Byla 2-110-835/2013
Dėl nuosavybės teisių gynimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Naruševičienei, dalyvaujant ieškovui J. K. R., jo atstovams V. R. ir advokatui J. Z., atsakovo atstovėms V. R. ir advokatei Dianai Vaitkevičienei, trečiajam asmeniui G. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo J. K. R.ieškinį atsakovui A. R. dėl nuosavybės teisių gynimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė leisti jam naujai statomų statinių – gyvenamojo namo, plane pažymėto Nr. 13A/p, pagalbinio ūkio pastatų, plane pažymėtų Nr. 1411/p, 1611/ž, 1511/ž, ir šulinio, esančių žemės sklype, registro Nr. 33/12937, unikalus Nr. 3365-0001-0061, adresu ( - )., atlikti projektavimo, statybos bei teisinio registravimo darbus be bendrasavininko A. R. sutikimo, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir jo atstovai ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas kartu su sutuoktine, atsakovu ir trečiuoju asmeniu bendros dalinėse nuosavybės teisėmis valdo 5,3600 ha žemės sklypą ir pastatus, esančius ( - )r. sav. Ieškovui priklauso 71/84 žemės sklypo ir pastatų, jam ir jo sutuoktinei priklauso 5/84 žemės sklypo ir pastatų, atsakovui priklauso 1/14 žemės sklypo ir pastatų bei trečiajam asmeniui priklauso 1/42 žemės sklypo ir pastatų. Naudojimosi žemės sklypu ir pastatais tvarka nenustatyta. Kadangi ieškovas pradėjo ūkininkauti, o namas buvo labai senas, todėl jis 1992-1996 metais pradėjo statytis naują namą ir ūkinius pastatus be leidimo. Norėdamas vykdyti statybos darbus toliau ir įteisinti statybas jis turi gauti kitų bendraturčių sutikimą. Trečiais asmuo tokį sutikimą davė, o atsakovas ne. Atsakovas sutikimo neduoda nenurodydamas priežasčių, todėl pažeidžia ieškovo teises.

4Atsakovo atstovės su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas nesutinka duoti leidimo ieškovui, nes ieškovas nesutinka atsidalinti pastatus ir žemės sklypą pagal jų pateiktą projektą. Pirmiausia visi trys turto bendrasavininkiai turi atsidalinti pastatus ir žemę arba nusistatyti naudojimosi jais tvarką, o tik tada statyti, rekonstruoti ar kitaip valdyti ir naudoti pastatus. Atsakovas neprieštarauja ieškovo pastatų statybai, tačiau sutinka pasirašyti tik tada, kai ieškovas pasirašys jo parengtus geodezinius planus.

5Trečiasis asmuo su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovo naujai pastatyti pastatai bendrasavininkų teisių nepažeidžia, todėl jis savo sutikimą jau davė. Tarp ieškovo ir atsakovo ginčai kyla senai dėl paveldėto turto, todėl jų nuomonės ir šiuo klausimu nesutampa.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, unikalus Nr. 3365-0001-0061, gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3392-7002-4010, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4021, garažas, unikalus Nr. 3392-7002-4032, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4043, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4054, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4065, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4076, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4087, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4098, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4102, ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3392-7002-4110, šiltnamis, unikalus Nr. 3392-7002-4121, kiemo statiniai, unikalus Nr. 3392-7002-4132, esantys ( - )., bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 5/84 žemės ir pastatų S. R. ir ieškovui J. K. R., 71/84 žemės ir pastatų ieškovui J. K. R., 1/42 žemės ir pastatų trečiajam asmeniui G. Š., 1/14 žemės ir pastatų atsakovui A. R. (b. l. 19-27). Tarp bendraturčių naudojimosi žemės sklypu ir pastatais tvarka nenustatyta. 2011 m. lapkričio 30 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė surašė savavališkos statybos patikrinimo aktą Nr. ( - )14.37), kuriame konstatuota, jog ( - )., naujai pastatyti ūkio pastatai (16ž, 14IIp, 15IIž) ir statomas gyvenamasis namas (b. l. 28-32). Iš 2011 m. liepos 19 paslaugų teikimo sutarties Nr. 437 ir Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 60/32828 nustatyta, kad ieškovas siekė įteisinti statybas (b. l. 33-60). Ieškovas pasirašė projektavimo darbų sutartį su V. C. individualia įmone dėl vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastato ir daržinės statybos projekto (b. l. 61-64). Architektas V. C. parengė vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastato 14I1/p, namų ūkio pastato 16I1/ž, adresu ( - )., statybos projektą (b. l. 70-105). Byloje yra pateiktas trečiojo asmens G. Š. rašytinis sutikimas dėl pastatų statybos leidžiantis ieškovui įteisinti statybas (b. l. 18). Kadangi ieškovas ir atsakovas yra žemės sklypo ir pastatų bendraturčiai, ieškovas norėdamas pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį privalo gauti atsakovo sutikimą. Ieškovas 2011 m. lapkričio 14 d. ir 2012 m. birželio 18 d. išsiuntė raštiškus pasiūlymus atsakovui dėl bendrasavininkio sutikimo, kad galėtų atlikti naujai pastatytų pastatų projektų derinimą ir teisinę registraciją, tačiau jokio atsakymo iš jo negavo.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio nuostatas suinteresuoto asmens teisės ginamos, jeigu jis įrodo, kad dėl savavališkai arba nors ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus pastatyto ar statomo statinio (jo dalies) pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.). Norminių statybos teisės aktų reikalavimų nesilaikymas savaime nepatvirtina, kad pažeidžiamos bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ir pastato bendraturčio teisės. Atsakovas, nesutikdamas duoti sutikimo dėl to, kad jo teisės pažeistos, turi įrodyti teisių pažeidimą. Atsakovas nenurodo, kokios jo teisės bus pažeistos, jis tik teigia, kad neprieštarauja ieškovo naujai pastatytų statinių įteisinimui, tačiau duoti sutikimą atsisako todėl, kad ieškovas nesutinka su jo siūlomu žemė sklypo atsidalijimo planu ir nepasirašo geodezinių matavimų.

9Užtikrinant civilinių teisinių santykių subjektų turtinių interesų pusiausvyrą, turi būti įvertinama ar įpareigojimas nugriauti statinį yra proporcinga priemonė padarytam teisės pažeidimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje yra pabrėžta, kad teisingumo principas yra universalus principas, kuris suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Išnagrinėjus šioje byloje aplinkybes, susijusias su ieškovo atliktais savavališkos statybos darbais, darbų apimtimi, atsakovo argumentus dėl jo teisių pažeidimo ir juos pagrindžiančius įrodymus, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas be teisėto pagrindo pradėjo statybas, tačiau ėmėsi veiksmų, kad būtų gautas leidimas statyboms, sutvarkyti kiti statybos dokumentai. Kadangi ieškovas pripažino savavališkų statybų faktą ir siekia gauti dokumentus, būtinus statybai įteisinti, darytina išvada, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, nesudarius galimybės ieškovui įteisinti statybas, įpareigojimas nugriauti statinius, būtų neproporcingas teisės pažeidimui, prieštarautų protingumo ir teisingumo principams.

10Bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjekto teisė į statybą: statyti naują statinį, tuo padidinant dalį nuosavybėje, rekonstruoti, remontuoti patalpas, kai dėl to gali keistis dalys nuosavybėje, daikto valdymas ar naudojimo sąlygos, realizuojama bendru sutarimu su kitais nuosavybės teisės subjektais (CK 4.75 str. 1 d.). Bendrosios nuosavybės teisės principas, kad keli savininkai valdo, naudoja ir disponuoja daiktu, į kurį turi nuosavybės teisę, bendrai taikomas įgyvendinant bendraturčio teises, nustatytas specialiuose teisės aktuose, nagrinėjamos bylos atveju - Statybos įstatyme, kituose teisę į statybą nustatančiuose teisės aktuose. Pripažįstant bendraturčių teisę keisti bendrai valdomą daiktą, ši teisė ribojama draudimu pažeisti kitų bendraturčių teises ir teisėtus reikalavimus. Toks ribojimas pasireiškia teisės normose nustatytu įpareigojimu statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, sutikimą. Šie suinteresuoti asmenys turi teisę atsisakyti duoti sutikimą atlikti darbus, tačiau atsisakymas turi būti pagrįstas realia jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsme, kylančia iš numatomų statybos darbų. Bendraturčio teisė būti statytoju įgyvendinama Statybos įstatymo nustatyta tvarka, kurioje įtvirtinta statytojo pareiga parengti statybos projektą ir gauti statybos leidimą. Statinio projekto ir statinio projektavimo sąlygų rengimui statytojas privalo pateikti bendraturčių sutikimus. Bendraturtis apie numatomą statybą gali daryti atitinkamas išvadas, jam pateikus susipažinti su statinio projektu, iš kurio galima spręsti apie statybos pobūdį (statinio vietą, aukštį, plotį ir kita). Atsakovas su statybų projektu susipažinęs. Bendrasavininkiai, realizuodami nuosavybės teises, turi atsižvelgti į teisėtus vieni kitų interesus ir jų neignoruoti. Nagrinėjamoje byloje ieškovas su atsakovu yra broliai, senai konfliktuojantys dėl tėvų palikto turto ir siekiantys jį atsidalinti. Tiek ieškovas, tiek atsakovas ir jų atstovai tai patvirtino. Atsakovo atstovės atsisakymą duoti sutikimą argumentuoja tuo, kad ieškovui įteisinus statybas bus pažeistos atsakovo teisės, nes ieškovas nesutinka su atsakovo pateiktu atsidalijimo planu ir nepasirašo geodezinių matavimų. Bendraturtis turi protingai motyvuoti atsisakymą duoti sutikimą statybai pagal pateiktus projektinius pasiūlymus. Kaip jau buvo aptarta aukščiau, atsakovas atsisakymo duoti sutikimą motyvų iš esmės nepagrindė, ieškovo naujai pastatyti statiniai nepažeidžia kitų savininkų teisių, trečias bendraturtis sutikimą davė, todėl teismas neturi pagrindo pripažinti jo atsisakymą duoti sutikimą motyvuotu ir laiko jį trukdančiu ieškovui įgyvendinti teisę į statybą. Ieškovo reikalavimai dėl prašomų pastatų įteisinimo kiekio neatitinka projekte nurodytam kiekiui, todėl esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas iš dalies, pripažįstant ieškovui teisę įteisinti savavališką statybą pagal projektuotojo V. C. individulio projektavimo įmonės architekto V. C. parengtą vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastatų neypatingų statinių techninį projektą Nr. 06/2012-01-TP-A/AR. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas. Tuo pačiu pažymėtina, kad teismo sprendimas šioje byloje tiesiogiai nesuteikia ieškovui teisės įteisinti savavališką statybą, o turėtų būti pateikiamas atitinkamai statybos priežiūros įstaigai tik tam, jog būtų galima gauti statybą leidžiančius dokumentus be bendraturčio A. R. sutikimo.

11Kadangi ieškovui Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-11-T-2798-3786 ir 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-12-P-2798-4445 suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba, apmokant 50 procentų visų bylinėjimosi išlaidų, ir atsakovui Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-12-P-2873-3352 suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 procentų visų bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 99 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Pripažinti ieškovui J. K. R. teisę įteisinti vieno buto gyvenamojo namo (13A2/p), namų ūkio pastato 14I1/p, namų ūkio pastato 16I1/p, esančių ( - )., savavališką statybą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka pagal projektuotojo V. C. individulio projektavimo įmonės architekto V. C. parengtą vieno buto gyvenamojo namo, namų ūkio pastatų neypatingų statinių techninį projektą Nr. 06/2012-01-TP-A/AR be A. R. sutikimo.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai