Byla eAS-441-492/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, E. A., I. G., J. V., V. P. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, E. A., I. G., J. V., V. P. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla ir Kauno Žaliakalnio progimnazija), dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, E. A., I. G., J. V., V. P. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo” (toliau – ir Sprendimas) 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius.

6Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Sprendimo priedo dalies, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, galiojimą bei nustatyti, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bet ne ilgiau kaip iki 2018–2019 mokslo metų pabaigos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus.

7Pareiškėjai nurodė, kad nesustabdžius Sprendimo dalies galiojimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos veikla būtų paralyžiuota, mokykloje šiuo metu besimokantiems mokiniams būtų sudaromos kliūtys kitais metais tęsti mokslus šioje mokykloje, kas pažeistų mokinių ir jų tėvų teises, mokiniai prieš jų tėvų valią būtų perkelti į progimnaziją, kurioje nėra užtikrintos tinkamos sąlygos mokyklos vaikams ugdyti. Pareiškėjai pažymėjo, jog siekia, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla, remiantis ginčijamu Sprendimu nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

10Teismas nustatė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, kuriuo buvo atmestas pareiškėjų skundas dėl, be kita ko, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 (toliau – ir Sprendimas dėl reorganizavimo) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” Nr. T-114 dalį, kuria nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje, panaikinimo. Teismas nurodė, jog Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas, kuriuo nustatyta, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra teisėtas, turi prejudicinę galią.

11Teismas pažymėjo, jog pareiškėjų nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis. Aplinkybė, jog pareiškėjai gali patirti didelę žalą, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Be to, teismui nebuvo pateikta prima facie (iš pirmo žvilgsnio) įrodymų dėl skundžiamo administracinio akto neteisėtumo. Teismas nurodė, jog įrodžius atsakovės veiksmų neteisėtumą, pareiškėjai turėtų galimybę išsireikalauti galimus materialius bei moralinius nuostolius jų patirtai žalai atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

12Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašymas nustatyti, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bet ne ilgiau kaip iki 2018–2019 mokslo metų pabaigos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus, vertintina kaip perteklinė, todėl ji taip pat netenkinta.

13III.

14Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir išspręsti klausimą iš esmės – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Sprendimo priedo dalies, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, galiojimą bei nustatyti, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bet ne ilgiau kaip iki 2018–2019 mokslo metų pabaigos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus.

15Pareiškėjai nurodo, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, kuriuo rėmėsi pirmosios instancijos teismas, nagrinėtame Sprendime dėl reorganizavimo buvo nustatyta, jog mokykla turi būti reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., o iškėlus ginčą dėl šioje byloje skundžiamo Sprendimo, nebuvo nustatyta jokia kita reorganizavimo data. Taigi, Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 taikytinas tik konkretaus 2016 m. priimto Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumui pagrįsti ir negali būti taikomas kaip nustatantis „į priekį” visų kitų savivaldybės veiksmų, susijusių su mokyklos reorganizavimu, teisėtumą.

16Pareiškėjai teigia, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” pakeitimo” pakeitė mokyklos reorganizavimo terminą iš 2016 m. rugpjūčio 31 d. į 2018 m. rugpjūčio 31 d. Šio savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumas yra ginčijamas teisme, vadinasi, mokyklos reorganizavimo iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. teisėtumas vis dar yra kvestionuojamas ir pirmosios instancijos teismas be pagrindo mokyklos reorganizavimą traktavo kaip įvykusį faktą.

17Pareiškėjų manymu, visiškai neargumentuotas ir jokiais įrodymais nepagrįstas teismo teiginys, jog skundžiamu Sprendimu iš esmės siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Pareiškėjai teigia, kad Kauno Žaliakalnio progimnazija iki šiol neužtikrino savo patalpų atitikties higienos normoms ir papildomo mokinių skaičiaus iš mokyklos klasių priėmimas dar labiau pablogins higienos situaciją šioje ugdymo įstaigoje. Dėl to reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra labai svarbus užkertant kelią galimai dideliai žalai – pradinių klasių mokinių perkėlimui į kitą, daug didesnę mokyklą, kurioje mokosi ne tik 1–4 klasių, bet ir vyresnių klasių mokiniai.

18Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti ir Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, palikti nepakeistą.

19Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai ne pirmą kartą kelia ginčą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti pradinę mokyklą teisėtumo ir, atsakovo nuomone, tai daro akivaizdžiai piktnaudžiaudami savo teisėmis kreiptis į teismą. Pareiškėjai nepateikė nei vieno argumento, pagrindžiančio, kad skundžiamo Sprendimo galiojimas ir vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas. Taikius reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų pažeisti Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir šios mokyklos bendruomenės interesai, nes būtų neaišku, kaip pradėti ir vykdyti klasių komplektaciją 2018–2019 mokslo metams, kadangi prašomame sustabdyti Sprendime yra sprendžiama dėl komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Pareiškėjų nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis. Aplinkybė, jog pareiškėjai gali patirti didelę žalą, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendime Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ nurodyta, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomose patalpose teikti bendrojo ugdymo paslaugų negalima, todėl negali būti tenkinamas pareiškėjų prašymas nustatyti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų atskirąjį skundą dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 19 d. nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Sprendimo priedo dalies, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius, galiojimą bei nustatyti, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bet ne ilgiau kaip iki 2018–2019 mokslo metų pabaigos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus), teisėtumas ir pagrįstumas.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

25Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys siekia, kad būtų taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes, jų teigimu, priešingu atveju Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos veikla būtų paralyžiuota, mokykloje šiuo metu besimokantiems mokiniams būtų sudaromos kliūtys kitais metais tęsti mokslus šioje mokykloje, kas pažeistų mokinių ir jų tėvų teises.

26Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018, kurioje buvo keliamas ginčas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, konstatavo, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” (Sprendimas dėl reorganizavimo) ir 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalis, kuria nuspręsta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, ir nekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pradinių ir priešmokyklinės klasių, teisėta. Teismas nurodė, kad nesant pagrindo pripažinti neteisėtu Sprendimo dėl reorganizavimo, taip pat nesant duomenų, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis neatitiktų kitų teisės aktų reikalavimų, atmestinas ir pareiškėjų reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

27Pažymėtina, kad minėtoje byloje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės: Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdė Sprendimo dėl reorganizavimo galiojimą; Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies, kuria jo priedo Nr. 1, 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo, galiojimą.

28Teisėjų kolegija, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, vertina, kad šioje byloje skundžiamas Sprendimas yra priimtas tęsiant Sprendimu dėl reorganizavimo pradėtą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą. Tokią išvadą patvirtina ir tai, jog abiejų minėtų atsakovo sprendimų (Sprendimo, tiek Sprendimo dėl reorganizavimo) įžanginėse dalyse nurodyta, kad jie priimti atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą (patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81), kuriuo, be kita ko, nutarta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

29Šiame kontekste pabrėžtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Nagrinėjamu atveju susiklosčius aukščiau aptartoms aplinkybėms, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi Sprendimas dėl reorganizavimo yra pripažintas teisėtu ir jo bei su juo susijusio sprendimo dėl klasių komplektavimo galiojimas jau buvo anksčiau sustabdytas, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo stabdyti skundžiamo Sprendimo galiojimo ir / ar nustatyti, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, bet ne ilgiau kaip iki 2018–2019 mokslo metų pabaigos, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias klases ir į jas priimti 44 vaikus. Priešingu atveju, reorganizavimo (nors, kaip minėta, Sprendimas dėl reorganizavimo buvo pripažintas teisėtu) procesas galėtų būti vilkinamas neapibrėžtą laiko tarpą, skundžiant savivaldybės sprendimus dėl klasių komplektacijos vis naujais mokslo metais.

30Be to, pabrėžtina, asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjų argumentai, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra abstraktūs ir nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismui nebuvo pateikta prima facie (iš pirmo žvilgsnio) įrodymų dėl skundžiamo Sprendimo neteisėtumo.

31Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, E. A., I. G., J. V., V. P. atskirąjį skundą atmesti.

34Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, E. A., I. G.,... 6. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones –... 7. Pareiškėjai nurodė, kad nesustabdžius Sprendimo dalies galiojimo Kauno... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 19 d.... 10. Teismas nustatė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m.... 11. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjų nurodomi argumentai dėl būtinybės... 12. Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašymas nustatyti, kad iki teismo... 13. III.... 14. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Regionų apygardos... 15. Pareiškėjai nurodo, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m.... 16. Pareiškėjai teigia, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. kovo 20 d.... 17. Pareiškėjų manymu, visiškai neargumentuotas ir jokiais įrodymais... 18. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į atskirąjį skundą... 19. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjai ne pirmą kartą kelia ginčą dėl Kauno... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų atskirąjį skundą... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 25. Pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys siekia, kad būtų taikomos... 26. Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m.... 27. Pažymėtina, kad minėtoje byloje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo... 28. Teisėjų kolegija, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, vertina, kad... 29. Šiame kontekste pabrėžtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip... 30. Be to, pabrėžtina, asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo... 31. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, E. A., I.... 34. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 19 d.... 35. Nutartis neskundžiama....