Byla eAS-814-492/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O. B. (O. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo O. B. (O. B.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Gilsta“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas O. B. (O. B.) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) Imigracijos skyriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. (15/4-2)3I-00830/171-598 „Dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir daugkartinės nacionalinės vizos Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo (duomenys neskelbtini) piliečiui O. B.“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo vykdymą. Prašyme nurodė, kad būtų neadekvatu nutraukti pareiškėjo darbą Lietuvoje panaikinat vizą, kol nėra teismo sprendimo dėl atsisakymo išduoti leidimą. Jis sąžiningai elgiasi ir dirba Lietuvoje, kurioje atsidūrė dėl sunkių sąlygų tėvynėje. Pareiškėjas yra statybininkas UAB „Gilsta“, kuri šiuo metu turi vykdomų statybos rangos sutarčių, todėl darbuotojų sumažėjimas neigiamai atsilieps bendrovės gebėjimui laiku ir tinkamai užbaigti darbus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 12 d. nutartimi pareiškėjo O. B. skundą priėmė, tačiau netenkino jo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

9Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas) 139 straipsnio 1 dalį apskųsto sprendimo vykdymas sustabdomas tik tais atvejais, kai: 1) panaikinamas užsieniečio leidimas gyventi; 2) užsieniečio, atvykusio į Lietuvos Respubliką iš saugios trečiosios valstybės, prašymas suteikti prieglobstį nenagrinėjamas ir jis grąžinamas arba išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos į saugią trečiąją valstybę; 3) užsieniečiui atsisakoma suteikti prieglobstį, išskyrus atvejį, kai sprendimas priimtas prašymą suteikti prieglobstį išnagrinėjus iš esmės skubos tvarka, nutraukiamas prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimas arba suteiktas prieglobstis panaikinamas ir jis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos arba grąžinamas į užsienio valstybę. Pagal Įstatymo 139 straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nenustatytais atvejais apskųsto sprendimo vykdymas gali būti sustabdomas atitinkamo administracinio teismo nutartimi dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių.

10Teismo vertinimu, Migracijos departamento Sprendimas, kuriuo panaikinta pareiškėjo viza, nepatenka į Įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimų kategorijas, todėl jo apskundimas sprendimo galiojimo nesustabdo. Taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo sustabdyti skundžiamo Sprendimo vykdymą dalį dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo pagal Įstatymo 139 straipsnio 1 dalį.

11III.

12Pareiškėjas O. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir pareiškėjo prašymą tenkinti.

13Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai taikė Įstatymo 139 straipsnio 1 dalį ir neatkreipė dėmesio į Įstatymo 139 straipsnio 2 dalį. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad jo prašymas pagrįstas galbūt atsirasiančiais nepatogumais dėl ginčijamo Sprendimo tolimesnio vykdymo, ir pažymi, jog skunde nurodoma labai konkreti jam neigiama ir sunki pasekmė – vizos galiojimo panaikinimo nesustabdymas vienareikšmiškai reiškia neatidėliotiną išvykimą iš Lietuvos, prarandant darbą Lietuvoje, kurį jis jau dirba pastaruosius penkis mėnesius.

14Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į pareiškėjo O. B. atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

15Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 139 straipsnis neįtvirtina, kad apskųsto sprendimo dėl atsisakymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar nacionalinės vizos panaikinimo vykdymas sustabdomas. Įstatymo 28 straipsnio 3 dalis nustato, kad prašymo išduoti leidimą gyventi pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas. Teisės aktuose ar pačiame ginčijamame Sprendime nėra nustatyta, kad šis sprendimas įsiteisėja tik praėjus tam tikram terminui, t. y. ginčijamas Sprendimas pradėjo galioti iš karto jį priėmus.

16Atsakovo nuomone, teismas tinkamai įvertino būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir kitas susijusias aplinkybes.

17Atsakovas pažymi, kad vizos, panaikintos ginčijamu Sprendimu, galiojimo laiko pabaiga – 2018 m. spalio 3 d. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, ji nesuteiks pagrindo pareiškėjui gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslai. Pareiškėjo atžvilgiu nėra priimtas sprendimas uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką. Jis turi teisę nustatyta tvarka ir pagrindais kreiptis dėl nacionalinės ar Šengeno vizos išdavimo, ir ją gavęs atvykti į Lietuvos Respubliką (jei atitiks atvykimo sąlygas).

18Teisėjų kolegija konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

23Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti ginčijamo akto – atsakovo priimto Sprendimo atsisakyti išduoti pareiškėjui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir panaikinti daugkartinę nacionalinę vizą Nr. (duomenys neskelbtini), galiojimą. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė aplinkybėmis, kad jis dirba statybininku UAB „Gilsta“, kuri šiuo metu turi vykdomų statybos rangos sutarčių, todėl darbuotojų sumažėjimas neigiamai atsilieps bendrovės gebėjimui laiku ir tinkamai užbaigti darbus.

25Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pateikimo metu ir šiuo metu neturi išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, todėl Migracijos departamento 2018 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo galiojimo sustabdymas nesuteiks pagrindo pareiškėjui gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonės tikslai. Taip pat pažymėtina, kad Migracijos departamento sprendimas, kuriuo atsisakoma išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, savaime neįpareigoja pareiškėjo išvykti iš Lietuvos Respublikos, todėl tokio sprendimo galiojimas siekiamų pasekmių (likti Lietuvos Respublikoje) nesukelia ir negali sukelti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-495-822/2017; 2018 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-276-756/2018).

26Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas ir atskirajame skunde nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių ir argumentų, kurie patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjas nedetalizavo, kokio pobūdžio jo dalyvavimas įmonėje UAB „Gilsta“ yra būtinas siekiant vykdyti statybos rangos sutartis bei kokios konkrečiai ekonominės pasekmės galimai kils dėl pareiškėjo negalėjimo tiesiogiai dalyvauti minėtoje veikloje, ir nepateikė tokias pasekmes pagrindžiančių įrodymų.

27Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartis paliekama nepakeista.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo O. B. (O. B.) atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas O. B. (O. B.) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 12 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių... 10. Teismo vertinimu, Migracijos departamento Sprendimas, kuriuo panaikinta... 11. III.... 12. Pareiškėjas O. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai taikė Įstatymo 139 straipsnio... 14. Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į pareiškėjo O. B.... 15. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 139 straipsnis neįtvirtina, kad... 16. Atsakovo nuomone, teismas tinkamai įvertino būtinybę taikyti reikalavimo... 17. Atsakovas pažymi, kad vizos, panaikintos ginčijamu Sprendimu, galiojimo laiko... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo atskirąjį skundą... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 23. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 25. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas prašymo taikyti... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas ir atskirajame skunde nenurodė... 27. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo O. B. (O. B.) atskirąjį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 12 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....