Byla 2YT-8090-328/2018
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė ,,Kredito garantas“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. Ž. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., uždaroji akcinė bendrovė ,,Kredito garantas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja 2018 m. gegužės 22 d. skundu prašo nutraukti/sustabdyti bet kokius priverstinius veiksmus, pateikti turto vertintojo ,,Lituka“ ir Ko ekspertizės akto kopiją su nuotraukomis, bei visų ,,apžiūroje“ dalyvavusių asmenų pavardėmis. Nurodė, jog nesutinka ir prieštarauja bet kokiems priverstiniams veiksmais, nes esant ieškiniui, vykstant ginčui, vykdymo negali būti. Nesutinka su turto vertinimo suma, nes jis neatitinka tikrovės.

5Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Klaipėdos miesto rūmams). Patvarkyme, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja skunde nurodo, kad nesutinka su nustatyta parduotino turto verte, antstolis atskiru patvarkymu skyrė parduotino iš varžytynių turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pažymėjo, jog pareiškėjos skunde nurodyti pagrindai neatitinka Civilinio proceso kodekso 626-627 straipsniuose nurodytų pagrindų, todėl tenkinti skundo nėra pagrindo. Nurodė, jog pareiškėja bet kada gali atvykti į antstolio kontorą ir susipažinti su vykdomąja byla, kur jai pageidaujant bus padarytos visų jos prašomų dokumentų kopijos. Pažymėjo, jog patekimas į parduotiną iš varžytynių turtą ir jo apžiūra buvo fiksuojama vaizdo kamera, o vaizdo įrašas yra pridėtas prie vykdomosios bylos, todėl jei pareiškėjai kyla abejonės dėl turto apžiūros, ji gali antstolio kontoros darbo laiku atvykti ir susipažinti su vaizdo medžiaga.

6Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Kredito garantas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutiko. Mano, jog antstolis pareiškėjos teisių nepažeidė, tinkamai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas.

7Teismas konstatuoja:

8pareiškėjos skundas atmestinas.

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), vykdoma pagal 2017 m. birželio 28 d. Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 5414,23 Eur išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, 2843,08 Eur palūkanų, 13284,53 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. Ž. išieškotojos UAB ,,Kredito garantas“ naudai, parduodant skolininkei priklausantį įkeistą turtą iš varžytynių (v. b. l. 3-4). Atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis 2017 m. liepos 17 d. turto arešto aktu areštavo skolininkei priklausantį turtą – transporto priemonę ir nekilnojamąjį turtą (v. b. l. 34-35). 2017 m. liepos 17 d. patvarkymu dėl turto įvertinimo antstolis patvarkė atlikti skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo, buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), 17/100 dalies pastato – tvarto) vertinimą, kurį pavedė atlikti turto vertintojui UAB ,Lituka“ ir Ko (v. b. l. 38). Antstolio kontoroje 2017 m. rugsėjo 22 d. gautas turto vertintojo pranešimas, jog nustatyti turto vertės negali, kadangi turto savininkė į butą neįsileido (v. b. l. 42). 2017 m. gruodžio 7 d., 2018 m. kovo 28 d. turto vertintojo pranešimais antstolis informuotas, jog susitarti dėl buto apžiūros laiko nepavyko, savininkė neįleido apžiūrėti turto, todėl vertintojas negali nustatyti turto vertės (v. b. l. 54, 57). Klaipėdos apylinkės teismo (Klaipėdos miesto rūmų) 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi antstoliui kartu su turto vertintoju leista įeiti į skolininkei priklausantį turtą – 17/100 dalį pastato – tvarto, butą su rūsiu (adresu ( - )), žemės sklypą, ir jį apžiūrėti, siekiant nustatyti nurodyto turto vertę (v. b. l. 59-60). 2018 m. gegužės 8 d. antstolio kontoroje gautas UAB ,,Lituka“ ir Ko buto su priklausiniais ( - ), ir žemės sklypo turto vertės nustatymo ekspertizės aktas (v. b. l. 66-94). 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1c-39308, antstolis (antstolio padėjėjas) patvarkė nustatyti skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto vertę 36000 Eur, apie patvarkymą informuoti šalis (v. b. l. 99). Pareiškėja 2018 m. gegužės 22 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų (v. b. l. 100). 2018 m. gegužės 29 d. patvarkymu dėl ekspertinės įstaigos antstolis (antstolio padėjėjas) patvarkė įpareigoti skolininkę D. Ž. per 7 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl nekilnojamojo turto pilnos ekspertizės, pagal eksperto ar ekspertizės įstaigos pateiktus dokumentus į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti, nustatyti, jog neįvykdžius nurodytų įpareigojimų bus vadovaujamasi 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymu (dėl areštuoto turto vertės) nustatyta turto verte (v. b. l. 104).

10Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo nutraukti/sustabdyti vykdymo veiksmus, nesutinka su antstolio atliktu turto įkainojimu.

11Dėl civilinės bylos stabdymo pagrindų

12Civilinio proceso kodekso 626 straipsnyje numatyti atvejai, kada antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, o būtent: skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas; skolininkui netekus veiksnumo; iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui; skolininkui bankui ar Centrinei kredito unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą); gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį; kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus). To paties straipsnio 2 dalyje išvardinti atvejai, kada yra stabdomi turto realizavimo veiksmai ir lėšų išmokėjimas - kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka; kai turtas areštuotas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus; kai teismas nutartimi sustabdo areštuoto turto realizavimą; kai įkaito turėtojas ar hipotekos kreditorius neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma atitinkamai iš įkeisto turto ar hipoteka įkeisto turto. Civilinio proceso kodekso 627 straipsnis numato atvejus, kada antstolis turi teisę visiškai ar iš dalies stabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, o būtent: kai raštu prašo išieškotojas; skolininkui sunkiai susirgus, jeigu liga nėra chroniška, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos; kai skolininkas gydosi ligoninėje; kai paskelbta skolininko paieška (Kodekso 620 straipsnis); kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga, – gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, jeigu liga ne chroniška; teismui išreikalavus vykdomąją bylą; kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis skolininkui ar išieškotojui yra atliekami finansų sektoriaus subjekto pertvarkymo veiksmai.

13Nagrinėjamu atveju, paraiškėja prašo nutraukti/sustabdyti bet kokius priverstinius veiksmus, nurodo, jog su tokiais veiksmais nesutinka, nes esant ieškiniui, vykstant ginčui, vykdymo negali būti. Teismas įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, sutinka su antstolio argumentu, jog šios aplinkybės neatitinka civilinio proceso įstatyme įtvirtintų pagrindų vykdomosios bylos stabdymui. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėja antstoliui jau teikė skundą reikalaudama sustabdyti vykdymo veiksmus, 2018 m. balandžio 20 d. patvarkymu pareiškėjos skundas netenkintas ir skundas kartu su vykdomąja byla perduotas nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Klaipėdos miesto rūmams) (v. b. l. 61). Klaipėdos apylinkės teismo (Klaipėdos miesto rūmų) 2018 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-6456-1032/2018 pareiškėjos skundas išnagrinėtas, nutarta jo netenkinti. Įsiteisėjusia 2018 m. gegužės 30 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi pažymėta, kad Civilinio proceso kodekso 626 straipsnis nenumato, jog kitos civilinės bylos nagrinėjimas būtų pagrindas sustabdyti vykdomąją bylą. Tarp fakultatyvių vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų taip pat nenurodytas pagrindas, kad vykdomoji byla gali būti stabdoma tuo pagrindu, kai teisme nagrinėjama kita civilinė byla. Šios bylos kontekste pažymėtina, jog pareiškėja kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą sustabdyti vykdymo veiksmus, išskyrus vykstantį teisminį ginčą, nenurodė, įrodymų, patvirtinančių tokias aplinkybes, nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įsiteisėjusia teismo nutartimi buvo išsamiai pasisakyta dėl vykdomosios bylos stabdymo pareiškėjos skunde nurodomu pagrindu (kai teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla), kuriuo pareiškėja prašo stabdyti/nutraukti vykdymo veiksmus ir šioje byloje, todėl teismas tų pačių aplinkybių nenustatinėja (Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punktas).

14Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog pareiškėjos prašymas nutraukti/sustabdyti priverstinius vykdymo veiksmus yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas.

15Dėl turto įkainojimo

16Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

17Pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalį, skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuota Civilinio proceso kodekso 682 straipsnyje. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko šio Kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje numatytu atveju antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui.

18Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymu Nr. S1c-39308 antstolis (antstolio padėjėjas) patvarkė iš varžytynių parduotiną turtą įkainoti 36000 Eur suma (v. b. l. 99). Antstolio procesiniai dokumentai skolininkei įteikti 2018 m. gegužės 17 d. (v. b. l. 98). Antstolio kontoroje 2018 m. gegužės 22 d. gautas pareiškėjos skundas, kuriuo ji, be kita ko, nesutiko su turto vertinimo suma. Iš gegužės 2018 m. gegužės 29 d. patvarkymo Nr. S1c-43640 (dėl ekspertinės įstaigos) turinio matyti, jog skolininkės skundas vertintas ir kaip prieštaravimai dėl antstolio atlikto turto įkainojimo, todėl antstolis (antstolio padėjėjas) patvarkė įpareigoti skolininkę pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl ekspertizės atlikimo, įmokėti sumą reikalingą ekspertizės kaštams padengti (v. b. l. 104). Nurodytos byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, Civilinio proceso kodekso 681-682 straipsniuose nustatyta tvarka įkainojo turtą, o gavęs skolininkės prieštaravimus, atskiru patvarkymu sudarė galimybę skolininkei pasirinkti teismo ekspertą ekspertizei atlikti bei nurodė įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas pagal pasirinkto eksperto pateiktus dokumentus ekspertizės išlaidoms padengti.

19Dėl kitų skundo argumentų

20Pareiškėja taip pat prašo pateikti turto vertintojo UAB ,,Lituka“ ir Ko ekspertizės akto kopiją su nuotraukomis, bei visų ,,apžiūroje“ dalyvavusių asmenų pavardėmis, abejoja atlikta turto apžiūra, tačiau įrodymų ar duomenų, patvirtinančių, jog turto vertei nustatyti nekilnojamojo turto apžiūra buvo atlikta netinkamai, byloje nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Priešingai, pareiškėja skunde pati nurodė, jog antstolio ir turto vertintojo atliekamoje nekilnojamojo turto apžiūroje nedalyvavo. Pažymėtina, jog vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos numato, jog skolininkas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis (Civilinio proceso kodekso 644 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379; 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007 ir kt.). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis Civilinio proceso kodekso 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais Civilinio proceso kodekso 632 straipsnio nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti.

21Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įtvirtina skolininko teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą (Civilinio proceso kodekso 643 straipsnio 2 punktas), 2018 m. gegužės 28 d. patvarkymu antstolis pareiškėjai išaiškino, kad ji bet kuriuo antstolio kontoros darbo laiku gali atvykti į antstolio kontorą ir susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, kur jai pageidaujant bus padarytos visų jos prašomų dokumentų kopijos ir sudarytos sąlygos susipažinti su vaizdo medžiaga. Byloje duomenų, jog skolininkė šia teise pasinaudojo, nėra. Byloje taip pat nenustatyta aplinkybių, jog skolininkės teisė susipažinti su vykdomąja byla būtų ribojama ar apsunkinta, tokių duomenų nepateikė ir pareiškėja (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytą, teismas neturi pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo ir įpareigoti antstolį pateikti pareiškėjai turto vertinimo ataskaitą ar kitus jos prašomus duomenis.

22Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

23Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolis atliko neteisėtus veiksmus, o atliktais vykdymo veiksmais pažeidžiamos pareiškėjos teisės ir interesai, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais teismas

Nutarė

25netenkinti pareiškėjos D. Ž. skundo dėl antstolio veiksmų.

26Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( - ) (kopija).

27Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D.... 3. Teismas... 4. pareiškėja 2018 m. gegužės 22 d. skundu prašo nutraukti/sustabdyti bet... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 6. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Kredito... 7. Teismas konstatuoja:... 8. pareiškėjos skundas atmestinas. ... 9. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji... 10. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo... 11. Dėl civilinės bylos stabdymo pagrindų ... 12. Civilinio proceso kodekso 626 straipsnyje numatyti atvejai, kada antstolis... 13. Nagrinėjamu atveju, paraiškėja prašo nutraukti/sustabdyti bet kokius... 14. Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, jog pareiškėjos prašymas... 15. Dėl turto įkainojimo ... 16. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 17. Pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalį, skolininkas ar... 18. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. gegužės 14 d. patvarkymu... 19. Dėl kitų skundo argumentų ... 20. Pareiškėja taip pat prašo pateikti turto vertintojo UAB ,,Lituka“ ir Ko... 21. Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įtvirtina... 22. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 23. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 25. netenkinti pareiškėjos D. Ž. skundo dėl antstolio veiksmų.... 26. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( -... 27. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...