Byla eAS-516-525/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. gyvenamųjų namų savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. gyvenamųjų namų savininkų bendrijos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Constra“) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas L. gyvenamųjų namų savininkų bendrija (toliau – ir pareiškėjas, Bendrija) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. A30-209 „Dėl teritorijos prie žemės sklypo ( - ) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas). Be to, pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti skundžiamo Įsakymo galiojimą.

6Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvavo tuo, kad sustabdžius Įsakymo galiojimą būtų užkirstas kelias Įsakymo įvykdymui, įsiterpusio žemės ploto prijungimui prie ginčo žemės sklypo ir atitinkamų duomenų registravimui Nekilnojamojo turto registre.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

9Teismas nurodė, jog Bendrija, prašydama taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tokio savo prašymo visiškai nemotyvavo, nenurodė, kokia konkreti neatitaisoma žala gali kilti, ir nepateikė jokių žalą patvirtinančių objektyvių įrodymų.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Įsakymo galiojimą.

12Bendrija nurodo, kad sunkiai atitaisoma didelė žala pasireikš realizavus Įsakymą: įregistravus pakitusius ginčo žemės sklypo duomenis, tuo atveju, jei tenkinus pareiškėjo skundą šioje byloje institucijos geranoriškai neatkurs buvusio žemės sklypo duomenų, nebus teisinio mechanizmo išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro naujai suformuotą žemės sklypą ir daiktines teises į jį, todėl turės būti inicijuojamas naujas teismo procesas. Taip pat ginčijamo Įsakymo įvykdymas apsunkins pareiškėjui palankaus sprendimo įgyvendinimą šiuo metu nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-174-789/2018 dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A30-1009, kuriuo patvirtintas žemės sklypo, adresu ( - ), kadastro Nr. ( - ), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334, sprendinių koregavimas (toliau – ir administracinėje byloje Nr. I-174-789/2018 skundžiamas įsakymas), panaikinimo. Pareiškėjas teigia, kad vietoje 0,1750 ha ploto žemės sklypo, adresu ( - ), buvo suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti trys atskiri žemės sklypai, suteikiant jiems adresus ( - ). Bendrija atkreipia dėmesį, kad Įsakymu yra projektuojamas ir sprendžiamas 1 aro žemės ploto prijungimas prie vieno iš išdalintų sklypų. Atsakovas sunkiai atitaisomą žalą vietos bendruomenei kildina ir iš to, kad dėl valstybinės žemės privatizavimo faktiškai nebus įgyvendintas 1999 metais patvirtinto detaliojo plano sprendinys dėl pėsčiųjų tako. Pareiškėjo manymu, taip pat būtina įvertinti, kad Ginčo žemės sklypas ir prie jo Įsakymu jungiamas įsiterpęs plotas yra Aukštagirio geomorfologiniame draustinyje.

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti galioti.

14Atsakovas nurodo, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo tiesiog patvirtintas teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektas, pats savaime žalos nesukelia, todėl šiuo atveju reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nepagrįstai ir neproporcingai ribotų žemės sklypo savininko teisę naudotis sklypu. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti realią grėsmę, kad nesiėmus prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių gali kilti reali didelė neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala, o savo teiginius grindė į ateitį nukreiptomis, niekuo nepagrįstomis abstrakčiomis prielaidomis ir spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

15Atsakovo manymu, tai, jog ginčo žemės sklypas yra Aukštagirio geomorfologiniame draustinyje, šiuo atveju yra nereikšmingas. Pritaikius pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų pažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principai. Atsakovas teigia, jog atskirajame skunde pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nepagrįstai grindžia ir kitos administracinės bylos Vilniaus apygardos administraciniame teisme iškėlimo faktu. Administracinėje byloje Nr. I-174-789/2018 skundžiamo įsakymo galiojimas nėra sustabdytas.

16Vilniaus miesto savivaldybės administracija paaiškina, kad susisiekimo tinklas, kuris buvo numatytas 1999 m. detaliuoju planu, aplinkiniams ginčo teritorijos sklypams parengus naujus teritorijų planavimo dokumentus ir pakeitus dalį ankstesniu detaliuoju planu nustatytų reglamentų, apskritai tapo neįmanomas įgyvendinti pagal 1999 m. detaliojo plano sprendinius. Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgdama į susidariusią situaciją, tikslingai suplanavo ir numatė gatvių raudonąsias linijas, sukuriančias šiuo metu aktualią suplanuotą infrastruktūrą. Todėl ginčijamu Įsakymu nėra naikinami jokie gatvės elementai, tarp jų ir šaligatviai ar pėsčiųjų takai.

17Atsakovas pažymi, kad teismo sprendimas, kuriuo būtų panaikintas skundžiamas Įsakymas, nereikalautų specialaus vykdymo proceso ir sukeltų teisines pasekmes pats savaime, todėl taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones šioje byloje nėra tikslinga.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Constra“ atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

19UAB „Constra“ teigia, kad Įsakymo priėmimas pats savaime jokios žalos nesukelia, o pareiškėjas neįrodė neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos grėsmės nesustabdžius Įsakymo galiojimo.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskiruoju skundu pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartį, kuria teismas atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti skundžiamo Įsakymo galiojimą.

23Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus bei ir tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte, netaikymo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013).

25Atkreiptinas dėmesys, kad pagal administracinių teismų praktiką gali būti teikiami tik tokie prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurie yra tiesiogiai susiję su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

26Skundžiamu Įsakymu buvo nuspręsta patvirtinti trečiajam asmeniui priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr.: ( - ), esančio adresu ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektą su tikslu šį žemės sklypą sujungti su įsiterpusiu 100 kv. m valstybinės žemės plotu, kadangi laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

27Pareiškėjas sunkiai atitaisomą didelę žalą sieja su potencialiu poreikiu ateityje inicijuoti naują teismo procesą, jeigu panaikinus skundžiamą Įsakymą institucijos geranoriškai neatkurs buvusio žemės sklypo duomenų, taip pat pareiškėjui palankaus sprendimo administracinėje byloje Nr. I-174-789/2018 įgyvendinimo pasunkėjimu bei teigia, kad dėl valstybinės žemės privatizavimo faktiškai nebus įgyvendintas 1999 metais patvirtinto detaliojo plano sprendinys dėl pėsčiųjų tako.

28Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, jog administracinėje byloje gali būti taikomos tik tokios užtikrinimo priemonės, kurios yra reikalingos tam, kad būtų užtikrintas byloje pareikštas konkretus reikalavimas, o ne tam, kad būtų sprendžiami ir užtikrinami apskritai tarp proceso šalių susiklostę teisiniai santykiai.

29Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai dėl to, kad tenkinus skundo reikalavimus ir panaikinus skundžiamą Įsakymą, nebūtų teisinio mechanizmo administracine tvarka atkurti iki ginčijamo sprendimo pagrindu atliktų veiksmų buvusią padėtį ir reikėtų kelti naują bylą, taip pat, kad pasunkėtų pareiškėjui palankaus sprendimo įgyvendinimas administracinėje byloje Nr. I-174-789/2018, nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu siekiama suteikti laikiną apsaugą asmeniui nagrinėjamoje byloje, o ne išvengti galimų naujų teismo procesų ateityje.

30Pareiškėjas galinčią kilti žalą taip pat sieja su valstybinės žemės privatizavimu, dėl kurių, anot pareiškėjo, faktiškai nebus įgyvendintas 1999 metais patvirtinto detaliojo plano sprendinys dėl pėsčiųjų tako. Primintina, kad skundžiamu Įsakymu buvo patvirtintas priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr.: ( - ), esančio adresu ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektas, tačiau nebuvo priimtas sprendimas dėl žemės privatizavimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo įvardijamos žalos skundžiamas Įsakymas pats savame sukelti negali. Be to, 1999 metais patvirtinti žemės sklypo ( - ), kadastro ( - ), detaliojo plano sprendiniai buvo pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A30-1009, kurio galiojimas nėra sustabdytas. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginio, jog ginčijamo Įsakymo vykdymas sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą.

31Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad ginčo teritorija yra Aukštagirio geomorfologiniame draustinyje, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės.

32Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo L. gyvenamųjų namų savininkų bendrijos atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas L. gyvenamųjų namų savininkų bendrija (toliau – ir... 6. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvavo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 25 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, jog Bendrija, prašydama taikyti reikalavimo užtikrinimo... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 12. Bendrija nurodo, kad sunkiai atitaisoma didelė žala pasireikš realizavus... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 14. Atsakovas nurodo, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo tiesiog patvirtintas... 15. Atsakovo manymu, tai, jog ginčo žemės sklypas yra Aukštagirio... 16. Vilniaus miesto savivaldybės administracija paaiškina, kad susisiekimo... 17. Atsakovas pažymi, kad teismo sprendimas, kuriuo būtų panaikintas... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Constra“ atsiliepime į pareiškėjo... 19. UAB „Constra“ teigia, kad Įsakymo priėmimas pats savaime jokios žalos... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskiruoju skundu pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo 2018 m.... 23. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus bei... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 25. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal administracinių teismų praktiką gali būti... 26. Skundžiamu Įsakymu buvo nuspręsta patvirtinti trečiajam asmeniui... 27. Pareiškėjas sunkiai atitaisomą didelę žalą sieja su potencialiu poreikiu... 28. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, jog administracinėje byloje gali... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodyti argumentai dėl to, kad... 30. Pareiškėjas galinčią kilti žalą taip pat sieja su valstybinės žemės... 31. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad ginčo teritorija yra Aukštagirio... 32. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo L. gyvenamųjų namų savininkų bendrijos atskirąjį skundą... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....