Byla 2-1938-424/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovams M. D., I. P. dėl 19446,37 Lt negrąžinto kredito, 1732,70 Lt delspinigių, 7 procentų dydžio metinių palūkanų už negrąžintą kreditą nuo bylos iškėlimo dienos iki viso kredito grąžinimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo,

Nustatė

3ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Atsakovams ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovai neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovei prašant priimamas sprendimas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš 2007-07-11 vartojimo kredito sutarties Nr. VKS-1100 (toliau – Sutartis) matyti, kad ieškovė (tuometinis pavadinimas AB PAREX BANKAS) suteikė atsakovams 35000 Lt dydžio vartojimo kreditą, kurį grąžinti atsakovai įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 10-15, 16-17). Kadangi atsakovai savo įsipareigojimus pagal Sutartį vykdė netinkamai, Sutartis buvo nutraukta (b.l. 19, 20).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

8Kadangi atsakovai neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už jiems suteiktą kreditą pagal Sutartį, todėl jie solidariai įsiskolino ieškovei 19446,37 Lt negrąžinto kredito (b.l. 9).

9Pagal Sutarties 5.1 ir 5.2 punktus atsakovai privalo solidariai mokėti ieškovei 7 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą kredito dalį, kurios skaičiuojamos ir mokamos iki viso kredito grąžinimo bankui dienos (b.l. 13), todėl ieškovės reikalavimas dėl minėtų palūkanų priteisimo yra pagrįstas.

10Be to, CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš E. S. teisės. Pažymėtina, kad tiek E. S., tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

12Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su iš sutarties kylančių ginčų dėl netesybų yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotoja mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Dėl to vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

13Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009).

14Sutarties 5.6 punktas nustato, kad atsakovai, laiku nesumokėjusi įmokų, moka ieškovei 0,09 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Tokie 0,09 procento dydžio delspinigiai, mokami kas dieną, sudaro net 32,85 procento per metus, todėl konstatuotina, kad tokia vartojimo sutarties minėto punkto nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

15Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

16Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Minėta, kad pagal Sutarties 5.6 punktą atsakovai, laiku nesumokėję įmokų ieškovei, moka 0,09 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro 32,85 procento per metus (b.l. 10-15). Įvertinus kasacinės instancijos teismo suformuotą teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad toks Sutartyje numatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis ir tuo pačiu CK 6.258 straipsnio 3 dalies prasme laikytinas neprotingai dideliu, todėl mažintinas iki 0,02 procento. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku ieškovė patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai, kurie mokėtini kas dieną sudaro 7,3 procento per metus, pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t. y. ieškovei, galimai jos patirtus nuostolius dėl nesavalaikio ir/ar nevisiško prievolės įvykdymo.

17Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį prašomi priteisti 0,09 procento dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2010-07-22 iki 2011-03-27 sudaro 1732,70 Lt sumą (b.l. 9). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 385,04 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas iš dalies.

19Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 93,64 procento ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistina 594,61 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 297,31 Lt žyminio mokesčio.

20Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 5,99 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 3 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 246 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Pripažinti negaliojančia AB „Citadele“ bankas (tuometinis pavadinimas AB PAREX BANKAS) ir M. D. bei I. P. 2007-07-11 vartojimo kredito sutarties Nr. VKS-1100 5.6 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjai, laiku nesumokėję įmokų, moka dėl 0,09 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną.

24Priteisti iš Marko (Mark) Donec ir I. P. solidariai 19446,37 Lt negrąžinto kredito, 385,04 Lt delspinigių, 7 procentų dydžio metines palūkanas už 19446,37 Lt negrąžinto kredito nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. nuo 2011-06-29, iki visos kredito sumos grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 19831,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-06-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo AB „Citadele“ bankas.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 297,31 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Citadele“ bankas.

27Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 3 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28M. D. ir I. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29AB „Citadele“ bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB... 3. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 4. Atsakovams ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš 2007-07-11 vartojimo kredito sutarties Nr. VKS-1100 (toliau – Sutartis)... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Kadangi atsakovai neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už... 9. Pagal Sutarties 5.1 ir 5.2 punktus atsakovai privalo solidariai mokėti... 10. Be to, CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 12. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 13. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 14. Sutarties 5.6 punktas nustato, kad atsakovai, laiku nesumokėjusi įmokų, moka... 15. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 16. Be to, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda,... 17. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas iš dalies.... 19. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 93,64... 20. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 5,99 Lt... 21. Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 246 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270,... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti negaliojančia AB „Citadele“ bankas (tuometinis pavadinimas AB... 24. Priteisti iš Marko (Mark) Donec ir I. P. solidariai 19446,37 Lt negrąžinto... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 297,31 Lt bylinėjimosi išlaidų... 27. Priteisti iš M. D. ir I. P. iš kiekvieno po 3 Lt bylinėjimosi išlaidų... 28. M. D. ir I. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 29. AB „Citadele“ bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...