Byla B2-1422-864/2018
Dėl restruktūrizuojamos AB „Puntukas“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Avere“ pateikto AB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, spręsdama klausimą dėl restruktūrizuojamos AB „Puntukas“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Avere“ pateikto AB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartimi AB „Puntukas“ iškelta restruktūrizavimo byla; administratoriumi paskirtas UAB „Avere“ (toliau ir restruktūrizavimo administratorius). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 23 d.

42.

52017 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas RAB „Puntukas“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas neginčijamai kreditorių finansinių reikalavimų sumai – 580 703,12 Eur. Kreditorių sąrašas tikslintas 2017 m. rugsėjo 19 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2017 m. lapkričio 9 d., 2017 m. lapkričio 21 d., 2017 m. lapkričio 24 d., 2017 m. gruodžio 14 d., 2018 m. sausio 17 d., 2018 m. vasario 5 d., 2018 m. birželio 5 d., 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimis.

63.

72018 m. balandžio 10 d. nutartimi pratęstas terminas pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą iki 2018 m. gegužės 8 d. 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi pratęstas terminas pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą iki 2018 m. birželio 11 d. 2018 m. spalio 11 d. nutartimi buvo pratęstas terminas pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą iki 2018 m. lapkričio 12 d.

84.

92018 m. lapkričio 12 d. teisme gautas RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektas, 2018 m. lapkričio 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo protokolo kopija su priedais bei restruktūrizavimo administratoriaus išvada.

105.

112018 m. lapkričio 16 d. teisme gautas kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir VMI, kreditorius) prašymas netvirtinti pateikto RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto. Kreditorius atkreipia dėmesį, jog iš pateikto 2018 m. lapkričio 9 d. RAB „Puntukas“ kreditorių susirinkimo protokolo neįmanoma nustatyti, kokią nuomonę bei pastabas dėl kiekvieno darbotvarkės klausimu siūlomo nutarimo projekto, iš jų ir dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo, išdėstė raštu balsavę kreditoriai, kokios buvo pateiktos pastabos bei siūlymai dėl restruktūrizavimo plano projekto, dėl ko nei teismas, nei kreditorių susirinkime raštu balsavę kreditoriai neturi galimybės susipažinti su apibendrintomis pastabomis ir priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo plano atitikimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio reikalavimams, galimybės jį įgyvendinti restruktūrizavimo proceso eigoje. Pažymi, kad kreditorių susirinkimo metu nebuvo pateikta ir ataskaita dėl vykdytos įmonės veiklos iki restruktūrizavimo plano projekto pateikimo tvirtinimui. Nurodo, jog protokole nėra įvardinti ir restruktūrizavimo plano projektui nepritarę kreditoriai, dėl ko, anot kreditoriaus, plano tvirtinimo procese yra esminių procedūrinių pažeidimų. Pažymi, jog dalis kreditoriaus pastabų pateiktos dėl parengto restruktūrizavimo plano projekto atitikimo Europos Komisijos Komunikato „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ Nr. 2014/C 249/01 nuostatoms, tačiau viena iš esminių nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui priežasčių — einamųjų mokėjimų neatlikimas (ĮRĮ 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas), kas suponuoja išvadą, anot kreditoriaus, dėl faktinio įmonės nemokumo. Pažymi, kad 2018 m. lapkričio 6 d. duomenimis įmonė į biudžeto surenkamąją sąskaitą nesumokėjo 9 600,33 Eur po restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos deklaruotų einamųjų mokesčių ir 766,71 Eur nuo jų priskaičiuotų delspinigių. Nurodo, kad einamųjų mokesčių įsiskolinimas plano svarstymo metu yra 2,68 karto didesnis nei teismo patvirtintas finansinis reikalavimas. Anot kreditoriaus, įmonė tęsia ūkinę veiklą, tačiau deklaruotos realizacinės pajamos neužtikrina būklės, kad būtų sugeneruoti teigiami pinigų srautai arba įmonė veiklą vykdo atsiskaitymus nukreipdama per įmonės kasą ir galimai pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnio bei ĮRĮ nuostatas ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartį. Atkreipia dėmesį, kad RAB „Puntukas“ tinkamai nemokėdama einamųjų įmokų pažeidžia ne tik kreditoriaus, bet ir visuomenės bei valstybės interesus.

12Pateiktą restruktūrizavimo plano projektą atsisakytina tvirtinti. Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

13Dėl restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo (ne)galimumo

146.

15ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis nurodo, kad teismas, gavęs ĮRĮ 14 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus (t. y. kreditorių susirinkimo protokolą, restruktūrizavimo plano projektą ir administratoriaus išvadą), per 15 kalendorinių dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano. Išvardinti dokumentai gauti teismo nustatytu terminu (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis).

167.

17Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę, šis susitarimas pasiekiamas įgyvendinant ĮRĮ nustatytas procedūras, inter alia svarstant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą. Tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti įmonės kreditoriai. IRĮ nustatyta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Įmonės restruktūrizavimo plane, be kitų priemonių, numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šis įmonės kreditorių interesų ribojimas reiškia, kad kreditoriai sutinka atsisakyti nedelsiamo savo reikalavimų dalies patenkinimo, kad vėliau galėtų atgauti didesnę skolos dalį. Taigi, pagal Lietuvos įstatymų leidėjo pasirinktą teisinio reguliavimo modelį restruktūrizavimo procesas neįmanomas be reikalavimų daugumą turinčių kreditorių pritarimo, o kreditorių pritarimas galimas tik tuo atveju, kai restruktūrizavimo planas yra pakankamai realus ir įgyvendintinas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1541-798/2017).

188.

19Teismo vaidmuo tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą yra orientuotas į ĮRĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės restruktūrizavimo proceso teisėtumo įvertinimą. Tvirtindamas restruktūrizavimo planą teismas įvertina, ar pats restruktūrizavimo planas atitinka jam keliamus reikalavimus (ĮRĮ 13 straipsnis), ar jis parengtas ir pateiktas ĮRĮ nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti restruktūrizavimo plano parengimo ir patvirtinimo proceso, kaip sudėtinės restruktūrizavimo proceso dalies, neteisėtumą. Šiame etape teismas neprivalo detaliai išanalizuoti ir pasisakyti dėl atskirų kreditorių abejonių dėl restruktūrizavimo plano atskirų punktų ekonominio pagrįstumo. Pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape tenka įmonės kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1383/2009).

209.

21Pagal teismui pateiktą 2018 m. lapkričio 9 d. RAB „Puntukas” kreditorių susirinkimo protokolą 2018 m. lapkričio 9 d. įvykusiame RAB „Puntukas” kreditorių susirinkime restruktūrizavimo plano projektui pritarė kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 69,87 proc. visų teismo nutartimis patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Taigi, nagrinėjamu atveju teismui teikiamam tvirtinti RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektui pritarta kvalifikuota kreditorių balsų dauguma kaip tai numato ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis. Kreditoriaus nurodyta aplinkybė dėl pateikto byloje protokolo neišsamumo (t. y. iš jo, anot kreditoriaus, nėra galimybės nustatyti, kokią nuomonę bei pastabas dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo išdėstė raštu balsavę kreditoriai), teismo vertinimu, nesuponuoja išvados apie esantį procedūrinį pažeidimą sprendžiant klausimą dėl (ne)pritarimo pateiktam RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektui. Pažymėtina, jog kiekvienas kreditorius turi galimybę susipažinti su visa kreditorių susirinkimo medžiaga, įskaitant ir su balsavimo raštu biuleteniais, dėl ko visų kreditorių nurodytų biuleteniuose pastabų į kreditorių susirinkimo protokolą neįrašymas iš esmės neužkerta galimybės kreditoriams susipažinti su esančiomis pastabomis, jas vertinti bei atitinkamai priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. Be to, teismas sprendžia, jog ir kitas kreditoriaus argumentas dėl to, jog kreditorių susirinkimo metu nebuvo pateikta ataskaita dėl vykdytos įmonės veiklos iki restruktūrizavimo plano projekto pateikimo tvirtinimui, nesudaro pagrindo konstatuoti buvus 2018 m. lapkričio 9 d. įvykusiame RAB „Puntukas” kreditorių susirinkime procedūrinį pažeidimą, kadangi ĮRĮ nenumato restruktūrizavimo administratoriui pareigos kreditorių susirinkimo metu teikti tokio pobūdžio ataskaitą. Jokių kitų aplinkybių, galėjusių sąlygoti galimai neteisėtai vykusią pritarimo RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektui procedūrą, kreditorius nenurodė. Teismas taip pat tokių aplinkybių nenustatė. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, laikytina, jog 2018 m. lapkričio 9 d. įvykusiame RAB „Puntukas” kreditorių susirinkime nebuvo atlikta jokių esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių sąlygoti pritarimo RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektui procedūros neteisėtumą.

2210.

23Savo ruožtu, įvertinęs pateiktą RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto turinį, teismas sprendžia, jog RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektas neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų, t. y. imperatyvių įstatymo nuostatų, dėl ko toks restruktūrizavimo plano projektas negali būti tvirtinamas.

2411.

25Remiantis ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, restruktūrizavimo plano projekte, be kita ko, turi būti nurodytas - kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai (laikantis šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditorinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams arba apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas. Pažymėtina, jog ši ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto norma yra konkreti ir nepalieka erdvės interpretacijoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-119-330/2016).

2612.

27Išanalizavus RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto turinį, nustatyta, jog 5.2.1. punkte yra nurodyta, jog į kreditorių sąrašą neįrašyti tie kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai teismo dar nepatvirtinti ir taip pat dėl kurių tvirtinimo vyksta teisminis ginčas restruktūrizavimo byloje. Teismas atkreipia dėmesį, jog šie įmonės kreditoriai (t. y. kurių finansiniai reikalavimai iš esmės yra ginčijami teismine tvarka) šiame RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekte neįtraukti ne tik į kreditorių sąrašą, bet taip pat nėra įtraukti ir į nurodytą šiame restruktūrizavimo plano projekte skolų dengimo grafiką. Savo ruožtu, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, jog „...šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams arba apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas...“ sudaro pagrindą išvadai, jog nurodyti kreditoriniai reikalavimai privalomai (nepriklausomai nuo to, kad jų pagrįstumas dar nėra įvertintas) įtraukiami į skolų grąžinimo grafiką ir iš jo gali būti šalinami tik teismui priėmus galutinį procesinį sprendimą dėl tokių reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-119-330/2016). Taigi, darytina išvada, jog RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektas, kuriame į kreditorių sąrašą bei skolų grąžinimo grafiką nėra įtraukti kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai teismo dar nepatvirtinti ir taip pat dėl kurių tvirtinimo vyksta teisminis ginčas restruktūrizavimo byloje, neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų.

2813.

29Be to, teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekte nurodytas kreditorių sąrašas bei bendra esančio įsiskolinimo kreditoriams suma neatitinka ir RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo byloje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo bei atitinkamai bendro šioje nutartyje nurodyto įsiskolinimo kreditoriams dydžio, t. y. į RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekte nurodytą kreditorių sąrašą nėra įtraukti du kreditoriai – V. V. Z. (turintis 1 000 Eur dydžio finansinį reikalavimą) bei VĮ Turto bankas (turinti 17 425,06 Eur finansinį reikalavimą). Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog ir šiuo aspektu pateiktas tvirtinti RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektas yra netinkamas.

3014.

31Taigi, įvertinęs aukščiau nurodytą medžiagą, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nustatyta byloje aplinkybė dėl RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas) suponuoja pagrindą atsisakyti tvirtinti tokį RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektą.

32Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ne)galimumo

3315.

34ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kai nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Lietuvos apeliacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo prasme neturi esminės reikšmės tai, ar ĮRĮ nustatytais terminais planas apskritai nebuvo pateiktas tvirtinimui, ar buvo pateiktas tvirtinti ĮRĮ reikalavimų neatitinkantis planas, kurio teismas nepatvirtino, ir pagal įstatymą nebeliko sąlygų šį planą koreguoti ir teikti tvirtinti pakartotinai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-754-823/2016). Taigi, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar įstatymo neatitinkančio RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimas teismui tvirtinti suponuoja šiuo atveju pagrindo nutraukti restruktūrizavimo bylą buvimą ar lemia buvimą teisinio pagrindo koreguoti šį projektą bei teikti teismui tvirtinti pakartotinai.

3516.

36Pažymėtina, jog restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Nors teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai. Termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Priešingas įstatymo nuostatų dėl termino restruktūrizavimo planui rengti aiškinimas reikštų galimybę restruktūrizuojamai įmonei piktnaudžiauti įstatymo suteikiamomis teisėmis, ir, nesant realios įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, imituoti restruktūrizavimo procesą tam, kad kuo ilgesnį laiką galėtų naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintomis lengvatomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1330-823/2018).

3717.

38Šioje restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo plano projektas teismui tvirtinti turėjo būti pateiktas vėliausiai 2017 m. gruodžio 23 d. Pažymėtina, jog teismas keturis kartus ir net ilgesniam negu vieno mėnesio terminui buvo pratęsęs terminus pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą ir tik paskutinę termino pateikti šį restruktūrizavimo plano projektą dieną - 2018 m. lapkričio 12 d. - teisme buvo gautas 2018 m. lapkričio 9 d. įvykusiame RAB „Puntukas” kreditorių susirinkime patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, kuris, beje, neatitinka imperatyvių įstatymo reikalavimų.

3918.

40Atkreiptinas dėmesys, jog tiek teismui pateiktame 2018 m. birželio 7 d., tiek ir ankstesniuose dviejuose prašymuose dėl termino pratęsimo, buvo nurodomas tas pats, anot RAB „Puntukas“, būtinumo pratęsti terminą pateikti restruktūrizavimo plano projektą pagrindas - vykstantis ginčas dėl UAB „NT Valdos“ finansinio reikalavimo dydžio, nors teismas ne kartą buvo išaiškinęs, jog ši aplinkybė nesuponuoja šiuo atveju būtinumo pratęsti terminą pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą. Savo ruožtu, nors nagrinėjamu atveju teismas RAB „Puntukas“ nurodomo pagrindo pratęsti terminą pateikti restruktūrizavimo plano projektą ir nevertino kaip pagrįsto, tačiau šį terminą iš esmės vis tiek pratęsdavo, kadangi tik tokiu būdu buvo galima užtikrinti restruktūrizavimo bylos tęstinumą, t. y. restruktūrizavimo procese būtinų atlikti procedūrų realaus įvykdymo galimumą (t. y. sušaukti kreditorių surinkimą ir pan.), nes prašymai dėl termino pratęsimo buvo teikiami paskutinėmis termino pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą dienomis. Vertinant šias aplinkybes, akivaizdu, jog RAB „Puntukas”, žinodama apie pagrindo pratęsti terminą pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą nebuvimą esant ginčui dėl UAB „NT Valdos“ finansinio reikalavimo dydžio, iki pat 2018 m. lapkričio mėn. delsė rengti RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projektą bei teikti jį teismui tvirtinti. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog visą šį laiką (iki 2018 m. lapkričio 12 d.) nebuvo jokių kliūčių RAB „Puntukas“ rengti bei teikti tvirtinti RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projektą.

4119.

42Teismas pažymi, jog tiek Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartyje, tiek Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartyje, tiek ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartyje teismas buvo išaiškinęs, jog į restruktūrizavimo plano projekte nurodytą kreditorių sąrašą turi būti įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditorinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai. Taigi, RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projekto rengimo laikotarpiu buvo žinoma aplinkybė, jog į kreditorių sąrašą turi būti įtraukti ir kreditoriai, dėl kurių finansinių reikalavimų pagrįstumo vyksta ginčas. Tuo tarpu RAB „Puntukas” net ir žinodama šią aplinkybę, pateikto teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projekto 5.2.1. punkte nurodė, jog į kreditorių sąrašą neįrašyti tie kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai teismo dar nepatvirtinti ir taip pat dėl kurių tvirtinimo vyksta teisminis ginčas restruktūrizavimo byloje, t. y. kreditorių, dėl kurių finansinių reikalavimų pagrįstumo vyksta ginčas, į restruktūrizavimo plano projektą vis vien neįtraukė. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, jog tokiais veiksmais RAB „Puntukas” sąmoningai vilkina restruktūrizavimo procesą bei iš esmės nesiekia operatyviai, sąžiningai naudotis ĮRĮ suteiktomis teisėmis.

4320.

44Be to, kreditorius pateikė teismui duomenis, jog RAB „Puntukas” nemoka ir einamųjų mokėjimų. Anot kreditoriaus, 2018 m. lapkričio 6 d. duomenimis RAB „Puntukas” į biudžeto surenkamąją sąskaitą nesumokėjo 9 600,33 Eur po restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos deklaruotų einamųjų mokesčių ir 766,71 Eur nuo jų priskaičiuotų delspinigių. Teismų praktikoje pažymėta, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-421/2018; 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Taigi, darytina išvada, jog šiuo metu RAB „Puntukas” nevykdo ir ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. nemoka einamųjų mokėjimų, tokiu būdu pažeisdama imperatyvias įstatymo nuostatas, kreditorių teises, lūkesčius ir teisėtus interesus bei valstybės interesus, kas iš esmės sudaro pagrindą spręsti, kad įmonės finansinė padėtis blogėja.

4521.

46Taigi, vertinant aplinkybes, kad RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projektas teismui tvirtinti nebuvo teikiamas ilgą laiką nesant tam jokių objektyvių kliūčių, pateiktas šiuo metu RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projektas turi esminių trūkumų, RAB „Puntukas” visą šį delsimo teikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą nesiekia veikti operatyviai ir sąžiningai naudotis ĮRĮ suteiktomis teisėmis, įmonė nevykdo ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatytų reikalavimų, darytina išvada, jog RAB „Puntukas“ piktnaudžiauja jam ĮRĮ suteiktomis restruktūrizuojamai įmonei lengvatomis, visiškai nesiekdamas įgyvendinti restruktūrizavimo tikslų.

4722.

48Teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti papildomą terminą koreguoti RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano projektą, dėl ko restruktūrizavimo byla ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu nutrauktina.

49Vadovaudamasis ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalimi, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

50Atsisakyti patvirtinti RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektą, kuriam buvo pritarta 2018 m. lapkričio 9 d. įvykusiame RAB „Puntukas” kreditorių susirinkime.

51Nutraukti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo bylą.

52Įpareigoti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo administratorių apie šią nutartį per 5 darbo dienas nuo jos įsiteisėjimo dienos pranešti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

53Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo bylą, antstoliams grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus tolimesniam vykdymui.

54Nutarties kopiją išsiųsti AB „Puntukas“ administratoriui bei įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

55Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, spręsdama klausimą... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartimi AB „Puntukas“... 4. 2.... 5. 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas RAB „Puntukas“ kreditorių... 6. 3.... 7. 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi pratęstas terminas pateikti teismui... 8. 4.... 9. 2018 m. lapkričio 12 d. teisme gautas RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo... 10. 5.... 11. 2018 m. lapkričio 16 d. teisme gautas kreditoriaus Valstybinės mokesčių... 12. Pateiktą restruktūrizavimo plano projektą atsisakytina tvirtinti.... 13. Dėl restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo (ne)galimumo... 14. 6.... 15. ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis nurodo, kad teismas, gavęs ĮRĮ 14 straipsnio 4... 16. 7.... 17. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos... 18. 8.... 19. Teismo vaidmuo tvirtinant įmonės restruktūrizavimo planą yra orientuotas į... 20. 9.... 21. Pagal teismui pateiktą 2018 m. lapkričio 9 d. RAB „Puntukas” kreditorių... 22. 10.... 23. Savo ruožtu, įvertinęs pateiktą RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano... 24. 11.... 25. Remiantis ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, restruktūrizavimo... 26. 12.... 27. Išanalizavus RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projekto turinį,... 28. 13.... 29. Be to, teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog RAB „Puntukas“... 30. 14.... 31. Taigi, įvertinęs aukščiau nurodytą medžiagą, teismas sprendžia, jog... 32. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ne)galimumo... 33. 15.... 34. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės... 35. 16.... 36. Pažymėtina, jog restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas... 37. 17.... 38. Šioje restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo plano projektas teismui... 39. 18.... 40. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek teismui pateiktame 2018 m. birželio 7 d., tiek... 41. 19.... 42. Teismas pažymi, jog tiek Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d.... 43. 20.... 44. Be to, kreditorius pateikė teismui duomenis, jog RAB „Puntukas” nemoka ir... 45. 21.... 46. Taigi, vertinant aplinkybes, kad RAB „Puntukas” restruktūrizavimo plano... 47. 22.... 48. Teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti... 49. Vadovaudamasis ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalimi, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 50. Atsisakyti patvirtinti RAB „Puntukas“ restruktūrizavimo plano projektą,... 51. Nutraukti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo bylą.... 52. Įpareigoti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo administratorių apie šią... 53. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti AB „Puntukas“ restruktūrizavimo... 54. Nutarties kopiją išsiųsti AB „Puntukas“ administratoriui bei įpareigoti... 55. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...