Byla 3K-3-508/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Baranausko, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų UAB „Vakarų švara“, UAB „Žemkasa“ ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 6 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Specialus autotransportas“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo; tretieji asmenys – UAB „Žemkasa“, UAB „Vakarų švara“, UAB „Švaros diena“, UAB „Elite formula“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bylos ginčas susijęs su Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – ir VPĮ) 32, 39 straipsnių aiškinimu ir taikymu.

5Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugoms pirkti. Pirkimas buvo suskaidytas į dvi dalis: šiaurinės ir pietinės miesto dalių gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas. 2009 m. spalio 28 d. atsakovo Viešųjų pirkimų komisija informavo konkurso dalyvius apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę.

6Ieškovas UAB „Specialus autotransportas“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo 2009 m. spalio 28 d. raštu Nr. (14.3)-VP3-415 įformintą sprendimą dėl konkurso preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir įpareigoti jį iš naujo įvertinti konkursui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, atmetant tiekėjų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ konkursui pateiktus pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Anot ieškovo, tiekėjai UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pateikė konkursui informaciją apie turimus techninius pajėgumus, kuri neatitinka faktinių jų techninių pajėgumų; jie pateikė abiem pirkimo dalims tos pačios technikos sąrašą ir jos nuomos sutartis, nors pagal konkurso sąlygų 16.9 punktą vienai pirkimo daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: panaikino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m. spalio 28 d. sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir įpareigojo Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti konkursui pateiktus pasiūlymus; kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas nustatė, kad pagal konkurso sąlygų 13 punktą paslaugų pirkimas suskaidytas į dvi dalis: šiaurinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimą ir pietinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimą. Konkurso sąlygų 16.9 punkte nustatyti tiekėjams keliami gamybinio ir techninio pajėgumo kvalifikaciniai reikalavimai, pateiktas sąrašas specialios technikos, kurią tiekėjas turi turėti tam, kad atitiktų perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamus reikalavimus; nurodyta, kad dokumentas, įrodantis tiekėjo atitiktį išdėstytam kvalifikacijos reikalavimui, yra tiekėjo pateiktas technikos sąrašas. Viešųjų pirkimų komisija 2009 m. spalio 28 d. sudarė preliminarią pasiūlymų eilę kiekvienai pirkimo daliai. Pirmajai daliai sudaryta tokia preliminari pasiūlymų eilė: 1) UAB „Žemkasa“ pasiūlymas, 2) UAB „Specialusis autotransportas“; antrajai daliai: 1) UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pasiūlymas, 2) UAB „Specialusis autotransportas“ pasiūlymas.

10Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Žemkasa“ teikė pasiūlymą tik pirmajai pirkimo daliai, trečiasis asmuo UAB „Vakarų švara“ – tik antrajai pirkimo daliai; jie sudarė transporto nuomos sutartis, pagal kurias abi įmonės išsinuomojo tas pačias transporto priemones. Pagal konkurso sąlygų 16.9 punktą technikos sąrašas nurodytas kiekvienai daliai atskirai, vienai daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui. Konkurso pasiūlymuose tretieji asmenys nurodė tris tas pačias transporto priemones, kurios išnuomotos ir būtų naudojamos abiem miesto dalims tvarkyti. Dėl to teismas sprendė, kad trečiųjų asmenų pateikti pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų 16.9 punkto reikalavimo nurodyti technikos sąrašą kiekvienai daliai atskirai. Teismas nurodė, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu. Atsakovo iniciatyva tretieji asmenys UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ papildė pasiūlymus, nurodydami, kad turi galimybę išsinuomoti ir kitą techniką. Taigi, patikslinus pasiūlymus, jie atitiko konkurso sąlygų 16.9 punkte nustatytus reikalavimus. Teismo vertinimu, pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys negalėjo papildyti pasiūlymų taip, kad iš pradžių pasiūlymas, neatitikęs konkurso sąlygų, jį papildžius, taptų atitinkančiu, nes tokiu atveju būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi trečiųjų asmenų UAB „Vakarų švara“, UAB „Žemkasa“ ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus, 2011 m. birželio 6 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Iš esmės pritardama pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams ir išvadoms, kolegija atmetė trečiųjų asmenų UAB ,,Žemkasa“ ir UAB ,,Vakarų švara“ argumentą, kad papildomų transporto nuomos sutarčių pateikimas vertintinas kaip pateikto pasiūlymo patikslinimas, o ne pradinio pasiūlymo pakeitimas. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje imperatyviai nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. VPĮ 28 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Šios teisės normos paskirtis – kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai duomenys perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus turi atitikti visiškai, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų.

12III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai

13Kasaciniais skundais tretieji asmenys UAB „Vakarų švara“, UAB „Žemkasa“ ir atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti teismų procesinius sprendimus ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasatorių nuomone, teismai netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų vykdymą; nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl teisės normų, reglamentuojančių kvalifikacijos vertinimo procedūros vešiuosiuose pirkimuose, aiškinimo ir taikymo; pažeidė CPK 5, 15, 185, 321–324, 331 straipsnius.

14Kasaciniai skundai grindžiami šiais argumentais:

151. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies netinkamo aiškinimo ir taikymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net kelių reikalaujamų dokumentų iš jų visumos nepateikimas tiekėjo pasiūlyme nėra pagrindas jį atmesti. Tik dalies kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, kaip tokių, ar jų turinio trūkumas perkančiajai organizacijai nesudaro pagrindo spręsti, kad tiekėjo kvalifikacija, kaip jo reikalaujamų savybių visuma, yra neatitinkanti pirkimo sąlygų. Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Atmesti tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas) galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų. Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, kuri turi būti aiškinama kartu su šio straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į kvalifikacinių duomenų papildymus, jeigu pripažįstama, jog pradiniame pasiūlyme pateikti duomenys yra netikslūs ir neišsamūs, turi trūkumų. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ir netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų.

16Teismai konstatavo, kad tiekėjų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pasiūlymų kvalifikaciniai duomenys buvo su trūkumais, bet po atliktų kvalifikacinių duomenų papildymų jie tapo atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Teismai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos ir VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatos aiškinimo taip, kaip neleidžiančios kvalifikacinius duomenis papildyti. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad, vertinant tiekėjų kvalifikaciją, svarbu įvykdyti VPĮ 32 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tinkamai įgyvendino VPĮ 32 straipsnio 1 ir 5 dalių reikalavimus, nes, įvertinusi tiekėjų pateiktus papildomus dokumentus, nustatė, kad jų kvalifikacija atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jie pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas. Sisteminė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies ir teismų praktikos analizė patvirtina, kad perkančioji organizacija privalo vertindama tiekėjų kvalifikaciją prašyti jų papildyti arba paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie kvalifikaciją. Priešingu atveju ji pažeistų šioje teisės normoje įtvirtintą imperatyvą. Taigi teismai nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas neturėjo teisės kreiptis dėl informacijos apie tiekėjo kvalifikaciją patikslinimo, nes taip konkurso sąlygų neatitinkantys pasiūlymai tapo atitinkančiais.

172. Dėl VPĮ 39 straipsnio 1 dalies netinkamo aiškinimo ir taikymo. Teismai savo išvadą dėl negalimumo po pasiūlymo pateikimo papildyti kvalifikacinių duomenų grindė VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi. Tačiau ši norma neturėjo būti taikoma šioje byloje, nes joje reglamentuojamos ne kvalifikacinių duomenų vertinimo, o kitos viešojo pirkimo procedūros – pasiūlymų vertinimas ir palyginimas. Tiekėjų kvalifikacinių duomenų vertinimo procedūros reglamentuojamos VPĮ 32 straipsnyje. Ginčo teisiniam santykiui taikytinos VPĮ 32 straipsnio 5 ir 6 dalys, kuriose nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą; perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo procedūrų atribojimo ir santykio. Pagal ją tiekėjų kvalifikacijos ir jų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimas yra atskiros procedūros tuo aspektu, kad kriterijai, pagal VPĮ įtvirtinti vienai procedūrai (tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai), negali būti keliami ir taikomi kitai procedūrai (tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir sutarties sudarymas). Teismai, pripažindami, kad kvalifikacinių duomenų papildymas yra pasiūlymo pakeitimas, netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtinta tiekėjų teisė ir perkančiųjų organizacijų pareiga dėl pasiūlymų neaiškumų ar netikslumų šalinimo, tačiau ji ribojama pasiūlymo esmės keitimo draudimu. Duomenys apie kvalifikaciją yra objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas.

183. Dėl CPK 5, 185 straipsnių pažeidimo. Teismai tyrė tik kasatorių pasiūlymuose nurodytus transporto priemonių sąrašus ir netyrė ieškovo pasiūlymo turinio, todėl neišsiaiškino svarbios bylos aplinkybės, kad transporto priemonių sąrašai sutampa ne tik UAB „Vakarų švara“ ir UAB „Žemkasa“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ pasiūlymuose, bet ir ieškovo pasiūlyme, t. y. kad ieškovo pasiūlyme yra tapatus kvalifikacinių duomenų trūkumas. Vertinant antrosios pirkimo dalies procedūras, atmetus trečiojo asmens UAB „Vakarų švara“ ir ieškovo UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlymus dėl jose nurodytų transporto priemonių tapatumo, pirkimo laimėtoju pretenduotų tapti pasiūlymų eilės trečioje vietoje esantis UAB „Švaros diena“ pasiūlymas. Dėl to ieškovas iš viso neturi teisėto intereso bylos baigtimi ir jo tariami interesai neturi būti ginami (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Teismai neištyrė ir nepasisakė dėl kasatorių UAB „Vakarų švara“ ir UAB „Žemkasa“ argumentų, kad jie, patekdami pasiūlymus, elgėsi sąžiningai ir nežinojo bei negalėjo žinoti apie vėliau, po pasiūlymų pateikimo, nustatytą aplinkybę, kad jų pasiūlymuose nurodytos transporto priemonės trečiųjų asmenų buvo išnuomotos kitiems pirkimo dalyviams. Teisė gina sąžiningo asmens interesus, todėl kasatoriai negali patirti neigiamų padarinių ir jų pasiūlymai neturi būti atmesti.

195. Dėl CPK 15, 321-324 straipsnių pažeidimo. Kasatorius UAB „Vakarų švara“ apeliaciniame skunde nurodė, kad nepageidauja, jog byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismas privalėjo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau ją išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Dėl to kasatoriui ir kitiems bylos dalyviams nebuvo užtikrinta galimybės būti išklausytiems, teikti paaiškinimus ir atsikirtimus į ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus. Tai galėjo lemti, kad apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir tinkamai neišnagrinėjo visų reikšmingų bylai aplinkybių bei priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

20Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Žemkasa“ kasacinio skundo trečiasis asmuo UAB „Vakarų švara“ prašo kasacinį skundą tenkinti.

21Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Vakarų švara“ kasacinio skundo trečiasis asmuo UAB„Žemkasa“ prašo kasacinį skundą tenkinti.

22Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Žemkasa“ kasacinio skundo atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo kasacinį skundą tenkinti.

23Atsiliepimuose į trečiųjų asmenų UAB „Vakarų švara“, UAB „Žemkasa“ ir atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kasacinius skundus ieškovas UAB „Specialus autotransportas“ prašo skundus atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad:

241. Tiek VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje, tiek 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyti du savarankiški pasiūlymo atmetimo pagrindai: jeigu dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei dalyvio kvalifikacija iš esmės atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau dalyvis perkančiajai organizacijai pateikė neišsamius ar netikslius duomenis apie savo kvalifikacija ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepatikslino. Lingvistinė šių normų analizė teikia pagrindą išvadai, kad netikslių ir neišsamių kvalifikacijos duomenų tikslinimo teisę turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikaciją yra tinkama pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taigi nurodytos normos dalyviams suteikia tik neišsamių ir netikslių duomenų papildimo ir patikslinimo teisę, tačiau nesuteikia teisės įgyti kvalifikaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

252. Kasatoriai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose nesirėmė ta aplinkybe, kad ieškovo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl teismai neturėjo nei teisės, nei pareigos savo iniciatyva tirti šios aplinkybės. Kadangi šios aplinkybės žemesnės instancijos teismai netyrė, tai ja remtis kasaciniame skunde neleidžiama (CPK 347 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad perkančioji organizacija nenustatė ieškovo kvalifikacijos neatitikties pirkimo dokumentams ir neprašė jo patikslinti savo kvalifikaciją. Ta aplinkybė, kad teismai nepasisakė dėl kažkurio vieno kasatoriaus argumento, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog teismai padarė esminį CPK 185 straipsnio pažeidimą.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28Dėl tiekėjo kvalifikacijos ir jos pagrindimo tinkamumo atribojimo

29Teisėjų kolegija vertina teismų sprendimų pagrįstumą vadovaudamasi kasacinio teismo praktikoje suformuluota pozicija, kad, sprendžiant su tiekėjų kvalifikacija susijusius ginčus, teismams būtina atskirti tiekėjo kvalifikaciją, kaip tokią, ir jos pagrindimo tinkamumą (įrodančių dokumentų pakankamumą). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Tuo tarpu objektyvus tiekėjo kvalifikacijos neatitiktis pirkimo sąlygų reikalavimų šalina bet kokią jo teisėto dalyvavimo tolesnėse pirkimo procedūrose galimybę (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. birželio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Nuaras“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-297/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Akordas 1“ v. Visagino savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-158/2011, kt.).

30Nurodytų teismų praktikos nuostatų kontekste teisėjų kolegija konstatuoja, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinti du su netinkama tiekėjo kvalifikacija susiję dalyvių pasiūlymų atmetimo pagrindai: pasiūlymas turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Dėl to nepagrįsti kasatorių argumentai, kad tiekėjų pasiūlymų vertinimas yra savarankiška, su tiekėjų kvalifikacijos atitikties vertinimu nesusijusi viešojo pirkimo procedūra.

31Tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje. Jeigu perkančioji organizacija nustato tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų trūkumus (pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie kvalifikaciją), ji pagal šio straipsnio 5 dalį privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų.

32Kita vertus, jeigu iš tiekėjo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad tiekėjas paraiškos pateikimo metu neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų objektyviąja prasme, tai perkančioji organizacija turi tokį pasiūlymą atmesti (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis). VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Šią įstatymo normą vertinant kitų VPĮ normų, inter alia 32 straipsnio 6 dalies ir 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto, kontekste išplaukia vienareikšmiška išvada, kad perkančioji organizacija neturi teisės leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymo taip, kad neatitinkantis kvalifikacijos objektyviąja prasme pasiūlymas taptų ją atitinkančiu. Jeigu perkančioji organizacija konstatuoja tiekėjo kvalifikaciją neatitinkant minimalių reikalavimų, VPĮ 32 straipsnio 5 dalies norma netaikoma. Kadangi tiekėjų kvalifikacija yra objektyvi kategorija, tai tiekėjo sąžiningumas negali turėti įtakos vertinimui, ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

33Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo konkurso sąlygose įtvirtintas tiekėjo gamybinio techninio pajėgumo kriterijus, pagal kurį tiekėjas atskirai kiekvienai pirkimo daliai (šiaurinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimui ir pietinės miesto dalies gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimui) turi užtikrinti tam tikros apimties specialiosios technikos pajėgumus; be to, vienai pirkimo daliai nurodyta technika negali būti naudojama abiejų dalių aptarnavimui. Teismai nustatė, kad kasatorių pateiktuose pasiūlymuose dalis technikos priemonių buvo nurodyta kaip naudotina abiejose pirkimo dalyse, ir pagrįstai konstatavo, kad tiekėjai UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų švara“ jungtinėje veikloje su UAB „Elite formula“ paraiškos pateikimo metu neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų gamybinių techninių reikalavimų tiekėjams. Nurodyti trūkumai kvalifikuotini kaip tiekėjo neatitiktis minimalių kvalifikacinių reikalavimų objektyviąja prasme, tai nėra kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų trūkumas, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės kasatoriams leisti pataisyti pasiūlymų, o turėjo juos atmesti VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje ir 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu.

34Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus

35Viešųjų pirkimų bylose, įvertinant viešojo pirkimo santykių teisinio reguliavimo specifiką, ir Teisingumo Teismo praktiką, kasacinio teismo konstatuota, kad teisę kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų turi kiekvienas ūkio subjektas, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, tiek faktinis, tiek potencialus viešojo pirkimo procedūrų dalyvis; net ir tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis tiekėjams taikomų kvalifikacijos reikalavimų, gali tikėtis, jog jam įrodžius, kad ir kitas tiekėjas neatitiko nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija, iš naujo skelbdama viešojo pirkimo konkursą, nustatys tokius kriterijus, kuriuos jis galėtų atitikti, taigi ir realiai konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė; trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos keliai“, bylos Nr. 3K-3-25/2010). Ieškovas UAB ,,Specialus autotransportas“ yra antrąją vietą preliminarioje pasiūlymų vertinimo eilėje užėmęs tiekėjas ir ši aplinkybė pakankama pagrįsti jo teisiniam suinteresuotumui ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus.

36Skundžiamais procesiniais sprendimais teismai panaikino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 m. spalio 28 d. sprendimą dėl konkurso „Klaipėdos miesto gatvių mechanizuoto tvarkymo paslaugų pirkimas“ preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir įpareigojo Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iš naujo įvertinti konkursui pateiktus pasiūlymus. Teismai nesprendė dėl ieškovo teisių viešojo pirkimo konkurse, todėl pagrįstai netyrė jo pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms.

37Dėl bylos nagrinėjimo apeliaciniame procese tvarkos

38Skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis priimta 2011 m. birželio 6 d., byla išnagrinėta 2011 m. gegužės 24 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Kasatorius UAB „Vakarų švara“ teigia apeliaciniame skunde nurodęs, jog nepageidauja, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, todėl apeliacinės instancijos teismas privalėjo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o ją išnagrinėjęs rašytinio proceso tvarka kasatoriui ir kitiems bylos dalyviams neužtikrino galimybės būti išklausytiems, teikti paaiškinimus dėl bylos aplinkybių ir atsikirtimus į ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus, tai galėjo lemti, kad apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir tinkamai neišnagrinėjo visų reikšmingų bylai aplinkybių bei priėmė neteisėta ir nepagrįstą nutartį.

39Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu kasatoriaus argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, bylos nagrinėjimo metu reglamentavusias teismo posėdžio tvarką. Pagal CPK 322 straipsnio redakciją, galiojusią iki 2011 m. spalio 1 d., byla apeliacine tvarka galėjo būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka apelianto prašymu, jeigu tam neprieštaravo kiti byloje dalyvaujantys asmenys. UAB „Vakarų švara“ apeliaciniame skunde nurodė, kad rašytinei proceso tvarkai prieštarauja, todėl byla turėjo būti nagrinėjama žodiniame teismo posėdyje.

40Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo posėdžio formos reikalavimų pažeidimas įstatyme nepriskirtas prie absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), todėl šio pažeidimo teisiniai padariniai kiekvienu atveju vertintini pagal tai, kaip tai suvaržė asmens teisę į tinkamą teismo procesą ir galėjo lemti tai, jog byla buvo neteisingai išspręsta (CPK 329 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, bylos Nr. 3K-3-295/2011). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatorius nenurodė, kokių konkrečiai paaiškinimų negalėjo pateikti dėl rašytinės posėdžio tvarkos ir kokios reikšmingos bylos sprendimui iš esmės aplinkybės dėl to nebuvo išaiškintos. Bylos procesiniai dokumentai nesuteikia pagrindo pripažinti, kad dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka galėjo būti priimtas neteisingas teismo sprendimas.

41Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo naikinti ar pakeisti skundžiamų procesinių sprendimų.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Kasaciniame teisme patirta 268,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Atmetus kasacinius skundus, šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteistinos iš kasatorių, t. y. po 89,39 Lt iš kiekvieno kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“ (j. a. k. 301670711), uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasa“ (j. a. k. 300134536) ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188710823) po 89,39 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bylos ginčas susijęs su Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – ir... 5. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija paskelbė viešąjį... 6. Ieškovas UAB „Specialus autotransportas“ ieškiniu prašė panaikinti... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. Teismas nustatė, kad pagal konkurso sąlygų 13 punktą paslaugų pirkimas... 10. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Žemkasa“ teikė pasiūlymą tik... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 12. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai... 13. Kasaciniais skundais tretieji asmenys UAB „Vakarų švara“, UAB... 14. Kasaciniai skundai grindžiami šiais argumentais:... 15. 1. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies netinkamo aiškinimo ir taikymo. Kasacinis... 16. Teismai konstatavo, kad tiekėjų UAB „Žemkasa“ ir UAB „Vakarų... 17. 2. Dėl VPĮ 39 straipsnio 1 dalies netinkamo aiškinimo ir taikymo. Teismai... 18. 3. Dėl CPK 5, 185 straipsnių pažeidimo. Teismai tyrė tik kasatorių... 19. 5. Dėl CPK 15, 321-324 straipsnių pažeidimo. Kasatorius UAB „Vakarų... 20. Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Žemkasa“... 21. Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Vakarų švara“... 22. Pareiškimu dėl prasidėjimo prie trečiojo asmens UAB „Žemkasa“... 23. Atsiliepimuose į trečiųjų asmenų UAB „Vakarų švara“, UAB... 24. 1. Tiek VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje, tiek 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte... 25. 2. Kasatoriai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose nesirėmė... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. Dėl tiekėjo kvalifikacijos ir jos pagrindimo tinkamumo atribojimo... 29. Teisėjų kolegija vertina teismų sprendimų pagrįstumą vadovaudamasi... 30. Nurodytų teismų praktikos nuostatų kontekste teisėjų kolegija konstatuoja,... 31. Tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32... 32. Kita vertus, jeigu iš tiekėjo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad tiekėjas... 33. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo konkurso sąlygose įtvirtintas tiekėjo... 34. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios... 35. Viešųjų pirkimų bylose, įvertinant viešojo pirkimo santykių teisinio... 36. Skundžiamais procesiniais sprendimais teismai panaikino Klaipėdos miesto... 37. Dėl bylos nagrinėjimo apeliaciniame procese tvarkos... 38. Skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis priimta 2011 m. birželio... 39. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu kasatoriaus argumentą, kad... 40. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo posėdžio formos reikalavimų... 41. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Kasaciniame teisme patirta 268,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 46. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų švara“... 47. Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....