Byla A-556-146-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Alvydai Jatulienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, uždarajai akcinei bendrovei „Auksinis varnas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Stebulė“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau - ir pareiškėjas) teismui padavė prašymą (T 1, b. l. 1-7) prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2010-11-25 sprendimą Nr. 4S-4003 ir įpareigoti Tarnybą duoti sutikimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nutraukti Vakarinės-1 miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų procedūras.

6Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į Tarnybą, prašydama leisti nutraukti Vakarinės-1 miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų procedūras, tačiau Tarnyba 2010-11-25 sprendimu Nr. 4S-4003, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu, ne davė sutikimą, bet įpareigojo šias procedūras nutraukti ir nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 3 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 941 straipsnio 3 dalies nuostatas. Paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus Vakarinės-1 miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutarties galiojimas baigėsi 2010-06-01, savivaldybės administracija pradėjo vykdyti naują minėtų paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu. Nurodė, kad įvykdyti visas Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas pirkimo procedūras iki ankstesnės sutarties galiojimo pabaigos nebuvo jokių galimybių. Tarnyba, padarydama išvadą, kad minėtas viešasis pirkimas nebuvo įvykdytas nustatytu laiku tik dėl savivaldybės administracijos kaltės, neįvertino kai kurių su šio pirkimo organizavimu susijusių aplinkybių. Pirma, viešas konkursas paskelbtas pavėluotai dėl už jo paskelbimą atsakingo valstybės tarnautojo, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo R. Š., veiksmų, kuris nepagrįstai ilgai tikrino Komunalinio ūkio departamento specialistų parengtas konkurso sąlygas bei kitaip vilkino klausimo teikimą svarstyti Viešųjų pirkimų komisijai, tokiu būdu nesivadovavo savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų 9.2 punktu. Dėl minėto asmens pažeidimų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir 2010-06-17 R. Š. įteiktas pranešimas apie tarnybinį nusižengimą. Šiuo metu minėtas tarnautojas atleistas iš pareigų. Pažymėtina, kad visi kiti tarnautojai laiku ir tinkamai vykdė savo pareigas. Pirkimo konkurso organizavimas ir vykdymas užsitęsė taip pat dėl to, kad gautas neįprastai didelis pretenzijų skaičius, dėl ko teko stabdyti pirkimo procedūras iki kiekvienos pretenzijos išnagrinėjimo. Be to, gauti pranešimai apie tiekėjų ieškinius dėl šio konkurso sąlygų pateikimą teismui, todėl procedūros turėjo būti sustabdytos, kol nebuvo gautos teismo nutartys, kuriomis atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pratęsti paslaugų sutarties nebuvo teisinių galimybių, nes ji galiojo nustatytą terminą, pratęsimo galimybė joje nenumatyta. Pareiškėjas, privalėdamas užtikrinti tvarką mieste, turėjo skubiai sudaryti naują paslaugų sutartį, kuri galiotų, iki bus užbaigtas minėtas viešasis konkursas atviro konkurso būdu ir sudarius sutartį su konkurso laimėtoju. Nesudarius paslaugų sutarties, nuo 2010-06-01 būtų nutrūkęs visam miestui svarbių paslaugų teikimas, nebūtų užtikrintas viešas interesas. Pareiškėjas, siekdamas racionalaus ir efektyvaus lėšų panaudojimo, derybų sąlygose nustatė maksimalią galimą teikiamų paslaugų metinę kainą, kuri buvo žymiai mažesnė už iki 2010-06-01 galiojusioje analogiškų paslaugų sutartyje numatytą kainą. Be to, aplinkybę, kad egzistavo poreikis viešąjį pirkimą vykdyti skubiai, užtikrinant nepertraukiamą miestui svarbių paslaugų teikimą, tuo pačiu viešo intereso užtikrinimą, yra konstatavę ir teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1304/2010, 2010-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2010, 2010-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1793/2010, Vilniaus apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-5766-392/2010, 2-6876-392/2010, 2-7092-232/2010). Neskelbiamos derybos dėl laikino paslaugų teikimo įvyko 2010-06-08, kviečiant UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Stebulė“. Nors mažiausią kainą pasiūlė UAB „Naujamiesčio būstas“, su šiuo tiekėju sutartis nepasirašyta, nes 2010-06-16 dėl tų pačių paslaugų teikimo sudarytas vidaus sandoris su Vilniaus miesto savivaldybei priklausančia UAB „Grinda“. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jei perkančioji organizacija sudaro sutartį su subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė turėjo teisę iš UAB „Grinda“ pirkti paslaugas, netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų. Neskelbiamų derybų sąlygose buvo nurodyta, kad sutartis su derybų laimėtoju bus sudaroma 6 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki naujos sutarties atviro konkurso laimėtoju sudarymo dienos arba iki vidaus sandorio sudarymo Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu. Taigi kiekvienas neskelbiamų derybų dalyvis žinojo ar turėjo žinoti, kad net jei jis bus paskelbtas derybų laimėtoju, su juo sudaryta sutartis bus nutraukta savivaldybei sudarius atitinkamų paslaugų pirkimo vidaus sandorį, kuris šiuo atveju sudarytas iki galo nespėjus baigti neskelbiamų derybų procedūros. Dėl to Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-29 sprendimu nutraukė neskelbiamų derybų procedūrą ir kreipėsi atitinkamo leidimo į Tarnybą. Pareiškėjo nuomone, Tarnyba sprendime nepagrįstai nurodė, kad savivaldybės sprendimas sudaryti sutartį su UAB „Grinda“ pažeidė UAB „Naujamiesčio būstas“ teisėtus lūkesčius ir lygiateisiškumo principą. Tiekėjas žinojo apie tokias derybų sąlygas, be to, pats dėl tokio sprendimo jokių pretenzijų nereiškė. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6873-392/2010 pagal UAB „Auksinis varnas“ ieškinį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, ginčijant savivaldybės administracijos sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Grinda“, todėl Tarnyba neturėjo teisės vertinti minėtų sprendimų teisėtumo. Nepagrįstas Tarnybos argumentas, kad pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalis, nes neskelbiamų derybų nebaigė vienu iš to paties įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų. Pažymėtina, kad sutartis su UAB „Grinda“ sudaryta kitais pagrindais, netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, ją sudarius išnyko poreikis tęsti neskelbiamų derybų procedūras. Taip pat nepagrįstas Tarnybos teiginys, kad derybos nebuvo vedamos su kiekvienu dalyviu atskirai, nes iš derybų protokolų matyti, jog deramasi buvo atskirai, o juose užfiksuotas tas pats derybų laikas, nes derybos vyko to paties Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu. Kiekviename komisijos posėdžio protokole trumpai nurodomos su pretenzijos pareiškimu susijusios faktinės aplinkybės, o kiekviename sprendime patenkinti ar atmesti pretenziją nurodomas tokio sprendimo teisinis pagrindas, todėl manytina, kad toks motyvavimas yra pakankamas. Pareiškėjas rašytiniuose paaiškinimuose pabrėžė, kad atsakovas nenurodė, kokią pirkimo procedūrą savivaldybės administracija turėjo taikyti, siekdama skubiai įsigyti minėtas paslaugas ir užtikrinti nepertraukiamą jų teikimą. Visi perkančiųjų organizacijų galimi taikyti viešojo paslaugų pirkimo būdai išvardinti Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnyje, tačiau Tarnyba nenurodo nei vieno iš jų. Pareiškėjo nuomone, vienintelis tinkamas pirkimo būdas šiuo atveju buvo neskelbiamos derybos. Pažymėjo, kad Tarnyba pripažįsta, jog minėto Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo priėmimas didele dalimi nulemtas to, kad atsakingas asmuo nepaskelbė laiku konkurso. Taigi sprendimas vykdyti neskelbiamas derybas didžiąja dalimi buvo tik pasekmė to, kad konkursas nebuvo laiku pradėtas, todėl galima teigti, jog viešųjų pirkimų vykdymo tvarka pažeista dėl pavėluoto atviro konkurso paskelbimo, bet ne dėl sprendimo vykdyti neskelbiamas derybas.

7Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į prašymą (T 1, b. l. 98-99) prašė pareiškėjo prašymą atmesti.

8Atsakovas paaiškino, kad išnagrinėjus pareiškėjo pateiktus dokumentus ir įvertinus nurodytas aplinkybes nustatyta, jog pirkimas atliktas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, dėl to Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu, įpareigojo pareiškėją nutraukti pirkimo procedūras. Tarnybos nuomone, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnyje nurodytos sąlygos, kada prekės, paslaugos ar darbai gali būti perkami neskelbiant apie pirkimą, yra išimtinės. Remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) praktika, direktyvų nuostatos, įtvirtinančios neskelbiamų derybų procedūrą, pagal kurias leidžiama nukrypti nuo taisyklių, užtikrinančių teisių veiksmingumą viešųjų pirkimų srityje, turi būti aiškinamos griežtai ir išimtinių aplinkybių, pateisinančių leidžiančių nukrypti nuostatų taikymą, įrodinėjimo pareiga tenka asmeniui, siekiančiam jomis pasinaudoti (1987-03-10 sprendimas Komisija prieš Italiją, 199/85, Rink. P. 1039; 1995-05-18 sprendimas Komisija prieš Italiją, C-57/94, Rink. P.I-1249). Neskelbiamų derybų procedūra pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą gali būti taikoma tik tada, kai įvykdomos trys sąlygos: turi įvykti nenumatytas įvykis; turi susiklostyti ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; turi būti priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Remiantis ETT praktika, nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti įvykius, kurie viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas, pvz., epidemijos, potvyniai, žemės drebėjimai, bet ir tokiu atveju derybų procedūra leidžiama tik toms prekėms, paslaugoms ar darbams, kurie neišvengiamai būtini, siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos nenumatytus įvykius. Tarnybos nuomone, pareiškėjo nurodytos aplinkybės – pavėluotas konkurso paskelbimas dėl pačios perkančiosios organizacijos atsakingo tarnautojo veiksmų – nelaikytinos nenumatomu įvykiu, sukeliančiu ypatingą skubą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Auksinis varnas“ atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (T 1, b. l. 174-177).

10Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kaip pagrindas organizuoti ginčo neskelbiamas derybas, neatitinka sąlygų, kada tokios derybos gali vykti. Atviro konkurso vykdymas teisės aktų nustatytais terminais yra veiksmai, tiesiogiai priklausantys nuo pareiškėjo – perkančiosios organizacijos. Todėl pavėluotas jo paskelbimas ir visos su tuo susijusios pasekmės negali būti laikomos pagrindu organizuoti neskelbiamas derybas. Pretenzijų pateikimas negali vilkinti pirkimo procedūrų, nes įstatyme nustatyti konkretūs jų nagrinėjimo terminai. Ieškinių pateikimas gali sustabdyti pirkimo procedūras tik tuo atveju, jei teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones, šiuo atveju to nebuvo. Vykdomas atviras konkursas ir jo trukmė negali būti laikomas nenumatytu įvykiu, nėra priežastinio ryšio su atsiradusia ypatinga skuba. Be to, būtina atsižvelgti į perkančiosios organizacijos veiksmus, kurių ji galėjo imtis, bet nesiėmė, siekdama anksčiau paskelbti apie pirkimą ar sumažinti nustatytus terminus (ETT 1992-03-18 sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C24/91). Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad sutartis su UAB „Grinda“ teisėta, nes ši aplinkybė buvo žinoma iš pirkimo sąlygų. Šia aplinkybe buvo apibrėžta ne neskelbiamų derybų pasibaigimo priežastis, o sutarties, sudarytos su laimėjusiu derybas tiekėju, pasibaigimas. Sutartis su UAB „Grinda“ sudaryta vykstant neskelbiamų derybų procedūroms, nepriėmus sprendimo dėl derybų nutraukimo ir negavus Tarnybos leidimo nutraukti pirkimo procedūras. Pažymėjo, kad pareiškėjas, pasirinkdamas pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nors žinojo apie galimybę pirkti paslaugas kitu būdu, pažeidė ekonomiškumo ir operatyvumo principus, tiekėjų teisėtus lūkesčius. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad derybos buvo vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, tai patvirtina UAB „Auksinis varnas“ pretenzijos. Pareiškėjo sprendimai dėl šių pretenzijų apsiribodavo teiginiu, jog pretenzija atmesta kaip nepagrįsta, ko negalima laikyti motyvuotais sprendimais.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 1 d. sprendimu (T 2, b. l. 19-27) pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas nustatė, kad 2005-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Sitis“ sudarė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kuria tiekėjas įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto teritorijų sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą „Vakarinis 1“ objekte. Sutarties galiojimo pabaiga 2010-05-31. 2010-04-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė atvirą konkursą dėl Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo 3 objektuose: Vakarinės I, Vakarinės II ir Pietinės-Rytinės Vilniaus miesto dalies. Dėl minėto pirkimo 2010-04-21 pretenzijas pateikė UAB „Stebulė“, 2010-04-26 – UAB „VSA Vilnius“, 2010-05-04 – UAB „Vilniaus Zunda“, 2010-05-12 – UAB „Corpus A“. Pirkimo procedūros sustabdytos iki pretenzijų išnagrinėjimo. Iš viso gauti 8 pasiūlymai dėl paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu, su kuriais viešųjų pirkimų komisija susipažino 2010-05-19. 2010-05-26 Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, priėmė sprendimą vykdyti „Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“ pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu. Pasiūlymus pateikė trys tiekėjai – UAB „Auksinis varnas“, UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Stebulė“. 2010-06-08 buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais. Kadangi visų tiekėjų pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pakvietė šiuos tiekėjus derėtis dėl pasiūlymo kainos sumažinimo. Įvykus deryboms ir nustačius pasiūlymų eilę, neskelbiamų derybų laimėtoju pripažintas UAB „Naujamiesčio ūkis“ pasiūlymas, antrąją vietą užėmė UAB „Auksinis varnas“ pasiūlymas, trečiąją – UAB „Stebulė“ pasiūlymas. Nutarta su UAB „Naujamiesčio būstas“ sudaryti sutartį. 2010-06-09 UAB „Auksinis varnas“ pateikė pretenziją dėl Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Nurodė, kad derybos nevyko, perkančioji organizacija apsiribojo pirminių pasiūlymų peržiūra, nesuteikė UAB „Auksinis varnas“ teisės derybų metu pateikti naują pasiūlymą, neįgyvendintas viešo pirkimo neskelbiamų derybų būdu tikslas – nustatyti geriausią tiekėjo pasiūlymą. Be to, UAB „Naujamiesčio būstas“ viešame pirkime dalyvavo neteisėtai, perkančioji organizacija nenurodė kriterijų, kuriais remiantis tiekėjai kviečiami į šias derybas. 2010-06-17 pareiškėjas raštu Nr. A39-312-(3.10.15-UK) informavo UAB „Auksinis varnas“, kad pretenzija išnagrinėta Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kurio metu nuspręsta ją atmesti kaip nepagrįstą. 2010-06-16 Vilniaus miesto savivaldybės mero rytinio pasitarimo metu nutarta Komunalinio ūkio departamentui pavesti pasirašyti sutartį su UAB „Grinda“ dėl laikino Vakarinės I miesto dalies sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos teikimo, iki bus pasirašyta sutartis su konkurso laimėtoju. 2010-06-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Grinda“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, sudarė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį dėl Vakarinės I miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros. Paslaugų teikėjas paslaugas teikia nuo 2010-06-15 iki 2010-12-31, bet ne ilgiau, nei iki naujos sutarties pasirašymo dienos su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešo pirkimo laimėtoju. 2010-06-18 UAB „Auksinis varnas“ pateikė pretenziją dėl Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Pretenzijoje teigė, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ neteisėtai įtrauktas į pasiūlymų eilę, perkančioji organizacija pažeidė paslaugų neskelbiamų derybų būdu organizavimo tvarką, todėl reikalavo sustabdyti paslaugų pirkimo procedūras, išnagrinėti 2010-06-09 pretenziją ir nedelsiant pateikti atsakymą, panaikinti 2010-06-08 sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Naujamiesčio būstas“, nevertinti ir į pasiūlymo eilę neįtraukti UAB „Naujamiesčio būstas“ pasiūlymo, priimti naują sprendimą dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo su mažiausią kainą pasiūliusiu dalyviu UAB „Auksinis varnas“. Remiantis 2010-06-22 Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos protokolu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 1 dalimi, nutarta nenagrinėti UAB „Auksinis varnas“ pretenzijos. 2010-06-23 pareiškėjas raštu

14Nr. A39-318-(3.10.15-UK) informavo UAB „Auksinis varnas“, kad pretenzija išnagrinėta Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kurio metu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 1 dalimi, nuspręsta pretenzijos nenagrinėti. 2010-06-22 UAB „Auksinis varnas“ pateikė pretenziją, nurodydama, kad sutartis, sudaryta su UAB „Grinda“, kuri nėra atviro konkurso ar neskelbiamų derybų dalyvė, yra neteisėta, todėl turi būti nutraukta, nurodė, jog sprendimai dėl pretenzijų nemotyvuoti. Nustatyta, kad UAB „Auksinis varnas“ 2010-07-22 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Grinda“ dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo pripažinti negaliojančiu bei įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Vilniaus apygardos teismas 2011-01-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1793-392/2011 ieškovo UAB „Auksinis varnas“ ieškinį atmetė. 2010-06-29 Vilniaus miesto savivaldybės viešojo pirkimo komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl neskelbiamų derybų „Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“ pirkimo procedūrų nutraukimo. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalį šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jei perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė, ir jei kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti, 2010-06-16 sudaryta Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama įmone UAB „Grinda“, todėl nutarta kreiptis į Tarnybą dėl leidimo nutraukti neskelbiamų derybų pirkimo procedūras. 2010-08-26 pareiškėjas raštu Nr. A51-18532(3.10.15-UK) kreipėsi į Tarnybą dėl leidimo nutraukti pirkimo procedūras. Paaiškino, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalį 2010-06-16 su UAB „Grinda“ pasirašyta Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijos sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „Grinda“ paslaugas teikia nuo 2010-06-15 iki 2010-12-31, bet ne ilgiau kaip iki naujos sutarties pasirašymo dienos su viešo pirkimo laimėtoju, todėl tęsti neskelbiamų derybų procedūras neliko poreikio. 2010-09-27 Tarnyba raštu Nr. 4S-3310 nurodė pareiškėjui pateikti dokumentus, pagrindžiančius pirkimo neskelbiamų derybų būdo pasirinkimą, nurodyti priežastis, kodėl perkančioji organizacija organizavo pirkimą, vykdė pirkimo procedūras, nustatė pasiūlymų eilę, pripažino UAB „Naujamiesčio būstas“ pirkimo laimėtoju, o tik po to priėmė sprendimą pasirašyti pirkimo sutartį su UAB „Grinda“, bei pateikti papildomus dokumentus. 2010-10-22 pareiškėjas raštu Nr. A51-22798-(3.10.15-UK) kreipėsi į Tarnybą, informuodamas, kad įvykdyti visas pirkimo procedūras iki 2010-06-01 ar pratęsti sutarčių galiojimo terminą nebuvo galimybės, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo kito pasirinkimo, tik skubiai sudaryti naujas teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros sutartis, kurios galiotų, iki bus užbaigtas viešasis pirkimas atviro konkurso būdu ir su jo laimėtojais bus sudarytos paslaugų teikimo sutartys. Priešingu atveju nuo 2010-05-31 būtų nutrūkęs visam miestui svarbių paslaugų teikimas, kas pažeistų viešąjį interesą. Vykdant atviro konkurso procedūras, gautos keleto dalyvių pretenzijos, UAB „VSA Vilnius“ ir UAB „Stebulė“ ieškiniai, kuriuose prašoma sustabdyti pirkimo procedūras iki sprendimų bylose įsiteisėjimo. Dėl to, kilus grėsmei, kad analogiški skundai gali būti gauti ir dėl neskelbiamų derybų būdu vykdomo pirkimo, nuspręsta su UAB „Grinda“ sudaryti paslaugų teikimo sutartį, kuri galiotų, iki bus sudaryta sutartis su atviro konkurso laimėtoju. Remiantis 2010-07-02 tyrimo dėl R. Š. tarnybinio nusižengimo išvada, tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo R. Š. pradėtas pagal Personalo skyriaus 2010-06-09 tarnybinį raštą Nr. A121-12292(3.1.29-AD14), kuris parengtas atlikus tarnybinį patikrinimą pagal Komunalinio ūkio departamento pasitarimo pas merą 2010-05-18 protokolą, kuriuo pavesta išsiaiškinti, kodėl užsitęsė atviro konkurso „Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos“ procedūros. Konstatuota, kad R. Š. savo veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau tikslinga tyrimą nutraukti, kadangi R. Š. 2010-06-19 atleistas iš valstybės tarnybos. Nustatyta, kad baigus atviro konkurso dėl Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo procedūras, 2010-11-15 sudaryta sutartis su UAB „Vilniaus Zunda“. 2010-11-25 Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą sutikti, kad būtų nutrauktos „Vakarinės I Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo“ procedūros, vykdytos neskelbiamų derybų būdu, ir papildomai pateiktą informaciją, raštu Nr. 4S-4003 informavo pareiškėją, kad perkančioji organizacija, pasirinkusi minėtą pirkimo būdą, motyvuodama savo sprendimą ypatinga skuba, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Šiuo atveju skuba atsirado dėl to, kad perkančioji organizacija per vėlai paskelbė apie atvirą konkursą, nes skelbimas paskelbtas 2010-04-14, vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra buvo numatyta 2010-05-19, todėl sutartys nebūtų pasirašytos iki 2010-05-31, prielaidas skubai atsirasti sudarė pati perkančioji organizacija. Viešojo pirkimo komisija pagal pirkimo rezultatus sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino UAB „Naujamiesčio būstas“, tačiau paslaugų teikimo sutartis su įmone nebuvo sudaryta. Remiantis viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolais, visos pirkimo procedūros buvo atliekamos tuo pačiu laiku su visais tiekėjais, todėl pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Viešojo pirkimo komisija pripažino UAB „Naujamiesčio būstas“ neskelbiamų derybų laimėtoju ir nusprendė sudaryti su šiuo tiekėju sutartį, tačiau nepabaigusi pirkimo viena iš Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatytų pirkimo pabaigos sąlygų ir 2010-06-16 sudariusi sutartį su UAB „Grinda“, nepateisino teisėtų tiekėjo lūkesčių, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą. Be to, perkančioji organizacija, sudarydama sutartį su UAB „Grinda“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes viešasis pirkimas nebuvo pasibaigęs ir nebuvo gautas Tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija 2010-06-18 gavo tiekėjo UAB „Auksinis varnas“ pretenziją, tačiau ją išnagrinėjo formaliai, neišdėstė tokio sprendimo motyvų, faktinių aplinkybių, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Tarnyba įpareigojo pareiškėją nutraukti „Vakarinės I Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo“ procedūras, vykdytas neskelbiamų derybų būdu. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Tarnybos įpareigojimo pareiškėjui nutraukti paslaugų pirkimo procedūras, vykdytas neskelbiamų derybų būdu, teisėtumo. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi 1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (toliau – ir Įstatymas, redakcija iki 2010-11-26) 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 3 dalies 5, 6 punktais, 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 42 straipsnio 2 dalimi, 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009, kurioje išaiškinta, kada taikoma neskelbiamų derybų procedūra. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju turi būti sprendžiama, ar buvo sąlygos taikyti Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, t. y. ar egzistavo ypatingos skubos situacija, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų, ar įvyko nenumatytas įvykis, ir ar yra priežastinis ryšys tarp šio įvykio ir skubos. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas ypatingos skubos atsiradimą sieja su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo veiksmais, dėl kurių atviro konkurso procedūros užsitęsė. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, teismas padarė išvadą, kad perkančiosios organizacijos darbuotojo veiksmai negali būti laikomi nenumatytu įvykiu, nepriklausančiu nuo perkančiosios organizacijos. Teismas nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog neskelbiamos derybos buvo su kiekvienu tiekėju vedamos atskirai (Įstatymo 58 str. 1 d. 1 p.). Byloje nėra ir pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad aukščiau minėto reikalavimo buvo laikytasi. Dėl to pareiškėjas pažeidė derybų vedimo tvarką. Teismas, vadovaudamasis Įstatymo 941 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 93 straipsnio 2 dalimi, nurodė, kad pareiškėjo atsakymuose į UAB „Auksinis varnas“ pretenzijas nenurodyti jokie motyvai ir faktiniai duomenys, kuriais remiantis priimti atitinkami sprendimai, todėl neatitinka Įstatymo reikalavimo pateikti motyvuotą sprendimą. Teismas nurodė, kad Tarnyba ginčijamame rašte nurodė, jog pareiškėjas, nepabaigęs viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu viena iš Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų pirkimo pabaigos sąlygų, sudarydamas sutartį su UAB „Grinda“, pažeidė Įstatymo 7 straipsnio 4 dalį ir teisėtų lūkesčių principą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2010-06-08 neskelbiamų derybų laimėtoju pripažino UAB „Naujamiesčio būstas“, tačiau 2010-06-16, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, sudaryta sutartis su UAB „Grinda“. Nustatyta, kad UAB „Auksinis varnas“ 2010-07-22 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl sutarties su UAB „Grinda“ pripažinimo negaliojančia. Vilniaus apygardos teismas 2011-01-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1793-392/2011 ieškinį atmetė, konstatavęs, kad sudarius vidaus sandorį su UAB „Grinda“, nebėra prasmės tęsti neskelbiamas derybas ir su jų laimėtoju sudaryti sutartį, nes šią sutartį, remiantis neskelbiamų derybų sąlygų 6 punktu, teks iš karto nutraukti. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, šis Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Tačiau ta aplinkybė, kad vidaus sandoris su UAB „Grinda“, sudarytas pagal Įstatymo 10 straipsnio 5 dalį, nėra nuginčytas, nepaneigia fakto, jog neskelbiamų derybų pirkimo procedūra nebuvo užbaigta vienu iš Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu būdu. Nustatyta, kad pareiškėjas 2010-06-29 nutarė kreiptis į Tarnybą sutikimo nutraukti pirkimo procedūras. Toks Tarnybos sutikimas gali būti duotas tik tuo atveju, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Byloje konstatavus, kad perkančiosios organizacijos atsakingo darbuotojo veiksmų negalima laikyti nenumatytu įvykiu, sudarančiu pagrindą viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, Tarnyba neturėjo pagrindo duoti ir sutikimo nutraukti atitinkamas procedūras. Priešingai, nustačiusi anksčiau nurodytus pažeidimus, Tarnyba pagal Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktą turėjo teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras. Pareiškėjo argumentai dėl viešojo intereso apsaugos, dėl būtinumo sudaryti sutartį, negali paneigti būtinumo laikytis Įstatymo nustatytos viešojo pirkimo tvarkos, kurios laikymasis ir turėtų užtikrinti pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų interesus ir teisėtus lūkesčius. Pareiškėjas tiek pradėjęs viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, tiek bandęs jas baigti nesilaikė Įstatyme nustatytos tvarkos, nurodyti veiksmai ir sudarė sąlygas pažeidimų atsiradimui ir pirkime dalyvaujančių ūkio subjektų interesų nepaisymui. Pareiškėjas pradėjęs viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nesant Įstatyme nustatytų prielaidų, o vėliau bandęs jį nutraukti nesilaikydamas Įstatyme nustatytus tvarkos, padarė Tarnybos konstatuotus pažeidimus. Viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu pateiktos pretenzijos negali būti laikomos nenumatytomis aplinkybėmis, kurios sutrukdė sudaryti sutartį su laimėtoju, tai yra įprasta praktika, nustatyta Įstatyme. Pareiškėjas pradėdamas viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu turėjo numatyti aplinkybes, nustatytas Įstatyme, susijusias su tokio prikimo vykdymu. Pareiškėjas, turėjo numatyti, kad inicijuodamas viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūrą dėl laiko stokos negalės nupirkti paslaugų, neturėjo pradėti tokio proceso. Dėl nurodytų motyvų ginčijamas Tarnybos veiksmas, kuriuo pareiškėjas įpareigotas nutraukti viešojo pirkimo procedūras, vykdytas neskelbiamų derybų būdu, yra teisėtas, todėl nėra pagrindo pripažinti šį veiksmą neteisėtu ir įpareigoti Tarnybą teismo sprendimu atlikti kitus veiksmus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

15III.

16Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 38 – 44) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas netinkamai išanalizavo ir neteisingai įvertino visas bylai svarbias faktines aplinkybes bei netinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas.

182. Nei Viešųjų pirkimų tarnyba, nei pirmosios instancijos teismas teigdami, jog neskelbiamų derybų procedūros Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdyti negalėjo, nenurodo kokiu būdu tokiu atveju turėjo būti užtikrinamas teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų nepertraukiamas teikimas, o tuo pačiu ir viešasis interesas. Teismas pripažino, jog nors poreikis perkančiajai organizacijai vykdyti neskelbiamas derybas iškilo dėl valstybės tarnautojo veiksmų, kuriais jis nepagrįstai užvilkino tų pačių paslaugų kito viešojo pirkimo atviro konkurso būdu procedūrų pradžią (parengtų pirkimo dokumentų teikimą svarstyti viešųjų pirkimų komisijai), tačiau neteisėtas yra būtent Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas vykdyti neskelbiamas derybas, nes minėto tarnautojo veiksmai nėra aplinkybė sukūrusi pagrindą neskelbiamų derybų vykdymui. Šiuo atveju nepagrįsta yra teismo pozicija, kad Įstatymo pažeidimas yra būtent neskelbiamų derybų vykdymas.

193. Teismas taip pat visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad neįprastai didelis pretenzijų ir ieškinių skaičius gali būti vertinamas kaip aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti, atitinkanti Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus, t. y. sudaranti pagrindą vykdyti neskelbiamas derybas.

204. Visiškai nepagrįstas yra teismo teiginys, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimo, vykdant neskelbiamų derybų procedūrą su kiekvienu tiekėju derėtis atskirai. Vien aplinkybė, kad visuose protokoluose yra nurodytas tas pats derybų laikas, nereiškia, kad visos derybos buvo vykdomos vienu metu, nes protokoluose yra pažymimas tik viešųjų pirkimų komisijos posėdžio pradžios laikas (būtent taip nurodyta pačiuose protokoluose). Kadangi derybos su kiekvienu tiekėju atskirai buvo vykdomos to paties Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu (iš eilės kiekvieną dalyvį atskirai kviečiant derėtis), kiekvienų derybų protokole buvo užfiksuotas tas pats to paties viešųjų pirkimų komisijos posėdžio pradžios laikas, tačiau tai nepaneigia fakto, kad su kiekvienu dalyviu buvo deramasi atskirai.

215. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidė viešųjų pirkimų vykdymo tvarką reglamentuotą Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnyje, nes

222010 m. birželio 17 d. ir 2010 m. birželio 23 d. raštais, adresuotais UAB „Auksinis varnas“, atsakydama į šio tiekėjo pateiktas pretenzijas, tinkamai nemotyvavo savo priimtų sprendimų. Kiekviename Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokole yra trumpai nurodomos su pretenzijos pareiškimu susijusios faktinės aplinkybės, o kiekviename sprendime patenkinti arba atmesti pretenziją yra nurodomas tokio sprendimo priėmimo teisinis pagrindas. Toks sprendimo motyvavimas yra visiškai pakankamas. Be to, teisės aktai visiškai nenustato koks sprendimo dėl pretenzijos motyvavimas turėtų būti laikomas pakankamu, todėl motyvų pakankamumas yra subjektyvus vertinamasis kriterijus. Taip pat pažymi, kad sprendimas dėl pretenzijos išnagrinėjimo bet kuriuo atveju gali būti skundžiamas teismui. Kadangi minėtas viešojo pirkimo dalyvis UAB „Auksinis varnas“ šia savo teise pasinaudojo, apskųsdamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimtus sprendimus Vilniaus apygardos teismui (civilinė byla Nr. 2-1793-392/2011), teismas, išnagrinėjęs bylą, išsprendė ir perkančiosios organizacijos sprendimų dėl pretenzijų išnagrinėjimo teisėtumo klausimą, todėl šio klausimo Viešųjų pirkimų tarnyba apskritai net neturėjo pagrindo vertinti. Be to, net jei teismas nustatytų tokį pažeidimą, toks pažeidimas turėtų būti vertinamas kaip visiškai formalus ir nedarantis jokios įtakos viešojo pirkimo rezultatams, todėl remiantis proporcingumo principu šis pažeidimas negalėtų būti pagrindu visą viešąjį pirkimą pripažinti neteisėtu ir dėl šios priežasties perkančiąją organizaciją įpareigoti nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

236. Pagrindas, kuriuo siekiama nutraukti Vakarinės-1 Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamas derybas, buvo įtvirtintas pačiose neskelbiamų derybų sąlygose. Neskelbiamų derybų sąlygose buvo įtvirtinta labai aiški nuostata, kad su derybų laimėtoju pasirašyta sutartis galios laikinai, t. y. tik iki tol, kol bus užbaigtos tų pačių paslaugų pirkimo procedūros atviro konkurso būdu arba bus sudarytas vidaus sandoris su Vilniaus miesto savivaldybei priklausančia atitinkama bendrove. Tokiu būdu, kiekvienas neskelbiamų derybų dalyvis, jau dalyvaudamas derybose žinojo (ar turėjo žinoti), kad net jei jis bus paskelbtas derybų laimėtoju, su juo sudaryta sutartis bus nutraukta savivaldybei sudarius atitinkamų paslaugų pirkimo vidaus sandorį. Šiuo atveju šis vidaus sandoris buvo sudarytas dar net iki galo nespėjus baigti neskelbiamų derybų procedūros, t. y. sutartis su derybų laimėtoju UAB „Naujamiesčio būstas“ dar nebuvo pasirašyta. UAB „Naujamiesčio būstas“ ne tik nereiškė jokių pretenzijų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, bet ir pripažino, kad minėtas savivaldybės sprendimas yra visiškai teisėtas (ši UAB „Naujamiesčio būstas“ pozicija buvo aiškiai išdėstyta šios bendrovės pateiktame atsiliepime Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1793-392/2011 ir tai yra aiškiai nurodyta teismo minėtoje byloje priimtame 2011 m. sausio 10 d. sprendime, kuris yra įsiteisėjęs).

247. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, priimdama sprendimą nutraukti neskelbiamų derybų procedūras, rėmėsi visiškai ne ta aplinkybe, jog dėl atsakingo darbuotojo veiksmų užsitęsė atviro konkurso procedūros (ši aplinkybė iš dalies turėjo reikšmės inicijuojant neskelbiamas derybas, o ne sprendžiant dėl jų nutraukimo), o tuo, kad sudarius vidaus sandorį, vykdyti tolesnes derybas ir sudarinėti sutartį, kuri iš karto turės būti nutraukta, nebeliko prasmės.

258. Teismas pažeidė taip pat ir procesinės teisės normas, nes nesivadovavo įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1793-392/2011 nustatytomis kai kuriomis aplinkybėmis, nors iš dalies rėmėsi ir citavo minėtą teismo sprendimą. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. priimtu ir įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1793-392/2011 jau buvo nustatęs priešingas aplinkybes, negu nurodė Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime.

26Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 53 – 56) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

27Atsakovas nurodo, kad apeliantas skunde pateikia tuos pačius motyvus ir argumentus, kuriuos teismas ištyrė ir dėl kurių pasisakė priimdamas sprendimą. Teismo sprendimas yra pagrįstas bylos nagrinėjimo metu nustatytais faktais, surinktais įrodymais, šalių paaiškinimais. Teismas teisingai nustatė, jog aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Apeliantas tiek pradėjęs pirkimą neskelbiamų derybų būdu, tiek jo nepabaigęs, kaip to reikalauja Įstatymo nuostatos, sudarė sąlygas pažeidimams atsirasti.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Naujamiesčio būstas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 51 – 52) sutinka su apelianto apeliaciniame skunde nurodytais argumentais tuo aspektu, kad pirmosios instancijos teismas administracinėje byloje padarė išvadas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 3 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 3 ir 4 dalių ir 941 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimo, įvertinęs ne visas faktines bylos aplinkybes, t. y. išvados pateiktos neįvertinus to, jog Vilniaus miesto savivaldybės perkamų teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų nenutrūkstamas teikimas yra labai susijęs su viešojo intereso tinkamu realizavimu. Dėl kitų apelianto pateiktų argumentų trečiasis asmuo papildomai nepasisako - dėl jų pagrįstumo palieka spręsti teismui savo nuožiūra.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Auksinis varnas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 57 – 59) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai pritaikius materialinės ir procesinės teisės nuostatas, o apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Apelianto nurodomos aplinkybės - tarnautojo R. Š. aplaidus veiksmai, didelis pretenzijų skaičius, pranešimai apie ieškinių pateikimą - negali būti laikomos faktiniu pagrindu neskelbiamų derybų organizavimui, kadangi neatitinka Įstatyme nurodytų sąlygų. Aplinkybė, kad apelianto tikslas - viešojo intereso užtikrinimas, nesudaro pagrindo atleisti apeliantą - perkančiąją organizaciją, nuo prievolės laikytis teisės aktų nustatytos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos, t. y. viešasis interesas ir jo patenkinimas neturi prioriteto lyginant su teisės normomis ir prievole jų laikytis. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad derybos buvo vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Tai, kad nevyko derybos su UAB ,,Auksinis varnas“, patvirtina 2010-06-09 pretenzija Nr. 504, 2010-06-17 UAB ,,Auksinis varnas“ pretenzija Nr. 522, pateiktos byloje. Tuo tarpu apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių priešingas aplinkybes. Atsakymas į tiekėjų pretenzijas, UAB „Auksinis varnas“ nuomone, negali būti laikoma motyvuotu sprendimu dėl pretenzijos, o, kaip teismas pagrįstai konstatavo, tai yra Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 3 dalies pažeidimas. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad pagrindas, kuriuo siekiama nutraukti Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo neskelbiamas derybas - vidaus sandorio sudarymas Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu, buvo įtvirtintas pačiose neskelbiamų derybų sąlygose. Neskelbiamų derybų nutraukimo procedūras numato ne pirkimo dokumentai, bet imperatyvios teisės aktų nuostatos. Be to, Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu galinti atsirasti aplinkybė (sutarties sudarymas su UAB „Grinda“) yra ne sudaranti pagrindą nutraukti neskelbiamas derybas, o ji apibrėžia paslaugų sutarties terminą.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

34Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje (redakcija nuo 2010-03-02 iki 2010-11-27) buvo numatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

35Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi šiuo teisiniu pagrindu, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-08-31 įsakymu Nr. 1S-90 „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau ir – Įsakymas) 16. 2 punktu, 2010-08-26 paprašė Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nutraukti neskelbiamų derybų procedūras (T 1, b.l. 158 (reversas).

36Įsakymo 16.2 punkte (redakcija nuo 2009-09-06 iki 2010-12-10) buvo apibrėžtos aplinkybės, kada būtų galimas prašymo pateikimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, t.y. čia buvo pasisakyta apie kitas teisėkūros subjekto neišvardytas aplinkybes, kurios turėjo įtakos nenumatytoms aplinkybėms atsirasti ir tų aplinkybių nebuvo galima numatyti skelbiant pirkimą.

37Viešųjų pirkimų tarnyba galutinai atsakydama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras 2010-11-25 sprendimu, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu, įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nutraukti pirkimo „Vakarinės I Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo“ procedūras, vykdytas neskelbiamų derybų būdu, ir apie šio įpareigojimo įvykdymą nedelsiant raštu informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą (T 1, b.l. 8-10).

38Jau vien iš šių paminėtų aplinkybių pakankamai aišku, jog pareiškėjo kreipimosi tikslas į Viešųjų pirkimų tarnybą buvo gauti sutikimą dėl neskelbiamų derybų procedūrų nutraukimo. Neskelbiamos derybos buvo pradėtos su atitinkamomis bendrovėmis („Naujamiesčio būstas“, „Auksinis varnas“ ir kt.), tačiau neužbaigtos, o sutartis sudaryta tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir derybose nedalyvavusios bendrovės „Grinda“ (vidaus sandoris).

39Viešųjų pirkimų tarnyba gavusi savivaldybės administracijos prašymą iš karto sprendimo nepriėmė. Stokodama informacijos, jos užklausė pareiškėją (T 1, b.l. 158 (aversas). Gavusi atsakymą (T 1, b.l. 101), priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje taip ir nepasisakė (iš principo nieko nepasisakyta ir motyvuojamoje dalyje), ar yra tenkinamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, ar toks prašymas atmetamas. Buvo priimtas sprendimas, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota nutraukti pirkimo „Vakarinės I Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo“ procedūras, vykdytas neskelbiamų derybų būdu, ir apie šio įpareigojimo įvykdymą nedelsiant raštu informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą.

40Taigi, iškeltas klausimas liko be atsakymo. Reiškia Viešųjų pirkimų tarnyba neįvykdė įstatymų leidėjo priskirtos pareigos, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje 6 punkte įtvirtinta teisė, kartu yra ir pareiga išreikšti valinį sprendimą, kada kreipiamasi dėl sutikimo davimo nutraukti pirkimo procedūras.

41Viešųjų pirkimų tarnyba - viešojo administravimo sistemos subjektas, todėl turi laikytis ir kitų teisės aktų, ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo, tiesiogiai reglamentuojančio šios institucijos veiklą. Vienas iš tokių teisės aktų - Viešojo administravimo įstatymas, kurio 1 straipsnyje pasisakyta, kad šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.

42Administracinė procedūra ir jos išdavoje priimtinas sprendimas (bendrine prasme) suteikia galimybę matyti, koks klausimas buvo iškeltas viešojo administravimo subjektui, kaip vyko pati procedūra, kokia medžiaga buvo tiriama, kokiais teisės aktais remtasi priimant sprendimą, kokia galutinė išvada bei kokie argumentai nulėmė šią išvadą. Ir visa tai turi atsispindėti aiškiai bei tiksliai sprendime, kad suinteresuotas asmuo ne tik galėtų dokumentą suprasti, bet ir pasinaudoti teismine gynyba, jei nesutiktų su viešojo administravimo sistemos subjekto priimtu patvarkymu.

43Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1-2 d.). Nėra pagrindo teiginiui, jog šių taisyklių buvo laikytasi. Dėl sutikimo nepasisakyta visiškai, kas įgalina apeliacinės instancijos teismą teigti apie administracinės procedūros nuostatų nesilaikymą, paneigiantį teisinę galimybę išnagrinėti ginčą iš esmės.

44Teismui nekyla abejonių dėl Viešųjų pirkimų tarnybos teisės pasinaudoti teise įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punkte - įtarusi įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, kol Viešųjų pirkimų tarnyba nepateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus - įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus. Bet juk šios administracinės bylos šerdis sutikimo davimas arba paneigimas tokio sutikimo, todėl minėtas klausimas turėtų būti nagrinėjimas iš naujo, tačiau tam nebėra jokios teisinės prasmės, nes neskelbiamų derybų procedūra nutrūko ir greičiausiai nebegalės būti atnaujinta, o sutartis su UAB „Grinda“ buvo sudaryta tik iki 2010-12-31.

45Todėl Vyriausiasis administracinis teismas teigia, kad apeliacinis skundas tenkinamas ta apimtimi, kas liečia atsakymo nepateikimą į prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras bei pabrėžia, jog Viešųjų pirkimų tarnyba turėjo teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, bet priimdama atskirą sprendimą, kylantį ne iš kreipimosi dėl sutikimo davimo, t.y. kitoje plotmėje. Siekiant pašalinti visus šiuos trūkumus priimtinas sprendimas, kuriuo apeliacinis skundas turi būti patenkintas iš dalies išdėstytais motyvais ir skundžiamas teismo sprendimas pakeistas.

46Kadangi, kaip jau buvo minėta, nebėra teisinės prasmės spręsti klausimo dėl sutikimo davimo nutraukti neskelbiamas derybas, reikalavimas dėl įpareigojimo Viešųjų pirkimų tarnybą duoti tokį sutikimą tampa irgi teisiškai nebereikšmingas ir šioje dalyje pripažintina skundą esant atmestą pagrįstai.

47Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą pakeisti.

50Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-11-25 sprendimą „Dėl prašymo sutikti, kad būtų nutrauktos pirkimo procedūros“ Nr. 4S-4003 panaikinti.

51Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau - ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 7. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į prašymą (T 1, b. l.... 8. Atsakovas paaiškino, kad išnagrinėjus pareiškėjo pateiktus dokumentus ir... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjo nurodytos... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 1 d. sprendimu (T... 13. Teismas nustatė, kad 2005-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 14. Nr. A39-318-(3.10.15-UK) informavo UAB „Auksinis varnas“, kad pretenzija... 15. III.... 16. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 17. 1. Teismas netinkamai išanalizavo ir neteisingai įvertino visas bylai... 18. 2. Nei Viešųjų pirkimų tarnyba, nei pirmosios instancijos teismas teigdami,... 19. 3. Teismas taip pat visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad neįprastai... 20. 4. Visiškai nepagrįstas yra teismo teiginys, kad Vilniaus miesto... 21. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 22. 2010 m. birželio 17 d. ir 2010 m. birželio 23 d. raštais, adresuotais UAB... 23. 6. Pagrindas, kuriuo siekiama nutraukti Vakarinės-1 Vilniaus miesto dalies... 24. 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, priimdama sprendimą nutraukti... 25. 8. Teismas pažeidė taip pat ir procesinės teisės normas, nes nesivadovavo... 26. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2,... 27. Atsakovas nurodo, kad apeliantas skunde pateikia tuos pačius motyvus ir... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Naujamiesčio būstas“ atsiliepimu į... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Auksinis varnas“ atsiliepimu į... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 34. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje (redakcija nuo 2010-03-02... 35. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi šiuo teisiniu... 36. Įsakymo 16.2 punkte (redakcija nuo 2009-09-06 iki 2010-12-10) buvo... 37. Viešųjų pirkimų tarnyba galutinai atsakydama į Vilniaus miesto... 38. Jau vien iš šių paminėtų aplinkybių pakankamai aišku, jog pareiškėjo... 39. Viešųjų pirkimų tarnyba gavusi savivaldybės administracijos prašymą iš... 40. Taigi, iškeltas klausimas liko be atsakymo. Reiškia Viešųjų pirkimų... 41. Viešųjų pirkimų tarnyba - viešojo administravimo sistemos subjektas,... 42. Administracinė procedūra ir jos išdavoje priimtinas sprendimas (bendrine... 43. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais... 44. Teismui nekyla abejonių dėl Viešųjų pirkimų tarnybos teisės pasinaudoti... 45. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas teigia, kad apeliacinis skundas... 46. Kadangi, kaip jau buvo minėta, nebėra teisinės prasmės spręsti klausimo... 47. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 48. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d. sprendimą... 50. Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-11-25 sprendimą „Dėl prašymo sutikti,... 51. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 1 d.... 52. Nutartis neskundžiama....