dienų terminas nuo statybos leidimo išdavimo dienos. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punktą, prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami pažeidimai, priėmimo dienos. Tokiu būdu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, atlikusi statybą leidžiančio dokumento – ginčo statybos Leidimo – parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą, 2014-11-17 aktu Nr. LDIPA-00-141117-0253 konstatavo, jog leidimas parengtas ir išduotas, nesilaikant norminių aktų reikalavimų, todėl būtent šis terminas laikytinas momentu, nuo kurio turi būti skaičiuojama ieškinio senatis. Teismas konstatavo, jog ieškovas, pareikšdamas ieškinį 2014-11-21 (praėjus 4 dienoms po akto surašymo), nepraleido ieškinio senaties termino.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimą kaip nepagrįstą ir neteisėtą bei priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodo, kad:

 1. Skundžiamame sprendime teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, susijusias su ieškinio senaties taikymu, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir argumentus, susijusius su ieškinio senatimi, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad „tais atvejais, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas yra ginčijamas byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia tokio akto teisėtumo klausimą, tačiau tai savaime nereiškia, kad tokioje byloje turi būti taikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) reglamentuoti ieškinio senaties terminai. <...> Tokiu atveju byloje sprendžiant ieškinio senaties termino klausimą, taikytina LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundžiamo akto paskelbimo“. Apelianto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsitikinimu, ieškovas yra praleidęs 1 mėnesio terminą ginčyti administracinį aktą. Ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas 2013-08-20, o ieškinys teismui pateiktas tik 2014-11-21;
 2. Ieškovas turi visas galimybes įvertinti visą statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesą ir apie tokių dokumentų išdavimą turi galimybę sužinoti tą pačią dieną, kuomet jis yra išduodamas, kadangi ieškovas kaip statybos valstybinės priežiūros pareigūnas statybos valstybinės priežiūros procedūras atlieka naudodamasis IS „Infostatyba“. Ieškinio padavimo termino skaičiavimas, siejant jį su patikrinimo akto surašymu, sudaromo aplinkybės ieškovui piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis kitų šalių atžvilgiu. Pažymi, kad ginčijamas statybos leidimas yra registruotas ir viešai prieinamame Vilniaus miesto savivaldybės Leidimų statybai registre. Taigi kiekvienas suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad jo teisės ar teisėti interesai galėtų būti pažeidžiami priimtu administraciniu aktu, nuo to momento, kai statybos leidimas užregistruojamas Leidimų statybai registre, gali gauti informaciją apie tokį aktą (pavadinimą, priėmimo datą bei turinį) bei nedelsiant imtis veiksmų, kurie ne tik apgintų galimai pažeidžiamas jų teises ar teisėtus interesus, bet ir nepažeistų teisinių santykių stabilumo;
 3. Konstatuodamas, kad VTPSI, atlikusi statybą leidžiančio dokumento - ginčo statybos leidimo - parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą, 2014-11-17 aktu Nr. LDIPA-00-141117-0253 konstatavo, jog leidimas parengtas ir išduotas, nesilaikant norminių aktų reikalavimų, todėl būtent šis terminas laikytinas momentu nuo kurio turi būti skaičiuojama ieškinio senatis, Vilniaus miesto apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas įsigaliojo 2014-01-01, o tuo tarpu ginčijamas statybos leidimas išduotas dar 2013-08-20. Apelianto įsitikinimu, tokiomis daromomis išvadomis pažeidžiamas teisės teorijoje pripažįstamas principas „įstatymas atgal negalioja" (lex retro non agit);
 4. Pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė, neįvertino faktinės aplinkybės, jog planuojamai ūkinei veiklai yra išduotas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - ir TIPK) leidimas Nr. VR-4.7-V-02-187. Pietinėje ir rytinėje pusėse teritorija ribojasi su jau esamomis, nuo 2004 m. veikiančiomis, UAB „Bionovus" statybinių atliekų šalinimo aikštelėmis. Pastačius projektuojamą atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę, šalinamų atliekų kiekis nepasikeis, nes ji praplės jau esamą atliekų tvarkymo aikštelę. Vilniaus miesto apylinkės teismas neįvertino ir nepasisakė dėl ypatingai reikšmingos aplinkybės, kad LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-12-21 priėmė atrankos išvadą dėl atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškių k., Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo Nr. (3 8-4)-VR-1.7-2520, nurodant, kad minėtos aikštelės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2013-06-13 Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymoje Nr. (12-3)12.20-1010 pateikė vertinimo išvadą, kad Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškėse, Vilniaus m. techninis projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomone, reikalavimas projektą suderinti su ta pačia institucija, kuri, minėtą projektą jau buvo įvertinusi, laikytinas formaliu ir pertekliniu.
 5. Motyvuojant argumentais, susijusiais su inertinių atliekų sąvartyne tiesioginiu šalinimu, ginčijamo 2013-08-20 leidimo statyti Nr. LNS-01-130820-00790 panaikinimo būtinumą ir pagrįstumą neįvertinta, kad minėtas ginčo statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas statybos darbams žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, esančiame Kuprioniškių k., Vilniaus m., ir tai nėra leidimas vykdyti konkrečią ūkinę veiklą. Ūkinė veikla vykdoma Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - ir TIPK) 2013-12-16 leidimo Nr. VR-4.7-V-01-187 pagrindu. Atsižvelgiant į tai, teiginys, kad kitos atliekos, nurodytos Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekte, išskyrus gruntą ir akmenis, inertinių atliekų sąvartyne šalinamos negali būti, negali būti laikoma teisiniu pagrindu pripažinti statybos leidimą negaliojančiu. Statybos leidimas nei suteikia, nei atima teisės UAB „Bionovus" tvarkyti grunto ir akmenų atliekas (kurių kodas 17 05 04). Svarbu atkreipti dėmesį, kad TIPK leidimo sąlygų nustatymas, keitimas ir kontrolė nėra atliekama išduodant statybą leidžiančius dokumentus;
 6. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai daro išvadą, kad projektas pažeidžia Taisyklių 34 ir 70 punktus. Pažymėtina, Vilniaus miesto apylinkės teismas, pritardamas ieškovo nuomonei, neįvertino ir nenurodė argumentų, kodėl atmetė apelianto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dėstytus argumentus, jog LR aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymo Nr. 444 2.1 p. 34 ir 35 punktai galioja tik naujiems sąvartynams, kurių projektavimas pradedamas paskelbus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles. Šiuo atveju atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelė įrengiama greta jau veikiančios statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus šalinimo aikštelės, su tikslu ją išplėsti. LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-12-21 priėmė atrankos išvadą dėl atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškių k., Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo Nr. (38-4)-VR-l.7-2520, kurioje (6 punktas) aiškiai nurodyta, kad išvada priimta, remiantis ir vienu iš motyvų - Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelė atitiks Atliekų sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus;
 7. Projekto bendrojo aiškinamojo rašto 2.1.5 p. nurodyta, kad „techninis projektas rengiamas, vadovaujantis Statybos atliekų sąvartyno Kuprioniškėse detaliuoju planu (reg. Nr. 556), patvirtintu Vilniaus miesto valdybos sprendimu 2000-05-25 Nr. 1099V (žr. VMSA MPD archyve)". Todėl, atsižvelgiant į projekte pateiktą nuorodą, kur konkrečiai galima būtų gauti ginčo teritorijoje galiojantį teritorijų planavimo dokumentą, be to, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, tikrindama techninį projektą, bet kuriuo momentu gali gauti tokį dokumentą (t. y. visą detaliojo plano bylą, o ne tik pagrindinį brėžinį) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento archyvo, laikytina, kad teiginiai dėl teritorijų planavimo dokumento brėžinio nepateikimo projekte atmestini kaip visiškai nepagrįsti ir neturintys jokios įtakos sprendžiant ginčijamo statybos leidimo teisėtumo klausimą. Aplinkybė, kad nebuvo pateiktas teritorijų planavimo dokumento brėžinys ir įgaliotos institucijos sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą, neįrodo, jog buvo padaryti teisės aktų pažeidimai, kurie savo turiniu būtų laikytini esminiais pažeidimais ir tai nesudaro pagrindo spręsti, jog ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas būtų pripažintas neteisėtu, nes prieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

15Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ (buv. UAB „Bionovus“) apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimą kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą.

16Nurodo, kad:

 1. Leidimas yra pripažintinas individualiu administraciniu aktu, kurio apskundimui yra taikytinas Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau - ABTĮ) nustatytas terminas, skundui dėl šio akto, paduoti. Minėto įstatymo 33 str. 1 d. numato, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Kasacinio teismo praktikoje, kuri aktuali nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Nagrinėjamu atveju ieškovas akivaizdžiai praleido ieškinio padavimo terminą, kadangi pateikė ieškinį tik po 7 mėn. nuo Leidimo priėmimo (Ieškovo sužinojimo apie jį). Atkreiptinas dėmesys, kad tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir Ieškovas 1 mėnesio ieškinio padavimo terminą klaidingai skaičiuoja nuo ginčijamo Leidimo patikrinimo akto dienos (t. v. nuo 2014 m. lapkričio 17 d., kuomet buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. LDIPA-00-141117-0253). Ieškovas nepateikė pakankamai įtikinamų duomenų, kodėl nebuvo atliktas tyrimas jau nuo tada, kuomet Leidimas buvo patalpintas IS „Infostatyba", t.y. buvo Ieškovo žinioje. Tokios aplinkybės nenustatinėjo ir pirmosios Instancijos teismas. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas įsigaliojo 2014-01-01, t.y. vėliau nei buvo išduotas pats ginčo Leidimas;
 2. Vadovaujantis Leidimo sprendiniais yra atkreiptinas dėmesys, kad suprojektuota ginčo aikštelė pietinėje ir rytinėje pusėse ribojasi su jau esamomis, nuo 2004 m. veikiančiomis, UAB „Pirmoji galimybė" statybinių atliekų šalinimo aikštelėmis. Planuojama ūkine veikla - nepavojingų, išrūšiuotų, nebetinkamų antriniam panaudojimui statybinių atliekų saugus šalinimas (laidojimas), įrengiant naują atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelę greta jau veikiančios statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus šalinimo aikštelės, su tikslu ją išplėsti. Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau nurodytose aikštelėse veikla vykdoma, vadovaujantis VRAAD Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. VR-4.7-V-02-187. Tuo tarpu, ginčo aikštelėje tolesniam panaudojimui nebetinkamos nepavojingos atliekos bus tik kaupiamos ir/ar laidojamos. Pastačius projektuojamą (ginčo) atliekų aikštelę, šalinamų atliekų kiekis nepasikeis, nes ji praplės jau esamą atliekų tvarkymo aikštelę;
 3. 2012-12-21 buvo priimta atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-2520, kad Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškiu k., Vilniuje, statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. VRAAD 2013 m. gruodžio 16 d. atnaujino UAB „Pirmoji galimybė" TIPK leidimą, nurodant, kad planuojama vykdyti veikla - statybos ir griovimo atliekų priėmimas, rūšiavimas, perdirbimas ir saugus jų šalinimas Kuprioniškių aikštelėje. 2002 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 2217 VRAAD priėmė išvadą techniniam projektui dėl statybos atliekų aikštelės ir 2003 m. gegužės 19 d. išdavė gamtos išteklių naudojimo leidimą Nr. 4.1-265 UAB „Rubikon apskaitos sistemos" eksploatuoti atliekų tvarkymo aikštelę. Šiuo metu statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelę Liepkalnio g. 172B, Vilniuje, eksploatuoja UAB „Pirmoji galimybė" pagal Vilniaus RAAD išduotą TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-01-18. Pagal minėtą leidimą įmonė turi teisę surinkinėti, rūšiuoti ir perdirbti bei šalinti atliekas;
 4. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju yra keliamas klausimas dėl ar pagal ginčo Leidimą, UAB „Pirmoji galimybė" turi teisę tvarkyti grunto ir akmenų atliekas (kurių kodas 17 05 04). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-530 11 punkto nuostatomis yra matyti, kad ieškovas neturi tokios kompetencijos, kadangi ne jis vykdo aplinkos valstybinės priežiūros funkcijas. VRAAD TIPK leidime nurodžius, kad UAB „Pirmoji galimybė" Leidimo pagrindu statomoje (pastatytoje) aikštelėje gali tvarkyti grunto ir akmenų atliekas, nenurodytas 17 05 03 (kodas 17 05 04), paneigė Ieškovo prielaidas, kad ginčo Leidimu statomoje/pastatytoje aikštelėje neteisėta šalinti minėtų atliekų. Akcentuotina, kad 2013-08-20 leidimas statyti Nr. LNS-01-130820-00790 išduotas statybos darbams žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, esančiame Kuprijoniškių k., Vilniaus m., - nėra leidimas vykdyti konkrečią ūkinę veiklą. Statybos leidimas nei suteikia, nei atima teisės UAB „Pirmoji galimybė" tvarkyti grunto ir akmenų atliekas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad TIPK leidimo sąlygų nustatymas, keitimas ir kontrolė nėra atliekama, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ar projektuojant statinius;
 5. Pirmosios instancijos teismo patvirtinti argumentai dėl neva nesilaikyto reikalavimo pateikti Ieškovui aplinkos monitoringo programą yra nesusiję su pateikto ieškinio reikalavimais ir savavališkų statybų fakto nustatymu. Šioje byloje iš viso neturėjo būti sprendžiamas klausimas dėl aplinkos monitoringo programos privalomumo. Aplinkos monitoringo programa yra susijusi ne su atitinkamo statinio statyba ir nenumato uždavinių, kuruos statytojas privalo įgyvendinti, ši programa yra dokumentas, kurio pagrindu veiklos vykdytojas (t.y. Atsakovas) atlieka sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę;
 6. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė galiojančius teisės aktus, vertindamas Leidimo turinį, šis teismas nepagrįstai pripažino esminiu pažeidimu tai, kad Leidimo sudėtyje nebuvo pateikta teritorijų planavimo dokumentų brėžinių. Leidimo projektas parengtas galiojančiu Vilniaus miesto savivaldybės Bendruoju planu iki 2015 m. Žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, esančiame Kuprijoniškių k., Vilniaus m. sav. ir nuosavybės teise priklausančiame UAB „Bionovus", galioja Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprijoniškėse nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 48. (reg. Nr. 556), numatantis suplanuoto sklypo tikslinę žemės naudojimo paskirtį - kitos paskirties, teritorijos naudojimo būdą – sąvartynas.
 7. Projekto bendrojo aiškinamojo rašto 2.1.5 p. nurodyta, kad „<...> techninis projektas rengiamas vadovaujantis Statybos atliekų sąvartyno Kuprijoniškėse detaliuoju planu (reg. Nr. 556), patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V. Todėl, atsižvelgiant į projekte pateiktą nuorodą, kur konkrečiai galima būtų gauti ginčo teritorijoje galiojantį teritorijų planavimo dokumentą, be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, tikrindama techninį projektą, bet kuriuo momentu gali gauti tokį dokumentą (t. y. visą detaliojo plano bylą, o ne tik pagrindinį brėžinį) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Mesto plėtros departamento archyvo.

17Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo apeliacinius skundus atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimą nepakeistą.

18Nurodo, kad:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodyta, kad inspekcijos pareigūnas nustatęs, kad statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas neteisėtai, priima sprendimą kreiptis į teismą dėl jo panaikinimo. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai. Ieškovas teisę kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo įgyvendino galiojant būtent šiai reglamentacijai. Tuo tarpu visiškai nepagrįsta teigti, kad teisės veikti Priežiūros įstatymo nustatyta tvarka realizavimui turėtų būti taikomos jau negaliojančios teisės normos. Ieškovas, atlikdamas tyrimą, kreipėsi į Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir gavo atsakymą, kuriame nurodytos faktinės bei teisinės aplinkybės, sudarančios pagrindą ginčyti statybos leidimą – sąvartynas suprojektuotas pagal inertiniam sąvartynui keliamus reikalavimus ir tokios rūšies sąvartyno statybai išduotas leidimas, tačiau Atliekų saugaus šalinimo aikštelės statybos projekte numatyta šalinti ir nepavojingas atliekas; projekte nenurodytos Sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo priemonės ir neišspręsti kiti klausimai, susiję su Sąvartyno uždarymu; projekte nėra numatyta aplinkos monitoringo programa; projektas nebuvo derintas su VRAAD ir jo VRAAD atsižvelgiant į nurodytus pažeidimus nederintų. Nurodyti pažeidimai, išskyrus nederinimą su VRAAD, yra materialinio pobūdžio, nes pažeidžia teisės normas įtvirtintas Taisyklėse;
 2. Apeliaciniuose skunduose nurodoma teismų praktika yra neaktuali ir netaikytina, kadangi minimi teismo sprendimai buvo priimti, negaliojant Priežiūros įstatymui, kuris įsigaliojo 2014-01-01. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-001-24 apžvalgoje analizuodamas statybos teisinių santykių teisinės reglamentacijos pasikeitimus, pažymėjo, kad Priežiūros įstatyme yra įtvirtintos specialios nuostatos, siekiant realizuoti Inspekcijai teisę kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, pagal kurias numatytas 2 mėnesių nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai, priėmimo, dienos, terminas. Toks teismo aiškinimas taip pat paneigia apeliantų poziciją dėl privalomumo ginčo atveju taikyti bendrąjį ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą 1 mėnesio terminą;
 3. Projektą tikrinančių subjektų sąrašas yra imperatyvus ir privalomas vykdant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą. Jokių išimčių, tarp jų ir tai, kad projekto derinimas būtų neprivalomas, jeigu derinančio subjekto buvo peržiūrėtas anksčiau, atliekant kitas procedūras ir pan., šioms nuostatoms nei Statybos įstatyme, nei STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ nėra numatyta. Todėl ginčo atveju tam, kad būtų galima konstatuoti teisės aktuose įtvirtintos imperatyvios projekto derinimo tvarkos ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo neteisėtumą, pakanka tik nustatyti buvo VRAAD derinimas, ar nebuvo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad TIPK leidimų išdavimas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas yra dvi atskiros procedūros, vykdomos pagal skirtingų teisės aktų reikalavimus, todėl procedūrų tikrinimo objektas, tikrinimo tikslas ir apimtis yra skirtingi;
 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotame Leidime statyti nurodyta, kad statytojui pagal projektuotojo UAB „Ekoprojektas“ parengtą statinio projektą „Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprijoniškių k., Vilniuje, statybos projektas“, leidžiama statyti naują statinį. Specialusis teisės aktas, nustatantis reikalavimus sąvartynams yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino, kad inertinių atliekų sąvartyne tiesiogiai galėtų būti šalinamos tik Projekto bendro aiškinamojo 6.2 skyriuje numatytos grunto ir akmenų atliekos, nenurodytos 17 05 03. Kitos, 6.2 skyriuje nurodytos atliekos nepatenka į minėtą inertinių atliekų sąrašą ir projektuojamame statinyje negali būti šalinamos. Būtent visa tai sudarė neabejotiną pagrindą konstatuoti statybos projekto trūkumus ir neatitikimus teisės aktams;
 5. Teisės aktai nenustato ribojimų ieškovui kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, atsižvelgiant į tai, kokią sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai rengiant statinio projektą ar atliekant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras buvo padaryti. Todėl atsakovų teiginiai, kad ieškovas veikia, viršydamas savo kompetenciją, yra nepagrįsti;
 6. Apeliaciniuose skunduose nei viena iš šalių neįrodė, kad Projekte buvo numatytos sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo priemonės ir kiti klausimai, susiję su sąvartyno uždarymu, nors pagal taisyklių 35, 70 punktus šie klausimai turėjo būti numatyti sąvartyno įrengimui rengtame projekte. Nepaneigiama ir tai, kad parengtame projekte pagal Taisyklių 34 punktą nėra numatyta aplinkos monitoringo programa, atitinkanti taisyklių XI skirsnio reikalavimus. Todėl, darytina išvada, kad Projekto sudėtis neatitinka STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ nuostatų;
 7. Ginčijamu Leidimu statyti, išduotu pagal parengtą statinio projektą „Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprijoniškių km. Vilniuje, statybos projektas“, leidžiama statyti naują statinį (joks egzistuojančio statinio praplėtimas, jokia kita statybos rūšis nenumatyta). Tai, kad ginčo statinys projektuojamas šalia tam pačiam statytojui priklausančio statinio, nereiškia, kad naujai projektuojamas statinys nelaikytinas nauja statyba;
 8. Byloje pagrįstai konstatuota, kad Projekte nėra brėžinio iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir įgaliotos institucijos sprendimo apie šio dokumento tvirtinimą. Apeliacinių skundų argumentai, kad toks dokumentas egzistuoja ir yra saugomas statybos leidimą išduodančio subjekto, nepaneigia fakto, kad Projektas turi būti pilnos sudėties ir atitikti teisės aktų reikalavimus ir, kad būtent pilnos sudėties Projektą tikrintų ir derintų visos jį privalančios derinti institucijos.

19Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo apeliacinius skundus atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimą nepakeistą.

20Nurodo, kad:

 1. Sutinka ir palaiko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-15 sprendime išdėstytus argumentus, jog ieškovas, atlikęs statybą leidžiančio dokumento – ginčo statybos Leidimo – parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą, konstatavo, jog leidimas parengtas ir išduotas, nesilaikant norminių reikalavimų, todėl šis terminas laikytinas momentu nuo kurio turi būti skaičiuojama ieškinio senatis. Ieškovas, pareikšdamas ieškinį 2014-11-21, nepraleido ieškinio senaties termino;
 2. STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ priedo 4.3 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai planuojamai ūkinei veiklai privaloma gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, projektus taip pat tikrina regionų aplinkos apsaugos departamentai, tikrindami projektų atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. UAB „Ekoprojektas“ parengtas atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprioniškių k. Vilniuje Statybos projektas Nr. E-1500 turėjo būti, bet nebuvo pateiktas Vilniaus RAAD nagrinėjimui;
 3. TIPK leidimo turėjimas nėra laikytinas ir tinkamu projekto suderinimu.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

22Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniu skundu nustatytų ribų (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis).

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios procesinės taisyklės ir peržengti šios bylos ribas, nustatytas apeliaciniu skundu.

24Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

25Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

26Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė pažeidimus išduotam statybos leidimui.

27Dėl termino ieškiniui pateikti.

28Apeliantai nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria atsisakyta taikyti ieškinio senatį. Apelianto nuomone, teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, susijusias su ieškinio senaties terminu, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir argumentus, susijusius su ieškinio senatimi. Apeliantų nuomone ieškovo reikalavimui panaikinti 2013-08-20 leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-130820-00790 yra taikytinos administracinės teisės normos ir terminai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str.). Tiek teismas, tiek ieškovas 1 mėnesio ieškinio padavimo terminą klaidingai skaičiuoja nuo ginčijamo leidimo patikrinimo akto dienos. Apeliantai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2010; 2008-02-25 nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-134/2008, 2006-06-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2006, 2002-05-07 nutartimi civ. b. Nr. 3K-7-658/2002, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2013-06-26 nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-404/2013.

29Asmens teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši konstitucinė asmens teisė nereiškia, kad įstatymų leidėjas negali nustatyti kreipimosi į teismą tvarkos ir tam tikrų reikalavimų, kuriuos turi atitikti teismui pateikiamas kreipimasis. Konstitucinė asmens teisė reikalauti teisminės gynybos yra derinama su poreikiu apsaugoti teisinio stabilumo bei teisingumo principų pusiausvyrą. Reguliuojant visuomeninius santykius teisės normomis, neišvengiamai kyla laiko problema. Bet kuri civilinių teisinių santykių subjektų teisė ar pareiga galioja tam tikrą laiką, todėl teisėje egzistuoja įvairios paskirties terminai. Vienas iš tokių terminų yra teisių gynimo terminas, per kurį subjektinę teisę turintis asmuo gali kreiptis į įpareigotą asmenį ar valstybę su reikalavimu apginti jo teisę ar įgyvendinti ją vartojant valstybės prievartą. Taigi įstatymų leidėjas, siekdamas garantuoti teisinių santykių stabilumą, aiškumą ir apibrėžtumą, išsaugoti ir apsaugoti tuos santykius, kurie nusistovėjo, nustato teisinių reikalavimų pareiškimo terminus bei ieškinio senatį. Pavyzdžiui, pagal ABTĮ 33 straipsnį skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Civiliniame kodekse tam, kad būtų garantuotas civilinių santykių stabilumas ir aiškumas, yra nustatyta ieškinio senatis. Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas terminas, per kurį galima ginti pažeistas teises ar interesus pareiškiant ieškinį teisme (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties terminai gali būti nustatyti ne tik Civiliniame kodekse, bet ir specialiuosiuose įstatymuose.

30Teismų praktikoje dažnos situacijos, kai byloje pareikštų reikalavimų dalis yra susijusi su individualaus pobūdžio administraciniais teisės aktais, o kiti reikalavimai yra civilinio teisinio pobūdžio. CPK 26 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad tais atvejais, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Tokia situacija yra susiklosčiusi ir nagrinėjamoje byloje, dėl ko apeliantai kelia termino administraciniam aktui ginčyti taikymo klausimą.

31Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje byloje kartu su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais yra sprendžiamas ir individualaus administracinio akto teisėtumo klausimas, savaime nereiškia, kad visiems reikalavimams turi būti taikomi CK reglamentuoti ieškinio senaties terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas v. Lietuvos Respublikos valstybė, Kauno miesto savavaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-417/2010). Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija v. E. M., bylos Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Giora“, V. M., R. G., S. M. v. R. V., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Senamiesčio seniūnija, Vilniaus apskrities viršininko administracija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, bylos Nr. 3K-3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno apskrities viršininko administracija, V. J. B., I. M. G., A. S., bylos Nr. 3K-3-533/2009).

32ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad tuo atveju, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

33Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVRĮ) 10 straipsnis reglamentuoja ieškovo teises ir pareigas atliekant statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimą, o taip pat tikrinimo procedūrą. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškovas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą tikrina pagal ieškovo metinius veiklos planus, taip pat viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu. Ieškovas, vykdydamas statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai. Taigi šis įstatymas yra specialusis ABTĮ atžvilgiu ir sprendžiant klausimą dėl termino kreiptis į teismą, turi būti vadovaujamasi šio įstatymo teisės normomis. Apelianto argumentai, jog turi būti taikomas ABTĮ vieno mėnesio ieškinio senaties terminas yra nepagrįstas, kadangi ieškovas apie teisės pažeidimą sužinojo jau galiojant TPSVRĮ.

34Nagrinėjamoje byloje ieškovas siekė ginčyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-08-20 leidimo statyti naują statinį teisėtumą. Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas 2014-10-20 gavo Asociacijos „Kuprioniškių bendruomenė“ skundą dėl UAB „Bionovus“ neteisėtos statybos, 2014-11-06 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė raštą dėl informacijos pateikimo į 2014-10-28 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos užklausą. Byloje taip pat pateiktas 2014-11-12 Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas).

35Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog ieškovas atlieka statybą leidžiančių dokumentų kontrolės funkciją ir, nustatęs pažeidimus, turi inicijuoti šių neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių aktų panaikinimą institucijoje arba teisme. Todėl neginčytina, jog ieškovas pats materialiniame teisiniame santykyje nedalyvauja, kas, vadovaujantis procesine logika, sąlygoja papildomo laiko poreikį pakankamiems duomenims dėl padaryto pažeidimo, tiesiogiai neveikiančio jo teisių, surinkti.

36Ieškovas, gavęs Asociacijos „Kuprioniškių bendruomenė“ skundą ir atlikęs tyrimą, 2014-11-17 surašė statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą, į teismą kreipėsi 2014-11-20, t. y nepraleidęs termino pateikti ieškinį teismui.

37Apeliantų argumentai, jog ieškovas apie išduotą leidimą turėjo žinoti jo išdavimo dieną, kadangi jis ne tik naudojasi IS „Infostatyba“ duomenų baze, tačiau ginčijamas leidimas buvo skelbtas viešai internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, laikytini nepagrįstais. TPSVRĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog inspekcija statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą tikrina pagal ieškovo metinius veiklos planus, taip pat viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu. Taigi įstatymas nenumato ieškovui pareigos tikrinti statybą leidžiančius dokumentus per 1 mėnesį nuo jų registravimo IS „Infostatyba“.

38Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog terminas kreiptis į teismą nebuvo praleistas, kadangi ieškovas apie realius pažeidimus, išduodant leidimą statyti naują statinį, sužinojo 2014-11-17, surašęs patikrinimo aktą, taigi nuo šios dienos turėtų būti skaičiuojamas 2 mėnesių terminas kreiptis į teismą dėl leidimo statyti naują statinį teisėtumo. Ieškovas savo ruožtu dėl leidimo teisėtumo į teismą kreipėsi 2014-11-21 (ieškinys elektroninių paslaugų portale pateiktas 2014-11-20), nepraleidęs įstatymo numatyto termino.

39Dėl derinimo su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu.

40Apeliantai nesutinka su teismo išdavomis, jog Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – VRAAD) privalėjo atlikti projekto atitikties sąvartynų projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimą ir kad atitinkamai buvo būtinas VRAAD pritarimas ginčo leidimo išdavimui. Apeliantų įsitikinimu, teismas neatsižvelgė ir neįvertino aplinkybės, jog planuojamai ūkinei veiklai yra išduotas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas Nr. VR-4.7-V-02-187. Teismas taip pat nepasisakė dėl ypatingai reikšmingos aplinkybės, kad VRAAD 2012-12-21 priėmė atrankos išvadą dėl atliekų saugaus šalinimo aikštelės Kuprioniškių k., Vilniuje statybos poveikio vertinimo Nr. (38-4)-VR-1.7-2520, nurodant, kad minėtos aikštelės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apeliantų įsitikinimu, tokiais atvejais, kai jau yra išduotas TIPK leidimas, Vilniaus regiono aplinko apsaugos departamentas konstatavo, kad aikštelės statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, todėl tokios institucijos pakartotinis pritarimas statybos projektui nėra reikalingas.

41Leidimo išdavimo metu, t.y. 2013-08-20, galiojusio Statybos įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, jog statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina šios institucijos ir subjektai (jų padaliniai): savivaldybės administracija; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; saugomų teritorijų direkcijos; regionų aplinkos apsaugos departamentai; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; visuomenės sveikatos centrai apskrityse; Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija; Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Radiacinės saugos centras; Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos; Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba; Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos; Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos; inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

422010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo 4 punkte nurodyta, jog Regionų aplinkos apsaugos departamentai tikrina projektus: 4.1. statinių, suprojektuotų neturinčiose direkcijų konservacinio prioriteto ir kompleksinėse saugomose teritorijose; 4.2. statinių, suprojektuotų paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, išskyrus patenkančias į šio priedo 3 punkte nurodytas teritorijas; 4.3. kai planuojamai ūkinei veiklai privaloma gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (įskaitant planuojamą ūkinę veiklą šio priedo 3 punkte nurodytose teritorijose). Byloje nėra ginčo, jog atsakovo UAB „Pirmoji galimybė“ vykdomai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. 2013-12-16 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas atsakovui UAB „Pirmoji galimybė“ atnaujintas. Taigi, kaip matyti iš įstatyminio reglamentavimo Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinko apsaugos departamentas privalėjo atlikti Projekto atitikties sąvartynų projektavimą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimą ir atitinkamai buvo būtinas VRAAD ginčo leidimo išdavimui pritarimas. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ 2013-05-21 pateikė prašymą išduoti leidimą statyti naują statinį, kuriam pritarė AB „Amber Grid“ Inžinierinio departamento Projektų įgyvendinimo skyrius, SĮ „Vilniaus Planas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius, Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Projektui nepritarė Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius, o projektą atmetė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, UAB „Grinda“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyrius ir Infrastruktūros skyrius. Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ 2013-07-23 pateikė pakartotinį prašymą, kuriam pritarė Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius. Apeliantų argumentai, jog VRAAD jau žinojo apie atsakovo UAB „Pirmoji galimybė“ vykdomą veiklą, kadangi išdavė TIPK leidimą, nėra pakankamas pagrindas neteikti projekto vertinti VRAAD. TIPK leidimo išdavimo ir projekto vertinimas yra skirtingos procedūros, atliekamos vertinant skirtingus kriterijus, todėl negalima teigti, jog išduodant TIPK leidimą, buvo įvertintas ir projektas dėl vykdomos atsakovo UAB „Pirmoji galimybė“ veiklos. Teisėjų kolegijos vertinimus pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojas IS „Infostatyba“ privalėjo pateikti paraišką Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad ši institucija pagal kompetenciją patikrintų Atliekų saugaus šalinimo aikštelės statybos projektą.

43Dėl statybos projekte nurodytų šalinamų atliekų.

44Apeliantai nesutinka su teismo motyvais, kad kitos atliekos, nurodytos Atliekų saugaus šalinimo aikštelės statybos projekte, išskyrus gruntą ir akmenis, inertinių atliekų sąvartyne šalinamos negali būti, negali būti laikoma teisiniu pagrindu pripažinti statybos leidimą negaliojančiu. Teismas neįvertino, jog ginčo statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas statybos darbams žemės sklype, kad. Nr. 0101/0159:549, esančiame Kuprioniškių k., Vilniaus m., ir tai nėra leidimas vykdyti konkrečią ūkinę veiklą.

45Ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 patvirtintų Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių redakcijos 37.7 punkte nustatyta, jog sąvartyne draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

46Projekto bendro aiškinamojo rašto 6.1. skyriuje nurodyta, kad Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelė bus įrengiama pagal reikalavimus inertinių atliekų sąvartynams, reikalavimus statiniams iš grunto, taip pat pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Pagal Projektą atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelėje bus šalinamos nepavojingos atliekos, kurios nebetinkamos antriniam panaudojimui: pagal TIPK leidimo Nr. VR-4.7-V-02-187 II skyriaus 38 lentelę, numatomos šalinti atliekos yra: gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (atliekų kodas 17 05 04), išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 (atliekų kodas 17 05 06), izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 (atliekų kodas 17 06 04), gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 (atliekų kodas 07 08 02), mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (atliekų kodas 17 09 04). Taigi, vadovaujantis Taisyklių 5.5. punkto, 37.7 punkto, 45 punkto nuostatomis inertinių atliekų sąvartyne tiesiogiai galėtų būti šalinamos tik Projekto bendro aiškinamojo rašto 6.2 skyriuje numatytos grunto ir akmenų atliekos, nenurodytos 17 05 03 (atliekų kodas 17 05 04). Kitos, 6.2 skyriuje nurodytos, atliekos nepatenka į minėtą inertinių atliekų sąrašą ir projektuojamame statinyje negali būti šalinamos. Apeliacinės instancijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino aplinkybes bei padarė pagrįstas išvadas.

47Apeliantų argumentai, jog ieškovas veikia, viršydamas kompetenciją ir negali vertinti statybą leidžiančio dokumento aplinkos apsaugos kontrolės kontekste yra nepagrįsti. Teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į apeliacinius skundus išdėstytais argumentais, kad pagal Inspekcijos viršininko 2011-02-04 įsakymu Nr. 1V-17 patvirtinto Planavimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi, išduotų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi, išduotų prisijungimo sąlygų ar specialiųjų reikalavimų teisėtumo ir atsisakymo išduoti prisijungimo sąlygas ar specialiuosius reikalavimus teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo 10 punktą, tikrinant statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą, tikrinama, ar statybą leidžiantis dokumentas išduotas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, susijusių su prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą privalomais pridėti dokumentais ir prašyme būtinais nurodyti duomenimis, statinio projekto sudėtimi ir jo įforminimu, projekto tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūromis. Taigi, ieškovas turėjo teisę pagal atitinkamus teisės aktus tikrinti ir vertinti visus prie prašymo pateiktus atsakovo UAB „Pirmoji galimybė“ dokumentus, taip pat ir reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444 patvirtintas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl statybos projekte nurodytų šalinamų atliekų.

48Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 34 ir 70 p. nuostatų taikymo (aplinkos monitoringo programos).

49Apeliantų nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad projektas pažeidžią Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 34 ir 70 punktus (toliau – Taisyklės). Apeliantai nurodo, jog aplinkos monitoringo programa yra susijusi ne su atitinkamo statinio statyba ir nenumato uždavinių, kuriuos statytojas privalo įgyvendinti, ši programa yra dokumentas, kurio pagrindu veiklos vykdytojas atlieka sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę.

50Taisyklių 35 punkte nustatyta, jog sąvartyno projekte turi būti numatytos sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo priemonės, jame turi būti įvertintas bendrasis sąvartyne numatomų pašalinti atliekų kiekis, uždarymo ir priežiūros po uždarymo sąnaudos, vietovės po sąvartyno uždarymo naudojimas. Apelianto teigimu, teismas neįvertino, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymo Nr. 444 2.1 p., 24 ir 35 punktai galioja tik naujiems sąvartynams, kurių projektavimas pradedamas, paskelbus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles. Šiuo atveju naujas sąvartynas nėra įrengiamas, o atliekų saugaus šalinimo aikštelė įrengiama greta jau veikiančios statybos ir griovimo atliekų, priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus šalinimo aikštelės, su tikslu ją išplėsti. Tokie apelianto argumentai prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės Kuprijoniškių k. (Skl. Kad. Nr. 0101/0159:549), Vilniuje, statybos projekte nurodyta, jog statybos rūšis yra nauja statyba, o ginčijamas 2013-08-20 statybas leidžiantis dokumentas išduotas būtent statyti naują statinį. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tai, kad ginčo statinys projektuojamas šalia tam pačiam statytojui priklausančio statinio, nereiškia, kad naujai projektuojamas statinys nelaikytinas nauja statyba. Todėl daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju Taisyklių 35 punktas turi būti taikomas atsakovui UAB „Pirmoji galimybė“.

51Taisyklių 70 punkte nurodyta, kad sąvartynas uždaromas pagal parengtą ir nustatyta tvarka suderintą projektą. Iš į bylą pateikto techninio projekto matyti, jog projektą sudaro bendroji dalis, sklypo planas, lietaus nuotekų tvarkymo technologija, lauko elektros tinklai, pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pateiktu projektu, nenustatė, jog projekte būtų numatyta sąvartyno uždarymo tvarka. Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ teisingai nurodo, jog monitoringo programa yra susijusi ne su atitinkamo statinio statyba, o tai yra dokumentas, kurio pagrindu veiklos vykdytojas atlieka sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę. Tačiau ir pats apeliantas UAB „Pirmoji galimybė“ savo apeliaciniame skunde nurodo, jog būtent atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ turi atlikti sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų stebėjimą. Tam, kad vykdytų šią pareigą apeliantas turi pateikti monitoringo programą, kuri atitiktų įstatymo reikalavimus ir ieškovas, vykdydamas įstatymo nustatytas pareigas dėl statybą leidžiančio dokumento tikrinimo, galėtų programą įvertinti. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekto sudėtis neatitinka STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatų.

52Dėl teritorijų planavimo dokumento.

53Apeliantų įsitikinimu, teismo vertinimas, jog statytojas prie projekto, pateikto su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pridėjo ne visus privalomus projekto rengimo dokumentus, yra visiškai formalus, išvados padarytos visiškai nesigilinat į faktines aplinkybes. Apeliantai nurodo, kad žemės sklype kad. Nr. 0101/0159:549, esančiame Kuprijoniškių k., Vilniaus m. sav. ir nuosavybės teise priklausančiame UAB „Bionovus“, galioja Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprijoniškėse nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 2007-07-04 sprendimu Nr. 48, numatantis suplanuoto sklypo tikslinę žemės naudojimo paskirtį kitos – kitos paskirties, teritorijos naudojimo būdą – sąvartynas. Aplinkybė, kad nebuvo pateiktas teritorijų planavimo dokumento brėžinys, kurį Vilniaus miesto savivaldybės administracija gali gauti iš Vilniaus miesto administracijos Miesto plėtros departamento archyvo, ir įgaliotas institucijos sprendimas dėl šio dokumento patvirtinimą, neįrodo, jog buvo padaryti teisės aktų pažeidimai, kurie savo turiniu būtų laikytini esminiais pažeidimais ir tai nesudaro pagrindo spręsti, jog ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas būtų pripažintas neteisėtu, nes prieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

54STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkte išvardinti privalomi projekto rengimo dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas projektas. Šiose nuostatose nurodyta, kad vienu iš projekto rengimo dokumentų yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, todėl statytojas projektuotojui turi pateikti ištrauką (brėžinį) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) ir įgaliotos institucijos sprendimą apie šio dokumento patvirtinimą (7.2.5.8 punktas). Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Atliekų saugaus šalinimo (laidojimo) aikštelės statybos projekte nėra pateiktas brėžinys iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir įgaliotos institucijos sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada. Nors apeliantai teigia, kad teritorijų planavimo dokumento brėžinį Vilniaus miesto savivaldybės administracija gali gauti iš Vilniaus miesto administracijos Miesto plėtros departamento archyvo, tačiau tai nepaneigia fakto, kad projektas turi būti pilnos sudėties ir atitikti teisės aktų reikalavimus, ir, kad būtent pilnos sudėties projektą tikrintų ir derintų visos jį privalančios derinti institucijos.

55Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagal UAB... 6. Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ (buv. UAB „Bionovus“) pateiktu... 7. Paaiškino, kad 2002-04-22 tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Rubikon... 8. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu su... 9. Paaiškino, kad ieškovo reikalavimui panaikinti 2013-08-20 leidimą statyti... 10. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Vilniaus regiono... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-15 sprendimu ieškinį tenkino:... 12. Teismas nurodė, kad byloje keliamas ginčas dėl atsakovo UAB „Bionovus“... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 14. Nurodo, kad:
 1. Skundžiamame sprendime teismas netinkamai... 15. Atsakovas UAB „Pirmoji galimybė“ (buv. UAB „Bionovus“) apeliaciniu... 16. Nurodo, kad:
  1. Leidimas yra pripažintinas individualiu... 17. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 18. Nurodo, kad:
   1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir... 19. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 20. Nurodo, kad:
    1. Sutinka ir palaiko Vilniaus miesto apylinkės... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo... 24. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 25. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 26. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 27. Dėl termino ieškiniui pateikti.... 28. Apeliantai nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria atsisakyta taikyti... 29. Asmens teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1... 30. Teismų praktikoje dažnos situacijos, kai byloje pareikštų reikalavimų... 31. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje... 32. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad tuo atveju, jeigu specialus... 33. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 34. Nagrinėjamoje byloje ieškovas siekė ginčyti Vilniaus miesto savivaldybės... 35. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog ieškovas atlieka statybą... 36. Ieškovas, gavęs Asociacijos „Kuprioniškių bendruomenė“ skundą ir... 37. Apeliantų argumentai, jog ieškovas apie išduotą leidimą turėjo žinoti jo... 38. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes, teisėjų... 39. Dėl derinimo su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 40. Apeliantai nesutinka su teismo išdavomis, jog Lietuvos Respublikos Aplinkos... 41. Leidimo išdavimo metu, t.y. 2013-08-20, galiojusio Statybos įstatymo 15... 42. 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR... 43. Dėl statybos projekte nurodytų šalinamų atliekų.... 44. Apeliantai nesutinka su teismo motyvais, kad kitos atliekos, nurodytos Atliekų... 45. Ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos... 46. Projekto bendro aiškinamojo rašto 6.1. skyriuje nurodyta, kad Atliekų... 47. Apeliantų argumentai, jog ieškovas veikia, viršydamas kompetenciją ir... 48. Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros... 49. Apeliantų nuomone, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad projektas... 50. Taisyklių 35 punkte nustatyta, jog sąvartyno projekte turi būti numatytos... 51. Taisyklių 70 punkte nurodyta, kad sąvartynas uždaromas pagal parengtą ir... 52. Dėl teritorijų planavimo dokumento.... 53. Apeliantų įsitikinimu, teismo vertinimas, jog statytojas prie projekto,... 54. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkte išvardinti privalomi... 55. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą palikti...