Byla 2YT-1146-328/2019
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., S. P., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., S. P., kooperatinė bendrovė Palangos kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2018 m. gruodžio 3 d. skundu prašo panaikinti antstolės B. T. 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-5-29029 ,,Dėl turto įkainojimo“, priimtą vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Nurodė, jog nesutinka su išvaržomo turto įkainojimu, kuris nustatytas skundžiamu 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymu Nr. S-18-5-29029. Pažymėjo, jog teikė antstolei prieštaravimus dėl atliktos ekspertizės ir turto įvertinimo, antstolė prieštaravimus pripažino nepagrįstais ir jų netenkino. Iš skundžiamo patvarkymo turinio matyti, kad išvaržomo turto vertė nustatyta remiantis UAB ,,Ober Haus“ 2018 m. lapkričio 5 d. ekspertizės akto išvadomis. Tačiau ši išvada neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, todėl ja, nustatant išvaržomo turto vertę, negalima buvo vadovautis. Pastebėjo, jog ekspertizės akte nurodoma, jog ekspertas naudojosi 2018 m. gegužės 21 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu bei 2018 m. birželio 7 d. kadastrinių matavimų byla; ekspertizė atlikta su prielaida, kad nebus kliūčių gyvenamojo namo baigtumo ir 2018 m. birželio 7 d. kadastrinių matavimų bylos įregistravimui. Mano, jog turto vertintojas negalėjo vadovautis NTR neįregistruotais namo duomenimis, nes kol jie nėra viešai įregistruoti negalima teigti, kad jie yra tikri bei teisingi ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Pažymėjo, jog vykdymo proceso metu buvo imtasi priemonių, kad būtų įregistruoti nauji namo kadastriniai matavimai, tą net buvo įpareigotas atlikti pareiškėjas, tačiau jam to padaryti nepavyko. Visa tai rodo, kad turto vertintojas negalėjo vadovautis nepatikrintais bei neįregistruotais namo kadastriniais duomenimis, kas leidžia teigti, jog jo išvada apie išvaržomo turto vertę nėra objektyvi bei atitinkanti rinkos kainą, todėl pašalinus paminėtus trūkumus bei įregistravus naujus kadastrinius matavimus, turėtų būti atlikta nauja ekspertizė, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Nurodė, jog ekspertizės aktas, kurio pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas yra grindžiamas negaliojančiais dokumentais, todėl ir pats aktas negali būti laikomas galiojančiu, todėl patvarkymas naikintinas.

5Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Klaipėdos miesto rūmams). Patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, jog vykdymo procese realizuotinas turtas įkainotas tinkamai. Pažymėjo, jog pastato plotas yra fakto klausimas. Nekilnojamojo turto registre nėra duomenų apie bendrą pastato – gyvenamojo namo plotą, todėl negalima teigti, kad viešajame registre esantys duomenys prieštarauja kadastrinių matavimų byloje esantiems duomenims, todėl nelaikytina, kad turto vertintojas pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Nurodė, jog nėra pagrindo abejoti atliktų kadastrinių matavimų tikslumu ir teisingumu, kadangi gyvenamojo namo kadastrinius matavimus atliko VĮ Registrų centras matininkė, kuriai išduotas kvalifikacijos pažymėjimas. Skunde nenurodoma jokių duomenų, patvirtinančių, kad kadastrinių matavimų byla parengta ydingai ar netiksliai. Nurodė, jog įkeisto turto savininkė vengia ir delsia įregistruoti viešajame registre kadastrinių matavimų byloje nustatytus duomenis. Mano, jog aplinkybė, kad viešajame registre nėra įregistruotas pastato bendras plotas nekliudo šį turtą tiek tinkamai įvertinti, tiek ir priverstinai realizuoti. Pažymėjo, jog UAB ,,Ober Haus“ nekilnojamasis turtas 2018 m. lapkričio 5 d. ekspertizės aktas nėra nuginčytas, todėl laikytinas teisingu ir teisėtu. Nurodė, jog prie pateikto skundo pareiškėjo atstovas neprideda jokių įrodymų, kurie paneigtų vykdymo procese nustatytą realizuotino turto rinkos kainą.

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8pareiškėjo skundas atmestinas.

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės B. T. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2018 m. sausio 26 d. Palangos miesto 2-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. JD-388 dėl 73611,19 Eur skolos, 1,16 Eur už notarinio veiksmo projekto parengimą, 4,63 Eur už patikras registruose, 8,69 Eur prašymo atlikti vykdomąjį įrašą patvirtinimą, 167,51 Eur už vykdomojo įrašo atlikimą ir 3367,96 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko V. Š. išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unija naudai, išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka apsunkintą S. P. priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ir pastatą – gyvenamąjį namą, esančius ( - ) (toliau – Turtas) (v. b. l. 3). 2018 m. kovo 7 d. turto arešto aktu Nr. S-18004458 antstolė (jos padėjėjas) areštavo įkeistą Turtą (v. b. l. 29-31). 2018 m. kovo 13 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-15-8-7249 antstolė, remdamasi išieškotojos pateiktu nepriklausomo turto vertintojo 2015 m. gruodžio 3 d. turto vertės nustatymo ataskaita, areštuotą turtą įkainojo 123000 Eur suma (v. b. l. 32-33). 2018 m. balandžio 11 d. patvarkymu dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo antstolė (jos padėjėjas), atsižvelgusi į skolininko pateiktą skundą, kurį vertino kaip prieštaravimą dėl nustatytos turto vertės, patvarkė skolininkui per nustatytą terminą įmokėjus į antstolės depozitinę sąskaitą lėšas pakartotinei ekspertizei atlikti, paskirti pakartotinę Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavesti atlikti UAB ,,Ober Haus“ nekilnojamasis turtas (v. b. l. 56-59). 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo antstolė (jos padėjėjas) tenkino skolininko prašymą ir skyrė ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti UAB ,,Ober Haus“ nekilnojamasis turtas (v. b. l. 80-81). 2018 m. lapkričio 14 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-18-5-29029, antstolė, remdamasi 2018 m. lapkričio 15 d. ekspertizės aktu, areštuotą Turtą įkainojo 125000 Eur suma (v. b. l. 149-150). 2018 m. lapkričio 16 d. antstolės kontoroje gauti skolininko prieštaravimai dėl turto įkainojimo, kuriuo skolininkas nesutiko su nustatyta Turto verte, prieštaravimus grindė aplinkybe, jog turto vertintojas negalėjo vadovautis nepatikrintais bei neįregistruotais namo kadastriniais duomenimis, nurodė, jog išvada dėl išvaržomo turto vertės nėra objektyvi bei atitinkanti rinkos kainą (v. b. l. 153). 2018 m. lapkričio 21 d. patvarkymu dėl pareikštų prieštaravimų antstolė skolininko prieštaravimų netenkino (v. b. l. 162-163).

10Pareiškėjas pateikė 2018 m. gruodžio 3 d. skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymą dėl turto vertės įkainojimo. Skundą grindžia aplinkybe, jog ekspertizės aktas, kurio pagrindu priimtas skundžiamas patvarkymas, grindžiamas negaliojančiais dokumentais, turto vertintojas negalėjo remtis neįregistruotais namo NTR duomenimis, teigia, jog išvada apie išvaržomo turto rinkos vertę nėra objektyvi bei atitinkanti rinkos kainą.

11Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

12Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog atsižvelgdama į skolininko prieštaravimus, antstolė 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu paskyrė byloje pakartotinę ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti. Byloje buvo gauta Turto rinkos vertės nustatymo ataskaita (ekspertizė), kuria remdamasi antstolė 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymu įkainojo Turtą 125000 Eur suma. Pareiškėjas su nurodyta Turto rinkos verte nesutinka, nurodo, jog išvada dėl Turto rinkos vertės nėra objektyvi bei neatitinka rinkos vertės, tačiau įrodymų, patvirtinančių šiuos argumentus nepateikia (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Pareiškėjas nesutikimą su antstolės nurodyta Turto kaina grindžia aplinkybe, jog ekspertizės išvada neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų. Reikalavimai turto vertinimo ataskaitos turiniui įtvirtinti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje. Byloje, duomenų, jog 2018 m. lapkričio 5 d. ekspertizės aktas Nr. ( - ), kuriuo rėmėsi antstolė, šių reikalavimų neatitinka, nėra, tokių aplinkybių nenurodė ir pareiškėjas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų, jog šis ekspertizės aktas (turto vertinimo ataskaita) yra neteisingas ir/ar nuginčytas (ginčijamas) teisme. Savo ruožtu turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą, pareiškėjo argumentai, jog Turto vertės nustatymo ekspertizė neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, nepagrįsti (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

13Aplinkybė, jog Turto vertės nustatymo ekspertizėje, be kitų, buvo remtasi prielaida, jog kliūčių įregistruoti 2018 m. birželio 7 d. gyvenamojo namo kadastrinius matavimus nebus, įvertinus byloje esančius duomenis, nesudaro pagrindo išvadai, jog ekspertizės išvada nėra objektyvi ir/ar neatitinka rinkos vertės (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą prielaidai, jog dėl neįregistruotų kadastrinių matavimų Turto vertė esmingai kistų, t. y. būtų kitokia, nei šiuo metu nustatyta. Tokių duomenų nepateikė ir pareiškėjas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis), o iš skundo turinio nėra galimybės nustatyti, kokią įtaką Turto vertės nustatymo procesui bei Turto rinkos vertei turi kadastriniai matavimai, pareiškėjas jokio galimo Turto vertės pasikeitimo neįvardijo ir nepagrindė. Nors pareiškėjas ir nurodė, jog 2018 m. birželio 7 d. kadastrinius matavimus bandė įregistruoti viešajame registre, bet nesėkmingai, tačiau įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes nepateikė. Byloje duomenų, jog VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti naujus nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, nėra. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog 2018 m. birželio 7 d. kadastrinius matavimus antstolei pateikė VĮ Registrų centras (v. b. l. 111, 112-118), o aplinkybių, leidžiančių abejoti šių duomenų tikslumu, byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Papildomai pastebėtina, jog pagal viešajame registre įregistruotus kadastrinius matavimus, gyvenamojo namo baigtumas sudaro tik 60 proc. (v. b. l. 147), tačiau iš byloje pateiktos ekspertizės išvados ir joje esančių nuotraukų, kitų duomenų (v. b. l. 113), matyti, jog statinys yra baigtas bei įrengtas. Tokiu būdu viešajame registre esantys Turto duomenys neatitinka realių duomenų (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

14Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalis apibrėžia, jog turto arba verslo rinkos vertė yra apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Įstatymas įpareigoja antstolį vykdymo procese įkainoti turtą taip, kad įkainojimas maksimaliai atitiktų galimas realias rinkos kainas (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnis, Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir kt.). Nagrinėjamu atveju, byloje esantys duomenys bei nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė buvo atlikta įvertinus faktinę nekilnojamojo turto būklę, o antstolė Turtą įkainojo atsižvelgdama į ekspertizės išvadą, remdamasi Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalimi, numatančia, jog tuo atveju, jei turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Pareiškėjas objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti nustatyta turto verte nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Vien pareiškėjo nuomonė, abejonės ar nepasitenkinimas turto įvertinimu, nepagrįstas objektyviais duomenimis apie turto rinkos padėtį ar dinamiką, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įkeisto turto vertė nustatyta neteisingai. Įvertinus nustatytas aplinkybes, pareiškėjo argumentai, jog areštuoto Turto vertė nustatyta neobjektyviai bei neatitinka rinkos vertės, atmestini kaip nepagrįsti.

15Teismas atkreipia dėmesį, jog Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Taigi vykdymo procese pakitus Turto vertei ir ar įregistravus pakeitimus, galinčius turėti įtakos Turto vertės pasikeitimui, pareiškėjas turi galimybę inicijuoti Turto perkainojimą, teisės aktų nustatyta tvarka.

16Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

17Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, vykdymo procese įkainojo areštuotą turtą remdamasi vykdomojoje byloje turto vertintojo atliktu Turto vertinimu, pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolė atliko neteisėtus veiksmus, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

19Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi c. b. Nr. 2VP-15750-328/2018 taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti antstolės vykdymo veiksmai iki teismas išnagrinės pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų. Teismui skundo netenkinus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos (Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

21netenkinti pareiškėjo V. Š. skundo dėl antstolio veiksmų.

22Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

23Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi c. b. Nr. 2VP-15750-328/2018 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

24Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2018 m. gruodžio 3 d. skundu prašo panaikinti antstolės B. T.... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2... 6. Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą nepateikė.... 7. Teismas konstatuoja:... 8. pareiškėjo skundas atmestinas. ... 9. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolės B. T. žinioje yra... 10. Pareiškėjas pateikė 2018 m. gruodžio 3 d. skundą dėl antstolės veiksmų,... 11. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 12. Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog atsižvelgdama į skolininko... 13. Aplinkybė, jog Turto vertės nustatymo ekspertizėje, be kitų, buvo remtasi... 14. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalis... 15. Teismas atkreipia dėmesį, jog Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 2... 16. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 17. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 19. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta teismo 2018 m.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 21. netenkinti pareiškėjo V. Š. skundo dėl antstolio veiksmų.... 22. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei B. T. vykdomąją bylą Nr. ( -... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 24. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...