Byla e2-1839-273/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas” ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovės paraišką pirkime Nr. 169866, apie kurį ieškovė buvo informuota atsakovės 2016-03-18 raštu Nr. 32-14-119 bei sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, apie kurį ieškovė buvo informuota 2016-03-29 raštu Nr. 32-14-163; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame ribotame konkurse „Projektavimo paslaugų pirkimas, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis“ (pirkimo Nr. 169866) (toliau - Pirkimas). Atsakovė 2016-03-18 raštu Nr. 32-14-119 informavo ieškovę, kad jos paraiška atmesta kadangi: 1) 2016-02-09 VĮ „Registrų centras“ pažyma nepatvirtina subrangovo akcininko R. Š. neteistumo būklės paraiškų pateikimo datai (2016-02-10), o Informatikos ir ryšių departamento 2016-02-26 pažyma nepriimtina, kadangi išduota po paraiškų pateikimo datos; 2) Subrangovo UAB „Ekosistema“ 2016-01-06 bei 2016-03-02 pažymos dėl atsiskaitymo su biudžetu nepriimtinos, kadangi nepatvirtina duomenų, aktualių paraiškų pateikimo datai. Ieškovė 2016-03-29 pateikė pretenziją, kuria ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą. Pretenzijoje nurodė, jog atsakovė nepagrįstai susiaurino tiekėjo galimybes įrodinėti neteistumo faktus iš esmės tik iki vieno dokumento – t. y. Informatikos ir ryšių departamento pažymos, jog atsakovė nepagrįstai nesivadovavo VĮ „Registrų centras“ 2016-02-09 pažyma apie R. Š. neteistumą, bei pakartotinai pridėjo dvi VĮ „Registrų centras“ pažymas ir dvi Informatikos ir ryšių departamento pažymas dėl R. Š. neteistumo, paaiškino, kad neteistumas negali atsirasti per tokį trumpą laiko tarpą, kad pažymose nurodytus duomenis apie neteistumą reikia vertinti sistemiškai, kartu atsižvelgiant į BK apibrėžtą teistumo už nusikalstamą bankrotą, sąvoką ir reglamentavimą. Pretenzijoje ieškovė ginčydama atsakovės sprendimo motyvus dėl subrangovo UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimo biudžetui, kartu su pretenzija pakartotinai pateikė dvi VĮ „Registrų centras“ pažymas dėl neįsiskolinimo biudžetui bei paaiškinimus dėl mokesčių įstatymų taikymo ir aiškinimo, kuriais pagrindė, jog pateiktos pažymos atitinka duomenis dėl neįsiskolinimo perkančiajai organizacijai aktualiu laikotarpiu bei papildomai pateikė VMĮ 2016-03-25 raštu suteiktą informaciją apie UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimą 2016-02-10 dienai. Atsakovė 2016-03-29 raštu Nr. 32-14-163, pretenziją atmetė, nurodė, jog: 1) pažymas dėl R. Š. neteistumo už nusikalstamą bankrotą, būtų buvę galima laikyti tiekėjo kvalifikaciją atitinkančia atitinkamą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau ieškovė kvalifikacijos duomenis tikslino pavėluotai, todėl atsakovė neturi teisės keisti savo sprendimų, priimtų pasibaigus vertinimo procedūrai, kadangi pažeistų VPĮ principus; 2) neįsiskolinimo biudžetui duomenis ieškovė galėjo pateikti anksčiau, todėl tiekėjui pavėluotai, po paraiškų vertinimo procedūrų pabaigos pateikus reikalaujamus dokumentus, perkančioji organizacija negali jų priimti ir pakeisti savo sprendimų, kadangi pažeistų VPĮ principus. Ieškovės vertinimu, perkančioji organizacija iš esmės pripažino, jog ieškovė pagrindė savo kvalifikaciją dėl abiejų nustatytų kvalifikacijos trūkumų, tačiau, atsakovės nuomone, tai padarė per vėlai – t. y. kartu su pretenzija, todėl pavėluotai pateikti pagrindimai negalėjo būti vertinti kaip pagrindas pakeisti perkančiosios organizacijos sprendimus. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės paraišką ir pretenziją, todėl skundžiamas sprendimas dėl tiekėjo paraiškos atmetimo turi būti naikinamas dėl šių motyvų:

4Dėl kvalifikacijos įrodinėjimo ikiteisminėje stadijoje

5Atsakovė nepagrįstai atmetė pasiūlymą, motyvuodama tuo, jog jis pateiktas pavėluotai, t. y. kartu su pretenzija ieškovė pagrindė savo kvalifikaciją. Suformuotoje teismų praktikoje yra nustatyta tiekėjo pareiga pateikti kvalifikacinius duomenis, kurie rodytų, kad tiekėjas yra įgijęs kvalifikaciją iki pasiūlymų ar paraiškų pateikimo dienos arba, kurie būtų aktualūs ne vėlesnei nei pasiūlymo ar paraiškos pateikimo datai. Patys kvalifikacijos pagrindimo dokumentai gali būti išduoti ir vėliau, jeigu jie patvirtina kvalifikacinius duomenis įgytus iki arba aktualius pasiūlymo ar paraiškos pateikimo datai. (LAT išaiškinimai bylose 3K-3-436/2011, 3K-3-508/2011, 3K-3-408/2012, 3K-3-340/2013 ir kt.), tačiau nei įstatymas, nei konkurso sąlygos nenustato ribojimo paaiškinti/įrodinėti savo kvalifikacijos duomenų ikiteisminėje ginčo stadijoje. Atsakovė, nustačiusi ir pripažinusi, jog tiekėjas pretenzijoje pateiktais paaiškinimais ir duomenimis pagrindė atitiktį kvalifikacijos reikalavimams – priėmė sprendimą nepatvirtinti tiekėjo kvalifikacijos dėl formalių priežasčių (t.y. dėl to, jog ji neva negali keisti savo priimto sprendimo pasibaigus vertinimo procedūrai vadovaudamasi tiekėjo motyvais ir duomenimis, kurie pateikti po sprendimo dėl paraiškos atmetimo). Toks perkančiosios organizacijos formalus elgesys prieštarauja ne tik ikiteisminės stadijos esmei ir paskirčiai, bet ir peržiūros procedūros veiksmingumo principui, ir turiningojo pasiūlymų vertinimo (turinio viršenybės prieš formą) principui, suformuotiems teismų praktikoje, ir objektyvumo reikalavimams bei su jais siejamam skaidrumo principui ir kvalifikacijos nagrinėjimo tikslui, apibrėžtam VPĮ 32 str. 1 d., pagal kurią perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Ieškovo vertinimu, minėtų principų ir kvalifikacijos vertinimo tikslų neatitinka toks perkančiosios organizacijos elgesys, kuomet ji išsiaiškinusi bei nustačiusi, kad tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, jo pasiūlymo (paraiškos) vertinimo nepakeičia dėl to, jog kvalifikacijos pagrindimo duomenys pateikti „per vėlai“ – t. y. pretenzijoje. Tiekėjams nėra ribojama teisė įrodinėti savo kvalifikaciją nei dėl dokumentų formos, nei dėl dokumentų pateikimo laiko. Tiekėjas teikė duomenis ir paaiškinimus dėl kvalifikacijos būklės, kurią jis turėjo, ir kuri egzistavo iki paraiškų pateikimo datos (t. y. jo statusas iki paraiškų pateikimo termino buvo analogiškas kaip ir kitų tiekėjų, kurie pripažinti atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus). Todėl priimant tiekėjo įrodymus ir duomenis kvalifikacijos patikslinimo ar pretenzijų nagrinėjimo stadijoje, tiekėjo kvalifikacijos būklė nesikeičia (netampa iš neatitinkančios reikalavimų - atitinkančia reikalavimus). Atitinkamai todėl bei atsižvelgiant į ieškinio 10.1. punkte nurodytą kasacinio teismo praktiką, tiekėjas neįgyja ir jokio nesąžiningo konkurencinio pranašumo prieš kitus tiekėjus. Todėl atsakovo sprendimai, kiek jie grindžiami siekiu nepažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo ir sąžiningo varžymosi principų, yra nepagrįsti. Perkančioji organizacija vykdydama kvalifikacijos duomenų tikslinimo bei ikiteisminę procedūrą pati nesilaikė objektyvumo ir skaidrumo principų reikalavimų – t. y. pirma, konkurso sąlygose nustatė, jog atitiktis kvalifikacijos 6.1. punkto lentelės 2.2. papunktyje nurodytam reikalavimui gali būti įrodinėjama šiais dokumentais: „Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis“ (analogiškas reikalavimas yra nustatytas ir VPĮ 33 str. 3 d.: Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.). Antra, vėliau, aiškindama šį kvalifikacijos reikalavimą (ieškinio priedas_2_2, žr. atsakymą į 20 klausimą), atsakydama į tiekėjo paklausimą ar nustatytam reikalavimui dėl akcininko neteistumo už nusikalstamą bankrotą, faktui įrodyti, pakanka VĮ Registrų centras pažymos, kadangi atitinkamų duomenų pažymoje nėra (ieškovas buvo pateikęs 2016-02-09 pažymą), atsakovė nurodė, kad nereikalauja pateikti papildomų dokumentų. Trečia, dar vėliau - t.y. vertindama ieškovo kvalifikaciją ir prašydama ją patikslinti, iš esmės susiaurino pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose ir VPĮ nustatytą tiekėjo teisę įrodyti atitiktį VPĮ 33 str. 1 d. nustatytiems reikalavimams iki reikalavimo pateikti Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažymą. Ketvirta, tiek pirmajam ieškovo kvalifikacijos duomenų patikslinimui dėl 34 kvalifikacijos duomenų pozicijų (priedas Nr. 4), tiek pakartotiniam patikslinimui (priedas Nr. 6), (kuriame pati nurodė, jog dėl papildomų duomenų reikia kreiptis į valstybines institucijas) suteikė nepagrįstai ir neobjektyviai trumpus patikslinimų terminus – t. y. vos po 1,5 darbo dienos. Atitinkami itin trumpi kvalifikacijos duomenų patikslinimo terminai, viena vertus, neleido tiekėjui kvalifikacijos tikslinimo procedūros metu aiškiais dokumentais patvirtinti savo kvalifikacijos būklę istorinei datai (t. y. 2016-02-10) ir nulėmė ieškovo sprendimus kvalifikacijos duomenis tikslinti įvairiais paaiškinimais, atsižvelgiant į duomenų visumą. Kita vertus, pakartotinio kvalifikacijos duomenų pagrindimo procedūra, atsižvelgiant į: 1) patikslinimams suteiktą terminą; 2) nurodytų kvalifikacijos neaiškumų pobūdį (t.y. jog jų pagrindimui reikia kreiptis į dvi valstybines institucijas su prašymais pateikti informaciją apie istorinius ieškovo subtiekėjų duomenis, kurie nesant specialios administracinės procedūros, yra teikiami per 20 d. d., vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka); 3) tai, jog nepaisant nustatyto 1,5 d. d. termino kvalifikacijos pagrindimams pateikti, atsakovo komisijos posėdis buvo šaukiamas dar po 3 darbo dienų, buvo formali – t. y. atsakovas nesiekė suteikti realaus termino istoriniams kvalifikacijos duomenims pagrįsti ir įsitikinti ieškovo kvalifikacijos būkle, o tiesiog siekė atlikti formalias procedūras tam, kad susikurtų papildomą pagrindą atmesti tiekėjo paraišką. Penkta, neobjektyvų perkančiosios organizacijos elgesį patvirtina ir pretenzijos išnagrinėjimo procedūros eiga, kuomet tiekėjo 2016-03-29 pretenziją perkančioji organizacija išnagrinėja tą pačią dieną (nors tarp pateikimo momento ir pretenzijos išnagrinėjimo momento perkančioji organizacija nagrinėja dar ir kitų tiekėjų pretenzijas).

6Dėl subtiekėjo akcininko - R. Š. atitikties kvalifikacijos 6.1. punkto lentelės 2.2. papunktyje nurodytam neteistumo reikalavimui

7Ieškovas pateiktuose kvalifikacijos duomenų patikslinimuose bei pretenzijoje teisingai nurodė, jog R. Š. paraiškų pateikimo dienai (2016-02-10) nebuvo teistas už nusikalstamą bankrotą atsižvelgiant tiek į BK įtvirtintą teistumo sąvoką tiek į faktinius duomenis dėl jo neteistumo, kadangi pirma, nusikalstamas bankrotas (BK 209 str.) yra nesunkus nusikaltimas, kadangi už jį numatyta didžiausia laisvės atėmimo bausmė neviršija 3 metų laisvės atėmimo (BK 11 str. 3 d.). Pagal BK 97 str. 3 d. 3 p. a) papunktį asmenys nuteisti už tyčinius nesunkius nusikaltimus ir atlikę bausmę ar atleisti nuo bausmės atlikimo, teistumą turinčiais laikomi trejus metus. Antra, R. Š. pažymos išduotos: anksčiausia pažyma - 2015-10-27, vėliau – VĮ Registrų centras pažyma – 2016-02-09, o vėliausia - 2016-02-26, patvirtina, jog tiek laikotarpiu iki 2015-10-27, tiek laikotarpiu iki 2016-02-26, asmuo nebuvo teistas už nusikalstamą bankrotą, ką patvirtina ir Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pateiktame rašte nurodyta informacija – t. y. jog nuteistųjų registro duomenys apima laikotarpį iki pažymos išdavimo dienos. Trečia, kadangi pagal pateiktas pažymas R. Š. nebuvo teistas už nusikalstamą bankrotą, tai laikotarpiu tarp šių pažymų išdavimo - nuo 2015-10-27 iki 2016-02-26 teistumas negalėjo atsirasti ir išnykti, kadangi teistumas, pagal BK 97 str. 3 d. 3 p. a) papunktį apima 3 metų laikotarpį nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės dienos. Atsižvelgiant į pateiktų neteistumo duomenų visumą ir vadovaujantis BK reglamentuotų teistumo atsiradimo ir pasibaigimo taisyklėmis perkančioji organizacija galėjo ir turėjo spręsti, jog R. Š. nebuvo teistas 2016-02-10 dieną bei atitiko kvalifikacijos 6.1. punkto lentelės 2.2. pp., ką aiškino ir įrodinėjo ieškovas tiek atsakyme dėl pakartotinio kvalifikacijos duomenų patikslinimo, tiek pretenzijoje. Tačiau atsakovė, pažeisdama VPĮ 32 str. 4 d., nepagrįstai nesivadovavo visų kvalifikaciją patvirtinančių duomenų visuma ir teistumo teisiniu reglamentavimu. Dėl nurodytų motyvų atsakovo sprendimas pripažinti ieškovo subtiekėją neatitinkančiu kvalifikacijos 6.1. punkto lentelės 2.2. p reikalavimo, pažeidžia VPĮ 32 str. 4 d., yra nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas.

8Dėl subtiekėjo UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimo biudžetui

9Atsižvelgiant į nustatytą paraiškų pateikimo terminą (2016-02-10) bei kvalifikacijos 6.1. punkto lentelės 6.1. p. reikalavimą, tinkama ir priimtina pažyma apie neįsiskolinimą biudžetui galėjo būti išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos (anksčiausiai 2016 m. sausio 11 d. data ir vėliausiai 2016 m. vasario 10 d. data) – t. y. patvirtinanti bet kurios dienos duomenis šiuo laikotarpiu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, kvalifikacijos duomenų tikslinimais ir pretenzija pateikė 2016 sausio 6 d. duomenis, kad nėra skolingas biudžetui ir 2016 kovo 2 d. duomenis, kad nėra skolingas biudžetui. Pagal kvalifikacijos 6.1. p. lentelės 6.2 pp., įsiskolinimą VSDFV (SODRAI) atsakovė tikrino savo iniciatyva, todėl dėl šių mokesčių sumokėjimo tarp šalių nebuvo ginčo. Pagal kvalifikacijos 6.1. p. lentelės 6.1. pp. reikalavimą tiekėjas turėjo pateikti duomenis apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu (t. y. dėl VMI administruojamų mokesčių). Ieškovės subtiekėjo kaip juridinio asmens mokami mokesčiai, kurių sumokėjimo statusas keičiasi dažniau nei kartą per metus, yra pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir gyventojų pajamų mokestis (GPM). Pagal GPM įstatymo 24 str. 2 d. asmuo apskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius deklaruoja iki kito mėnesio 15 d., o PVM – vadovaujantis PVM įstatymo 85 str. 1 d. – iki kito mėnesio 25 d. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, pirma, subtiekėjo mokesčių sumokėjimo statusas tarp 2016 m. sausio 6 d. (pažymos apie neįsiskolinimą data) ir 2016 m. sausio 11 d. (anksčiausia atsakovei priimtina pažymos apie neįsiskolinimą data) negalėjo pasikeisti, kadangi keičiasi tik mėnesio 15 ir 25 dienomis. Antra, subtiekėjo pateiktos 2016-03-02 pažymos duomenys realiai patvirtina, kad subtiekėjas tinkamai įvykdė mokestines prievoles ir iki 2016-02-15 bei 2016-02-25 deklaravo bei sumokėjo atitinkamai GPM ir PVM už 2016 m. sausio mėnesį (t. y. už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-01-31). Trečia, GPM ir PVM už 2016 m. vasario mėnesį turi būti deklaruojamas ir sumokamas iki 2016-03-15 bei 2016-03-25, todėl įsiskolinimo biudžetui faktas už perkančiajai organizacijai priimtiną laikotarpį tarp 2016 m. sausio 31 d. ir vasario 10 d. galėjo paaiškėti anksčiausiai pagal 2016-03-15 dienos duomenis tačiau atsakovė šių duomenų nereikalavo pateikti ir nebūtų priėmusi, kaip „išduotų po paraiškų pateikimo termino“. Nepaisant to, ieškovė kartu su pretenzija pateikė ir VMI išduotą patvirtinimą, jog subtiekėjas neturėjo įsiskolinimo ir 2016 m. vasario 10 dienai. Ketvirta, VĮ Registrų centras pažyma, kurios išdavimo data būtų tarp 2016-01-31 ir 2016-02-10 nepatvirtintų jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių, kadangi tiekėjo įsiskolinimo statusas po 2016 m. sausio 31 d., anksčiausiai keistųsi vasario 15 d., t. y. jau po paraiškų pateikimo termino, todėl, laikantis atsakovo logikos, nebūtų priimtinas. Atsakovė nepagrįstai sprendė, jog ieškovės subtiekėjas nepagrindė neįsiskolinimo biudžetui fakto, kadangi iš pateiktų duomenų visumos matyti, jog ieškovės subtiekėjas perkančiajai organizacijai aktualiu laikotarpiu (tarp 2016-01-11 ir 2016-02-10) nebuvo įsiskolinęs biudžetui, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo paraišką bei sprendimas atmesti ieškovo pretenziją yra nepagrįsti ir naikintini.

10Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime, atsikirsdama į ieškinio argumentus nurodė tokius motyvus:

111. Ieškovė savo kvalifikacinius duomenis pateikė ir patikslino neatsakingai, nerūpestingai, nereagavo į perkančiosios organizacijos pastabas dėl trūkstamų, kvalifikaciją įrodančių dokumentų pateikimo, dėl informacijos, kuri būtina siekiant nustatyti ieškovės kvalifikacijos atitiktį keliamiems reikalavimams pateikimo, todėl pasibaigus paraiškų vertinimui ieškovė nepagrįstai kaltina perkančiąją organizaciją neteisėtų sprendimų priėmimu, ieškovė turėtų pati prisiimti atsakomybę dėl ją netenkinančių konkurso rezultatų. Ieškovė buvo nepakankamai atidi ir rūpestinga, ypač atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo procedūros jai turi būti žinomos, nes ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja viešojo pirkimo konkurse;

122. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes ieškovei po paraiškos pateikimo buvo sudaryta galimybė patikslinti savo duomenis, tačiau perkančiosios organizacijos nustatytu terminu ji to nepadarė. Perkančioji organizacija net du kartus prašė ieškovės patikslinti duomenis, konkrečiai nurodydama, kas pateiktuose dokumentuose yra negerai, bet ieškovė to nesugebėjo padaryti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikacija, t. y. įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-231/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-231/2011);

133. Ieškovės nurodytos teismų praktikos ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad nurodytose bylose perkančioji organizacija arba iš vis neprašė patikslinti neaiškių ar netikslių duomenų ir priėmė sprendimą, kuris vėliau buvo pripažintas neteisėtu, arba tikslinant duomenis pateiktus dokumentus netinkamai interpretavo ir įvertimo ir priėmė neteisėtą sprendimą;

144. Ieškovė turėjo prašyti VĮ Registrų centro, kad tokie duomenys atsispindėtų išduodamoje pažymoje, arba, supratusi, kad tokie duomenys nėra nurodyti jai išduotoje pažymoje, pasirūpinti gauti šiuos duomenis pakartotinai, arba tiesiogiai iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, ką vėliau ir padarė pateikdama pretenziją;

155. Priešingai nei nurodo ieškovė, jai buvo suteiktas pakankamas terminas dokumentams patikslinti (12,5 d. d.). Nustatytas patikslintų duomenų pateikimo terminas buvo protingas ir pakankamas. Tai, kad perkančioji organizacija operatyviai išnagrinėjo ieškovės pateiktą pretenziją niekaip negali patvirtinti tariamo perkančiosios organizacijos neobjektyvumo;

166. Ieškovė turėjo pareigą pateikti aiškius ir tikslius duomenis apie minėto asmens neteistumą, o ne perkančioji organizacija atlikti netikslių duomenų analizę, vadovaujantis BK normomis. Antra, netgi analizuojant pateiktus dokumentus ieškovės nurodytu metodu, perkančioji organizacija skundžiamo sprendimo priėmimo metu, negalėjo nustatyti, kad minėtas asmuo paraiškos pateikimo momentu atitiko nustatytą kvalifikacinį reikalavimą būti neteistam už tyčinį bankrotą. Nei vienoje iš pateiktų VĮ Registro centro pažymų jų nėra duomenų dėl subtiekėjo vienintelio akcininko R. Š. VPI 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto neteistumo. Pateiktoje Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotoje pažymoje yra informacija dėl nebaustumo už tyčinį bankrotą, tačiau pažymoje buvo nurodyta, kad pažyma suformuota vadovaujantis 2016-02-26 duomenimis, todėl perkančioji organizacija 2016-03-10 raštu Nr. 32-14-96 pakartotinai paprašė duomenų, kurie būtų aktualūs paraiškų pateikimo dienai. Tik teikdama pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2016-03-18 sprendimo, ieškovė pateikė Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2015-10-27 pažymą, kurią analizuojant kartu su 2016-02-26 pažyma buvo galima spręsti dėl nurodyto asmens atitikties nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui. Po teisėto perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo per vėlu pateikti kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus, nes tam ieškovė turėjo pakankamai laiko bei galimybių, tačiau elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai ir turi prisiimti atsakomybę dėl tokių savo veiksmų;

177. Įsiskolinimo valstybės biudžetui būsena yra kintanti kiekvieną dieną (o tuo labiau nuo 2016-01-06 iki 2016-03-02), todėl perkančioji organizacija privalo įsitikinti tiekėjo kvalifikacija konkrečiai paraiškų pateikimo dienai. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija keletą kartų prašė ieškovės patikslinti kvalifikaciją, ir nesulaukusi tinkamų duomenų, priėmė teisėtą sprendimą ieškovės paraišką atmesti. Ieškovės su pretenzija pateiktas tinkamas dokumentas dėl įsiskolinimo nebuvimo paraiškų pateikimo dieną, tik įrodo, kad atsakomybę dėl tokios situacijos turi prisiimti pati ieškovė, nes akivaizdu, kad nei Konkurso sąlygos, nei perkančioji organizacija netrukdė jai pateikti tinkamą paraišką ir atitinkamus duomenis dėl kvalifikacijos. Ieškovė turėjo visas galimybes pateikti savo kvalifikaciją patvirtinančius tinkamus dokumentus, tačiau to nepadarė teikdama paraišką ir nepasinaudojo savo teise ir perkančiosios organizacijos sudaryta galimybe patikslinti kvalifikaciją. Ieškovė pavėluotai, po paraiškos vertinimo procedūrų pabaigos ir perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų dėl jos atmetimo, pateikė reikalaujamus dokumentus, todėl perkančioji organizacija, neturėjo teisės, pažeisdama lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus VPĮ įteisintus principus keisti savo teisėtai priimtų sprendimų dėl I ir II pirkimo dalies, sudarydama ieškovei išskirtines sąlygas, pažeisdama tiekėjų sąžiningo varžymosi principus.

18Dublike ieškovė prašė ieškinį tenkinti visa apimtimi. Atsikirtimuose į atsiliepimo argumentus, ieškovė nurodė tokius motyvus:

191. Atsakovės teiginiai, jog ieškovė tikslindama kvalifikacijos duomenis elgėsi neatsakingai, nerūpestingai ir nekreipė dėmesio į perkančiosios organizacijos nurodymus, todėl turi prisiimti atsakomybę dėl pirkimo rezultatų – nepagrįsti dėl to, jog: pirma, ieškovė tikslino kvalifikacijos duomenis ir iš nustatytų 34 trūkumų, tinkamai patikslino 32. Ieškovė ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad patikslintų ar ištaisytų netikslius kvalifikacijos duomenis. Atsakovė negalėjo savo nustatytų sąlygų ir sąlygų paaiškinimų/patikslinimų pakeisti po vokų atplėšimo datos – t. y. kvalifikacijos vertinimo metu negalėjo nurodinėti tiekėjams, kad vis dėlto, Registrų centro pažyma nepatvirtina visų reikalaujamų duomenų apie neteistumą, todėl reikalinga dar ir IRD pažyma. Toks atsakovės elgesys ir pirkimo sąlygų interpretacijos yra neteisėtas mėginimas keisti savo pačios paskelbtas bei patikslintas pirkimo sąlygas, kita vertus, reiškia dviprasmiškas pirkimo sąlygas, kurių netikslumais atsakovė negali pateisinti savo vėlesnių veiksmų ar sprendimų. Ieškovė pagrįstai tikėjosi, jog vadovaujantis pirkimo sąlygomis ir jų išaiškinimais, 2016-02-09 VĮ Registrų centro pažyma turėjo būti pakankamu ieškovo subtiekėjo kvalifikacijos įrodymu.

202. Ieškovė nesutiko, jog jos teisės nebuvo pažeistos atmetus ieškovės paraišką ir pretenziją. Ieškovės vertinimu, jos teisė pretenduoti į preliminariosios sutarties sudarymą bei sąžiningai konkuruoti su kitais preliminariąją sutartį sudariusiais ūkio subjektais, buvo pažeista.

213. Atsakovės nurodoma teismų praktika ir išaiškinimai šioje byloje netaikytini, kadangi joje buvo arba nagrinėti atvejai, kai tiekėjas, paprašytas patikslinti kvalifikacijos duomenis, jų nepatikslina apskritai (tuomet taikoma kvalifikacijos duomenų neatitikties prezumpcija, kurią, ieškovo vertinimu, kiekvienas tiekėjas gali mėginti paneigti), arba nagrinėtas - apeliacinės instancijos teismo vertinimu – melagingų duomenų apie kvalifikaciją pateikimo ir tikslinimo atvejis (LAT nutartis c. b. Nr. 3K-3-112-969/2016);

224. Ieškovė nesutiko atsiliepimo teiginiais, jog ieškovei buvo sudaryta galimybė patikslinti kvalifikacijos duomenis, tačiau perkančiosios organizacijos nustatytu terminu ji to nepadarė. Kvalifikacijos duomenų nepatikslinimas yra faktinė aplinkybė, o pateiktų papildomų kvalifikacijos duomenų vertinimas nepatikslinančiais (nepakankamai patikslinančiais) kvalifikaciją – yra perkančiosios organizacijos atliekamo teisinio vertinimo dalykas, todėl skirtingų teisinių santykių kvalifikavimui taikytinos skirtingos vertinimo taisyklės;

235. Tai, ar patikslinti/papildomai pateikti kvalifikacijos duomenys yra pakankami spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos, nustatoma nagrinėjant tiekėjų pateikiamus paaiškinimus, motyvus ir juos pagrindžiančius įrodymus. Ieškovė mano, jog toks tiekėjo pateikiamų motyvų ir juos pagrindžiančių įrodymų vertinimas nei įstatyme, nei pirkimo sąlygose, nei formuojamoje teismų praktikoje nėra apribotas perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tiekėjo įvertinimo, priėmimo momentu, kadangi priešingu atveju, tiekėjo teisė įrodyti, jog tiekėjas objektyviai turi reikalaujamą kvalifikaciją, iš dalies priklausytų nuo perkančiosios organizacijos valios (t.y. nuo to, kiek laiko perkančioji organizacija suteikia kvalifikacinių duomenų patikslinimui, nuo to, ar sutinka, ar nesutinka pratęsti tokio patikslinimo terminus, nuo to, ar terminas pratęsiamas protingam laikui, nuo to, kada perkančioji organizacija po nustatyto patikslinimų pateikimo termino ketina svarstyti tiekėjo kvalifikacijos duomenis ir kuriuo momentu ketina priimti sprendimą dėl kvalifikacijos įvertinimo) bei nuo formalių (procedūrinių) sprendimų turinio ir priėmimo laiko, o ne nuo to, ar tiekėjo pateiktų motyvų ir įrodymų turinys įrodo tiekėjo kvalifikaciją, ar ne, todėl atsakovė nepagrįstai sprendė, jog kvalifikacijos įrodinėjimas yra apribotas sprendimo priėmimo momentu.

249. Atsakovė atsisakymą persvarstyti savo sprendimą ir pretenzijos atmetimą motyvavo iš esmės formaliomis priežastimis (t. y. sprendimo priėmimo momentu, tiekėjo tariamu aplaidumu ar nerūpestingumu) bei vienu teisiniu motyvu – jog toks kartu su pretenzija pateiktų kvalifikaciją įrodančių duomenų įvertinimas lemtų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimus.

25Triplike atsakovė prašė ieškinį atmesti.

26Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje ir prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Tarnybos nuomone, tiekėjui dėl savo aplaidumo ir kaltės nepateikus reikalaujamų dokumentų, kurie pagrįstų jo atitiktį viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o perkančiajai organizacijai neturint objektyvių (protingų) galimybių pačiai pasitikslinti turimos informacijos tikrumo, perkančioji organizacija turėjo teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą.

27Ieškinys atmestinas.

28Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Šiltas namas“ dalyvauja Kauno miesto savivaldybės administracijos ribotame konkurse „Projektavimo paslaugų pirkimas, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis“ ( pirkimo Nr. 169866), kuriame pateikė paraišką ir vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.2.2 punktu turėjo įrodyti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams tam, kad po kvalifikacinės atrankos, reikalavimus atitinkantys tiekėjai galėtų pateikti finansinius pasiūlymus.

29Atsakovė 2016-03-18 raštu Nr. 32-14-119 informavo ieškovę, kad jos paraiška atmesta kadangi: 1) 2016-02-09 VĮ „Registrų centras“ pažyma nepatvirtina subrangovo akcininko R. Š. neteistumo būklės paraiškų pateikimo datai (2016-02-10), o Informatikos ir ryšių departamento 2016-02-26 pažyma nepriimtina, kadangi išduota po paraiškų pateikimo datos; 2) Subrangovo UAB „Ekosistema“ 2016-01-06 bei 2016-03-02 pažymos dėl atsiskaitymo su biudžetu nepriimtinos, kadangi nepatvirtina duomenų, aktualių paraiškų pateikimo datai.

30Ieškovė 2016-03-29 pateikė pretenziją, kuria ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą. Pretenzijoje nurodė, jog atsakovė nepagrįstai susiaurino tiekėjo galimybes įrodinėti neteistumo faktus iš esmės tik iki vieno dokumento – t. y. Informatikos ir ryšių departamento pažyma, jog atsakovė nepagrįstai nesivadovavo VĮ „Registrų centras“ 2016-02-09 pažyma apie R. Š. neteistumą, bei pakartotinai pridėjo dvi VĮ „Registrų centras“ pažymas ir dvi Informatikos ir ryšių departamento pažymas dėl R. Š. neteistumo, paaiškino, kad neteistumas negali atsirasti per tokį trumpą laiko tarpą, kad pažymose nurodytus duomenis apie neteistumą reikia vertinti sistemiškai, kartu atsižvelgiant į BK apibrėžtą teistumo už nusikalstamą bankrotą, sąvoką ir reglamentavimą. Pretenzijoje ieškovė ginčydama atsakovės sprendimo motyvus dėl subrangovo UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimo biudžetui, kartu su pretenzija pakartotinai pateikė dvi VĮ „Registrų centras“ pažymas dėl neįsiskolinimo biudžetui bei paaiškinimus dėl mokesčių įstatymų taikymo ir aiškinimo, kuriais pagrindė, jog pateiktos pažymos atitinka duomenis dėl neįsiskolinimo perkančiajai organizacijai aktualiu laikotarpiu bei papildomai pateikė VMĮ 2016-03-25 raštu suteiktą informaciją apie UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimą 2016-02-10 dienai.

31Atsakovė 2016-03-29 raštu Nr. 32-14-163, pretenziją atmetė, nurodė, jog: 1) pažymas dėl R. Š. neteistumo už nusikalstamą bankrotą, būtų buvę galima laikyti tiekėjo kvalifikaciją atitinkančia atitinkamą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau ieškovė kvalifikacijos duomenis tikslino pavėluotai, todėl atsakovė neturi teisės keisti savo sprendimų, priimtų pasibaigus vertinimo procedūrai, kadangi pažeistų VPĮ principus; 2) neįsiskolinimo biudžetui duomenis ieškovė galėjo pateikti anksčiau, todėl tiekėjui pavėluotai, po paraiškų vertinimo procedūrų pabaigos pateikus reikalaujamus dokumentus, perkančioji organizacija negali jų priimti ir pakeisti savo sprendimų, kadangi pažeistų VPĮ principus.

32Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės paraišką ir pretenziją, todėl skundžiamas sprendimas dėl tiekėjo paraiškos atmetimo turi būti naikinamas.

33Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Atsižvelgdamas į šias perkančiosios organizacijos pareigas vertinant atitiktį pirkimo dokumentams, kasacinis teismas pabrėžė, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

34Pirkimo sąlygų 6.1 punkto 2 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas „Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą“ . Taip pat nurodyta, kokius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus tiekėjas turi pateikti, tame tarpe dokumentą, kad tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pirkimo sąlygų 6.1 punkto 6 papunktyje nustatytas kitas kvalifikacijos reikalavimas - „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų“. Taip pat nurodyta, kokius dokumentus tiekėjas turi pateikti siekdamas įrodyti, kad atitinka keliamą reikalavimą. Konkurso sąlygų 6.4 punkte nustatyta, jog „Teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus) savo įsipareigojimams vykdyti. Jei teikėjas numato pasitelkti subteikėjus, tokiu atveju teikėjo nurodyti subteikėjai turi atitikti šių Pirkimo dokumentų 6.1 punkto lentelės 1-6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pateikiant nurodytus dokumentus kiekvienam subteikėjui atskirai“.

35Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2016-02-10 pateikė paraiškas Pirkimui (I ir II Pirkimo dalims). Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės paraišką Pirkimo I daliai pateiktus dokumentus, 2016-02-24 vykusio posėdžio metu (posėdžio protokolo Nr. 32-16-11 5.7 punktas) priėmė sprendimą prašyti UAB „ŠILTAS NAMAS“ patikslinti savo kvalifikaciją ir nurodė, kokius duomenis tiekėjas turi tikslinti. Minėtame posėdyje įvertinusi Ieškovės pateiktus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus Atsakovė nustatė, kad Ieškovė: i) nepateikė duomenų apie tai, kad vieno iš subtiekėjų akcininkas R. Š., turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą; ii) duomenis apie tai, kad subtiekėjas UAB „Ekosistema“ yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, pateikė senesnius negu buvo reikalaujama Pirkimo sąlygų 6.1 punkto 6.1 papunktyje (Ieškovė pateikė Valstybės įmonės Registrų centro 2016-01-06 pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) Nr. 253520, nors pagal Pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą anksčiausia šios pažymos data galėjo būti 2016-01-11).

36Ieškovė 2016-03-03 raštu Nr. SD16-1-047 „Dėl kvalifikacijos patikslinimo Nr. 169866“ (2016-03-07 pranešimas CVP IS Nr. 4102243) pateikė Atsakovei patikslintus duomenis apie savo kvalifikaciją dėl Pirkimo I dalies (Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-02-26 pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį Nr. 14R- 6175; Valstybės įmonės Registrų centro 2016-03-02 pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) Nr. 259442 .

37Atsakovė, įvertinusi Ieškovės pateiktus dokumentus, 2016-03-10 raštu Nr. 32-14-96 „Dėl projektavimo paslaugų pirkimo riboto konkurso“ pakartotinai kreipėsi į Ieškovę prašydama patikslinti duomenis dėl Ieškovės atitikties kvalifikacijos reikalavimams. Rašte nurodyta, kad duomenys dėl R. Š., kaip neturinčio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą, kaip reikalaujama Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 2.2 papunktyje turi būti aktualūs paraiškų pateikimo dienai, t.y. 2016-02-10. Rašte taip pat nurodyta, kad pakartotinai prašoma pateikti Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 6.1 papunktyje reikalaujamą dokumentą dėl UAB „Ekosistema“ įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais, įvykdymu, kuriame nurodyti duomenys turi būti aktualūs paraiškų pateikimo dienai, t.y. 2016-02-10. Nurodytą informaciją prašoma pateikti iki 2013-03-14 10.00 val.

38Ieškovė, 2016-03-10 raštu Nr. SD16-1-051 „Dėl kvalifikacijos patikslinimo Nr. 169866“ (2016-03-14 pranešimas CVP IS Nr. 4116896) pateikė Atsakovei patikslintus duomenis apie savo kvalifikaciją dėl Pirkimo I dalies. Atsakovė, įvertinusi Ieškovės 2016-03-10 rašte Nr. SD16- 1-051 „Dėl kvalifikacijos patikslinimo Nr. 169866“ išdėstytus argumentus ir pridėtus dokumentus, 2016-03-18 raštu Nr. 32-14-119 „Dėl projektavimo paslaugų pirkimo riboto konkurso“ informavo Ieškovę apie priimtą sprendimą atmesti Uždarosios akcinės bendrovės „ŠILTAS NAMAS“ paraišką, nes tiekėjas neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos prašymu tinkamai nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Atsakovė rašte nurodė, kad tiekėjas nei pateikdamas paraišką, nei per du Perkančiosios organizacijos nurodytus kvalifikacijos tikslinimo terminus nepateikė Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 2.2 papunktyje nurodyto dokumento, kuriame būtų reikalaujami aktualūs paraiškos pateikimo metu duomenys dėl subtiekėjo UAB „Vilniaus inžinerinė geologija“ akcininko R. Š. neteistumo. Taip pat pažymėjo, kad tiekėjo pateiktoje VĮ Registrų centro 2016-02-09 pažymoje, kuri tiekėjo teigimu, patvirtina R. Š. neteistumą, nėra duomenų dėl veikų, nurodytų LR VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Atsakovė pagrįstai sprendė, kad duomenys 2016-02-26 dienai nepriimtini, nes atspindi kvalifikaciją po paraiškų pateikimo. Atsakyme nurodyta, kad tiekėjas nepateikė ir Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 6.1 papunktyje reikalaujamo Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės „Ekosistema“ atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduoto ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba minėto dokumento, kuriame nurodyti duomenys būtų aktualūs paraiškų pateikimo dienai, t.y. 2016-02-10 (jei reikalaujamas dokumentas išduotas po paraiškų pateikimo dienos). Atsakyme nurodyta, kad nei Valstybės įmonės Registrų centro 2016-01-06 (išduota anksčiau nei 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos), nei 2016-03-02 (pažymoje pateikti duomenys nėra aktualūs paraiškų pateikimo dienai) išduotos pažymos, kuriose nurodyta informacija dėl UAB „Ekosistema“ įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais įvykdymu, nepatvirtina, kad subtiekėjas paraiškų pateikimo metu buvo įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Tiekėjas nei pateikdamas paraišką, nei per du Perkančiosios organizacijos nurodytus kvalifikacijos tikslinimo terminus, nepateikė Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 6.1 papunktyje nurodyto dokumento, kuriame būtų reikalaujami aktualūs paraiškos patekimo metu duomenys dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekosistema“ mokestinių įsipareigojimų įvykdymo. Atsakovė pažymėjo, kad tiekėjo papildomai pateiktas išrašas iš internetinio puslapio nepatvirtina, kad UAB „Ekosistema“ reikalaujamu laikotarpiu buvo įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, nes minėtame išraše nurodyta informacija dėl socialinio draudimo įmokų, o tai jau visai kiti duomenys, nurodyti su Konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 6.2 papunktyje, kuriuos Perkančioji organizacija tikrina pati ir kurių neprašė patikslinti. Remiantis Konkurso sąlygų 8.2.2 ir 8.2.3 punktais, atsakovė pagrįstai nutarė atmesti UAB „Šiltas namas“ paraišką, nes tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos prašymu tinkamai nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, tai yra nepateikė reikalaujamų kvalifikacijos duomenų, nurodytų konkurso sąlygų 6.1 punkto lentelės 2.2 ir 6.1 papunkčiuose.

39Nors Viešųjų pirkimų įstatyme ir nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai prašyti tiekėjo patikslinti netikslius, neišsamius kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, toks tikslinimas negali tapti neribotas ir sudaryti galimybes tiekėjams piktnaudžiauti savo teisėmis nepateikiant perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodant, kad tiekėjo duomenys apie kvalifikaciją negali būti tikslinami neapibrėžtą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-l12-969/2016). Be to, ne tik tiekėjai, bet ir perkančioji organizacija viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu turi elgtis protingai ir sąžiningai bei nepiktnaudžiauti jai suteiktomis teisėmis. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovei po paraiškos pateikimo buvo sudaryta galimybė patikslinti savo duomenis. Perkančioji organizacija net du kartus prašė patikslinti duomenis, o ieškovei tinkamai nepasinaudojus jai suteikta teise, atsakovė vertino tai, kas buvo pateikta, o iš pateiktų duomenų nebuvo galima spręsti, kad ieškovė atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

40Nagrinėjamojoje byloje teismas sprendžia, kad tiekėjas dėl savo aplaidumo ir nerūpestingumo iki nustatyto termino nepateikė reikalaujamų dokumentų, kurie pagrįstų jo atitiktį viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o perkančiajai organizacijai neturint objektyvių (protingų) galimybių pačiai pasitikslinti turimos informacijos tikrumo, atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, todėl atsakovės sprendimas yra teisėtas, kurio naikinti nėra pagrindo. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimas pažeistų VPĮ 3 str. 1 dalies nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, kadangi ieškovei būtų suteikta išskirtinė teisė tikslinti pateiktus netikslius ir neaiškius duomenis neapibrėžtą laiką, dėl ko ne tik būtų sudarytos išskirtinės sąlygos šiam tiekėjui atžvilgiu tų tiekėjų, kurie būdami rūpestingi ir atsakingi savalaikiai pateikė reikiamus dokumentus, bet ir pažeistų perkančiosios organizacijos interesus savalaikiai įsigyti trūkstamas prekes ar darbus. Ta aplinkybė, kad ieškovė kartu su pretenzija pateikė duomenis, kurie galimai patvirtino jos atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, patvirtina, kad šiuos duomenis ieškovė, jei būtų buvusi pakankamai rūpestinga, galėjo pateikti ir anksčiau.

41Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl gavusi ieškovės pretenziją neturėjo teisės, pažeisdama lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus VPĮ įteisintus principus keisti savo teisėtai priimtų sprendimų, sudarydama ieškovei išskirtines sąlygas, pažeisdama tiekėjų sąžiningo varžymosi principus, dėl to ieškovės ieškinio reikalavimas atmestinas.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 4238 straipsniu, 4239 straipsniu teismas

Nutarė

43Ieškovės UAB „Šiltas namas“ ieškinio pareiškimą atmesti.

44Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo „Projektavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 169866) procedūras ir įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti sutarties, o jei ji sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašė... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuotame ribotame... 4. Dėl kvalifikacijos įrodinėjimo ikiteisminėje stadijoje... 5. Atsakovė nepagrįstai atmetė pasiūlymą, motyvuodama tuo, jog jis pateiktas... 6. Dėl subtiekėjo akcininko - R. Š. atitikties kvalifikacijos 6.1. punkto... 7. Ieškovas pateiktuose kvalifikacijos duomenų patikslinimuose bei pretenzijoje... 8. Dėl subtiekėjo UAB „Ekosistema“ neįsiskolinimo biudžetui... 9. Atsižvelgiant į nustatytą paraiškų pateikimo terminą (2016-02-10) bei... 10. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 11. 1. Ieškovė savo kvalifikacinius duomenis pateikė ir patikslino neatsakingai,... 12. 2. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas yra teisėtas ir... 13. 3. Ieškovės nurodytos teismų praktikos ratio decidendi nesutampa su... 14. 4. Ieškovė turėjo prašyti VĮ Registrų centro, kad tokie duomenys... 15. 5. Priešingai nei nurodo ieškovė, jai buvo suteiktas pakankamas terminas... 16. 6. Ieškovė turėjo pareigą pateikti aiškius ir tikslius duomenis apie... 17. 7. Įsiskolinimo valstybės biudžetui būsena yra kintanti kiekvieną dieną... 18. Dublike ieškovė prašė ieškinį tenkinti visa apimtimi. Atsikirtimuose į... 19. 1. Atsakovės teiginiai, jog ieškovė tikslindama kvalifikacijos duomenis... 20. 2. Ieškovė nesutiko, jog jos teisės nebuvo pažeistos atmetus ieškovės... 21. 3. Atsakovės nurodoma teismų praktika ir išaiškinimai šioje byloje... 22. 4. Ieškovė nesutiko atsiliepimo teiginiais, jog ieškovei buvo sudaryta... 23. 5. Tai, ar patikslinti/papildomai pateikti kvalifikacijos duomenys yra... 24. 9. Atsakovė atsisakymą persvarstyti savo sprendimą ir pretenzijos atmetimą... 25. Triplike atsakovė prašė ieškinį atmesti.... 26. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje ir prašė bylą... 27. Ieškinys atmestinas.... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Šiltas namas“ dalyvauja Kauno miesto... 29. Atsakovė 2016-03-18 raštu Nr. 32-14-119 informavo ieškovę, kad jos... 30. Ieškovė 2016-03-29 pateikė pretenziją, kuria ginčijo perkančiosios... 31. Atsakovė 2016-03-29 raštu Nr. 32-14-163, pretenziją atmetė, nurodė, jog:... 32. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės paraišką ir... 33. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu... 34. Pirkimo sąlygų 6.1 punkto 2 papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas... 35. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2016-02-10 pateikė... 36. Ieškovė 2016-03-03 raštu Nr. SD16-1-047 „Dėl kvalifikacijos patikslinimo... 37. Atsakovė, įvertinusi Ieškovės pateiktus dokumentus, 2016-03-10 raštu Nr.... 38. Ieškovė, 2016-03-10 raštu Nr. SD16-1-051 „Dėl kvalifikacijos patikslinimo... 39. Nors Viešųjų pirkimų įstatyme ir nustatyta pareiga perkančiajai... 40. Nagrinėjamojoje byloje teismas sprendžia, kad tiekėjas dėl savo aplaidumo... 41. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad perkančioji... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 43. Ieškovės UAB „Šiltas namas“ ieškinio pareiškimą atmesti.... 44. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi taikytas... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...