Byla eAS-626-438/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Juta NT“, uždarosios akcinės bendrovės „Partnera LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Militeksas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gamlana“, uždarosios akcinės bendrovės „Elbela“, uždarosios akcinės bendrovės „Koriandras“ ir V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Juta NT“, uždarosios akcinės bendrovės „Partnera LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Militeksas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gamlana“, uždarosios akcinės bendrovės „Elbela“, uždarosios akcinės bendrovės „Koriandras“ ir V. J. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei "Birželio projekto administratorius" dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Juta NT“, UAB „Partnera LT“, UAB „Militeksas“, UAB „Gamlana“, UAB „Elbela“, UAB „Koriandras“ ir V. J. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – ir Administracija) 2019 m. liepos 16 d. raštą Nr. A51-67032/19 (3.3.10.2-EM4) (toliau – ir Sprendimas, raštas); 2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Administracijos 2019 m. liepos 16 d. Sprendimo galiojimą iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės sprendimas.

6Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjai skunde argumentavo tuo, kad atsakovas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas statinių naudojimo priežiūros srityje, jokio tyrimo bei patikrinimo dėl gamybinio pastato būklės neatliko (nevykdė), nevykdė šiai institucijai priskirtinų pareigų, išimtinai vadovavosi suinteresuoto subjekto (t. y. vystytojo) pateiktu aktu. Skundžiamame Sprendime nėra pateikta motyvų ir vertinimo, kodėl yra taikomos tokios griežtos poveikio priemonės (t. y. uždraudimas bet kokios veiklos visame gamybiniame pastate) ir ar viršutiniuose aukštuose nurodyti patalpų trūkumai negali būti pašalinami, neuždraudžiant naudotis pareiškėjams priklausančiomis rūsio bei pirmo aukšto patalpomis, kurios yra nuolat prižiūrimos bei tvarkingos. Be to, bendrosios kompetencijos teismas ne kartą yra atmetęs reikalavimus uždrausti veiklos vykdymą gamybiniame pastate, kurie buvo grindžiami tuo pačiu aktu. Pareiškėjų teigimu, šios aplinkybės įrodo tikėtiną reikalavimo pagrįstumą. Taip pat Sprendimas sukels itin skaudžias pasekmes pareiškėjams, nes jų teisėtai valdomose patalpose ūkinės-komercinės veiklos vykdymas taps neįmanomas. Dėl to pareiškėjai bus priversti nutraukti savo veiklą, atleisti darbuotojus, galimai negaus nuomos pajamų (UAB „Partnera LT“ savo patalpas yra išnuomojusi kitai bendrovei). Skundžiamu raštu pareiškėjams daroma didelė žala, kurios atitaisyti vėliau, net ir patenkinus pareiškėjų skundo reikalavimus, bus faktiškai neįmanoma arba labai sudėtinga.

7Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjų skundą ir, vadovaudamasis Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 4 dalimi, įpareigojo atsakovą pateikti nuomonę dėl pareiškėjų reikalavimo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateiktoje nuomonėje nurodė, kad pareiškėjų prašymas nepagrįstas, nesutiko su argumentu, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, nepataisomai paveiktų pareiškėjų interesus ir padarytų didelių nuostolių. Atsakovas teigė, kad neturėjo pagrindo abejoti akto Nr. SEA-823, kurį surašė kvalifikuoti asmenys, išvadų pagrįstumu ir, priešingai nei tvirtino pareiškėjai, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, t. y. vykdydamas statinio naudojimo priežiūrą, gavus informacijos, kad statinio būklė yra avarinė ir gali kelti grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai, privalėjo imtis atitinkamų priemonių. Tuo pagrindu ir buvo uždraustas pastato naudojimas, kol bus likviduota avarinė būklė. Nepaisant to, kad šiuo konkrečiu atveju buvo atlikta dalinė ekspertizė, tačiau visos statinio konstrukcijos yra tiesiogiai susijusios viena su kita, t. y. viena kitą laiko, apkrauna, sukabintos į vieningą sistemą ir stabilizuoja bendrąjį mechaninį darbą. Nors ir rūsyje ar pirmame pastato aukšte nėra nustatyta avarinė būklė, tačiau jei įvyktų pastato griūtis, tai galimai turėtų įtakos visam pastatui. Pareiškėjai, nesutikdami su pateikta ekspertize, patys nepasinaudojo jiems suteikta teise ir neužsakė pakartotinės ekspertizės savo reikalavimams pagrįsti. Pareiškėjai, bandydami įrodyti ginčo pastato avarinės būklės nebuvimą, nepateikė jokių tai galinčių įrodyti ar paneigti jau byloje esančius įrodymus. Skundžiamu raštu, kuriuo yra apribojama veikla, nėra siekiama, kad pareiškėjai nutrauktų savo vykdomą veiklą visiškai ir patirtų nepagrįstų nuostolių, o priešingai, kad būtų likviduojama pastatų avarinė būklė, įmonės veikla toliau būtų vykdoma nepažeidžiant saugaus naudojimo reikalavimų ir nekeltų grėsmės jose dirbančių asmenų sveikatai ir gyvybei. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad buvo imtasi kokių veiksmų šios pastato būklės likvidavimui. Atsakovo teigimu, būtent pareiškėjai turi įrodyti, kad neigiamų pasekmių pašalinimas šiuo konkrečiu atveju būtų neįmanomas ar sudėtingas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Teismas nurodė ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, ir suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką šiuo klausimu.

12Įvertinęs pareiškėjų argumentus, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, atsirastų itin didelė žala pareiškėjams, pareiškėjai bus priversti nutraukti savo veiklą, atleisti darbuotojus, teismas pabrėžė, kad aplinkybės, kuriomis pareiškėjai motyvuoja šį prašymą, nėra grindžiamos įrodymais, todėl vertintinos kaip pareiškėjų į ateitį nukreiptos prielaidos ir spėjimai, nesudarantys pakankamo pagrindo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui.

13Teismas pažymėjo, kad mažoji bendrija „Statybos ekspertizių centras“, 2019 m. birželio 5 d. atliko ginčo statinio konstrukcijų dalinę ekspertizę, apžiūros metu konstatuota, jog dėl nustatytų defektų pastato perdangų konstrukcijose jų griūtis būna staigi ir netikėta, sudėtingai prognozuojama, pastato antrojo ir trečiojo aukštų griūtis gali tiesiogiai pažeisti žemiau esančias konstrukcijas, todėl gali kilti pavojus statinyje ar greta statinio esančių žmonių sveikatai ir gyvybei.

14Teismas, atsižvelgęs į pateiktą dalinės ekspertizės aktą Nr. SEA-823, kuris nebuvo nuginčytas, į tai, kad pareiškėjai taip pat pripažino, kad antras ir trečias aukštas „turi trūkumų“, darė išvadą, kad būtent skundžiamo sprendimo galiojimo nestabdymas (paliekant draudimą naudotis patalpomis) leidžia išvengti galimų itin reikšmingų pasekmių žmonių sveikatai ir gyvybei bei turtui, o ne leidimas pareiškėjams toliau naudotis priklausančiomis rūsio bei pirmo aukšto patalpomis, kai yra duomenų apie pastato antro ir trečio aukšto perdangų ir konstrukcijų esminius pažeidimus.

15III.

16Pareiškėjai UAB „Juta NT“, UAB „Partnera LT“, UAB „Militeksas“, UAB „Gamlana“, UAB „Elbela“, UAB „Koriandras“ ir V. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2019 m. liepos 16 d. Sprendimo galiojimą iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

17Pareiškėjai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįžvelgė sąlygų reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui. ABTĮ įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – pirma, pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanoma, antra sąlyga – neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo rizikos nustatymas.

18Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo netenkinti pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo negrindė ta aplinkybe, jog pareiškėjų skundas nėra tikėtinai pagrįstas. Vadinasi, pareiškėjų skundas iš esmės atitiko minėta reikalavimą. Pareiškėjai akcentuoja, kad atsakovas priimdamas ginčijamą Sprendimą jokio savarankiško aktualių duomenų tyrimo (jų nustatymo) dėl realios gamybinio pastato būklės neatliko ir tik po to, kai pareiškėjai pateikė teismui skundą, atsakovas ėmė taisyti savo veiklos trūkumus. Ginčijamas Sprendimas buvo priimtas anksčiau nei atsakovo tarnautojai parengė gamybinio pastato techninės priežiūros patikrinimo aktą. Ir Sprendime, ir kartu su atsiliepimu pateiktame patikrinimo akte dėl gamybinio pastato būklės nurodomas eksperto prof. habil. dr. L. U. parengtas statinio būklės vertinimo ekspertizės aktas Nr. 190418-01, tačiau valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ pripažino, jog statinio būklės vertinimo ekspertizės aktas Nr. 190418-01 buvo parengtas ne pagal privalomus teisės aktų reikalavimus, o prof. habil. dr. L. U. kvalifikacijos atestatai jam nesuteikia teisės atlikti bendrosios statinio ekspertizės. Eksperto M. S. (M. S.) 2019 m. birželio 5 d. pasirašytas dalinės ekspertizės aktas Nr. SEA-823 parengtas apžiūrėjus gamybinio pastato dalį, t. y. pareiškėjams priklausančios rūsio bei pirmo aukšto patalpos nebuvo apžiūrėtos ir jų techninė būklė nebuvo vertinta. Net jei defektai būtų (yra) nustatyti gamybinio pastato antro ir trečio aukštų perdangose, nėra suprantama ir paaiškinama (nei akte Nr. SEA-823, nei Sprendime), kodėl šie trūkumai negali būti pašalinami atliekant konstrukcijų stiprinimo darbus, nenutraukiant pareiškėjų veiklos pirmo aukšto ir rūsio patalpose.

19Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas po to, kai buvo priimtas ginčijamas sprendimas, atsižvelgęs į tą aplinkybę, kad gamybinio pastato būklė ekspertų nebuvo vertinta viso statinio apimtyje, pats pasiūlė šio pastato patalpų savininkams (naudotojams) atlikti bendrą statinio ekspertizę, kuri apimtų visą statinį. Tai liudija, kad minėta institucija, neatlikus viso statinio (jo konstrukcijų) patikros, pati suabejojo akto Nr. SEA-823 išvadomis bei jo pagrindu pritaikytų poveikio priemonių pagrįstumu (proporcingumu). Nei minėtame akte, nei Sprendime nėra motyvuojama, ar tikrai yra būtina apriboti naudojimąsi Pareiškėjų valdomomis patalpomis, kad defektai (jei tokie būtų nustatyti) galėtų būti pašalinti, kas iš esmės patvirtina pritaikytų poveikio priemonių nepagrįstumą, neproporcingumą ir neteisėtumą. Be to, Pareiškėjai eksperto M. S. veiksmus, parengiant aktą Nr. SEA-823 (jo išvadas), yra apskundę VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, todėl nėra pagrindo vadovautis minėtu dokumentu.

20Minėti argumentai pagrindžia, kad išnagrinėjus bylą iš esmės Pareiškėjams gali būti priimtas palankus teismo sprendimas, kas reiškia reikalavimo pagrįstumą, kaip sąlygą reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui.

21Dėl kitos sąlygos, kuriai esant gali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos grėsmės, pareiškėjai pabrėžia, kad ginčijamu raštu uždraudžiamas bet kokios veiklos vykdymas visame pastate, įskaitant rūsio bei pirmo aukšto patalpas, priklausančias pareiškėjams. Akivaizdu, kad tokio turinio sprendimas sukels itin skaudžias pasekmes, nes jų teisėtai valdomose patalpose ūkinės-komercinės veiklos vykdymas taps neįmanomas. Pareiškėjai yra smulkios įmonės, neturinčios jokių galimybių vykdomą veiklą perkelti į kitą vietą (patalpas). UAB „Koriandras“, dirba 8 darbuotojai, UAB „Elbela“ dirba 5 darbuotojai. Sprendimu pritaikytas draudimas lems pareiškėjų bankrotą, nes jokios pajamos iš veiklos nebus generuojamos. Dalis pareiškėjų savo patalpas (ar jų dalis) yra išnuomoję kitiems subjektams, todėl ginčijamu sprendimu pritaikytas draudimas kelia grėsmę ir pastato patalpų nuomininkų veiklai.

22Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjų nurodytas aplinkybes dėl galimo veiklos nutraukimo ir darbuotojų atleidimo vertino kaip prielaidas, nes minėtos pasekmės realios. Reikalavimo užtikrinimo priemones visuomet yra nukreiptos į ateitį, siekiant užkirsti kelią neproporcingam žalos atsiradimui ar teisių suvaržymams. Todėl esant pagristų abejonių dėl neva avarinės gamybinio pastato būklės bei pritaikyto draudimo naudotis visomis jo patalpomis bet kokiai veiklai teisėtumo, minėta priemonė yra neproporcinga ir neadekvati. Pritaikytomis poveikio priemonėmis yra daroma didžiulė žala, kurios atitaisyti vėliau net ir patenkinus pareiškėjų skundo reikalavimus, faktiškai bus neįmanoma ar labai sudėtinga. Pirmosios instancijos teismas nutartyje akcentavo tai, kad patirtų nuostolių atlyginimo pareiškėjai turės teisę reikalauti įstatymo nustatyta tvarka. Vien tik poreikis vėliau inicijuoti teisminius ginčus savaime liudija, kad realus žalos išieškojimo procesas būtu apsunkintas. Pareiškėjams palankios ginčo baigties atveju esamos padėties atkurti apskritai būtų neįmanoma, t. y. pareiškėjams nutraukus veiklą bei juos likvidavus, šių įmonių veiklos atkūrimas faktiškai būtų neįmanomas.

23Nesant pagrįstų įrodymų, jog iš tiesų defektų gamybiniame pastate šalinimui (jei jie ir būtų nustatyti) yra būtina neribotą laiką nutraukti veiklą visame pastate, draudimas naudotis viso pastato patalpomis akivaizdžiai yra neproporcinga priemonė siekiamam tikslui, pareiškėjų teisių, susijusių su pastato naudojimu, ribojimas yra perteklinis.

24Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo ir įvertino pareiškėjų skundo argumentus, o atskirajame skunde iš esmės nėra nurodoma jokių naujų argumentų, kurie galėtų įrodyti ar kitaip pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą. Pareiškėjai iš esmės niekaip nepagrindžia vienos iš esminių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlygų – realios grėsmės atsiradimo. Ginčo pastatas jau 2018 metais buvo prastos būklės ir šios aplinkybės pareiškėjams buvo žinomos, tačiau jokių veiksmų situacijai pakeisti nebuvo imtasi. Pareiškėjai yra juridiniai asmenys, daug metų dirbantys verslo srityje, kuriems, yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Taigi jie turėjo ir galėjo įvertinti, kad tokios būklės pastatui artimiausiu laikotarpiu bus reikalingi statinio būklę atstatantys veiksmai. Jei pareiškėjai iš anksto neplanavo ir neapgalvojo, kur reikėtų perkelti savo darbo veiklą, ar kokių priemonių (veiksmų) reikėtų imtis tokių darbų suplanavimui iškilus būtinybei, tai turėtų būti vertinama kaip pačių pareiškėjų rizika ir atsakomybė.

26Pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra siejamas tik su būsimų, iš verslo gaunamų pajamų, išsaugojimu, tačiau visiškai nėra atsižvelgiama šiuo atveju į svarbiausią teisinį gėrį – viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. leidžiant ir toliau įmonių darbuotojams ginčo pastate vykdyti įvairius darbus, būtų akivaizdžiai pažeidžiami saugaus naudojimo reikalavimai ir kiltų grėsmė įmonėse dirbančių asmenų sveikatai ir gyvybei. Atsakovas pažymėjo, kad 2019 m. birželio 5 d. M. S. surašytas ekspertizės aktas Nr. SEA-823 nėra nei nuginčytas, nei kitaip paneigtas jo teisėtumas. Atsakovas, priešingai nei teigia pareiškėjai, neabejoja šio ekspertizės akto tinkamumu ir savo veiksmų teisėtumu, o pareiškėjams (pastato savininkams ir naudotojams) dėl nuolat vykstančių ginčų dėl pastato būklės nustatymo siūlė susitarti ir nustatyta tvarka atlikti statinio ekspertizę.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29

30Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Administracijos 2019 m. liepos 16 d. Sprendimo galiojimą iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas – teisėtumas ir pagrįstumas.

31Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

32Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

33Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

34Byloje nustatyta, kad Administracija pareiškėjų skundžiamu Sprendimu, atsižvelgusi į 2019 m. birželio 5 d. M. S. ekspertizės akto Nr. SEA-823 išvadas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, nustatančiomis statinių savininkams ir naudotojams reikalavimus, susijusius su statinių naudojimu ir priežiūra, uždraudė nuo 2019 m. liepos 19 d. pareiškėjams gamybos paskirties pastate, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), vykdyti bet kokią veiklą, nesusijusią su pastato avarinės būklės šalinimo darbų atlikimu. Šiame sprendime nurodyta, kad patalpų naudojimas galimas tik pašalinus pastato avarinę būklę ir įvykdžius priemones, užtikrinančias pastato konstrukcijų atitiktį esminiams mechaninio atsparumo ir pastovumo bei saugaus naudojimo reikalavimui, ir Administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui pateikus savo nuožiūra pasirinkto ekspertizės rangovo, kuriam kvalifikacijos atestatas suteikia teisę teikti atitinkamas statinio ekspertizės paslaugas, išvadą, jog pastatas gali būti saugiai naudojamas ir nekelia žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

35Pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą, motyvuoja tuo, kad skunde tikėtinai pagrindė savo reikalavimą dėl ginčijamo Sprendimo ir įrodė jo neteisėtumą; pareiškėjų teigimu, Atsakovui pačiam neatlikus pagal teisės aktus privalomų veiksmų ir neturint neabejotinų duomenų apie kritinę pastato būklę, Sprendimu pritaikyti ribojimai, kuriais uždraudžiama bet kokia pareiškėjų, kaip įmonių, veikla yra akivaizdžiai neproporcingi. Pareiškėjai akcentuoja, kad nesustabdžius Sprendimo galiojimo jie patirs neatitaisomą žalą – negalės neribotą laiką vykdyti veiklos, negaus veiklos pajamų, taip pat pajamų iš pastate esančių patalpų nuomos, teks atleisti darbuotojus, pareiškėjams gręsianti žala bus neatitaisoma, nes pareiškėjai bus priversti nutraukti veiklą. Iš esmės tokius pačius argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pareiškėjai buvo nurodę ir skunde pirmosios instancijos teismui.

36Įvertinusi pareiškėjų skundo ir atskirojo skundo argumentus, kurias grindžiama reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybė, prie šių procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai nepagrindė galimai kilsiančios žalos, o jų nurodomos neigiamos pasekmės yra tik tikėtinos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai iš esmės nepateikė jokių konkrečiais apskaičiavimais pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų, jog nesustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimo, pareiškėjai patirs jų nurodomas pasekmes – nutrauks veiklą, atleis darbuotojus. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, apie tai, kiek ginčo pastate esančios patalpos yra būtinos pareiškėjų ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, atsižvelgiant į jos pobūdį, taip pat duomenų apie pareiškėjų gaunamas veiklos pajamas, kiek tai susiję su pastate joms priklausančių patalpų naudojimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog proceso dalyvis gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se (lot. k. pati savaime) nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jei proceso dalyvis neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

37Atsakydama į pareiškėjų argumentą, kad jų skundo reikalavimai tikėtinai pagrįsti, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012). Todėl pareiškėjų teiginiai, kuriais įrodinėjamas Sprendimo neteisėtumas, įskaitant ir argumentus dėl ekspertizės aktų, analizuojami bylą nagrinėjant iš esmės ir savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

38Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Pareiškėjai reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybę grindė galimomis neigiamomis pasekmėmis, t. y. kad ginčijamu Sprendimu bus sutrikdyta jų veikla taip, kad ji gali nutrūkti. Tačiau pažymėtina, kad šį Sprendimą atsakovas priėmė ne vieną kartą gavęs duomenų dėl kritinės, pavojų keliančios pastato būklės, taip pat, siekdamas užtikrinti, jog ginčo pastatas nebūtų naudojamas tol, kol jo būklė nekels pavojaus pastate esančių asmenų gyvybei, sveikatai ir turtui. Pareiškėjai, siekdami tęsti ūkinę-komercinę veiklą galimai avarinės būklės esančiame gamybiniame pastate, teisėjų kolegijos vertinimu, negali užtikrinti savo darbuotojų, klientų saugumo, todėl prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju akivaizdžiai neatitiktų viešojo intereso.

39Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir nekartodama pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodytas aplinkybes ir taikė ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti dėl atskirajame skunde nurodytų motyvų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Juta NT“, uždarosios akcinės bendrovės „Partnera LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Militeksas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gamlana“, uždarosios akcinės bendrovės „Elbela“, uždarosios akcinės bendrovės „Koriandras“ ir V. J. atskirąjį skundą atmesti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Juta NT“,... 6. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjai skunde... 7. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 24 d. nutartimi priėmė... 8. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateiktoje nuomonėje nurodė, kad... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali... 12. Įvertinęs pareiškėjų argumentus, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo... 13. Teismas pažymėjo, kad mažoji bendrija „Statybos ekspertizių centras“,... 14. Teismas, atsižvelgęs į pateiktą dalinės ekspertizės aktą Nr. SEA-823,... 15. III.... 16. Pareiškėjai UAB „Juta NT“, UAB „Partnera LT“, UAB „Militeksas“,... 17. Pareiškėjai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 18. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo netenkinti pareiškėjų prašymo... 19. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas po to, kai buvo priimtas ginčijamas... 20. Minėti argumentai pagrindžia, kad išnagrinėjus bylą iš esmės... 21. Dėl kitos sąlygos, kuriai esant gali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo... 22. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjų nurodytas aplinkybes... 23. Nesant pagrįstų įrodymų, jog iš tiesų defektų gamybiniame pastate... 24. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 25. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo ir... 26. Pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra siejamas... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. ... 30. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 31. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 32. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 33. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 34. Byloje nustatyta, kad Administracija pareiškėjų skundžiamu Sprendimu,... 35. Pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y.... 36. Įvertinusi pareiškėjų skundo ir atskirojo skundo argumentus, kurias... 37. Atsakydama į pareiškėjų argumentą, kad jų skundo reikalavimai tikėtinai... 38. Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus... 39. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, sutikdama ir... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 41. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Juta NT“, uždarosios... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį... 43. Nutartis neskundžiama....