Byla B2-1100-440/2014
Dėl 2014 m. rugsėjo 18 d. uždarosios akcinės bendrovės „Čivylių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai akcinei bendrovei SNORAS bankui

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čivylių žuvys“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo efektas“ skundą dėl 2014 m. rugsėjo 18 d. uždarosios akcinės bendrovės „Čivylių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai akcinei bendrovei SNORAS bankui, ir

Nustatė

2Pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Čivylių žuvys“ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo efektas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2014 m. rugsėjo 18 d. BUAB „Čivylių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti klausimą dėl administratoriaus išlaidų sąmatos patvirtinimo. Nurodo, kad nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta sąmata, mano, kad ji priimta nepagrįstai ir nemotyvuotai, kadangi priimant nutarimą neatsižvelgta į realų įmonės bankroto administravimo išlaidų poreikį, o patvirtina BUAB SNORAS banko pasiūlyta sąmata nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Pažymi, kad kreditoriams pateiktoje savo veiklos ataskaitoje nurodė, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2014-04-04 nutartimi skyrė 10500,00 Lt be PVM sumą administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms - 1000,00 Lt be PVM, buhalterinės apskaitos vykdymui - 500,00 Lt be PVM, teisinėms konsultacijoms - 500,00 Lt be PVM, turto apsaugai - 8500,00 Lt be PVM) nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki kreditorių susirinkimo metu bus patvirtinta išlaidų sąmata. Tačiau administratorius buvo priverstas viršyti teismo patvirtintą sąmatą ir papildomai patyrė 7900,00 Lt išlaidų. Teigia, kad būtent dėl BAB SNORAS banko kaltės nepagrįstai buvo uždelstas sąmatos patvirtinimas kreditorių susirinkime (pirmajame kreditorių susirinkime šio klausimo svarstymas buvo atidėtas). Nutarimas dėl sąmatos patvirtinimo buvo priimtas tik po 9 mėnesių nuo bankroto bylos pradžios. Per šį laikotarpį bankroto administratorius patyrė papildomas išlaidas buhalterinėms paslaugoms, nes laikydamasis teisės aktuose nustatytų terminų, privalėjo rengti ir teikti paraišką Garantiniam fondui dėl lėšų iš šio fondo skyrimo buvusiems darbuotojams. Iš viso, iki kreditorių susirinkimo, bankroto administratorius patyrė 3400,00 Lt išlaidų buhalterinėms paslaugoms, pateikė tai patvirtinančią sąskaitą faktūrą, todėl kreditoriai neturėjo teisės netvirtinti realiai patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų buhalterinėms paslaugoms. Taip pat kreditoriai buvo informuoti, jog bankroto procese buvo patirtos išlaidos eksperto paslaugoms apmokėti, kurios buvo būtinos siekiant įvertinti turimos žuvies realią kainą bei jos būklę. Ekspertas ne kartą lankėsi vietoje, apžiūrinėjo įmonės tvenkinius, bendravo su darbuotojais. Buvo pateikta ataskaita (su kuria supažindinti visi kreditoriai), žuvies svėrimo rezultatai, pateikti apmokėjimui dokumentai. Šios nurodytos aplinkybės patvirtina, jog bankroto administratorius pateikė išlaidas pagrindžiančius dokumentus, šios išlaidos buvo būtinos ir realiai patirtos, todėl kreditoriai visiškai nepagrįstai atsisakė dėl šių administravimo išlaidų patvirtinimo. Be to, administratoriaus vertinimu, siūlydamas sąmatą, patvirtintą skundžiamu nutarimu, BAB SNORAS bankas jokiomis objektyviomis aplinkybėmis ar duomenimis nemotyvavo šios sąmatos pagrįstumo, atitikimo realiam įmonės bankroto administravimo išlaidų poreikiui, tuo pažeisdamas suformuotoje teisės taikymo ir aiškinimo praktikoje bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 36 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, numatančius įmonės kreditorių pareigą tinkamai ir atidžiai įvertinti visas reikšmingas faktines aplinkybes, patvirtinančias ar paneigiančias administravimo išlaidų poreikį. Administratorius pabrėžia, kad kreditoriai iš vis neskyrė lėšų teisinių paslaugų apmokėjimui, kas iš esmės reiškia, jog bankroto administratoriui užkertama galimybė tinkamai atlikti įstatymuose numatytas funkcijas ir visapusiškai įvertinti įmonės veiklą. Atkreipia dėmesį į tai, kad BUAB „Čivylių žuvys“ yra didelė įmonė, turinti nekilnojamojo turto objektų, taip pat ir kilnojamojo turto, dalį įmonės turto sudaro gyva žuvis, kurių tinkamai priežiūrai yra reikalingos lėšos (komunaliniai mokesčiai, priežiūra, apsauga). Jau šiai dienai skola už elektrą sudaro 4086,30 Lt ir šios išlaidos yra patiriamos kiekvieną mėnesį. Įmonė privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir apmokėti einamuosius mokesčius, kurie pripažintini administravimo išlaidomis. Be to siekiant nustatyti tikrąją turto rinkos vertę, bus reikalingos išlaidos ir turto vertinimui. Įmonės turto apsauga, varžytynių rengimas taip pat reikalauja laiko sąnaudų ir papildomų išlaidų. Į šias aplinkybes kreditoriai nesigilino ir neatsižvelgė priimdami skundžiamą nutarimą. Remiantis priimtu nutarimu bankroto administratorius objektyviai negali užtikrinti, kad būtų išsaugota turto pirminė būklė, išvengta galimų nuostolių dėl nusikalstamų veikų padarymo. Administratorius pateikė kreditoriams apsaugos tarnybų gautus komercinius pasiūlymus, taip pat pateikė ir alternatyvų pasiūlymą dėl papildomų darbuotojų samdymo. Taigi, kreditoriai buvo supažindinti su konkrečia lėšų suma, kuri yra būtina užtikrinti turto apsaugai, tačiau kreditoriai visiškai ignoravo administratoriaus pateiktą informaciją ir nutarimu skyrė tik 150 Lt + PVM sumą turto apsaugai (1 t. 2-5 b.l.). Dublike papildomai nurodė, kad BAB SNORAS nepagrįstai teigia, jog bankroto administratorius matydamas būtinybę nustatyti žuvies būklę ir kainą (taip pat ir paraiškos teikimo Garantiniam fondui) iki pirmojo kreditorių susirinkimo, turėjo kreiptis motyvuotu prašymu į teismą dėl išlaidų tokioms ekspertizės paslaugoms skyrimo, kadangi jau buvo patvirtinti įmonės kreditoriai, buvo šaukiami susirinkimai, todėl teismas neturėjo įgaliojimų už kreditorių susirinkimą nuspręsti susirinkimui priskirtų klausimų (2 t. 1-4 b.l.).

3Suinteresuotas asmuo BAB SNORAS bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su administratoriaus skundu nesutinka. Pažymi, kad pareiškėjas 2014-09-18 vykusiam kreditorių susirinkimui buvo pateikęs savo nutarimo projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos, tačiau nei kreditorių susirinkimo metu, nei kreditoriams pateiktoje ataskaitoje tinkamai nepagrindė minėtų išlaidų būtinumo. Pareiškėjas yra profesionalus bankroto administravimo paslaugų teikėjas, kuriam taikomi papildomi atidumo ir rūpestingumo reikalavimai bankrutuojančių įmonių administravimo procese, o pareiškėjui išduotas kvalifikacijos pažymėjimas patvirtina, kad pats pareiškėjas yra kompetentingas atlikti veiksmus įprastus bankroto procese, todėl banko nuomone yra visiškai nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad „...bankroto administratorius patyrė papildomas išlaidas buhalterinėms paslaugoms, nes laikydamasis teisės aktuose nustatytų terminų, privalėjo rengti ir teikti paraišką Garantiniam fondui dėl lėšų iš šio fondo skyrimo buvusiems darbuotojams“. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad buvo samdomas ekspertas, kuris įvertino žuvies realią kainą bei jos būklę, tačiau 2014-09-18 kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta pagrįstų motyvų, kurie leistų daryti prielaidą, kad ekspertizė buvo būtina iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Pažymi, kad pareiškėjas, matydamas būtinybę nustatyti žuvies būklę ir kainą iki pirmojo kreditorių susirinkimo, turėjo kreiptis motyvuotu prašymu į teismą dėl išlaidų tokioms ekspertizės paslaugoms skyrimo. Atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad pareiškėjas 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime pateiktoje ataskaitoje nenurodė, kokiu būdu buvo atrinktas ekspertas ar jo siūlomi paslaugų įkainiai buvo ekonomiškai naudingiausi kreditoriams, kokie buvo kitų ekspertų pateikti siūlomų paslaugų įkainiai ir pan. Banko pozicija siūlant savo administravimo išlaidų sąmatos projektą ir balsuojant už šį pasiūlymą kreditorių susirinkime, taip pat buvo sąlygota pareiškėjo 2014-09-18 kreditorių susirinkime pateiktoje atskaitoje išdėstytomis aplinkybėmis. Atkreipia dėmesį, kad 2014-09-18 vykusiam kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje pareiškėjas pats nurodo, kad atliko BUAB „Čivylių žuvys“ sandorių patikrą už 36 mėnesių laikotarpį ir nenustatė aplinkybių, kurios leistų daryti prielaidą, kad yra pagrindas kreiptis į teismą dėl tokių sandorių pripažinimo negaliojančiais ar debitorinių BUAB „Čivylių žuvys“ skolų išieškojimo. Pareiškėjas nepateikė kreditoriams informacijos apie planuojamus teisminius ginčus, todėl banko nuomone, pareiškėjo noras pasitvirtinti administravimo išlaidas teisinėms paslaugoms, kai joms nėra poreikio yra nesuprantamas ir nepagrįstas, ir todėl netvirtintinas. Pareiškėjas pateiktame skunde taip pat nurodo, kad šiuo metu BUAB „Čivylių žuvys“ skola už elektros energija sudaro 4086,30 Lt ir šios išlaidos yra patiriamos kiekvieną mėnesį, tačiau pareiškėjas tiek 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime, tiek kreditoriams pateiktoje ataskaitoje nebuvo informavęs kreditorių, kad BUAB „Čivylių žuvys“ yra vykdoma veikla, ir kuri reikalauja tokio kiekio elektros sąnaudų. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad BUAB „Čivylių žuvys“ bankroto proceso metu yra būtina skirti išlaidų turto apsaugai ir nuolatinei jo priežiūrai, todėl reikalinga pasitelkti profesionalias apsaugos paslaugas teikiančias tarnybas, tačiau 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime pateiktoje ataskaitoje kreditoriams nurodo, kad pareiškėjas su apsaugos bendrove Griffs AG pratęsė sutartį (signalizacija BUAB „Čivylių žuvys“ angare, kur stovi įmonės technika), tačiau informacija kreditoriams, kokiais įkainiais minėta paslaugų sutartis buvo pasirašyta, pateikta nebuvo. Šiuo atveju kreditorius, teikdamas savo nutarimo projektą, vadovavosi rinkoje esančiais vidutiniais tokių paslaugų įkainiais. Pareiškėjas 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime pateiktoje ataskaitoje taip pat nurodo, kad gautų apsaugos bendrovių pasiūlymų vidutinė kaina BUAB „Čivylių žuvys“ teritorijos apsaugai siekia apie 10000,00 Lt/mėn.+ PVM. Vadovaujantis pareiškėjo pateiktomis aplinkybėmis, suinteresuotas asmuo daro išvadą, kad fizinė apsauga reikalinga tik BUAB „Čivylių žuvys“ gyvos žavies atsargų likučių saugojimui tvenkiniuose, tačiau pareiškėjo ataskaitoje pateiktais duomenimis, atlikus ekspertize buvo nustatyta, kad žuvies atsargos yra netinkamos pardavimui ir turi būti utilizuotos. Pagal pareiškėjo pateiktą medžiagą kreditoriams matyti, kad žuvies atsargų kiekiai sudaro 15 tonų, kas pinigine išraiška pagal paties pareiškėjo pateiktą medžiagą kreditoriams sudaro apie 60000,00 Lt sumą. Vidutiniškai bankroto bylos procedūra tęsiasi apie 2 metus, todėl išlaidos vien apsaugai gali siekti apie 240000,00 Lt + PVM. Atsižvelgiant į pateiktas aplinkybes, akivaizdu kad fizinės apsaugos skyrimas nepagrįstai padidintų BUAB „Čivylių žuvys“ administravimo išlaidas, o kreditoriams gautina nauda būtų abejotina. 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas BUAB „Čivylių žuvys“ nuosavybės teise priklausantį žuvininkystės ūkio kompleksą įvertinti bendrai kreditorinių reikalavimų 4329433.85 Lt sumai ir už nurodytą vertę šiuo metu yra paskelbtos pirmosios žuvininkystės ūkio komplekso varžytynės 2014-11-19. Turto vertinimas nėra privaloma procedūra bankroto procese, todėl kreditoriai turi teisę pasirinkti kitokius būdus bankrutuojančios įmonės turto vertei nustatyti, jeigu pastarieji neprieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams ir imperatyvioms įstatymų normoms. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, BAB SNORAS mano, kad pareiškėjas 2014-09-18 vykusiame kreditorių susirinkime nevykdė pareigos motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis yra reikalingas norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą, todėl kreditoriai nematė galimybių patvirtinti pareiškėjo pateiktą administravimo išlaidų sąmatą. Pažymi, kad bankroto procese įmonės kreditoriams numatyta galimybė keisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, todėl ateityje pareiškėjui pateikus BUAB „Čivylių žuvys“ kreditoriams motyvuotą prašymą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos skyrimo, toks prašymas būtų svarstomas kreditorių tikslinant patvirtintą administravimo sąmatą.

4Skundas tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – LR ĮBĮ). LR ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Remiantis LR CPK 179 straipsnio 3 dalimi teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

6Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2013-12-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-521-440/2014 UAB „Čivylių žuvys“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ritava“. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-20 nutartimi nutarė pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2013-12-09 nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovės UAB „Čivylių žuvys“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo efektas“. 2014-04-04 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinta UAB „Čivylių žuvys“ administravimo išlaidoms apmokėti 10500,00 Lt be PVM suma (ūkio išlaidoms – 1000,00 Lt be PVM, buhalterinės apskaitos vykdymui – 500,00 Lt, teisinėms konsultacijoms – 500,00 Lt be PVM, turto apsaugai - 8500,00 Lt be PVM), skirta administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

72014-07-09 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriai nutarė nepatvirtinti administratoriaus ataskaitos, bankroto administratorius įpareigojo patikslinti ataskaitą (1 t. 38 b.l.). Taip pat minėto susirinkimo metu administratorius siūlė kreditoriams patvirtinti jo pateiktą administravimo išlaidų sąmatos projektą – 1) patvirtinti administratoriaus atlyginimą nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki pirmojo susirinkimo – 12000,00 Lt be PVM; 2) patvirtinti teismo patvirtintos sąmatos perviršį sudarančias išlaidas 7900,00 Lt; 3) patvirtint administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos sekančiai: su įmonės turto sandėliavimu susijusios išlaidos – pagal kas mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras pagal faktą; su įmonės turto saugojimu susijusios išlaidos – pagal kas mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras pagal faktą; administravimo išlaidos – 2000,00 Lt be PVM per mėnesį; teisinės paslaugos – pagal faktą, bet ne daugiau kaip 15000,00 Lt be PVM nuo pirmo kreditorių susirinkimo iki įmonės pabaigos; išlaidos įmonės dokumentų sutvarkymui – pagal faktą, priduodant įmonės dokumentus į archyvą, bet ne daugiau nei 3000,00 Lt be PVM; įmonės turto inventorizavimo ir turto vertinimo išlaidos – pagal faktą, bet ne daugiau kaip 5000,00 Lt be PVM; 3) patvirtinti atlyginimą bankroto administratoriui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos 2500,00 Lt/mėnesiui plius mokesčiai (1 t. 39-40 b.l.). Nutarimas nepriimtas, kreditorius BUAB SNORAS bankas pateikė prašymą pagrįsti ataskaitoje nurodytų išlaidų būtinumą.

82014-09-18 kreditorių susirinkimo metu patvirtinta administratoriaus ataskaita (1 t. 27 b.l.). Administratorius taip pat siūlė kreditoriams patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą, t.y. 1) patvirtinti administratoriaus atlyginimą nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki pirmojo susirinkimo – 12000,00 Lt be PVM; 2) patvirtinti teismo patvirtintos sąmatos perviršį sudarančias išlaidas 7900,00 Lt; 3) patvirtint administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos sekančiai: su įmonės turto sandėliavimu susijusios išlaidos – pagal kas mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras pagal faktą; su įmonės turto saugojimu susijusios išlaidos – pagal kas mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras pagal faktą; administravimo išlaidos – 2000,00 Lt be PVM per mėnesį; teisinės paslaugos – pagal faktą, bet ne daugiau kaip 20000,00 Lt be PVM nuo pirmo kreditorių susirinkimo iki įmonės pabaigos; išlaidos įmonės dokumentų sutvarkymui – pagal faktą, priduodant įmonės dokumentus į archyvą, bet ne daugiau nei 5000,00 Lt be PVM; įmonės turto inventorizavimo ir turto vertinimo išlaidos – pagal faktą, bet ne daugiau kaip 5000,00 Lt be PVM; 3) patvirtinti atlyginimą bankroto administratoriui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos 3000,00 Lt/mėnesiui plius mokesčiai (1 t. 28-29 b.l.). Iš 2014-09-12 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad prašomą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą administratorius grindė aplinkybėmis, kad nuo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo, patyrė 9400,00 Lt išlaidų, kurias sudarė VĮ „Registrų centras“ paslaugų apmokėjimas, informacijos patikra duomenų bazėse, pašto, kuro ir kanceliarinės išlaidos, buhalterinės paslaugos, taip pat UAB „Čivylių žuvys“ įmonės įvertinimo paslaugos. Turto apsaugai ir teisinėms konsultacijoms išlaidų nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi skyrė ūkio išlaidoms 1000,00 Lt be PVM, buhalterinės apskaitos vykdymui 500,00 Lt be PVM, bankroto administratorius kreditorių susirinkimo prašė patvirtinti teismo patvirtintos sąmatos perviršį sudarančias išlaidas 7900,00 Lt susijusias su įmonės administravimu. Bankroto administratorius turto apsaugai užtikrinti siūlė įdarbinti keletą buvusių darbuotojų, kas kainuotų ženkliai pigiau negu siūloma apsaugos kompanijų kaina. Pažymėjo, kad dabartiniai pasiūlymai saugoti teritoriją yra apie 10000,00 Lt + PVM, sumą. Ši suma išskaičiuojama iš to, jog pasiūlymuose yra nurodyta 1 žmogaus kaina, o atsakovės turimam tvenkinių plotui apsaugoti reikia mažiausiai 2 žmonių. Nurodė, kad yra pratęstos sutartys su „Energijos tiekimas“ bei Griffs AG (signalizacija angare, kur stovi technika), norint įvertinti žuvininkystės ūkio realią kainą bei sužinoti įmonės, kaip ūkio vieneto potencialias galimybes buvo kreiptasi į žuvininkystės ekspertus (1 t. 34-35 b.l.). Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad kreditoriai balsų dauguma pagal kreditoriaus BUAB SNORAS banko, turinčio 92,617 procentus visų balsavimo teisių, pasiūlymą nutarė netvirtinti bankroto administratoriaus netinkamai panaudoti lėšų perviršį sudarančias 7900,00 Lt išlaidas; nustatė tokius bankroto administravimo kaštus mėnesiui, skaičiuojamus nuo bankroto bylos iškėlimo teisme dienos iki įmonės pabaigos: 1) kanceliarinės išlaidos 100,00 Lt/mėn. plius PVM; 2) ryšio paslaugoms 50,00 Lt/ mėn. plius PVM; 3) buhalterinės paslaugoms - pagal faktą bet ne daugiau kaip 1000,00 Lt/mėn. plius PVM; 4) kuro išlaidoms — 300,00 Lt/mėn. plius PVM; 5) turto apsaugos (signalizacijos) palaikymo išlaidoms — 150,00 Lt/mėn, plius PVM; 6) elektros išlaidoms – 100,00 Lt/mėn. plius PVM; 7) archyvo sutvarkymo paslaugoms — pagal faktą bet ne daugiau kaip 2500,00 Lt, plius PVM (visam bankroto bylos procesui). Kreditorių susirinkimas nustatė, kad bendra administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui negali viršyti 50000,00 Lt plius PVM, taip pat nustatė bankroto administratoriui fiksuotą 50000,00 Lt + PVM dydžio atlyginimą visam administravimo laikotarpiui, jį išsimokant tokia tvarka - kas mėnesį administratorius turi teisę išsimokėti ne daugiau kaip 2000,00 Lt, tame skaičiuje PVM (1 t. 30 b.l.). Bankroto administratorius ginčija minėtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, teigdamas, kad kreditoriai nepagrįstai nepatvirtino 7900,00 Lt išlaidų, kurios jau buvo patirtos bankroto procese. Taip pat teigia, kad kreditorių susirinkimas neatsižvelgė į bankroto proceso vedimui būtinas administravimo išlaidas, t.y. iš vis neskyrė lėšų teisinių paslaugų apmokėjimui, lėšų einamiesiems mokesčiams apmokėti (komunaliniams mokesčiams, turto priežiūrai), turto vertinimui, išlaidoms susijusioms su tvenkinių nuleidimu, specialios žuvies gabenimui skirtos transporto priemonių nuomos, kuro išlaidoms, darbuotojų samdymui, turto apsaugai skyrė tik 150,00 Lt plius PVM, kas nesuteikia galimybės objektyviai užtikrinti, kad būtų išsaugota turto pirminė būklė (1 t. 2-5 b.l.).

9Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, bankroto administratoriaus nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nors ir prašo panaikinti visą 2014-09-18 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tačiau iš esmės ginčija tik dalį kreditorių susirinkimo nepatvirtintų arba per mažai patvirtintų administravimo išlaidų kategorijų. Bankroto administratorius nenurodo jokių motyvų bei argumentų dėl kanceliarinėms, ryšio, kuro išlaidoms, buhalterinėms bei archyvo sutvarkymo paslaugoms, bankroto administratoriaus atlyginimui patvirtintų administravimo išlaidų dydžių nepagrįstumo, todėl teismas vertina, kad administratorius su šiomis kreditorių patvirtintomis sumomis sutinka, jų neginčija, todėl dėl šių administravimo išlaidų plačiau nepasisako.

10Vertinant administratoriaus skundo argumentų pagrįstumą, teismas pažymi, kad LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (LR ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (LR ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų atitikties imperatyvioms LR ĮBĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms patikrinimą. Teismas įgyvendindamas šiuos savo įgaliojimus, t. y. nagrinėdamas skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, patikrina ar buvo laikytasi LR ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms LR ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 2 dalis). Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis –apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (LR ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimų patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Taigi, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Teisę keisti kreditorių susirinkimo nutarimus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais turi pats kreditorių susirinkimas, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas ir turi būti vykdomas, jei jis nėra panaikintas teismo arba jei kreditorių susirinkimas nėra pakeitęs savo sprendimo reguliuojamu klausimu (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1304/2014).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto administratorius nurodo, jog nuo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo patyrė 9400,00 Lt išlaidų. Iš 2014-07-09 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad administratorius nurodė, jog iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtas 9400,00 Lt išlaidas sudarė atlikti būtini mokėjimai už elektros tiekimą, apsaugos paslaugas (signalizacija), transporto priemonių draudimui - 2000,00 Lt, eksperto paslaugoms – 5000,00 Lt, buhalterijai -500,00 Lt, kurui – 1900,00 Lt (1 t. 49 b.l.). Iš administratoriaus skundo matyti, jog administratorius nurodo, jog iki kreditorių susirinkimo patyrė ne 500,00 Lt buhalterinių išlaidų, kaip buvo nurodęs 2014-07-09 savo veiklos ataskaitoje, tačiau 3400,00 Lt išlaidų (1 t. 3, 143 b.l.). Iš administratoriaus kartu su procesiniais dokumentais pateiktos 2014-03-01 sutarties Nr. 11/03 matyti, kad bankroto administratorius su UAB „Astola“ sudarė sutartį dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo (1 t. 139-141 b.l.) bei susitarė dėl paslaugų įkainių (1 t. 142 b.l.). Iš sąskaitos – faktūros Nr. AST0045 matyti, kad už buhalterinių dokumentų tvarkymą, Sodros, VMI ataskaitų ruošimą, garantinio skaičiavimus UAB „Astola“ bankrutuojančiai UAB „Čivylių žuvys“ pateikė sąskaitą dėl 3400,00 Lt sumos apmokėjimo, apmokėjimo terminas iki 2014-06-03 (1 t. 8 b.l.). Iš sąskaitos – faktūros Nr. AST0050 matyti, kad už buhalterinių dokumentų tvarkymą UAB „Astola“ bankrutuojančiai UAB „Čivylių žuvys“ pateikė sąskaitą dėl 1000,00 Lt sumos apmokėjimo, apmokėjimo terminas iki 2014-07-01 (1 t. 144 b.l.). Iš sąskaitos – faktūros Nr. AST0051 matyti, kad už buhalterinių dokumentų tvarkymą UAB „Astola“ bankrutuojančiai UAB „Čivylių žuvys“ pateikė sąskaitą dėl 1000,00 Lt sumos apmokėjimo, apmokėjimo terminas iki 2014-08-01 (1 t. 145 b.l.). Iš bankroto administratoriaus išrašytos sąskaitos faktūros Nr. VER008 matyti, kad administratorius UAB „Čivylių žuvys“ pateikė sąskaitą dėl 3500,00 Lt apmokėjimo už kuro sąnaudas, apmokėjimo terminas iki 2014-10-01 (1 t. 146 b.l.). Iš 2014-03-31 konsultavimo paslaugų teikimo sutarties matyti, kad bankroto administratorius su M. J. sudarė sutartį dėl konsultavimo paslaugų teikimo bei susitarė, kad paslaugų teikėjo atlyginimas sudaro 5000,00 Lt (1 t. 130-132 b.l.). Iš 2014-04-28 sąskaitos faktūros Serija Nr. 004 matyti, kad J. M. už eksperto paslaugas bankrutuojančiai įmonei UAB „Čivylių žuvys“ pateikė sąskaitą dėl 5000,00 Lt sumos apmokėjimo (1 t. 6 b.l.). Iš prie 2014-07-09 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos pridedamų dokumentų sąrašo matyti, kad kartu su veiklos ataskaita bankroto administratorius pateikė kreditorių susirinkimui apsaugos kompanijų pasiūlymus dėl apsaugos tiekimo; eksperto ataskaitą, žuvies svėrimo aktą, UAB „Bartžuvė“ išvadą dėl žuvies būklės ir eksperto J. M. išvadą dėl žuvies būklės (1 t. 50-51 b.l.). Iš prie 2014-09-12 bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos pridedamų dokumentų sąrašo matyti, kad kartu su veiklos ataskaita bankroto administratorius pateikė kreditorių susirinkimui tuo pačius duomenis, t.y. apsaugos kompanijų pasiūlymus dėl apsaugos tiekimo; eksperto ataskaitą, žuvies svėrimo aktą, UAB „Bartžuvė“ išvadą dėl žuvies būklės ir eksperto J. M. išvadą dėl žuvies būklės (1 t. 15-20 b.l.). Byloje esantys duomenys patvirtina, jog bankroto administratorius prašydamas kreditorių susirinkimo patvirtinti 7900,00 Lt papildomai patirtas administravimo išlaidas nei 2014-07-09, nei 2014-09-18 kreditorių susirinkimo metu kreditoriams nepateikė išsamių paaiškinimų bei įrodymų, patvirtinančių patirtų išlaidų būtinumą. Kreditorių susirinkimui nebuvo pateiktos su UAB „Astola“ bei J. M. sudarytos paslaugų sutartys, bankrutuojančiai įmonei išrašytos sąskaitos – faktūros dėl paslaugų apmokėjimo. Administratorius nurodė, kad faktiškai patirtas 9400,00 Lt išlaidas sudarė būtini mokėjimai už elektros tiekimą, apsaugos paslaugas (signalizacija), transporto priemonių draudimui - 2000,00 Lt, eksperto paslaugoms – 5000,00 Lt, buhalterijai - 500,00 Lt, kurui – 1900,00 Lt (1 t. 49 b.l.), tačiau nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes.

12Teismas įvertinęs išdėstytas faktines aplinkybes, pripažįsta, kad pagal kreditorių susirinkimui pateiktus bankroto administratoriaus duomenis, kreditorių susirinkimas neturėjo objektyvios galimybės įvertinti bankroto administratoriaus prašomų patvirtinti papildomai patirtų 7900,00 Lt išlaidų pagrįstumo. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu. Nagrinėjamu atveju nors kreditorių susirinkimo metu kreditorius BAB SNORAS bankas prašė pagrįsti administratoriaus ataskaitoje nurodytų išlaidų būtinumą (1 t. 40 b.l.), tačiau bankroto administratorius 2014-09-18 kreditorių susirinkimo metu pateikė tą pačią informaciją kaip ir pirmojo kreditorių susirinkimo metu, nepateikdamas kreditorių susirinkimui jokių papildomų duomenų, pagrindžiančių patirtų išlaidų pagrįstumą (1 t. 18-19,49-50 b.l.). Pažymėtina, kad kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (LR ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, priešingai nei nagrinėjamu atveju teigia bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-257/2014). Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad nors bankroto administratorius įrodinėja, kad kreditorių susirinkimui pateikė 9400,00 Lt nuo bankroto iškėlimo iki kreditorių susirinkimo faktiškai patirtų išlaidų būtinumą ir realumą pagrindžiančius dokumentus, tačiau, kaip jau minėta, byloje esantys duomenys paneigia šias aplinkybes. Teismas sutinka su BAB SNORAS banko nurodytais argumentais, kad bankroto administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė duomenų, patvirtinančių aplinkybes, kad išlaidos už buhalterines paslaugas (už paraiškų Garantiniam fondui ruošimą) bei už ekspertizę buvo būtinos, ekonomiškai pagrįstos, bei kad administratorius negalėjo šių paslaugų įsigyti už mažesnę kainą arba atlikti pats. Nes tokių duomenų bankroto administratorius teismui taip pat nepateikė. Teismas vertina, kad administratorius iki kreditorių susirinkimo buvo neabejotinai patyręs tam tikras išlaidas, susijusias su bankrutuojančios įmonės administravimu, tačiau kreditoriams teiktoje sąmatoje ir ataskaitoje nepagrindė, kodėl buvo reikalinga būtent tokia administravimo išlaidų suma.

13Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog byloje pateiktų įrodymų nepakanka, vienareikšmiškai išvadai dėl patirtų ginčijamų išlaidų būtinumo, jų panaudojimo ir apmokėjimo pagrįstumo padaryti, todėl konkrečiu atveju yra tikslinga panaikinti 2014-09-18 kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo dalį, kuria atsisakyta patvirtinti teismo patvirtintos sąmatos perviršį sudarančias išlaidas 7900,00 Lt sumoje, kaip prieštaraujančią teisingumo bei sąžiningumo principams ir dėl to galimai pažeidžiančią bankroto administratoriaus teisėtus interesus, ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Kreditorių susirinkimui svarstant klausimą iš naujo, bankroto administratorius įpareigotinas pateikti patikslintus ir išsamius duomenis, pagrindžiančius patirtas 9400,00 Lt išlaidas (mokėjimus už elektros tiekimą, apsaugos paslaugas (signalizaciją), transporto priemonių draudimą, duomenis pagrindžiančius kuro išlaidas) bei duomenis, įrodančias būtinumą pasitelkti trečiuosius asmenis paslaugų atlikimui bei kokias kriterijai vadovaujantis buvo sudarytos paslaugų teikimo sutartys su trečiaisiais asmenimis UAB „Astola“ bei J. M.. Be to, administratorius turėtų įrodyti, kad jis taupiai ir efektyviai, pagal paskirtį panaudojo lėšas, kartu veikė protingai, racionaliai ir teisingai visų kreditorių naudai.

14Dėl bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino teisinių paslaugų apmokėjimui, turto vertinimui, išlaidoms susijusioms su tvenkinių nuleidimu, specialios žuvies gabenimui skirtos transporto priemonių nuomos, kuro išlaidoms, darbuotojų samdymui arba skyrė per mažai lėšų einamiesiems mokesčiams (komunaliniams mokesčiams, turto priežiūrai), apsaugai apmokėti reikalingų lėšų, teismas pažymi, kad iš bylos duomenų matyti, jog bankroto administratorius tinkamai nepagrindė ir nemotyvavo šių išlaidų būtinumo ir pagrįstumo. Nors bankroto administratorius nurodo, kad kreditoriams neskyrus lėšų teisinių paslaugų apmokėjimui, bankroto administratoriui užkertama galimybė tinkamai atlikti įstatymuose numatytas funkcijas, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, bankroto administratoriui numatyta pareiga ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo. Konkrečiu atveju, 2014-09-12 veiklos ataskaitoje administratorius nurodo, kad per tikrinimo laikotarpį nebuvo sudaryta sandorių, kurie būtų priešingi įmonės tikslams ir prieštarautų kreditorių interesams, todėl administratorius neturi pagrindo inicijuoti teisminių ginčų (1 t. 19 b.l.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas neturi pagrindo vertinti, kad administratoriaus reikalavimas numatyti ir skirti teisinėms paslaugoms lėšas, nesant konkretaus šių išlaidų poreikio, yra pagrįstas ir motyvuotas. Atkreipiamas administratoriaus dėmesys į tai, kad, kaip jau minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą. Nagrinėjamu atveju, teismas įvertinęs bylos medžiagą, šalių nurodytas aplinkybes, taip pat pripažįsta, kad bankroto administratorius nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad išlaidos turto vertinimui, tvenkinių nuleidimui, specialios žuvies gabenimui skirtos transporto priemonių nuomai, darbuotojų samdymui, šiuo metu yra objektyviai būtinos. Be to, administratorius konkrečiai nenurodė prašomų skirti išlaidų dydžių, tik abstrakčiai įvardindamas, kad jos yra reikalingos, tačiau jų nekonkretizavo ir tinkamai nepagrindė. Dėl administratoriaus nurodytų argumentų, kad kreditorių susirinkimo ginčijamu nutarimu patvirtintos elektros energijos bei turto apsaugos išlaidoms reikalingos lėšos yra aiškiai nepagrįstos ir per mažos, teismas pažymi, kad administratorius nepateikė pakankamai įrodymų patvirtinančių šias aplinkybes. Iš bylos duomenų matyti, kad 2014-09-12 susirinkimo metu administratorius kreditoriams nepateikė jokių duomenų, paaiškinimų, rašytinių įrodymų apie patiriamų elektros energijos sąnaudų dydį, apie susidariusį įsiskolinimą AB LESTO, nenurodė už kokį laikotarpį yra susidaręs įsiskolinimas bei kokio konkretaus dydžio išlaidos už sunaudojamą elektros energiją yra patiriamos kas mėnesį, nors ši informacija jam objektyviai turėjo būti žinoma (1 t. 15-20, 28-29 b.l.). Administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė sutarčių su Griffs AG, „Energijos tiekimas“ kopijų, nenurodė konkrečių paslaugų įkainių (1 t. 19 b.l.). Be to iš 2014-09-12 susirinkimo protokolo matyti, kad administratorius į nutarimo projektą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo elektros energijos išlaidų iš vis nebuvo įtraukęs ir įvardinęs konkrečia suma (1 t. 28-29 b.l.). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas vertina, kad administratorius nepagrįstai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą 100,00 Lt sumą per mėnesį skirtą elektros išlaidoms bei 150,00 Lt per mėnesį turto apsaugos (signalizacijos palaikymo) išlaidoms (1 t. 29 b.l.), kadangi bylos duomenys patvirtina, jog duomenų dėl didesnių šių išlaidų būtinumo administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė. Be to teismas nesutinka su administratoriaus argumentais, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė skirti su įmonės turto saugojimu susijusias išlaidas pagal faktą (apie 10000,00 Lt mėnesiui), kadangi vadovaujantis byloje pateiktais duomenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad kreditorių susirinkimas būtų pritaręs fizinės apsaugos sutarties su trečiaisiais asmenimis sudarymui ir todėl administratoriui būtų kilusi prievolė apmokėti su šių paslaugų teikimu susijusias išlaidas. Konkrečiu atveju teismas vertina, jog kreditorių susirinkimui nepritariant fizinės apsaugos sutarties su trečiaisiais asmenimis sudarymui, administratorius nepagrįstai reikalauja skirti lėšas šių asmenų paslaugų apmokėjimui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus skundo argumentai dėl minėtų išlaidų nepatvirtinimo yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

15Teismas atkreipia tiek kreditorių, tiek bankroto administratoriaus dėmesį į tai, kad bankroto procese įmonės kreditoriai turi teisę keisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, todėl kreditorių susirinkimui patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą, administratoriui neužkertama galimybė bet kurio bankroto proceso metu pateikus motyvuotą prašymą kreiptis į kreditorius dėl papildomos sumos einamiesiems mokesčiams ar kitoms būtinoms išlaidoms skyrimo (LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

16Taip pat teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos medžiagą, į tai, kad nei pareiškėjas, nei kiti susiinteresuoti asmenys neginčija, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas laikantis LR ĮBĮ 24 straipsnyje reglamentuotos kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo tvarkos, yra pagrindo vertinti, kad kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditoriaus dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos buvo laikomasi. Įvertinęs bylos duomenis teismas nenustatė esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo priėmimą.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

18Skundą tenkinti iš dalies.

19Panaikinti 2014 m. rugsėjo 18 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čivylių žuvys“ kreditorių susirinkimo nutarimo 5 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ 5.1 dalį, kuria nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus panaudotų lėšų perviršį sudarančias 7900,00 Lt išlaidas ir perduoti kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.

20Kitoje dalyje skundą atmesti.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

22Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 3. Suinteresuotas asmuo BAB SNORAS bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 4. Skundas tenkintinas iš dalies.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio1... 6. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos... 7. 2014-07-09 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriai... 8. 2014-09-18 kreditorių susirinkimo metu patvirtinta administratoriaus ataskaita... 9. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, bankroto administratoriaus nurodytus... 10. Vertinant administratoriaus skundo argumentų pagrįstumą, teismas pažymi,... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto administratorius nurodo, jog nuo... 12. Teismas įvertinęs išdėstytas faktines aplinkybes, pripažįsta, kad pagal... 13. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog byloje pateiktų... 14. Dėl bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad kreditorių... 15. Teismas atkreipia tiek kreditorių, tiek bankroto administratoriaus dėmesį į... 16. Taip pat teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 18. Skundą tenkinti iš dalies.... 19. Panaikinti 2014 m. rugsėjo 18 d. bankrutavusios uždarosios akcinės... 20. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju... 22. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....