Byla eAS-645-822/2018
Dėl privalomojo nurodymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – D. B.) dėl privalomojo nurodymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. P. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2018 m. birželio 11 d. privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-698 (toliau – ir Nurodymas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo Nurodymo galiojimą, kol įsiteisės procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu Nurodymu jis įpareigotas nugriauti tvoros dalį, kuri priklauso ne tik pareiškėjui, bet ir jo kaimynei D. B., pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepašalintų dėl Nurodymo (nugriauti tvorą) įvykdymo pareiškėjui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui kilusių neigiamų pasekmių arba apskritai negalėtų būti įvykdomas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą ir tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo – sustabdė skundžiamo Nurodymo galiojimą, kol įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje.

9Teismas nurodė, kad Nurodymo turinys yra labai lakoniškas, o įpareigojimas yra susijęs su nuosavybės (tvoros) sunaikinimu, be to, teismo vertinimu, skubus tvoros nuvertimas gali padaryti neatitaisomą žalą, be kita ko, ir trečiojo suinteresuoto asmens turtiniams interesams.

10III.

11Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

12Inspekcija nurodo, kad pareiškėjas, prašydamas teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių jos taikymas yra būtinas, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus, tačiau nagrinėjamu atveju jokių įrodymų, patvirtinančių būtinumą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pateikta nebuvo – tik formaliai teigiama, kad privalomojo nurodymo vykdymas pažeis pareiškėjo ir trečiojo asmens interesus.

13Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, tais atvejais, kai dėl privalomojo nurodymo teisėtumo yra kilęs ginčas, kuris yra sprendžiamas iškėlus bylą teisme, privalomasis nurodymas vykdyti antstoliui gali būti perduotas tik po teismo sprendimo įsiteisėjimo, kuriuo privalomasis nurodymas pripažintinas teisėtu ir pagrįstu arba po teismo nustatytų papildomų privalomojo nurodymo įvykdymo terminų. Taigi pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai negali kilti, todėl pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra perteklinė.

14Atsakovas taip pat prašo atsižvelgti į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-836-492/2017.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties dalis, kuria teismas tenkino pareiškėjo prašymą taikyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti skundžiamo Inspekcijos 2018 m. birželio 11 d. privalomojo nurodymo Nr. (23.29)PN-698 galiojimą.

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, arba kad būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017; 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą.

21Pareiškėjas šioje administracinėje byloje ginčija Nurodymą, kuriuo jis buvo įpareigotas nugriauti tvorą ir įvažiavimą, pastatytus valstybinėje žemėje. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo argumentų, pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą iš esmės grindžia tuo, kad nugriovus tvorą jam ir trečiajam asmeniui kiltų neigiamos pasekmės, kurių tuo atveju, jei teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą, nebūtų galima pašalinti.

22Teisėjų kolegija, vertindama reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindus, atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad būtent kyla reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (žr. 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018).

23Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2578 redakcija, toliau – ir TPSVPĮ) 11 straipsnio 9 dalį, jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 6 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo, įvykdo iš dalies ar netinkamai, Inspekcija privalomąjį nurodymą perduoda priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundžiamas jo teisėtumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl privalomojo nurodymo termino nepratęsimo.

24Vadovaujantis minėta TPSVPĮ nuostata, matyti, kad privalomasis nurodymas, kuris tinkamai per numatytą terminą yra neįvykdytas, priverstinai gali būti įgyvendintas tik perdavus jį antstoliui. Tais atvejais, kai dėl privalomojo nurodymo teisėtumo yra kilęs ginčas, kuris yra sprendžiamas iškėlus bylą teisme, privalomasis nurodymas antstoliui gali būti perduotas tik po teismo sprendimo įsiteisėjimo, kuriuo privalomasis nurodymas pripažintas teisėtu ir pagrįstu arba po teismo nustatytų papildomų privalomojo nurodymo įvykdymo terminų. Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjui skundu kreipusis į teismą dėl Nurodymo teisėtumo ir teismui priėmus skundą, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo arba teismo numatyto papildomo termino privalomasis nurodymas negali būti priverstinai įvykdytas.

25Teisėjų kolegija vertina, kad įstatyme nustačius minėtą apsaugą pareiškėjui, kuris yra pateikęs skundą teismui dėl privalomojo nurodymo panaikinimo, nėra pagrindo spręsti, kad pareiškėjui reikalinga dar papildoma apsauga, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones. Tokio poreikio nepagrindė ir pareiškėjas. Pažymėtina, kad atitinkamos pozicijos dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo dėl TPSVPĮ įtvirtintos papildomos apsaugos, taikomos ginčui dėl privalomojo nurodymo ar jo įvykdymo termino pratęsimo vykstant teisme, laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-581-575/2018 bei 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-836-492/2017.

26Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino privalomo nurodymo vykdymo teisines prielaidas, todėl nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nagrinėjamoje byloje dienos sustabdyti skundžiamo Nurodymo galiojimą. Atsižvelgiant į tai, atsakovo atskirasis skundas tenkintinas ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties dalis, kuria buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas skundžiamo Nutarimo galiojimas, naikintina ir pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmestinas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties dalį, kuria teismas pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. birželio 11 d. privalomojo nurodymo Nr. (23.29)PN-698 galiojimą, kol įsiteisės baigiamasis procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje, panaikinti. Pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

30Likusią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. P. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą,... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 19 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad Nurodymo turinys yra labai lakoniškas, o įpareigojimas... 10. III.... 11. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 12. Inspekcija nurodo, kad pareiškėjas, prašydamas teismo taikyti reikalavimo... 13. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos teritorijų... 14. Atsakovas taip pat prašo atsižvelgti į Lietuvos Vyriausiojo administracinio... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies... 21. Pareiškėjas šioje administracinėje byloje ginčija Nurodymą, kuriuo jis... 22. Teisėjų kolegija, vertindama reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 23. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 24. Vadovaujantis minėta TPSVPĮ nuostata, matyti, kad privalomasis nurodymas,... 25. Teisėjų kolegija vertina, kad įstatyme nustačius minėtą apsaugą... 26. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties dalį,... 30. Likusią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.... 31. Nutartis neskundžiama....